trans-coord-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

trans-coord/gnun/philosophy philosophy.bg.html ...


From: Yavor Doganov
Subject: trans-coord/gnun/philosophy philosophy.bg.html ...
Date: Sat, 12 Dec 2009 19:25:11 +0000

CVSROOT:    /sources/trans-coord
Module name:  trans-coord
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  09/12/12 19:25:11

Modified files:
    gnun/philosophy: philosophy.bg.html 
    gnun/philosophy/po: free-sw.af.po free-sw.bg.po free-sw.pot 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/philosophy.bg.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.34&r2=1.35
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/po/free-sw.af.po?cvsroot=trans-coord&r1=1.17&r2=1.18
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/po/free-sw.bg.po?cvsroot=trans-coord&r1=1.18&r2=1.19
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/po/free-sw.pot?cvsroot=trans-coord&r1=1.14&r2=1.15

Patches:
Index: philosophy.bg.html
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/philosophy.bg.html,v
retrieving revision 1.34
retrieving revision 1.35
diff -u -b -r1.34 -r1.35
--- philosophy.bg.html 23 Aug 2009 18:25:05 -0000   1.34
+++ philosophy.bg.html 12 Dec 2009 19:25:10 -0000   1.35
@@ -8,24 +8,24 @@
 <!--#include virtual="/server/banner.bg.html" -->
 <h2>Философия на проекта GNU</h2>
 
-<p>This page lists a series of articles describing the philosophy of the free
-software movement, which is the motivation for our development of the free
-software operating system GNU.</p>
-
-<p style="text-align: center;"><span style="background-color: yellow; color: 
red; padding: 8px;">NEW</span>
-&mdash; <a href="/philosophy/pirate-party.html">How the Swedish Pirate Party
-Platform Backfires on Free Software</a></p>
-
-<p>
-
-<!-- please leave both these ID attributes here. ... -->
-<!-- ... we removed this as an H$ section as it was duplicating the -->
-<!-- same information on links.html, but it's possible that some users -->
-<!-- have the URLs bookmarked or on their pages. -len -->
-<a id="TOCFreedomOrganizations">Ние</a> <a
-id="FreedomOrganizations">също</a> поддържаме и списък с 
<a
-href="/links/links.html#FreedomOrganizations">организации, 
които работят за
-свобода в сферата на компютърната 
разработка и електронните комуникации</a>.</p>
+<p>Our development of the GNU free software operating system is motivated by
+the philosophy of the free software movement. This page provides an
+introduction to that philosopy, links to the latest articles we have on the
+subject, and links to further resources.</p>
+
+<h3 id="new">Latest Articles</h3>
+<p>Hot off the presses, here are the latest published articles on free software
+and the GNU project.</p>
+<ul>
+ <li><a href="/philosophy/lest-codeplex-perplex.html">Lest CodePlex 
perplex</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/danger-of-software-patents.html">The Danger of 
Software
+Patents</a></li>
+ <li> <a href="/philosophy/digital-inclusion-in-freedom.html">Is Digital 
Inclusion
+A Good Thing? How Can We Make Sure It Is?</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/pirate-party.html">How the Swedish Pirate Party
+Platform Backfires on Free Software</a></li>
+ <li> <a href="/philosophy/javascript-trap.html">The Javascript Trap</a></li>
+</ul>
 
 <h3 id="aboutfs">Относно свободния софтуер</h3>
 <p>
@@ -43,404 +43,47 @@
  <li><a href="/philosophy/free-sw.bg.html">Що е свободен 
софтуер?</a></li>
  <li><a href="/philosophy/why-free.html">Защо софтуерът не 
трябва да има
 собственици</a></li>
- <li><a href="/philosophy/shouldbefree.html">Защо софтуерът 
трябва да е
-свободен</a> (Това е по-старо и по-дълго есе 
на същата тема като горното)</li>
+ <li><a href="/philosophy/pragmatic.html">Copyleft — прагматичен 
идеализъм</a></li>
  <li><a href="/philosophy/free-doc.html">Защо свободният 
софтуер има нужда от
 свободна документация</a></li>
  <li><a href="/philosophy/selling.html">Продаването на 
свободен софтуер</a> е
 напълно възможно!</li>
- <li><a href="/philosophy/categories.html">Категории на 
свободен и несвободен
-софтуер</a></li>
- <li><a href="/software/reliability.html">Свободният софтуер 
е по-надежден!</a></li>
- <li><a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.bg.html">Защо 
„отвореният
-код“ пропуска най-важното за свободния 
софтуер</a></li>
- <li><a href="/philosophy/linux-gnu-freedom.html">Linux, GNU, and 
Freedom</a></li>
- <li><a href="/philosophy/gnutella.html" id="Gnutella">Относно 
„Гнутела“</a></li>
- <li><a href="/philosophy/schools.bg.html">Защо училищата 
трябва да си служат
-изцяло със свободен софтуер</a></li>
- <li><a href="/philosophy/my_doom.html">Вирусът „MyDoom“ и 
Вие</a></li>
- <li><a href="/philosophy/15-years-of-free-software.html">15 Years of Free
-Software</a></li>
- <li><a href="/philosophy/free-software-intro.html">Движението за 
свободен
-софтуер</a></li>
- <li><a href="/philosophy/your-freedom-needs-free-software.html">Вашата 
свобода
-се нуждае от свободен софтуер</a></li>
  <li><a href="/philosophy/fs-motives.html">Motives For Writing Free 
Software</a></li>
-</ul>
-
-<h3 id="aboutgnu">About the GNU Operating System</h3>
-
-<ul>
- <li><a href="/gnu/initial-announcement.html">Initial announcement of the GNU
-Operating System</a></li>
- <li><a href="/gnu/manifesto.html">The GNU Manifesto</a></li>
- <li><a href="/gnu/gnu-history.bg.html">Кратка история на 
проекта GNU</a></li>
- <li><a href="/gnu/thegnuproject.html">Проектът GNU</a>, 
по-дълго и по-пълно
-описание на проекта и историята му.</li>
- <li><a href="/fsf/fsf.html">Какво представлява 
Фондацията за свободен
-софтуер?</a></li>
- <li><a href="/gnu/why-gnu-linux.bg.html">Защо GNU/Линукс?</a></li>
-</ul>
-
-<h3 id="LicensingFreeSoftware">Лицензиране на свободен 
софтуер</h3>
-
-<ul>
- <li><a href="/licenses/licenses.html">Обща информация за 
лицензиране и
-„copyleft“</a></li>
- <li><a href="/licenses/license-list.html">Списък със 
специфични лицензи за
-свободен софтуер</a></li>
- <li><a href="/licenses/gpl-faq.html">Често задавани 
въпроси относно лицензите на
-GNU</a></li>
- <li><a href="/licenses/why-not-lgpl.html">Защо не трябва да 
използвате Lesser
-GPL (LGPL) за следващата си библиотека</a></li>
- <li><a href="/copyleft/copyleft.html">Що е „Copyleft“</a></li>
- <li><a href="/philosophy/why-copyleft.html">Защо „copyleft“?</a></li>
- <li><a href="/philosophy/university.html">Издаване на 
свободен софтуер, ако
-работите в университет</a></li>
- <li><a href="/philosophy/pragmatic.html">Copyleft — прагматичен 
идеализъм</a></li>
- <li><a href="/philosophy/javascript-trap.html">Javascript Trap</a> &mdash; 
You
-may be running non-free programs on your computer every day without
-realizing it &mdash; through your web browser.</li>
- <li><a href="/philosophy/vaccination.html">Viral Code and Vaccination</a>, an
-article by Robert J. Chassell</li>
- <li><a 
href="http://www.fsf.org/blogs/licensing/20050211.html";>Лицензирането
 и
-завистта при цензуриране</a></li>
- <li><a href="/philosophy/x.html">Капанът на X Window</a></li>
- <li><a href="/philosophy/apsl.html">Проблемите на лиценза 
на „Епъл“ (APSL)</a></li>
- <li><a href="/philosophy/bsd.html">The BSD License Problem</a></li>
- <li><a href="/philosophy/netscape-npl.html">Публичният 
лиценз на „Нетскейп“
-(NPL) има сериозни проблеми</a></li>
- <li><a href="/philosophy/udi.html">Движението за 
свободен софтуер и УИД
-(UDI)</a></li>
- <li><a href="/philosophy/gates.html">It's not the Gates, it's the bars</a>, 
an
-article by Richard Stallman published in BBC News in 2008</li>
- <li><a href="/philosophy/microsoft.html">Дали „Майкрософт“ 
е голямото зло?</a></li>
- <li><a href="/philosophy/microsoft-antitrust.html">Свободният 
софтуер и процеса
-за защита на конкуренцията срещу 
„Майкрософт“</a></li>
- <li><a href="/philosophy/microsoft-verdict.html">Относно 
присъдата на
-„Майкрософт“</a></li>
- <li><a href="/philosophy/microsoft-new-monopoly.html">Новият 
монопол на
-„Майкрософт“</a></li>
- <li><a href="/philosophy/plan-nine.html" 
id="PlanNineLicense">Проблемите на
-лиценза на „План 9“</a></li>
- <li><a href="/philosophy/motif.html" id="MotifLicense">Новият 
лиценз на
-„Мотиф“</a></li>
- <li><a href="/philosophy/using-gfdl.html" 
id="UsingGFDL">Използване на GNU
-FDL</a></li>
- <li><a href="/philosophy/gpl-american-way.html" id="GPLAmericanWay">GNU GPL 
и
-„американския начин“</a></li>
- <li><a href="/philosophy/gpl-american-dream.html" id="GPLAmericanDream">GNU 
GPL
-и „американската мечта“</a></li>
- <li><a href="/philosophy/enforcing-gpl.html" 
id="EnforcingGPL">Прилагане на GNU
-GPL</a></li>
- <li><a href="/philosophy/freedom-or-power.html" 
id="FreedomOrPower">Свобода или
-мощ?</a></li>
- <li><a href="/philosophy/no-word-attachments.html" 
id="NoWordAttachments">Можем
-да сложим край на прикрепените файлове във 
формата на Word</a></li>
- <li><a href="/philosophy/java-trap.html" id="JavaTrap">Free But Shackled - 
The
-Java Trap</a> (Although as of December 2006 Sun is in the middle of <a
-href="http://www.fsf.org/news/fsf-welcomes-gpl-java.html";>re-releasing its
-Java platform under GNU GPL</a>, the issue described in this article still
-remains important)</li>
- <li><a href="/philosophy/fighting-software-patents.html"
-id="FightingSoftwarePatents">Борба против софтуерните 
патенти — поединично и
-заедно</a></li>
- <li><a href="/philosophy/software-literary-patents.bg.html"
-id="SoftwareLiteraryPatents">Софтуерните патенти и 
патентите върху
-литературата</a>, от Ричард М. Столман, 
говори се за патентоването на
-техники в изкуството, патентът на САЩ 
(6,935,954) покрива предизвикването на
-халюцинации у героите от игра, когато 
(според играта) те са принудени да
-полудеят. Това е доста близо до х
ипотетичните примери, цитирани в тази
-статия.
- </li>
- <li><a href="/philosophy/rtlinux-patent.html">GPL-compliant version of 
RTLinux
-Open Patent License in Works</a></li>
-</ul>
-
-<h3 id="Laws">Закони и проблеми</h3>
-
-<h4>Copyright</h4>
-<ul>
- <li><a href="/philosophy/pirate-party.html">How the Swedish Pirate Party
-Platform Backfires on Free Software</a></li>
-
- <li><a href="/philosophy/misinterpreting-copyright.html">Погрешно 
тълкуване на
-авторското право</a> е друго есе от <a 
href="http://www.stallman.org";>Ричард
-Столман</a> относно пукнатините при 
разпространените кампании в защита на
-законите за авторско право.</li>
-
- <li><a href="/philosophy/eldred-amicus.html">Краткото „amicus 
curiae“ на ФСС за
-делото на Върховния съд „Елдред срещу 
Ашкрофт“</a></li>
-
- <li><a href="/philosophy/push-copyright-aside.html">Science must &ldquo;push
-copyright aside&rdquo;</a>, another work of <a
-href="http://www.stallman.org";>Richard Stallman</a> that appeared in the <a
-href="http://www.nature.com/nature/debates/e-access/Articles/stallman.html";>
-Nature Webdebates</a> in 2001, explains how copyright is impeding progress
-in scientific research. You may also be interested in <a
-href="http://www.publiclibraryofscience.org";>The Public Library of
-Science</a>, which is dedicated to making scientific research freely
-available to all on the Internet.</li>
-
- <li><a href="/philosophy/reevaluating-copyright.html">Преоценка 
на авторското
-право: Обществото трябва да 
възтържествува</a></li>
-
- <li><a
-href="http://cyber.law.harvard.edu/openlaw/eldredvashcroft/cyber/complaint_orig.html";>
-Eldred v. Reno</a> is about a lawsuit to overturn a law that extends
-copyright by 20 extra years.</li>
-
- <li><a href="/philosophy/freedom-or-copyright.html">Freedom-Or 
Copyright?</a>,
-by <a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a> (an <a
-href="/philosophy/freedom-or-copyright-old.html">older version</a> of this
-essay remains online as well).</li>
-
- <li><a href="/philosophy/copyright-versus-community.html" 
id="StallmanTalkLSM">
-Copyright versus community in the age of computer networks</a>: is a
-verbatim transcript of a talk by <a href="http://www.stallman.org";> Richard
-Stallman</a> at the Logiciel Libre Conference in July 2000.</li>
-
- <li><a
-href="http://www.oii.ox.ac.uk/resources/feedback/OIIFB_GPL2_20040903.pdf";>Превод
-на английски език на </a>известното решение 
на Регионалния съд в Мюнхен
-(Германия) относно прилагането и 
валидността на GPL. Преводът е направен от
-Оксфордския Интернет институт.</li>
- 
-<!-- This link is broken
- <li><a href="http://www.humaninfo.org/copyrigh.htm";>Examples of
- Excellent Copyright Policies</a></li>
- -->
-</ul>
-
-<h4>Digital Restrictions Management</h4>
-<ul>
- <li><a href="http://www.bostonreview.net/BR33.2/stallman.php";>The root of 
this
-problem is software controlled by its developer</a>, by
-Richard&nbsp;M. Stallman.</li>
-
- <li><a href="/philosophy/computing-progress.html">„Напредъкът“ 
в компютърните
-технологии: добро и лошо</a>, от Ричард М. 
Столман.</li>
-
- <li><a href="/philosophy/why-audio-format-matters.html">Защо 
форматът на
-звуковите файлове има значение</a>, от Карл 
Фогел</li>
-
- <li><a href="/philosophy/opposing-drm.html">Opposing Digital Rights
-Mismanagement</a>, by Richard M. Stallman, answers a few common questions
-about DRM.</li>
-
- <li><a href="/philosophy/ebooks.html">Електронните книги: 
Свобода или авторско
-право</a> леко променена версия на статията, 
първоначално публикувана в
-„Текнолоджи ривю“ през 2000 г., от <a 
href="http://www.stallman.org";>Ричард
-Столман</a></li>
-
- <li><a href="/philosophy/can-you-trust.bg.html">Можете ли да 
имате доверие на
-компютъра си?</a>, съчинение на <a 
href="http://www.stallman.org";>Ричард
-Столман</a> относно така наречените 
инициативи „доверена работа с компютър
-(trusted computing)“.</li>
-
  <li><a href="/philosophy/right-to-read.html">The Right to Read: A Dystopian
 Short Story</a> by <a href="http://www.stallman.org/";> Richard 
Stallman</a></li>
-</ul>
-
-<h4>The propaganda term <a
-href="/philosophy/words-to-avoid.html#IntellectualProperty">
-&ldquo;Intellectual Property&rdquo;</a></h4>
-<ul>
- <li><a href="/philosophy/no-ip-ethos.html">Don't Let &ldquo;Intellectual
-Property&rdquo; Twist Your Ethos</a>, by Richard&nbsp;M. Stallman.</li>
-
- <li>Comments from Richard Stallman on <a 
href="/philosophy/ipjustice.html">the
-ICLC's rejection of the IP Enforcement Directive</a></li>
-
- <li>Richard Stallman has written <a href="/philosophy/boldrin-levine.html">a
-review of Boldrin and Levine's &ldquo;The case against intellectual
-property.&rdquo;</a></li>
-
- <li><a href="/philosophy/not-ipr.html">Did You Say &ldquo;Intellectual
-Property&rdquo;? It's a Seductive Mirage</a>. An essay on the true meaning
-of the phrase &ldquo;Intellectual Property&rdquo;, by Richard M. Stallman</li>
-</ul>
-
-<h4>Patents</h4>
-<ul>
- <li><a href="/philosophy/w3c-patent.html">Позицията на ФСС 
относно патентната
-политика на консорциума W3 за патенти „без 
необходимост от
-възнаграждения“</a>, пренаписана</li>
-
- <li><a href="/philosophy/guardian-article.html">Това е приказка 
за борбата</a>,
-леко променена версия на статията, 
първоначално публикувана в лондонския <a
-href="http://www.guardian.co.uk";>Гардиан</a> от <a
-href="http://www.stallman.org";>Ричард Столман</a> и Ник 
Хил.</li>
-
- <li>Как да защитаваме <a 
href="/philosophy/protecting.html">Правото да пишем
-софтуер</a> (независимо дали е свободен или 
не)</li>
-
- <li>In <a
-href="http://www.eff.org/IP/DMCA/Felten_v_RIAA/20010606_eff_felten_pr.html";>
-Felten v. RIAA</a>, scientists are asking a court to rule that the Digital
-Millennium Copyright Act (DMCA) does not prohibit them from publishing their
-research.</li>
-
- <li><a href="http://www.eff.org/IP/Video/MPAA_DVD_cases/";>Архив на EFF
-„Интелектуална собственост: Случаи с DVD на 
Американската асоциация на
-кинопроизводителите (MPAA — Motion Picture Association of 
America)“</a></li>
-
- <li><a 
href="/philosophy/patent-reform-is-not-enough.html">Патентната 
реформа не
-е достатъчна</a></li>
-
- <li><a href="/philosophy/savingeurope.html">Спасяване на 
Европа от софтуерните
-патенти</a></li>
-
- <li><a href="/philosophy/amazon.html">Бойкотирайте 
„Амазон“!</a></li>
-
- <li><a href="http://www.researchoninnovation.org/patent.pdf";
-id="SequentialIPandI">Последователни нововъведения, 
патенти и имитации</a> е
-работа, която представя математически 
модел, показващ как патентите спъват
-развитието в сфери като софтуера.</li>
-
- <li><a href="/philosophy/hague.html">Зло от Хага</a>.</li>
-
- <li><a
-href="http://technology.guardian.co.uk/online/comment/story/0,12449,1540984,00.html";>Кратък
-отдих</a>. Статия от Ричард М. Столман, 
публикувана в <a
-href="http://www.guardian.co.uk";>Гардиан</a>.</li>
-
- <li><a
-href="http://www.guardian.co.uk/technology/2005/jun/23/onlinesupplement.insideit";>Абсурдността
-на патентите</a>. Статия от Ричард М. 
Столман, публикувана в <a
-href="http://www.guardian.co.uk";>Гардиан</a>.</li>
-
- <li><a href="/philosophy/trivial-patent.html">Анатомията на 
един тривиален
-патент</a>, от Ричард М. Столман.</li>
-
- <li><a href="/philosophy/gif.html">Защо няма файлове във 
формат GIF на
-уеб-страниците на проекта GNU</a>. Въпреки, че 
тази история е историческа
-илюстрация на опасността от софтуерните 
патенти, тези конкретни патенти вече
-не са проблем. За подробности относно <a
-href="/server/fsf-html-style-sheet.html#UseofGraphics">нашата 
политика за
-уеб-страниците по отношение на файлове във 
формат GIF</a>, вижте нашите <a
-href="/server/standards/">напътствия</a>.</li>
-</ul>
-
-
-<h4>Cultural and Social Issues</h4>
-
-<ul>
- <li><a href="/philosophy/wsis.html">Световна среща на 
високо равнище за
-информационно общество</a></li>
-
- <li><a href="/philosophy/lessig-fsfs-intro.html">The introduction by Lawrence
-Lessig</a> to <a
-href="http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";><i>Free
-Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman</i></a>
-is available for reading.</li>
-
- <li><a href="/philosophy/wassenaar.html">Търсят се 
доброволци за разработката на
-софтуер за шифриране в страни без контрол 
върху износа</a>.</li>
-
- <li>How to Protect the <a href="/philosophy/basic-freedoms.html"> Freedoms of
-Speech, Press, and Association</a> on the Internet</li>
-
- <li><a href="/philosophy/privacyaction.html">Защитавайте 
личната
-неприкосновеност на пощата</a>, кампания за 
противопоставяне срещу
-предложеното правило от Пощенските служби 
на САЩ да се събира лична
-информация от клиентите.</li>
-
- <li><a href="/philosophy/ucita.html">Защо трябва да се 
борим срещу UCITA</a></li>
-
- <li><a
-href="http://www.infoworld.com/articles/op/xml/00/11/27/001127opfoster.xml";>
-A world with UCITA may allow fine print to outweigh the right thing</a> by
-Ed Foster <a href="mailto:address@hidden";>
-&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-
- <li><a href="/philosophy/second-sight.html">Free Software and 
(e-)Government</a>
-&mdash; an article from The Guardian, by Richard Stallman (originally
-published under the title &ldquo;Second Sight&rdquo;).</li>
-
- <li><a href="http://www.insnet.org/ins_headlines.rxml?cust=212&amp;id=967";> 
Free
-Software and Sustainable Development</a> &mdash; A short article by Richard
-Stallman regarding the use of proprietary software in cultural 
development.</li>
-
-</ul>
-
-
-<h4>Misc</h4>
-<ul>
- <li><a href="/philosophy/sun-in-night-time.bg.html">Любопитният 
инцидент със
-„Сън“ в късна доба</a>, от Ричард М. 
Столман.</li>
-
- <li><a href="http://counterpunch.org/baker08192004.html";>Why We Need 
&ldquo;Free
-Software&rdquo; Voting Machines</a></li>
-
- <li><a href="/philosophy/sco/sco-gnu-linux.html">SCO, GNU, and Linux</a>, by
-Richard Stallman, discusses how SCO's lawsuit against IBM pertains to the
-work of the GNU project. Please see the <a
-href="/philosophy/sco/sco.html">FSF SCO Response Page</a> for more details
-on this subject.</li>
-
- <li><a href="/philosophy/ms-doj-tunney.html">Становището на 
ФСС в отговор на
-предложената преработена крайна присъда 
по делото „Майкрософт срещу САЩ“,
-изпратено до Министерството на 
правосъдието на САЩ под „Tunney Act“</a>.</li>
-
- <li><a href="/philosophy/new-monopoly.html">Конгресът на САЩ 
заплашва да
-установи нов вид монопол</a>, опит на 
Конгреса да създаде частен монопол над
-повтарянето на публично известна 
информация.</li>
-
- <li><a href="/philosophy/dat.html">The Right Way to Tax DAT</a></li>
-
- <li><a href="/philosophy/censoring-emacs.html">Цензуриране на 
моя софтуер</a>,
-от <a href="http://www.stallman.org";>Ричард Столман</a></li>
-
- <li><a href="/philosophy/motivation.html">Проучванията 
показват, че
-възнаграждението често не е мотивиращ 
фактор</a></li>
-</ul>
-
-<h3 id="terminology">Терминология и определения</h3>
-
-<ul>
- <li><a href="/philosophy/words-to-avoid.html">Объркващи думи и 
фрази</a>, които
-е добре да се избягват</li>
  <li><a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.bg.html">Защо 
„отвореният
 код“ пропуска най-важното за свободния 
софтуер</a></li>
- <li><a 
href="/philosophy/free-software-for-freedom.bg.html">„Софтуер с 
отворен
-код“ или „свободен софтуер“?</a> (Това е 
по-старо есе на същата тема като
-горното.)</li>
- <li>Ричард Столман е написал <a 
href="/philosophy/drdobbs-letter.html">писмо до
-редактора</a> на „Д-р Добс джърнъл“ през 
юни, което обяснява по-подробно
-разликата между Движението за свободен 
софтуер и кампанията за софтуер с
-отворен код.</li>
- <li><a href="/philosophy/categories.html">Категории на 
свободен и несвободен
-софтуер</a></li>
- <li><a href="/philosophy/fs-translations.html">Translations of the term
-&ldquo;free software&rdquo;</a> into various languages</li>
 </ul>
 
-<h3 id="upholding">Поддържане на софтуерната 
свобода</h3>
+<h3>Links to more philosophy articles</h3>
 
-<ul>
- <li><a href="/philosophy/use-free-software.html">Общността на 
свободния софтуер
-след 20 години</a>. С грандиозен, но непълен 
успех, сега накъде?</li>
- <li><a href="/philosophy/mcvoy.html">Благодарим ти, Лари 
Маквой</a> от Ричард
-Столман</li>
- <li><a href="/philosophy/social-inertia.html">Преодоляване на 
социалната
-инерция</a>, от Ричард М. Столман</li>
- <li><a href="/philosophy/compromise.html">Avoiding Ruinous 
Compromises</a></li>
-</ul>
-
-<h3>Philosophical humor</h3>
+<p>We have many more articles than can fit on a single page. You can find them
+on the pages linked here.</p>
 
 <ul>
-<li><a href="/fun/humor.html#Philosophy">Философски хумор</a>. 
Не е необходимо
-да сме сериозни през <i>цялото</i> време.</li>
+<li id="EssaysAndArticles"><a href="/philosophy/essays-and-articles.html"> 
Essays and articles.</a> A
+series of articles describing the philosophy of the free software movement,
+which is the motivation for our development of the free software operating
+system GNU.</li>
+<li id="Speeches"><a href="/philosophy/speeches-and-interview.html">Speeches 
and
+interviews.</a> Links to interviews and Transcriptions of speeches about
+free software and the GNU project.</li>
+<li id="ThirdPartyIdeas"><a href="/philosophy/third-party-ideas.html">Third 
party ideas.</a> These
+articles give other people's philosophical opinions in support of free
+software, or related issues, and don't speak for the GNU project&mdash;but
+we more or less agree with them.</li>
 </ul>
 
-<h2>More philosophy articles</h2>
+<p>
 
-<ul>
-<li id="Speeches"><a href="speeches-and-interview.html">Speeches and 
interviews</a></li>
-<li id="ThirdPartyIdeas"><a href="third-party-ideas.html">Third party 
ideas</a></li>
-</ul>
+<!-- please leave both these ID attributes here. ... -->
+<!-- ... we removed this as an H$ section as it was duplicating the -->
+<!-- same information on links.html, but it's possible that some users -->
+<!-- have the URLs bookmarked or on their pages. -len -->
+<a id="TOCFreedomOrganizations">Ние</a> <a
+id="FreedomOrganizations">също</a> поддържаме и списък с 
<a
+href="/links/links.html#FreedomOrganizations">организации, 
които работят за
+свобода в сферата на компютърната 
разработка и електронните комуникации</a>.</p>
 
 
 
@@ -454,13 +97,11 @@
 <!--#include virtual="/server/footer.bg.html" -->
 <div id="footer">
 <p>
-Моля, отправяйте въпроси относно ФСС и GNU 
по е-поща: <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Има и 
други начини за
-<a href="/contact/">връзка</a> с ФСС.
-<br />
-Моля, изпращайте доклади за счупени х
ипервръзки и други корекции (или
-предложения) на е-поща: <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
+href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send
+broken links and other corrections or suggestions to <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -470,10 +111,8 @@
 </p>
 
 <p>
-Авторски права &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004,
-2005, 2006, 2007, 2008 Фондация за свободен 
софтуер</p>
-<address>Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, 
MA
-02110-1301, USA</address>
+Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
+2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.</p>
 <p>Дословното копиране и разпространение 
на цялата статия са позволени за всеки
 тип носител без нужда от заплащането на 
такси, стига тази бележка да бъде
 запазена.
@@ -495,7 +134,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2009/08/23 18:25:05 $
+$Date: 2009/12/12 19:25:10 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -509,69 +148,71 @@
 <div id="translations">
 <h4>Други преводи на тази страница</h4>
 
-<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
-<!-- language if possible, otherwise default to English -->
-<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
-<!-- English is. If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code.
+   Comment what the language is for each type, i.e. de is German.
+   Write the language name in its own language (Deutsch) in the text.
+   If you add a new language here, please
+   advise address@hidden and add it to
+   - /home/www/html/server/standards/README.translations.html
+   - one of the lists under the section "Translations Underway"
+   - if there is a translation team, you also have to add an alias
+   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases
+   Please also check you have the language code right; see:
+   http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
+   If the 2-letter ISO 639-1 code is not available,
+   use the 3-letter ISO 639-2.
+   Please use W3C normative character entities. -->
 <ul class="translations-list">
 <!-- Arabic -->
 <li><a 
href="/philosophy/philosophy.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 <!-- Bulgarian -->
 <li><a 
href="/philosophy/philosophy.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
 <!-- Bosnian -->
-<li><a href="/philosophy/philosophy.bs.html">Bosanski</a>&nbsp;[bs]</li>
+<li><a href="/philosophy/philosophy.bs.html">bosanski</a>&nbsp;[bs]</li>
 <!-- Catalan -->
-<li><a href="/philosophy/philosophy.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<li><a href="/philosophy/philosophy.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
 <!-- Czech -->
 <li><a href="/philosophy/philosophy.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
 <!-- Danish -->
-<li><a href="/philosophy/philosophy.da.html">Dansk</a>&nbsp;[da]</li>
+<li><a href="/philosophy/philosophy.da.html">dansk</a>&nbsp;[da]</li>
 <!-- German -->
 <li><a href="/philosophy/philosophy.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href="/philosophy/philosophy.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->
-<li><a href="/philosophy/philosophy.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<li><a href="/philosophy/philosophy.es.html">espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
 <!-- Finnish -->
-<li><a href="/philosophy/philosophy.fi.html">Suomi</a>&nbsp;[fi]</li>
+<li><a href="/philosophy/philosophy.fi.html">suomi</a>&nbsp;[fi]</li>
 <!-- French -->
-<li><a href="/philosophy/philosophy.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<li><a href="/philosophy/philosophy.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
 <!-- Galician -->
-<li><a href="/philosophy/philosophy.gl.html">Galego</a>&nbsp;[gl]</li>
+<li><a href="/philosophy/philosophy.gl.html">galego</a>&nbsp;[gl]</li>
 <!-- Hebrew -->
 <li><a 
href="/philosophy/philosophy.he.html">&#x05e2;&#x05d1;&#x05e8;&#x05d9;&#x05ea;</a>&nbsp;[he]</li>
 <!-- Hungarian -->
-<li><a href="/philosophy/philosophy.hu.html">Magyar</a>&nbsp;[hu]</li>
+<li><a href="/philosophy/philosophy.hu.html">magyar</a>&nbsp;[hu]</li>
 <!-- Indonesian -->
 <li><a href="/philosophy/philosophy.id.html">Bahasa 
Indonesia</a>&nbsp;[id]</li>
 <!-- Italian -->
-<li><a href="/philosophy/philosophy.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<li><a href="/philosophy/philosophy.it.html">italiano</a>&nbsp;[it]</li>
 <!-- Japanese -->
 <li><a 
href="/philosophy/philosophy.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li>
 <!-- Korean -->
 <li><a 
href="/philosophy/philosophy.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
 <!-- Macedonian -->
-<li><a 
href="/philosophy/philosophy.mk.html">&#x041c;&#x0430;&#x043a;&#x0435;&#x0434;&#x043e;&#x043d;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[mk]</li>
+<li><a 
href="/philosophy/philosophy.mk.html">&#x043c;&#x0430;&#x043a;&#x0435;&#x0434;&#x043e;&#x043d;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[mk]</li>
 <!-- Dutch -->
 <li><a href="/philosophy/philosophy.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
 <!-- Polish -->
-<li><a href="/philosophy/philosophy.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<li><a href="/philosophy/philosophy.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 <!-- Brazilian Portuguese -->
 <li><a href="/philosophy/philosophy.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
 <!-- Romanian -->
-<li><a 
href="/philosophy/philosophy.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li>
+<li><a 
href="/philosophy/philosophy.ro.html">rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li>
 <!-- Russian -->
-<li><a 
href="/philosophy/philosophy.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
+<li><a 
href="/philosophy/philosophy.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 <!-- Serbian -->
-<li><a 
href="/philosophy/philosophy.sr.html">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
+<li><a 
href="/philosophy/philosophy.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 <!-- Chinese (Traditional) -->
 <li><a 
href="/philosophy/philosophy.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-tw]</li>
 </ul>

Index: po/free-sw.af.po
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/po/free-sw.af.po,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- po/free-sw.af.po  11 Dec 2009 19:25:07 -0000   1.17
+++ po/free-sw.af.po  12 Dec 2009 19:25:10 -0000   1.18
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-sw.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-12-11 14:25-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-12-12 14:25-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-02-19 07:45+0200\n"
 "Last-Translator: Renier Maritz <address@hidden>\n"
 "Language-Team: \n"
@@ -121,12 +121,20 @@
 "3). Toegang tot die bronkode is 'n voorvereiste hiervoor."
 
 # type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "A program is free software if users have all of these freedoms. Thus, "
+#| "you should be free to redistribute copies, either with or without "
+#| "modifications, either gratis or charging a fee for distribution, to <a "
+#| "href=\"#exportcontrol\">anyone anywhere</a>. Being free to do these "
+#| "things means (among other things) that you do not have to ask or pay for "
+#| "permission."
 msgid ""
 "A program is free software if users have all of these freedoms. Thus, you "
 "should be free to redistribute copies, either with or without modifications, "
 "either gratis or charging a fee for distribution, to <a href=\"#exportcontrol"
 "\">anyone anywhere</a>. Being free to do these things means (among other "
-"things) that you do not have to ask or pay for permission."
+"things) that you do not have to ask or pay for permission to do so."
 msgstr ""
 "'n Program is vrye sagteware as gebruikers al hierdie vryhede geniet. Dus "
 "behoort dit jou vry te staan om kopie&euml; te herversprei, hetsy met of "
@@ -150,13 +158,23 @@
 "stel nie."
 
 # type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The freedom to run the program means the freedom for any kind of person "
+#| "or organization to use it on any kind of computer system, for any kind of "
+#| "overall job and purpose, without being required to communicate about it "
+#| "with the developer or any other specific entity. In this freedom, it is "
+#| "the <em>user's</em> purpose that matters, not the <em>developer's</em> "
+#| "purpose; you as a user are free to run a program for your purposes, and "
+#| "if you distribute it to someone else, she is then free to run it for her "
+#| "purposes, but you are not entitled to impose your purposes on her."
 msgid ""
 "The freedom to run the program means the freedom for any kind of person or "
 "organization to use it on any kind of computer system, for any kind of "
 "overall job and purpose, without being required to communicate about it with "
 "the developer or any other specific entity. In this freedom, it is the "
 "<em>user's</em> purpose that matters, not the <em>developer's</em> purpose; "
-"you as a user are free to run a program for your purposes, and if you "
+"you as a user are free to run the program for your purposes, and if you "
 "distribute it to someone else, she is then free to run it for her purposes, "
 "but you are not entitled to impose your purposes on her."
 msgstr ""
@@ -171,11 +189,21 @@
 "daardie persoon tel&ecirc; nie."
 
 # type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The freedom to redistribute copies must include binary or executable "
+#| "forms of the program, as well as source code, for both modified and "
+#| "unmodified versions. (Distributing programs in runnable form is "
+#| "necessary for conveniently installable free operating systems.) It is ok "
+#| "if there is no way to produce a binary or executable form for a certain "
+#| "program (since some languages don't support that feature), but you must "
+#| "have the freedom to redistribute such forms should you find or develop a "
+#| "way to make them."
 msgid ""
 "The freedom to redistribute copies must include binary or executable forms "
 "of the program, as well as source code, for both modified and unmodified "
 "versions. (Distributing programs in runnable form is necessary for "
-"conveniently installable free operating systems.) It is ok if there is no "
+"conveniently installable free operating systems.) It is OK if there is no "
 "way to produce a binary or executable form for a certain program (since some "
 "languages don't support that feature), but you must have the freedom to "
 "redistribute such forms should you find or develop a way to make them."
@@ -190,11 +218,17 @@
 "versprei as jy 'n manier vind of ontwikkel om dit te kan maak."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"In order for the freedoms to make changes, and to publish improved versions, "
-"to be meaningful, you must have access to the source code of the program. "
-"Therefore, accessibility of source code is a necessary condition for free "
-"software."
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "In order for the freedoms to make changes, and to publish improved "
+#| "versions, to be meaningful, you must have access to the source code of "
+#| "the program. Therefore, accessibility of source code is a necessary "
+#| "condition for free software."
+msgid ""
+"In order for freedoms 1 and 3 (the freedom to make changes and the freedom "
+"to publish improved versions) to be meaningful, you must have access to the "
+"source code of the program. Therefore, accessibility of source code is a "
+"necessary condition for free software."
 msgstr ""
 "Ten einde die vryheid om veranderinge te maak en verbeterde weergawes te "
 "implementeer, betekenisvol te maak, moet jy toegang tot die bronkode van die "
@@ -217,9 +251,9 @@
 msgid ""
 "One important way to modify a program is by merging in available free "
 "subroutines and modules. If the program's license says that you cannot "
-"merge in a suitably-licensed existing module, such as if it requires you to "
-"be the copyright holder of any code you add, then the license is too "
-"restrictive to qualify as free."
+"merge in a suitably licensed existing module &mdash; for instance, if it "
+"requires you to be the copyright holder of any code you add &mdash; then the "
+"license is too restrictive to qualify as free."
 msgstr ""
 "Een belangrike manier om 'n program te verander is deur dit saam te smelt "
 "met ander beskikbare vrye subroetines en modules. As die program se "
@@ -228,6 +262,15 @@
 "beperkend om te kwalifiseer as vrye sagteware."
 
 # type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Freedom 3 includes the freedom to use release your modified versions as free "
+"software. A free license may also permit other ways of releasing them; in "
+"other words, it does not have to be a <a href=\"/copyleft/copyleft.html"
+"\">copyleft</a> license. However, a license that requires modified versions "
+"to be nonfree does not qualify as a free license."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 msgid ""
 "In order for these freedoms to be real, they must be permanent and "
@@ -260,8 +303,8 @@
 # type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 msgid ""
-"<q>Free software</q> does not mean <q>non-commercial.</q> A free program "
-"must be available for commercial use, commercial development, and commercial "
+"<q>Free software</q> does not mean <q>noncommercial.</q> A free program must "
+"be available for commercial use, commercial development, and commercial "
 "distribution. Commercial development of free software is no longer unusual; "
 "such free commercial software is very important. You may have paid money to "
 "get copies of free software, or you may have obtained copies at no charge. "
@@ -292,9 +335,9 @@
 "such a rule still leaves you the choice of whether to publish your version "
 "at all.) Rules that require release of source code to the users for "
 "versions that you put into public use are also acceptable. It is also "
-"acceptable for the license to require that, if you have distributed a "
-"modified version and a previous developer asks for a copy of it, you must "
-"send one, or that you identify yourself on your modifications."
+"acceptable for the license to require that you identify your modifications "
+"as yours, or that, if you have distributed a modified version and a previous "
+"developer asks for a copy of it, you must send one."
 msgstr ""
 "Reëls oor hoe om 'n veranderde pakket te verpak is aanvaarbaar as hulle nie "
 "jou vryheid beduidend beperk om veranderde weergawes te versprei nie of jou "
@@ -361,6 +404,16 @@
 "hierdie regerings beïnvloed nie."
 
 # type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Most free software licenses are based on copyright, and there are limits "
+#| "on what kinds of requirements can be imposed through copyright. If a "
+#| "copyright-based license respects freedom in the ways described above, it "
+#| "is unlikely to have some other sort of problem that we never anticipated "
+#| "(though this does happen occasionally). However, some free software "
+#| "licenses are based on contracts, and contracts can impose a much larger "
+#| "range of possible restrictions. That means there are many possible ways "
+#| "such a license could be unacceptably restrictive and non-free."
 msgid ""
 "Most free software licenses are based on copyright, and there are limits on "
 "what kinds of requirements can be imposed through copyright. If a copyright-"
@@ -369,7 +422,7 @@
 "does happen occasionally). However, some free software licenses are based "
 "on contracts, and contracts can impose a much larger range of possible "
 "restrictions. That means there are many possible ways such a license could "
-"be unacceptably restrictive and non-free."
+"be unacceptably restrictive and nonfree."
 msgstr ""
 "Die meeste vrye sagteware lisensies is gebaseer op kopiereg en daar bestaan "
 "beperkinge op watter soorte vereistes deur middel van kopiereg opgel&ecirc; "
@@ -382,11 +435,17 @@
 "nie-vry kan wees nie."
 
 # type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "We can't possibly list all the ways that might happen. If a contract-"
+#| "based license restricts the user in an unusual way that copyright-based "
+#| "licenses cannot, and which isn't mentioned here as legitimate, we will "
+#| "have to think about it, and we will probably conclude it is non-free."
 msgid ""
 "We can't possibly list all the ways that might happen. If a contract-based "
 "license restricts the user in an unusual way that copyright-based licenses "
 "cannot, and which isn't mentioned here as legitimate, we will have to think "
-"about it, and we will probably conclude it is non-free."
+"about it, and we will probably conclude it is nonfree."
 msgstr ""
 "Dit is onmoontlik om al die maniere te lys waarop dit moontlik kan gebeur. "
 "As 'n kontrakgebaseerde lisensie 'n gebruiker op 'n ongewone wyse beperk wat "
@@ -395,15 +454,25 @@
 "alle waarskynlikheid nie aanvaar word as vrye sagteware nie."
 
 # type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "When talking about free software, it is best to avoid using terms like "
+#| "<q>give away</q> or <q>for free,</q> because those terms imply that the "
+#| "issue is about price, not freedom. Some common terms such as <q>piracy</"
+#| "q> embody opinions we hope you won't endorse. See <a href=\"/philosophy/"
+#| "words-to-avoid.html\">Confusing Words and Phrases that are Worth "
+#| "Avoiding</a> for a discussion of these terms. We also have a list of <a "
+#| "href=\"/philosophy/fs-translations.html\">translations of <q>free "
+#| "software</q></a> into various languages."
 msgid ""
 "When talking about free software, it is best to avoid using terms like "
 "<q>give away</q> or <q>for free,</q> because those terms imply that the "
 "issue is about price, not freedom. Some common terms such as <q>piracy</q> "
 "embody opinions we hope you won't endorse. See <a href=\"/philosophy/words-"
 "to-avoid.html\">Confusing Words and Phrases that are Worth Avoiding</a> for "
-"a discussion of these terms. We also have a list of <a href=\"/philosophy/"
-"fs-translations.html\">translations of <q>free software</q></a> into various "
-"languages."
+"a discussion of these terms. We also have a list of proper <a href=\"/"
+"philosophy/fs-translations.html\">translations of <q>free software</q></a> "
+"into various languages."
 msgstr ""
 "Wanneer daar oor vrye sagteware gepraat word is dit beter om begrippe soos "
 "\"weggee\" of \"gratis\" te gebruik omadt daardie begrippe impliseer dat dit "
@@ -458,12 +527,19 @@
 "by <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If you are contemplating writing a new license, please contact the FSF by "
-"writing to that address. The proliferation of different free software "
-"licenses means increased work for users in understanding the licenses; we "
-"may be able to help you find an existing Free Software license that meets "
-"your needs."
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "If you are contemplating writing a new license, please contact the FSF by "
+#| "writing to that address. The proliferation of different free software "
+#| "licenses means increased work for users in understanding the licenses; we "
+#| "may be able to help you find an existing Free Software license that meets "
+#| "your needs."
+msgid ""
+"If you are contemplating writing a new license, please contact the Free "
+"Software Foundation first by writing to that address. The proliferation of "
+"different free software licenses means increased work for users in "
+"understanding the licenses; we may be able to help you find an existing free "
+"software license that meets your needs."
 msgstr ""
 "As u oorweeg om 'n nuwe lisensie te skryf, kontak asseblief die Vrye "
 "sagtewarestigting (FSF) by die bogenoemde adres. Die vervuiling van "
@@ -472,9 +548,14 @@
 "lisensie te vind wat aan u behoeftes voldoen."
 
 # type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "If that isn't possible, if you really need a new license, with our help "
+#| "you can ensure that the license really is a Free Software license and "
+#| "avoid various practical problems."
 msgid ""
 "If that isn't possible, if you really need a new license, with our help you "
-"can ensure that the license really is a Free Software license and avoid "
+"can ensure that the license really is a free software license and avoid "
 "various practical problems."
 msgstr ""
 "As dit nie moontlik is nie en u regtig 'n nuwe lisensie benodig, kan ons u "
@@ -551,6 +632,13 @@
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89\">Version 1.89</a>: Freedom 3 includes the "
+"right to release modified versions as free software."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
 "root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80\">Version 1.80</a>: Freedom 1 must be "
 "practical, not just theoretical; i.e., no tivoization."
 msgstr ""

Index: po/free-sw.bg.po
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/po/free-sw.bg.po,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- po/free-sw.bg.po  11 Dec 2009 19:25:07 -0000   1.18
+++ po/free-sw.bg.po  12 Dec 2009 19:25:11 -0000   1.19
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-sw.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-12-11 14:25-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-12-12 14:25-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-03-21 13:34+0200\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <address@hidden>\n"
@@ -129,12 +129,20 @@
 "код е необходимо условие за това."
 
 # type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "A program is free software if users have all of these freedoms. Thus, "
+#| "you should be free to redistribute copies, either with or without "
+#| "modifications, either gratis or charging a fee for distribution, to <a "
+#| "href=\"#exportcontrol\">anyone anywhere</a>. Being free to do these "
+#| "things means (among other things) that you do not have to ask or pay for "
+#| "permission."
 msgid ""
 "A program is free software if users have all of these freedoms. Thus, you "
 "should be free to redistribute copies, either with or without modifications, "
 "either gratis or charging a fee for distribution, to <a href=\"#exportcontrol"
 "\">anyone anywhere</a>. Being free to do these things means (among other "
-"things) that you do not have to ask or pay for permission."
+"things) that you do not have to ask or pay for permission to do so."
 msgstr ""
 "Една програма е свободен софтуер, ако 
потребителите имат всичките четири "
 "свободи. По такъв начин, вие трябва да сте 
свободни да разпространявате "
@@ -157,13 +165,23 @@
 "начин."
 
 # type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The freedom to run the program means the freedom for any kind of person "
+#| "or organization to use it on any kind of computer system, for any kind of "
+#| "overall job and purpose, without being required to communicate about it "
+#| "with the developer or any other specific entity. In this freedom, it is "
+#| "the <em>user's</em> purpose that matters, not the <em>developer's</em> "
+#| "purpose; you as a user are free to run a program for your purposes, and "
+#| "if you distribute it to someone else, she is then free to run it for her "
+#| "purposes, but you are not entitled to impose your purposes on her."
 msgid ""
 "The freedom to run the program means the freedom for any kind of person or "
 "organization to use it on any kind of computer system, for any kind of "
 "overall job and purpose, without being required to communicate about it with "
 "the developer or any other specific entity. In this freedom, it is the "
 "<em>user's</em> purpose that matters, not the <em>developer's</em> purpose; "
-"you as a user are free to run a program for your purposes, and if you "
+"you as a user are free to run the program for your purposes, and if you "
 "distribute it to someone else, she is then free to run it for her purposes, "
 "but you are not entitled to impose your purposes on her."
 msgstr ""
@@ -177,11 +195,21 @@
 "си цели, но вие нямате право да налагате 
своите цели на другия."
 
 # type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The freedom to redistribute copies must include binary or executable "
+#| "forms of the program, as well as source code, for both modified and "
+#| "unmodified versions. (Distributing programs in runnable form is "
+#| "necessary for conveniently installable free operating systems.) It is ok "
+#| "if there is no way to produce a binary or executable form for a certain "
+#| "program (since some languages don't support that feature), but you must "
+#| "have the freedom to redistribute such forms should you find or develop a "
+#| "way to make them."
 msgid ""
 "The freedom to redistribute copies must include binary or executable forms "
 "of the program, as well as source code, for both modified and unmodified "
 "versions. (Distributing programs in runnable form is necessary for "
-"conveniently installable free operating systems.) It is ok if there is no "
+"conveniently installable free operating systems.) It is OK if there is no "
 "way to produce a binary or executable form for a certain program (since some "
 "languages don't support that feature), but you must have the freedom to "
 "redistribute such forms should you find or develop a way to make them."
@@ -197,11 +225,17 @@
 "създавате."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"In order for the freedoms to make changes, and to publish improved versions, "
-"to be meaningful, you must have access to the source code of the program. "
-"Therefore, accessibility of source code is a necessary condition for free "
-"software."
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "In order for the freedoms to make changes, and to publish improved "
+#| "versions, to be meaningful, you must have access to the source code of "
+#| "the program. Therefore, accessibility of source code is a necessary "
+#| "condition for free software."
+msgid ""
+"In order for freedoms 1 and 3 (the freedom to make changes and the freedom "
+"to publish improved versions) to be meaningful, you must have access to the "
+"source code of the program. Therefore, accessibility of source code is a "
+"necessary condition for free software."
 msgstr ""
 "За да може свободите да правите промени и 
да публикувате променени версии, "
 "да означават нещо реално, вие трябва да 
имате достъп до изходния код на "
@@ -224,9 +258,9 @@
 msgid ""
 "One important way to modify a program is by merging in available free "
 "subroutines and modules. If the program's license says that you cannot "
-"merge in a suitably-licensed existing module, such as if it requires you to "
-"be the copyright holder of any code you add, then the license is too "
-"restrictive to qualify as free."
+"merge in a suitably licensed existing module &mdash; for instance, if it "
+"requires you to be the copyright holder of any code you add &mdash; then the "
+"license is too restrictive to qualify as free."
 msgstr ""
 "Един важен начин за промяната на една 
програма е чрез сливането на "
 "съществуващи свободни подпрограми и 
модули. Ако лицензът на програмата "
@@ -235,6 +269,15 @@
 "лицензът е прекалено ограничаващ, за да 
бъде наречен свободен."
 
 # type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Freedom 3 includes the freedom to use release your modified versions as free "
+"software. A free license may also permit other ways of releasing them; in "
+"other words, it does not have to be a <a href=\"/copyleft/copyleft.html"
+"\">copyleft</a> license. However, a license that requires modified versions "
+"to be nonfree does not qualify as a free license."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 msgid ""
 "In order for these freedoms to be real, they must be permanent and "
@@ -267,8 +310,8 @@
 # type: Content of: <p>
 #, fuzzy
 msgid ""
-"<q>Free software</q> does not mean <q>non-commercial.</q> A free program "
-"must be available for commercial use, commercial development, and commercial "
+"<q>Free software</q> does not mean <q>noncommercial.</q> A free program must "
+"be available for commercial use, commercial development, and commercial "
 "distribution. Commercial development of free software is no longer unusual; "
 "such free commercial software is very important. You may have paid money to "
 "get copies of free software, or you may have obtained copies at no charge. "
@@ -299,9 +342,9 @@
 "such a rule still leaves you the choice of whether to publish your version "
 "at all.) Rules that require release of source code to the users for "
 "versions that you put into public use are also acceptable. It is also "
-"acceptable for the license to require that, if you have distributed a "
-"modified version and a previous developer asks for a copy of it, you must "
-"send one, or that you identify yourself on your modifications."
+"acceptable for the license to require that you identify your modifications "
+"as yours, or that, if you have distributed a modified version and a previous "
+"developer asks for a copy of it, you must send one."
 msgstr ""
 "Правила за начина на пакетиране на 
променена версия са приемливи, стига по "
 "същество да не пречат на свободата ви да я 
разпространявате или да "
@@ -365,6 +408,16 @@
 "дейностите и хората извън юридическата 
власт на тези правителства."
 
 # type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Most free software licenses are based on copyright, and there are limits "
+#| "on what kinds of requirements can be imposed through copyright. If a "
+#| "copyright-based license respects freedom in the ways described above, it "
+#| "is unlikely to have some other sort of problem that we never anticipated "
+#| "(though this does happen occasionally). However, some free software "
+#| "licenses are based on contracts, and contracts can impose a much larger "
+#| "range of possible restrictions. That means there are many possible ways "
+#| "such a license could be unacceptably restrictive and non-free."
 msgid ""
 "Most free software licenses are based on copyright, and there are limits on "
 "what kinds of requirements can be imposed through copyright. If a copyright-"
@@ -373,7 +426,7 @@
 "does happen occasionally). However, some free software licenses are based "
 "on contracts, and contracts can impose a much larger range of possible "
 "restrictions. That means there are many possible ways such a license could "
-"be unacceptably restrictive and non-free."
+"be unacceptably restrictive and nonfree."
 msgstr ""
 "Повечето софтуерни лицензи са базирани на 
авторското право и има граници за "
 "това какви изисквания могат да се налагат 
чрез него. Ако един софтуерен "
@@ -387,11 +440,17 @@
 "свободен софтуер."
 
 # type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "We can't possibly list all the ways that might happen. If a contract-"
+#| "based license restricts the user in an unusual way that copyright-based "
+#| "licenses cannot, and which isn't mentioned here as legitimate, we will "
+#| "have to think about it, and we will probably conclude it is non-free."
 msgid ""
 "We can't possibly list all the ways that might happen. If a contract-based "
 "license restricts the user in an unusual way that copyright-based licenses "
 "cannot, and which isn't mentioned here as legitimate, we will have to think "
-"about it, and we will probably conclude it is non-free."
+"about it, and we will probably conclude it is nonfree."
 msgstr ""
 "Нямаме възможност да изброим всички 
начини, по които това може да стане. "
 "Ако базираните на договорното право 
уговорки в един лиценз ограничават "
@@ -401,15 +460,25 @@
 "свободен."
 
 # type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "When talking about free software, it is best to avoid using terms like "
+#| "<q>give away</q> or <q>for free,</q> because those terms imply that the "
+#| "issue is about price, not freedom. Some common terms such as <q>piracy</"
+#| "q> embody opinions we hope you won't endorse. See <a href=\"/philosophy/"
+#| "words-to-avoid.html\">Confusing Words and Phrases that are Worth "
+#| "Avoiding</a> for a discussion of these terms. We also have a list of <a "
+#| "href=\"/philosophy/fs-translations.html\">translations of <q>free "
+#| "software</q></a> into various languages."
 msgid ""
 "When talking about free software, it is best to avoid using terms like "
 "<q>give away</q> or <q>for free,</q> because those terms imply that the "
 "issue is about price, not freedom. Some common terms such as <q>piracy</q> "
 "embody opinions we hope you won't endorse. See <a href=\"/philosophy/words-"
 "to-avoid.html\">Confusing Words and Phrases that are Worth Avoiding</a> for "
-"a discussion of these terms. We also have a list of <a href=\"/philosophy/"
-"fs-translations.html\">translations of <q>free software</q></a> into various "
-"languages."
+"a discussion of these terms. We also have a list of proper <a href=\"/"
+"philosophy/fs-translations.html\">translations of <q>free software</q></a> "
+"into various languages."
 msgstr ""
 "Когато говорите за свободен софтуер, 
най-добре е да избягвате изрази като "
 "„без пари“ или „безплатен“, защото тези 
термини подсказват, че проблемът е "
@@ -462,12 +531,19 @@
 "address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If you are contemplating writing a new license, please contact the FSF by "
-"writing to that address. The proliferation of different free software "
-"licenses means increased work for users in understanding the licenses; we "
-"may be able to help you find an existing Free Software license that meets "
-"your needs."
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "If you are contemplating writing a new license, please contact the FSF by "
+#| "writing to that address. The proliferation of different free software "
+#| "licenses means increased work for users in understanding the licenses; we "
+#| "may be able to help you find an existing Free Software license that meets "
+#| "your needs."
+msgid ""
+"If you are contemplating writing a new license, please contact the Free "
+"Software Foundation first by writing to that address. The proliferation of "
+"different free software licenses means increased work for users in "
+"understanding the licenses; we may be able to help you find an existing free "
+"software license that meets your needs."
 msgstr ""
 "Ако възнамерявате да напишете нов лиценз, 
моля обърнете се към ФСС, като "
 "напишете е-писмо на горния адрес. 
Умножаването на различните свободни "
@@ -476,9 +552,14 @@
 "съществуващ лиценз на свободен софтуер, 
който отговаря на нуждите ви."
 
 # type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "If that isn't possible, if you really need a new license, with our help "
+#| "you can ensure that the license really is a Free Software license and "
+#| "avoid various practical problems."
 msgid ""
 "If that isn't possible, if you really need a new license, with our help you "
-"can ensure that the license really is a Free Software license and avoid "
+"can ensure that the license really is a free software license and avoid "
 "various practical problems."
 msgstr ""
 "Ако това е невъзможно, ако наистина се 
нуждаете от нов лиценз, с наша помощ "
@@ -556,6 +637,13 @@
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
+"root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89\">Version 1.89</a>: Freedom 3 includes the "
+"right to release modified versions as free software."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
 "root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80\">Version 1.80</a>: Freedom 1 must be "
 "practical, not just theoretical; i.e., no tivoization."
 msgstr ""

Index: po/free-sw.pot
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/po/free-sw.pot,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- po/free-sw.pot   11 Dec 2009 19:25:08 -0000   1.14
+++ po/free-sw.pot   12 Dec 2009 19:25:11 -0000   1.15
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-12-11 14:25-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-12-12 14:25-0500\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -96,8 +96,8 @@
 "should be free to redistribute copies, either with or without modifications, "
 "either gratis or charging a fee for distribution, to <a "
 "href=\"#exportcontrol\">anyone anywhere</a>. Being free to do these things "
-"means (among other things) that you do not have to ask or pay for "
-"permission."
+"means (among other things) that you do not have to ask or pay for permission "
+"to do so."
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
@@ -115,7 +115,7 @@
 "overall job and purpose, without being required to communicate about it with "
 "the developer or any other specific entity. In this freedom, it is the "
 "<em>user's</em> purpose that matters, not the <em>developer's</em> purpose; "
-"you as a user are free to run a program for your purposes, and if you "
+"you as a user are free to run the program for your purposes, and if you "
 "distribute it to someone else, she is then free to run it for her purposes, "
 "but you are not entitled to impose your purposes on her."
 msgstr ""
@@ -125,7 +125,7 @@
 "The freedom to redistribute copies must include binary or executable forms "
 "of the program, as well as source code, for both modified and unmodified "
 "versions. (Distributing programs in runnable form is necessary for "
-"conveniently installable free operating systems.) It is ok if there is no "
+"conveniently installable free operating systems.) It is OK if there is no "
 "way to produce a binary or executable form for a certain program (since some "
 "languages don't support that feature), but you must have the freedom to "
 "redistribute such forms should you find or develop a way to make them."
@@ -133,10 +133,10 @@
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
-"In order for the freedoms to make changes, and to publish improved versions, "
-"to be meaningful, you must have access to the source code of the program. "
-"Therefore, accessibility of source code is a necessary condition for free "
-"software."
+"In order for freedoms 1 and 3 (the freedom to make changes and the freedom "
+"to publish improved versions) to be meaningful, you must have access to the "
+"source code of the program. Therefore, accessibility of source code is a "
+"necessary condition for free software."
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
@@ -155,9 +155,19 @@
 msgid ""
 "One important way to modify a program is by merging in available free "
 "subroutines and modules. If the program's license says that you cannot "
-"merge in a suitably-licensed existing module, such as if it requires you to "
-"be the copyright holder of any code you add, then the license is too "
-"restrictive to qualify as free."
+"merge in a suitably licensed existing module &mdash; for instance, if it "
+"requires you to be the copyright holder of any code you add &mdash; then the "
+"license is too restrictive to qualify as free."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Freedom 3 includes the freedom to use release your modified versions as free "
+"software. A free license may also permit other ways of releasing them; in "
+"other words, it does not have to be a <a "
+"href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft</a> license. However, a license "
+"that requires modified versions to be nonfree does not qualify as a free "
+"license."
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
@@ -181,8 +191,8 @@
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
-"<q>Free software</q> does not mean <q>non-commercial.</q> A free program "
-"must be available for commercial use, commercial development, and commercial "
+"<q>Free software</q> does not mean <q>noncommercial.</q> A free program must "
+"be available for commercial use, commercial development, and commercial "
 "distribution. Commercial development of free software is no longer unusual; "
 "such free commercial software is very important. You may have paid money to "
 "get copies of free software, or you may have obtained copies at no charge. "
@@ -208,9 +218,9 @@
 "such a rule still leaves you the choice of whether to publish your version "
 "at all.) Rules that require release of source code to the users for "
 "versions that you put into public use are also acceptable. It is also "
-"acceptable for the license to require that, if you have distributed a "
-"modified version and a previous developer asks for a copy of it, you must "
-"send one, or that you identify yourself on your modifications."
+"acceptable for the license to require that you identify your modifications "
+"as yours, or that, if you have distributed a modified version and a previous "
+"developer asks for a copy of it, you must send one."
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
@@ -254,7 +264,7 @@
 "(though this does happen occasionally). However, some free software "
 "licenses are based on contracts, and contracts can impose a much larger "
 "range of possible restrictions. That means there are many possible ways "
-"such a license could be unacceptably restrictive and non-free."
+"such a license could be unacceptably restrictive and nonfree."
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
@@ -262,7 +272,7 @@
 "We can't possibly list all the ways that might happen. If a contract-based "
 "license restricts the user in an unusual way that copyright-based licenses "
 "cannot, and which isn't mentioned here as legitimate, we will have to think "
-"about it, and we will probably conclude it is non-free."
+"about it, and we will probably conclude it is nonfree."
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
@@ -273,8 +283,8 @@
 "embody opinions we hope you won't endorse. See <a "
 "href=\"/philosophy/words-to-avoid.html\">Confusing Words and Phrases that "
 "are Worth Avoiding</a> for a discussion of these terms. We also have a list "
-"of <a href=\"/philosophy/fs-translations.html\">translations of <q>free "
-"software</q></a> into various languages."
+"of proper <a href=\"/philosophy/fs-translations.html\">translations of "
+"<q>free software</q></a> into various languages."
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
@@ -303,17 +313,17 @@
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
-"If you are contemplating writing a new license, please contact the FSF by "
-"writing to that address. The proliferation of different free software "
-"licenses means increased work for users in understanding the licenses; we "
-"may be able to help you find an existing Free Software license that meets "
-"your needs."
+"If you are contemplating writing a new license, please contact the Free "
+"Software Foundation first by writing to that address. The proliferation of "
+"different free software licenses means increased work for users in "
+"understanding the licenses; we may be able to help you find an existing free "
+"software license that meets your needs."
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "If that isn't possible, if you really need a new license, with our help you "
-"can ensure that the license really is a Free Software license and avoid "
+"can ensure that the license really is a free software license and avoid "
 "various practical problems."
 msgstr ""
 
@@ -372,6 +382,14 @@
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a "
+"href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89\";>Version
 "
+"1.89</a>: Freedom 3 includes the right to release modified versions as free "
+"software."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a "
 
"href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80\";>Version
 "
 "1.80</a>: Freedom 1 must be practical, not just theoretical; i.e., no "
 "tivoization."
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]