www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www philosophy/why-copyleft.ca.html server/bann...


From: Yavor Doganov
Subject: www philosophy/why-copyleft.ca.html server/bann...
Date: Mon, 07 Apr 2008 20:50:20 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/04/07 20:50:20

Modified files:
    philosophy   : why-copyleft.ca.html 
    server     : banner.ca.html 

Log message:
    Update from trans-coord/gnun.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/why-copyleft.ca.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/banner.ca.html?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13

Patches:
Index: philosophy/why-copyleft.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/why-copyleft.ca.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- philosophy/why-copyleft.ca.html   7 Oct 2007 18:15:30 -0000    1.4
+++ philosophy/why-copyleft.ca.html   7 Apr 2008 20:49:46 -0000    1.5
@@ -1,108 +1,111 @@
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Per qu&egrave; Copyleft? - Projecte GNU - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
 <h2>Per qu&egrave; Copyleft?</h2>
 
-<!-- This document uses XHTML 1.0 Strict, but may be served as -->
-<!-- text/html. Please ensure that markup style considers -->
-<!-- appendex C of the XHTML 1.0 standard. See validator.w3.org. -->
-
-<!-- Please ensure links are consistent with Apache's MultiView. -->
-<!-- Change include statements to be consistent with the relevant -->
-<!-- language, where necessary. -->
-
+<!-- This document uses XHTML 1.0 Strict, but may be served as 
+ text/html. Please ensure that markup style considers 
+ appendex C of the XHTML 1.0 standard. See validator.w3.org. 
+ Please ensure links are consistent with Apache's MultiView. 
+ Change include statements to be consistent with the relevant 
+ language, where necessary. -->
 <p>
-<cite>"Quan arriba el moment de defensar la llibertat dels altres,
-ajeure's i no fer res &eacute;s un acte de feblesa, no d'humilitat."</cite>
+<cite>"Quan arriba el moment de defensar la llibertat dels altres, ajeure's 
+i no fer res &eacute;s un acte de feblesa, no d'humilitat."</cite>
 </p>
 
 <p>
-  Al Projecte GNU normalment recomanem a la gent utilitzar llic&egrave;ncies
-  de tipus <a
-    href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a> com la Llic&egrave;ncia
-  P&uacute;blica General GNU, en comptes d'altres llic&egrave;ncies
-  de programari lliure m&eacute;s permissives. No argumentem de forma
-  severa en contra d'altres llic&egrave;ncies no copyleft (de fet,
-  les recomanem en circumst&agrave;ncies especials); en canvi, el
-  defensors d'aquestes llic&egrave;ncies mostren una tend&egrave;ncia
-  a argumentar asprament contra la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica
-  General.
+Al Projecte GNU normalment recomanem a la gent utilitzar llic&egrave;ncies 
+de tipus <a href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a> com la 
+Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General GNU, en comptes d'altres 
+llic&egrave;ncies de programari lliure m&eacute;s permissives. No argumentem 
+de forma severa en contra d'altres llic&egrave;ncies no copyleft (de fet, 
+les recomanem en circumst&agrave;ncies especials); en canvi, el defensors 
+d'aquestes llic&egrave;ncies mostren una tend&egrave;ncia a argumentar 
+asprament contra la Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General.
 </p>
 
 <p>
-  En una d'aquestes argumentacions, una persona afirmava que l'&uacute;s
-  d'una de les llic&egrave;ncies BSD era un &quot;acte d'humilitat&quot;: 
&quot;Jo
-  no demano res a aquells que utilitzen el meu codi, llevat del 
reconeixement.&quot; &Eacute;s
-  gaireb&eacute; un acudit qualificar d'humil una demanda legal de
-  reconeixement, per&ograve; aqu&iacute; hi ha una q&uuml;esti&oacute; de
-  fons sobre la que conv&eacute; reflexionar.
+En una d'aquestes argumentacions, una persona afirmava que l'&uacute;s d'una 
+de les llic&egrave;ncies BSD era un &quot;acte d'humilitat&quot;: &quot;Jo 
+no demano res a aquells que utilitzen el meu codi, llevat del 
+reconeixement.&quot; &Eacute;s gaireb&eacute; un acudit qualificar d'humil 
+una demanda legal de reconeixement, per&ograve; aqu&iacute; hi ha una 
+q&uuml;esti&oacute; de fons sobre la que conv&eacute; reflexionar.
 </p>
 
 <p>
-  La humilitat consisteix en prescindir abnegadament de l'inter&egrave;s
-  personal propi, per&ograve; vosaltres i els que utilitzin el vostre
-  codi no seran els &uacute;nics afectats per l'elecci&oacute; del
-  tipus de llic&egrave;ncia de programari lliure que s'aplicar&agrave; al
-  codi. Alg&uacute; que utilitzi el vostre codi en un programa no
-  lliure estar&agrave; intentant negar la llibertat als altres, i
-  si li permeteu fer-ho, haureu fracassat en la defensa de la seva
-  llibertat. Quan arriba el moment de defensar la llibertat dels
-  altres, ajeure's i no fer res &eacute;s un acte de feblesa, no
-  d'humilitat.
+La humilitat consisteix en prescindir abnegadament de l'inter&egrave;s 
+personal propi, per&ograve; vosaltres i els que utilitzin el vostre codi no 
+seran els &uacute;nics afectats per l'elecci&oacute; del tipus de 
+llic&egrave;ncia de programari lliure que s'aplicar&agrave; al 
+codi. Alg&uacute; que utilitzi el vostre codi en un programa no lliure 
+estar&agrave; intentant negar la llibertat als altres, i si li permeteu 
+fer-ho, haureu fracassat en la defensa de la seva llibertat. Quan arriba el 
+moment de defensar la llibertat dels altres, ajeure's i no fer res &eacute;s 
+un acte de feblesa, no d'humilitat.
 </p>
 
 <p>
-  Alliberar el vostre codi sota una de les llic&egrave;ncies BSD,
-  o alguna altra llic&egrave;ncia no copyleft m&eacute;s permissiva,
-  no &eacute;s dolent; el programa encara &eacute;s programari lliure
-  i &eacute;s una contribuci&oacute; a la nostra comunitat. Per&ograve; 
&eacute;s
-  un acte de feblesa, i en la majoria dels casos no &eacute;s la
-  millor manera de promoure la llibertat dels usuaris de compartir
-  i modificar el programari.
+Alliberar el vostre codi sota una de les llic&egrave;ncies BSD, o alguna 
+altra llic&egrave;ncia no copyleft m&eacute;s permissiva, no &eacute;s 
+dolent; el programa encara &eacute;s programari lliure i &eacute;s una 
+contribuci&oacute; a la nostra comunitat. Per&ograve; &eacute;s un acte de 
+feblesa, i en la majoria dels casos no &eacute;s la millor manera de 
+promoure la llibertat dels usuaris de compartir i modificar el programari.
 </p>
 
-<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
-<!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
-<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
-<!-- with the webmasters first. --> 
-<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
-<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
-</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, 
+ all pages on the GNU web server should have the section about  
+ verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   
+ with the webmasters first. 
+ Please make sure the copyright date is consistent with the document 
+ and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
 <div id="footer">
 
 <p>
-Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
-Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/contact/">altres formes de contactar</a> 
-amb la FSF.
-<br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
-<a href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. Tamb&eacute; hi ha 
d'<a 
+href="/contact/">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els 
+enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a <a 
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
-Vegeu el 
-<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> per informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; de
-les traduccions d'aquest article.
+Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations 
+README</a> per informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; 
+de les traduccions d'aquest article.
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 2007 Free Software Foundation, Inc.,
+Copyright &copy; 2003, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,
 </p>
 <address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
-<p>Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest
- article en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es
- conservi aquesta nota.
+<p>Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
+qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota.
 </p>
 
-<p>
-Traducci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 5 
-de mar&ccedil; de 2006.
-<br />
-Updated:
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Traducci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 5 de 
+mar&ccedil; de 2006. Revisat el 07/04/2008.</div>
+ <p>
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/10/07 18:15:30 $ $Author: puigpe $
+Updated:
+
+$Date: 2008/04/07 20:49:46 $
+
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
@@ -110,29 +113,39 @@
 <div id="translations">
 <h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h4>
 
-<!-- Please keep this list alphabetical. -->
-<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
-<!-- If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
-<!-- Please use W3C normative character entities -->
-
+<!-- Please keep this list alphabetical. 
+ Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.
+ If you add a new language here, please 
+ advise address@hidden and add it to 
+ - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG 
+ - /home/www/html/server/standards/README.translations.html 
+ - one of the lists under the section "Translations Underway" 
+ - if there is a translation team, you also have to add an alias 
+ to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases 
+ Please also check you have the 2 letter language code right versus 
+ <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> 
+ Please use W3C normative character entities -->
 <ul class="translations-list">
-<li><a 
href="/philosophy/why-copyleft.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li> <!-- 
Catalan -->
+<!-- Bulgarian -->
+<li><a 
href="/philosophy/why-copyleft.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
+<!-- Catalan -->
+<li><a href="/philosophy/why-copyleft.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- German -->
+<li><a href="/philosophy/why-copyleft.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
+<!-- English -->
 <li><a href="/philosophy/why-copyleft.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
-<li><a href="/philosophy/why-copyleft.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>   
 <!-- German -->
-<li><a 
href="/philosophy/why-copyleft.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>    
<!-- Spanish -->
-<li><a 
href="/philosophy/why-copyleft.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>   
<!-- French -->
-<li><a 
href="/philosophy/why-copyleft.he.html">&#x05e2;&#x05d1;&#x05e8;&#x05d9;&#x05ea;</a>&nbsp;[he]</li>
   <!-- Hebrew -->
-<li><a 
href="/philosophy/why-copyleft.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
   <!-- Korean -->
-<li><a href="/philosophy/why-copyleft.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>  
<!-- Dutch -->
-<li><a href="/philosophy/why-copyleft.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>    
<!-- Polish -->
+<!-- Spanish -->
+<li><a 
href="/philosophy/why-copyleft.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a 
href="/philosophy/why-copyleft.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Hebrew -->
+<li><a 
href="/philosophy/why-copyleft.he.html">&#x05e2;&#x05d1;&#x05e8;&#x05d9;&#x05ea;</a>&nbsp;[he]</li>
+<!-- Korean -->
+<li><a 
href="/philosophy/why-copyleft.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a href="/philosophy/why-copyleft.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/philosophy/why-copyleft.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 </ul>
 </div>
 </div>

Index: server/banner.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/banner.ca.html,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- server/banner.ca.html    7 Apr 2008 15:09:15 -0000    1.12
+++ server/banner.ca.html    7 Apr 2008 20:50:12 -0000    1.13
@@ -9,24 +9,20 @@
 
 <body>
 
-  <div id="toplinks"><span class="netscape4"><a href="#content">Anar
-     al contingut</a> | </span><a href="#translations">Traduccions
-     d'aquesta p&agrave;gina</a></div>
+  <div id="toplinks"><span class="netscape4"><a href="#content">Anar al 
contingut</a> | </span><a 
+href="#translations">Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</a></div>
 
-  <div id="null-wrapper">
+<div id="null-wrapper">
 
- <!-- enable this div if there something urgent for us to do -->
-
-     <!--<div id="urgent">
+<!-- enable this div if there something urgent for us to do 
+<div id="urgent">
      </div>
 -->
-
-             <div id="searcher">
+<div id="searcher">
 
  <form method="get" action="http://www.gnu.org/cgi-bin/estseek.cgi";>
-  <div><label for="phrase">Cerca:</label>
-  <input name="phrase" id="phrase" type="text" size="35" accesskey="s" />
-  <input type="submit" value="Go" /></div>
+  <div><label for="phrase">Cerca:</label> <input name="phrase" id="phrase" 
+type="text" size="35" accesskey="s" /> <input type="submit" value="Go" /></div>
                 </form>
             </div>
 
@@ -35,14 +31,15 @@
 
     <div class="inner">
 
-    <h1 id="logo"><a href="/home.ca.html">El Sistema Operatiu GNU </a></h1>
+    <h1 id="logo"><a href="/home.ca.html">El Sistema Operatiu GNU</a></h1>
 
     <ul id="links">
 
      <li><a
-     
href="https://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?referrer=2442";>Uniu-vos
 a la FSF 
-     avui!</a></li>
-     <li id="tabContactUs"><a 
href="/links/links.ca.html#FreeGNULinuxDistributions">Distribucions lliures de 
GNU/Linux</a></li>
+href="https://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?referrer=2442";>Uniu-vos
 
+a la FSF avui!</a></li>
+     <li id="tabContactUs"><a 
href="/links/links.ca.html#FreeGNULinuxDistributions">Distribucions 
+lliures de GNU/Linux</a></li>
      <li><a href="http://www.fsf.org/";>Free Software Foundation</a></li>
     </ul>
 
@@ -55,7 +52,7 @@
     <ul>
      <li id="tabMenu"><a href="/home.ca.html">Inici</a></li>
      <li id="tabAboutGNU"><a href="/gnu/gnu.ca.html">Sobre GNU</a></li>
-     <li id="tabSoftware"><a 
href="/software/software.ca.html">Programari&nbsp;lliure</a></li>
+     <li id="tabSoftware"><a 
href="/software/software.ca.html">Programari&nbsp;Lliure</a></li>
      <li id="tabPhilosophy"><a 
href="/philosophy/philosophy.ca.html">Filosofia</a></li>
      <li id="tabLicenses"><a 
href="/licenses/licenses.ca.html">Llic&egrave;ncies</a></li>
      <li><a href="/server/sitemap.ca.html">Mapa</a></li>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]