www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy motivation.pl.html


From: Wojciech Kotwica
Subject: www/philosophy motivation.pl.html
Date: Mon, 10 Apr 2006 06:28:55 +0000

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Branch:     
Changes by:   Wojciech Kotwica <address@hidden>    06/04/10 06:28:55

Modified files:
    philosophy   : motivation.pl.html 

Log message:
    better transl.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/www/philosophy/motivation.pl.html.diff?tr1=1.7&tr2=1.8&r1=text&r2=text

Patches:
Index: www/philosophy/motivation.pl.html
diff -u www/philosophy/motivation.pl.html:1.7 
www/philosophy/motivation.pl.html:1.8
--- www/philosophy/motivation.pl.html:1.7    Tue Jun 8 12:31:22 2004
+++ www/philosophy/motivation.pl.html  Mon Apr 10 06:28:53 2006
@@ -128,7 +128,7 @@
 W przypadku twórczo¶ci istniej± ró¿ne powi±zane ze sob± problemy. Arty¶ci 
musz± oczywi¶cie zarabiaæ na ¿ycie, ale jak podkre¶la Amabile &bdquo;negatywny 
wp³yw nagradzania na pracê twórcz± mo¿e byæ minimalizowany&rdquo;, poprzez 
zani¿anie znaczenia nagród i&nbsp;nie u¿ywanie ich jako formy kontroli. Badania 
sugeruj±, ¿e twórczej pracy nie mo¿na wymusiæ, a&nbsp;jedynie pozwoliæ jej 
zaistnieæ. 
 </p>
 <p>
-Alfie Kohn jest autorem ksi±¿ki &bdquo;No Contest: The Case Against 
Competition&rdquo; [Bez Konkursu. Sprawa przeciwko rywalizacji], opublikowanej 
przez Houston Mifflin Co., Boston, MA. ISBN 0-395-39387-6. Wiêcej informacji na 
ten temat mo¿na znale¼æ na stronie autora (www.alfiekohn.org) oraz w jego 
ksi±¿ce PUNISHED BY REWARDS [Ukarani przez nagrody] (rev.ed., Houghton Mifflin, 
1999).
+Alfie Kohn jest autorem ksi±¿ki &bdquo;No Contest: The Case Against 
Competition&rdquo; [Bez rywalizacji. Argumenty przeciwko wspó³zawodnictwu], 
opublikowanej przez Houston Mifflin Co., Boston, MA. ISBN 0-395-39387-6. Wiêcej 
informacji na ten temat mo¿na znale¼æ na stronie autora (www.alfiekohn.org) 
oraz w jego ksi±¿ce PUNISHED BY REWARDS [Ukarani przez nagrody] (rev.ed., 
Houghton Mifflin, 1999).
 </p>
 
 <hr />
@@ -177,7 +177,7 @@
 <p>
 Aktualizowane:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2004/06/08 12:31:22 $ $Author: wkotwica $
+$Date: 2006/04/10 06:28:53 $ $Author: wkotwica $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]