www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy gpl-american-dream.ca.html


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy gpl-american-dream.ca.html
Date: Wed, 26 Sep 2007 16:13:24 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    07/09/26 16:13:24

Modified files:
    philosophy   : gpl-american-dream.ca.html 

Log message:
    templated

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/gpl-american-dream.ca.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: gpl-american-dream.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/gpl-american-dream.ca.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- gpl-american-dream.ca.html 5 Sep 2006 14:34:44 -0000    1.2
+++ gpl-american-dream.ca.html 26 Sep 2007 16:13:19 -0000   1.3
@@ -1,69 +1,132 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="en">
-
-<head>
-<title>La Llicència Pública General de GNU i el somni americà - Projecte 
GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
-<meta http-equiv="content-type" content='text/html; charset=utf-8' />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-<link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
-</head>
-
-<!-- This document is in XML, and xhtml 1.0 -->
-<!-- Please make sure to properly nest your tags -->
-<!-- and ensure that your final document validates -->
-<!-- consistent with W3C xhtml 1.0 and CSS standards -->
-<!-- See validator.w3.org -->
+<!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
 
-<body>
+<title>La Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General de GNU i el somni 
americ&agrave; - Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
 
-<p><a href="#translations">Traduccions</a> d'aquesta p&agrave;gina </p>
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
+  
+<h2>La Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General de GNU i el somni 
americ&agrave;</h2>
 
-<h3>La Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General de GNU i el somni 
americ&agrave; </h3>
 <p>
 per <strong>Bradley M. Kuhn</strong></p>
 
 <p>
-<a href="/graphics/philosophicalgnu.ca.html"><img 
src="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"
-    alt=" [imatge d'un GNU filosòfic] "
-    width="160" height="200" /></a>
-</p>
+Quan anava a escola, justament aqu&iacute; als Estats Units d'Am&egrave;rica,
+em van ensenyar que el nostre pa&iacute;s era la &laquo;terra de les
+oportunitats&raquo;. Els meus professors m'explicaven que el meu pa&iacute;s
+era especial, perqu&egrave; qualsevol persona amb una bona idea i
+ganes de fer una bona feina podia guanyar-se la vida, i a m&eacute;s
+ser un triomfador. Ho anomenaven el &laquo;somni americ&agrave;&raquo;.</p>
+<p>
+Quin era el fonament del &laquo;somni americ&agrave;&raquo;? Era la
+igualtat: tothom tenia les mateixes oportunitats a la nostra societat
+per a triar el seu propi cam&iacute;. Jo podia estudiar qualsevol
+carrera que desitg&eacute;s, i si treballava de valent, tindria 
&egrave;xit.</p>
+<p>
+Va resultar que jo posse&iuml;a talent per a treballar amb ordinadors,
+en particular, en programari. Adoctrinat pel &laquo;somni 
americ&agrave;&raquo;,
+vaig aprendre tant com vaig poder sobre el programari per a ordinadors.
+Volia tenir la meva oportunitat d'&egrave;xit.</p>
+<p>
+No obstant, vaig descobrir r&agrave;pidament que, en molts casos,
+no tots els jugadors eren iguals en l'&agrave;rea del programari.
+Quan em vaig incorporar a aquest camp, grans companyies com Microsoft
+tendien a controlar la major part de la tecnologia. I aquesta tecnologia
+nom&eacute;s estava disponible sota acords de llic&egrave;ncies que
+m'impedien estudiar-lo i aprendre'n. Em prohibien completament veure
+el codi font del programari.</p>
+<p>
+Vaig descobrir, tamb&eacute;, que gent amb molts diners podien negociar
+llic&egrave;ncies diferents. Si pagaven prou, podien obtenir perm&iacute;s
+per a estudiar i aprendre del codi font. Aquestes llic&egrave;ncies
+costaven normalment milers de d&ograve;lars, i sent jove i relativament
+pobre, no tenia aquesta sort.</p>
+<p>
+Despr&eacute;s de passar els meus primers anys en el negoci del programari
+una mica reprimit per la meva incapacitat per aprendre m&eacute;s,
+vaig descobrir un altre tipus de programari que em permetia estudiar
+i aprendre. Aquest programari es publicava sota una llic&egrave;ncia
+anomenada Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General de GNU (GNU GPL).
+En lloc de restringir la meva llibertat per a estudiar-lo i aprendre,
+aquesta llic&egrave;ncia havia estat especialment dissenyada per a
+permetre'm aprendre. La llic&egrave;ncia garantia que pass&eacute;s
+el que pass&eacute;s amb les versions p&uacute;bliques del programa,
+sempre podria estudiar-ne el codi font.</p>
+<p>
+Vaig construir r&agrave;pidament la meva carrera al voltant d'aquest
+programari. Vaig aconseguir moltes feines configurant, instal&middot;lant,
+administrant i ensenyant sobre aquest programari. Gr&agrave;cies a
+la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General de GNU, sempre vaig saber
+que podria ser competitiu en el meu negoci, perqu&egrave; sempre podria
+aprendre f&agrave;cilment sobre les noves innovacions tan aviat com
+es produ&iuml;ssin. Aix&ograve; em va donar una habilitat &uacute;nica
+per a ser innovador jo mateix. Podia innovar r&agrave;pidament, i
+impressionar els meus empleats. Podria fins i tot comen&ccedil;ar
+el meu propi negoci de consultoria. El meu propi negoci! La culminaci&oacute; 
del
+somni americ&agrave;!</p>
+<p>
+Per aix&ograve;, em vaig quedar molt sorpr&egrave;s la setmana passada
+quan el vice-president de Microsoft va comentar que la Llic&egrave;ncia
+P&uacute;blica General de GNU contradiu l'estil de vida americ&agrave;.</p>
+<p>
+La Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General de GNU est&agrave; 
espec&iacute;ficament
+dissenyada per assegurar que existeixi igualtat entre tots els innovadors
+tecnol&ograve;gics, programadors i usuaris de programari. A cada estudiant
+de secund&agrave;ria, contractista independent, petita empresa i gran
+corporaci&oacute; se li donen les mateixes oportunitats per a innovar.
+Tots comencem la carrera des del mateix punt. Aquestes persones amb
+una profunda comprensi&oacute; del programari i l'habilitat de fer-lo
+funcionar b&eacute; per als altres tenen m&eacute;s probabilitats
+de tenir &egrave;xit, i tenen &egrave;xit.</p>
+<p>
+L'estil de vida americ&agrave; &eacute;s exactament aix&ograve;, o
+almenys d'aquesta manera ho vaig aprendre a l'escola. Espero que no
+deixem que Microsoft i altres canvi&iuml;n la definici&oacute;.</p>
 
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
+
+<div id="footer">
 <p>
-Quan anava a escola, justament aqu&iacute; als Estats Units d'Am&egrave;rica, 
em van ensenyar que el nostre pa&iacute;s era la &laquo;terra de les 
oportunitats&raquo;. Els meus professors m'explicaven que el meu pa&iacute;s 
era especial, perqu&egrave; qualsevol persona amb una bona idea i ganes de fer 
una bona feina podia guanyar-se la vida, i a m&eacute;s ser un triomfador. Ho 
anomenaven el &laquo;somni americ&agrave;&raquo;.</p>
-<p>
-Quin era el fonament del &laquo;somni americ&agrave;&raquo;? Era la igualtat: 
tothom tenia les mateixes oportunitats a la nostra societat per a triar el seu 
propi cam&iacute;. Jo podia estudiar qualsevol carrera que desitg&eacute;s, i 
si treballava de valent, tindria &egrave;xit.</p>
-<p>
-Va resultar que jo posse&iuml;a talent per a treballar amb ordinadors, en 
particular, en programari. Adoctrinat pel &laquo;somni americ&agrave;&raquo;, 
vaig aprendre tant com vaig poder sobre el programari per a ordinadors. Volia 
tenir la meva oportunitat d'&egrave;xit.</p>
-<p>
-No obstant, vaig descobrir r&agrave;pidament que, en molts casos, no tots els 
jugadors eren iguals en l'&agrave;rea del programari. Quan em vaig incorporar a 
aquest camp, grans companyies com Microsoft tendien a controlar la major part 
de la tecnologia. I aquesta tecnologia nom&eacute;s estava disponible sota 
acords de llic&egrave;ncies que m'impedien estudiar-lo i aprendre'n. Em 
prohibien completament veure el codi font del programari.</p>
-<p>
-Vaig descobrir, tamb&eacute;, que gent amb molts diners podien negociar 
llic&egrave;ncies diferents. Si pagaven prou, podien obtenir perm&iacute;s per 
a estudiar i aprendre del codi font. Aquestes llic&egrave;ncies costaven 
normalment milers de d&ograve;lars, i sent jove i relativament pobre, no tenia 
aquesta sort.</p>
-<p>
-Despr&eacute;s de passar els meus primers anys en el negoci del programari una 
mica reprimit per la meva incapacitat per aprendre m&eacute;s, vaig descobrir 
un altre tipus de programari que em permetia estudiar i aprendre. Aquest 
programari es publicava sota una llic&egrave;ncia anomenada Llic&egrave;ncia 
P&uacute;blica General de GNU (GNU GPL). En lloc de restringir la meva 
llibertat per a estudiar-lo i aprendre, aquesta llic&egrave;ncia havia estat 
especialment dissenyada per a permetre'm aprendre. La llic&egrave;ncia garantia 
que pass&eacute;s el que pass&eacute;s amb les versions p&uacute;bliques del 
programa, sempre podria estudiar-ne el codi font.</p>
-<p>
-Vaig construir r&agrave;pidament la meva carrera al voltant d'aquest 
programari. Vaig aconseguir moltes feines configurant, instal&middot;lant, 
administrant i ensenyant sobre aquest programari. Gr&agrave;cies a la 
Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General de GNU, sempre vaig saber que podria 
ser competitiu en el meu negoci, perqu&egrave; sempre podria aprendre 
f&agrave;cilment sobre les noves innovacions tan aviat com es produ&iuml;ssin. 
Aix&ograve; em va donar una habilitat &uacute;nica per a ser innovador jo 
mateix. Podia innovar r&agrave;pidament, i impressionar els meus empleats. 
Podria fins i tot comen&ccedil;ar el meu propi negoci de consultoria. El meu 
propi negoci! La culminaci&oacute; del somni americ&agrave;!</p>
-<p>
-Per aix&ograve;, em vaig quedar molt sorpr&egrave;s la setmana passada quan el 
vice-president de Microsoft va comentar que la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica 
General de GNU contradiu l'estil de vida americ&agrave;.</p>
-<p>
-La Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General de GNU est&agrave; 
espec&iacute;ficament dissenyada per assegurar que existeixi igualtat entre 
tots els innovadors tecnol&ograve;gics, programadors i usuaris de programari. A 
cada estudiant de secund&agrave;ria, contractista independent, petita empresa i 
gran corporaci&oacute; se li donen les mateixes oportunitats per a innovar. 
Tots comencem la carrera des del mateix punt. Aquestes persones amb una 
profunda comprensi&oacute; del programari i l'habilitat de fer-lo funcionar 
b&eacute; per als altres tenen m&eacute;s probabilitats de tenir &egrave;xit, i 
tenen &egrave;xit.</p>
+Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/contact/">altres formes de contactar</a> 
+amb la FSF.
+<br />
+Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
 <p>
-L'estil de vida americ&agrave; &eacute;s exactament aix&ograve;, o almenys 
d'aquesta manera ho vaig aprendre a l'escola. Espero que no deixem que 
Microsoft i altres canvi&iuml;n la definici&oacute;.</p>
+Vegeu el 
+<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i 
+publicaci&oacute; de les traduccions d'aquest article.
+</p>
 
-<hr />
-<h4><a href="/philosophy/philosophy.ca.html">Altres textos per a llegir 
</a></h4>
-<hr />
+<p>
+Copyright &copy; 2001 Bradley M. Kuhn
+<br />
+Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals 
+d'aquest article en qualsevol medi sense pagament de drets, 
+sempre que hi aparegui aquesta nota.
+</p>
 
+<p>
+Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2007/09/26 16:13:19 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
 <!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
 <!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
 <!-- with the webmasters first. --> 
 <!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
 <!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
 
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</b>:<br />
+<div id="translations">
+<h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h4>
 
 <!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
 <!-- language if possible, otherwise default to English -->
@@ -78,48 +141,25 @@
 <!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
 <!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
 
-[
- <a href="/philosophy/gpl-american-dream.ca.html">Catal&#x00e0;</a> <!-- 
Catalan -->
-| <a href="/philosophy/gpl-american-dream.html">English</a>
-| <a href="/philosophy/gpl-american-dream.es.html">Espa&#x00f1;ol</a> 
<!--Spanish-->
-| <a href="/philosophy/gpl-american-dream.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a> <!-- 
French -->
-| <a href="/philosophy/gpl-american-dream.it.html">Italiano</a>    <!-- 
Italian -->
-| <a href="/philosophy/gpl-american-dream.pl.html">Polski</a> <!-- Polish -->
-]
-</p>
+<ul class="translations-list">
+<!-- Catalan -->
+<li><a 
href="/philosophy/gpl-american-dream.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/gpl-american-dream.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a 
href="/philosophy/gpl-american-dream.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a 
href="/philosophy/gpl-american-dream.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Italian -->
+<li><a 
href="/philosophy/gpl-american-dream.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a 
href="/philosophy/gpl-american-dream.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/philosophy/gpl-american-dream.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Russian -->
+<li><a 
href="/philosophy/gpl-american-dream.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
+</ul>
 </div>
-
-<div class="copyright">
-<p>
-Tornar a la <a href="/home.ca.html">p&agrave;gina principal del projecte 
GNU</a>.
-</p>
-
-<p>
-Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/home.ca.html#ContactInfo">altres formes de 
contactar</a> 
-la FSF.
-<br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-</p>
-
-<p>
-Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; 
de les traduccions d'aquest article.
-</p>
-
-<p>
-Copyright (C) 2001 Bradley M. Kuhn
-<br />
-Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui aquesta nota.
-</p>
-
-<p>
-Updated:
-<!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/09/05 14:34:44 $ $Author: puigpe $
-<!-- timestamp end -->
-</p>
 </div>
-
 </body>
 </html>
\ No newline at end of file
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]