www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy microsoft-new-monopoly.ca.html


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy microsoft-new-monopoly.ca.html
Date: Thu, 27 Sep 2007 17:57:39 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    07/09/27 17:57:39

Modified files:
    philosophy   : microsoft-new-monopoly.ca.html 

Log message:
    Templated

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/microsoft-new-monopoly.ca.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: microsoft-new-monopoly.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/microsoft-new-monopoly.ca.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- microsoft-new-monopoly.ca.html   5 Sep 2006 12:23:57 -0000    1.1
+++ microsoft-new-monopoly.ca.html   27 Sep 2007 17:57:33 -0000   1.2
@@ -1,109 +1,188 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="en">
+<!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
 
-<head>
 <title>El Nou Monopoli de Microsoft - Projecte GNU - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
-<meta http-equiv="content-type" content='text/html; charset=utf-8' />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-<link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
-</head>
-
-<!-- This document is in XML, and xhtml 1.0 -->
-<!-- Please make sure to properly nest your tags -->
-<!-- and ensure that your final document validates -->
-<!-- consistent with W3C xhtml 1.0 and CSS standards -->
-<!-- See validator.w3.org -->
 
-<body>
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
 
-<h3>El Nou Monopoli de Microsoft </h3>
+<h2>El Nou Monopoli de Microsoft (July 2005)</h2>
 
-<p>
-per Richard Stallman
-</p>
-
-<p><a href="#translations">Traduccions</a> d'aquesta p&agrave;gina</p>
-
-<p>
-<a href="/graphics/agnuhead.ca.html"><img src="/graphics/gnu-head-sm.jpg"
-    alt=" [imatge d'un cap de GNU] "
-  width="129" height="122" /></a>
-</p>
-
-<hr />
-<p>
-Els legisladors europeus que defensen les patents de programari sovint afirmen 
que aquestes patents no perjudicarien els programes lliures (o de &quot;codi 
obert&quot;). Els advocats de Microsoft estan decidits a demostrar que 
s'equivoquen.
-</p>
-
-<p>
-Uns documents interns que es van filtrar el 1998 indiquen que Microsoft 
considerava el sistema operatiu lliure GNU/Linux (al que anomenaven 
&quot;Linux&quot;) com el principal competidor de Windows, i parlava 
d'utilitzar patents i formats de fitxers secrets per aturar els nostres 
progressos.
-</p>
-
-<p>
-Com que Microsoft t&eacute; una poderosa posici&oacute; sobre el mercat, 
sovint pot imposar tots els nous est&agrave;ndards que vol. Nom&eacute;s 
necessita patentar una idea menor, dissenyar un format de fitxer, un llenguatge 
de programaci&oacute; o un protocol de comunicaci&oacute; que s'hi basi, i 
despr&eacute;s pressionar els usuaris perqu&egrave; l'adoptin. Llavors, la 
comunitat del programari lliure tindr&agrave; prohibit subministrar programari 
que faci el que volen aquests usuaris; ells es quedaran tancats a Microsoft, i 
nosaltres ens quedarem fora, sense poder oferir-los els nostres serveis.
-</p>
-
-<p>
-Pr&egrave;viament Microsoft ja va intentar que el seu sistema patentat per a 
bloquejar spam fos adoptat com un est&agrave;ndard d'Internet, de manera que el 
programari lliure qued&eacute;s excl&ograve;s dels programes de correu 
electr&ograve;nic. El comit&egrave; d'est&agrave;ndards va rebutjar aquesta 
proposici&oacute;, per&ograve; Microsoft va dir que igualment intentaria 
conv&egrave;ncer als grans prove&iuml;dors de serveis d'Internet d'utilitzar-lo.
-</p>
+<p>per <a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard 
Stallman</strong></a></p>
 
-<p>
-Ara Microsoft intenta fer una cosa semblant amb els fitxers de Word.
-</p>
+<i>Nota: Microsoft va adoptar una pol&iacute;tica diferent el 2006,
+de manera que certs aspectes exposats en aquesta p&agrave;gina nom&eacute;s
+tenen ara una rellev&agrave;ncia hist&ograve;rica. Aix&ograve; no vol dir que 
el problema
+de la patent per a OOXML ja no existeixi.
+<a 
href="http://www.grokdoc.net/index.php/EOOXML_objections#Patent_rights_to_implement_the_Ecma_376_specification_have_not_been_granted";>
+La nova pol&iacute;tica de Microsoft, astutament redactada, d&oacute;na
+clarament perm&iacute;s a qualsevol per implementar OOXML.</a>
+</i>
+
+<p>Els legisladors europeus que defensen les patents de programari
+ sovint afirmen que aquestes patents no perjudicarien els programes
+ lliures (o de &quot;codi obert&quot;). Els advocats de Microsoft
+estan decidits a demostrar que s'equivoquen.</p>
+
+<p>Uns documents interns que es van filtrar el 1998 indiquen que Microsoft
+ considerava el sistema operatiu lliure GNU/Linux (al que anomenaven 
&quot;Linux&quot;)
+ com el principal competidor de Windows, i parlava d'utilitzar patents
+i formats de fitxers secrets per aturar els nostres progressos.</p>
+
+<p>Com que Microsoft t&eacute; una poderosa posici&oacute; sobre el
+ mercat, sovint pot imposar tots els nous est&agrave;ndards que vol.
+ Nom&eacute;s necessita patentar una idea menor, dissenyar un format
+ de fitxer, un llenguatge de programaci&oacute; o un protocol de
+ comunicaci&oacute; que s'hi basi, i despr&eacute;s pressionar els
+ usuaris perqu&egrave; l'adoptin. Llavors, la comunitat del programari
+ lliure tindr&agrave; prohibit subministrar programari que faci el
+ que volen aquests usuaris; ells es quedaran tancats a Microsoft,
+ i nosaltres ens quedarem fora, sense poder oferir-los els nostres
+serveis.</p>
+<p>Pr&egrave;viament Microsoft ja va intentar que el seu sistema patentat
+ per a bloquejar spam fos adoptat com un est&agrave;ndard d'Internet,
+ de manera que el programari lliure qued&eacute;s excl&ograve;s dels
+ programes de correu electr&ograve;nic. El comit&egrave; d'est&agrave;ndards
+ va rebutjar aquesta proposici&oacute;, per&ograve; Microsoft va
+ dir que igualment intentaria conv&egrave;ncer als grans prove&iuml;dors
+de serveis d'Internet d'utilitzar-lo.</p>
+
+<p>Ara Microsoft intenta fer una cosa semblant amb els fitxers de
+Word.</p>
+
+<p>Fa alguns anys, Microsoft va abandonar el seu format documentat
+ per a desar documents i va canviar a un nou format secret. Tanmateix,
+ els desenvolupadors de programes lliures de tractament de text com
+ Abiword i OpenOffice.org van investigar ass&iacute;duament durant
+ anys per a desxifrar aquest format, i ara aquests programes poden
+ llegir la majoria dels fitxers de Word. Per&ograve; Microsoft encara
+no es d&oacute;na per ven&ccedil;ut.</p>
+
+<p>La pr&ograve;xima versi&oacute; de Microsoft Word utilitzar&agrave; formats
+ que impliquen una t&egrave;cnica sobre la qual Microsoft afirma
+ tenir una patent. Microsoft n'ofereix un llic&egrave;ncia gratu&iuml;ta
+ per a certs prop&ograve;sits, per&ograve; &eacute;s tant limitada
+ que no &eacute;s compatible amb el programari lliure. Podeu veure
+ la llic&egrave;ncia aqu&iacute;: <a 
href="http://www.microsoft.com/whdc/xps/xpspatentlic.mspx";>
+http://www.microsoft.com/whdc/xps/xpspatentlic.mspx</a>.</p>
+
+<p>El programari lliure es defineix com aquell programari que respecta
+ quatre llibertats fonamentals: (0) la llibertat d'executar el programa
+ com es vulgui, (1) la llibertat d'estudiar el codi font i de modificar-lo
+ per fer el que es vulgui, (2) la llibertat de fer i de redistribuir
+ c&ograve;pies, i (3) la llibertat de publicar versions modificades.
+ Nom&eacute;s els programadors poden exercitar directament les llibertats
+ 1 i 3, per&ograve; tots els usuaris poden exercitar les llibertats
+ 0 i 2, i tots els usuaris es beneficien de les modificacions que
+els programadors escriuen i publiquen.</p>
+
+<p>Al distribuir una aplicaci&oacute; sota la llic&egrave;ncia de
+ Microsoft s'apliquen els termes de la llic&egrave;ncia que prohibeixen
+ la majoria de les possibles modificacions del programa. En mancar-li
+ la llibertat 3 (la llibertat de publicar versions modificades),
+ no es pot considerar programari lliure. (Penso que tampoc no seria 
&quot;programari
+ de codi obert&quot;, ja que la seva definici&oacute; &eacute;s similar;
+ per&ograve; no &eacute;s id&egrave;ntica, i no puc parlar pels defensors
+del codi obert.)</p>
+
+<p>La llic&egrave;ncia de Microsoft imposa a m&eacute;s la inclusi&oacute; 
d'una
+ declaraci&oacute; espec&iacute;fica. Aquest requisit no impediria
+ en si mateix que el programa fos lliure. &Eacute;s normal que el
+ programari lliure porti llic&egrave;ncies que no es poden canviar,
+ i aquesta declaraci&oacute; s'hi podria incloure. La declaraci&oacute; 
&eacute;s
+ tendenciosa i ambigua, ja que utilitza l'expressi&oacute; &quot;propietat
+ intel&middot;lectual&quot;, per&ograve; no es requereix confirmar
+ la declaraci&oacute; com a cosa certa o plenament significativa:
+ nom&eacute;s s'ha d'incloure. El programador podria anul&middot;lar
+ el seu efecte engany&oacute;s amb una advert&egrave;ncia com aquesta: 
&quot;La
+ seg&uuml;ent menci&oacute; &eacute;s fal&middot;la&ccedil; i ens
+ ve imposada per Microsoft; noteu que es tracta de propaganda. Vegeu<a 
href="/philosophy/not-ipr.html">
+http://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.html</a> .&quot;</p>
+
+<p>Tanmateix, l'obligaci&oacute; d'incloure un text fix &eacute;s
+ vertaderament astuta, perqu&egrave; qualsevol que ho faci haur&agrave; 
acceptat
+ i aplicat expl&iacute;citament les restriccions imposades per la
+ llic&egrave;ncia de Microsoft. El programa que en resulti, clarament,
+no ser&agrave; programari lliure.</p>
+
+<p>Algunes llic&egrave;ncies de programari lliure, com la popular
+ Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General de GNU, prohibeixen la 
publicaci&oacute; d'una
+ versi&oacute; modificada si aquesta no &eacute;s, al seu torn, programari
+ lliure. (L'anomenem la cl&agrave;usula &quot;llibertat o mort&quot;,
+ ja que garanteix que el programa continuar&agrave; sent lliure o
+ morir&agrave;). L'aplicaci&oacute; de la llic&egrave;ncia de Microsoft
+ a un programa sota la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General de
+ GNU violaria la llic&egrave;ncia del programa; seria il&middot;legal.
+ Moltes altres llic&egrave;ncies de programari lliure autoritzen
+ fer versions modificades no lliures. No seria il&middot;legal modificar
+ un programa aix&iacute; i publicar la versi&oacute; modificada sota
+ la llic&egrave;ncia de Microsoft. Per&ograve; aquesta versi&oacute; 
modificada,
+amb la seva llic&egrave;ncia modificada, no seria programari lliure.</p>
+
+<p>La patent de Microsoft que cobreix el nou format de Word &eacute;s
+ una patent americana. No obliga ning&uacute; a Europa; els europeus
+ s&oacute;n lliures de fer i utilitzar programes que puguin llegir
+ aquest format. Els europeus que desenvolupen o utilitzen programes
+ gaudeixen ara mateix d'un avantatge sobre els americans: els americans
+ poden ser perseguits per violaci&oacute; de patent pel seu &uacute;s
+ del programari als Estats Units, per&ograve; els europeus no poden
+ ser perseguits per les seves activitats a Europa. Els europeus ja
+ poden obtenir patents de programari americanes i perseguir els americans,
+ per&ograve; els americans no poden obtenir patents de programari
+europees si Europa no els ho permet.</p>
+
+<p>Tot aix&ograve; canviar&agrave; si el Parlament Europeu autoritza
+ les patents de programari. Microsoft ser&agrave; un dels milers
+ de titulars estrangers de patents de programari que faran valer
+ les seves patents a Europa per perseguir-hi els programadors i els
+ usuaris d'ordinadors. De les aproximadament 50.000 patents de programari
+ considerades sense validesa per l'Oficina Europea de Patents, al
+ voltant del 80% no pertany als europeus. El Parlament Europeu hauria
+ de votar mantenir aquestes patents com a no v&agrave;lides i protegir
+els europeus.</p>
 
-<p>
-Fa alguns anys, Microsoft va abandonar el seu format documentat per a desar 
documents i va canviar a un nou format secret. Tanmateix, els desenvolupadors 
de programes lliures de tractament de text com Abiword i OpenOffice.org van 
investigar ass&iacute;duament durant anys per a desxifrar aquest format, i ara 
aquests programes poden llegir la majoria dels fitxers de Word. Per&ograve; 
Microsoft encara no es d&oacute;na per ven&ccedil;ut.
-</p>
-
-<p> La pr&ograve;xima versi&oacute; de Microsoft Word utilitzar&agrave; 
formats que impliquen una t&egrave;cnica sobre la qual Microsoft afirma tenir 
una patent. Microsoft n'ofereix un llic&egrave;ncia gratu&iuml;ta per a certs 
prop&ograve;sits, per&ograve; &eacute;s tant limitada que no &eacute;s 
compatible amb el programari lliure. Podeu veure la llic&egrave;ncia 
aqu&iacute;: <a
-href="http://www.microsoft.com/mscorp/ip/format/xmlpatentlicense.asp";>http://www.microsoft.com/mscorp/ip/format/xmlpatentlicense.asp</a>.
-</p>
-
-<p> 
-El programari lliure es defineix com aquell programari que respecta quatre 
llibertats fonamentals: (0) la llibertat d'executar el programa com es vulgui, 
(1) la llibertat d'estudiar el codi font i de modificar-lo per fer el que es 
vulgui, (2) la llibertat de fer i de redistribuir c&ograve;pies, i (3) la 
llibertat de publicar versions modificades. Nom&eacute;s els programadors poden 
exercitar directament les llibertats 1 i 3, per&ograve; tots els usuaris poden 
exercitar les llibertats 0 i 2, i tots els usuaris es beneficien de les 
modificacions que els programadors escriuen i publiquen.
-</p>
-
-<p>
-Al distribuir una aplicaci&oacute; sota la llic&egrave;ncia de Microsoft 
s'apliquen els termes de la llic&egrave;ncia que prohibeixen la majoria de les 
possibles modificacions del programa. En mancar-li la llibertat 3 (la llibertat 
de publicar versions modificades), no es pot considerar programari lliure. 
(Penso que tampoc no seria &quot;programari de codi obert&quot;, ja que la seva 
definici&oacute; &eacute;s similar; per&ograve; no &eacute;s id&egrave;ntica, i 
no puc parlar pels defensors del codi obert.)</p>
-
-<p> La llic&egrave;ncia de Microsoft imposa a m&eacute;s la inclusi&oacute; 
d'una declaraci&oacute; espec&iacute;fica. Aquest requisit no impediria en si 
mateix que el programa fos lliure. &Eacute;s normal que el programari lliure 
porti llic&egrave;ncies que no es poden canviar, i aquesta declaraci&oacute; 
s'hi podria incloure. La declaraci&oacute; &eacute;s tendenciosa i ambigua, ja 
que utilitza l'expressi&oacute; &quot;propietat intel&middot;lectual&quot;, 
per&ograve; no es requereix confirmar la declaraci&oacute; com a cosa certa o 
plenament significativa: nom&eacute;s s'ha d'incloure. El programador podria 
anul&middot;lar el seu efecte engany&oacute;s amb una advert&egrave;ncia com 
aquesta: &quot;La seg&uuml;ent menci&oacute; &eacute;s fal&middot;la&ccedil; i 
ens ve imposada per Microsoft; noteu que es tracta de propaganda. Vegeu <a
-href="http://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.xhtml";>http://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.xhtml</a>
-per m&eacute;s informaci&oacute;." </p>
+</div>
 
-<p>
-Tanmateix, l'obligaci&oacute; d'incloure un text fix &eacute;s vertaderament 
astuta, perqu&egrave; qualsevol que ho faci haur&agrave; acceptat i aplicat 
expl&iacute;citament les restriccions imposades per la llic&egrave;ncia de 
Microsoft. El programa que en resulti, clarament, no ser&agrave; programari 
lliure.
-</p>
+<!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
 
+<div id="footer">
 <p>
-Algunes llic&egrave;ncies de programari lliure, com la popular 
Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General de GNU, prohibeixen la 
publicaci&oacute; d'una versi&oacute; modificada si aquesta no &eacute;s, al 
seu torn, programari lliure. (L'anomenem la cl&agrave;usula &quot;llibertat o 
mort&quot;, ja que garanteix que el programa continuar&agrave; sent lliure o 
morir&agrave;). L'aplicaci&oacute; de la llic&egrave;ncia de Microsoft a un 
programa sota la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General de GNU violaria la 
llic&egrave;ncia del programa; seria il&middot;legal. Moltes altres 
llic&egrave;ncies de programari lliure autoritzen fer versions modificades no 
lliures. No seria il&middot;legal modificar un programa aix&iacute; i publicar 
la versi&oacute; modificada sota la llic&egrave;ncia de Microsoft. Per&ograve; 
aquesta versi&oacute; modificada, amb la seva llic&egrave;ncia modificada, no 
seria programari lliure.
+Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/contact/">altres formes de contactar</a> 
+amb la FSF.
+<br />
+Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
-La patent de Microsoft que cobreix el nou format de Word &eacute;s una patent 
americana. No obliga ning&uacute; a Europa; els europeus s&oacute;n lliures de 
fer i utilitzar programes que puguin llegir aquest format. Els europeus que 
desenvolupen o utilitzen programes gaudeixen ara mateix d'un avantatge sobre 
els americans: els americans poden ser perseguits per violaci&oacute; de patent 
pel seu &uacute;s del programari als Estats Units, per&ograve; els europeus no 
poden ser perseguits per les seves activitats a Europa. Els europeus ja poden 
obtenir patents de programari americanes i perseguir els americans, per&ograve; 
els americans no poden obtenir patents de programari europees si Europa no els 
ho permet.
+Vegeu el 
+<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; 
de
+les traduccions d'aquest article.
 </p>
 
 <p>
-Tot aix&ograve; canviar&agrave; si el Parlament Europeu autoritza les patents 
de programari. Microsoft ser&agrave; un dels milers de titulars estrangers de 
patents de programari que faran valer les seves patents a Europa per 
perseguir-hi els programadors i els usuaris d'ordinadors. De les aproximadament 
50.000 patents de programari considerades sense validesa per l'Oficina Europea 
de Patents, al voltant del 80% no pertany als europeus. El Parlament Europeu 
hauria de votar mantenir aquestes patents com a no v&agrave;lides i protegir 
els europeus.
+Copyright &copy; 2005 Richard Stallman
+<br />
+Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article
+en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui
+aquesta nota.
 </p>
 
 <p>
-Copyright 2005 Richard Stallman. Es permet realitzar i distribuir 
c&ograve;pies literals d'aquest article en qualsevol medi sense pagament de 
drets, sempre que hi aparegui aquesta nota.
+Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2007/09/27 17:57:33 $
+<!-- timestamp end -->
 </p>
-
-<hr />
-<h4><a href="/philosophy/philosophy.ca.html">Altres texts per llegir </a></h4>
-<hr />
-
+</div>
 <!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
 <!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
 <!-- with the webmasters first. --> 
 <!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
 <!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</b>:<br />
+
+<div id="translations">
+<h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h4>
 
 <!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
 <!-- language if possible, otherwise default to English -->
@@ -118,48 +197,19 @@
 <!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
 <!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
 
-[
- <a href="/philosophy/microsoft-new-monopoly.ca.html">Catal&#x00e0;</a> <!-- 
Catalan -->
-| <a href="/philosophy/microsoft-new-monopoly.html">English</a>
-| <a href="/philosophy/microsoft-new-monopoly.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>   
<!-- French -->
-| <a href="/philosophy/microsoft-new-monopoly.pl.html">Polski</a>   <!-- 
Polish -->
-]
-</p>
+<ul class="translations-list">
+<!-- Catalan -->
+<li><a 
href="/philosophy/microsoft-new-monopoly.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- English -->
+<li><a 
href="/philosophy/microsoft-new-monopoly.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- French -->
+<li><a 
href="/philosophy/microsoft-new-monopoly.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a 
href="/philosophy/microsoft-new-monopoly.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a 
href="/philosophy/microsoft-new-monopoly.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+</ul>
 </div>
-
-
-<div class="copyright">
-<p>
-Tornar a la <a href="/home.ca.html">p&agrave;gina principal del projecte 
GNU</a>.
-</p>
-
-<p>
-Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/home.ca.html#ContactInfo">altres formes de 
contactar</a> 
-la FSF.
-<br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-</p>
-
-<p>
-Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; 
de les traduccions d'aquest article.
-</p>
-
-<p>
-Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.,
-51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
-<br />
-Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui aquesta nota.
-</p>
-
-<p>
-Updated:
-<!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/09/05 12:23:57 $ $Author: puigpe $
-<!-- timestamp end -->
-</p>
 </div>
-
 </body>
 </html>
\ No newline at end of file
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]