www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy free-sw.el.html


From: Yanis Kekatos
Subject: www/philosophy free-sw.el.html
Date: Thu, 27 Apr 2006 10:21:42 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Branch:     
Changes by:   Yanis Kekatos <address@hidden> 06/04/27 10:21:42

Modified files:
    philosophy   : free-sw.el.html 

Log message:
    /encoding changed

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/www/philosophy/free-sw.el.html.diff?tr1=1.1&tr2=1.2&r1=text&r2=text

Patches:
Index: www/philosophy/free-sw.el.html
diff -u www/philosophy/free-sw.el.html:1.1 www/philosophy/free-sw.el.html:1.2
--- www/philosophy/free-sw.el.html:1.1 Thu Apr 27 10:07:49 2006
+++ www/philosophy/free-sw.el.html   Thu Apr 27 10:21:40 2006
@@ -3,7 +3,7 @@
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="el">
 
 <head>
- <title>Ï Ïñéóìüò ôïõ Åëåýèåñïõ Ëïãéóìéêïý - ¸ñãï GNU - ºäñõìá Åëåýèåñïõ 
Ëïãéóìéêïý (ÉÅË)</title>
+ <title>Ο Ορισμός του Ελεύθερου Λογισμικού - 
Έργο GNU - Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού 
(ΙΕΛ)</title>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-7">
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.gnu.org/gnu.css";>
 <link rel="icon" type="image/png" 
href="http://www.gnu.org/graphics/gnu-head-icon.png"; />
@@ -17,41 +17,41 @@
 </head>
 
 <body>
- <p><a 
href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.el.html#translations";>Translations</a>
 of this page</p><h3>Ï Ïñéóìüò ôïõ Åëåýèåñïõ Ëïãéóìéêïý</h3>
- <p><a href="http://www.gnu.org/graphics/philosophicalgnu.html"; title=" 
[åéêüíá åíüò öéëïóïöéêïý GNU] "><img 
src="http://www.gnu.org/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"; alt=" [åéêüíá åíüò 
öéëïóïöéêïý GNU] " height="200" width="160"></a></p>
- <p>Äéáôçñïýìå ôïí üñï ôïõ ``Åëåýèåñïõ Ëïãéóìéêïý'' ãéá íá äåßîïõìå îåêÜèáñá 
ôé ðñÝðåé íá éó÷ýåé ãéá Ýíá êïììÜôé ëïãéóìéêïý þóôå áõôü íá èåùñåßôáé 
åëåýèåñï.</p>
- <p>Ôï ``Åëåýèåñï Ëïãéóìéêü'' åßíáé æÞôçìá åëåõèåñßáò, ü÷é êüóôïõò. Ãéá íá 
êáôáíïÞóåôå ôïí üñï áõôü äåí èá ðñÝðåé íá èåùñåßôáé ôï "free" üðùò ç "äùñåÜí 
ìðßñá" áëëÜ üðùò ï "åëåýèåñïò ëüãïò". (Óôì: Óôá ÁããëéêÜ, ïé ëÝîåéò "äùñåÜí" êáé 
"åëåýèåñï" ôáõôßæïíôáé ("free"). Ôï "åëåýèåñï" ëïãéóìéêü áíáöÝñåôáé óôçí 
åëåõèåñßá, ü÷é óôï êüóôïò)</p>
- <p>Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé ôçí åëåõèåñßá íá åêôåëÝóåé, áíôéãñÜøåé, äéáíÝìåé, 
ìåëåôÞóåé, ôñïðïðïéÞóåé êáé íá âåëôéþóåé ôï åëåýèåñï ëïãéóìéêü. Ãéá ôçí 
áêñßâåéá, áíáöÝñåôáé óå ôÝóóåñéò âáóéêÝò åëåõèåñßåò :</p>
+ <p><a 
href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.el.html#translations";>Translations</a>
 of this page</p><h3>Ο Ορισμός του Ελεύθερου 
Λογισμικού</h3>
+ <p><a href="http://www.gnu.org/graphics/philosophicalgnu.html"; title=" 
[εικόνα ενός φιλοσοφικού GNU] "><img 
src="http://www.gnu.org/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"; alt=" [εικόνα 
ενός φιλοσοφικού GNU] " height="200" width="160"></a></p>
+ <p>Διατηρούμε τον όρο του ``Ελεύθερου 
Λογισμικού'' για να δείξουμε ξεκάθαρα τι 
πρέπει να ισχύει για ένα κομμάτι 
λογισμικού ώστε αυτό να θεωρείται 
ελεύθερο.</p>
+ <p>Το ``Ελεύθερο Λογισμικό'' είναι ζήτημα 
ελευθερίας, όχι κόστους. Για να κατανοήσετε 
τον όρο αυτό δεν θα πρέπει να θεωρείται το 
"free" όπως η "δωρεάν μπίρα" αλλά όπως ο 
"ελεύθερος λόγος". (Στμ: Στα Αγγλικά, οι 
λέξεις "δωρεάν" και "ελεύθερο" ταυτίζονται 
("free"). Το "ελεύθερο" λογισμικό αναφέρεται 
στην ελευθερία, όχι στο κόστος)</p>
+ <p>Ο χρήστης έχει την ελευθερία να 
εκτελέσει, αντιγράψει, διανέμει, μελετήσει, 
τροποποιήσει και να βελτιώσει το ελεύθερο 
λογισμικό. Για την ακρίβεια, αναφέρεται σε 
τέσσερις βασικές ελευθερίες :</p>
 
 <ul>
- <li>Ôçí åëåõèåñßá íá åêôåëÝóåéò ôï ðñüãñáììá ãéá ïðïéïíäÞðïôå óêïðü 
(åëåõèåñßá 0).</li>
- <li>Ôçí åëåõèåñßá íá ìåëåôÞóåéò ôïí ôñüðï ëåéôïõñãßáò ôïõ ðñïãñÜììáôïò êáé 
íá ôï ðñïóáñìüóåéò óôéò áíÜãêåò óïõ (åëåõèåñßá 1). Ç ðñüóâáóç óôïí ðçãáßï 
êþäéêá åßíáé ðñïûðüèåóç ãéá áõôü.</li>
- <li>Ôçí åëåõèåñßá íá áíáäéáíÝìåéò áíôßãñáöá ôïõ ðñïãñÜììáôïò þóôå íá 
âïçèÞóåéò ôï óõíÜíèñùðï óïõ. (åëåõèåñßá 2).</li>
- <li>Ôçí åëåõèåñßá íá âåëôéþóåéò ôï ðñüãñáììá êáé íá êõêëïöïñÞóåéò ôéò 
âåëôéþóåéò ðïõ Ý÷åéò êÜíåé óôï åõñý êïéíü, þóôå íá åðùöåëçèåß ïëüêëçñç ç 
êïéíüôçôá (åëåõèåñßá 3). Ç ðñüóâáóç óôïí êþäéêá åßíáé ðñïûðüèåóç ãéá áõôü.</li>
+ <li>Την ελευθερία να εκτελέσεις το 
πρόγραμμα για οποιονδήποτε σκοπό (ελευ
θερία 0).</li>
+ <li>Την ελευθερία να μελετήσεις τον τρόπο 
λειτουργίας του προγράμματος και να το 
προσαρμόσεις στις ανάγκες σου (ελευθερία 1). 
Η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι 
προϋπόθεση για αυτό.</li>
+ <li>Την ελευθερία να αναδιανέμεις 
αντίγραφα του προγράμματος ώστε να 
βοηθήσεις το συνάνθρωπο σου. (ελευθερία 
2).</li>
+ <li>Την ελευθερία να βελτιώσεις το 
πρόγραμμα και να κυκλοφορήσεις τις 
βελτιώσεις που έχεις κάνει στο ευρύ κοινό, 
ώστε να επωφεληθεί ολόκληρη η κοινότητα 
(ελευθερία 3). Η πρόσβαση στον κώδικα είναι 
προϋπόθεση για αυτό.</li>
 </ul>
 
- <p>¸íá ðñüãñáììá èåùñåéôáé åëåýèåñï ëïãéóìéêü üôáí ïé ÷ñÞóôåò ôïõ Ý÷ïõí üëåò 
ôéò ðáñáðÜíù åëåõèåñßåò. ÅðïìÝíùò, èá ðñÝðåé íá åßóáé åëåýèåñïò íá áíáäéáíÝìåéò 
áíôßãñáöá, ìå Þ ÷ùñßò ôñïðïéÞóåéò, äùñåÜí Þ ÷ñåþíïíôáò ãéá ôçí äéáíïìÞ, óôïí <a 
href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.el.html#exportcontrol";>ïðïéïíäÞðïôå 
êáé ïðïõäÞðïôå</a>. ¼íôáò åëåýèåñïò íá êÜíåéò üëá ôá ðáñáðÜíù óçìáßíåé (ìåôáîý 
Üëëùí) ðùò äåí ÷ñåéÜæåôáé íá æçôÞóåéò åîïõóéïäüôçóç Þ íá ðëçñþóåéò êÜðïéïí þóôå 
íá ëÜâåéò ôç áíÜëïãç Üäåéá.</p>
- <p>Èá ðñÝðåé åðßóçò íá Ý÷åéò ôçí åëåõèåñßá íá êÜíåéò ôñïðïðïéÞóåéò êáé íá ôéò 
÷ñçóéìïðïéÞóåéò éäéùôéêÜ óôçí äïõëåéÜ Þ ãéá äéáóêÝäáóç, ÷ùñßò íá ÷ñåéÜæåôáé íá 
ôï áíáöÝñåéò. Áí äçìïóéåýóåéò ôéò áëëáãÝò óïõ, äåí åßóáé õðï÷ñåùìÝíïò íá 
åéäïðïéÞóåéò óõãêåêñéìÝíá êÜðïéïí.</p>
- <p>Ç åëåõèåñßá ôçò ÷ñÞóçò åíüò ðñïãñÜììáôïò óçìáßíåé ðùò äßäåôáé ç åëåõèåñßá 
óå êÜèå Üôïìï Þ åðé÷åßñçóç íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåé óå êÜèå åßäïõò õðïëïãéóôéêü 
óýóôçìá, ãéá êÜèå åßäïò åñãáóßáò ÷ùñßò íá åßíáé õðï÷ñåùìÝíïò íá åðéêïéíùíÞóåé 
åê ôùí ðñïôÝñùí ìå ôïí ðñïãñáììáôéóôÞ Þ ìå êÜðïéá Üëëç ïíôüôçôá.</p>
- <p>Ç åëåõèåñßá ôçò áíáäéáíïìÞò áíôéãñÜöùí èá ðñÝðåé íá ðåñéëáìâÜíåé 
åêôåëÝóéìåò ìïñöÝò ôïõ ðñïãñÜììáôïò, êáèþò êáé ôïí ðçãáßï êþäéêá, ôüóï ãéá ôçí 
ôñïðïðïéçìÝíç üóï êáé ãéá ôçí áñ÷éêÞ Ýêäïóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò. (Ç äéáíïìÞ 
ðñïãñáììÜôùí óå åêôåëÝóéìç ìïñöÞ åßíáé áðáñáßôçôç ãéá åãêáèéóôþìåíá åëåýèåñá 
ëåéôïõñãéêÜ óõóôÞìáôá). Èåùñåßôáé äåêôü üôáí äåí õðÜñ÷åé ôñüðïò íá äçìéïõñãçèåß 
ç åêôåëÝóéìç ìïñöÞ ãéá êÜðïéï óõãêåêñéìÝíï ðñüãñáììá (áðü ôç óôéãìÞ ðïõ ìåñéêÝò 
ãëþóóåò äåí õðïóôçñßæïõí êÜôé ôÝôïéï), áëëá èá ðñÝðåé íá Ý÷åéò ôçí åëåõèåñßá íá 
áíáäéáíÝìåéò ôÝôïéåò ìïñöÝò óå ðåñßðôùóç ðïõ áíáðôýîåéò Þ âñåéò êÜðïéï äéêü óïõ 
ôñüðï íá ôéò äçìéïõñãÞóåéò).</p>
- <p>Ãéá íá éó÷ýïõí ðñáêôéêÜ ïé ôÝóóåñéò âáóéêÝò åëåõèåñßåò, êáé íá ìðïñåßò íá 
äçìïóéåýåéò âåëôéùìÝíåò åêäüóåéò, èá ðñÝðåé íá Ý÷åéò ðñüóâáóç óôïí ðçãáßï 
êþäéêá ôïõ ðñïãñÜììáôïò. ÅðïìÝíùò, ç ðñüóâáóç ôïõ ðçãáßïõ êþäéêá åßíáé 
áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç óôï åëåýèåñï ëïãéóìéêü.</p>
- <p>ÁõôÝò ïé åëåõèåñßåò èá åßíáé ðñáãìáôéêÝò êáé áìåôÜêëçôåò üóï äåí êÜíåéò 
êÜôé ëÜèïò. Áí ï ðñïãñáììáôéóôÞò ôïõ ëïãéóìéêïý áíáêáëÝóåé ôçí Üäåéá, ÷ùñßò íá 
Ý÷åéò äþóåé åóý ôçí áöïñìÞ ôüôå ôï ëïãéóìéêü äåí èåùñåßôáé åëåýèåñï.</p>
- <p>Ùóôüóï, ìåñéêïß êáíüíåò ðïõ áöïñïýí ôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï äéáíÝìåôáé ôï 
åëåýèåñï ëïãéóìéêü åßíáé áðïäåêôïß üôáí äåí óõãêñïýïíôáé ìå ôéò ôÝóóåñéò 
âáóéêÝò åëåõèåñßåò. Ãéá ðáñÜäåéãìá, óôçí Üäåéá áíôéãñáöÞò (copyleft) üôáí 
áíáäéáíÝìåéò êÜðïéï ðñüãñáììá, äåí ìðïñåßò íá ðñïóèÝóåéò ðåñéïñéóìïýò þóôå íá 
ìåéþóåéò áðü ôïí ÷ñÞóôç ôçò ôÝóóåñéò âáóéêÝò åëåõèåñßåò. Áõôüò ï êáíüíáò äåí 
óõãêñïýåôáé ìå ôéò êåíôñéêÝò åëåõèåñßåò, áëëÜ ôéò ðñïóôáôåýåé.</p>
- <p>Ìðïñåß íá Ý÷åéò ðëçñþóåé ãéá íá ðñïìçèåõôåßò êÜðïéá áíôßãñáöá åëåýèåñïõ 
ëïãéóìéêïý, Þ íá Ý÷åéò ðñïìçèåõôåß ôá áíôßãñáöá ÷ùñßò êÜðïéá ïéêïíïìéêÞ 
åðéâÜñõíóç. ÁíåîáñôÞôùò üìùò ìå ôïí ôñüðï ðñïìÞèåéáò, èá ðñÝðåé ðÜíôá íá Ý÷åéò 
ôçí åëåõèåñßá íá ôñïðïðïéÞóåéò ôï ëïãéóìéêü, áêüìá êáé íá <a 
href="http://www.gnu.org/philosophy/selling.html";>ðïõëÞóåéò áíôßãñáöá 
ôïõ</a>.</p>
- <p>"Åëåýèåñï ëïãéóìéêü" äåí óçìáßíåé "ìç-åìðïñéêü". (Óôì: "commercial" óôï 
ðñùôüôõðï). ¸íá åëåýèåñï ðñüãñáììá èá ðñÝðåé íá åßíáé äéáèÝóéìï ãéá åìðïñéêÞ 
÷ñÞóç, åìðïñéêÞ áíÜðôõîç Þ åìðïñéêÞ äéáíïìÞ. Ç åìðïñéêÞ áíÜðôõîç ôïõ åëåõèÝñïõ 
ëïãéóìéêïý äåí åßíáé áóõíÞèéóôç. ÁíôéèÝôùò, ôÝôïéïõ åßäïõò åëåýèåñï ëïãéóìéêïý 
åßíáé êÜôé áñêåôÜ óçìáíôéêü.</p>
- <p>Êáíüíåò ãéá ôçí äéáäéêáóßá óõóêåõáóßáò (Óôì: "package" óôï ðñùôüôõðï) ìßáò 
ôñïðïéçìÝíçò Ýêäïóçò åßíáé áðïäåêôïß üôáí äåí óïõ ðåñéïñßæïõí ïõóéáóôéêÜ ôçí 
åëåõèåñßá íá êõêëïöïñåßò ôéò äéÜöïñåò ôñïðïéçìÝíåò åêäüóåéò. Êáíüíåò ôïõ ôýðïõ 
"Ýáí äéáèÝóåéò ôï ðñüãñáììá ìå ôïí ôÜäå ôñüðï èá ðñÝðåé íá ôïí äéáèÝóåéò êáé ìå 
ôïí äåßíá ôñüðï åðßóçò" åßíáé åðßóçò áðïäåêôïß, ìå ôïí ßäéï üñï. (Óçìåßùóå ðùò 
Ýíáò ôÝôïéïò êáíüíáò óïõ äßíåé áêüìá ôçí åðéëïãÞ íá äçìïóéåýóåéò ôï ðñüãñáììá Þ 
ü÷é). Åðßóçò åßíáé áðïäåêôü üôáí ôï áðáéôåß êáé ç Üäåéá. ÅÜí Ý÷åéò äéáíÝìåé ìßá 
ôñïðïðïéçìÝíç Ýêäïóç åíüò ðñïãñÜììáôïò êáé êÜðïéïò ðñïçãïýìåíïò êáôáóêåõáóôÞò 
æçôÞóåé áíôßãñáöï ôïõ, èå ðñÝðåé íá ôïõ áðïóôåßëåéò Ýíá, Þ íá äçëþóåéò ôïí 
åáõôü óïõ óôéò ìåôáôñïðÝò ðïõ Ýêáíåò.</p>
- <p>Óôï Ýñãï GNU, ÷ñçóéìïðïéïýìå ôçí Üäåéá áíôéãñáöÞò ``<a 
href="http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.html";>copyleft</a>'' ãéá íá 
ðñïóôáôåýóïõìå áõôÝò ôéò åëåõèåñßåò íïìßêÜ êáé ãéá üëïõò. Åðßóçò õðÜñ÷åé êáé 
åëåýèåñï ëïãéóìéêü ôï ïðïßï äåí åßíáé õðü ôçí Üäåéá áíôéãñáöÞò (<a 
href="http://www.gnu.org/philosophy/categories.el.html#Non-CopyleftedFreeSoftware";>non-copylefted
 åëåýèåñï ëïãéóìéêü</a>). Ðéóôåýïõìå ðùò õðÜñ÷ïõí áñêåôïß óçìáíôéêïß <a 
href="http://www.gnu.org/philosophy/pragmatic.html";>ëüãïé ãéá ôïýò ïðïßïò èá 
Ýðñåðå êáíåßò íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé ôçí Üäåéá áíôéãñáöÞò</a>. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôï 
ðñüãñáììá óïõ äÝí åßíáé õðü ôçí Üäåéá áíôéãñáöÞò (copyleft), ìðïñïýìå íá ôï 
÷ñçóéìïðïéÞóïõìå êáé ðÜëé.</p>
- <p>Äåßôå ôéò <a 
href="http://www.gnu.org/philosophy/categories.el.html";>Êáôçãïñßåò Åëåýèåñïõ 
Ëïãéóìéêïý</a> ãéá ìßá ðåñéãñáöÞ ôïõ ðùò ïé Ýííïéåò "åëÝõèåñï ëïãéóìéêü", 
"ëïãéóìéêü õðü ôçí Üäåéá áíôéãñáöÞò" êáé Üëëåò êáôçãïñßåò ëïãéóìéêïý 
ó÷åôßæïíôáé ìåôáîý ôïõò.</p>
- <p>ÐïëëÝò öïñÝò êñáôéêïß <a id="exportcontrol"> êáíïíéóìïß Ýëåã÷ïõ 
åîáãùãþí</a> êáé åìðïñéêÜ óùìáôåßá (trade sanctions) ìðïñïýí íá ðåñéïñßóïõí ôçí 
åëåõèåñßá óïõ íá äéáíÝìåéò áíôßãñáöá ðñïãñáììÜôùí ðáãêïóìßùò. Ïé 
ðñïãñáììáôéóôÝò äåí ìðïñïýí íá åîïõäåôåñþóïõí Þ íá ðáñáêÜìøïõí ôÝôïéïõò 
ðåñéïñéóìïýò, áëëÜ áõôü ðïõ ìðïñïýí êáé ðñÝðåé íá êÜíïõí åßíáé íá áñíçèïýí íá 
ôïõò åðéâÜëëïõí ãéá ôçí ÷ñÞóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò. Ìå áõôüí ôïí ôñüðï, ïé 
ðåñéïñéóìïß äåí èá åðçñåÜóïõí äñáóôçñéüôçôåò êáé áíèñþðïõò åêôüò ôçò 
äéêáéïäïóßáò áõôþí ôùí êõâåñíÞóåùí.</p>
- <p>Ïé ðåñéóóüôåñåò Üäåéåò åëåýèåñïõ ëïãéóìéêïý âáóßæïíôáé óôá ðíåõìáôéêÜ 
äéêáéþìáôá (copyright) êáé õðÜñ÷ïõí üñéá ùò ðñïò ôï åßäïò ôùí áðáéôÞóåùí ðïõ 
ìðïñïýí íá åðéâëçèïýí ìÝóù áõôþí. ÅÜí ìßá Üäåéá âáóéóìÝíç óôá ðíåõìáôéêÜ 
äéêáéþíáôá óÝâåôáé ôçí åëåõèåñßá ìå âÜóç ôçí ðáñáðÜíù ðåñéãñáöÞ, åßíáé áðßèáíï 
íá Ý÷åé êÜðïéï Üëëï ðñüâëçìá ðïõ äåí åßíáé áíáìåíüìåíï (áí êáé áõôü óõìâáßíåé 
ðåñéóôáóéáêÜ). Ùóôüóï, êÜðïéåò Üäåéåò åëåýèåñïõ ëïãéóìéêïý åßíáé âáóéóìÝíåò óå 
óõìâüëáéá êáé ôá óõìâüëáéá ìðïñïýí íá åðéâÜëëïõí Ýíá ðïëý ìåãáëýôåñï åýñïò 
ðåñéïñéóìþí. Áõôü óçìáßíåé ðùò õðÜñ÷ïõí ðïëëïß ôñüðïé ìå ôïõò ïðïßïõò ìßá 
ôÝôïéá Üäåéá ìðïñåß íá åßíáé áðáñÜäåêôá ðåñéïñéóôéêÞ êáé áíåëåýèåñç.</p>
- <p>Äåí åßíáé äõíáôüí íá áíáöÝñïõìå üëïõò ôïõò ðéèáíïýò ðåñéïñéóìïýò 
óõìâïëáßùí ðïõ èá Þôáí ìç áðïäåêôïß. ÅÜí ìßá Üäåéá âáóéóìÝíç óå óõìâüëáéá 
ðåñéïñßæåé ôïí ÷ñÞóôç êáôÜ Ýíá ðáñÜîåíï ôñüðï ðïõ ïé Üäåéåò âáóéóìÝíåò óôá 
ðíåõìáôéêÜ äéêáéþìáôá áäõíáôïýí, êáé ï ïðïßïò äåí áíáöÝñåôáé åäþ ùò íüìéìïò, èá 
ðñÝðåé íá ôï óêåöôïýìå êáé ðéèáíüôáôá èá áðïöáóßóïõìå ðùò åßíáé áíåëåýèåñç.</p>
- <p>¼ôáí ìéëÜìå ãéá åëåýèåñï ëïãéóìéêü, åßíáé êáëü íá áðïöåýãïõìå üñïõò üðùò 
"äùñåÜí" (Óôì: "give away", "for free") äéüôé áõôïß õðïíïïýí ðùò ôï èÝìá åßíáé 
ôï êüóôïò êáé ü÷é ç åëåõèåñßá. ÊÜðïéïé äçìïöéëåßò üñïé üðùò "ðåéñáôåßá" 
åíóùìáôþíïõí áðüøåéò ðïõ åëðßæïõìå ðùò äåí èá áóðáóôåßôå. Äåßôå ôï <a 
href="http://www.gnu.org/philosophy/words-to-avoid.html";>ËÝîåéò ðïõ ðñïêáëïýí 
óýã÷õóç êáé ðñÝðåé íá áðïöåõ÷èïýí</a> ãéá ìßá óõæÞôçóç áõôþí ôùí üñùí. ¸÷ïõìå 
åðßóçò êáé ìßá ëßóôá <a 
href="http://www.gnu.org/philosophy/fs-translations.html";>ìåôáöñÜóåùí ôïõ 
"åëåýèåñïõ ëïãéóìéêïý"</a> óå äéÜöïñåò ãëþóóåò.</p>
- <p>ÔÝëïò, áîßæåé íá óçìåéùèåß ðùò êñéôÞñéá óáí êáé áõôÜ ðïõ õðÜñ÷ïõí óôïí 
ïñéóìü ôïõ åëåýèåñïõ ëïãéóìéêïý áðáéôïýí ðñïóåêôéêÞ óêÝøç ãéá ôçí åñìçíåßá 
ôïõò. Ãéá íá áðïöáóéóôåß êáôÜ ðüóï ìßá óõãêåêñéìÝíç Üäåéá êáôáôÜóóåôáé ùò Üäåéá 
åëåýèåñïõ ëïãéóìéêïý, ôçí êñßíïõìå ãéá ôï êáôÜ ðüóï ðëçñåß ôï ðíåýìá êáé ôçí 
ðëçñüôçôá ôùí êñéôçñßùí. ÅÜí ìßá Üäåéá åðéâÜëëåé ðáñÜëïãïõò ðåñéïñéóìïýò, ôçí 
áðïññßðôïõìå, áêüìá êáé áí äåí ôïõò áíáìÝíáìå óôá êñéôÞñéá. ÐïëëÝò öïñÝò Þ 
áðáßôçóç êÜðïéáò Üäåéáò äçìéïõñãåß Ýíá æÞôçìá ðïõ áðáéôåß åêôåíÞ óêÝøç, 
óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí êáé óõæçôÞóåùí ìå äéêçãüñï, ðñéí áðïöáóßóïõìå áí ç áðáßôçóç 
åßíáé áðïäåêôÞ. ¼ôáí êáôáëÞãïõìå óå Ýíá óõìðÝñáóìá ãéá Ýíá êáéíïýñãéï èÝìá, 
óõ÷íÜ áíáíåþíïõìå áõôÜ ôá êñéôÞñéá ãéá íá åßíáé ðéï åýêïëï íá äïýìå åÜí 
óõãêåêñéìÝíåò Üäåéåò åßíáé äåêôÝò Þ ü÷é.</p>
- <p>ÅÜí óå åíäéáöÝñåé ôï êáôÜ ðüóï ìßá óõãêåêñéìÝíç Üäåéá êáôáôÜóóåôáé óôéò 
Üäåéåò åëåõèÝñïõ ëïãéóìéêïý, äåßôå ôç <a 
href="http://www.gnu.org/licenses/license-list.html";>ëßóôá ìå ôéò Üäåéåò</a> 
ìáò. ¸áí ç Üäåéá ðïõ óå åíäéáöÝñåé äåí åßíáé óôçí ëßóôá, ìðïñåßò íá ìáò 
ñùôÞóåéò óôÝëíïíôáò çëåêôñïíéêÞ áëëçëïãñáößá óôï <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></p>
- <p>¸Üí óêÝöôåóáé íá óõíôÜîåéò êáéíïýñãéá Üäåéá, ðáñáêáëþ åðéêïéíþíçóå ìå ôï 
ÉÅË ìå åðéóôïëÞ óå áõôÞ ôç äéåýèõíóç. Ç åìöÜíéóç äéáöïñåôéêþí åëåýèåñùí áäåéþí 
óçìáßíåé ðåñéóóüôåñç äïõëåéÜ áðü ìÝñïõò ôùí ÷ñçóôþí óôçí êáôáíüçóç ôïõò ìðïñåß 
íá óå âïçèÞóïõìå íá âñåéò ìßá õðÜñ÷ïõóá Üäåéá Åëåýèåñïõ Ëïãéóìéêïý ðïõ 
áíôáðïêñßíåôáé óôéò áíÜãêåò óïõ.</p>
- <p>ÅÜí áõôü äåí åßíáé äõíáôüí, Þ åÜí ÷ñåéÜæåóáé êáéíïýñãéá Üäåéá, ìå ôç 
âïÞèåéÜ ìáò ìðïñåßò íá åîáóöáëßóåéò ðùò áõôÞ ç Üäåéá åßíáé ðñÜãìáôé Üäåéá 
åëåýèåñïõ ëïãéóìéêïý êáé íá áðïöýãåéò äéÜöïñá ðñáêôéêÜ ðñïâëÞìáôá.</p><hr>
- <p>Ìßá Üëëç ïìÜäá Ý÷åé áñ÷ßóåé íá ÷ñçóéìïðïéåß ôïí üñï "áíïé÷ôüò êþäéêáò" ãéá 
íá åðéóçìÜíåé êÜôé ðáñáðëÞóéï (áëëÜ ü÷é ßäéï) ìå ôï "åëåýèåñï ëïãéóìéêü". 
Ðñïôéìïýìå ôïí üñï "åëåýèåñï ëïãéóìéêü" äéüôé, ìüëéò áêïýóåéò üôé áíáöÝñåôáé 
óôçí åëåõèåñßá êáé ü÷é óôï êüóôïò, <a 
href="http://www.gnu.org/philosophy/free-software-for-freedom.html";>öÝñíåé óôï 
íïõ ôçí åëåõèåñßá</a>. Ç ëÝîç "áíïé÷ôüò" áäõíáôåß íá õðïóôçñßîåé êÜôé 
ôÝôïéï.</p><hr>
- <h4><a href="http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html";>Áëëá êåßìåíá ðñïò 
áíÜãíùóç</a></h4>
+ <p>Ένα πρόγραμμα θεωρειται ελεύθερο 
λογισμικό όταν οι χρήστες του έχουν όλες 
τις παραπάνω ελευθερίες. Επομένως, θα 
πρέπει να είσαι ελεύθερος να αναδιανέμεις 
αντίγραφα, με ή χωρίς τροποιήσεις, δωρεάν ή 
χρεώνοντας για την διανομή, στον <a 
href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.el.html#exportcontrol";>οποιονδήποτε
 και οπουδήποτε</a>. Όντας ελεύθερος να 
κάνεις όλα τα παραπάνω σημαίνει (μεταξύ 
άλλων) πως δεν χρειάζεται να ζητήσεις εξου
σιοδότηση ή να πληρώσεις κάποιον ώστε να 
λάβεις τη ανάλογη άδεια.</p>
+ <p>Θα πρέπει επίσης να έχεις την ελευθερία 
να κάνεις τροποποιήσεις και να τις 
χρησιμοποιήσεις ιδιωτικά στην δουλειά ή 
για διασκέδαση, χωρίς να χρειάζεται να το 
αναφέρεις. Αν δημοσιεύσεις τις αλλαγές σου, 
δεν είσαι υποχρεωμένος να ειδοποιήσεις συ
γκεκριμένα κάποιον.</p>
+ <p>Η ελευθερία της χρήσης ενός 
προγράμματος σημαίνει πως δίδεται η ελευ
θερία σε κάθε άτομο ή επιχείρηση να το 
χρησιμοποιήσει σε κάθε είδους υ
πολογιστικό σύστημα, για κάθε είδος 
εργασίας χωρίς να είναι υποχρεωμένος να 
επικοινωνήσει εκ των προτέρων με τον 
προγραμματιστή ή με κάποια άλλη οντότητα.</p>
+ <p>Η ελευθερία της αναδιανομής αντιγράφων 
θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτελέσιμες 
μορφές του προγράμματος, καθώς και τον 
πηγαίο κώδικα, τόσο για την τροποποιημένη 
όσο και για την αρχική έκδοση του 
προγράμματος. (Η διανομή προγραμμάτων σε 
εκτελέσιμη μορφή είναι απαραίτητη για 
εγκαθιστώμενα ελεύθερα λειτουργικά συ
στήματα). Θεωρείται δεκτό όταν δεν υπάρχει 
τρόπος να δημιουργηθεί η εκτελέσιμη μορφή 
για κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα (από τη 
στιγμή που μερικές γλώσσες δεν υποστηρίζου
ν κάτι τέτοιο), αλλα θα πρέπει να έχεις την 
ελευθερία να αναδιανέμεις τέτοιες μορφές 
σε περίπτωση που αναπτύξεις ή βρεις κάποιο 
δικό σου τρόπο να τις δημιουργήσεις).</p>
+ <p>Για να ισχύουν πρακτικά οι τέσσερις 
βασικές ελευθερίες, και να μπορείς να 
δημοσιεύεις βελτιωμένες εκδόσεις, θα 
πρέπει να έχεις πρόσβαση στον πηγαίο 
κώδικα του προγράμματος. Επομένως, η 
πρόσβαση του πηγαίου κώδικα είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση στο ελεύθερο 
λογισμικό.</p>
+ <p>Αυτές οι ελευθερίες θα είναι 
πραγματικές και αμετάκλητες όσο δεν κάνεις 
κάτι λάθος. Αν ο προγραμματιστής του 
λογισμικού ανακαλέσει την άδεια, χωρίς να 
έχεις δώσει εσύ την αφορμή τότε το 
λογισμικό δεν θεωρείται ελεύθερο.</p>
+ <p>Ωστόσο, μερικοί κανόνες που αφορούν τον 
τρόπο με τον οποίο διανέμεται το ελεύθερο 
λογισμικό είναι αποδεκτοί όταν δεν συ
γκρούονται με τις τέσσερις βασικές ελευ
θερίες. Για παράδειγμα, στην άδεια 
αντιγραφής (copyleft) όταν αναδιανέμεις κάποιο 
πρόγραμμα, δεν μπορείς να προσθέσεις 
περιορισμούς ώστε να μειώσεις από τον 
χρήστη της τέσσερις βασικές ελευθερίες. Αυ
τός ο κανόνας δεν συγκρούεται με τις 
κεντρικές ελευθερίες, αλλά τις 
προστατεύει.</p>
+ <p>Μπορεί να έχεις πληρώσει για να προμηθευ
τείς κάποια αντίγραφα ελεύθερου 
λογισμικού, ή να έχεις προμηθευτεί τα 
αντίγραφα χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυ
νση. Ανεξαρτήτως όμως με τον τρόπο 
προμήθειας, θα πρέπει πάντα να έχεις την 
ελευθερία να τροποποιήσεις το λογισμικό, 
ακόμα και να <a 
href="http://www.gnu.org/philosophy/selling.html";>πουλήσεις 
αντίγραφα του</a>.</p>
+ <p>"Ελεύθερο λογισμικό" δεν σημαίνει 
"μη-εμπορικό". (Στμ: "commercial" στο πρωτότυπο). 
Ένα ελεύθερο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμο για εμπορική χρήση, εμπορική 
ανάπτυξη ή εμπορική διανομή. Η εμπορική 
ανάπτυξη του ελευθέρου λογισμικού δεν 
είναι ασυνήθιστη. Αντιθέτως, τέτοιου είδου
ς ελεύθερο λογισμικού είναι κάτι αρκετά 
σημαντικό.</p>
+ <p>Κανόνες για την διαδικασία συσκευασίας 
(Στμ: "package" στο πρωτότυπο) μίας τροποιημένης 
έκδοσης είναι αποδεκτοί όταν δεν σου 
περιορίζουν ουσιαστικά την ελευθερία να κυ
κλοφορείς τις διάφορες τροποιημένες 
εκδόσεις. Κανόνες του τύπου "έαν διαθέσεις 
το πρόγραμμα με τον τάδε τρόπο θα πρέπει να 
τον διαθέσεις και με τον δείνα τρόπο 
επίσης" είναι επίσης αποδεκτοί, με τον ίδιο 
όρο. (Σημείωσε πως ένας τέτοιος κανόνας σου 
δίνει ακόμα την επιλογή να δημοσιεύσεις το 
πρόγραμμα ή όχι). Επίσης είναι αποδεκτό 
όταν το απαιτεί και η άδεια. Εάν έχεις 
διανέμει μία τροποποιημένη έκδοση ενός 
προγράμματος και κάποιος προηγούμενος 
κατασκευαστής ζητήσει αντίγραφο του, θε 
πρέπει να του αποστείλεις ένα, ή να 
δηλώσεις τον εαυτό σου στις μετατροπές που 
έκανες.</p>
+ <p>Στο έργο GNU, χρησιμοποιούμε την άδεια 
αντιγραφής ``<a 
href="http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.html";>copyleft</a>'' για να 
προστατεύσουμε αυτές τις ελευθερίες 
νομίκά και για όλους. Επίσης υπάρχει και 
ελεύθερο λογισμικό το οποίο δεν είναι υπό 
την άδεια αντιγραφής (<a 
href="http://www.gnu.org/philosophy/categories.el.html#Non-CopyleftedFreeSoftware";>non-copylefted
 ελεύθερο λογισμικό</a>). Πιστεύουμε πως υ
πάρχουν αρκετοί σημαντικοί <a 
href="http://www.gnu.org/philosophy/pragmatic.html";>λόγοι για τούς 
οποίος θα έπρεπε κανείς να χρησιμοποιήσει 
την άδεια αντιγραφής</a>. Στην περίπτωση που 
το πρόγραμμα σου δέν είναι υπό την άδεια 
αντιγραφής (copyleft), μπορούμε να το 
χρησιμοποιήσουμε και πάλι.</p>
+ <p>Δείτε τις <a 
href="http://www.gnu.org/philosophy/categories.el.html";>Κατηγορίες 
Ελεύθερου Λογισμικού</a> για μία περιγραφή 
του πως οι έννοιες "ελέυθερο λογισμικό", 
"λογισμικό υπό την άδεια αντιγραφής" και 
άλλες κατηγορίες λογισμικού σχετίζονται 
μεταξύ τους.</p>
+ <p>Πολλές φορές κρατικοί <a id="exportcontrol"> 
κανονισμοί έλεγχου εξαγωγών</a> και 
εμπορικά σωματεία (trade sanctions) μπορούν να 
περιορίσουν την ελευθερία σου να διανέμεις 
αντίγραφα προγραμμάτων παγκοσμίως. Οι 
προγραμματιστές δεν μπορούν να εξου
δετερώσουν ή να παρακάμψουν τέτοιους 
περιορισμούς, αλλά αυτό που μπορούν και 
πρέπει να κάνουν είναι να αρνηθούν να τους 
επιβάλλουν για την χρήση του προγράμματος. 
Με αυτόν τον τρόπο, οι περιορισμοί δεν θα 
επηρεάσουν δραστηριότητες και ανθρώπους 
εκτός της δικαιοδοσίας αυτών των κυ
βερνήσεων.</p>
+ <p>Οι περισσότερες άδειες ελεύθερου 
λογισμικού βασίζονται στα πνευματικά 
δικαιώματα (copyright) και υπάρχουν όρια ως προς 
το είδος των απαιτήσεων που μπορούν να 
επιβληθούν μέσω αυτών. Εάν μία άδεια 
βασισμένη στα πνευματικά δικαιώνατα 
σέβεται την ελευθερία με βάση την παραπάνω 
περιγραφή, είναι απίθανο να έχει κάποιο 
άλλο πρόβλημα που δεν είναι αναμενόμενο (αν 
και αυτό συμβαίνει περιστασιακά). Ωστόσο, 
κάποιες άδειες ελεύθερου λογισμικού είναι 
βασισμένες σε συμβόλαια και τα συμβόλαια 
μπορούν να επιβάλλουν ένα πολύ μεγαλύτερο 
εύρος περιορισμών. Αυτό σημαίνει πως υ
πάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μία 
τέτοια άδεια μπορεί να είναι απαράδεκτα 
περιοριστική και ανελεύθερη.</p>
+ <p>Δεν είναι δυνατόν να αναφέρουμε όλους 
τους πιθανούς περιορισμούς συμβολαίων που 
θα ήταν μη αποδεκτοί. Εάν μία άδεια 
βασισμένη σε συμβόλαια περιορίζει τον 
χρήστη κατά ένα παράξενο τρόπο που οι 
άδειες βασισμένες στα πνευματικά 
δικαιώματα αδυνατούν, και ο οποίος δεν 
αναφέρεται εδώ ως νόμιμος, θα πρέπει να το 
σκεφτούμε και πιθανότατα θα αποφασίσουμε 
πως είναι ανελεύθερη.</p>
+ <p>Όταν μιλάμε για ελεύθερο λογισμικό, 
είναι καλό να αποφεύγουμε όρους όπως 
"δωρεάν" (Στμ: "give away", "for free") διότι αυτοί υ
πονοούν πως το θέμα είναι το κόστος και όχι 
η ελευθερία. Κάποιοι δημοφιλείς όροι όπως 
"πειρατεία" ενσωματώνουν απόψεις που 
ελπίζουμε πως δεν θα ασπαστείτε. Δείτε το <a 
href="http://www.gnu.org/philosophy/words-to-avoid.html";>Λέξεις που 
προκαλούν σύγχυση και πρέπει να αποφευ
χθούν</a> για μία συζήτηση αυτών των όρων. 
Έχουμε επίσης και μία λίστα <a 
href="http://www.gnu.org/philosophy/fs-translations.html";>μεταφράσεων
 του "ελεύθερου λογισμικού"</a> σε διάφορες 
γλώσσες.</p>
+ <p>Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως κριτήρια 
σαν και αυτά που υπάρχουν στον ορισμό του 
ελεύθερου λογισμικού απαιτούν προσεκτική 
σκέψη για την ερμηνεία τους. Για να 
αποφασιστεί κατά πόσο μία συγκεκριμένη 
άδεια κατατάσσεται ως άδεια ελεύθερου 
λογισμικού, την κρίνουμε για το κατά πόσο 
πληρεί το πνεύμα και την πληρότητα των 
κριτηρίων. Εάν μία άδεια επιβάλλει 
παράλογους περιορισμούς, την απορρίπτουμε, 
ακόμα και αν δεν τους αναμέναμε στα 
κριτήρια. Πολλές φορές ή απαίτηση κάποιας 
άδειας δημιουργεί ένα ζήτημα που απαιτεί 
εκτενή σκέψη, συμπεριλαμβανομένων και συ
ζητήσεων με δικηγόρο, πριν αποφασίσουμε αν 
η απαίτηση είναι αποδεκτή. Όταν καταλήγου
με σε ένα συμπέρασμα για ένα καινούργιο 
θέμα, συχνά ανανεώνουμε αυτά τα κριτήρια 
για να είναι πιο εύκολο να δούμε εάν συ
γκεκριμένες άδειες είναι δεκτές ή όχι.</p>
+ <p>Εάν σε ενδιαφέρει το κατά πόσο μία συ
γκεκριμένη άδεια κατατάσσεται στις άδειες 
ελευθέρου λογισμικού, δείτε τη <a 
href="http://www.gnu.org/licenses/license-list.html";>λίστα με τις 
άδειες</a> μας. Έαν η άδεια που σε ενδιαφέρει 
δεν είναι στην λίστα, μπορείς να μας 
ρωτήσεις στέλνοντας ηλεκτρονική 
αλληλογραφία στο <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></p>
+ <p>Έάν σκέφτεσαι να συντάξεις καινούργια 
άδεια, παρακαλώ επικοινώνησε με το ΙΕΛ με 
επιστολή σε αυτή τη διεύθυνση. Η εμφάνιση 
διαφορετικών ελεύθερων αδειών σημαίνει 
περισσότερη δουλειά από μέρους των χρηστών 
στην κατανόηση τους μπορεί να σε βοηθήσου
με να βρεις μία υπάρχουσα άδεια Ελεύθερου 
Λογισμικού που ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες σου.</p>
+ <p>Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, ή εάν 
χρειάζεσαι καινούργια άδεια, με τη βοήθειά 
μας μπορείς να εξασφαλίσεις πως αυτή η 
άδεια είναι πράγματι άδεια ελεύθερου 
λογισμικού και να αποφύγεις διάφορα 
πρακτικά προβλήματα.</p><hr>
+ <p>Μία άλλη ομάδα έχει αρχίσει να 
χρησιμοποιεί τον όρο "ανοιχτός κώδικας" για 
να επισημάνει κάτι παραπλήσιο (αλλά όχι 
ίδιο) με το "ελεύθερο λογισμικό". Προτιμούμε 
τον όρο "ελεύθερο λογισμικό" διότι, μόλις 
ακούσεις ότι αναφέρεται στην ελευθερία και 
όχι στο κόστος, <a 
href="http://www.gnu.org/philosophy/free-software-for-freedom.html";>φέρνει
 στο νου την ελευθερία</a>. Η λέξη "ανοιχτός" 
αδυνατεί να υποστηρίξει κάτι τέτοιο.</p><hr>
+ <h4><a href="http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.html";>Αλλα 
κείμενα προς ανάγνωση</a></h4>
 
 <!-- All pages on the GNU web server should have the section about -->
 <!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking -->
@@ -105,8 +105,8 @@
 </p>
 
 <div class="copyright">
- <br>ÅðéóôñïöÞ óôçí <span style="text-decoration: underline;"></span><a 
href="http://www.gnu.org/home.el.html";>áñ÷éêÞ óåëßäá ôïõ Ýñãïõ 
GNU</a>.<br><br>Ðáñáêáëïýìå áðïóôåßëáôå áðïñßåò ãéá ôï ÉÅË êáé ôï GNU óôï <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. ÕðÜñ÷ïõí åðßóçò êáé 
<a href="http://www.gnu.org/home.el.html#ContactInfo";>Üëëïé ôñüðïé 
íáåðéêïéíùíÞóåôå ìå</a> ôï ÉÅË.<br> Ðáñáêáëïýìå áðïóôåßëáôå êáôåóôñáììÝíïõò 
óõíäÝóìïõò êáé Üëëåò äéïñèþóåéò (Þ ðñïôÜóåéò) óôï <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
- <p>Ðáñáêáëïýìå äåßôå ôï áñ÷åßï <a 
href="http://www.gnu.org/server/standards/README.translations.html";>ÄÉÁÂÁÓÅÌÅ 
ÐÅÑÉ ÌÅÔÁÖÑÁÓÅÙÍ</a> for information on coordinating and submitting 
translations of this article.</p>
+ <br>Επιστροφή στην <span style="text-decoration: 
underline;"></span><a href="http://www.gnu.org/home.el.html";>αρχική 
σελίδα του έργου GNU</a>.<br><br>Παρακαλούμε 
αποστείλατε απορίες για το ΙΕΛ και το GNU στο 
<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Υπάρχουν 
επίσης και <a 
href="http://www.gnu.org/home.el.html#ContactInfo";>άλλοι τρόποι 
ναεπικοινωνήσετε με</a> το ΙΕΛ.<br> Π
αρακαλούμε αποστείλατε κατεστραμμένους συ
νδέσμους και άλλες διορθώσεις (ή προτάσεις) 
στο <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+ <p>Παρακαλούμε δείτε το αρχείο <a 
href="http://www.gnu.org/server/standards/README.translations.html";>ΔΙΑΒΑΣΕΜΕ
 ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ</a> for information on coordinating and 
submitting translations of this article.</p>
  <p>Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 
Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111, 
USA<br>Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in 
any medium without royalty provided this notice is preserved.<br></p>
  <p>Updated to to Greek by: Xatzikiriakidis Eustathios &lt;<a 
href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt; and Kasabalis Athanasios 
&lt;<a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;<br></p>
  <p>Translated to Greek by: Vassilis Pandis &lt;<a 
href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;<br></p>
@@ -114,7 +114,7 @@
  <p>
  Updated:
  <!-- timestamp start -->
- $Date: 2006/04/27 10:07:49 $ $Author:
+ $Date: 2006/04/27 10:21:40 $ $Author:
  <!-- timestamp end -->
  </p>
 </div>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]