www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy motif.ca.html drdobbs-letter.ca....


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy motif.ca.html drdobbs-letter.ca....
Date: Wed, 12 Sep 2007 17:48:13 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    07/09/12 17:48:13

Modified files:
    philosophy   : motif.ca.html drdobbs-letter.ca.html 

Log message:
    Templated

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/motif.ca.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/drdobbs-letter.ca.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: motif.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/motif.ca.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- motif.ca.html    1 Mar 2007 17:01:53 -0000    1.1
+++ motif.ca.html    12 Sep 2007 17:47:59 -0000   1.2
@@ -1,77 +1,124 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="en">
+<!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
 
-<head>
 <title>La Llic&egrave;ncia de Motif - Projecte GNU - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
-<meta http-equiv="content-type" content='text/html; charset=utf-8' />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-<link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
-</head>
 
-<!-- This document is in XML, and xhtml 1.0 -->
-<!-- Please make sure to properly nest your tags -->
-<!-- and ensure that your final document validates -->
-<!-- consistent with W3C xhtml 1.0 and CSS standards -->
-<!-- See validator.w3.org -->
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
 
-<body>
+<h2>La Llic&egrave;ncia de Motif</h2>
 
-<p><a href="#translations">Traduccions</a> d'aquesta p&agrave;gina</p>
+<p>per <a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard 
Stallman</strong></a></p>
 
-<h3>La Llic&egrave;ncia de Motif </h3>
-
-<p>
-per <a href="http://www.stallman.org";>Richard Stallman</a></p>
-
-<p>
-<a href="/graphics/philosophicalgnu.ca.html"><img 
src="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"
-    alt=" [imatge d'un GNU filosòfic] "
-    width="160" height="200" /></a>
-</p>
-
-<p>
-Fa un parell de setmanes, l'Open Group va canviar la llic&egrave;ncia de 
Motif, invitant als desenvolupadors de programari lliure a utilitzar-la. No 
obstant, la nova llic&egrave;ncia de Motif no encaixa ni amb la 
definici&oacute; de programari lliure ni amb una definici&oacute; &agrave;mplia 
de programari de codi obert.</p>
 <p>
-El seu comunicat diu que han alliberat Motif per a la &laquo;comunitat del 
codi obert&raquo;, per&ograve; aix&ograve; nom&eacute;s &eacute;s cert en una 
interpretaci&oacute; gens natural del sentit de les paraules. No han fet que 
Motif estigui disponible per a la comunitat del programari lliure, sin&oacute; 
que han invitat la gent de la comunitat del programari lliure a utilitzar Motif 
i a abandonar la comunitat.</p>
+Fa un parell de setmanes, l'Open Group va canviar la llic&egrave;ncia
+de Motif, invitant als desenvolupadors de programari lliure a utilitzar-la.
+No obstant, la nova llic&egrave;ncia de Motif no encaixa ni amb la
+definici&oacute; de programari lliure ni amb una definici&oacute; &agrave;mplia
+de programari de codi obert.</p>
+<p>
+El seu comunicat diu que han alliberat Motif per a la &laquo;comunitat
+del codi obert&raquo;, per&ograve; aix&ograve; nom&eacute;s &eacute;s
+cert en una interpretaci&oacute; gens natural del sentit de les paraules.
+No han fet que Motif estigui disponible per a la comunitat del programari
+lliure, sin&oacute; que han invitat la gent de la comunitat del programari
+lliure a utilitzar Motif i a abandonar la comunitat.</p>
+<p>
+He escrit a l'Open Group sobre aix&ograve;, demanant-los que canvi&iuml;n
+la llic&egrave;ncia. Podem esperar que ho facin, per&ograve; no podem
+donar-ho per fet. En les circumst&agrave;ncies actuals hem de tractar
+Motif de la mateixa manera que abans: com a no disponible. Motif encara
+no pot ser part d'un sistema operatiu lliure, i combinar o vincular
+codi de tercers, cobert per la GPL, amb Motif, continua sent una 
violaci&oacute; de
+la GPL, excepte en situacions molt especials.</p>
+<p>
+Afortunadament hi ha una alternativa lliure a Motif, anomenada LessTif.
+ La majoria dels programes escrits per a Motif poden utilitzar LessTif
+ sense cap canvi. Si us plau, recolzeu la comunitat del programari
+ lliure utilitzant LessTif en lloc de Motif. Encara s'han de fer
+ uns retocs finals a LessTif; per a oferir-vos com a voluntaris,
+poseu-vos en contacte amb <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 <p>
-He escrit a l'Open Group sobre aix&ograve;, demanant-los que canvi&iuml;n la 
llic&egrave;ncia. Podem esperar que ho facin, per&ograve; no podem donar-ho per 
fet. En les circumst&agrave;ncies actuals hem de tractar Motif de la mateixa 
manera que abans: com a no disponible. Motif encara no pot ser part d'un 
sistema operatiu lliure, i combinar o vincular codi de tercers, cobert per la 
GPL, amb Motif, continua sent una violaci&oacute; de la GPL, excepte en 
situacions molt especials.</p>
-<p>
-Afortunadament hi ha una alternativa lliure a Motif, anomenada LessTif. La 
majoria dels programes escrits per a Motif poden utilitzar LessTif sense cap 
canvi. Si us plau, recolzeu la comunitat del programari lliure utilitzant 
LessTif en lloc de Motif. Encara s'han de fer uns retocs finals a LessTif; per 
a oferir-vos com a voluntaris, poseu-vos en contacte amb address@hidden</p>
-<p>
-A continuaci&oacute; trobareu alguns del problemes de la llic&egrave;ncia de 
Motif:</p>
+A continuaci&oacute; trobareu alguns del problemes de la llic&egrave;ncia
+de Motif:</p>
 <ul>
- <li>Afirma que accepteu la llic&egrave;ncia pel fet 
d'&laquo;utilitzar&raquo; Motif. Nom&eacute;s una llic&egrave;ncia 
&laquo;precintada&raquo; (que nom&eacute;s es pot veure un cop encetat el 
producte) o semblant pot fer aix&ograve;, i les llic&egrave;ncies precintades 
s&oacute;n una cosa ben dolenta.
+ <li>Afirma que accepteu la llic&egrave;ncia pel fet 
d'&laquo;utilitzar&raquo; Motif.
+  Nom&eacute;s una llic&egrave;ncia &laquo;precintada&raquo; (que
+  nom&eacute;s es pot veure un cop encetat el producte) o semblant
+  pot fer aix&ograve;, i les llic&egrave;ncies precintades s&oacute;n
+  una cosa ben dolenta.
  </li>
 
- <li>La llic&egrave;ncia est&agrave; limitada a l'&uacute;s en certs sistemes 
operatius, aquells que cauen en la categoria que ells anomenen &laquo;de codi 
obert&raquo;. Tant el Moviment del Programari Lliure com el Moviment del Codi 
Obert consideren inacceptables les restriccions d'&uacute;s.
+ <li>La llic&egrave;ncia est&agrave; limitada a l'&uacute;s en certs
+  sistemes operatius, aquells que cauen en la categoria que ells
+  anomenen &laquo;de codi obert&raquo;. Tant el Moviment del Programari
+  Lliure com el Moviment del Codi Obert consideren inacceptables
+  les restriccions d'&uacute;s.
  </li>
    
- <li>Ir&ograve;nicament, aquesta restricci&oacute; exclou gaireb&eacute; 
totes les distribucions comercials de GNU/Linux, ja que, malauradament, molt 
sovint inclouen programes no lliures, i &eacute;s dif&iacute;cil que cap d'ells 
compleixi els criteris que s'especifiquen a la llic&egrave;ncia de Motif.
+ <li>Ir&ograve;nicament, aquesta restricci&oacute; exclou gaireb&eacute; totes
+  les distribucions comercials de GNU/Linux, ja que, malauradament,
+  molt sovint inclouen programes no lliures, i &eacute;s dif&iacute;cil
+  que cap d'ells compleixi els criteris que s'especifiquen a la
+  llic&egrave;ncia de Motif.
  </li>
 
- <li>La seva definici&oacute; del terme &laquo;codi obert&raquo; &eacute;s 
molt diferent de l'utilitzada pel Moviment del Codi Obert, fet que causa 
confusi&oacute;.
+ <li>La seva definici&oacute; del terme &laquo;codi obert&raquo; &eacute;s
+  molt diferent de l'utilitzada pel Moviment del Codi Obert, fet
+  que causa confusi&oacute;.
  </li>
-   
 </ul>
 <p>
-El Moviment del Programari Lliure discrepa del Moviment del Codi Obert en la 
filosofia i en els valors b&agrave;sics (per a una explicaci&oacute; m&eacute;s 
&agrave;mplia, vegeu <a 
href="/philosophy/free-software-for-freedom.html">free-software-for-freedom.html</a>.)
-No obstant, no podem aprovar que s'intenti confondre el p&uacute;blic sobre 
quins s&oacute;n els seus criteris b&agrave;sics. En aquesta situaci&oacute; 
els fets ja s&oacute;n prou complexos: les cerim&ograve;nies de confusi&oacute; 
no s&oacute;n benvingudes.</p>
+El Moviment del Programari Lliure discrepa del Moviment del Codi Obert
+ en la filosofia i en els valors b&agrave;sics (per a una explicaci&oacute; 
m&eacute;s &agrave;mplia,
+ vegeu <a 
href="/philosophy/free-software-for-freedom.html">free-software-for-freedom.html</a>.)
+No obstant, no podem aprovar que s'intenti confondre el p&uacute;blic
+sobre quins s&oacute;n els seus criteris b&agrave;sics. En aquesta
+situaci&oacute; els fets ja s&oacute;n prou complexos: les cerim&ograve;nies
+de confusi&oacute; no s&oacute;n benvingudes.</p>
+
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer-short.ca.html" -->
+
+<div id="footer">
+<p>
+Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/contact/">altres formes de contactar</a> 
+amb la FSF.
+<br />
+Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments)
+a <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
+<p>
+Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; 
de
+les traduccions d'aquest article.
+</p>
 
-<hr />
-<h4><a href="/philosophy/philosophy.ca.html">Altres textos per llegir 
</a></h4>
-<hr />
+<p>
+Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2007 Free Software Foundation,
+Inc.,</p>
+<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
+<p>Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest
+ article en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi
+ aparegui aquesta nota.
+</p>
 
+<p>
+Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2007/09/12 17:47:59 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
 <!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
 <!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
 <!-- with the webmasters first. --> 
 <!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
 <!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
 
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</b>:<br />
+<div id="translations">
+<h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h4>
 
 <!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
 <!-- language if possible, otherwise default to English -->
@@ -86,48 +133,23 @@
 <!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
 <!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
 
-[
- <a href="/philosophy/motif.ca.html">Catal&#x00e0;</a>    <!-- Catalan -->
-| <a href="/philosophy/motif.html">English</a>
-| <a href="/philosophy/motif.es.html">Espa&#x00f1;ol</a> <!-- Spanish -->
-| <a href="/philosophy/motif.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>   <!-- French -->
-| <a href="/philosophy/motif.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>   <!-- 
Korean -->
-]
-</p>
+<ul class="translations-list">
+<!-- Catalan -->
+<li><a href="/philosophy/motif.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/motif.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a href="/philosophy/motif.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a href="/philosophy/motif.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Korean -->
+<li><a 
href="/philosophy/motif.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a href="/philosophy/motif.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/philosophy/motif.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+</ul>
 </div>
-
-<div class="copyright">
-<p>
-Tornar a la <a href="/home.ca.html">p&agrave;gina principal del projecte 
GNU</a>.
-</p>
-
-<p>
-Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/home.ca.html#ContactInfo">altres formes de 
contactar</a> 
-la FSF.
-<br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-</p>
-
-<p>
-Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; 
de les traduccions d'aquest article.
-</p>
-
-<p>
-Copyright (C) 1997, 1998, 1999 Free Software Foundation, Inc.,
-51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
-<br />
-Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui aquesta nota.
-</p>
-
-<p>
-Updated:
-<!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/03/01 17:01:53 $ $Author: puigpe $
-<!-- timestamp end -->
-</p>
 </div>
-
 </body>
 </html>

Index: drdobbs-letter.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/drdobbs-letter.ca.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- drdobbs-letter.ca.html   31 Mar 2007 15:30:36 -0000   1.3
+++ drdobbs-letter.ca.html   12 Sep 2007 17:47:59 -0000   1.4
@@ -1,140 +1,161 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="en">
-
-<head>
-<title>Carta al director del Dr. Dobb's Journal - Projecte GNU - Free Software 
Foundation (FSF)</title>
-<meta http-equiv="content-type" content='text/html; charset=utf-8' />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-<link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
-</head>
-
-<!-- This document is in XML, and xhtml 1.0 -->
-<!-- Please make sure to properly nest your tags -->
-<!-- and ensure that your final document validates -->
-<!-- consistent with W3C xhtml 1.0 and CSS standards -->
-<!-- See validator.w3.org -->
-
-<body>
-
-<p><a href="#translations">Traduccions</a> d'aquesta p&agrave;gina</p>
-
-<h3>Carta al director del Dr. Dobb's Journal</h3>
-<p>
-<a href="/graphics/atypinggnu.ca.html"><img src="/graphics/gnu-type-sm.jpg"
-    alt=" [imatge d'un GNU teclejant] "
-    width="137" height="114" /></a>
-</p>
-
-<hr />
+<!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
+<title>Carta al director del Dr. Dobb's Journal - Projecte GNU - Free
+Software Foundation (FSF)</title>
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
+<h2>Carta al director del Dr. Dobb's Journal</h2>
 
 <p>
 Senyor director,
 </p>
 <p>
-Estic segur que no s'adona de fins a quin punt &eacute;s ir&ograve;nic 
associar-me amb Tim O'Reilly i amb l'anomenat &laquo;codi obert&raquo;.
-</p>
-<p>
-Si el Comit&egrave; d'Activitats Antiamericanes em pregunt&eacute;s: 
&laquo;Sou o heu estat mai simpatitzant del moviment del codi obert&raquo;, 
podria orgullosament i alegrement contestar que no. Des de 1984 he estat fent 
campanyes a favor del programari lliure, lliure en el sentit de llibertat. 
(Vegi el Manifest GNU, Dr. Dobb's Journal, setembre de 1985.)
-</p>
-<p>
-Programari lliure implica, en l&iacute;nies generals, la llibertat d'estudiar 
el que fa, la llibertat de modificar-lo, la llibertat de distribuir-lo i la 
llibertat de publicar-ne versions millorades. (Visiti la p&agrave;gina <a 
href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.ca.html";>http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.ca.html</a>
-per a m&eacute;s detalls). Ens mereixem aquestes llibertats; tothom les 
mereix. He escrit la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General de GNU (GNU GPL), 
blanc de <a href="gpl-american-way.ca.html">les m&eacute;s col&egrave;riques 
reaccions de Microsoft</a>, amb l'objectiu de defensar aquestes llibertats per 
a tots els usuaris, seguint l'esperit del moviment del programari lliure.
-</p>
-<p>
-Anys m&eacute;s tard, el 1998, un altre grup va comen&ccedil;ar a operar sota 
el terme &laquo;codi obert&raquo;. Han contribu&iuml;t a la comunitat del 
programari lliure de maneres pr&agrave;ctiques, per&ograve; sostenen punts de 
vista molt diferents. Eviten acuradament el tema de la llibertat i els 
principis fonamentals del moviment del programari lliure; nom&eacute;s citen 
alguns beneficis pr&agrave;ctics a curt termini com a raons per fer el que fan.
-</p>
-<p>
-La seva definici&oacute; del terme&laquo;codi obert&raquo; &eacute;s 
m&eacute;s &agrave;mplia que la del programari lliure, i per tant inclou el meu 
treball. Per&ograve; descriure la Llic&egrave;ncia GNU GPL com una 
&laquo;llic&egrave;ncia de codi obert&raquo;, com va fer Microsoft, &eacute;s 
m&eacute;s que conf&uacute;s. La GNU GPL encarna la s&ograve;lida filosofia del 
moviment del programari lliure; no prov&eacute; del moviment del codi obert. No 
s&oacute;c un seguidor del moviment del codi obert, i no ho he estat mai.
-</p>
-<p>
-Tim O'Reilly, en canvi, &eacute;s un pilar del moviment del codi obert, 
almenys segons les seves afirmacions. Tanmateix, si es tenen m&eacute;s en 
compte els fets que les paraules, la majoria dels manuals publicats per 
O'Reilly Associates no s&oacute;n de codi obert, i encara menys lliures. Els 
t&iacute;tols lliures s&oacute;n les excepcions. Tim O'Reilly podria 
f&agrave;cilment excusar-se al Comit&egrave; d'Activitats Antiamericanes dient: 
&laquo;S&iacute;, vaig parlar de codi obert, per&ograve; realment no hi vaig 
contribuir gaire.&raquo;
-</p>
-<p>
-Si en un futur O'Reilly evoluciona cap a la venda de llibres lliures (en el 
sentit de llibertat), podria convertir-se en un veritable promotor del moviment 
del programari lliure, o com a m&iacute;nim del moviment del codi obert. [A 
finals de 2001, O'Reilly Associates va publicar un parell m&eacute;s de llibres 
lliures. Els estem agra&iuml;ts per aquesta contribuci&oacute; a la comunitat 
del programari lliure, i esperem m&eacute;s en aquesta direcci&oacute;.]
+Estic segur que no s'adona de fins a quin punt &eacute;s ir&ograve;nic 
+associar-me amb Tim O'Reilly i amb l'anomenat &laquo;codi obert&raquo;.
 </p>
 <p>
-Amb la recent creaci&oacute; de la Free Software Foundation-Europa, i la 
pr&ograve;xima inauguraci&oacute; de la Free Software Foundation-&Iacute;ndia, 
el moviment del programari lliure ser&agrave; m&eacute;s fort que mai. Si us 
plau, no barregeu la nostra comunitat amb l'altre moviment.
+Si el Comit&egrave; d'Activitats Antiamericanes em pregunt&eacute;s: &laquo;Sou
+o heu estat mai simpatitzant del moviment del codi obert&raquo;, podria
+orgullosament i alegrement contestar que no. Des de 1984 he estat
+fent campanyes a favor del programari lliure, lliure en el sentit
+de llibertat. (Vegi el Manifest GNU, Dr. Dobb's Journal, setembre
+de 1985.)
+</p>
+<p>
+Programari lliure implica, en l&iacute;nies generals, la llibertat
+d'estudiar el que fa, la llibertat de modificar-lo, la llibertat de
+distribuir-lo i la llibertat de publicar-ne versions millorades. (Visiti
+la p&agrave;gina <a 
href="/philosophy/free-sw.ca.html">http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.ca.html</a>
 per
+a m&eacute;s detalls). Ens mereixem aquestes llibertats; tothom les
+mereix. He escrit la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General de GNU
+(GNU GPL), blanc de <a href="/philosophy/gpl-american-way.ca.html">les 
m&eacute;s
+col&egrave;riques reaccions de Microsoft</a>, amb l'objectiu de defensar
+aquestes llibertats per a tots els usuaris, seguint l'esperit del
+moviment del programari lliure.
+</p>
+<p>
+Anys m&eacute;s tard, el 1998, un altre grup va comen&ccedil;ar a
+operar sota el terme &laquo;codi obert&raquo;. Han contribu&iuml;t
+a la comunitat del programari lliure de maneres pr&agrave;ctiques,
+per&ograve; sostenen punts de vista molt diferents. Eviten acuradament
+el tema de la llibertat i els principis fonamentals del moviment del
+programari lliure; nom&eacute;s citen alguns beneficis pr&agrave;ctics
+a curt termini com a raons per fer el que fan.
+</p>
+<p>
+La seva definici&oacute; del terme&laquo;codi obert&raquo; &eacute;s
+m&eacute;s &agrave;mplia que la del programari lliure, i per tant
+inclou el meu treball. Per&ograve; descriure la Llic&egrave;ncia GNU
+GPL com una &laquo;llic&egrave;ncia de codi obert&raquo;, com va fer
+Microsoft, &eacute;s m&eacute;s que conf&uacute;s. La GNU GPL encarna
+la s&ograve;lida filosofia del moviment del programari lliure; no
+prov&eacute; del moviment del codi obert. No s&oacute;c un seguidor
+del moviment del codi obert, i no ho he estat mai.
+</p>
+<p>
+Tim O'Reilly, en canvi, &eacute;s un pilar del moviment del codi obert,
+almenys segons les seves afirmacions. Tanmateix, si es tenen m&eacute;s
+en compte els fets que les paraules, la majoria dels manuals publicats
+per O'Reilly Associates no s&oacute;n de codi obert, i encara menys
+lliures. Els t&iacute;tols lliures s&oacute;n les excepcions. Tim
+O'Reilly podria f&agrave;cilment excusar-se al Comit&egrave; d'Activitats
+Antiamericanes dient: &laquo;S&iacute;, vaig parlar de codi obert,
+per&ograve; realment no hi vaig contribuir gaire.&raquo;
+</p>
+<p>
+Si en un futur O'Reilly evoluciona cap a la venda de llibres lliures
+ (en el sentit de llibertat), podria convertir-se en un veritable
+ promotor del moviment del programari lliure, o com a m&iacute;nim
+ del moviment del codi obert. [A finals de 2001, O'Reilly Associates
+ va publicar un parell m&eacute;s de llibres lliures. Els estem agra&iuml;ts
+ per aquesta contribuci&oacute; a la comunitat del programari lliure,
+ i esperem m&eacute;s en aquesta direcci&oacute;.]
+</p>
+<p>
+Amb la recent creaci&oacute; de la Free Software Foundation-Europa,
+i la pr&ograve;xima inauguraci&oacute; de la Free Software 
Foundation-&Iacute;ndia,
+el moviment del programari lliure ser&agrave; m&eacute;s fort que
+mai. Si us plau, no barregeu la nostra comunitat amb l'altre moviment.
 </p>
 <p>
 Cordialment,
 </p>
 <p>
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Richard Stallman, President de la
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Richard Stallman,
+President de la
 Free Software Foundation
 </p>
 
-<hr />
-<h4><a href="/philosophy/philosophy.ca.html">Altres texts per llegir</a></h4>
-<hr />
-
-<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
-<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
-<!-- with the webmasters first. -->
-<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
-<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
-
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</b>:<br />
-
-<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
-<!-- language if possible, otherwise default to English -->
-<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
-<!-- English is. If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
-
-[
- <a href="/philosophy/drdobbs-letter.ca.html">Catal&agrave;</a> <!-- Catalan 
-->
-| <a 
href="/philosophy/drdobbs-letter.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>
 <!-- Chinese (Simplified) -->
-| <a 
href="/philosophy/drdobbs-letter.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>
 <!-- Chinese (Traditional) -->
-| <a href="/philosophy/drdobbs-letter.html">English</a>
-| <a href="/philosophy/drdobbs-letter.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>   <!-- 
French -->
-| <a href="/philosophy/drdobbs-letter.pl.html">Polski</a>   <!-- Polish -->
-| <a href="/philosophy/drdobbs-letter.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a>   <!-- 
Portuguese -->
-]
-</p>
 </div>
 
-<div class="copyright">
-<p>
-Tornar a la <a href="/home.ca.html">p&agrave;gina principal del projecte 
GNU</a>.
-</p>
+<!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
+<div id="footer">
 
 <p>
-Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/home.ca.html#ContactInfo">altres formes de 
contactar</a> 
+Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/contact/">altres formes de contactar</a> 
 la FSF.
 <br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
-Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; 
de les traduccions d'aquest article.
+Vegeu el 
+<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; 
+de les traduccions d'aquest article.
 </p>
 
 <p>
-Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.,
-51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
-<br />
-Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui aquesta nota.
+Copyright &copy; 2000, 2007 Free Software Foundation, Inc.,
+</p>
+<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
+<p>Es permet realitzar i distribuir c&amp;ograve;pies literals d'aquest
+ article en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi
+ aparegui aquesta nota.
 </p>
+
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/03/31 15:30:36 $ $Author: yavor $
+$Date: 2007/09/12 17:47:59 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 
+<div id="translations">
+<h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
+<!-- Please use W3C normative character entities -->
+
+<ul class="translations-list">
+<!-- Catalan -->
+<li><a 
href="/philosophy/drdobbs-letter.ca.html">Catal&agrave;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/drdobbs-letter.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- French -->
+<li><a 
href="/philosophy/drdobbs-letter.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/philosophy/drdobbs-letter.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Portuguese -->
+<li><a 
href="/philosophy/drdobbs-letter.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a>&nbsp;[pt]</li>
+<!-- Chinese (Simplified) -->
+<li><a 
href="/philosophy/drdobbs-letter.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
+<!-- Chinese (Traditional) -->
+<li><a 
href="/philosophy/drdobbs-letter.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-tw]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
 </body>
 </html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]