www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/testimonials reliable.pl.html testimonials....


From: Wojciech Kotwica
Subject: www/testimonials reliable.pl.html testimonials....
Date: Mon, 24 Apr 2006 08:48:39 +0000

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Branch:     
Changes by:   Wojciech Kotwica <address@hidden>    06/04/24 08:48:39

Modified files:
    testimonials  : reliable.pl.html testimonials.pl.html 

Log message:
    updated to en

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/www/testimonials/reliable.pl.html.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/www/testimonials/testimonials.pl.html.diff?tr1=1.11&tr2=1.12&r1=text&r2=text

Patches:
Index: www/testimonials/reliable.pl.html
diff -u www/testimonials/reliable.pl.html:1.5 
www/testimonials/reliable.pl.html:1.6
--- www/testimonials/reliable.pl.html:1.5    Sat Apr 8 20:28:15 2006
+++ www/testimonials/reliable.pl.html  Mon Apr 24 08:48:31 2006
@@ -33,64 +33,57 @@
 <hr />
 
 <blockquote><p>
-&bdquo;Zauwa¿yli¶my, ¿e oprogramowanie GNU jest lepiej obs³ugiwane i&nbsp;jest 
lepszej jako¶ci ni¿ ka¿dy z&nbsp;programów objêtych restrykcyjn± licencj±, 
jakich próbowali¶my&rdquo;.
-</p></blockquote>
-
-<p><strong>
-M Carling<br />
-Dyrektor ds. informatyki (CIO), Axis Personal Trainers and Spa<br />
-</strong></p>
-
-<blockquote><p>
-&bdquo;Co siê tyczy oprogramowania GNU, to do kompilowania programów 
u¿ywali¶my GCC (GNU C&nbsp;language compiler). ¯adnych problemów, nawet nam to 
przez my¶l nie przesz³o. Po prostu dzia³a³&rdquo;.
+&bdquo;Kiedy moi koledzy z pracy nie mog± zmusiæ u¿ywanych przez siebie 
prawnie zastrze¿onych narzêdzi do zrobienia tego, czego potrzebuj±, najczê¶ciej 
zwracaj± siê do mnie. Niedawny przyk³ad: jeden z&nbsp;naszych g³ównych 
programistów próbowa³ wy¶ledziæ b³±d... Usi³owa³ w³±czyæ obs³ugê wyj±tków 
w&nbsp;komercyjnym ¶rodowisku programistycznym, z&nbsp;którego korzysta³ 
(Developer Studio Microsoftu), a&nbsp;wtedy zacz±³ ustawicznie padaæ nie tylko 
jego w³asny program, ale w³a¶ciwie debuger i ca³y komputer. Sfrustrowany, 
poprosi³, abym za³adowa³ kod tego programu do gdb (GNU debugger). Nigdy 
wcze¶niej nie mia³em do czynienia z&nbsp;b³êdami arytmetyki 
zmiennoprzecinkowej, ale z ³atwo¶ci± odnalaz³em metodê, aby w³±czyæ ich obs³ugê 
w&nbsp;moim systemie [GNU/]Linux i&nbsp;chwilê pó¼niej gdb elegancko wychwyci³ 
[wyj±tek] SIGFPE&rdquo;.
 </p></blockquote>
-
 <p><strong>
-Peter J. Darke<br />
-Konsultant do spraw oprogramowania<br />
-General Practitioners Network, Australia
+Adam Wiggins<br />
+Konstruktor oprogramowania
 </strong></p>
 
+<p>
+W przemy¶le takim jak in¿ynieria j±drowa, firmy nie mog± pozwoliæ sobie na 
kompromis w&nbsp;kwestii niezawodno¶ci narzêdzi, których u¿ywaj±:</p>
 <blockquote><p>
-&bdquo;Przez prawie dziesiêæ lat, kiedy próbowa³em, nigdy nie uda³o mi siê 
doprowadziæ GCC do niekontrolowanego zakoñczenia pracy i&nbsp;nigdy nie 
zetkn±³em siê z&nbsp;przypadkiem przerwania pracy przez jaki¶ program dlatego, 
¿e GCC ¼le go skompilowa³. Inne narzêdzia FSF, takie jak GAWK, s± regularnie 
u¿ywane w&nbsp;bie¿±cym rozwi±zywaniu problemów przedstawianych przez klientów, 
a&nbsp;niezliczona ilo¶æ innych, takich jak BASH i&nbsp;bin-utils dzia³a tak 
niezawodnie, ¿e czêsto zapominamy o&nbsp;ich istnieniu&rdquo;
+&bdquo;Do Pañstwa wiadomo¶ci, w JET [Joint European Taurus], czo³owym na 
¶wiatow± skalê przedsiêwziêciu badawczym zajmuj±cym siê rozwojem technologii 
wykorzystuj±cych syntezê j±drow± do wytwarzania energii elektrycznej... 
oprogramowanie GNU jest w&nbsp;pe³ni u¿ywane oraz cenione. GNU Emacs jest 
u¿ywany prawie uniwersalnie. Podobnie GCC/BASH/GAWK i&nbsp;wiele innych&rdquo;.
 </p></blockquote>
-
 <p><strong>
-Leon Brooks<br />
-Administrator systemu u ma³ego dostawcy us³ug internetowych<br />
-Claremont, Zachodnia Australia
+Colin Manning<br />
+JET Project
 </strong></p>
 
 <blockquote><p>
 &bdquo;[GNU/]Linux jest nadzwyczajnie wiarygodny. Jeste¶my w&nbsp;stanie 
utrzymywaæ g³ówny serwer w&nbsp;o¶rodku zdalnym bez nadzoru. Nigdy nie dosz³o 
do za³amania systemu, pomimo i¿ by³y ku temu dwie sposobno¶ci, kiedy proces, 
który wymkn±³ siê spod kontroli zaj±³ ca³± pamiêæ&rdquo;.
 </p></blockquote>
-
 <p><strong>
 Jeff Breidenbach<br />
 The Mail Archive<br />
 www.mail-archive.com
 </strong></p>
 
-<p>
-W przemy¶le takim jak in¿ynieria j±drowa, firmy nie mog± pozwoliæ sobie na 
kompromis w&nbsp;kwestii niezawodno¶ci narzêdzi, których u¿ywaj±:</p>
-
 <blockquote><p>
-&bdquo;Do Pañstwa wiadomo¶ci, w JET [Joint European Taurus], czo³owym na 
¶wiatow± skalê przedsiêwziêciu badawczym zajmuj±cym siê rozwojem technologii 
wykorzystuj±cych syntezê j±drow± do wytwarzania energii elektrycznej... 
oprogramowanie GNU jest w&nbsp;pe³ni u¿ywane oraz cenione. GNU Emacs jest 
u¿ywany prawie uniwersalnie. Podobnie GCC/BASH/GAWK i&nbsp;wiele innych&rdquo;.
+&bdquo;Przez prawie dziesiêæ lat, kiedy próbowa³em, nigdy nie uda³o mi siê 
doprowadziæ GCC do niekontrolowanego zakoñczenia pracy i&nbsp;nigdy nie 
zetkn±³em siê z&nbsp;przypadkiem przerwania pracy przez jaki¶ program dlatego, 
¿e GCC ¼le go skompilowa³. Inne narzêdzia FSF, takie jak GAWK, s± regularnie 
u¿ywane w&nbsp;bie¿±cym rozwi±zywaniu problemów przedstawianych przez klientów, 
a&nbsp;niezliczona ilo¶æ innych, takich jak BASH i&nbsp;bin-utils dzia³a tak 
niezawodnie, ¿e czêsto zapominamy o&nbsp;ich istnieniu&rdquo;
 </p></blockquote>
-
 <p><strong>
-Colin Manning<br />
-JET Project
+Leon Brooks<br />
+Administrator systemu u ma³ego dostawcy us³ug internetowych<br />
+Claremont, Zachodnia Australia
 </strong></p>
 
+<blockquote><p>
+&bdquo;Zauwa¿yli¶my, ¿e oprogramowanie GNU jest lepiej obs³ugiwane i&nbsp;jest 
lepszej jako¶ci ni¿ ka¿dy z&nbsp;programów objêtych restrykcyjn± licencj±, 
jakich próbowali¶my&rdquo;.
+</p></blockquote>
+<p><strong>
+M Carling<br />
+Dyrektor ds. informatyki (CIO), Axis Personal Trainers and Spa<br />
+</strong></p>
 
 <blockquote><p>
-&bdquo;Kiedy moi koledzy z pracy nie mog± zmusiæ u¿ywanych przez siebie 
prawnie zastrze¿onych narzêdzi do zrobienia tego, czego potrzebuj±, najczê¶ciej 
zwracaj± siê do mnie. Niedawny przyk³ad: jeden z&nbsp;naszych g³ównych 
programistów próbowa³ wy¶ledziæ b³±d... Usi³owa³ w³±czyæ obs³ugê wyj±tków 
w&nbsp;komercyjnym ¶rodowisku programistycznym, z&nbsp;którego korzysta³ 
(Developer Studio Microsoftu), a&nbsp;wtedy zacz±³ ustawicznie padaæ nie tylko 
jego w³asny program, ale w³a¶ciwie debuger i ca³y komputer. Sfrustrowany, 
poprosi³, abym za³adowa³ kod tego programu do gdb (GNU debugger). Nigdy 
wcze¶niej nie mia³em do czynienia z&nbsp;b³êdami arytmetyki 
zmiennoprzecinkowej, ale z ³atwo¶ci± odnalaz³em metodê, aby w³±czyæ ich obs³ugê 
w&nbsp;moim systemie [GNU/]Linux i&nbsp;chwilê pó¼niej gdb elegancko wychwyci³ 
[wyj±tek] SIGFPE&rdquo;.
+&bdquo;Co siê tyczy oprogramowania GNU, to do kompilowania programów 
u¿ywali¶my GCC (GNU C&nbsp;language compiler). ¯adnych problemów, nawet nam to 
przez my¶l nie przesz³o. Po prostu dzia³a³&rdquo;.
 </p></blockquote>
 
 <p><strong>
-Adam Wiggins<br />
-Konstruktor oprogramowania
+Peter J. Darke<br />
+Konsultant do spraw oprogramowania<br />
+General Practitioners Network, Australia
 </strong></p>
 
 <hr />
@@ -121,8 +114,8 @@
 Uwagi dotycz±ce naszych stron internetowych prosimy wysy³aæ na adres <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>, natomiast inne 
pytania na adres
 <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.</p>
 <p>
-Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.,
-51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
+Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2006 Free Software Foundation, Inc.,
+51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
 <br />
 Verbatim copying and distribution of this entire article is
 permitted in any medium, provided this notice is preserved.
@@ -139,7 +132,7 @@
 <p>
 Aktualizowane:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/04/08 20:28:15 $ $Author: wkotwica $
+$Date: 2006/04/24 08:48:31 $ $Author: wkotwica $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
Index: www/testimonials/testimonials.pl.html
diff -u www/testimonials/testimonials.pl.html:1.11 
www/testimonials/testimonials.pl.html:1.12
--- www/testimonials/testimonials.pl.html:1.11 Sat Apr 8 20:27:39 2006
+++ www/testimonials/testimonials.pl.html    Mon Apr 24 08:48:31 2006
@@ -47,11 +47,11 @@
 <p>
 Inne ¶wiadectwa:</p>
 <ul>
-    <li><a href="testimonial_HIRLAM.html">Konsorcjum HIRLAM</a> (badania 
meteorologiczne)</li>
    <li><a href="testimonial_mondrup.html">Aplikacja bazodanowa obs³uguj±ca 
listy osób oczekuj±cych na przeszczep i&nbsp;zarz±dzaj±ca jako¶ci±</a></li>
    <li><a href="testimonial_cadcam.html">Oprogramowanie CAD/CAM</a></li>
-    <li><a href="testimonial_research_ships.html">Statki badawcze</a> 
zbieraj±ce dane z&nbsp;g³êbokich badañ sejsmicznych</li>
+    <li><a href="testimonial_HIRLAM.html">Konsorcjum HIRLAM</a> (badania 
meteorologiczne)</li>
    <li><a href="testimonial_media.html">Dzia³alno¶æ wydawnicza i 
fonograficzna</a></li>
+    <li><a href="testimonial_research_ships.html">Statki badawcze</a> 
zbieraj±ce dane z&nbsp;g³êbokich badañ sejsmicznych</li>
  <!-- deadlink RMS46 20020927 -->
  <!-- a href="http://theregister.co.uk/content/4/26628.html"; -->
  <!-- Experiences at a Firm Hostile to Free Software /a -->
@@ -97,8 +97,8 @@
 Uwagi dotycz±ce naszych stron internetowych prosimy wysy³aæ na adres <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>, natomiast inne 
pytania na adres
 <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.</p>
 <p>
-Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.,
-51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
+Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2006 Free Software Foundation, 
Inc.,
+51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
 <br />
 Verbatim copying and distribution of this entire article is
 permitted in any medium, provided this notice is preserved.
@@ -115,7 +115,7 @@
 <p>
 Aktualizowane:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/04/08 20:27:39 $ $Author: wkotwica $
+$Date: 2006/04/24 08:48:31 $ $Author: wkotwica $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]