www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy gpl-american-way.ca.html


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy gpl-american-way.ca.html
Date: Thu, 20 Sep 2007 14:58:08 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    07/09/20 14:58:08

Modified files:
    philosophy   : gpl-american-way.ca.html 

Log message:
    Templated

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/gpl-american-way.ca.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: gpl-american-way.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/gpl-american-way.ca.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- gpl-american-way.ca.html  11 Oct 2006 13:59:00 -0000   1.1
+++ gpl-american-way.ca.html  20 Sep 2007 14:58:04 -0000   1.2
@@ -1,141 +1,236 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="en">
+<!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
 
-<head>
 <title>La Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General de GNU i l'estil de vida 
americ&agrave; - Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
-<meta http-equiv="content-type" content='text/html; charset=utf-8' />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-<link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
-</head>
 
-<!-- This document is in XML, and xhtml 1.0 -->
-<!-- Please make sure to properly nest your tags -->
-<!-- and ensure that your final document validates -->
-<!-- consistent with W3C xhtml 1.0 and CSS standards -->
-<!-- See validator.w3.org -->
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
 
-<body>
-
-<p><a href="#translations">Traduccions</a> d'aquesta p&agrave;gina</p>
-
-<h3>La Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General de GNU i l'estil de vida 
americ&agrave; </h3>
-<p>
-per <a href="http://www.stallman.org";><strong>Richard Stallman</strong></a></p>
+<h2>La Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General de GNU i l'estil de vida 
americ&agrave;</h2>
 
 <p>
-<a href="/graphics/philosophical.ca.html"><img 
src="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"
-    alt=" [imatge d'un GNU filosòfic] "
-    width="160" height="200" /></a>
+ per <strong>Richard M. Stallman</strong>
 </p>
 
-
-<p>
-Microsoft descriu la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General de GNU (GNU GPL) 
com una llic&egrave;ncia de &quot;codi obert&quot;, i diu que va en contra de 
l'estil de vida americ&agrave;. Per a entendre la llic&egrave;ncia GNU GPL, i 
recon&egrave;ixer com encarna l'estil de vida americ&agrave;, primer cal ser 
conscient que la llic&egrave;ncia GPL no va ser dissenyada per al codi 
obert.</p>
-<p>
-El Moviment pel Codi Obert, que es va iniciar el 1998, aspira a desenvolupar 
programari potent, fiable i de tecnologia avan&ccedil;ada, invitant el 
p&uacute;blic a col&middot;laborar en el desenvolupament del programari. Molts 
desenvolupadors d'aquest moviment utilitzen la llic&egrave;ncia GNU GPL, i els 
agra&iuml;m que la utilitzin. Per&ograve; al Moviment pel Codi Obert no hi 
trobareu les idees i la l&ograve;gica de la llic&egrave;ncia GPL, perqu&egrave; 
provenen dels objectius i valors m&eacute;s profunds del Moviment per al 
Programari Lliure.</p>
-<p>
-El Moviment per al Programari Lliure es va fundar el 1984, per&ograve; la seva 
inspiraci&oacute; prov&eacute; dels ideals de 1776: llibertat, comunitat i 
cooperaci&oacute; volunt&agrave;ria. Aix&ograve; &eacute;s el que condueix a la 
llibertat d'empresa, a la llibertat d'expressi&oacute; i al programari 
lliure.</p>
-<p>
-Com en &quot;lliure empresa&quot; i en &quot;llibertat 
d'expressi&oacute;&quot;, l'adjectiu &quot;lliure&quot; de &quot;programari 
lliure&quot; es refereix a la llibertat, no al preu [N. del T.: en 
angl&egrave;s, la paraula &quot;free&quot; significa tant &quot;lliure&quot; 
com &quot;gratu&iuml;t&quot;]. Concretament significa que teniu la llibertat 
d'estudiar, modificar i redistribuir el programari que utilitzeu. Aquestes 
llibertats permeten als ciutadans ajudar-se entre ells, i participar 
aix&iacute; en una comunitat. Aix&ograve; contrasta amb el programari privatiu 
m&eacute;s usual, que mant&eacute; els usuaris desemparats i dividits: el 
funcionament intern dels programes &eacute;s secret, i est&agrave; prohibit 
compartir el programa amb el ve&iacute;. El programari potent i fiable i les 
tecnologies avan&ccedil;ades s&oacute;n conseq&uuml;&egrave;ncies molt 
&uacute;tils de la llibertat, per&ograve; la llibertat de tenir una comunitat 
&eacute;s important per si mateixa.</p>
-<p>
-No pod&iacute;em establir una comunitat de llibertat a la terra del programari 
privatiu, on cada programa tenia el seu senyor. Hav&iacute;em de construir una 
nova terra al ciberespai: el sistema operatiu lliure GNU, que vam 
comen&ccedil;ar a escriure el 1984. El 1991, quan GNU ja estava gaireb&eacute; 
acabat, el nucli de Linux escrit per Linus Torvalds va omplir l'&uacute;ltim 
buit; poc despr&eacute;s, el sistema lliure GNU/Linux estava disponible. Avui 
milions d'usuaris utilitzen GNU/Linux i gaudeixen dels avantatges de la 
llibertat i la comunitat.</p>
-<p>
-Vaig dissenyar la llic&egrave;ncia GNU GPL per a mantenir i defensar les 
llibertats que defineixen el programari lliure: per dir-ho en les paraules de 
1776, s'hi estableixen aquestes llibertats com a drets inalienables dels 
programes publicats sota la llic&egrave;ncia GPL. La llic&egrave;ncia GPL 
garanteix que tingueu la llibertat d'estudiar, canviar i redistribuir el 
programa, dient que ning&uacute; no est&agrave; autoritzat a eliminar aquestes 
llibertats redistribuint el programa sota una llic&egrave;ncia restrictiva.</p>
-<p>
-Amb la idea de fomentar la cooperaci&oacute;, animem a altres que modifiquin i 
difonguin els programes que publiquem. Amb l'objectiu de defensar la llibertat, 
establim com a condici&oacute; que aquestes versions modificades dels nostres 
programes han de respectar les llibertats dels usuaris igual que les respectava 
la versi&oacute; original. Promovem la cooperaci&oacute; bidireccional 
rebutjant el parasitisme: qualsevol que desitgi copiar parts del nostre 
programari en el seu programa ha de deixar-nos utilitzar parts d'aquest 
programa en els nostres. No es for&ccedil;a a ning&uacute; a unir-se al nostre 
club, per&ograve; els que desitgen participar-hi han d'oferir-nos la mateixa 
cooperaci&oacute; que reben de nosaltres. Aix&ograve; fa que el sistema sigui 
just.</p>
-<p>
-Milions d'usuaris, desenes de milers de desenvolupadors i empreses tan grans 
com IBM, Intel, i Sun han decidit participar sobre aquesta base. Per&ograve; 
algunes empreses volen tenir els avantatges sense les responsabilitats.</p>
-<p>
-De tant en tant, algunes empreses ens han dit: &quot;Far&iacute;em una 
versi&oacute; millorada d'aquest programa si ens permeteu publicar-la sense 
llibertats&quot;. I nosaltres diem: &quot;No, gr&agrave;cies; les seves 
millores podrien ser &uacute;tils si fossin lliures, per&ograve; si no podem 
utilitzar-les lliurement, no s&oacute;n bones en absolut&quot;. Llavors 
recorren al nostre ego, dient que el nostre codi tindr&agrave; &quot;m&eacute;s 
usuaris&quot; dins dels seus programes privatius. I responem que valorem 
m&eacute;s la llibertat de la nostra comunitat que una forma irrellevant de 
popularitat.</p>
 <p>
-Microsoft voldria sens dubte beneficiar-se del nostre codi sense les 
responsabilitats. Per&ograve; t&eacute; un altre prop&ograve;sit, m&eacute;s 
espec&iacute;fic, a l'hora atacar la llic&egrave;ncia GNU GPL. En general, 
Microsoft &eacute;s m&eacute;s coneguda per la imitaci&oacute; que per la 
innovaci&oacute;. Quan Microsoft fa alguna cosa nova, el seu prop&ograve;sit 
&eacute;s estrat&egrave;gic: no fa millores per als seus usuaris, sin&oacute; 
que els hi tanca les alternatives.</p>
-<p>
-Microsoft utilitza una estrat&egrave;gia contra la lliure compet&egrave;ncia 
anomenada &quot;abra&ccedil;ar i estendre&quot;. Aix&ograve; significa que 
comen&ccedil;a amb la tecnologia que altres estan utilitzant, afegeix un petit 
canvi que &eacute;s secret, de manera que ning&uacute; no pot imitar-lo, i 
despr&eacute;s utilitza aqueixa modificaci&oacute; secreta perqu&egrave; 
nom&eacute;s el programes de Microsoft puguin comunicar-se amb altres programes 
de Microsoft. En alguns casos, aix&ograve; dificulta que utilitzeu un programa 
que no sigui de Microsoft si les persones amb qu&egrave; treballeu utilitzen 
els de Microsoft. En altres casos, es fa m&eacute;s dif&iacute;cil que 
utilitzeu un programa que no sigui de Microsoft per a la tasca A si esteu 
utilitzant un programa de Microsoft per a la tasca B. En qualsevol dels dos 
casos, &quot;abra&ccedil;ar i estendre&quot; magnifica l'efecte del poder del 
mercat de Microsoft.</p>
-<p>
-Cap llic&egrave;ncia pot impedir a Microsoft la pr&agrave;ctica del 
&quot;abra&ccedil;ar i estendre&quot;, si estan decidits a fer-ho a tota costa. 
Si escriuen el seu propi programa des de zero, i no utilitzen res del nostre 
codi, la llic&egrave;ncia del nostre codi no els afecta. Per&ograve; una 
reescriptura total &eacute;s costosa i dura, i ni tan sols Microsoft pot dur-la 
sempre a terme. D'aqu&iacute; la seva campanya per a persuadir-nos que 
abandonem la llic&egrave;ncia que protegeix a la nostra comunitat, la 
llic&egrave;ncia que no els permetr&agrave; dir &quot;el que &eacute;s teu 
&eacute;s meu, i el que &eacute;s meu &eacute;s meu&quot;. Desitgen que els 
deixem agafar el que vulguin, sense donar mai res a canvi. Volen que abandonem 
les nostres proteccions.</p>
-<p>
-Per&ograve; la indefensi&oacute; no &eacute;s l'estil de vida americ&agrave;. 
A la terra dels valents i dels lliures, defensem la nostra llibertat amb la 
llic&egrave;ncia GNU GPL.</p>
+Microsoft descriu la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General de GNU
+(GNU GPL) com una llic&egrave;ncia de &quot;codi obert&quot;, i diu
+que va en contra de l'estil de vida americ&agrave;. Per a entendre
+la llic&egrave;ncia GNU GPL, i recon&egrave;ixer com encarna l'estil
+de vida americ&agrave;, primer cal ser conscient que la llic&egrave;ncia
+GPL no va ser dissenyada per al codi obert.</p>
+<p>
+El Moviment pel Codi Obert, que es va iniciar el 1998, aspira a desenvolupar
+ programari potent, fiable i de tecnologia avan&ccedil;ada, invitant
+ el p&uacute;blic a col&middot;laborar en el desenvolupament del
+ programari. Molts desenvolupadors d'aquest moviment utilitzen la
+ llic&egrave;ncia GNU GPL, i els agra&iuml;m que la utilitzin. Per&ograve; al
+ Moviment pel Codi Obert no hi trobareu les idees i la l&ograve;gica
+ de la llic&egrave;ncia GPL, perqu&egrave; provenen dels objectius
+i valors m&eacute;s profunds del Moviment per al Programari Lliure.</p>
+<p>
+El Moviment per al Programari Lliure es va fundar el 1984, per&ograve; la
+seva inspiraci&oacute; prov&eacute; dels ideals de 1776: llibertat,
+comunitat i cooperaci&oacute; volunt&agrave;ria. Aix&ograve; &eacute;s
+el que condueix a la llibertat d'empresa, a la llibertat d'expressi&oacute; i
+al programari lliure.</p>
+<p>
+Com en &quot;lliure empresa&quot; i en &quot;llibertat 
d'expressi&oacute;&quot;,
+l'adjectiu &quot;lliure&quot; de &quot;programari lliure&quot; es
+refereix a la llibertat, no al preu [N. del T.: en angl&egrave;s,
+la paraula &quot;free&quot; significa tant &quot;lliure&quot; com 
&quot;gratu&iuml;t&quot;].
+Concretament significa que teniu la llibertat d'estudiar, modificar
+i redistribuir el programari que utilitzeu. Aquestes llibertats permeten
+als ciutadans ajudar-se entre ells, i participar aix&iacute; en una
+comunitat. Aix&ograve; contrasta amb el programari privatiu m&eacute;s
+usual, que mant&eacute; els usuaris desemparats i dividits: el funcionament
+intern dels programes &eacute;s secret, i est&agrave; prohibit compartir
+el programa amb el ve&iacute;. El programari potent i fiable i les
+tecnologies avan&ccedil;ades s&oacute;n conseq&uuml;&egrave;ncies
+molt &uacute;tils de la llibertat, per&ograve; la llibertat de tenir
+una comunitat &eacute;s important per si mateixa.</p>
+<p>
+No pod&iacute;em establir una comunitat de llibertat a la terra del
+programari privatiu, on cada programa tenia el seu senyor. Hav&iacute;em
+de construir una nova terra al ciberespai: el sistema operatiu lliure
+GNU, que vam comen&ccedil;ar a escriure el 1984. El 1991, quan GNU
+ja estava gaireb&eacute; acabat, el nucli de Linux escrit per Linus
+Torvalds va omplir l'&uacute;ltim buit; poc despr&eacute;s, el sistema
+lliure GNU/Linux estava disponible. Avui milions d'usuaris utilitzen
+GNU/Linux i gaudeixen dels avantatges de la llibertat i la comunitat.</p>
+<p>
+Vaig dissenyar la llic&egrave;ncia GNU GPL per a mantenir i defensar
+les llibertats que defineixen el programari lliure: per dir-ho en
+les paraules de 1776, s'hi estableixen aquestes llibertats com a drets
+inalienables dels programes publicats sota la llic&egrave;ncia GPL.
+La llic&egrave;ncia GPL garanteix que tingueu la llibertat d'estudiar,
+canviar i redistribuir el programa, dient que ning&uacute; no est&agrave; 
autoritzat
+a eliminar aquestes llibertats redistribuint el programa sota una
+llic&egrave;ncia restrictiva.</p>
+<p>
+Amb la idea de fomentar la cooperaci&oacute;, animem a altres que
+modifiquin i difonguin els programes que publiquem. Amb l'objectiu
+de defensar la llibertat, establim com a condici&oacute; que aquestes
+versions modificades dels nostres programes han de respectar les llibertats
+dels usuaris igual que les respectava la versi&oacute; original. Promovem
+la cooperaci&oacute; bidireccional rebutjant el parasitisme: qualsevol
+que desitgi copiar parts del nostre programari en el seu programa
+ha de deixar-nos utilitzar parts d'aquest programa en els nostres.
+No es for&ccedil;a a ning&uacute; a unir-se al nostre club, per&ograve; els
+que desitgen participar-hi han d'oferir-nos la mateixa cooperaci&oacute; que
+reben de nosaltres. Aix&ograve; fa que el sistema sigui just.</p>
+<p>
+Milions d'usuaris, desenes de milers de desenvolupadors i empreses
+ tan grans com IBM, Intel, i Sun han decidit participar sobre aquesta
+ base. Per&ograve; algunes empreses volen tenir els avantatges sense
+les responsabilitats.</p>
+<p>
+De tant en tant, algunes empreses ens han dit: &quot;Far&iacute;em
+una versi&oacute; millorada d'aquest programa si ens permeteu publicar-la
+sense llibertats&quot;. I nosaltres diem: &quot;No, gr&agrave;cies;
+les seves millores podrien ser &uacute;tils si fossin lliures, per&ograve; si
+no podem utilitzar-les lliurement, no s&oacute;n bones en absolut&quot;.
+Llavors recorren al nostre ego, dient que el nostre codi tindr&agrave; 
&quot;m&eacute;s
+usuaris&quot; dins dels seus programes privatius. I responem que valorem
+m&eacute;s la llibertat de la nostra comunitat que una forma irrellevant
+de popularitat.</p>
+<p>
+Microsoft voldria sens dubte beneficiar-se del nostre codi sense les
+ responsabilitats. Per&ograve; t&eacute; un altre prop&ograve;sit,
+ m&eacute;s espec&iacute;fic, a l'hora atacar la llic&egrave;ncia
+ GNU GPL. En general, Microsoft &eacute;s m&eacute;s coneguda per
+ la imitaci&oacute; que per la innovaci&oacute;. Quan Microsoft fa
+ alguna cosa nova, el seu prop&ograve;sit &eacute;s estrat&egrave;gic:
+ no fa millores per als seus usuaris, sin&oacute; que els hi tanca
+les alternatives.</p>
+<p>
+Microsoft utilitza una estrat&egrave;gia contra la lliure compet&egrave;ncia
+anomenada &quot;abra&ccedil;ar i estendre&quot;. Aix&ograve; significa
+que comen&ccedil;a amb la tecnologia que altres estan utilitzant,
+afegeix un petit canvi que &eacute;s secret, de manera que ning&uacute; no
+pot imitar-lo, i despr&eacute;s utilitza aqueixa modificaci&oacute; secreta
+perqu&egrave; nom&eacute;s el programes de Microsoft puguin comunicar-se
+amb altres programes de Microsoft. En alguns casos, aix&ograve; dificulta
+que utilitzeu un programa que no sigui de Microsoft si les persones
+amb qu&egrave; treballeu utilitzen els de Microsoft. En altres casos,
+es fa m&eacute;s dif&iacute;cil que utilitzeu un programa que no sigui
+de Microsoft per a la tasca A si esteu utilitzant un programa de Microsoft
+per a la tasca B. En qualsevol dels dos casos, &quot;abra&ccedil;ar
+i estendre&quot; magnifica l'efecte del poder del mercat de Microsoft.</p>
+<p>
+Cap llic&egrave;ncia pot impedir a Microsoft la pr&agrave;ctica del 
&quot;abra&ccedil;ar
+i estendre&quot;, si estan decidits a fer-ho a tota costa. Si escriuen
+el seu propi programa des de zero, i no utilitzen res del nostre codi,
+la llic&egrave;ncia del nostre codi no els afecta. Per&ograve; una
+reescriptura total &eacute;s costosa i dura, i ni tan sols Microsoft
+pot dur-la sempre a terme. D'aqu&iacute; la seva campanya per a persuadir-nos
+que abandonem la llic&egrave;ncia que protegeix a la nostra comunitat,
+la llic&egrave;ncia que no els permetr&agrave; dir &quot;el que &eacute;s
+teu &eacute;s meu, i el que &eacute;s meu &eacute;s meu&quot;. Desitgen
+que els deixem agafar el que vulguin, sense donar mai res a canvi.
+Volen que abandonem les nostres proteccions.</p>
+<p>
+Per&ograve; la indefensi&oacute; no &eacute;s l'estil de vida americ&agrave;.
+A la terra dels valents i dels lliures, defensem la nostra llibertat
+amb la llic&egrave;ncia GNU GPL.</p>
 
 <h4>Addendum:</h4>
 
 <p>
-Microsoft diu que la GPL est&agrave; en contra dels &quot;drets de la 
propietat intel&middot;lectual&quot;. No tinc cap opini&oacute; sobre els 
&quot;drets de la propietat intel&middot;lectual&quot;, perqu&egrave; el terme 
&eacute;s massa ampli com per a tenir una opini&oacute; coherent sobre ell. 
&Eacute;s una expressi&oacute; &quot;calaix de sastre&quot;, que cobreix el 
copyright, les patents, les marques registrades i altres &agrave;rees dispars 
de la llei; &agrave;rees tan diferents, en les lleis i en els seus efectes, que 
qualsevol afirmaci&oacute; sobre el conjunt &eacute;s segurament simplista. Per 
a pensar intel&middot;ligentment sobre el copyright, les patents o les marques 
registrades, cal pensar-hi per separat. El primer pas &eacute;s rebutjar 
agrupar-ho tot sota el terme &quot;propietat intel&middot;lectual".</p>
-<p>
-Necessitaria una hora per a exposar la meva visi&oacute; sobre el copyright, 
per&ograve; s'hi pot aplicar aquest principi general: el copyright no pot 
justificar la negaci&oacute; de llibertats importants a la societat. Com va dir 
Abraham Lincoln: &quot;Sempre que hi hagi un conflicte entre els drets humans i 
els drets de propietat, els drets humans han de prevaler&quot;. Els drets de 
propietat es van crear amb el prop&ograve;sit d'avan&ccedil;ar en el benestar 
hum&agrave;, no com una excusa per desatendre'l.</p>
+Microsoft diu que la GPL est&agrave; en contra dels &quot;drets de
+la propietat intel&middot;lectual&quot;. No tinc cap opini&oacute; sobre
+els &quot;drets de la propietat intel&middot;lectual&quot;, perqu&egrave; el
+terme &eacute;s massa ampli com per a tenir una opini&oacute; coherent
+sobre ell. &Eacute;s una expressi&oacute; &quot;calaix de sastre&quot;,
+que cobreix el copyright, les patents, les marques registrades i altres 
&agrave;rees
+dispars de la llei; &agrave;rees tan diferents, en les lleis i en
+els seus efectes, que qualsevol afirmaci&oacute; sobre el conjunt &eacute;s
+segurament simplista. Per a pensar intel&middot;ligentment sobre el
+copyright, les patents o les marques registrades, cal pensar-hi per
+separat. El primer pas &eacute;s rebutjar agrupar-ho tot sota el terme 
&quot;propietat
+intel&middot;lectual".</p>
+<p>
+Necessitaria una hora per a exposar la meva visi&oacute; sobre el
+copyright, per&ograve; s'hi pot aplicar aquest principi general: el
+copyright no pot justificar la negaci&oacute; de llibertats importants
+a la societat. Com va dir Abraham Lincoln: &quot;Sempre que hi hagi
+un conflicte entre els drets humans i els drets de propietat, els
+drets humans han de prevaler&quot;. Els drets de propietat es van
+crear amb el prop&ograve;sit d'avan&ccedil;ar en el benestar hum&agrave;,
+no com una excusa per desatendre'l.</p>
 
-<hr />
-<h4><a href="/philosophy/philosophy.ca.html">Altres textos per llegir</a></h4>
-<hr />
-
-<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
-<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
-<!-- with the webmasters first. --> 
-<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
-<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
-
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</b>:<br />
-
-<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
-<!-- language if possible, otherwise default to English -->
-<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
-<!-- English is. If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
-
-[
- <a href="/philosophy/gpl-american-way.ca.html">Catal&#x00e0;</a> <!-- 
Catalan --> 
-| <a href="/philosophy/gpl-american-way.html">English</a>
-| <a href="/philosophy/gpl-american-way.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>  <!-- 
Spanish -->
-| <a href="/philosophy/gpl-american-way.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>  <!-- 
French -->
-| <a href="/philosophy/gpl-american-way.it.html">Italiano</a> <!-- Italian -->
-| <a href="/philosophy/gpl-american-way.pl.html">Polski</a>  <!-- Polish -->
-]
-</p>
 </div>
-<div>
-<p>
-Tornar a la <a href="/home.ca.html">p&agrave;gina principal del projecte 
GNU</a>.
-</p>
 
+<!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
+
+<div id="footer">
 <p>
-Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/home.ca.html#ContactInfo">altres formes de 
contactar</a> 
-la FSF.
+Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/contact">altres formes de contactar</a> 
+amb la FSF.
 <br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
-Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; 
de les traduccions d'aquest article.
+Vegeu el 
+<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> per informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i 
+publicaci&oacute; de les traduccions d'aquest article.
 </p>
 
 <p>
-Copyright 2001 Richard Stallman
-<br />
-Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.,
-51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
+Copyright &copy; 2001 Richard M. Stallman
 <br />
-Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui aquesta nota.
+Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals 
+d'aquest article en qualsevol medi sense pagament de 
+drets, sempre que hi aparegui aquesta nota.
 </p>
 
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/10/11 13:59:00 $ $Author: puigpe $
+$Date: 2007/09/20 14:58:04 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 
+<div id="translations">
+<h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h4>
+
+ <!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
+ <!-- language if possible, otherwise default to English -->
+ <!-- If you do not have it English, please comment what the -->
+ <!-- English is. If you add a new language here, please -->
+ <!-- advise address@hidden and add it to -->
+ <!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+ <!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+ <!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+ <!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+ <!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+ <!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+ <!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
+
+<ul class="translations-list">
+<!-- Catalan -->
+<li><a 
href="/philosophy/gpl-american-way.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/gpl-american-way.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a 
href="/philosophy/gpl-american-way.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a 
href="/philosophy/gpl-american-way.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Italian -->
+<li><a href="/philosophy/gpl-american-way.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a 
href="/philosophy/gpl-american-way.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/philosophy/gpl-american-way.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Portuguese -->
+<li><a 
href="/philosophy/gpl-american-way.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a>&nbsp;[pt]</li>
+</ul>
+
+</div>
+</div>
 </body>
 </html>
\ No newline at end of file
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]