trans-coord-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

trans-coord/gnun/philosophy categories.ca.html ...


From: Yavor Doganov
Subject: trans-coord/gnun/philosophy categories.ca.html ...
Date: Fri, 11 Dec 2009 19:25:08 +0000

CVSROOT:    /sources/trans-coord
Module name:  trans-coord
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  09/12/11 19:25:08

Modified files:
    gnun/philosophy: categories.ca.html 
    gnun/philosophy/po: free-sw.af.po free-sw.bg.po free-sw.pot 
              words-to-avoid.pot 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/categories.ca.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.8&r2=1.9
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/po/free-sw.af.po?cvsroot=trans-coord&r1=1.16&r2=1.17
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/po/free-sw.bg.po?cvsroot=trans-coord&r1=1.17&r2=1.18
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/po/free-sw.pot?cvsroot=trans-coord&r1=1.13&r2=1.14
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/po/words-to-avoid.pot?cvsroot=trans-coord&r1=1.19&r2=1.20

Patches:
Index: categories.ca.html
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/categories.ca.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- categories.ca.html 2 Aug 2009 18:25:30 -0000    1.8
+++ categories.ca.html 11 Dec 2009 19:25:07 -0000   1.9
@@ -17,24 +17,27 @@
 <p>Vegeu tamb&eacute; <a href="/philosophy/words-to-avoid.ca.html">Paraules
 confuses que conv&eacute; evitar</a>.</p>
 
-<p id="diagram"><img src="/philosophy/category.jpg" alt="[diagrama de les 
diferents categories de programari]" /> This diagram by Chao-Kuei explains the 
different categories of
-software. It's available as an <a href="/philosophy/category.fig">XFig
-file</a>, as a <a href="/philosophy/category.jpg">JPEG picture</a> and as a
-1.5 magnified <a href="/philosophy/category.png">PNG image</a>, under the
-terms of any of the GNU GPL v2 or later, the GNU FDL v1.2 or later, or the
-Creative Commons Attribution-Share Alike v2.0 or later.</p>
+<p id="diagram" class="c">
+<img src="category.png" alt="" />
+</p>
+
+   <p>This diagram by Chao-Kuei explains the different categories of
+software. It's also available as an <a
+href="/philosophy/category.svg">Scalable Vector Graphic</a> and as an <a
+href="/philosophy/category.fig">XFig document</a>, under the terms of any of
+the GNU GPL v2 or later, the GNU FDL v1.2 or later, or the Creative Commons
+Attribution-Share Alike v2.0 or later.</p>
 
-<dl>
-<dt id="FreeSoftware"><strong>Programari lliure</strong></dt>
+<h3 id="FreeSoftware">Free software</h3>
 
-    <dd>
-    Programari lliure &eacute;s aquell programari que concedeix a tothom
+    <p>Programari lliure &eacute;s aquell programari que concedeix a tothom
 perm&iacute;s per utilitzar-lo, copiar-lo i distribuir-lo amb o sense
 modificacions i de forma gratu&iuml;ta o a canvi d'una quota. Aix&ograve;
 implica, particularment, que el codi font ha d'estar disponible:&quot; Si no
 &eacute;s codi font, no es programari&quot;. Aquesta &eacute;s una
 definici&oacute; simplificada; vegeu tamb&eacute; una <a
-href="/philosophy/free-sw.ca.html">definici&oacute; completa</a>.
+href="/philosophy/free-sw.ca.html">definici&oacute; completa</a>.</p>
+
    <p>Si un programa &eacute;s lliure pot ser incl&ograve;s en un sistema 
operatiu
 lliure com GNU o les versions lliures del <a
 href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">sistema GNU/Linux</a>.</p>
@@ -76,11 +79,9 @@
 href="/software/reliability.ca.html">m&eacute;s fiable</a> que el que no ho
 &eacute;s.</p>
 
-    </dd>
+<h3 id="OpenSource">Open Source software</h3>
 
-<dt id="OpenSource"><strong>Programari de codi obert</strong></dt>
-
-    <dd>
+    <p>
    Algunes persones utilitzen l'expressi&oacute; &quot;programari de codi
 obert&quot; per referir-se m&eacute;s o menys al mateix que nosaltres
 entenem per programari lliure. No &eacute;s exactament la mateixa classe de
@@ -88,19 +89,20 @@
 restrictives, i es rebutgen certes llic&egrave;ncies de programari
 lliure. No obstant, les zones que cobreixen les dues categories s&oacute;n
 semblants: gaireb&eacute; tot el programari lliure &eacute;s de codi obert,
-i gaireb&eacute; tot el programari de codi obert &eacute;s lliure.
+i gaireb&eacute; tot el programari de codi obert &eacute;s lliure.</p>
    <p>Nosaltres preferim l'expressi&oacute; &quot;<a href=
 "/philosophy/open-source-misses-the-point.html">programari lliure</a>&quot;
 perqu&egrave; fa refer&egrave;ncia a la llibertat, cosa que no fa &quot;codi
 obert&quot;.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="PublicDomainSoftware"><strong>Programari de domini 
p&uacute;blic</strong></dt>
-    <dd>El programari de domini p&uacute;blic &eacute;s programari que no 
t&eacute;
+<h3 id="PublicDomainSoftware">Public domain software</h3>
+
+    <p>El programari de domini p&uacute;blic &eacute;s programari que no 
t&eacute;
 copyright. Si el codi font es troba en el domini p&uacute;blic, es tracta
 d'un cas especial de <a href="#Non-CopyleftedFreeSoftware">programari lliure
 sense copyleft</a>, la qual cosa implica que algunes c&ograve;pies o
-versions modificades poden no ser lliures.
+versions modificades poden no ser lliures.</p>
+
    <p>En alguns casos, un programa executable pot trobar-se en el domini
 p&uacute;blic sense que el seu codi font estigui disponible. En tal cas no
 seria programari lliure, ja que l'acc&eacute;s al codi font &eacute;s un
@@ -109,6 +111,7 @@
 copyright, tot i que els titulars del copyright, mitjan&ccedil;ant un
 llic&egrave;ncia de programari lliure, han donat legalment perm&iacute;s a
 tothom per utilitzar-lo lliurement.</p>
+
    <p>De vegades s'utilitza l'expressi&oacute; &quot;de domini 
p&uacute;blic&quot;
 de manera ambigua, donant a entendre que vol dir <a
 href="#FreeSoftware">&quot;lliure&quot;</a> o &quot;de franc&quot;. Malgrat
@@ -117,22 +120,23 @@
 recomanem utilitzar &quot;de domini p&uacute;blic&quot; nom&eacute;s en el
 seu sentit estricte i utilitzar altres termes per expressar altres
 significats.</p>
+
    <p>D'acord amb la Convenci&oacute; de Berna, que han signat la majoria 
dels
 pa&iuml;sos, qualsevol cosa que s'escriu t&eacute; autom&agrave;ticament un
 copyright. Aix&ograve; inclou els programes. De manera que, si voleu que un
 programa que heu escrit estigui en el domini p&uacute;blic, heu de seguir
 una s&egrave;rie de passos legals per renunciar als vostres drets d'autor;
 si no ho feu, el programa continuar&agrave; tenint un copyright.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="CopyleftedSoftware"><strong>Programari amb copyleft</strong></dt>
-    <dd>Copylefted software is free software whose distribution terms 
ensure that
+<h3 id="CopyleftedSoftware">Copylefted software</h3>
+
+    <p>Copylefted software is free software whose distribution terms ensure 
that
 all copies of all versions carry more or less the same distribution terms.
 This means, for instance, that copyleft licenses generally disallow others
 to add additional requirements to the software (though a limited set of safe
 added requirements can be allowed) and require making source code
 available. This shields the program, and its modified versions, from some
-of the common ways of making a program proprietary.
+of the common ways of making a program proprietary.</p>
 
     <p>Some copyleft licenses, such as GPL version 3, block other means of 
turning
 software proprietary.</p>
@@ -143,6 +147,7 @@
 lliure&quot;. Vegeu <a href= "/copyleft/copyleft.html">Qu&egrave; &eacute;s
 el copyleft?</a> per a una explicaci&oacute; m&eacute;s detallada sobre com
 funciona i per qu&egrave; el fem servir.</p>
+
    <p>El copyleft &eacute;s un concepte general; per publicar un programa 
amb
 copyleft, haureu d'utilitzar un conjunt espec&iacute;fic de termes de
 distribuci&oacute;. Hi ha moltes maneres possibles d'exposar uns termes de
@@ -155,17 +160,18 @@
 implica que pot ser il&middot;legal combinar codi sota una llic&egrave;ncia
 amb codi sota una altra. Per aquesta ra&oacute;, &eacute;s bo per a la
 comunitat que tothom utilitzi la mateixa llic&egrave;ncia de copyleft.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="Non-CopyleftedFreeSoftware"><strong>Programari lliure sense 
copyleft</strong></dt>
-    <dd>El programari lliure sense copyleft ve amb el perm&iacute;s de 
l'autor per
+<h3 id="Non-CopyleftedFreeSoftware">Non-copylefted free software</h3>
+
+    <p>El programari lliure sense copyleft ve amb el perm&iacute;s de 
l'autor per
 modificar-lo i distribuir-lo, per&ograve; tamb&eacute; amb el perm&iacute;s
-d'afegir-hi restriccions addicionals.
-    <p>Si un programa &eacute;s lliure per&ograve; no t&eacute; copyleft, 
llavors
-algunes c&ograve;pies o versions modificades poden no ser lliures. Una
-empresa de programari pot compilar el programa, amb o sense modificacions, i
-distribuir el fitxer executable com un producte de programari <a href=
-"#ProprietarySoftware">privatiu</a>.</p>
+d'afegir-hi restriccions addicionals.</p>
+
+    <p>If a program is free but not copylefted, then some copies or modified
+versions may not be free at all. A software company can compile the program,
+with or without modifications, and distribute the executable file as a <a
+href="#ProprietarySoftware">proprietary</a> software product.</p>
+
    <p>The <a href="http://www.x.org";>X Window System</a> illustrates this. 
The X
 Consortium releases X11 with distribution terms that make it non-copylefted
 free software. If you wish, you can get a copy which has those distribution
@@ -176,99 +182,112 @@
 developers of X11 even made X11 non-free</a> for a while; they were able to
 do this because others had contributed their code under the same
 non-copyleft license.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="GPL-CoveredSoftware"><strong>Programari cobert per la GPL</strong></dt>
-    <dd>La <a href="/copyleft/gpl.html">GNU GPL (Llic&egrave;ncia 
P&uacute;blica
+<h3 id="GPL-CoveredSoftware">GPL-covered software</h3>
+
+    <p>La <a href="/copyleft/gpl.html">GNU GPL (Llic&egrave;ncia 
P&uacute;blica
 General)</a> &eacute;s un conjunt espec&iacute;fic de termes de
 distribuci&oacute; per publicar un programa amb copyleft. El Projecte GNU
 utilitza aquests termes de distribuci&oacute; a la major part del programari
-GNU.
+GNU.</p>
+
+    <p>To equate free software with GPL-covered software is therefore an 
error.</p>
+
+<h3 id="TheGNUsystem">The GNU operating system</h3>
 
-    <p>To equate free software with GPL-covered software is therefore an 
error.</p></dd>
+    <p>The <a href="/gnu/gnu-history.html">GNU operating system</a> is the
+Unix-like operating system, which is entirely free software, that we in the
+GNU Project have developed since 1984.</p>
 
-<dt id="TheGNUsystem"><strong>El sistema GNU</strong></dt>
-    <dd>El <a href="/gnu/gnu-history.ca.html">sistema GNU</a> &eacute;s un 
sistema
-operatiu a l'estil de Unix completament lliure. L'hem estat desenvolupant al
-Projecte GNU des de 1984.
    <p>Un sistema operatiu a l'estil de Unix consta de molts programes. El 
sistema
 GNU inclou tot el programari GNU i molts altres paquets que no s&oacute;n
 programari GNU, com el sistema X Window i TeX.</p>
-    <p>La primera versi&oacute; de prova d'un sistema GNU complet es va 
publicar el
-1996. Inclo&iuml;a GNU Hurd, el nucli que v&agrave;rem desenvolupar des de
-1990. Al 2001 el sistema GNU (amb el nucli Hurd) va comen&ccedil;ar a
-funcionar amb una fiabilitat raonable, per&ograve; a Hurd encara li mancaven
-algunes prestacions importants, de manera que s'utilitzava poc. Mentrestant,
-el <a href= "/gnu/linux-and-gnu.ca.html">sistema GNU/Linux</a>, una variant
-del sistema GNU que se servia com a nucli de Linux en lloc de Hurd, havia
-tingut un gran &egrave;xit durant els 90.</p>
-    <p>Com que el prop&ograve;sit del sistema GNU &eacute;s ser lliure, cada
-component individual del sistema GNU ha de ser programari lliure. No cal,
-per&ograve;, que tots ells tinguin copyleft. S'hi pot incloure qualsevol
-tipus de programari lliure des del punt de vista legal si ajuda a assolir
-els objectius t&egrave;cnics. I tampoc no &eacute;s necessari que tots els
-components siguin programari GNU. El sistema GNU pot incloure i inclou
-programes lliures sense copyleft (com el sistema X Window) desenvolupats per
-altres projectes.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="GNUprograms"><strong>Programes GNU</strong></dt>
-    <dd>&quot;Programes GNU&quot; &eacute;s el mateix que <a
+    <p>The first test release of the complete GNU system was in 1996. This
+includes the GNU Hurd, our kernel, developed since 1990. In 2001 the GNU
+system (including the GNU Hurd) began working fairly reliably, but the Hurd
+still lacks some important features, so it is not widely used. Meanwhile,
+the <a href= "/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux system</a>, an offshoot of
+the GNU operating system which uses Linux as the kernel instead of the GNU
+Hurd, has been a great success since the 90s.</p>
+
+    <p>Since the purpose of GNU is to be free, every single component in 
the GNU
+operating system has to be free software. They don't all have to be
+copylefted, however; any kind of free software is legally suitable to
+include if it helps meet technical goals. And it isn't necessary for all the
+components to be GNU software, individually. GNU can and does include
+non-copylefted free software such as the X Window System that were developed
+by other projects.</p>
+
+<h3 id="GNUprograms">GNU programs</h3>
+
+    <p>&quot;Programes GNU&quot; &eacute;s el mateix que <a
 href="#GNUsoftware">programari GNU</a>. El programa Nothifixis &eacute;s un
 programa GNU si &eacute;s programari GNU. De vegades tamb&eacute; diem que
-&eacute;s un &quot;paquet GNU&quot;.</dd>
-<dt id="GNUsoftware"><strong>Programari GNU</strong></dt>
-    <dd>El <a href="/software/software.ca.html">programari GNU</a> &eacute;s
+&eacute;s un &quot;paquet GNU&quot;.</p>
+
+<h3 id="GNUsoftware">GNU software</h3>
+
+    <p>El <a href="/software/software.ca.html">programari GNU</a> &eacute;s
 programari publicat sota els auspicis del <a href=
 "/gnu/gnu-history.ca.html">Projecte GNU</a>. Si un programa &eacute;s
 programari GNU, tamb&eacute; diem que &eacute;s un programa GNU o un paquet
 GNU. El manual o el Llegeix-me d'un paquet GNU ha de dir que ho &eacute;s;
 per altra banda, el <a href="/directory">Directori de Programari Lliure</a>
-identifica tots els paquets GNU.
+identifica tots els paquets GNU.</p>
+
    <p>La major part del programari GNU t&eacute; <a href=
 "/copyleft/copyleft.html">copyleft</a>, per&ograve; no tots el
 tenen. Malgrat aix&ograve;, tot el programari GNU &eacute;s i ha de ser <a
 href="/philosophy/free-sw.ca.html">programari lliure</a>.</p>
-    <p>Els <a href= "/people/people.ca.html">membres</a> de la <a
-href="/fsf/fsf.html">Free Software Foundation</a> escriuen part del
-programari GNU, per&ograve; la major part la devem a les contribucions dels
-<a href="/people/people.ca.html">voluntaris</a>. En uns casos, la Free
-Software Foundation &eacute;s titular del copyright d'aquestes
-contribucions; en altres, els titulars s&oacute;n els mateixos voluntaris.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="non-freeSoftware"><strong>Programari no lliure</strong></dt>
-    <dd>&Eacute;s qualsevol programari que no &eacute;s lliure. Inclou el 
programari
+    <p>Some GNU software is written by <a href=
+"http://www.fsf.org/about/staff/";>staff</a> of the <a
+href="http://www.fsf.org/";>Free Software Foundation</a>, but most GNU
+software is contributed by <a
+href="/people/people.html">volunteers</a>. Some contributed software is
+copyrighted by the Free Software Foundation; some is copyrighted by the
+contributors who wrote it.</p>
+
+<h3 id="non-freeSoftware">Non-free software</h3>
+
+    <p>&Eacute;s qualsevol programari que no &eacute;s lliure. Inclou el 
programari
 <a href="#semi-freeSoftware">semilliure</a> i el <a
-href="#ProprietarySoftware">programari privatiu</a>.</dd>
+href="#ProprietarySoftware">programari privatiu</a>.</p>
+
+<h3 id="semi-freeSoftware">Semi-free software</h3>
 
-<dt id="semi-freeSoftware"><strong>Programari semilliure</strong></dt>
-    <dd>Programari semilliure &eacute;s aquell programari que no &eacute;s 
lliure,
+    <p>Programari semilliure &eacute;s aquell programari que no &eacute;s 
lliure,
 per&ograve; ve amb el perm&iacute;s d'&uacute;s, c&ograve;pia,
 distribuci&oacute; i modificaci&oacute; (incloent-hi el dret a distribuir
 versions modificades) si es fa per a usos no comercials. El PGP &eacute;s un
-exemple de programa semilliure.
+exemple de programa semilliure.</p>
+
    <p>&Egrave;ticament, el programari semilliure &eacute;s molt millor que 
el <a
 href= "#ProprietarySoftware">programari privatiu</a>, per&ograve;
 aix&iacute; i tot planteja problemes pr&agrave;ctics, i per tant no el podem
 utilitzar en un sistema operatiu lliure.</p>
+
    <p>Les restriccions de copyleft estan dissenyades per protegir les 
llibertats
 essencials de tots els usuaris. Per a nosaltres, l'&uacute;nica
 justificaci&oacute; per imposar importants restriccions en l'&uacute;s d'un
 programa &eacute;s impedir que altres persones imposin noves
 restriccions. El programes semilliures contenen restriccions addicionals,
 motivades purament per objectius egoistes.</p>
+
    <p>&Eacute;s impossible incloure programari semilliure en un sistema 
operatiu
 lliure, ja que els termes de distribuci&oacute; del sistema operatiu lliure
 en conjunt s&oacute;n una s&iacute;ntesi dels termes de distribuci&oacute;
 de tots els programes que en formen part. Si afegim un programa semilliure,
 <em>tot</em> el sistema esdev&eacute; semilliure. Hi ha dues raons per les
 quals no volem que aix&ograve; passi:</p>
+
    <ul>
    <li>Creiem que el programari lliure no hauria de ser nom&eacute;s per 
als
 escolars o aficionats, sin&oacute; per a tothom, incloent-hi les
 empreses. Convidem a les empreses a utilitzar el sistema GNU complet, i per
 tant no hem d'incloure-hi cap programa semilliure.</li>
+
    <li>La distribuci&oacute; comercial de sistemes operatius lliures, 
incloent-hi
 el <a href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">sistema GNU/Linux</a>, &eacute;s
 molt important, i els usuaris aprecien tenir la possibilitat de comprar
@@ -276,11 +295,13 @@
 sistema operatiu podria impedir la seva distribuci&oacute; comercial en
 CD-ROM.</li>
    </ul>
-    <p>La mateixa Free Software Foundation no &eacute;s una 
organitzaci&oacute;
-comercial, i per tant podr&iacute;em legalment utilitzar un programa
-semilliure &quot;internament&quot;. Per&ograve; no volem fer-ho,
-perqu&egrave; aix&ograve; seria malbaratar els nostres esfor&ccedil;os per
-aconseguir un programa que tamb&eacute; podr&iacute;em incloure a GNU.</p>
+
+    <p>The <a href="http://www.fsf.org/";>Free Software Foundation</a> 
itself is
+non-commercial, and therefore we would be legally permitted to use a
+semi-free program &ldquo;internally&rdquo;. But we don't do that, because
+that would undermine our efforts to obtain a program which we could also
+include in GNU.</p>
+
    <p>Si hi ha una tasca que necessita un programa, fins que no tinguem un
 programa lliure per fer-la hi haur&agrave; una mancan&ccedil;a al sistema
 GNU. Hem de dir als voluntaris: &quot;No tenim encara un programa per fer
@@ -289,44 +310,51 @@
 tasca, perdr&iacute;em tota la for&ccedil;a moral i, a m&eacute;s, nosaltres
 o altres persones que comparteixen els nostres punts de vista perdrien els
 incentius per escriure un substitut lliure. Per aix&ograve; no ho fem.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="ProprietarySoftware"><strong>Programari privatiu</strong></dt>
-    <dd>El programari privatiu &eacute;s aquell programari que no &eacute;s 
lliure
+<h3 id="ProprietarySoftware">Proprietary software</h3>
+
+    <p>El programari privatiu &eacute;s aquell programari que no &eacute;s 
lliure
 ni semilliure. El seu &uacute;s, distribuci&oacute; o modificaci&oacute; es
 troba regulat o prohibit, o requereix que demaneu perm&iacute;s, o
 cont&eacute; tals restriccions que no es pot distribuir o modificar
-lliurement.
+lliurement.</p>
+
    <p>La Free Software Foundation segueix la regla de no instal&middot;lar 
cap
 tipus de programari de car&agrave;cter privatiu als seus ordinadors, amb
 l'excepci&oacute; d'aquells que s'instal&middot;lin temporalment amb la
 intenci&oacute; concreta d'escriure'n un substitut lliure. Fora d'aquest cas
 pensem que no hi ha cap excusa per instal&middot;lar un programa privatiu.</p>
+
    <p>Per exemple, estava justificat instal&middot;lar Unix en els nostres
 ordinadors als anys 80 perqu&egrave; el f&egrave;iem servir per escriure un
 substitut lliure d'Unix. Actualment, com que ja hi ha sistemes operatius
 lliures, aquesta excusa ja no val; hem eliminat tots els sistemes operatius
 no lliures, i cada ordinador nou ha de funcionar amb un sistema operatiu
 completament lliure.</p>
+
    <p>No insistim que els usuaris o col&middot;laboradors de GNU segueixin 
aquesta
 regla. &Eacute;s una norma que v&agrave;rem crear per a
 nosaltres. Per&ograve; tenim l'esperan&ccedil;a que tamb&eacute; decidiu
 seguir-la.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="freeware"><strong>Freeware</strong></dt>
-    <dd>El terme &quot;freeware&quot; no disposa d'una definici&oacute; 
acceptada
+
+<h3 id="freeware">Freeware</h3>
+
+    <p>El terme &quot;freeware&quot; no disposa d'una definici&oacute; 
acceptada
 un&agrave;nimement; s'utilitza normalment per referir-se a programes que
 permeten la distribuci&oacute; per&ograve; no la modificaci&oacute; (i el
 seu codi font no est&agrave; disponible). Aquests paquets <em>no</em>
 s&oacute;n programari lliure; per tant, si us plau, no feu servir la paraula
-&quot;freeware&quot; per referir-vos al programari lliure.</dd>
+&quot;freeware&quot; per referir-vos al programari lliure.</p>
 
-<dt id="shareware"><strong>Shareware</strong></dt>
-    <dd>El shareware &eacute;s aquell programari que autoritza la 
distribuci&oacute;
+<h3 id="shareware">Shareware</h3>
+
+    <p>El shareware &eacute;s aquell programari que autoritza la 
distribuci&oacute;
 de c&ograve;pies, per&ograve; que adverteix que per fer-ne un &uacute;s
-continuat <em>cal</em> pagar una llic&egrave;ncia d'&uacute;s.
+continuat <em>cal</em> pagar una llic&egrave;ncia d'&uacute;s.</p>
+
    <p>El shareware no &eacute;s programari lliure ni semilliure, per dues 
raons:</p>
+
    <ul>
    <li>A la major part del shareware, el codi font no est&agrave; 
disponible, i per
 tant no es pot modificar el programa.</li>
@@ -336,13 +364,12 @@
 termes de distribuci&oacute; i el fan servir igualment, tot i no estar
 perm&egrave;s).</li>
    </ul>
-    </dd>
 
-<dt id="PrivateSoftware"><strong>Programari privat</strong></dt>
-    <dd>El programari privat o personalitzat &eacute;s aquell programari 
dissenyat
+<h3 id="PrivateSoftware">Private software</h3>
+    <p>El programari privat o personalitzat &eacute;s aquell programari 
dissenyat
 per a un usuari (normalment una empresa u organitzaci&oacute;). L'usuari en
 q&uuml;esti&oacute; l'utilitza i el custodia, sense fer-ne p&uacute;blic ni
-l'executable ni el codi font.
+l'executable ni el codi font.</p>
    <p>A private program is free software in a trivial sense if its unique 
user has
 full rights to it.</p>
    <p>In general we do not believe it is wrong to develop a program and not
@@ -355,16 +382,17 @@
 desenvolupar programari personalitzat; per tant, la major part de les feines
 de programaci&oacute; es fan o es podrien fer d'una manera compatible amb
 els principis del moviment per al programari lliure.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="commercialSoftware"><strong>Programari comercial</strong></dt>
-    <dd>El programari comercial &eacute;s aquell programari que ha estat
+<h3 id="commercialSoftware">Commercial Software</h3>
+
+    <p>El programari comercial &eacute;s aquell programari que ha estat
 desenvolupat per empreses amb l'objectiu d'obtenir diners de l'&uacute;s del
 programari. &quot;Comercial&quot; i &quot;privatiu&quot; no &eacute;s el
 mateix! La major part del programari comercial &eacute;s <a
 href="#ProprietarySoftware">privatiu</a>, per&ograve; hi ha programari
 comercial que &eacute;s lliure, i hi ha programari no comercial que no
-&eacute;s lliure.
+&eacute;s lliure.</p>
+
    <p>For example, GNU Ada is developed by a company. It is always 
distributed
 under the terms of the GNU GPL, and every copy is free software; but its
 developers sell support contracts. When their salesmen speak to prospective
@@ -378,8 +406,6 @@
    <p>Please help spread the awareness that free commercial software is
 possible. You can do this by making an effort not to say
 &ldquo;commercial&rdquo; when you mean &ldquo;proprietary.&rdquo;</p>
-    </dd>
-    </dl>
 
 <!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
 <!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
@@ -398,11 +424,11 @@
 <div id="footer">
 
 <p>
-Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Tamb&eacute; hi ha 
d'<a
-href="/contact/">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els
-enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
+href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send
+broken links and other corrections or suggestions to <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -412,10 +438,9 @@
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2006, 2007 Free Software
-Foundation, Inc.,
+Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2006, 2007, 2009 Free Software
+Foundation, Inc.
 </p>
-<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
 <p>Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en
 qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui aquesta nota.
 </p>
@@ -430,7 +455,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2009/08/02 18:25:30 $
+$Date: 2009/12/11 19:25:07 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -439,55 +464,57 @@
 <div id="translations">
 <h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h4>
 
-<!-- Please keep this list alphabetical. -->
-<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
-<!-- If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
-<!-- Please use W3C normative character entities -->
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code.
+   Comment what the language is for each type, i.e. de is German.
+   Write the language name in its own language (Deutsch) in the text.
+   If you add a new language here, please
+   advise address@hidden and add it to
+   - /home/www/html/server/standards/README.translations.html
+   - one of the lists under the section "Translations Underway"
+   - if there is a translation team, you also have to add an alias
+   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases
+   Please also check you have the language code right; see:
+   http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
+   If the 2-letter ISO 639-1 code is not available,
+   use the 3-letter ISO 639-2.
+   Please use W3C normative character entities. -->
 <ul class="translations-list">
 <!-- Arabic -->
 <li><a 
href="/philosophy/categories.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 <!-- Catalan -->
-<li><a href="/philosophy/categories.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<li><a href="/philosophy/categories.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
 <!-- Czech -->
 <li><a href="/philosophy/categories.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
 <!-- German -->
 <li><a href="/philosophy/categories.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
 <!-- Greek -->
-<li><a href="/philosophy/categories.el.html">Greek</a>&nbsp;[el]</li>
+<li><a 
href="/philosophy/categories.el.html">&#x03b5;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href="/philosophy/categories.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->
-<li><a href="/philosophy/categories.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<li><a href="/philosophy/categories.es.html">espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
 <!-- French -->
-<li><a href="/philosophy/categories.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<li><a href="/philosophy/categories.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
 <!-- Indonesian -->
 <li><a 
href="/philosophy/categories.id.html">Bahasa&nbsp;Indonesia</a>&nbsp;[id]</li>
 <!-- Italian -->
-<li><a href="/philosophy/categories.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<li><a href="/philosophy/categories.it.html">italiano</a>&nbsp;[it]</li>
 <!-- Japanese -->
 <li><a 
href="/philosophy/categories.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li>
 <!-- Dutch -->
 <li><a href="/philosophy/categories.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
 <!-- Polish -->
-<li><a href="/philosophy/categories.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<li><a href="/philosophy/categories.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 <!-- Brazilian Portuguese -->
 <li><a href="/philosophy/categories.pt-br.html">portugu&ecirc;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
 <!-- Romanian -->
-<li><a 
href="/philosophy/categories.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li>
+<li><a 
href="/philosophy/categories.ro.html">rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li>
 <!-- Russian -->
-<li><a 
href="/philosophy/categories.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
+<li><a 
href="/philosophy/categories.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 <!-- Slovenian -->
-<li><a href="/philosophy/categories.sl.html">Slovensko</a>&nbsp;[sl]</li>
+<li><a href="/philosophy/categories.sl.html">slovensko</a>&nbsp;[sl]</li>
 <!-- Serbian -->
-<li><a 
href="/philosophy/categories.sr.html">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
+<li><a 
href="/philosophy/categories.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 <!-- Tamil -->
 <li><a 
href="/philosophy/categories.ta.html">&#2980;&#2990;&#3007;&#2996;&#3021;</a>&nbsp;[ta]</li>
 <!-- Turkish -->

Index: po/free-sw.af.po
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/po/free-sw.af.po,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- po/free-sw.af.po  28 Oct 2009 18:25:14 -0000   1.16
+++ po/free-sw.af.po  11 Dec 2009 19:25:07 -0000   1.17
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-sw.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-10-28 14:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-12-11 14:25-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-02-19 07:45+0200\n"
 "Last-Translator: Renier Maritz <address@hidden>\n"
 "Language-Team: \n"
@@ -316,9 +316,8 @@
 "a></q> to protect these freedoms legally for everyone. But <a href=\"/"
 "philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware\">non-copylefted free "
 "software</a> also exists. We believe there are important reasons why <a "
-"href=\"/philosophy/pragmatic.html\"> it is better to use copyleft</a>, but "
-"if your program is non-copylefted free software, it is still basically "
-"ethical."
+"href=\"/philosophy/pragmatic.html\">it is better to use copyleft</a>, but if "
+"your program is non-copylefted free software, it is still basically ethical."
 msgstr ""
 "In die GNU-projek, word <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.html";
 "\">kopielinks</a> gebruik om hierdie vryhede wettiglikvir almal te beskerm."

Index: po/free-sw.bg.po
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/po/free-sw.bg.po,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- po/free-sw.bg.po  28 Oct 2009 18:25:14 -0000   1.17
+++ po/free-sw.bg.po  11 Dec 2009 19:25:07 -0000   1.18
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-sw.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-10-28 14:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-12-11 14:25-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-03-21 13:34+0200\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <address@hidden>\n"
@@ -322,9 +322,8 @@
 "a></q> to protect these freedoms legally for everyone. But <a href=\"/"
 "philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware\">non-copylefted free "
 "software</a> also exists. We believe there are important reasons why <a "
-"href=\"/philosophy/pragmatic.html\"> it is better to use copyleft</a>, but "
-"if your program is non-copylefted free software, it is still basically "
-"ethical."
+"href=\"/philosophy/pragmatic.html\">it is better to use copyleft</a>, but if "
+"your program is non-copylefted free software, it is still basically ethical."
 msgstr ""
 "В проекта GNU ползваме „<a 
href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft</a>“, "
 "за да защитаваме по легален начин тези 
свободи за всички, но също така "

Index: po/free-sw.pot
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/po/free-sw.pot,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- po/free-sw.pot   28 Oct 2009 18:25:15 -0000   1.13
+++ po/free-sw.pot   11 Dec 2009 19:25:08 -0000   1.14
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-10-28 14:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-12-11 14:25-0500\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -220,8 +220,8 @@
 "legally for everyone. But <a "
 
"href=\"/philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware\">non-copylefted 
"
 "free software</a> also exists. We believe there are important reasons why "
-"<a href=\"/philosophy/pragmatic.html\"> it is better to use copyleft</a>, "
-"but if your program is non-copylefted free software, it is still basically "
+"<a href=\"/philosophy/pragmatic.html\">it is better to use copyleft</a>, but "
+"if your program is non-copylefted free software, it is still basically "
 "ethical."
 msgstr ""
 

Index: po/words-to-avoid.pot
===================================================================
RCS file: 
/sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/po/words-to-avoid.pot,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- po/words-to-avoid.pot    27 Nov 2009 19:25:18 -0000   1.19
+++ po/words-to-avoid.pot    11 Dec 2009 19:25:08 -0000   1.20
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-11-27 14:25-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-12-11 14:25-0500\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -217,7 +217,7 @@
 msgid ""
 "The terms &ldquo;producer&rdquo; and &ldquo;consumer&rdquo; come from "
 "economic theory, and bring with them its narrow prespective and misguided "
-"assumotions. They tend to warp your thinking."
+"assumptions. They tend to warp your thinking."
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]