www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/licenses gpl-violation.ca.html


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/licenses gpl-violation.ca.html
Date: Thu, 20 Sep 2007 14:32:53 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    07/09/20 14:32:53

Modified files:
    licenses    : gpl-violation.ca.html 

Log message:
    Templated

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/gpl-violation.ca.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: gpl-violation.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/gpl-violation.ca.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- gpl-violation.ca.html    31 Mar 2007 15:30:14 -0000   1.3
+++ gpl-violation.ca.html    20 Sep 2007 14:32:41 -0000   1.4
@@ -1,53 +1,44 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="en">
-
-<head>
-<title>Violacions de les llicències GPL, LGPL i GFDL - Projecte GNU - Free 
Software Foundation (FSF)</title>
-<meta http-equiv="content-type" content='text/html; charset=utf-8' />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-<link rev="made" href="address@hidden" />
-</head>
-
-<!-- This document is in XML, and xhtml 1.0 -->
-<!-- Please make sure to properly nest your tags -->
-<!-- and ensure that your final document validates -->
-<!-- consistent with W3C xhtml 1.0 and CSS standards -->
-<!-- See validator.w3.org -->
-
-<body>
-
-<p><a href="#translations">Traduccions</a> d'aquesta p&agrave;gina</p>
-
-<h3>Violacions de les llic&egrave;ncies GPL, LGPL i GFDL</h3>
-
-<p>
-<a href="/graphics/philosophicalgnu.ca.html"><img 
src="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"
-    alt=" [imatge d'un GNU filosòfic] "
-    width="160" height="200" /></a>
-</p>
+<!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
+<title>Violacions de les llic&egrave;ncies GPL, LGPL i GFDL - Projecte GNU - 
Free Software Foundation (FSF)</title>
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
+<h2>Violacions de les llic&egrave;ncies GPL, LGPL i GFDL</h2>
+
+<!-- This document uses XHTML 1.0 Strict, but may be served as -->
+<!-- text/html. Please ensure that markup style considers -->
+<!-- appendex C of the XHTML 1.0 standard. See validator.w3.org. -->
+
+<!-- Please ensure links are consistent with Apache's MultiView. -->
+<!-- Change include statements to be consistent with the relevant -->
+<!-- language, where necessary. -->
 
 <p>
 Si penseu que heu vist una violaci&oacute; de la llic&egrave;ncia <a 
href="/licenses/gpl.html">GPL</a>
 (o de la <a href="/copyleft/lesser.html">LGPL</a>, o de la 
-<a href="/licenses/fdl.html">GFDL</a>),
-la primera cosa que haur&iacute;eu de fer &eacute;s comprovar acuradament els 
fets:</p>
+<a href="/licenses/fdl.html">GFDL</a>)
+la primera cosa que haur&iacute;eu de fer &eacute;s comprovar acuradament
+els fets:</p>
 <ul>
  <li>Cont&eacute; la distribuci&oacute; una c&ograve;pia de la 
llic&egrave;ncia?</li>
- <li>S'estableix clarament quin programari est&agrave; cobert per la 
llic&egrave;ncia? O es diu d'una manera confusa, donant potser la 
impressi&oacute; que alguna cosa est&agrave; coberta per la llic&egrave;ncia 
quan en realitat no ho est&agrave;?</li>
+ <li>S'estableix clarament quin programari est&agrave; cobert per
+  la llic&egrave;ncia? O es diu d'una manera confusa, donant potser
+  la impressi&oacute; que alguna cosa est&agrave; coberta per la
+ llic&egrave;ncia quan en realitat no ho est&agrave;?</li>
  <li>El codi font est&agrave; incl&ograve;s a la distribuci&oacute;?</li>
- <li>Hi ha inclosa una oferta per escrit del codi font en una 
distribuci&oacute; de nom&eacute;s codi binari?</li>
- <li>El codi font disponible est&agrave; complet, o est&agrave; dissenyat per 
enlla&ccedil;ar amb altres m&ograve;duls no lliures?</li>
+ <li>Hi ha inclosa una oferta per escrit del codi font en una 
distribuci&oacute; de
+ nom&eacute;s codi binari?</li>
+ <li>El codi font disponible est&agrave; complet, o est&agrave; dissenyat
+ per enlla&ccedil;ar amb altres m&ograve;duls no lliures?</li>
 </ul>
 <p>
-Si sembla ser una violaci&oacute; real, la seg&uuml;ent cosa que heu de fer 
&eacute;s registrar acuradament aquests detalls:</p>
+Si sembla ser una violaci&oacute; real, la seg&uuml;ent cosa que heu
+de fer &eacute;s registrar acuradament aquests detalls:</p>
 
 <ul>
 <li>el nom exacte del producte</li>
 <li>el nom de la persona o organitzaci&oacute; que el distribueix</li>
 
-<li>les adreces de correu, les adreces postals i els n&uacute;meros de 
tel&egrave;fon per contactar amb el(s) distribu&iuml;dor(s)</li>
+<li>les adreces de correu, les adreces postals i els n&uacute;meros
+ de tel&egrave;fon per contactar amb el(s) distribu&iuml;dor(s)</li>
 
 <li>el nom exacte del paquet la llic&egrave;ncia del qual s'ha violat</li>
 
@@ -56,106 +47,129 @@
   <li>Est&agrave; inclosa la nota de copyright del titular del 
copyright?</li>
   <li>Hi falta tot el codi font?</li>
 
-  <li>L'oferiment per escrit del codi font, si existeix,
-     <strong>nom&eacute;s</strong> indica un lloc web i/o de FTP on es pot 
descarregar?</li>
+  <li>L'oferiment per escrit del codi font, si existeix, 
<strong>nom&eacute;s</strong> indica
+   un lloc web i/o de FTP on es pot descarregar?</li>
 
-  <li>Hi ha inclosa a la distribuci&oacute; una c&ograve;pia de la 
llic&egrave;ncia?</li>
+  <li>Hi ha inclosa a la distribuci&oacute; una c&ograve;pia de
+   la llic&egrave;ncia?</li>
 
-  <li>Hi ha disponible part del codi font, per&ograve; no tot? Si &eacute;s 
aix&iacute;, quines parts hi falten?</li>
+  <li>Hi ha disponible part del codi font, per&ograve; no tot? Si &eacute;s
+   aix&iacute;, quines parts hi falten?</li>
 </ul>
 </li>
 </ul>
 
 <p>
-Com m&eacute;s d'aquests detalls tingueu, m&eacute;s f&agrave;cil ser&agrave; 
per al titular del copyright denunciar el cas.</p>
+Com m&eacute;s d'aquests detalls tingueu, m&eacute;s f&agrave;cil
+ser&agrave; per al titular del copyright denunciar el cas.</p>
 
 <p>
-Un cop hagueu recollit els detalls, heu d'enviar un informe exacte al titular 
del copyright dels paquets que no s'estan utilitzant de forma adient. El 
titular del copyright &eacute;s l'&uacute;nic que est&agrave; legalment 
autoritzat a emprendre accions per fer complir la llic&egrave;ncia.</p>
+Un cop hagueu recollit els detalls, heu d'enviar un informe exacte
+ al titular del copyright dels paquets que no s'estan utilitzant
+ de forma adient. El titular del copyright &eacute;s l'&uacute;nic
+ que est&agrave; legalment autoritzat a emprendre accions per fer
+complir la llic&egrave;ncia.</p>
 
 <p>
-Si el titular del copyright &eacute;s la Free Software Foundation, envieu si 
us plau l'informe a <a
+Si el titular del copyright &eacute;s la Free Software Foundation,
+envieu si us plau l'informe a <a
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-&Eacute;s important que us puguem escriure per obtenir m&eacute;s 
informaci&oacute; sobre la violaci&oacute; o el producte, o sigui que, si 
utilitzeu un sistema d'enviament an&ograve;nim, proporcioneu-nos si us plau 
alguna manera de contestar-vos. Si preferiu encriptar la vostra 
correspond&egrave;ncia, digueu-nos-ho en un breu missatge i farem els 
preparatius oportuns.</p>
-
-<p>
-Noteu que la Llic&egrave;ncia GPL i altres llic&egrave;ncies copyleft 
s&oacute;n llic&egrave;ncies de copyright. Aix&ograve; significa que 
nom&eacute;s el titular del copyright pot actuar contra les violacions. La Free 
Software Foundation actua en totes les violacions de la Llic&egrave;ncia GPL 
que se li notifiquen sobre codi pertanyent a la FSF. Oferim assessorament a 
altres titulars de copyright que desitgin fer el mateix.</p>
-
-<p>
-Per&ograve; no podem actuar per iniciativa pr&ograve;pia si no som titulars 
del copyright. Per aquesta ra&oacute; cal que esbrineu qui s&oacute;n els 
titulars del copyright del programari abans d'informar d'una 
violaci&oacute;.</p>
-
-<hr />
-<h4><a href="/licenses/licenses.ca.html">M&eacute;s sobre 
llic&egrave;ncies</a></h4>
-<hr />
+&Eacute;s important que us puguem escriure per obtenir m&eacute;s
+informaci&oacute; sobre la violaci&oacute; o el producte, o sigui
+que, si utilitzeu un sistema d'enviament an&ograve;nim, proporcioneu-nos
+si us plau alguna manera de contestar-vos. Si preferiu encriptar la
+vostra correspond&egrave;ncia, digueu-nos-ho en un breu missatge i
+farem els preparatius oportuns.</p>
+
+<p>
+Noteu que la Llic&egrave;ncia GPL i altres llic&egrave;ncies copyleft
+s&oacute;n llic&egrave;ncies de copyright. Aix&ograve; significa que
+nom&eacute;s el titular del copyright pot actuar contra les violacions.
+La Free Software Foundation actua en totes les violacions de la 
Llic&egrave;ncia
+GPL que se li notifiquen sobre codi pertanyent a la FSF. Oferim assessorament
+a altres titulars de copyright que desitgin fer el mateix.</p>
+
+<p>
+Per&ograve; no podem actuar per iniciativa pr&ograve;pia si no som
+titulars del copyright. Per aquesta ra&oacute; cal que esbrineu qui
+s&oacute;n els titulars del copyright del programari abans d'informar
+d'una violaci&oacute;.</p>
 
-<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
+<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
+<!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
 <!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
 <!-- with the webmasters first. --> 
 <!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
 <!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
-
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</b>:<br />
-
-<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
-<!-- language if possible, otherwise default to English -->
-<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
-<!-- English is. If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
-
-[
- <a href="/licenses/gpl-violation.ca.html">Catal&agrave;</a> <!-- Catalan -->
-| <a 
href="/licenses/gpl-violation.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a> 
 <!-- Chinese(Simplified) -->
-| <a 
href="/licenses/gpl-violation.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a> 
 <!-- Chinese(Traditional) -->
-| <a href="/licenses/gpl-violation.html">English</a>
-| <a href="/licenses/gpl-violation.es.html">Espa&ntilde;ol</a> <!-- Spanish -->
-| <a href="/licenses/gpl-violation.it.html">Italiano</a>  <!-- Italian -->
-| <a href="/licenses/gpl-violation.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>    
<!-- Japanese -->
-| <a href="/licenses/gpl-violation.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>    
<!-- Korean -->
-| <a href="/licenses/gpl-violation.pl.html">Polski</a> <!-- Polish -->
-]
-</p>
-</div>
-
-<div class="copyright">
-<p>
-Tornar a la <a href="/home.ca.html">p&agrave;gina principal del projecte 
GNU</a>.
-</p>
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
+<div id="footer">
 
 <p>
 Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/home.ca.html#ContactInfo">altres formes de 
contactar</a> 
-la FSF.
+Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/contact/">altres formes de contactar</a> 
+amb la FSF.
 <br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments)
+a <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
 Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; 
de les traduccions d'aquest article.
+README</a> per informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; de
+les traduccions d'aquest article.
 </p>
 
 <p>
-Copyright (C) 1999, 2001 Free Software Foundation, Inc.,
-51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
-<br />
-Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui aquesta nota.
+Copyright &copy; 1999, 2001, 2007 Free Software Foundation, Inc.,
 </p>
-<p>Traducci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 29 de gener 
de 2007 </p>
+<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
+<p>Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest
+ article en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi
+ aparegui aquesta nota.
+</p>
+
 <p>
+Traducci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 29 
+de gener de 2007
+<br />
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/03/31 15:30:14 $ $Author: yavor $
+$Date: 2007/09/20 14:32:41 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 
+<div id="translations">
+<h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina:</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
+<!-- Please use W3C normative character entities -->
+
+
+<!-- Left translation dirty work for yavor. -->
+<ul class="translations-list">
+ <li><a href="/licenses/gpl-violation.ca.html">Catal&agrave;</a></li> <!-- 
Catalan -->
+ <li><a 
href="/licenses/gpl-violation.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a></li>
  <!-- Chinese(Simplified) -->
+ <li><a 
href="/licenses/gpl-violation.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a></li>
  <!-- Chinese(Traditional) -->
+ <li><a href="/licenses/gpl-violation.html">English</a></li>
+ <li><a href="/licenses/gpl-violation.es.html">Espa&ntilde;ol</a></li> <!-- 
Spanish -->
+ <li><a href="/licenses/gpl-violation.it.html">Italiano</a></li>  <!-- 
Italian -->
+ <li><a 
href="/licenses/gpl-violation.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a></li>    
<!-- Japanese -->
+ <li><a 
href="/licenses/gpl-violation.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a></li>    
<!-- Korean -->
+ <li><a href="/licenses/gpl-violation.pl.html">Polski</a></li> <!-- Polish -->
+</ul>
+</div>
+</div>
 </body>
 </html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]