www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy philosophy.pl.html


From: Wojciech Kotwica
Subject: www/philosophy philosophy.pl.html
Date: Thu, 13 Apr 2006 12:18:09 +0000

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Branch:     
Changes by:   Wojciech Kotwica <address@hidden>    06/04/13 12:18:08

Modified files:
    philosophy   : philosophy.pl.html 

Log message:
    updated to en; link to drdobbs-letter.pl.html

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/www/philosophy/philosophy.pl.html.diff?tr1=1.131&tr2=1.132&r1=text&r2=text

Patches:
Index: www/philosophy/philosophy.pl.html
diff -u www/philosophy/philosophy.pl.html:1.131 
www/philosophy/philosophy.pl.html:1.132
--- www/philosophy/philosophy.pl.html:1.131   Mon Apr 10 06:29:29 2006
+++ www/philosophy/philosophy.pl.html  Thu Apr 13 12:17:30 2006
@@ -145,13 +145,14 @@
    id="Laws">Prawo i problemy prawne</a></h3>
 
 <ul>
-
-    <li>Ponownie opracowane <a 
href="/philosophy/w3c-patent.html">stanowisko FSF w sprawie proponowanej przez 
W3 Consortium polityki &bdquo;wolnych od op³at&rdquo; patentów</a>.</li>
+    <li><a href="/philosophy/opposing-drm.html">Opposing Digital Rights 
Mismanagement</a>, Dra Richarda M. Stallmana. Odpowied¿ na kilka czêstych pytañ 
na temat DRM.</li>
 
    <li><a href="http://counterpunch.org/baker08192004.html";>Why We Need 
"Free Software" Voting Machines</a></li>
 
    <li><a href="/philosophy/wsis.pl.html">¦wiatowy Szczyt Spo³eczeñstwa 
Informacyjnego</a>, grudzieñ 2003.</li>
 
+    <li>Ponownie opracowane <a 
href="/philosophy/w3c-patent.html">stanowisko FSF w sprawie proponowanej przez 
W3 Consortium polityki &bdquo;wolnych od op³at&rdquo; patentów</a>.</li>
+
    <li>Komentarz Richarda Stallmana na temat <a 
href="/philosophy/ipjustice.pl.html">opublikowanego przez ICLC wezwania
 do odrzucenia Dyrektywy o&nbsp;Egzekwowaniu W³asno¶ci Intelektualnej</a>.</li>
 
@@ -657,7 +658,7 @@
 <p>
 Aktualizowane:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/04/10 06:29:29 $ $Author: wkotwica $
+$Date: 2006/04/13 12:17:30 $ $Author: wkotwica $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]