www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy why-free.ca.html


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy why-free.ca.html
Date: Sun, 30 Apr 2006 18:50:37 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Branch:     
Changes by:   Miquel Puigpelat <address@hidden>    06/04/30 18:50:37

Modified files:
    philosophy   : why-free.ca.html 

Log message:
    Template updated

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/www/philosophy/why-free.ca.html.diff?tr1=1.1&tr2=1.2&r1=text&r2=text

Patches:
Index: www/philosophy/why-free.ca.html
diff -u www/philosophy/why-free.ca.html:1.1 www/philosophy/why-free.ca.html:1.2
--- www/philosophy/why-free.ca.html:1.1 Sat Feb 8 12:28:53 2003
+++ www/philosophy/why-free.ca.html   Sun Apr 30 18:50:35 2006
@@ -1,300 +1,613 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
-<HTML>
-<HEAD>
-<TITLE>Per qu&egrave; el programari no hauria de tenir propietaris - Projecte 
GNU - Free Software Foundation (FSF)</TITLE>
-<LINK REV="made" HREF="mailto:address@hidden";>
-</HEAD>
-<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#1F00FF" ALINK="#FF0000" 
VLINK="#9900DD">
-<H3>Per qu&egrave; el programari no hauria de tenir propietaris</H3>
-
-<P> per <A HREF="http://www.stallman.org/";><STRONG>Richard 
Stallman</STRONG></A> 
-<P> <A HREF="/graphics/philosophicalgnu.html"><IMG 
SRC="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"
-  ALT=" [imatge d'un nyu (GNU) filos&ograve;fic] "
-  WIDTH="160" HEIGHT="200"></A> [ <A 
HREF="/philosophy/why-free.hr.html">Croat</A> 
- | <A HREF="/philosophy/why-free.cs.html">Txec</A> | <A 
HREF="/philosophy/why-free.html">Angl&egrave;s</A> 
- | <A HREF="/philosophy/why-free.fr.html">Franc&egrave;s</A> | <A 
HREF="/philosophy/why-free.de.html">Alemany</A> 
- | <A HREF="/philosophy/why-free.hu.html">Hongar&egrave;s</A> | <A 
HREF="/philosophy/why-free.id.html">Indonesi</A> 
- | <A HREF="/philosophy/why-free.it.html">Itali&agrave;</A> | <A 
HREF="/philosophy/why-free.ja.html">Japon&egrave;s</A> 
- | <A HREF="/philosophy/why-free.ko.html">Core&agrave;</A> | <A 
HREF="/philosophy/why-free.pt.html">Portugu&egrave;s</A> 
- | <A HREF="/philosophy/why-free.ru.html">Rus</A> | <A 
HREF="/philosophy/why-free.es.html">Castell&agrave;</A> 
- ] 
-<P>La tecnologia de la informaci&oacute; digital contribueix a fer m&eacute;s 
- f&agrave;cil la c&ograve;pia i modificaci&oacute; de la informaci&oacute;. 
Els 
- ordinadors ens prometen de fer-ho m&eacute;s accessible a tots nosaltres. 
-<P>Per&ograve; no tothom desitja que sigui m&eacute;s f&agrave;cil. El sistema 
- copyright d&oacute;na els drets als &quot;propietaris&quot; de programari, 
la 
- majoria dels quals pretenen treure els beneficis potencials que la comunitat 
- pot obtenir de l'&uacute;s del programari. Pretenen ser els &uacute;nics que 
- puguin copiar i modificar el programari que utilitzen. 
-<P> El sistema de copyright va n&eacute;ixer i cr&eacute;ixer a l'&egrave;poca 
- de la impressi&oacute;, una tecnologia que permetia la c&ograve;pia massiva. 
- El copyright encaixava b&eacute; amb aquella tecnologia perqu&egrave; 
nom&eacute;s 
- restringia als productors massius de c&ograve;pies. No treia cap llibertat 
als 
- lectors. Un lector ordinari que no fos propietari d'una impremta 
nom&eacute;s 
- podia copiar llibres amb una ploma i tinta, i pocs lectors van ser encausats 
- per aquestes pr&agrave;ctiques. <br>
-<P>&nbsp;
-<P>La tecnologia digital &eacute;s m&eacute;s flexible que la 
impressi&oacute;: 
- si la informaci&oacute; &eacute;s en forma digital, es pot copiar 
f&agrave;cilment 
- i distribuir-la a tercers. Aquesta gran flexibilitat encaixa malament en un 
- sistema com el de copyright. Aquesta &eacute;s la ra&oacute; de les 
creixents 
- mesures draconianes i de dubtosa &egrave;tica que actualment garanteixen el 
- copyright del programari. Considereu les seg&uuml;ents quatre 
pr&agrave;ctiques 
- dutes a terme per la Software Publishers Association (SPA): <br>
-<P>&nbsp;
-<UL>
- <LI>Propaganda massiva afirmant que no &eacute;s &egrave;tic infringir el 
copyright 
-  per tal d'ajudar el teu amic. <br>
-  <P> 
- <LI>Cerca de potencials xivatos que informin sobre les activitats dels seus 
-  companys de feina o amics. 
-  <P> 
- <LI>Raids (amb l'ajut de la policia) a oficines i centres educatius, on els 
-  interrogats han de demostrar la seva innoc&egrave;ncia del c&agrave;rrec 
de 
-  fer c&ograve;pies il&middot;legals. <br>
-  <P> 
- <LI>Persecuci&oacute; (per part del govern dels EE.UU., a petici&oacute; de 
-  la SPA) de persones com David LaMacchia (MIT), no pel fet de copiar 
programri, 
-  (no ha estat acusat de copiar res), sin&oacute; nom&eacute;s pel fet de no 
-  haver vigilat les instal&middot;lacions on es fan c&ograve;pies i no 
haver-ne 
-  restringit el seu &uacute;s. <br>
-</UL>
-
-<P>Aquestes quatre pr&agrave;ctiques s&oacute;n semblants a pr&agrave;ctiques 
- dutes a terme a l'antiga Uni&oacute; Sovi&egrave;tica, on cada 
m&agrave;quina 
- de c&ograve;pia tenia un gu&agrave;rdia que impedia la c&ograve;pia 
il&middot;legal, 
- i on la gent havia de copiar la informaci&oacute; d'amagat i passar-la sota 
- m&agrave; com a ``samizdat''. Hi ha per descomptat una difer&egrave;ncia: el 
- motius darrera d'aquest control a la Uni&oacute; Sovi&egrave;tica eren 
pol&iacute;tics; 
- als Estats Units els motius s&oacute;n econ&ograve;mics. Per&ograve; 
s&oacute;n 
- les accions el que ens afecten, no els motius. Qualsevol intent de bloquejar 
- el compartiment de la informaci&oacute;, sigui del tipus que sigui, i sigui 
- pel fet que sigui, du als mateixos m&egrave;todes i als mateixos danys. <br>
-<P>&nbsp;
-<P> Els propietaris fan diversos tipus d'arguments per tal de retenir el poder 
- de controlar com usar la informaci&oacute;: <br>
-<P>
-
-<UL>
- <LI>Els mots utilitzats. 
-  <P> Owners use smear words such as ``piracy'' and ``theft'', as well as 
expert 
-   terminology such as ``intellectual property'' and ``damage'', to suggest 
-   a certain line of thinking to the public---a simplistic analogy between 
-   programs and physical objects. 
-  <P> Our ideas and intuitions about property for material objects are about 
-   whether it is right to <em>take an object away</em> from someone else. 
They 
-   don't directly apply to <em>making a copy</em> of something. But the 
owners 
-   ask us to apply them anyway. 
-  <P> 
- <LI>Exageraci&oacute;. 
-  <P> Els propietaris utilitzen mots com &quot;pirateria&quot; o 
&quot;robatori&quot;, 
-   o terminologia del tipus ``propietat intel&middot;lectual '' o 
``danys'', 
-   per tal d'influenciar l'opini&oacute; p&uacute;blica. Es tracta d'una 
analogia 
-   una mica simplista entre programes i objectes f&iacute;sics. 
-  <p>Les nostres idees i intuicions sobre la propietat d'objectes materials 
-   es refereixen a si &eacute;s l&iacute;cit prendre un objecte a 
alg&uacute;. 
-   Per&ograve; no es refereixen de manera directa a fer una copia d'alguna 
-   cosa. Els propietaris demanen que les apliquem igualment.<br>
-  </p>
-  <P> 
- <LI>Les lleis. 
-  <P> Els propietaris descriuen sovint el que prescriu la llei actual, i ens 
-   amenacen amb les possibles penes que ens poden caure si la infringim. 
Darrera 
-   aquest tipus de raonaments hi ha el sup&ograve;sit impl&iacute;cit de 
que 
-   les lleis actuals reflecteixen una visi&oacute; de la moralitat 
inq&uuml;estionable 
-   i alhora se'ns demana que considerem aquestes sancions com a fets de la 
-   natura que no poden ser atribu&iuml;ts a ning&uacute;.
-  <p>Aquesta l&iacute;nia de persuasi&oacute; no est&agrave; dissenyada per 
-   a defendre's davant el pensament cr&iacute;tic: est&agrave; pensada per 
-   a refor&ccedil;ar el pensament &uacute;nic.</p>
-  <p>&Eacute;s elemental que les lleis no defineixen el que &eacute;s 
correcte 
-   i el que no ho &eacute;s. Tot americ&agrave; sap que, quaranta anys 
enrera, 
-   era il&middot;legal en nombrosos estats que una persona de color 
s'assegu&eacute;s 
-   a la part de davant del autob&uacute;s. Nom&eacute;s els racistes 
argumentarien 
-   que era incorrecte seure en aquelles circumst&agrave;ncies.<br>
-  </p>
-  <P> 
- <LI>Drets naturals. 
-  <P> Els autors sostenen sovint que mantenen una relaci&oacute; especial 
amb 
-   els programes que han escrit i que per tant els seus desitjos i 
interessos 
-   en relaci&oacute; al programa passen per davant dels de qualsevol altra, 
-   i fins i tot dels de la resta del m&oacute;n. (Normalment s&oacute;n les 
-   empreses i no els autors els qui tenen el copyright del programari, 
per&ograve; 
-   s'espera que ignorem aquest &quot;petit detall&quot;.)
-  <p>A aquells qui proposen aix&ograve; com un axioma &egrave;tic - l'autor 
-   &eacute;s m&eacute;s important que tu - nom&eacute;s els puc dir que jo, 
-   un reconegut autor de programes, ho considero una bajanada.</p>
-  <p>El p&uacute;blic en general nom&eacute;s podr&agrave; sentir alguna 
simpatia 
-   per les demandes de drets naturals a partir de dues raons.</p>
-  <p>Una ra&oacute; &eacute;s una analogia for&ccedil;ada amb els objectes 
materials. 
-   Quan faig un arr&ograve;s, em queixar&eacute; si una altra persona se'l 
-   menja, perqu&egrave; me'n deixar&agrave; sense. La seva acci&oacute; em 
-   fa mal en la mateixa mesura que el beneficia: nom&eacute;s un de 
nosaltres 
-   podr&agrave; menjar l'arr&ograve;s. La pregunta llavors &eacute;s, qui? 
-   Qualsevol petita difer&egrave;ncia entre nosaltres ser&agrave; suficient 
-   per inclinar la balan&ccedil;a &egrave;tica.</p>
-  <p>El fet que executis o modifiquis un programa que jo he escrit t'afecta 
-   de manera directa i a mi nom&eacute;s de manera indirecta. Si 
d&oacute;nes 
-   una copia als teus amics us afecta a tu i als teus amics molt m&eacute;s 
-   del que m'afecta a mi. Jo no hauria de tenir cap poder de dir-vos de no 
-   fer aquestes coses. Ning&uacute; hauria de poder fer-ho.</p>
-  <p>La segona ra&oacute; es basa en qu&egrave; la gent ha escoltat per 
activa 
-   i per passiva que els drets naturals dels autors &eacute;s una 
tradici&oacute; 
-   acceptada i no q&uuml;estionada a la nostra societat.</p>
-  <p>Si mirem a la hist&ograve;ria, veurem que el contrari &eacute;s cert. 
La 
-   idea de drets naturals dels autors fou proposada i rebutjada quan es va 
-   redactar la constituci&oacute; dels Estats Units. &Eacute;s per 
aix&ograve; 
-   que la constituci&oacute; nom&eacute;s permet un sistema de copyright, 
no 
-   l'exigeix ; &eacute;s per aix&ograve; que el sistema de copyright 
&eacute;s 
-   temporal, no permanent. Estableix tanmateix que el prop&ograve;sit d'un 
-   sistema de copyright &eacute;s promoure el progr&eacute;s, no 
recompensar 
-   als autors. El copyright recompensa als autors fins a un cert punt, i 
als 
-   editors m&eacute;s, per&ograve; est&agrave; dissenyat com a un medi per 
-   a modificar el seu comportament.</p>
-  <p>L'aut&egrave;ntica tradici&oacute; establerta a la nostra societat 
&eacute;s 
-   que el copyright viola els drets naturals dels ciutadans - i que 
aix&ograve; 
-   nom&eacute;s &eacute;s justificable pel b&eacute; p&uacute;blic.</p>
-  <p> </p>
-  <P> 
- <LI>Economia. 
-  <P> L'argument decisiu que fan els defensors del programari de 
car&agrave;cter 
-   propietari &eacute;s que d'aquesta manera s'assegura la producci&oacute; 
-   de m&eacute;s programari. 
-  <p>A difer&egrave;ncia dels altres, aquest raonament com a m&iacute;nim 
sorgeix 
-   a partir d'un plantejament leg&iacute;tim. Est&agrave; basat en un 
objectiu 
-   leg&iacute;tim: satisfer els usuaris del programari. I &eacute;s clar 
des 
-   d'un punt de vista emp&iacute;ric que la gent produir&agrave; m&eacute;s 
-   si est&agrave; ben pagada per a fer-ho. </p>
-  <p>Per&ograve; tamb&eacute; aquest argument economicista t&eacute; un punt 
-   feble: est&agrave; basat en el sup&ograve;sit que la difer&egrave;ncia 
nom&eacute;s 
-   &eacute;s un assumpte de quants diners s'han de pagar. Pressuposa que la 
-   ``producci&oacute; de programari'' &eacute;s el que volem, 
independentment 
-   de qu&egrave; el programari tingui propietaris o no. </p>
-  <p>La gent accepta r&agrave;pidament aquest sup&ograve;sit perqu&egrave; 
s'adiu 
-   amb les nostres experi&egrave;ncies amb els objectes materials. 
Considereu 
-   un entrep&agrave;, per exemple. Potser us agradaria obtenir un 
entrep&agrave; 
-   equivalent, b&eacute; de franc o b&eacute; pagant una quantitat. En 
aquest 
-   cas, la quantitat que pagueu &eacute;s l'&uacute;nica difer&egrave;ncia. 
-   Independentment de si el pagueu o no, l'entrep&agrave; &eacute;s el 
mateix: 
-   t&eacute; el mateix valor nutricional i nom&eacute;s us el podeu menjar 
-   una vegada. El que l'obtingueu d'un propietari o no pot afectar de 
manera 
-   directa en cap cas m&eacute;s que la quantitat de diners que 
tindr&agrave;s 
-   despr&eacute;s de menjar-te'l.<br>
-  </p>
-  <P> Aix&ograve; &eacute;s cert per qualsevol classe d'objecte 
material--independentment 
-   o no si t&eacute; un propietari, aix&ograve; no afecta el que &eacute;s 
-   o el que podeu fer si el compreu.
-  <p>Per&ograve; si el programa t&eacute; un propietari, aix&ograve; afecta 
-   de manera substancial el que &eacute;s i el que podeu fer amb una 
c&ograve;pia 
-   si en compreu un. La difer&egrave;ncia no nom&eacute;s &eacute;s una 
q&uuml;esti&oacute; 
-   monet&agrave;ria. El sistema de propietaris de programari encoratja als 
-   propietaris de programari a produir quelcom-- per&ograve; no all&ograve; 
-   que la societat realment necessita. I causa una poluci&oacute; 
&egrave;tica 
-   intangible que ens afecta a tots.<br>
-  </p>
-  
-</UL>
-
-<P> Qu&egrave; &eacute;s el que la societat necessita? Necessita 
informaci&oacute; 
- que sigui veritablement disponible als seus ciutadans. Per exemple, 
programes 
- que la gent pugui llegir, corregir, adaptar o millorar, no nom&eacute;s 
operar. 
- Per&ograve; el que ofereixen t&iacute;picament els propietaris de programari 
- &eacute;s una caixa negra que ni es pot estudiar ni es pot modificar.
-<p>La societat tamb&eacute; necessita llibertat. Quan un programa t&eacute; un 
- propietari, els usuaris perden llibertat de controlar part de les seves 
pr&ograve;pies 
- vides.<br>
-</p>
-<P>I sobre tot la societat necessita encoratjar l'esperit de cooperaci&oacute; 
- volunt&agrave;ria en els seus ciutadans. Quan els propietaris de programari 
- ens conten que ajudar als nostres ve&iuml;ns de manera natural &eacute;s 
``pirateria'', 
- estan embrutant l'esperit c&iacute;vic de la nostra societat.
-<p>&Eacute;s per aix&ograve; perqu&egrave; diem que el <a 
href="/philosophy/free-sw.html">programari 
- lliure</a> &eacute;s un assumpte de llibertats, no de preus.<br>
-</p>
-<P> L'argument econ&ograve;mic que fan els propietaris &eacute;s erroni, 
per&ograve; 
- el tema econ&ograve;mic &eacute;s tangible. Hi ha gent que escriu programari 
- &uacute;til pel plaer d'escriure'l; per&ograve; si volem m&eacute;s 
programari 
- que el que aquesta gent pugui produir, necessitem cercar fons per a 
finan&ccedil;ar-lo.
-<p>Durant els darrers deu anys els desenvolupadors de programari lliure han 
intentat 
- diversos m&egrave;todes de trobar finan&ccedil;ament amb un cert 
&egrave;xit. 
- No hi ha cap necessitat de fer-se ric: la renda mediana d'una familia 
nordamericana, 
- al voltant de 35.000 d&ograve;lars, demostra que hi ha prou incentius per a 
- moltes feines que donen menors satisfaccions que programar. </p>
-<p>Durant molts anys, fins que el mecenatge ho va fer innecessari, vaig viure 
- de les millores que feia del programari lliure que havia escrit. Cada 
millora 
- era afegida a la versi&oacute; publicada i aix&iacute; podia estar 
disponible 
- per al p&uacute;blic en general. Els clients em pagaven per les millores i 
extensions 
- que volien, en comptes de les funcionalitats que jo considerava de major 
prioritat. 
- <br>
-</p>
-<P>La <a href="/fsf/fsf.ca.html">Free Software Foundation (FSF)</a>, una 
entitat 
- no lucrativa exempta d'impostos dedicada al desenvolupament de programari 
lliure, 
- obt&eacute; els seus fons de la <a href="/order/order.html">venda</a> de <a 
href="/software/software.html">CD-ROM</a>, 
- <a href="/order/t-shirts.html">samarretes</a>, <a 
href="/doc/doc.html">manuals</a>, 
- i <a href="/order/deluxe.html">distribucions deluxe</a> GNU, (de les quals 
els 
- usuaris tenen plena llibertat de copiar i modificar), aix&iacute; com de <a 
href="/help/donate.html">donacions</a>. 
- Actualment compta amb una plantilla de cinc programadors, a m&eacute;s de 
tres 
- treballadors que atenen les comandes per via postal. <br>
-<P>&nbsp;
-<P> Alguns desenvolupadors de programari lliure fan diners mitjan&ccedil;ant 
la 
- venda de serveis de suport. Cygnus Support, que comptava amb 50 empleats 
quan 
- aquest article fou escrit, estima que al voltant del 15% de la seva 
activitat 
- empresarial &eacute;s el desenvolupament de programari lliure, una xifra 
respectable 
- per a una empresa de programari. 
-<p>Empreses com Intel, Motorola, Texas Instruments o Analog Devices s'han 
agrupat 
- per col&middot;laborar amb el finan&ccedil;ament del desenvolupament del 
compilador 
- GNU per a C. De manera an&agrave;loga el desenvolupament del compilador GNU 
- per al llenguatge Ada fou finan&ccedil;at per la For&ccedil;a A&egrave;ria 
dels 
- Estats Units, que considerava que era la manera m&eacute;s eficient 
d'obtenir 
- un compilador de gran qualitat. [ El finan&ccedil;ament provinent de la 
For&ccedil;a 
- A&egrave;ria es va acabar temps enrera. El compilador GNU per a Ada ja 
&eacute;s 
- disponible i el seu manteniment &eacute;s finan&ccedil;at per via 
comercial.] 
-</p>
-<p>Tots aquests exemples s&oacute;n nom&eacute;s una petita mostra. El 
moviment 
- per al programari lliure &eacute;s encara petit i jove. Per&ograve; 
l'exemple 
- de la r&agrave;dio mantinguda pels oients en aquest pa&iacute;s [els Estats 
- Units] mostra que &eacute;s possible donar suport a una activitat de 
for&ccedil;a 
- grand&agrave;ria sense haver de for&ccedil;ar a pagar a cap usuari. <br>
-</p>
-<P>Com a usuari inform&agrave;tic avui en dia, et pots trobar utilitzant un <a 
href="/philosophy/categories.ca.html#ProprietarySoftware">programa 
- propietari (18.000 car&agrave;cters)</a>. Si un amic et demana de fer una 
c&ograve;pia, 
- no estaria b&eacute; refusar fer-la. La cooperaci&oacute; &eacute;s 
m&eacute;s 
- important que el copyright. Per&ograve; la cooperaci&oacute; clandestina no 
- contribueix a millorar la societat. Una persona hauria d'aspirar a viure una 
- vida honrada amb orgull, i aix&ograve; significa dir &quot;NO&quot; al 
programari 
- propietari.
-<p>Us mereixeu poder cooperar obertament i de manera lliure amb altra gent que 
- utilitza programari. Us mereixeu poder aprendre com funciona el programari i 
- ensenyar-lo als vostres estudiants. Us mereixeu poder contractar al vostre 
programador 
- preferit per arreglar-lo quan no funcioni.</p>
-<p>Us mereixeu el programari lliure. <br>
-</p>
-<P>
-
-<HR>
-
-<H4><A HREF="/philosophy/philosophy.ca.html">Altres documents</A></H4>
-
-<HR>
-
-Return to <A HREF="/home.html">GNU's home page</A>.
-<P>
-FSF &amp; GNU inquiries &amp; questions to
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
-Other <A HREF="/home.html#ContactInfo">ways to contact</A> the FSF.
-<P>
-Comments on these web pages to
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>,
-send other questions to
-<A HREF="mailto:address@hidden";><EM>address@hidden</EM></A>.
-<P>
-Copyright 1994 Richard Stallman
-Verbatim copying and distribution of this entire article is
-permitted in any medium, provided this notice is preserved.
-<P> Tradu&iuml;t: 
- <!-- hhmts start -->
- 18 de setembre del 2001 
- <!-- hhmts end -->
-<HR>
-</BODY>
-</HTML>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
+<HTML>
+<head>
+<TITLE>Per qu&egrave; el programari no hauria de tenir propietaris - Projecte 
GNU - Free Software Foundation (FSF)</TITLE>
+<meta http-equiv="content-type" content='text/html; charset=utf-8' />
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
+<link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
+</head>
+<body>
+
+<p><a href="#translations">Traduccions</a> d'aquesta p&agrave;gina </p>
+<H3>Per qu&egrave; el programari no hauria de tenir propietaris</H3>
+
+
+
+<P> per <A HREF="http://www.stallman.org/";><STRONG>Richard 
Stallman</STRONG></A> 
+
+<P> <A HREF="/graphics/philosophicalgnu.ca.html"><IMG 
SRC="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"
+
+  ALT=" [imatge d'un GNU filos&ograve;fic] "
+
+  WIDTH="160" HEIGHT="200"></A>
+  
+<P>La tecnologia de la informaci&oacute; digital contribueix a fer m&eacute;s 
+
+ f&agrave;cil la c&ograve;pia i modificaci&oacute; de la informaci&oacute;. 
Els 
+
+ ordinadors ens prometen de fer-ho m&eacute;s accessible a tots nosaltres. 
+
+<P>Per&ograve; no tothom desitja que sigui m&eacute;s f&agrave;cil. El sistema 
+
+ copyright d&oacute;na els drets als &quot;propietaris&quot; de programari, 
la 
+
+ majoria dels quals pretenen treure els beneficis potencials que la comunitat 
+
+ pot obtenir de l'&uacute;s del programari. Pretenen ser els &uacute;nics que 
+
+ puguin copiar i modificar el programari que utilitzen. 
+
+<P> El sistema de copyright va n&eacute;ixer i cr&eacute;ixer a l'&egrave;poca 
+
+ de la impressi&oacute;, una tecnologia que permetia la c&ograve;pia massiva. 
+
+ El copyright encaixava b&eacute; amb aquella tecnologia perqu&egrave; 
nom&eacute;s 
+
+ restringia als productors massius de c&ograve;pies. No treia cap llibertat 
als 
+
+ lectors. Un lector ordinari que no fos propietari d'una impremta 
nom&eacute;s 
+
+ podia copiar llibres amb una ploma i tinta, i pocs lectors van ser encausats 
+
+ per aquestes pr&agrave;ctiques. <br>
+
+<P>
+
+<P>La tecnologia digital &eacute;s m&eacute;s flexible que la 
impressi&oacute;: 
+
+ si la informaci&oacute; &eacute;s en forma digital, es pot copiar 
f&agrave;cilment 
+
+ i distribuir-la a tercers. Aquesta gran flexibilitat encaixa malament en un 
+
+ sistema com el de copyright. Aquesta &eacute;s la ra&oacute; de les 
creixents 
+
+ mesures draconianes i de dubtosa &egrave;tica que actualment garanteixen el 
+
+ copyright del programari. Considereu les seg&uuml;ents quatre 
pr&agrave;ctiques 
+
+ dutes a terme per la Software Publishers Association (SPA): <br>
+
+<P>
+
+<UL>
+
+ <LI>Propaganda massiva afirmant que no &eacute;s &egrave;tic infringir el 
copyright 
+
+  per tal d'ajudar el teu amic. <br>
+
+  <P> 
+
+ <LI>Cerca de potencials xivatos que informin sobre les activitats dels seus 
+
+  companys de feina o amics. 
+
+  <P> 
+
+ <LI>Raids (amb l'ajut de la policia) a oficines i centres educatius, on els 
+
+  interrogats han de demostrar la seva innoc&egrave;ncia del c&agrave;rrec 
de 
+
+  fer c&ograve;pies il&middot;legals. <br>
+
+  <P> 
+
+ <LI>Persecuci&oacute; (per part del govern dels EE.UU., a petici&oacute; de 
+
+  la SPA) de persones com David LaMacchia (MIT), no pel fet de copiar 
programri, 
+
+  (no ha estat acusat de copiar res), sin&oacute; nom&eacute;s pel fet de no 
+
+  haver vigilat les instal&middot;lacions on es fan c&ograve;pies i no 
haver-ne 
+
+  restringit el seu &uacute;s. <br>
+
+</UL>
+
+
+
+<P>Aquestes quatre pr&agrave;ctiques s&oacute;n semblants a pr&agrave;ctiques 
+
+ dutes a terme a l'antiga Uni&oacute; Sovi&egrave;tica, on cada 
m&agrave;quina 
+
+ de c&ograve;pia tenia un gu&agrave;rdia que impedia la c&ograve;pia 
il&middot;legal, 
+
+ i on la gent havia de copiar la informaci&oacute; d'amagat i passar-la sota 
+
+ m&agrave; com a ``samizdat''. Hi ha per descomptat una difer&egrave;ncia: el 
+
+ motius darrera d'aquest control a la Uni&oacute; Sovi&egrave;tica eren 
pol&iacute;tics; 
+
+ als Estats Units els motius s&oacute;n econ&ograve;mics. Per&ograve; 
s&oacute;n 
+
+ les accions el que ens afecten, no els motius. Qualsevol intent de bloquejar 
+
+ el compartiment de la informaci&oacute;, sigui del tipus que sigui, i sigui 
+
+ pel fet que sigui, du als mateixos m&egrave;todes i als mateixos danys. <br>
+
+<P>
+
+<P> Els propietaris fan diversos tipus d'arguments per tal de retenir el poder 
+
+ de controlar com usar la informaci&oacute;: <br>
+
+<P>
+
+
+
+<UL>
+
+ <LI>Els mots utilitzats. 
+
+  <P> Owners use smear words such as ``piracy'' and ``theft'', as well as 
expert 
+
+   terminology such as ``intellectual property'' and ``damage'', to suggest 
+
+   a certain line of thinking to the public---a simplistic analogy between 
+
+   programs and physical objects. 
+
+  <P> Our ideas and intuitions about property for material objects are about 
+
+   whether it is right to <em>take an object away</em> from someone else. 
They 
+
+   don't directly apply to <em>making a copy</em> of something. But the 
owners 
+
+   ask us to apply them anyway. 
+
+  <P> 
+
+ <LI>Exageraci&oacute;. 
+
+  <P> Els propietaris utilitzen mots com &quot;pirateria&quot; o 
&quot;robatori&quot;, 
+
+   o terminologia del tipus ``propietat intel&middot;lectual '' o 
``danys'', 
+
+   per tal d'influenciar l'opini&oacute; p&uacute;blica. Es tracta d'una 
analogia 
+
+   una mica simplista entre programes i objectes f&iacute;sics. 
+
+  <p>Les nostres idees i intuicions sobre la propietat d'objectes materials 
+
+   es refereixen a si &eacute;s l&iacute;cit prendre un objecte a 
alg&uacute;. 
+
+   Per&ograve; no es refereixen de manera directa a fer una copia d'alguna 
+
+   cosa. Els propietaris demanen que les apliquem igualment.<br>
+
+  </p>
+
+  <P> 
+
+ <LI>Les lleis. 
+
+  <P> Els propietaris descriuen sovint el que prescriu la llei actual, i ens 
+
+   amenacen amb les possibles penes que ens poden caure si la infringim. 
Darrera 
+
+   aquest tipus de raonaments hi ha el sup&ograve;sit impl&iacute;cit de 
que 
+
+   les lleis actuals reflecteixen una visi&oacute; de la moralitat 
inq&uuml;estionable 
+
+   i alhora se'ns demana que considerem aquestes sancions com a fets de la 
+
+   natura que no poden ser atribu&iuml;ts a ning&uacute;.
+
+  <p>Aquesta l&iacute;nia de persuasi&oacute; no est&agrave; dissenyada per 
+
+   a defendre's davant el pensament cr&iacute;tic: est&agrave; pensada per 
+
+   a refor&ccedil;ar el pensament &uacute;nic.</p>
+
+  <p>&Eacute;s elemental que les lleis no defineixen el que &eacute;s 
correcte 
+
+   i el que no ho &eacute;s. Tot americ&agrave; sap que, quaranta anys 
enrera, 
+
+   era il&middot;legal en nombrosos estats que una persona de color 
s'assegu&eacute;s 
+
+   a la part de davant del autob&uacute;s. Nom&eacute;s els racistes 
argumentarien 
+
+   que era incorrecte seure en aquelles circumst&agrave;ncies.<br>
+
+  </p>
+
+  <P> 
+
+ <LI>Drets naturals. 
+
+  <P> Els autors sostenen sovint que mantenen una relaci&oacute; especial 
amb 
+
+   els programes que han escrit i que per tant els seus desitjos i 
interessos 
+
+   en relaci&oacute; al programa passen per davant dels de qualsevol altra, 
+
+   i fins i tot dels de la resta del m&oacute;n. (Normalment s&oacute;n les 
+
+   empreses i no els autors els qui tenen el copyright del programari, 
per&ograve; 
+
+   s'espera que ignorem aquest &quot;petit detall&quot;.)
+
+  <p>A aquells qui proposen aix&ograve; com un axioma &egrave;tic - l'autor 
+
+   &eacute;s m&eacute;s important que tu - nom&eacute;s els puc dir que jo, 
+
+   un reconegut autor de programes, ho considero una bajanada.</p>
+
+  <p>El p&uacute;blic en general nom&eacute;s podr&agrave; sentir alguna 
simpatia 
+
+   per les demandes de drets naturals a partir de dues raons.</p>
+
+  <p>Una ra&oacute; &eacute;s una analogia for&ccedil;ada amb els objectes 
materials. 
+
+   Quan faig un arr&ograve;s, em queixar&eacute; si una altra persona se'l 
+
+   menja, perqu&egrave; me'n deixar&agrave; sense. La seva acci&oacute; em 
+
+   fa mal en la mateixa mesura que el beneficia: nom&eacute;s un de 
nosaltres 
+
+   podr&agrave; menjar l'arr&ograve;s. La pregunta llavors &eacute;s, qui? 
+
+   Qualsevol petita difer&egrave;ncia entre nosaltres ser&agrave; suficient 
+
+   per inclinar la balan&ccedil;a &egrave;tica.</p>
+
+  <p>El fet que executis o modifiquis un programa que jo he escrit t'afecta 
+
+   de manera directa i a mi nom&eacute;s de manera indirecta. Si 
d&oacute;nes 
+
+   una copia als teus amics us afecta a tu i als teus amics molt m&eacute;s 
+
+   del que m'afecta a mi. Jo no hauria de tenir cap poder de dir-vos de no 
+
+   fer aquestes coses. Ning&uacute; hauria de poder fer-ho.</p>
+
+  <p>La segona ra&oacute; es basa en qu&egrave; la gent ha escoltat per 
activa 
+
+   i per passiva que els drets naturals dels autors &eacute;s una 
tradici&oacute; 
+
+   acceptada i no q&uuml;estionada a la nostra societat.</p>
+
+  <p>Si mirem a la hist&ograve;ria, veurem que el contrari &eacute;s cert. 
La 
+
+   idea de drets naturals dels autors fou proposada i rebutjada quan es va 
+
+   redactar la constituci&oacute; dels Estats Units. &Eacute;s per 
aix&ograve; 
+
+   que la constituci&oacute; nom&eacute;s permet un sistema de copyright, 
no 
+
+   l'exigeix ; &eacute;s per aix&ograve; que el sistema de copyright 
&eacute;s 
+
+   temporal, no permanent. Estableix tanmateix que el prop&ograve;sit d'un 
+
+   sistema de copyright &eacute;s promoure el progr&eacute;s, no 
recompensar 
+
+   als autors. El copyright recompensa als autors fins a un cert punt, i 
als 
+
+   editors m&eacute;s, per&ograve; est&agrave; dissenyat com a un medi per 
+
+   a modificar el seu comportament.</p>
+
+  <p>L'aut&egrave;ntica tradici&oacute; establerta a la nostra societat 
&eacute;s 
+
+   que el copyright viola els drets naturals dels ciutadans - i que 
aix&ograve; 
+
+   nom&eacute;s &eacute;s justificable pel b&eacute; p&uacute;blic.</p>
+
+  <p> </p>
+
+  <P> 
+
+ <LI>Economia. 
+
+  <P> L'argument decisiu que fan els defensors del programari de 
car&agrave;cter 
+
+   propietari &eacute;s que d'aquesta manera s'assegura la producci&oacute; 
+
+   de m&eacute;s programari. 
+
+  <p>A difer&egrave;ncia dels altres, aquest raonament com a m&iacute;nim 
sorgeix 
+
+   a partir d'un plantejament leg&iacute;tim. Est&agrave; basat en un 
objectiu 
+
+   leg&iacute;tim: satisfer els usuaris del programari. I &eacute;s clar 
des 
+
+   d'un punt de vista emp&iacute;ric que la gent produir&agrave; m&eacute;s 
+
+   si est&agrave; ben pagada per a fer-ho. </p>
+
+  <p>Per&ograve; tamb&eacute; aquest argument economicista t&eacute; un punt 
+
+   feble: est&agrave; basat en el sup&ograve;sit que la difer&egrave;ncia 
nom&eacute;s 
+
+   &eacute;s un assumpte de quants diners s'han de pagar. Pressuposa que la 
+
+   ``producci&oacute; de programari'' &eacute;s el que volem, 
independentment 
+
+   de qu&egrave; el programari tingui propietaris o no. </p>
+
+  <p>La gent accepta r&agrave;pidament aquest sup&ograve;sit perqu&egrave; 
s'adiu 
+
+   amb les nostres experi&egrave;ncies amb els objectes materials. 
Considereu 
+
+   un entrep&agrave;, per exemple. Potser us agradaria obtenir un 
entrep&agrave; 
+
+   equivalent, b&eacute; de franc o b&eacute; pagant una quantitat. En 
aquest 
+
+   cas, la quantitat que pagueu &eacute;s l'&uacute;nica difer&egrave;ncia. 
+
+   Independentment de si el pagueu o no, l'entrep&agrave; &eacute;s el 
mateix: 
+
+   t&eacute; el mateix valor nutricional i nom&eacute;s us el podeu menjar 
+
+   una vegada. El que l'obtingueu d'un propietari o no pot afectar de 
manera 
+
+   directa en cap cas m&eacute;s que la quantitat de diners que 
tindr&agrave;s 
+
+   despr&eacute;s de menjar-te'l.<br>
+
+  </p>
+
+  <P> Aix&ograve; &eacute;s cert per qualsevol classe d'objecte 
material--independentment 
+
+   o no si t&eacute; un propietari, aix&ograve; no afecta el que &eacute;s 
+
+   o el que podeu fer si el compreu.
+
+  <p>Per&ograve; si el programa t&eacute; un propietari, aix&ograve; afecta 
+
+   de manera substancial el que &eacute;s i el que podeu fer amb una 
c&ograve;pia 
+
+   si en compreu un. La difer&egrave;ncia no nom&eacute;s &eacute;s una 
q&uuml;esti&oacute; 
+
+   monet&agrave;ria. El sistema de propietaris de programari encoratja als 
+
+   propietaris de programari a produir quelcom-- per&ograve; no all&ograve; 
+
+   que la societat realment necessita. I causa una poluci&oacute; 
&egrave;tica 
+
+   intangible que ens afecta a tots.<br>
+
+  </p>
+
+  
+
+</UL>
+
+
+
+<P> Qu&egrave; &eacute;s el que la societat necessita? Necessita 
informaci&oacute; 
+
+ que sigui veritablement disponible als seus ciutadans. Per exemple, 
programes 
+
+ que la gent pugui llegir, corregir, adaptar o millorar, no nom&eacute;s 
operar. 
+
+ Per&ograve; el que ofereixen t&iacute;picament els propietaris de programari 
+
+ &eacute;s una caixa negra que ni es pot estudiar ni es pot modificar.
+
+<p>La societat tamb&eacute; necessita llibertat. Quan un programa t&eacute; un 
+
+ propietari, els usuaris perden llibertat de controlar part de les seves 
pr&ograve;pies 
+
+ vides.<br>
+
+</p>
+
+<P>I sobre tot la societat necessita encoratjar l'esperit de cooperaci&oacute; 
+
+ volunt&agrave;ria en els seus ciutadans. Quan els propietaris de programari 
+
+ ens conten que ajudar als nostres ve&iuml;ns de manera natural &eacute;s 
``pirateria'', 
+
+ estan embrutant l'esperit c&iacute;vic de la nostra societat.
+
+<p>&Eacute;s per aix&ograve; perqu&egrave; diem que el <a 
href="/philosophy/free-sw.ca.html">programari 
+
+ lliure</a> &eacute;s un assumpte de llibertats, no de preus.<br>
+
+</p>
+
+<P> L'argument econ&ograve;mic que fan els propietaris &eacute;s erroni, 
per&ograve; 
+
+ el tema econ&ograve;mic &eacute;s tangible. Hi ha gent que escriu programari 
+
+ &uacute;til pel plaer d'escriure'l; per&ograve; si volem m&eacute;s 
programari 
+
+ que el que aquesta gent pugui produir, necessitem cercar fons per a 
finan&ccedil;ar-lo.
+
+<p>Durant els darrers deu anys els desenvolupadors de programari lliure han 
intentat 
+
+ diversos m&egrave;todes de trobar finan&ccedil;ament amb un cert 
&egrave;xit. 
+
+ No hi ha cap necessitat de fer-se ric: la renda mediana d'una familia 
nordamericana, 
+
+ al voltant de 35.000 d&ograve;lars, demostra que hi ha prou incentius per a 
+
+ moltes feines que donen menors satisfaccions que programar. </p>
+
+<p>Durant molts anys, fins que el mecenatge ho va fer innecessari, vaig viure 
+
+ de les millores que feia del programari lliure que havia escrit. Cada 
millora 
+
+ era afegida a la versi&oacute; publicada i aix&iacute; podia estar 
disponible 
+
+ per al p&uacute;blic en general. Els clients em pagaven per les millores i 
extensions 
+
+ que volien, en comptes de les funcionalitats que jo considerava de major 
prioritat. 
+
+ <br>
+
+</p>
+
+<P>La <a href="/fsf/fsf.ca.html">Free Software Foundation (FSF)</a>, una 
entitat 
+
+ no lucrativa exempta d'impostos dedicada al desenvolupament de programari 
lliure, 
+
+ obt&eacute; els seus fons de la <a href="/order/order.html">venda</a> de <a 
href="/software/software.html">CD-ROM</a>, 
+
+ <a href="/order/t-shirts.html">samarretes</a>, <a 
href="/doc/doc.html">manuals</a>, 
+
+ i <a href="/order/deluxe.html">distribucions deluxe</a> GNU, (de les quals 
els 
+
+ usuaris tenen plena llibertat de copiar i modificar), aix&iacute; com de <a 
href="/help/donate.html">donacions</a>. 
+
+ Actualment compta amb una plantilla de cinc programadors, a m&eacute;s de 
tres 
+
+ treballadors que atenen les comandes per via postal. <br>
+
+<P>
+
+<P> Alguns desenvolupadors de programari lliure fan diners mitjan&ccedil;ant 
la 
+
+ venda de serveis de suport. Cygnus Support, que comptava amb 50 empleats 
quan 
+
+ aquest article fou escrit, estima que al voltant del 15% de la seva 
activitat 
+
+ empresarial &eacute;s el desenvolupament de programari lliure, una xifra 
respectable 
+
+ per a una empresa de programari. 
+
+<p>Empreses com Intel, Motorola, Texas Instruments o Analog Devices s'han 
agrupat 
+
+ per col&middot;laborar amb el finan&ccedil;ament del desenvolupament del 
compilador 
+
+ GNU per a C. De manera an&agrave;loga el desenvolupament del compilador GNU 
+
+ per al llenguatge Ada fou finan&ccedil;at per la For&ccedil;a A&egrave;ria 
dels 
+
+ Estats Units, que considerava que era la manera m&eacute;s eficient 
d'obtenir 
+
+ un compilador de gran qualitat. [ El finan&ccedil;ament provinent de la 
For&ccedil;a 
+
+ A&egrave;ria es va acabar temps enrera. El compilador GNU per a Ada ja 
&eacute;s 
+
+ disponible i el seu manteniment &eacute;s finan&ccedil;at per via 
comercial.] 
+
+</p>
+
+<p>Tots aquests exemples s&oacute;n nom&eacute;s una petita mostra. El 
moviment 
+
+ per al programari lliure &eacute;s encara petit i jove. Per&ograve; 
l'exemple 
+
+ de la r&agrave;dio mantinguda pels oients en aquest pa&iacute;s [els Estats 
+
+ Units] mostra que &eacute;s possible donar suport a una activitat de 
for&ccedil;a 
+
+ grand&agrave;ria sense haver de for&ccedil;ar a pagar a cap usuari. <br>
+
+</p>
+
+<P>Com a usuari inform&agrave;tic avui en dia, et pots trobar utilitzant un <a 
href="/philosophy/categories.ca.html#ProprietarySoftware">programa 
+
+ propietari (18.000 car&agrave;cters)</a>. Si un amic et demana de fer una 
c&ograve;pia, 
+
+ no estaria b&eacute; refusar fer-la. La cooperaci&oacute; &eacute;s 
m&eacute;s 
+
+ important que el copyright. Per&ograve; la cooperaci&oacute; clandestina no 
+
+ contribueix a millorar la societat. Una persona hauria d'aspirar a viure una 
+
+ vida honrada amb orgull, i aix&ograve; significa dir &quot;NO&quot; al 
programari 
+
+ propietari.
+
+<p>Us mereixeu poder cooperar obertament i de manera lliure amb altra gent que 
+
+ utilitza programari. Us mereixeu poder aprendre com funciona el programari i 
+
+ ensenyar-lo als vostres estudiants. Us mereixeu poder contractar al vostre 
programador 
+
+ preferit per arreglar-lo quan no funcioni.</p>
+
+<p>Us mereixeu el programari lliure. <br>
+
+</p>
+
+<P>
+
+
+
+<HR>
+
+
+
+<H4><A HREF="/philosophy/philosophy.ca.html">Altres documents</A></H4>
+
+
+
+<HR>
+
+<div class="translations">
+<p><a id="translations"></a>
+<b>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</b>:<br />
+
+<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
+<!-- language if possible, otherwise default to English -->
+<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
+<!-- English is. If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
+
+[
+ <a href="/philosophy/why-free.ca.html">Catal&#x00e0;</a>   <!-- Catalan -->
+| <a href="/philosophy/why-free.cs.html">&#x010c;esky</a>   <!-- Czech -->
+| <a href="/philosophy/why-free.da.html">Dansk</a>   <!-- Danish -->
+| <a href="/philosophy/why-free.de.html">Deutsch</a>  <!-- German -->
+| <a href="/philosophy/why-free.html">English</a>
+| <a href="/philosophy/why-free.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>  <!-- Spanish -->
+| <a 
href="/philosophy/why-free.fa.html">&#x0641;&#x0627;&#x0631;&#x0633;&#x06cc;</a>
 <!-- Farsi/Persian -->
+| <a href="/philosophy/why-free.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>  <!-- French -->
+| <a href="/philosophy/why-free.hr.html">Hrvatski</a> <!-- Croatian -->
+| <a href="/philosophy/why-free.id.html">Bahasa Indonesia</a> <!-- Indonesian 
-->
+| <a href="/philosophy/why-free.it.html">Italiano</a> <!-- Italian -->
+| <a href="/philosophy/why-free.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a> <!-- 
Japanese -->
+| <a href="/philosophy/why-free.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a> <!-- 
Korean -->
+| <a href="/philosophy/why-free.hu.html">Magyar</a>  <!-- Hungarian -->
+| <a href="/philosophy/why-free.pl.html">Polski</a>  <!-- Polish -->
+| <a href="/philosophy/why-free.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a>  <!-- -->
+| <a 
href="/philosophy/why-free.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>
 <!-- Russian -->
+| <a href="/philosophy/why-free.tr.html">T&#x00fc;rk&#x00e7;e</a>   <!-- 
Turkish -->
+]
+</p>
+</div>
+
+<div class="copyright">
+<p>
+Tornar a la <a href="/home.ca.html">p&agrave;gina principal del projecte 
GNU</a>.
+</p>
+
+<p>
+Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/home.ca.html#ContactInfo">altres formes de 
contactar</a> 
+la FSF.
+<br />
+Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
+<p>
+Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; 
de les traduccions d'aquest article.
+</p>
+
+<p>
+Copyright 1994 Richard Stallman
+<br />
+Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui aquesta nota.
+</p>
+<p>
+Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2006/04/30 18:50:35 $ $Author: puigpe $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</BODY>
+
+</HTML>
+
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]