trans-coord-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

trans-coord/gnun/philosophy software-literary-p...


From: Yavor Doganov
Subject: trans-coord/gnun/philosophy software-literary-p...
Date: Mon, 10 Aug 2009 18:25:07 +0000

CVSROOT:    /sources/trans-coord
Module name:  trans-coord
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  09/08/10 18:25:07

Modified files:
    gnun/philosophy: software-literary-patents.bg.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/software-literary-patents.bg.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: software-literary-patents.bg.html
===================================================================
RCS file: 
/sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/software-literary-patents.bg.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- software-literary-patents.bg.html  18 Oct 2008 18:27:47 -0000   1.3
+++ software-literary-patents.bg.html  10 Aug 2009 18:25:07 -0000   1.4
@@ -17,56 +17,47 @@
 <p>от <strong><a href="http://stallman.org/";>Ричард 
Столман</a></strong></p>
 
 <p>
-<em>Статията е публикувана за първи път на 20 
юни 2005г. в лондонския
-<cite>„Гардиън“</cite>. Директивата за 
софтуерните патенти бе отхвърлена на
-6-ти юли, защото в последната минута 
поддръжниците ѝ решиха да не си пробват
-силите. Със сигурност ще опитат отново, но 
с малко по-различни методи.</em></p>
+<em>A version of this article was first published in <cite>The
+Guardian</cite>, of London, on June 20, 2005. It focused on the proposed
+European software patent directive.</em></p>
 
 <p>
-На 6 юли 2005г. Европейският парламент ще 
гласува дали да разреши
-използването на патенти върху софтуер – 
пагубна политика, която ще ограничи
-всеки компютърен потребител и ще хвърли 
софтуерните разработчици в постоянна
-тревога.
+When politicians consider the question of software patents, they are usually
+voting blind; not being programmers, they don't understand what software
+patents really do. They often think patents are similar to copyright law
+(&ldquo;except for some details&rdquo;)&mdash;which is not the case. For
+instance, when I publicly asked Patrick Devedjian, then Minister for
+Industry in France, how France would vote on the issue of software patents,
+Devedjian responded with an impassioned defense of copyright law, praising
+Victor Hugo for his role in the adoption of copyright. (The misleading term
+<a href="/philosophy/not-ipr.html"> &ldquo;intellectual property&rdquo;</a>,
+promotes this confusion&mdash;one reason it should never be used.)
 </p>
 
 <p>
-Много от политиците вероятно гласуват на 
сляпо – понеже не са програмисти,
-те не разбират какво причиняват 
софтуерните патенти. Обикновено 
политиците
-си мислят, че патентите са като законите за 
авторско право (с изключение на
-дребни детайли), което не е вярно. 
Например, когато публично попитах Патрик
-Деведжиан (тогава министър на 
промишлеността) как Франция ще гласува по
-въпроса за софтуерните патенти, Деведжиан 
отговори с трогателно слово в
-защита на авторското право, възхвалявайки 
Виктор Юго<sup><a
-href="#TransNote1">1</a></sup> за ролята му в 
популяризирането на авторското
-право. (Подвеждащият термин <a
-href="/philosophy/not-ipr.html">„интелектуална 
собственост“</a> допринася за
-това объркване – една от причините изобщо 
да не допускаме употребата му.)
+Those who imagine effects like those of copyright law cannot grasp the
+disastrous effects of software patents. We can use Victor Hugo as an
+example to illustrate the difference.
 </p>
 
 <p>
-Those who imagine effects like those of copyright law cannot grasp the real
-effects of software patents. We can use Victor Hugo as an example to
-illustrate the difference.
+A novel and a modern complex program have certain points in common: each one
+is large, and implements many ideas in combination. So let's follow the
+analogy, and suppose that patent law had been applied to novels in the
+1800s; suppose that states such as France had permitted the patenting of
+literary ideas. How would this have affected Victor Hugo's writing? How
+would the effects of literary patents compare with the effects of literary
+copyright?
 </p>
 
 <p>
-Един роман и една съвременна сложна 
програма имат определени общи черти – и
-двете са обемисти, и двете въплъщават 
множество идеи. Така че, нека
-доразвием аналогията и да предположим, че 
патентното право е било прилагано
-върху романите през 1800г. Да предположим, 
че страни като Франция са
-разрешили патентоването на литературни 
идеи. Как това би повлияло върху
-творбите на Виктор Юго? Какви последици 
биха оставили литературните патенти
-в сравнение с последиците от авторското 
право?
-</p>
-
-<p>
-Да разгледаме романа „Клетниците“ на 
Виктор Юго. Понеже той си го е
-написал, авторските права са му 
принадлежали изцяло, само на него и на никой
-друг. Не му се е налагало да се страхува, че 
някой непознат би могъл да го
-съди за нарушение на авторските права и 
при това да спечели. Това е било
-невъзможно, защото авторското право 
покрива само съдържанието на авторската
-творба и ограничава единствено 
копирането. Юго не е копирал „Клетниците“ 
и
-затова не е бил в опасност.
+Consider the novel, Les Mis&eacute;rables, which Hugo wrote. Since he wrote
+it, the copyright belonged only to him&mdash;nobody else. He did not have
+to fear that some stranger could sue him for copyright infringement and
+win. That was impossible, because copyright covers only the details of a
+work of authorship, not the ideas embodied in them, and it only restricts
+copying. Hugo had not copied Les Mis&eacute;rables, so he was not in danger
+from copyright.
 </p>
 
 <p>
@@ -89,11 +80,11 @@
 </ul>
 
 <p>
-Ако този патент е съществувал през 1862г., 
при публикуването на
-„Клетниците“, то романът щеше да наруши и 
трите претенции, понеже описаното
-в тях се случва с героя Жан Валжан. Виктор 
Юго би могъл да попадне в съда и
-в такъв случай щеше да загуби. Романът би 
бил забранен, на практика –
-цензуриран, от притежателя на патента.
+If such a patent had existed in 1862 when Les Mis&eacute;rables was
+published, the novel would have conflicted with all three claims, since all
+these things happened to Jean Valjean in the novel. Victor Hugo could have
+been sued, and if sued, he would have lost. The novel could have been
+prohibited&mdash;in effect, censored&mdash;by the patent holder.
 </p>
 
 <p>
@@ -106,8 +97,9 @@
 </ul>
 
 <p>
-„Клетниците“ би нарушил и този патент, 
тъй като и това описание съвпада с
-животоописанието на Жан Валжан. Ето и още 
един хипотетичен патент:
+Les Mis&eacute;rables would have been prohibited by that patent too, because
+this description too fits the life story of Jean Valjean. And here's
+another hypothetical patent:
 </p>
 
 <ul>
@@ -116,7 +108,7 @@
 </ul>
 
 <p>
-Жан Валжан би нарушил и този патент.
+Jean Valjean would have been forbidden by this patent too.
 </p>
 
 <p>
@@ -127,7 +119,7 @@
 </p>
 
 <p>
-Романът би нарушил и следния патент:
+This patent also could have been violated:
 </p>
 
 <ul>
@@ -162,8 +154,8 @@
 </p>
 
 <p>
-Във всеки случай, един по-обширен патент би 
направил всички тези въпроси
-неуместни. Представете си патенти с 
обширни претенции като тези:
+However, a very broad patent could have made all these issues irrelevant.
+Imagine a patent with broad claims like these:
 </p>
 
 <ul>
@@ -177,71 +169,44 @@
   <li>Повествование, което разкрива мех
анизма на непозната конспирация.</li>
  </ul>
 
- <p> Кои биха били собствениците на тези 
патенти? Възможно е това да са други
-писатели, например Дюма или Балзак, които 
също са писали такива романи. Но
-не е задължително. Не се изисква да си 
писал програма, за да патентоваш
-софтуерна идея. Следователно, ако нашите х
ипотетични литературни патенти се
-подчиняват на реалната патентна система, 
то няма да е необходимо
-собствениците им да са писали романи, 
разкази, изобщо нищо, освен патентни
-предложения. Напоследък все повече и 
повече се разпространяват такива
-паразитни патентни компании – 
предприятия, които не произвеждат нищо 
друго,
-освен заплахи и съдебни дела.</p>
+ <p> Who would the patent holders have been? They could have been other
+novelists, perhaps Dumas or Balzac, who had written such novels&mdash;but
+not necessarily. It isn't required to write a program to patent a software
+idea, so if our hypothetical literary patents follow the real patent system,
+these patent holders would not have had to write novels, or stories, or
+anything&mdash;except patent applications. Patent parasite companies,
+businesses that produce nothing except threats and lawsuits, are booming
+nowadays.</p>
 
  <p> При съществуването на такива обширни 
патенти, Виктор Юго не би достигнал до
 момента, в който да се чуди какви патенти 
ще го погнат задето ползва героя
 Жан Валжан. Просто няма и да си помисли за 
писане на роман от такъв род.</p>
 
-<p>Тази аналогия би помогнала на 
непрограмистите да разберат какво вършат
-софтуерните патенти. Софтуерните патенти 
покриват функционалности като
-дефиниране на съкращенията в текстовите 
редактори или преизчисляване на
-формулите в естествен ред в една 
електронна таблица. Патентите покриват
-алгоритми, от които програмите имат нужда. 
Патентите покриват
-характеристики на файловите формати, като 
например новите формати на
-Майкрософт за файлове на Уърд. Видео 
форматът MPEG2 се покрива от 39
-различни американски патента.</p>
-
-<p>Точно както един роман би могъл да наруши 
наведнъж доста литературни
-патенти, така и една програма може да 
наруши множество патенти
-едновременно. Да се открият всички 
патенти, които една програма нарушава, е
-толкова тежка задача, че само едно такова 
проучване е направено. През
-2004г. проучване на Линукс (ядрото на 
операционната система GNU/Линукс)
-разкрива, че то нарушава 283 различни 
софтуерни патента в САЩ. С други
-думи, всеки от тези 283 различни патента 
покрива някой от изчислителните
-процеси из хилядите страници изходен код 
на Линукс.</p>
-
-<p>Текстът на директивата, приета от Съвета 
на министрите, несъмнено узаконява
-патентите върху софтуерни техники. (Вижте 
<a
-href="http://eupat.ffii.org/xatra/cons0406/text/index.en.html";>http://eupat.ffii.org/xatra/cons0406/text/index.en.html</a>.)
-Нейните поддръжници твърдят, че 
изискването патентите да имат „технически
-характер“ ще изключи софтуерните патенти, 
но не е така. Компютърната
-програма лесно се описва по „технически“ 
начин — Бюрото по обжалване към
-Европейското патентно ведомство казва 
(Дело T 0258/03; <a
-href="http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t030258ex1.pdf";>http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t030258ex1.pdf</a>):</p>
-
-<blockquote>
-<p>
-  Бюрото е наясно, че сравнително широкото 
тълкувание на термина „изобретение“
-в член 52(1) от Европейската патента 
конвенция, ще обхване дейности, толкова
-обичайни, че техническият им характер ще 
бъде пренебрегван, като например
-писането с химикал върху хартия.
-</p>
-</blockquote>
-
-<p> За да изпълни задачата си, всеки годен за 
употреба софтуер може да бъде
-„зареждан и изпълняван на компютър, 
програмируема компютърна мрежа или друг
-програмируем апарат“. Това е критерият в 
член 5(2) на директивата,
-достатъчен патентите да забранят дори 
публикуването на програми. (<a
-href="http://eupat.ffii.org/papri/europarl0309/cons0401/tab/index.en.html";>http://eupat.ffii.org/papri/europarl0309/cons0401/tab/index.en.html</a>).
-</p>
-
-<p>
-Софтуерните патенти ще съсипят 
софтуерната разработка. Има един начин да 
се
-предотврати това и той е простичък: не ги 
узаконявайте. При първото четене
-през 2003г. Европейският парламент одобри 
необходимите поправки за
-изключването на софтуерните патенти, но 
Съветът на министрите преразгледа
-решението. Гражданите на Европейския съюз 
трябва незабавно да се свържат
-със своите представители в Европейския 
парламент, настоявайки при второто
-четене на директивата да подкрепят 
предишното решение на парламента.
+<p>This analogy can help non-programmers see what software patents do. Software
+patents cover features, such as defining abbreviations in a word processor,
+or natural order recalculation in a spreadsheet. Patents cover algorithms
+that programs need to use. Patents cover aspects of file formats, such as
+Microsoft's OOXML format. MPEG 2 video format is covered by 39 different US
+patents.</p>
+
+<p>Just as one novel could run afoul of many different literary patents at
+once, one program can be prohibited by many different patents at once. It
+is so much work to identify all the patents that appear to apply to a large
+program that only one such study has been done. A 2004 study of Linux, the
+kernel of the GNU/Linux operating system, found 283 different US software
+patents that seemed to cover it. That is to say, each of these 283
+different patents forbids some computational process found somewhere in the
+thousands of pages of source code of Linux. And Linux was less than one
+percent of the GNU/Linux system.</p>
+
+<p>
+The way to prevent software patents from bollixing software development is
+simple: don't authorize them. This ought to be easy, since most patent laws
+have provisions against software patents. They typically say that
+&ldquo;software per se&rdquo; cannot be patented. But patent offices around
+the world are trying to twist the words and issuing patents on the ideas
+implemented in programs. Unless this is blocked, the result will be to put
+all software developers in danger.
 </p>
 
 <!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
@@ -282,11 +247,11 @@
 <div id="footer">
 
 <p>
-Моля, отправяйте въпроси относно ФСС и GNU 
по е-поща: <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Има и 
други начини за
-<a href="/contact/">връзка</a> с ФСС. <br /> Моля, 
изпращайте доклади за
-счупени хипервръзки и други корекции или 
предложения на е-поща: <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
+href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send
+broken links and other corrections or suggestions to <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -296,10 +261,8 @@
 </p>
 
 <p>
-Авторски права &copy; 2005, 2007, 2008 Фондация за 
свободен софтуер
+Copyright &copy; 2005, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
 </p>
-<address>Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, 
MA
-02110, USA</address>
 <p>Дословното копиране и разпространение 
на цялата статия са позволени за всеки
 тип носител без нужда от заплащането на 
такси, стига тази бележка да бъде
 запазена.
@@ -322,7 +285,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2008/10/18 18:27:47 $
+$Date: 2009/08/10 18:25:07 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -331,29 +294,33 @@
 <div id="translations">
 <h4>Други преводи на тази страница</h4>
 
-<!-- Please keep this list alphabetical. -->
-<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
+<!-- Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. -->
 <!-- If you add a new language here, please -->
 <!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
 <!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
 <!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
 <!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
 <!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
-<!-- Please use W3C normative character entities -->
+<!-- Please also check you have the language code right; see: -->
+<!-- http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php -->
+<!-- If the 2-letter ISO 639-1 code is not available, -->
+<!-- use the 3-letter ISO 639-2. -->
+<!-- Please use W3C normative character entities. -->
 <ul class="translations-list">
 <!-- Bulgarian -->
 <li><a 
href="/philosophy/software-literary-patents.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
 <!-- English -->
 <li><a 
href="/philosophy/software-literary-patents.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- French -->
-<li><a 
href="/philosophy/software-literary-patents.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<li><a 
href="/philosophy/software-literary-patents.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
 <!-- Dutch -->
 <li><a 
href="/philosophy/software-literary-patents.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
 <!-- Polish -->
-<li><a 
href="/philosophy/software-literary-patents.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<li><a 
href="/philosophy/software-literary-patents.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Brazilian Portuguese -->
+<li><a href="/philosophy/software-literary-patents.pt-br.html">portugu&ecirc;s 
do Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
 </ul>
 </div>
 </div>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]