www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www home.ca.shtml


From: Yavor Doganov
Subject: www home.ca.shtml
Date: Tue, 08 Apr 2008 20:51:16 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/04/08 20:51:16

Modified files:
    .       : home.ca.shtml 

Log message:
    Update from trans-coord/gnun.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/home.ca.shtml?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19

Patches:
Index: home.ca.shtml
===================================================================
RCS file: /web/www/www/home.ca.shtml,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- home.ca.shtml    12 Dec 2007 17:07:05 -0000   1.18
+++ home.ca.shtml    8 Apr 2008 20:50:59 -0000    1.19
@@ -1,235 +1,301 @@
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
 
-<title>El sistema operatiu GNU - Projecte GNU - Free Software Foundation - 
Lliure de Llibertat - GNU/Linux</title>
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>El sistema operatiu GNU</title>
 
-<meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU 
HURD, Hurd" />
-<meta http-equiv="Description" content="Since 1983, developing the free Unix 
style operating system GNU, so that computer users can have the freedom to 
share and improve the software they use." />
-<link rel="alternate" title="What's New" 
href="http://www.gnu.org/rss/whatsnew.rss"; type="application/rss+xml" />
-<link rel="alternate" title="New Free Software" 
href="http://www.gnu.org/rss/quagga.rss"; type="application/rss+xml" />
+<meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Linux, Emacs, GCC, Unix, Programari 
+Lliure, Sistema Operatiu, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd" />
+<meta http-equiv="Description" content="Des de 1983 desenvolupem un sistema 
semblant a UNIX, el sistema operatiu 
+lliure GNU, de manera que els usuaris tinguin la llibertat de compartir i 
+millorar el programari que utilitzen." />
+<link rel="alternate" title="Novetats" 
href="http://www.gnu.org/rss/whatsnew.rss"; type="application/rss+xml" />
+<link rel="alternate" title="Nou Programari Lliure" 
href="http://www.gnu.org/rss/quagga.rss"; type="application/rss+xml" />
 
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
 
-<!-- 
-  Please ensure that you properly nest your tags.
-  If in doubt, use the w3c validator: this is strict xhtml.
-  Keep tables simple, and make sure they degrade properly.
-  Review the w3c accessibility guidelines when in doubt 
--->
-
-<!-- END FSFlinks -->
-     
-<!-- BEGIN content -->
-
-<h3>Qu&egrave; &eacute;s el projecte GNU?</h3>
-           
-<p>El projecte <acronym>GNU</acronym> es va iniciar el 1984 per desenvolupar 
un sistema operatiu a l'estil d'Unix 
-de <a href="/philosophy/free-sw.ca.html">car&agrave;cter lliure</a>: el 
sistema operatiu <acronym>GNU</acronym>. Algunes variants del 
-sistema operatiu <acronym>GNU</acronym>, que es basen en el nucli anomenat 
Linux, s'utilitzen 
-molt actualment. Malgrat que sovint s'anomena &quot;Linux&quot; a aquests 
sistemes, 
-&eacute;s m&eacute;s prec&iacute;s anomenar-los <a 
href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">sistemes GNU/Linux</a>.
-</p>
-
-<p><acronym>GNU</acronym> &eacute;s un acr&ograve;nim recursiu de &ldquo;GNU
- No &eacute;s Unix&rdquo;; es 
-pronuncia <em>guh-noo</em>, m&eacute;s o menys com <em>canoe</em>.</p>
-
-
-<h3>Qu&egrave; &eacute;s el programari lliure?</h3>
-
-<p>L'ess&egrave;ncia del &ldquo;<a 
href="/philosophy/free-sw.ca.html">Programari lliure</a>&rdquo; &eacute;s la 
-llibertat, no el preu. Per entendre el concepte, heu de pensar en el 
significat de &quot;lliure&quot; que 
-trobem a &quot;pensament lliure&quot;, i no pas a &quot;barra lliure&quot;.</p>
-
-<p>El programari lliure proporciona als usuaris la llibertat d'executar, 
copiar, distribuir, estudiar, 
-canviar i millorar el programari. M&eacute;s exactament, atorga als usuaris 
quatre llibertats:</p>
+<p style="text-align: center;"><small><a href="http://www.fsf.org/";>Free 
Software Foundation</a> | <a 
+href="http://www.fsfeurope.org";>FSF Europa</a> | <a 
+href="http://www.fsfla.org/";>FSF Am&egrave;rica Llatina</a> | <a 
+href="http://fsf.org.in/";>FSF &Iacute;ndia</a></small></p>
+
+<p class="center big"><strong>Benvinguts al Sistema Operatiu GNU &mdash; GNU 
&eacute;s programari 
+lliure.</strong></p>
+
+<table width="100%" border="0" cellpadding="15" cellspacing="50">
+ <tr>
+  <td style="width: 50%; padding-right: 2em;">
+
+<h2>Qu&egrave; &eacute;s GNU?</h2>
+
+<p>El projecte GNU es va iniciar el 1984 per desenvolupar un sistema operatiu 
a 
+l'estil d'Unix de <a href="/philosophy/free-sw.ca.html">car&agrave;cter 
+lliure</a>: el sistema operatiu GNU.</p>
+
+<p>El nucli de GNU no es va acabar, de manera que GNU s'utilitza amb el nucli 
+Linux. La combinaci&oacute; de GNU i Linux &eacute;s el sistema operatiu 
+GNU/Linux, que avui fan servir milions de persones. (De vegades a aquesta 
+combinaci&oacute; se l'anomena, incorrectament, <a 
+href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">Linux</a>.)</p>
+
+<p>Hi ha moltes variants o &ldquo;distribucions&rdquo; de GNU/Linux. 
Nosaltres 
+recomanem les <a href="/links/links.ca.html#FreeGNULinuxDistributions"> 
+Distribucions GNU/Linux</a> que s&oacute;n 100% programari lliure; &eacute;s 
+a dir, que respecten completament les llibertats de l'usuari.</p>
+
+<p>GNU &eacute;s un acr&ograve;nim recursiu de &ldquo;GNU No &eacute;s 
+Unix&rdquo;; es pronuncia <em>g-noo</em>, en una s&iacute;l&middot;laba, 
+sense vocal entre la <em>g</em> i la <em>n</em>.</p>
+
+<!--   <h3>Get started!</h3>
+
+   <img src="/graphics/gnewsense-logo.png" alt="" style="float: left; 
padding: 10px;" />
+
+   <p>Get started today, download gNewSense - a complete free
+   software distribution of GNU/Linux for your desktop
+   computer.</p>
+
+   <p><a 
href="http://cdimage.gnewsense.org/gnewsense-livecd-deltad-1.1.iso";>Download 
now</a> or <a 
href="http://cdimage.gnewsense.org/gnewsense-kde-livecd-deltad-1.1.iso";>download
 with KDE</a>.</p> -->
+<h2>Qu&egrave; &eacute;s el programari lliure?</h2>
+
+<p>L'ess&egrave;ncia del &ldquo;<a 
+href="/philosophy/free-sw.ca.html">Programari lliure</a>&rdquo; &eacute;s la 
+llibertat, no el preu. Per entendre el concepte, heu de pensar en el 
+significat de &quot;lliure&quot; que trobem a &quot;pensament lliure&quot;, 
+i no pas a &quot;barra lliure&quot;.</p>
+
+<p>El programari lliure proporciona als usuaris la llibertat d'executar, 
+copiar, distribuir, estudiar, canviar i millorar el programari. M&eacute;s 
+exactament, atorga als usuaris quatre llibertats:</p>
 
 <ul>
- <li>La llibertat d'executar el programa per a qualsevol prop&ograve;sit 
(llibertat 0).</li>
- <li>La llibertat d'estudiar com funciona el programa i d'adaptar-lo a les 
seves necessitats (llibertat 1). 
- El lliure acc&eacute;s al codi font &eacute;s un requisit necessari per 
poder exercir aquesta llibertat.</li>
- <li>La llibertat de distribuir c&ograve;pies, de manera que poden ajudar els 
altres usuaris (llibertat 2).</li>
- <li>La llibertat de millorar el programari i de publicar-ne les millores, de 
manera que tota la comunitat 
- se'n benefici&iuml; (llibertat 3). El lliure acc&eacute;s al codi font 
&eacute;s un requisit necessari per 
- poder exercir aquesta llibertat.</li>
+ <li>La llibertat d'executar el programa per a qualsevol prop&ograve;sit 
+(llibertat 0).</li>
+ <li>La llibertat d'estudiar com funciona el programa i d'adaptar-lo a les 
seves 
+necessitats (llibertat 1). El lliure acc&eacute;s al codi font &eacute;s un 
+requisit necessari per poder exercir aquesta llibertat.</li>
+ <li>La llibertat de distribuir c&ograve;pies, de manera que podeu ajudar els 
+altres usuaris (llibertat 2).</li>
+ <li>La llibertat de millorar el programari i de publicar-ne les millores, de 
+manera que tota la comunitat se'n benefici&iuml; (llibertat 3). El lliure 
+acc&eacute;s al codi font &eacute;s un requisit necessari per poder exercir 
+aquesta llibertat.</li>
 </ul>
 
+
 <h3>Qu&egrave; &eacute;s la Free Software Foundation?</h3>
         
-<p>La <a href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a>
-(<abbr title="Free Software Foundation">FSF</abbr>) &eacute;s el principal 
patrocinador del 
-Projecte GNU. La FSF rep molts pocs fons de corporacions i fundacions; confia 
en el suport 
-de persones com vosaltres.
+<p>La <a href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a> (<abbr 
+title="Free Software Foundation">FSF</abbr>) &eacute;s el principal 
+patrocinador del Projecte GNU. La <abbr>FSF</abbr> rep molts pocs fons de 
+corporacions i fundacions; confia en el suport de persones com vosaltres.
 </p>
 
-<p>Si us plau, considereu la possibilitat d'ajudar la FSF <a 
href="http://member.fsf.org/";>fent-vos-en socis</a>, 
-<a href="http://order.fsf.org/";>comprant manuals o regals </a> o <a 
href="http://donate.fsf.org/";>efectuant una donaci&oacute;</a>. 
-Si la vostra empresa utilitza programari lliure, pot donar suport a la FSF 
esdevenint 
-<a href="http://patron.fsf.org/";>patrocinador corporatiu</a> o adquirint <a 
href="http://www.gnu.org/order/";>una distribuci&oacute; 
-GNU del luxe</a>.
+<p>Si us plau, considereu la possibilitat d'ajudar la <abbr>FSF</abbr> <a 
+href="http://member.fsf.org/";>fent-vos-en socis</a>, <a 
+href="http://order.fsf.org/";>comprant manuals o regals</a> o <a 
+href="http://donate.fsf.org/";>efectuant una donaci&oacute;</a>. Si la 
+vostra empresa utilitza programari lliure, pot donar suport a la FSF 
+esdevenint <a href="http://patron.fsf.org/";>patrocinador corporatiu</a> o 
+adquirint <a href="http://www.gnu.org/order/";>una distribuci&oacute; GNU del 
+luxe</a>.
 </p>
 
 <p>
-El Projecte GNU d&oacute;na suport a la missi&oacute; de la FSF de mantenir, 
protegir i 
-promoure la llibertat d'utilitzar, estudiar, copiar, modificar i distribuir 
programari inform&agrave;tic, 
-i de defensar els drets dels usuaris del programari lliure. Defensem les 
-<a href="/philosophy/basic-freedoms.ca.html">llibertats d'expressi&oacute;, de 
premsa i d'associaci&oacute;</a> a Internet, 
-<a href="http://www.eff.org/privnow/";>el dret a utilitzar programari per 
encriptar les 
-comunicacions privades</a>, i el <a href="/philosophy/protecting.ca.html">dret 
a escriure programari</a> 
-sense restriccions imposades per monopolis privats. Podeu aprofundir en 
aquests temes 
-llegint el llibre <a href="/doc/book13.html">Free Software, Free Society</a>.
+El Projecte GNU d&oacute;na suport a la missi&oacute; de la <abbr>FSF</abbr> 
+de mantenir, protegir i promoure la llibertat d'utilitzar, estudiar, copiar, 
+modificar i distribuir programari inform&agrave;tic, i de defensar els drets 
+dels usuaris del programari lliure. Defensem les <a 
+href="/philosophy/basic-freedoms.ca.html">llibertats d'expressi&oacute;, de 
+premsa i d'associaci&oacute;</a> a Internet, <a 
+href="http://www.eff.org/privnow/";>el dret a utilitzar programari per 
+encriptar les comunicacions privades</a>, i el <a 
+href="/philosophy/protecting.ca.html">dret a escriure programari</a> sense 
+restriccions imposades per monopolis privats. Podeu aprofundir en aquests 
+temes llegint el llibre<a href="/doc/book13.html">Free Software, Free 
+Society</a>.
 </p>
         
 <!--
  Keep link lines at 72 characters or lynx will break them poorly.
  Obviously, we list ONLY the most useful/important URLs here.
  Keep it short and sweet: 3 lines and 2 columns is already enough 
--->
 
-<!-- BEGIN GNUmenu -->
+ BEGIN GNUmenu -->
+</td>
+<td style="width:50%;">
         
-<h3>M&eacute;s informaci&oacute;</h3>
+ <h3>M&eacute;s informaci&oacute;</h3>
 
 <ul class="translations-list">
- <li><a href="/provide.ca.html">Qu&egrave; oferim </a></li>
- <li><a href="/philosophy/philosophy.ca.html">Per qu&egrave; existim </a></li>
- <li><a href="/gnu/gnu-history.ca.html">Cap a on anem </a></li>
- <li><a href="/help/help.ca.html">Com ens podeu ajudar a arribar-hi </a></li>
- <li><a href="/people/people.ca.html">Qui som </a></li>
- <li><a href="/testimonials/testimonials.ca.html">Qu&egrave; pensen els 
usuaris del programari GNU </a></li>
+ <li><a href="/provide.ca.html">Qu&egrave; oferim</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/philosophy.ca.html">Per qu&egrave; existim</a></li>
+ <li><a href="/gnu/gnu-history.ca.html">Cap a on anem</a></li>
+ <li><a href="/help/help.ca.html">Com ens podeu ajudar a arribar-hi</a></li>
+ <li><a href="/people/people.ca.html">Qui som</a></li>
+ <li><a href="/testimonials/testimonials.ca.html">Qu&egrave; pensen els 
usuaris 
+del programari GNU</a></li>
+ <li><a href="http://savannah.gnu.org/";>El servidor del nostre projecte, 
+savannah.gnu.org</a></li>
+ <li><a href="http://lists.gnu.org/";>Llistes de correu GNU</a></li>
+ <li>Other areas of the GNU web site: <a 
+href="/manual/manual.html">Documentaci&oacute; del programari</a>, <a 
+href="/graphics/graphics.ca.html">Gr&agrave;fics i art</a>, <a 
+href="/fun/fun.html">Entreteniment</a>, <a 
+href="/thankgnus/thankgnus.ca.html">Agra&iuml;ments als GNUs</a>.
+ </li>
 </ul>
-<!-- END content -->
 
-  
-<!-- BEGIN Articles -->
-<!-- 
+<!-- END content 
+ BEGIN Articles 
  GNUs Flash is a pun on News Flash. 
  Please don't make it GNU's Flash. 
 -->
 <h3 id="Flashes">Flaixos GNU</h3>
 
- <!-- 
+<!--
+  FOR ENTRIES ADDED TO GNUs FLASHES:
+  Please make sure an announcement is sent to address@hidden
+  Include announcements in /server/whatsnew.html
+
+
  Please do not use anchor ids in this. They will be deleted and 
  hrefs pointing at them will fail. Instead use /home.html#Flashes
--->
       
- <!-- 
+
  rms SEZ:
  DO NOT MAKE THIS MORE THAN 5 LINES, AND DO NOT PUT
  MORE THAN 2 ITEMS HERE.
 -->
+<!--#include file="gnusflashes.include" -->
         
-<!--#include file="gnusflashes.ca.include" -->
+<p>Trobareu altres not&iacute;cies, incloses les que han estat en aquesta 
+secci&oacute; de Flaixos GNU, a la p&agrave;gina de <a 
+href="/server/whatsnew.ca.html">Novetats</a> del Projecte GNU. </p>
+
+<!-- END GNUFlashes 
+ BEGIN TakeAction -->
+<h3 id="Action">Passeu a l'acci&oacute;</h3>
         
-<p>Trobareu altres not&iacute;cies, incloses les que han estat en aquesta 
secci&oacute; 
-de Flaixos GNU, a la p&agrave;gina de <a 
href="/server/whatsnew.ca.html">Novetats</a> 
-del Projecte GNU.
-</p>
+<ul>
+ <li><strong>GPLv3:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#licenses">participeu</a> en 
+l'elaboraci&oacute; de l'esborrany de la llic&egrave;ncia GPLv3.</li>
+ <li><a href="/server/takeaction.html#directory">Amplieu el Directori de 
+Programari Lliure</a>.</li>
+ <li><strong>A tot el m&oacute;n:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#doom">signeu la petici&oacute; de la comunitat 
+Doom</a> d'alliberar el codi font dels jocs Heretic i Hexen.</li>
+ <li><strong>Projectes prioritaris:</strong> <a 
+href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";>contribu&iuml;u</a> a 
+aquests projectes destacats: <a 
+href="http://dri.freedesktop.org/wiki/";>controladors de v&iacute;deo 3D 
+lliures</a>, <a href="http://www.fsf.org/campaigns/free-bios.html";> BIOS 
+lliure</a>, <a href="http://www.gnu.org/software/gnash";>Gnash</a> 
+(reproductor Flash de GNU), <a href="/software/dotgnu/">DotGNU</a> 
+(substitut lliure de .NET), <a href="http://gnupdf.org";>GNU PDF</a>, <a 
+href="http://xiph.org/";>Xiph.org i protocols d'Internet lliures</a>, <a 
+href="http://sourceware.org/gdb/news/reversible.html";>depurador reversible 
+per a GDB</a>.</li>
+ <li><strong>Ciutadans dels Estats Units:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#music-sharing">signeu la petici&oacute; de la 
+EFF</a> a favor de compartir m&uacute;sica.</li>
+ <li><strong>Ciutadans dels Estats Units:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#broadcast">doneu suport a Public Knowledge en 
+les seves accions contra el &quot;broadcast flag&quot;</a> (sistema 
+antic&ograve;pia per a televisi&oacute; digital).</li>
+ <li><strong>A tot el m&oacute;n:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#wipochange">demaneu a la WIPO que canvi&iuml; 
+el seu nom i la seva missi&oacute;</a>.</li>
+ <li><strong>A tot el m&oacute;n:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#wipo">doneu a con&egrave;ixer els perills del 
+tractat de la WIPO sobre radiodifusi&oacute;</a>.
+ </li>
+ <li><strong>Lluiteu contra les patents de programari:</strong> <a 
+href="http://www.endsoftpatents.org";>als Estats Units</a>, <a 
+href="/server/takeaction.html#swpat">a Europe</a>.</li>
+ <li><strong>Ciutadans dels Estats Units:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#antidmca">signeu peticions contra les patents 
+de programari i la DMCA</a>.</li>
+ <li><strong>Contribucions a llarg termini:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#unmaint">encarregueu-vos del manteniment d'un 
+paquet GNU</a>: <a href="/software/ddd/">ddd</a>, <a 
+href="/software/gnutrition/">gnutrition</a>, <a 
+href="/software/mifluz/">mifluz</a>.</li>
+ <li><strong>Contribucions a llarg termini:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#gnustep">si us plau, contribu&iuml;u</a> com a 
+usuaris i com a programadors a <a href="http://www.gnustep.org";>GNUstep</a>, 
+un entorn de treball lliure orientat a objectes per al desenvolupament 
+d'aplicacions.</li>
+  <li><strong>Contribucions a llarg termini:</strong> Ajudeu-nos a traduir 
els 
+articles de gnu.org al vostre <a 
+href="/server/standards/translations/priorities.html#Languages">idoma</a> o 
+<a href="/server/standards/translations/priorities.html#Orphaned">feu-vos 
+coordinadors</a> d'un equip de traducci&oacute; de www.gnu.org.
+   </li>
+</ul>
 
-<!-- END GNUFlashes -->
+<p><a href="/server/takeaction.html#other">Altres accions</a>
+</p>
      
-<!-- BEGIN TakeAction -->
+</td>
+</tr>
+</table>
 
-<h3 id="Action">Passeu a l'acci&oacute; </h3>
          
-<ul>
- <li><strong>GPLv3:</strong> 
-   <a href="/server/takeaction.html#gplv3">participeu</a> 
-   en l'elaboraci&oacute; de l'esborrany de la llic&egrave;ncia GPLv3.</li>
- <li><strong>Ciutadans brit&agrave;nics:</strong> <a
- href="http://petitions.pm.gov.uk/Open-IT-projects/#detail";>signeu aquesta 
petici&oacute;</a> 
- per exigir que tot el programari finan&ccedil;at amb fons p&uacute;blics 
sigui programari 
- lliure. El termini es tanca el 22 de juliol de 2007.</li>
- <li><strong>A tot el m&oacute;n:</strong> 
-   <a href="/server/takeaction.html#doom">signeu la petici&oacute; de la 
comunitat Doom</a> 
-    d'alliberar el codi font dels jocs Heretic i Hexen.</li>
- <li><strong>Projectes prioritaris:</strong>
-   <a href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";>contribu&iuml;u</a> 
-   a aquests projectes destacats: 
-   <a href="http://dri.freedesktop.org/wiki/";>controladors de v&iacute;deo 
3D lliures</a>,
-   client compatible lliure per a Google Earth,
-   <a href="http://www.fsf.org/campaigns/free-bios.html";> BIOS lliure</a>,
-   <a href="http://xiph.org/";>Xiph.org i protocols d'Internet lliures</a>, 
-   <a href="http://sourceware.org/gdb/news/reversible.html";>depurador 
reversible 
-    per a GDB</a> i <a href="http://www.gnu.org/software/gnash";>Gnash</a> 
(reproductor Flash de GNU).</li>
- <li><strong>Contribucions a llarg termini:</strong>
-   <a href="/server/takeaction.html#gnustep">si us plau, contribu&iuml;u</a>
-   com a usuaris i com a programadors a <a 
href="http://www.gnustep.org";>GNUstep</a>,
-   un entorn de treball lliure orientat a objectes per al desenvolupament 
d'aplicacions.</li>
- <li><strong>Ciutadans dels Estats Units:</strong> 
-   <a href="/server/takeaction.html#music-sharing">
-   signeu la petici&oacute; de la EFF</a> a favor de compartir 
m&uacute;sica.</li>
- <li><strong>Ciutadans dels Estats Units:</strong> 
-   <a href="/server/takeaction.html#broadcast">doneu suport a Public 
Knowledge en les seves 
-     accions contra el &quot;broadcast flag&quot;</a> (sistema 
antic&ograve;pia 
-     per a televisi&oacute; digital). </li>
- <li><strong>A tot el m&oacute;n:</strong> 
-   <a href="/server/takeaction.html#wipochange">demaneu a la WIPO que 
canvi&iuml; 
-     el seu nom i la seva missi&oacute;</a>.</li>
- <li><strong>A tot el m&oacute;n:</strong>
-   <a href="/server/takeaction.html#wipo">doneu a con&egrave;ixer els 
perills 
-     del tractat de la WIPO sobre radiodifusi&oacute;</a>.
- </li>
- <li><strong>A Europa:</strong>
-   <a href="/server/takeaction.html#swpat">lluiteu contra les patents de 
programari</a>.</li>
- <li><strong>Ciutadans dels Estats Units:</strong>
-   <a href="/server/takeaction.html#antidmca">signeu peticions contra les 
-     patents de programari i la DMCA</a>.</li>
- <li><strong>Contribucions a llarg termini:</strong> 
-    <a href="/server/takeaction.html#unmaint">encarregueu-vos del 
manteniment 
-     d'un paquet GNU</a>: <a href="/software/a2ps/">a2ps</a>, 
-    <a href="/software/fontutils/">fontutils</a>.</li>
- <li><a href="/server/takeaction.html#directory">Amplieu el Directori de 
Programari Lliure</a>.</li>
-</ul>
         
-<p><a href="/server/takeaction.html#other">Altres accions </a></p>
 </div>
 
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
 
 <!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
+
 <!-- BEGIN copyleft -->
 <div id="footer">
+
 <!-- 
  this anchor is referred to from the default
  gendocs_template (available as part of Texinfo) used for
  generating GNU manuals online, so please don't remove it. 
 -->
-<p><a name="ContactInfo"></a>
-  Envieu si us plau les vostres preguntes sobre <acronym>GNU</acronym> per 
correu electr&ograve;nic:
-  <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>, 
-  tel&egrave;fon: +1-617-542-5942, o Fax: +1-617-542-2652.
-</p>
+<p>
+ Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 
+2006, 2007, 2008 <a href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a>, 
+Inc.</p>
    
-<p>Envieu si us plau els enlla&ccedil;os trencats o altres suggeriments sobre 
la p&agrave;gina web als <a
-href="/people/webmeisters.ca.html">webmestres de GNU</a>, a l'adre&ccedil;a <a
-href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>. Moltes gr&agrave;cies. </p>
+<p>Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
+qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui aquesta nota. 
</p>
    
-<p>
- Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
- 2005, 2006, 2007
- <a href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a>, Inc., 
- 51 Franklin St - Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA<br />
- Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
qualsevol 
- medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui aquesta nota.
-</p>
     
-<p>Darrera actualitzaci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 
26/06/2007<br />
- Updated:
-  <!-- timestamp start -->
-  $Date: 2007/12/12 17:07:05 $
-  <!-- timestamp end -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Darrera actualitzaci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 
+08/04/2008</div>
+ <p><!-- timestamp start -->
+Last Updated:
+  
+  $Date: 2008/04/08 20:50:59 $
+  
+<!-- timestamp end -->
 </p>
+ 
 </div>
-<!-- END copyleft -->   
 
-<!-- BEGIN TranslationList -->
+<!-- END copyleft 
+ BEGIN TranslationList -->
 <div id="translations">
 <h4><a href="/server/standards/README.translations.html">Traduccions</a> 
 d'aquesta p&agrave;gina</h4>
 
 <!--#include file="translations.include" -->
+
 <!-- END TranslationList -->
 </div>
-</div>
 </body>
 </html>
+
 <!-- END layout -->
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]