trans-coord-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

trans-coord/gnun/philosophy free-sw.af.html fre...


From: Yavor Doganov
Subject: trans-coord/gnun/philosophy free-sw.af.html fre...
Date: Fri, 27 Nov 2009 19:25:19 +0000

CVSROOT:    /sources/trans-coord
Module name:  trans-coord
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  09/11/27 19:25:18

Modified files:
    gnun/philosophy: free-sw.af.html free-sw.bg.html 
             right-to-read.bg.html right-to-read.it.html 
             why-free.bg.html 
    gnun/philosophy/po: words-to-avoid.pot 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/free-sw.af.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.15&r2=1.16
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/free-sw.bg.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.16&r2=1.17
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/right-to-read.bg.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.10&r2=1.11
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/right-to-read.it.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.9&r2=1.10
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/why-free.bg.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.14&r2=1.15
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/po/words-to-avoid.pot?cvsroot=trans-coord&r1=1.18&r2=1.19

Patches:
Index: free-sw.af.html
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/free-sw.af.html,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -b -r1.15 -r1.16
--- free-sw.af.html   12 Oct 2009 18:25:11 -0000   1.15
+++ free-sw.af.html   27 Nov 2009 19:25:18 -0000   1.16
@@ -104,7 +104,9 @@
 else's modified versions but refuse to run yours &mdash; a practice known as
 &ldquo;tivoization&rdquo; or (through blacklisting) as &ldquo;secure
 boot&rdquo; &mdash; freedom 1 becomes a theoretical fiction rather than a
-practical freedom. This is not sufficient.
+practical freedom. This is not sufficient. In other words, these binaries
+are not free software even if the source code they are compiled from is
+free.
 </p>
 
 <p>
@@ -424,7 +426,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Opgedateer:
 
-$Date: 2009/10/12 18:25:11 $
+$Date: 2009/11/27 19:25:18 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: free-sw.bg.html
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/free-sw.bg.html,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- free-sw.bg.html   12 Oct 2009 18:25:11 -0000   1.16
+++ free-sw.bg.html   27 Nov 2009 19:25:18 -0000   1.17
@@ -107,7 +107,9 @@
 else's modified versions but refuse to run yours &mdash; a practice known as
 &ldquo;tivoization&rdquo; or (through blacklisting) as &ldquo;secure
 boot&rdquo; &mdash; freedom 1 becomes a theoretical fiction rather than a
-practical freedom. This is not sufficient.
+practical freedom. This is not sufficient. In other words, these binaries
+are not free software even if the source code they are compiled from is
+free.
 </p>
 
 <p>
@@ -449,7 +451,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2009/10/12 18:25:11 $
+$Date: 2009/11/27 19:25:18 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: right-to-read.bg.html
===================================================================
RCS file: 
/sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/right-to-read.bg.html,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- right-to-read.bg.html    20 Oct 2009 18:25:14 -0000   1.10
+++ right-to-read.bg.html    27 Nov 2009 19:25:18 -0000   1.11
@@ -15,8 +15,8 @@
 списанието <strong>Communications of the ACM</strong> (том 40, 
брой 2).</em></p>
 
 <blockquote><p>
-      (от „Пътят към Тихо<sup><a 
href="#TransNote1">1</a></sup>“ — сборник статии
-за причините за Лунарната революция, 
публикуван в град Луна през 2096 г.)
+      From <cite>The Road To Tycho</cite>, a collection of articles 
about the
+antecedents of the Lunarian Revolution, published in Luna City in 2096.
 </p></blockquote>
 
 <p>
@@ -46,16 +46,15 @@
 силите си да предотврати престъплението.</p>
 
 <p>
-Естествено, не беше сигурно, че Лиса щеше 
да чете от книгите му. Тя можеше
-просто да иска компютъра, за да си напише 
проекта. Дан обаче знаеше, че тя
-идваше от семейство от средната класа и 
едва съумяваше да си плати
-училищните такси, да не говорим за 
вноските за четене. Да чете от неговите
-книги може би беше единствения начин да 
завърши. Той много добре разбираше
-положението ѝ — на него му се бе наложило 
да вземе кредит, за да може да
-плати за всички научни статии, които 
четеше. (10% от таксите за тях отиваха
-за изследователите, които пишеха статиите. 
 Понеже Дан също се стремеше към
-академична кариера, той се надяваше 
неговите собствени изследвания да бъдат
-често цитирани и така евентуално да съумее 
да изплати заема си.)</p>
+Of course, Lissa did not necessarily intend to read his books. She might
+want the computer only to write her midterm. But Dan knew she came from a
+middle-class family and could hardly afford the tuition, let alone her
+reading fees. Reading his books might be the only way she could graduate.
+He understood this situation; he himself had had to borrow to pay for all
+the research papers he read. (Ten percent of those fees went to the
+researchers who wrote the papers; since Dan aimed for an academic career, he
+could hope that his own research papers, if frequently referenced, would
+bring in enough to repay this loan.)</p>
 
 <p>
 По-късно Дан щеше да научи, че е имало 
време, когато всеки е можел да отиде
@@ -157,17 +156,15 @@
 <p>Тази бележка бе обновена през 2007 г.</p>
 
 <p>
-Правото да четеш е битка, която се води 
днес<sup><a
-href="#TransNote4">4</a></sup>. Въпреки, че може да 
отнеме 50 години, за да
-потъне днешният начин на живот в забвение, 
повечето от описаните по-горе
-действия и закони вече са предложени. 
Много от тях вече са приети и реално
-действат в САЩ и други страни. През 1998 г. 
Законът за авторските права в
-цифровото хилядолетие (Digital Millenium Copyright Act — 
DMCA) установи
-законовата рамка в САЩ за ограничаването 
на четенето и даването назаем на
-книгите в електронен вид (както и на други 
данни). Европейският съюз въведе
-подобни ограничения с директива през 2001 г. 
Във Франция, по силата на
-закона „DADVSI“, приет през 2006 г., самото 
притежание на копие на DeCSS
-(свободната програма за дешифриране на 
видео на DVD), е престъпление.</p>
+The right to read is a battle being fought today. Although it may take 50
+years for our present way of life to fade into obscurity, most of the
+specific laws and practices described above have already been proposed; many
+have been enacted into law in the US and elsewhere. In the US, the 1998
+Digital Millenium Copyright Act (DMCA) established the legal basis to
+restrict the reading and lending of computerized books (and other works as
+well). The European Union imposed similar restrictions in a 2001 copyright
+directive. In France, under the DADVSI law adopted in 2006, mere possession
+of a copy of DeCSS, the free program to decrypt video on a DVD, is a crime.</p>
 
 <p>
 През 2001 г. сенатор Холингс, който е 
спонсориран от компанията „Дисни“,
@@ -190,37 +187,36 @@
 власт, опасността отново е висока.</p>
 
 <p>
-През 2001 г. САЩ започнаха да използват 
Американската зона за свободна
-търговия (Free Trade Area of the Americas — FTAA), за да 
налагат същите
-правила във всички държави от западното 
полукълбо. FTAA е едно от
-т. нар. споразумения за „свободна 
търговия“, което всъщност е създадено, за
-да даде на бизнеса по-голям контрол над 
демократичните правителства.
-Налагането на закони като DMCA (ЗАПЦХ) е 
типично в този дух. FTAA бе
-ефективно отблъсната от Лула, президентът 
на Бразилия, който отхвърли
-изискването за ЗАПЦХ и други.</p>
-
-<p>
-Оттогава, САЩ са наложили подобни 
изисквания на страни като Австралия и
-Мексико чрез двустранни споразумения за 
„свободна търговия“, и на страни
-като Коста Рика чрез CAFTA. Президентът на 
Еквадор Кореа отказа да подпише
-споразумението за „свободна търговия“, 
но Еквадор прие нещо като ЗАПЦХ през
-2003 г. Новата Конституция на Еквадор може и 
да осигурява възможност за
-анулирането му.</p>
+In 2001 the US began attempting to use the proposed Free Trade Area of the
+Americas (FTAA) treaty to impose the same rules on all the countries in the
+Western Hemisphere. The FTAA is one of the so-called &ldquo;free
+trade&rdquo; treaties, which are actually designed to give business
+increased power over democratic governments; imposing laws like the DMCA is
+typical of this spirit. The FTAA was effectively killed by Lula, President
+of Brazil, who rejected the DMCA requirement and others.</p>
+
+<p>
+Since then, the US has imposed similar requirements on countries such as
+Australia and Mexico through bilateral &ldquo;free trade&rdquo; agreements,
+and on countries such as Costa Rica through another treaty, CAFTA.
+Ecuador's President Correa refused to sign a &ldquo;free trade&rdquo;
+agreement with the US, but I've heard Ecuador had adopted something like the
+DMCA in 2003.</p>
 
 <p>
 Идеята, че <abbr>ФБР</abbr> и „Майкрософт“ ще 
държат най-важните пароли на
 персоналните компютри и няма да ви ги 
дават, не бе предложена до 2002 г.</p>
 
 <p>
-Защитниците на тази схема са ѝ дали имена 
като „доверено ползване на
-компютри“<sup><a href="#TransNote6">6</a></sup> (trusted computing) 
и
-„palladium“. Ние я наричаме <a
-href="/philosophy/can-you-trust.bg.html">„предателско 
ползване на
-компютри“</a>, защото същината е да се 
накара компютъра ви да се подчинява
-на компании вместо на вас. Това бе 
реализирано през 2007 г. като част от <a
-href="http://badvista.org";>Уиндоус Виста</a> — очакваме 
и „Епъл“ да направят
-нещо подобно. В тази схема, производителят 
пази тайния код, но
-<abbr>ФБР</abbr> не биха имали проблем да се 
доберат до него.</p>
+The proponents of this scheme have given it names such as &ldquo;trusted
+computing&rdquo; and &ldquo;Palladium&rdquo;. We call it <a
+href="/philosophy/can-you-trust.html">&ldquo;treacherous
+computing&rdquo;</a> because the effect is to make your computer obey
+companies even to the extent of disobeying and defying you. This was
+implemented in 2007 as part of <a href="http://badvista.org/";>Windows
+Vista</a>; we expect Apple to do something similar. In this scheme, it is
+the manufacturer that keeps the secret code, but the <abbr>FBI</abbr> would
+have little trouble getting it.</p>
 
 <p>
 Това, което „Майкрософт“ пазят, не е точно 
парола в традиционния смисъл на
@@ -231,39 +227,34 @@
 потребителя може да прави със собствения 
си компютър.</p>
 
 <p>
-„Виста“ предоставя на „Майкрософт“ и 
допълнителна власт. Например,
-„Майкрософт“ насилствено може да 
инсталират актуализации на системата, и
-могат да наредят на всички машини с 
инсталирана „Виста“ да откажат да
-заредят определен драйвер за някакво 
устройство. Основната цел на
-множеството ограничения на „Виста“ е да 
наложи DRM („Цифрово управление на
-ограниченията“), което потребителите да 
не могат да избегнат.</p>
-
-<p>
-АПС всъщност е Асоциация на публикуващите 
софтуер. Тя е изместена в
-полицейската си роля от Съюза на 
издателите на бизнес софтуер (Business
-Software Alliance — BSA). Днес те не са официално 
полицейско подразделение,
-но неофициално действат като такова. Като 
използват методи, които напомнят
-за някогашния Съветски съюз, те насърчават 
хората да предават колегите и
-приятелите си. Кампания на BSA, целяща да 
всее страх и проведена в
-Аржентина през 2001 г., отправяше завоалирни 
заплахи, че хората, които
-споделят софтуер, ще бъдат изнасилвани в 
затворите<sup><a
-href="#TransNote7">7</a></sup>.</p>
-
-<p>
-Когато тази история беше написана, АПС 
заплашваше малките доставчици на
-Интернет, че те трябва да предоставят 
възможност на АПС да наблюдава всички
-потребители. Повечето доставчици се 
предават, когато бъдат заплашени,
-защото не могат да си позволят да се 
защитават в съда. (Atlanta
-Journal-Constitution, 1 октомври 96, D3.) Поне един 
доставчик — Community
-ConneXion в Оуклънд, Калифорния отказа да се 
поддаде на исканията и е бил
-съден. По-късно АПС преустанови делото, но 
получи закона DMCA, който им
-даваше властта, която искаха.</p>
-
-<p>
-Описаната по-горе политика за сигурност на 
университета не е измислена.
-Например, компютър в един от 
университетите в района край Чикаго 
отпечатва
-следното съобщение, когато се свързвате 
(кавичките присъстват и в
-оригинала):</p>
+Vista also gives Microsoft additional powers; for instance, Microsoft can
+forcibly install upgrades, and it can order all machines running Vista to
+refuse to run a certain device driver. The main purpose of Vista's many
+restrictions is to impose DRM (Digital Restrictions Management) that users
+can't overcome. The threat of DRM is why we have established the <a
+href="http://DefectiveByDesign.org";> DefectiveByDesign.org</a> campaign.</p>
+
+<p>
+When this story was first written, the SPA was threatening small Internet
+service providers, demanding they permit the SPA to monitor all users. Most
+ISPs surrendered when threatened, because they cannot afford to fight back
+in court. One ISP, Community ConneXion in Oakland, California, refused the
+demand and was actually sued. The SPA later dropped the suit, but obtained
+the DMCA, which gave them the power they sought.</p>
+
+<p>
+The SPA, which actually stands for Software Publisher's Association, has
+been replaced in its police-like role by the Business Software Alliance.
+The BSA is not, today, an official police force; unofficially, it acts like
+one. Using methods reminiscent of the erstwhile Soviet Union, it invites
+people to inform on their coworkers and friends. A BSA terror campaign in
+Argentina in 2001 made slightly veiled threats that people sharing software
+would be raped.</p>
+
+<p>
+The university security policies described above are not imaginary. For
+example, a computer at one Chicago-area university displayed this message
+upon login:</p>
 
 <blockquote><p>
 „Тази система трябва да се използва само 
от упълномощени потребители.
@@ -437,7 +428,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2009/10/20 18:25:14 $
+$Date: 2009/11/27 19:25:18 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: right-to-read.it.html
===================================================================
RCS file: 
/sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/right-to-read.it.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- right-to-read.it.html    20 Oct 2009 18:25:15 -0000   1.9
+++ right-to-read.it.html    27 Nov 2009 19:25:18 -0000   1.10
@@ -15,8 +15,8 @@
 di<strong>Communications of the ACM</strong> (volume 40, numero 2).</em></p>
 
 <blockquote><p>
-      (da &ldquo;La strada per Tycho&rdquo;, una raccolta di articoli 
sugli
-antefatti della Rivoluzione Lunare, pubblicata a Città della Luna nel 2096)
+      From <cite>The Road To Tycho</cite>, a collection of articles 
about the
+antecedents of the Lunarian Revolution, published in Luna City in 2096.
 </p></blockquote>
 
 <p>
@@ -45,17 +45,15 @@
 dura, per la sua negligenza nel prevenire il crimine.</p>
 
 <p>
-Naturalmente, non era detto che Lissa avesse intenzione di leggere i suoi
-libri. Magari voleva il suo computer solo per scrivere il suo compito. Ma
-Dan sapeva che Lissa veniva da una famiglia della classe media e poteva a
-malapena permettersi la retta della scuola, figurarsi i diritti di
-lettura. Leggere i suoi libri poteva anche essere l'unico modo per lei per
-riuscire a laurearsi. Capiva bene la situazione: lui stesso aveva dovuto
-indebitarsi per pagare tutti gli articoli di ricerca che aveva letto; il 10%
-delle tariffe andava ai ricercatori che avevano scritto gli articoli, e
-siccome Dan puntava alla carriera accademica, poteva sperare che i suoi
-stessi articoli gli avrebbero reso abbastanza da ripagare il prestito, se
-citati abbastanza spesso.</p>
+Of course, Lissa did not necessarily intend to read his books. She might
+want the computer only to write her midterm. But Dan knew she came from a
+middle-class family and could hardly afford the tuition, let alone her
+reading fees. Reading his books might be the only way she could graduate.
+He understood this situation; he himself had had to borrow to pay for all
+the research papers he read. (Ten percent of those fees went to the
+researchers who wrote the papers; since Dan aimed for an academic career, he
+could hope that his own research papers, if frequently referenced, would
+bring in enough to repay this loan.)</p>
 
 <p>
 Più in là Dan avrebbe imparato che c'era stato un tempo in cui chiunque
@@ -158,17 +156,15 @@
 <p>Questa nota è stata aggiornata nel 2007.</p>
 
 <p>
-Il diritto a leggere è una battaglia che si combatte oggi. Sebbene possano
-volerci 50 anni perché il nostro stile di vita presente si dissolva
-nell'oscurità, la maggior parte delle leggi e delle procedure legali
-specifiche descritte sopra sono già state proposte; molte sono state
-tradotte in legge negli USA e altrove. Negli USA, il Digital Millenium
-Copyright Act del 1998 ha stabilito le basi legali per restringere la
-lettura ed il prestito di libri elettronici (e anche di altre
-opere). L'Unione Europea ha imposto restrizioni simili in una direttiva del
-2001 sul diritto d'autore. In Francia, secondo la legge DADVSI adottata nel
-2006, il solo possesso di una copia di DeCSS, il programma libero per
-decrittare i video nei dvd, è un reato.</p>
+The right to read is a battle being fought today. Although it may take 50
+years for our present way of life to fade into obscurity, most of the
+specific laws and practices described above have already been proposed; many
+have been enacted into law in the US and elsewhere. In the US, the 1998
+Digital Millenium Copyright Act (DMCA) established the legal basis to
+restrict the reading and lending of computerized books (and other works as
+well). The European Union imposed similar restrictions in a 2001 copyright
+directive. In France, under the DADVSI law adopted in 2006, mere possession
+of a copy of DeCSS, the free program to decrypt video on a DVD, is a crime.</p>
 
 <p>
 Nel 2001 il senatore Hollings, finanziato dalla Disney, presentò una
@@ -191,23 +187,21 @@
 pericolo è di nuovo più alto.</p>
 
 <p>
-Nel 2001 gli USA cominciarono a cercare d'usare il proposto trattato della
-Free Trade Area of Americas (&ldquo;Area di libero scambio delle
-Americhe&rdquo;) per imporre le stesse regole su tutti i paesi nell'emisfero
-occidentale. L'FTAA è uno dei cosiddetti trattati di &ldquo;libero
-scambio&rdquo;, che sono invero disegnati per dare alle aziende un potere
-accresciuto sopra i governi democratici; l'imposizione di leggi come la DMCA
-è tipica di questo spirito. L'FTAA è stata di fatto affossata da Lula,
-presidente del Brasile, che ha rifiutato gli obblighi della DMCA e altri.</p>
-
-<p>
-Da allora, gli USA hanno imposto obblighi simili a paesi come l'Australia e
-il Messico attraverso degli accordi di &ldquo;libero scambio&rdquo;
-bilaterali, e a paesi come il Costa Rica attraverso il CAFTA. Il presidente
-dell'Ecuador, Correa ha rifiutato di firmare il trattato di &ldquo;libero
-scambio&rdquo;, ma l?ecuador ha adottato qualcosa di simile al DMCA nel
-2003. La nuova costituzione dell'Ecuador potrebbe fornire un'opportunità di
-sbarazzarsene.</p>
+In 2001 the US began attempting to use the proposed Free Trade Area of the
+Americas (FTAA) treaty to impose the same rules on all the countries in the
+Western Hemisphere. The FTAA is one of the so-called &ldquo;free
+trade&rdquo; treaties, which are actually designed to give business
+increased power over democratic governments; imposing laws like the DMCA is
+typical of this spirit. The FTAA was effectively killed by Lula, President
+of Brazil, who rejected the DMCA requirement and others.</p>
+
+<p>
+Since then, the US has imposed similar requirements on countries such as
+Australia and Mexico through bilateral &ldquo;free trade&rdquo; agreements,
+and on countries such as Costa Rica through another treaty, CAFTA.
+Ecuador's President Correa refused to sign a &ldquo;free trade&rdquo;
+agreement with the US, but I've heard Ecuador had adopted something like the
+DMCA in 2003.</p>
 
 <p>
 Una delle idee nel racconto non è stata proposta nella realtà prima del
@@ -215,15 +209,15 @@
 primarie per il tuo computer personale, senza fornirtele.</p>
 
 <p>
-I proponenti di questo schema gli hanno dato nomi come &ldquo;trusted
-computing&rdquo; (informatica fidata) e &ldquo;palladium&rdquo;. Noi lo
-chiamiamo <a href="/philosophy/can-you-trust.html">&ldquo;treacherous
-computing&rdquo;</a> (informatica infida), perché l'effetto è che il tuo
-computer obbedisce alle aziende commerciali invece che a te. È stato
-implementato nel 2007 come parte di <a href="http://badvista.org/";>Windows
-Vista</a>; ci aspettiamo che Apple faccia qualcosa di simile. In tale
-schema, è il produttore che tiene il codice segreto, ma l'FBI lo ottiene
-facilmente.</p>
+The proponents of this scheme have given it names such as &ldquo;trusted
+computing&rdquo; and &ldquo;Palladium&rdquo;. We call it <a
+href="/philosophy/can-you-trust.html">&ldquo;treacherous
+computing&rdquo;</a> because the effect is to make your computer obey
+companies even to the extent of disobeying and defying you. This was
+implemented in 2007 as part of <a href="http://badvista.org/";>Windows
+Vista</a>; we expect Apple to do something similar. In this scheme, it is
+the manufacturer that keeps the secret code, but the <abbr>FBI</abbr> would
+have little trouble getting it.</p>
 
 <p>
 Quella che tiene Microsoft non è esattamente una parola segreta in senso
@@ -234,37 +228,34 @@
 proprio computer.</p>
 
 <p>
-Vista dà a Microsoft anche più poteri, per esempio Microsoft può installare
-di forza degli aggiornamenti, e può ordinare a tutte le macchine con Vista
-di rifiutare un certo software di dispositivo. Lo scopo principale delle
-tante restrizioni in Vista è quello di fare un DRM (Digital Restriction
-Management, &ldquo;gestione delle restrizioni digitali&rdquo;) che gli
-utenti non possano scavalcare.</p>
-
-<p>
-La SPA [ndt: APS in italiano nel racconto], che sta in effetti per Software
-Publisher's Association, è stata rimpiazzata in questo ruolo di poliziotta
-dalla BSA o Business Software Alliance; non è oggi una forza di polizia
-ufficiale, ma in via non ufficiale, si comporta come tale. Usando metodi che
-ricordano l'ex Unione Sovietica, invita le persone a spiare sui colleghi di
-lavoro e sugli amici. Una campagna mediatica terroristica della BSA in
-Argentina nel 2001 avanzava velate minacce che le persone che condividevano
-il software sarebbero state violentate.</p>
-
-<p>
-Quando questo racconto fu scritto all'inizio, la SPA stava minacciando dei
-piccoli fornitori di accesso a Internet, pretendendo che essi le
-permettessero di monitorare i loro utenti. I più s'arresero alle minacce,
-poiché non potevano permettersi una causa legale (Atlanta
-Journal-Constitution, 1 ottobre 1996, p. D3). Almeno uno, Community
-ConneXion, di Oakland, California, rifiutò ed in effetti gli fu fatta
-causa. La SPA più tardi lascio cadere quella causa, ma ottenne il DMCA che
-diede loro il potere che cercavano.</p>
-
-<p>
-Le politiche di sicurezza delle università descritte sopra non sono
-immaginarie. Per esempio, sullo schermo di un computer in un università
-nell'area di Chicago compare questo messaggio quando ci si accede:</p>
+Vista also gives Microsoft additional powers; for instance, Microsoft can
+forcibly install upgrades, and it can order all machines running Vista to
+refuse to run a certain device driver. The main purpose of Vista's many
+restrictions is to impose DRM (Digital Restrictions Management) that users
+can't overcome. The threat of DRM is why we have established the <a
+href="http://DefectiveByDesign.org";> DefectiveByDesign.org</a> campaign.</p>
+
+<p>
+When this story was first written, the SPA was threatening small Internet
+service providers, demanding they permit the SPA to monitor all users. Most
+ISPs surrendered when threatened, because they cannot afford to fight back
+in court. One ISP, Community ConneXion in Oakland, California, refused the
+demand and was actually sued. The SPA later dropped the suit, but obtained
+the DMCA, which gave them the power they sought.</p>
+
+<p>
+The SPA, which actually stands for Software Publisher's Association, has
+been replaced in its police-like role by the Business Software Alliance.
+The BSA is not, today, an official police force; unofficially, it acts like
+one. Using methods reminiscent of the erstwhile Soviet Union, it invites
+people to inform on their coworkers and friends. A BSA terror campaign in
+Argentina in 2001 made slightly veiled threats that people sharing software
+would be raped.</p>
+
+<p>
+The university security policies described above are not imaginary. For
+example, a computer at one Chicago-area university displayed this message
+upon login:</p>
 
 <blockquote><p>
 Questo sistema è solo per gli utenti autorizzati. Individui che usino questo
@@ -381,7 +372,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Ultimo aggiornamento:
 
-$Date: 2009/10/20 18:25:15 $
+$Date: 2009/11/27 19:25:18 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: why-free.bg.html
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/why-free.bg.html,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- why-free.bg.html  6 Oct 2009 18:25:11 -0000    1.14
+++ why-free.bg.html  27 Nov 2009 19:25:18 -0000   1.15
@@ -28,12 +28,12 @@
 ползваме.</p>
 
 <p>
-Системата на авторското право се е 
зародила с печатарството — технология за
-масово производство на копия. Авторското 
право е пасвало добре на тази
-технология, защото е ограничавало само 
масовите производители на копия. То
-не е отнемало свободата от читателите на 
книги. Обикновен читател, който не
-е притежавал печатарска преса, би могъл да 
копира книги само с химикалка и
-мастило, и неколцина читатели са били 
съдени за това.</p>
+The copyright system grew up with printing&mdash;a technology for
+mass-production copying. Copyright fit in well with this technology because
+it restricted only the mass producers of copies. It did not take freedom
+away from readers of books. An ordinary reader, who did not own a printing
+press, could copy books only with pen and ink, and few readers were sued for
+that.</p>
 
 <p>
 Цифровата технология е по-гъвкава от 
печатарската преса: когато информацията
@@ -144,12 +144,11 @@
 права поради две причини.</p>
 
 <p>
-Една причина е непрекъснато натякваната 
аналогия с материалните обекти.
-Когато аз си сготвя спагети, възразявам, 
ако някой друг ги изяде, понеже по
-този начин аз не мога да ги изям. Неговото 
действие ми вреди точно толкова,
-колкото го облагодетелства — само един от 
нас би могъл да изяде спагетите,
-така че въпросът е, кой? Най-малката 
разлика между нас е достатъчна, за да
-наклони везните на етичния баланс.</p>
+One reason is an overstretched analogy with material objects. When I cook
+spaghetti, I do object if someone else eats it, because then I cannot eat
+it. His action hurts me exactly as much as it benefits him; only one of us
+can eat the spaghetti, so the question is, which one? The smallest
+distinction between us is enough to tip the ethical balance.</p>
 
 <p>
 Но когато вие изпълнявате или променяте 
програма, която аз съм написал, това
@@ -192,20 +191,20 @@
 когато са добре платени за тази си 
дейност.</p>
 
 <p>
-Но икономическият аргумент има голям 
пропуск: той е основан на презумпцията,
-че разликата е само в това колко пари 
трябва да платим. Това предполага, че
-ние искаме „производство на софтуер“, 
независимо дали софтуера има
-собственици или не.</p>
+But the economic argument has a flaw: it is based on the assumption that the
+difference is only a matter of how much money we have to pay. It assumes
+that <i>production of software</i> is what we want, whether the software has
+owners or not.</p>
 
 <p>
-Хората с готовност възприемат това 
предположение, понеже то е в унисон с
-нашия опит за материалните обекти. Да 
вземем за пример един сандвич. Може
-да имате възможност да се сдобиете с 
еднакъв сандвич безплатно или срещу
-определена сума. Ако е така, единствената 
разлика е сумата, която плащате.
-Дали ще го купите или не, сандвичът има 
същия вкус, същата хранителна
-стойност, а и в двата случая може да го 
изядете само веднъж. Дали ще
-получите сандвича от собственик или не не 
може да ви засегне по никакъв
-начин, освен парите, които притежавате 
след това.</p>
+People readily accept this assumption because it accords with our
+experiences with material objects. Consider a sandwich, for instance. You
+might well be able to get an equivalent sandwich either gratis or for a
+price. If so, the amount you pay is the only difference. Whether or not
+you have to buy it, the sandwich has the same taste, the same nutritional
+value, and in either case you can only eat it once. Whether you get the
+sandwich from an owner or not cannot directly affect anything but the amount
+of money you have afterwards.</p>
 
 <p>
 Това е вярно за всеки вид материален обект 
— дали има собственик или не не
@@ -234,10 +233,10 @@
 потребителите губят свободата да 
контролират част от собствения си живот.</p>
 
 <p>
-И преди всичко обществото трябва да 
поощрява духа на доброволно
-сътрудничество у гражданите. Когато 
собствениците на софтуер ни казват, че
-да помогнеш на ближния по естествен начин 
е „пиратство“, те замърсяват
-гражданския дух на нашето общество.</p>
+And, above all, society needs to encourage the spirit of voluntary
+cooperation in its citizens. When software owners tell us that helping our
+neighbors in a natural way is &ldquo;piracy&rdquo;, they pollute our
+society's civic spirit.</p>
 
 <p>
 Ето защо ние казваме, че <a 
href="/philosophy/free-sw.bg.html">свободният
@@ -250,11 +249,10 @@
 който те пишат, трябва да набираме 
средства.</p>
 
 <p>
-Вече десет години, разработчиците на 
свободен софтуер са опитвали различни
-методи за набирането на средства, с 
известен успех. Няма нужда никой да
-става богат — средният годишен приход за 
едно американско семейство, около
-35,000 щ.д., е достатъчно поощрение за много 
дейности, които имат по-малък
-задоволяващ ефект от програмирането.</p>
+Since the 1980s, free software developers have tried various methods of
+finding funds, with some success. There's no need to make anyone rich; a
+typical income is plenty of incentive to do many jobs that are less
+satisfying than programming.</p>
 
 <p>
 Години наред, докато задруга не направи 
това ненужно, аз се издържах от
@@ -265,47 +263,31 @@
 най-висок приоритет.</p>
 
 <p>
-<a href="/fsf/fsf.html">Фондацията за свободен 
софтуер (ФСС)</a>,
-благотворителна организация за 
разработка на свободен софтуер, набира
-средства чрез <a 
href="http://order.fsf.org/";>продажбата</a> на артикули,
-свързани с GNU: <a href="/software/software.html">дискове 
със софтуер</a>,
-<a href="http://order.fsf.org/";>фланелки</a>, <a
-href="/doc/doc.html">ръководства</a> и <a
-href="http://order.fsf.org/";>луксозни дистрибуции</a>, 
(всички от които
-потребителите са свободни да копират и 
променят), както и от <a
-href="http://donate.fsf.org/";>дарения</a>. В момента има 
персонал от петима
-програмисти и трима служители, които 
обработват доставките по пощата.</p>
-
-<p>
-Някои разработчици на свободен софтуер 
печелят пари, като продават услуги по
-поддръжка. „Сигнус Съпорт“, с около 50 
служители (когато тази статия е
-написана), предвиждат, че около 15 процента 
от дейността на техния персонал
-е разработка на свободен софтуер — 
достоен за уважение дял за софтуерна
-фирма.</p>
-
-<p>
-Фирми, включващи „Интел“, „Моторола“, 
„Тексас Инструментс“ и „Аналог
-Дивайсес“ се обединиха, за да финансират 
продължаването на разработката на
-компилатора на GNU за езика Си. 
Междувременно, компилаторът на GNU за езика
-Ада се финансира от Военновъздушните сили 
на САЩ, понеже вярват, че това е
-най-евтиния начин да се сдобият с 
висококачествен компилатор. (ВВС
-прекратиха финансирането преди известно 
време; компилаторът на GNU за Ада е
-налице, а поддръжката му се спонсорира 
комерсиално.)</p>
-
-<p>
-Всички тези примери са малко; Движението 
за свободен софтуер все още е
-малко, и все още е младо. Но примерът за 
радио, поддържано от слушателите,
-в тази страна (САЩ) ни показва, че е 
възможно да се поддържа голяма дейност
-без да се насилва всеки потребител да 
плаща.</p>
-
-<p>
-Като компютърен потребител днес, може да 
се окаже така, че ползвате
-програма, която е <a
-href="/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware">собственически
-софтуер</a>. Ако ваш приятел ви помоли за 
копие, би било грешно да
-откажете. Но тайното сътрудничество не 
води към добро общество. Човек би
-трябвало да се стреми да живее почтен 
живот, открито и с гордост, а това
-означава да каже „Не“ на собственическия 
софтуер.</p>
+Some free software developers make money by selling support services. In
+1994, Cygnus Support, with around 50 employees, estimated that about 15 per
+cent of its staff activity was free software development&mdash;a respectable
+percentage for a software company.</p>
+
+<p>
+In the early 90s, companies including Intel, Motorola, Texas Instruments and
+Analog Devices combined to fund the continued development of the GNU C
+compiler. Most GCC development is still done by paid developers. The GNU
+compiler for the Ada language was funded in the 90s by the US Air Force, and
+continued since then by a company formed specifically for the purpose.</p>
+
+<p>
+The free software movement is still small, but the example of
+listener-supported radio in the US shows it's possible to support a large
+activity without forcing each user to pay.</p>
+
+<p>
+As a computer user today, you may find yourself using a <a
+href="/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware">proprietary</a>
+program. If your friend asks to make a copy, it would be wrong to refuse.
+Cooperation is more important than copyright. But underground, closet
+cooperation does not make for a good society. A person should aspire to
+live an upright life openly with pride, and this means saying no to
+proprietary software.</p>
 
 <p>
 Вие заслужавате да имате възможността да 
си сътрудничите открито и свободно
@@ -352,9 +334,9 @@
 </p>
 
 <p>
-Авторски права 1994 Ричард Столман <br /> 
Дословното копиране и
-разпространение на цялата статия са 
позволени за всеки тип носител без нужда
-от заплащането на такси, стига тази 
бележка да бъде запазена.
+Copyright &copy; 1994, 2009 Richard Stallman <br /> Verbatim copying and
+distribution of this entire article is permitted in any medium without
+royalty provided this notice is preserved.
 </p>
 
 
@@ -373,7 +355,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2009/10/06 18:25:11 $
+$Date: 2009/11/27 19:25:18 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/words-to-avoid.pot
===================================================================
RCS file: 
/sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/po/words-to-avoid.pot,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- po/words-to-avoid.pot    28 Oct 2009 18:25:15 -0000   1.18
+++ po/words-to-avoid.pot    27 Nov 2009 19:25:18 -0000   1.19
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-10-28 14:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-11-27 14:25-0500\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -355,14 +355,14 @@
 "absence of (1) intention and (2) ethics. In an ecosystem, species evolve "
 "according to their fitness: if a species is weak and goes extinct, that's "
 "neither right nor wrong, merely an ecological phenomenon. The term "
-"&ldquo;ecosystem&rdquo; implicitly suggests a attitude of passive "
+"&ldquo;ecosystem&rdquo; implicitly suggests a attitude of nonjudgmental "
 "observation: don't ask how what <em>should</em> happen, just study what does "
 "happen."
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
-"By contrast, beings that adopt an active stance towards their surroundings, "
+"By contrast, beings that adopt an ethical stance towards their surroundings, "
 "and have ideas of ethical responsibility, can decide to preserve things "
 "that, on their own, would tend to vanish&mdash;such as civil society, "
 "democracy, human rights, peace, public health, clean air and water, "
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]