www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy drdobbs-letter.pl.html


From: Wojciech Kotwica
Subject: www/philosophy drdobbs-letter.pl.html
Date: Fri, 14 Apr 2006 13:17:39 +0000

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Branch:     
Changes by:   Wojciech Kotwica <address@hidden>    06/04/14 13:17:39

Modified files:
    philosophy   : drdobbs-letter.pl.html 

Log message:
    fixed encoding

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/www/philosophy/drdobbs-letter.pl.html.diff?tr1=1.1&tr2=1.2&r1=text&r2=text

Patches:
Index: www/philosophy/drdobbs-letter.pl.html
diff -u www/philosophy/drdobbs-letter.pl.html:1.1 
www/philosophy/drdobbs-letter.pl.html:1.2
--- www/philosophy/drdobbs-letter.pl.html:1.1  Thu Apr 13 12:10:04 2006
+++ www/philosophy/drdobbs-letter.pl.html    Fri Apr 14 13:16:32 2006
@@ -10,94 +10,93 @@
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
    <link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
    <link rev="translated" href="mailto:address@hidden"; />
-    <!-- transl. Łukasz 'l5x' Anwajler -->
+    <!-- transl. £ukasz 'l5x' Anwajler -->
 </head>
 
 <body xml:lang="pl" lang="pl">
 
-<p><a href="#translations">Tłumaczenia</a> tej strony</p>
+<p><a href="#translations">T³umaczenia</a> tej strony</p>
 
 <h2>List do redaktora Dr. Dobb's Journal</h2>
 
 <p>
 <a href="/graphics/atypinggnu.pl.html">
 <img src="/graphics/gnu-type-sm.jpg"
-    alt=" [rysunek GNU pisz±cej na klawiaturze] "
+    alt=" [rysunek GNU pisz±cej na klawiaturze] "
    width="137" height="114" /></a>
 </p>
 
 <hr />
 
 <p>
-[HQ]
 Szanowny Panie Redaktorze!
 </p>
 <p>
-Jestem pewien, że nie zdaje Pan sobie sprawy, jak ironiczne jest
-ł±czenie mnie i&nbsp;Tima O'Reilly'ego z&nbsp;&bdquo;open source&rdquo;.
+Jestem pewien, ¿e nie zdaje Pan sobie sprawy, jak ironiczne jest
+³±czenie mnie i&nbsp;Tima O'Reilly'ego z&nbsp;&bdquo;open source&rdquo;.
 </p>
 <p>
-Jeżeli Komisja Parlamentarna do Spraw Działań Antyamerykańskich
-zapytałaby mnie: &bdquo;Czy wspierasz lub kiedykolwiek wspierałe¶
-ruch open source?&rdquo;, mógłbym dumnie i&nbqp;rado¶nie odpowiedzieć
+Je¿eli Komisja Parlamentarna do Spraw Dzia³añ Antyamerykañskich
+zapyta³aby mnie: &bdquo;Czy wspierasz lub kiedykolwiek wspiera³e¶
+ruch open source?&rdquo;, móg³bym dumnie i&nbqp;rado¶nie odpowiedzieæ
 &bdquo;Nie&rdquo;.
-Od roku 1984 prowadzę kampanię na rzecz <em>wolnego oprogramowania</em>.
+Od roku 1984 prowadzê kampaniê na rzecz <em>wolnego oprogramowania</em>.
 (Zobacz Manifest GNU, Dr. Dobb's Juornal, Sept. 1985.)
 </p>
 <p>
-Wolne oprogramowanie oznacza, z grubsza, swobodę studiowania,
-co ono robi, swobodę modyfikowania go, swobodę powielania
-i&nbsp;swobodę publikowania poprawionych wersji. (Szerzej&nbsp;&mdash;
+Wolne oprogramowanie oznacza, z grubsza, swobodê studiowania,
+co ono robi, swobodê modyfikowania go, swobodê powielania
+i&nbsp;swobodê publikowania poprawionych wersji. (Szerzej&nbsp;&mdash;
 zob. <a 
href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pl.html";>http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pl.html</a>).
-Należy się Panu ta wolno¶ć, każdy na ni± zasługuje. Napisałem
-Powszechn± Licencję Publiczn± GNU, cel największego gniewu
-Microsoftu, aby broniła tych wolno¶ci każdego użytkownika,
-w&nbsp;duchu ruchu na rzecz wolnego Oorogramowania.
-</p>
-<p>
-Lata póĽniej, w 1998, inna grupa zaczęła działać pod szyldem
-&bdquo;open source&rdquo;. Wspierali społeczno¶ć wolnego oprogramowania
-na wiele praktycznych sposobów, ale mieli znacz±co inne pogl±dy.
-Starannie unikali zagadnień dotycz±cych wolno¶ci i&nbsp;tego, że
-powstali¶my jako ruch wolnego oprogramowania. Jako powód tego,
-co robi±, przytaczali jedynie krótkoterminowe praktyczne korzy¶ci.
-</p>
-<p>
-Ogłoszona przez nich definicja terminu &bdquo;open source&rdquo;
-jest do pewnego stopnia szersza niż wolnego oprogramowania i&nbsp;dlatego
-zawiera też to, co ja robię. Opisywanie GNU GPL jako &bdquo;licencji
-open source&rdquo;, jak robił Microsoft, to jednak więcej niż
-dezinformacja. GNU GPL wciela główn± filozofię ruchu na rzecz wolnego
-oprogramowania, nie wywodzi się z ruchu open source. Nie wspieram ruchu
-open source i&nbsp;nigdy nie wspierałem.
+Nale¿y siê Panu ta wolno¶æ, ka¿dy na ni± zas³uguje. Napisa³em
+Powszechn± Licencjê Publiczn± GNU, cel najwiêkszego gniewu
+Microsoftu, aby broni³a tych wolno¶ci ka¿dego u¿ytkownika,
+w&nbsp;duchu ruchu na rzecz wolnego oprogramowania.
+</p>
+<p>
+Lata pó¼niej, w 1998, inna grupa zaczê³a dzia³aæ pod szyldem
+&bdquo;open source&rdquo;. Wspierali spo³eczno¶æ wolnego oprogramowania
+na wiele praktycznych sposobów, ale mieli znacz±co inne pogl±dy.
+Starannie unikali zagadnieñ dotycz±cych wolno¶ci i&nbsp;tego, ¿e
+powstali¶my jako ruch wolnego oprogramowania. Jako powód tego,
+co robi±, przytaczali jedynie krótkoterminowe praktyczne korzy¶ci.
+</p>
+<p>
+Og³oszona przez nich definicja terminu &bdquo;open source&rdquo;
+jest do pewnego stopnia szersza ni¿ wolnego oprogramowania i&nbsp;dlatego
+zawiera te¿ to, co ja robiê. Opisywanie GNU GPL jako &bdquo;licencji
+open source&rdquo;, jak zrobi³ Microsoft, to jednak wiêcej ni¿
+dezinformacja. GNU GPL wciela g³ówn± filozofê ruchu na rzecz wolnego
+oprogramowania, nie wywodzi siê z ruchu open source. Nie wspieram ruchu
+open source i&nbsp;nigdy nie wspiera³em.
 </p>
 <p>
 Tim O'Reilly jest, dla odmiany, filarem ruchu open source, przynajmniej
-tak mówi. Jeżeli jednak zwrócimy uwagę bardziej na jego działania
-niż na słowa, większo¶ć podręczników opublikowanych przez O'Reilly
-Associates nie kwalifikuje się jako open source, a&nbsp;tym bardziej
-jako wolne. Wyj±tkami jest ledwie gar¶ć niewolnych tytułów.
-Tim O'Reilly mógłby z łatwo¶ci± wytłumaczyć się przed HUAC&nbsp;&mdash;
-&bdquo;Tak, mówiłem o&nbsp;open source, ale wła¶ciwie nie zrobiłem
+tak mówi. Je¿eli jednak zwrócimy uwagê bardziej na jego dzia³ania
+ni¿ na s³owa, wiêkszo¶æ podrêczników opublikowanych przez O'Reilly
+Associates nie kwalifikuje siê jako open source, a&nbsp;tym bardziej
+jako wolne. Wyj±tkami jest ledwie gar¶æ niewolnych tytu³ów.
+Tim O'Reilly móg³by z ³atwo¶ci± wyt³umaczyæ siê przed HUAC&nbsp;&mdash;
+&bdquo;Tak, mówi³em o&nbsp;open source, ale w³a¶ciwie nie zrobi³em
 zbyt wiele dla tego ruchu&rdquo;.
 </p>
 <p>
-Jeżeli O'Reilly zacznie sprzedawać wolne ksi±żki, stanie się
+Je¿eli O'Reilly zacznie sprzedawaæ wolne ksi±¿ki, stanie siê
 prawdziwym zwolennikiem Ruchu na rzecz Wolnego Oprogramowania,
-lub przynajmniej ruchu open source. [PóĽniej, w&nbsp;roku 2001,
-O'Reilly Associates opublikował kilka kolejnych wolnych ksi±żek.
-Jeste¶my wdzięczni za to wsparcie dla ruchu wolnego oprogramowania
-i&nbsp;oczekujemy na więcej].
+lub przynajmniej ruchu open source. [Pó¼niej, w&nbsp;roku 2001,
+O'Reilly Associates opublikowa³ kilka kolejnych wolnych ksi±¿ek.
+Jeste¶my wdziêczni za to wsparcie dla ruchu wolnego oprogramowania
+i&nbsp;oczekujemy na wiêcej].
 </p>
 <p>
-Bior±c pod uwagę założenie FSF-Europe i przyszł± inaugurację FSF-India,
-można powiedzieć, że ruch na rzecz wolnego oprogramowania staje się
-silniejszy niż kiedykolwiek.
-Proszę nie utożsamiać nas z&nbsp;innymi ruchami w&nbsp;naszej
-społeczno¶ci.
+Bior±c pod uwagê za³o¿enie FSF-Europe i przysz³± inauguracjê FSF-India,
+mo¿na powiedzieæ, ¿e ruch na rzecz wolnego oprogramowania staje siê
+silniejszy ni¿ kiedykolwiek.
+Proszê nie uto¿samiaæ nas z&nbsp;innymi ruchami w&nbsp;naszej
+spo³eczno¶ci.
 </p>
 <p>
-Z poważaniem,
+Z powa¿aniem,
 </p>
 <p>
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Richard Stallman,
@@ -110,7 +109,7 @@
 
 <div class="translations">
 <p><a id="translations"></a>
-<b>Tłumaczenia tej strony</b>:<br />
+<b>T³umaczenia tej strony</b>:<br />
 [
  <a 
href="/philosophy/drdobbs-letter.cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>
 | <a 
href="/philosophy/drdobbs-letter.zh.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>
@@ -124,18 +123,18 @@
 
 <div class="copyright">
 <p>
-Powrót do <a href="/home.pl.html">strony głównej Projektu GNU</a>.
+Powrót do <a href="/home.pl.html">strony g³ównej Projektu GNU</a>.
 </p>
 
 <p>
-Pytania dotycz±ce GNU i FSF prosimy kierować na adres
+Pytania dotycz±ce GNU i FSF prosimy kierowaæ na adres
 <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Istniej± także
-<a href="/home.pl.html#ContactInfo">inne sposoby skontaktowania się</a>
+Istniej± tak¿e
+<a href="/home.pl.html#ContactInfo">inne sposoby skontaktowania siê</a>
 z&nbsp;FSF.
 <br />
-Informacje o niedziałaj±cych odno¶nikach oraz inne poprawki
-(lub propozycje) prosimy wysyłać na adres
+Informacje o niedzia³aj±cych odno¶nikach oraz inne poprawki
+(lub propozycje) prosimy wysy³aæ na adres
 <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 <p>
@@ -146,12 +145,12 @@
 Verbatim copying and distribution of this entire article is
 permitted in any medium, provided this notice is preserved.
 <br />
-Zezwala się na wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu,
-niezależnie od no¶nika, pod warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia.
+Zezwala siê na wykonywanie i&nbsp;dystrybucjê wiernych kopii tego tekstu,
+niezale¿nie od no¶nika, pod warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia.
 </p>
 <p>
-Tłumaczenie:
-<a href="/server/standards/README.Polish-translation.pl.html"><em>Grupa 
tłumaczy witryny Projektu GNU</em></a>
+T³umaczenie:
+<a href="/server/standards/README.Polish-translation.pl.html"><em>Grupa 
t³umaczy witryny Projektu GNU</em></a>
 (<a
 href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>).
 <br />
@@ -159,7 +158,7 @@
 <p>
 Aktualizowane:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/04/13 12:10:04 $ $Author: wkotwica $
+$Date: 2006/04/14 13:16:32 $ $Author: wkotwica $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]