www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy drdobbs-letter.pl.html


From: Wojciech Kotwica
Subject: www/philosophy drdobbs-letter.pl.html
Date: Fri, 14 Apr 2006 14:37:09 +0000

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Branch:     
Changes by:   Wojciech Kotwica <address@hidden>    06/04/14 14:37:09

Modified files:
    philosophy   : drdobbs-letter.pl.html 

Log message:
    typo

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/www/philosophy/drdobbs-letter.pl.html.diff?tr1=1.2&tr2=1.3&r1=text&r2=text

Patches:
Index: www/philosophy/drdobbs-letter.pl.html
diff -u www/philosophy/drdobbs-letter.pl.html:1.2 
www/philosophy/drdobbs-letter.pl.html:1.3
--- www/philosophy/drdobbs-letter.pl.html:1.2  Fri Apr 14 13:16:32 2006
+++ www/philosophy/drdobbs-letter.pl.html    Fri Apr 14 14:37:07 2006
@@ -38,7 +38,7 @@
 <p>
 Je¿eli Komisja Parlamentarna do Spraw Dzia³añ Antyamerykañskich
 zapyta³aby mnie: &bdquo;Czy wspierasz lub kiedykolwiek wspiera³e¶
-ruch open source?&rdquo;, móg³bym dumnie i&nbqp;rado¶nie odpowiedzieæ
+ruch open source?&rdquo;, móg³bym dumnie i&nbsp;rado¶nie odpowiedzieæ
 &bdquo;Nie&rdquo;.
 Od roku 1984 prowadzê kampaniê na rzecz <em>wolnego oprogramowania</em>.
 (Zobacz Manifest GNU, Dr. Dobb's Juornal, Sept. 1985.)
@@ -158,7 +158,7 @@
 <p>
 Aktualizowane:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/04/14 13:16:32 $ $Author: wkotwica $
+$Date: 2006/04/14 14:37:07 $ $Author: wkotwica $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]