www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/testimonials supported.pl.html


From: Wojciech Kotwica
Subject: www/testimonials supported.pl.html
Date: Mon, 10 Apr 2006 05:06:19 +0000

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Branch:     
Changes by:   Wojciech Kotwica <address@hidden>    06/04/10 05:06:19

Modified files:
    testimonials  : supported.pl.html 

Log message:
    typo

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/www/testimonials/supported.pl.html.diff?tr1=1.1&tr2=1.2&r1=text&r2=text

Patches:
Index: www/testimonials/supported.pl.html
diff -u www/testimonials/supported.pl.html:1.1 
www/testimonials/supported.pl.html:1.2
--- www/testimonials/supported.pl.html:1.1   Sat Apr 8 18:31:06 2006
+++ www/testimonials/supported.pl.html Mon Apr 10 05:06:15 2006
@@ -28,7 +28,7 @@
 </p>
 
 <p>
-Istnieje wiele ¼róde³, z których mo¿na uzyskaæ pomocy dotycz±c± wolnego 
oprogramowania.
+Istnieje wiele ¼róde³, z których mo¿na uzyskaæ pomoc dotycz±c± wolnego 
oprogramowania.
 Ludzie czêsto stwierdzaj±, ¿e ¼ród³a te s± bardziej dostêpne, 
a&nbsp;odpowiedzi otrzymuj± z&nbsp;nich szybciej ni¿ od wiêkszo¶ci sprzedawców 
komercyjnego oprogramowania.
 </p>
 
@@ -135,10 +135,10 @@
 <p>
 Aktualizowane:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/04/08 18:31:06 $ $Author: wkotwica $
+$Date: 2006/04/10 05:06:15 $ $Author: wkotwica $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 
 </body>
-</html></body></html>
\ No newline at end of file
+</html></body></html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]