trans-coord-news
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[hr] New translation: GNU korisnici koji nisu nikada čuli za GNU


From: Gnun user for www translation team
Subject: [hr] New translation: GNU korisnici koji nisu nikada čuli za GNU
Date: Sat, 25 May 2013 10:39:39 -0400

<URL:http://www.gnu.org/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.hr.html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]