www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu gnu-linux-faq.ca.html


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/gnu gnu-linux-faq.ca.html
Date: Sun, 20 Apr 2008 11:05:06 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    08/04/20 11:05:06

Added files:
    gnu      : gnu-linux-faq.ca.html 

Log message:
    New Catalan translation

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-linux-faq.ca.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: gnu-linux-faq.ca.html
===================================================================
RCS file: gnu-linux-faq.ca.html
diff -N gnu-linux-faq.ca.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ gnu-linux-faq.ca.html    20 Apr 2008 11:04:07 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,1090 @@
+<!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
+
+<title>Preguntes freq&uuml;ents sobre GNU/Linux - Projecte GNU - Free Software 
Foundation (FSF)</title>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
+
+  <h2>Preguntes m&eacute;s freq&uuml;ents sobre GNU/Linux per Richard
+   Stallman</h2>
+    <div class="announcement">
+  <blockquote>Per aprendre m&eacute;s sobre aquest tema, tamb&eacute; podeu
+   llegir la nostra p&agrave;gina sobre <a 
href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">Linux
+   i el Projecte GNU</a>, la p&agrave;gina <a 
href="/gnu/why-gnu-linux.ca.html">Per
+   qu&egrave; GNU/Linux?</a> i la p&agrave;gina <a 
href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html">Usuaris
+   del GNU que mai no han sentit parlar del GNU</a>.</blockquote>
+    </div>
+  <p>Quan algunes persones veuen que emprem i recomanem el nom GNU/Linux
+   per un sistema al que molts denominen simplement "Linux", fan
+   moltes preguntes. Ac&iacute; estan les m&eacute;s comunes i
+   les nostres respostes.</p>
+    <dl>
+   <dt><a name="why" id="why"></a>Per qu&egrave; l'anomeneu GNU/Linux
+    i no Linux? </dt>
+   <dd> La majoria de les distribucions
+    basades en Linux com a nucli s&oacute;n b&agrave;sicament
+    versions modificades del sistema operatiu GNU. Comen&ccedil;&agrave;rem
+    a desenvolupar el GNU en 1984, anys abans de que Linus Torvalds
+    comenc&eacute;s a escriure el seu nucli. El nostre objectiu
+    era desenvolupar un sistema operatiu complet i lliure. Per
+    descomptat, no desenvolup&agrave;rem totes les parts per nosaltres
+    mateixa&mdash;per&ograve; mostr&agrave;rem el cam&iacute;.
+    Nosaltres desenvolup&agrave;rem la major part dels components
+    centrals, que formen la major contribuci&oacute; al conjunt
+    del sistema. La idea b&agrave;sica era nostra tamb&eacute;. </dd>
+   <dd> Per ser justos, deur&iacute;em
+    tenir almenys igual reconeixement.</dd>
+   <dd> Veieu <a href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">Linux
+     i el Projectre GNU</a> i <a 
href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html">Usuaris
+     del GNU que mai no han sentit parlar del GNU</a> per m&eacute;s
+     explicacions, i <a href="/gnu/the-gnu-project.html">El Projecte
+     GNU</a> per con&egrave;ixer la hist&ograve;ria.</dd>
+   <dt> <a name="whycare" id="whycare"></a>Per qu&egrave; &eacute;s
+    important el nom? </dt>
+   <dd> Malgrat que els desenvolupadors
+    de Linux, el nucli, estan contribuint a la comunitat del programari
+    lliure, molts d'ells no mostren preocupaci&oacute; per la
+    llibertat. La gent que pensa que el sistema en conjunt &eacute;s
+    Linux tendeix a confondre's i assigna a aquests desenvolupadors
+    un paper en la hist&ograve;ria de la nostra comunitat que
+    realment no han interpretat. Llavors aquesta gent d&oacute;na
+    un pes desproporcionat al punt de vista dels desenvolupadors.</dd>
+   <dd> Anomenant GNU/Linux al sistema
+    reconeixeu el paper que el nostre idealisme a jugat en construir
+    la nostra comunitat, i <a href="/gnu/why-gnu-linux.ca.html">ajuda
+    al p&uacute;blic a recon&egrave;ixer la import&agrave;ncia
+    pr&agrave;ctica d'aquests ideals</a>.</dd>
+   <dt> <a name="howerror" id="howerror"></a>Com s'ha arribat a
+    qu&egrave; la majoria de la gent anomeni &ldquo;Linux&rdquo; al
+    sistema? </dt>
+   <dd> L'anomenar &ldquo;Linux&rdquo; al
+    sistema &eacute;s una confusi&oacute; que s'ha dif&oacute;s
+    m&eacute;s r&agrave;pid que la informaci&oacute; correcta.</dd>
+   <dd> La gent que combin&agrave; el
+    Linux amb el sistema GNU no s'imaginava fins on arribaria
+    la seva activitat. Centraren la seva atenci&oacute; en Linux
+    i no se n'adonaren que la major part de la combinaci&oacute; era
+    GNU. Comen&ccedil;aren a anomenar-lo &ldquo;Linux&rdquo; pensant
+    que el nom no tindria import&agrave;ncia. Ens va dur alguns
+    anys adonar-nos que el problema era aquest i demanar a la
+    gent de corregir-lo. Per aquells temps, la confusi&oacute; ja
+    s'havia est&egrave;s.</dd>
+   <dd> Gran part de la gent que
+    anomena &ldquo;Linux&rdquo; al sistema mai ha sentit parlar
+    de perqu&egrave; aquest no &eacute;s el nom correcte. Ells
+    veuen a altres utilitzant aquest nom i assumeixen que ha de
+    ser correcte. El nom &ldquo;Linux&rdquo; tamb&eacute; difon
+    una falsa visi&oacute; dels or&iacute;gens del sistema, perqu&egrave; 
la
+    gent tendeix a suposar que la hist&ograve;ria del sistema
+    fou la del nom. Per exemple, solen creure que el desenvolupament
+    comen&ccedil;&agrave; amb Linus Torvalds el 1991. Aquesta
+    falsa visi&oacute; tendeix a refor&ccedil;ar la idea de qu&egrave; el
+    sistema ha d'anomenar-se &ldquo;Linux&rdquo;.</dd>
+   <dd> Moltes de les q&uuml;estions
+    en aquest arxiu representen l'intent de la gent per justificar
+    el nom que estan acostumats a utilitzar.</dd>
+   <dt> <a name="always" id="always"></a>Deur&iacute;em dir sempre 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; en
+    lloc de &ldquo;Linux&rdquo;? </dt>
+   <dd> No sempre&mdash;sols quan
+    estigueu parlant sobre el sistema en conjunt. Quan us estigueu
+    referint al nucli en especial, deur&iacute;eu d'anomenar-lo 
&ldquo;Linux&rdquo;,
+    el nom que eleg&iacute; el seu desenvolupador. </dd>
+   <dd> Quan la gent anomena &ldquo;Linux&rdquo; al
+    sistema en conjunt, com a conseq&uuml;&egrave;ncia anomenen
+    al sistema complet amb el mateix nom que al nucli. Aix&ograve; causa
+    molts tipus de confusions, perqu&egrave; sols els experts
+    poden diferenciar si s'estan referint al nucli o al sistema
+    complet. Anomenant &ldquo;GNU/Linux&rdquo; al sistema i 
&ldquo;Linux&rdquo; al
+    nucli, evitareu aquesta ambig&uuml;itat.</dd>
+   <dt> <a name="linuxalone" id="linuxalone"></a>Hauria aconseguit
+    Linux el mateix &egrave;xit sense el GNU? </dt>
+   <dd> En aquest m&oacute;n alternatiu,
+    no hi tindr&iacute;em res paregut als sistemes GNU/Linux,
+    i probablement cap sistema operatiu lliure. Ning&uacute; 
intent&agrave; desenvolupar
+    un sistema operatiu lliure als 80 excepte el Projecte GNU
+    i (m&eacute;s tard) Berkeley CSRG, que havia comen&ccedil;at
+    a alliberar el codi per una petici&oacute; del Projecte GNU.</dd>
+   <dd> Linus Torvalds va ser influenciat
+    parcialment per una xerrada sobre el GNU en Finl&agrave;ndia
+    l'any 1990. &Eacute;s possible que sense aquesta influ&egrave;ncia
+    hagu&eacute;s escrit un nucli semblant al de l'Unix, per&ograve; 
segurament
+    no hagu&eacute;s sigut programari lliure. Linux fou lliure
+    l'any 1992 quan Linus el public&agrave; baix la llic&egrave;ncia
+    GNU GPL. (Veieu les notes de llan&ccedil;ament de la versi&oacute; 
0.12.)</dd>
+   <dd> Encara que Torvalds hagu&eacute;s
+    publicat el Linux sota alguna altra llic&egrave;ncia de programari
+    lliure, un nucli lliure sol no hagu&eacute;s significat una
+    difer&egrave;ncia significativa en el m&oacute;n. La import&agrave;ncia
+    de Linux vingu&eacute; d'ajustar-lo en un marc m&eacute;s
+    ampli, en un sistema operatiu completament lliure: el GNU/Linux.</dd>
+   <dt> <a name="divide" id="divide"></a>No seria millor per a
+    la comunitat si no dividireu la gent amb aquesta petici&oacute;? </dt>
+   <dd> Quan demanem a la gent que
+    digui &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, no estem dividint-la. Estem
+    demanant-los que donen la import&agrave;ncia al Projecte GNU
+    que es mereix pel sistema operatiu GNU. Aix&ograve; no critica
+    o lleva m&egrave;rits a ning&uacute;.</dd>
+   <dd> No obstant aix&ograve;, hi
+    ha gent a la que no li agrada el que diem. A vegades aquesta
+    gent ens ataca en resposta. En ocasions s&oacute;n tan grollers
+    que un es pregunta si ho fan intencionadament tractant d'intimidar-nos
+    i silenciar-nos. Aix&ograve; no ens silencia, per&ograve; tendeix
+    a dividir la comunitat, aix&iacute; que tenim l'esperan&ccedil;a
+    que pugeu conv&egrave;ncer-los per aturar-se.</dd>
+   <dd> D'altra banda, aix&ograve; &eacute;s
+    sols una causa secund&agrave;ria de visi&oacute; en la nostra
+    comunitat. La divisi&oacute; m&eacute;s gran en la comunitat &eacute;s
+    entre la gent que aprecia el programari lliure com una 
q&uuml;esti&oacute; social
+    i &egrave;tica i consideren el programari privatiu un problema
+    social (els simpatitzants del moviment pel programari lliure),
+    i aquells que sols veuen beneficis pr&agrave;ctics i presenten
+    el programari lliure sols com un alternativa eficient de model
+    de desenvolupament (el moviment del codi obert).</dd>
+   <dd> Aquest desacord no &eacute;s
+    sols q&uuml;esti&oacute; de nom&mdash;&eacute;s una 
q&uuml;esti&oacute; de
+    difer&egrave;ncia de valors b&agrave;sics. &Eacute;s essencial
+    per a la comunitat acceptar i pensar sobre aquest desacord.
+    Els noms &ldquo;programari lliure&rdquo; i &ldquo;codi obert&rdquo; 
s&oacute;n
+    els estendards de les dues posicions. Veieu <a 
href="/philosophy/free-software-for-freedom.html">Per
+    qu&egrave; el programari lliure &eacute;s millor que el de
+    codi obert</a>.</dd>
+   <dd> Les difer&egrave;ncies es
+    veuen en part reflectides en la quantitat de gent que t&eacute; en
+    compte el paper del Projecte GNU en la nostra comunitat. La
+    gent que valora la llibertat prefereix anomenar 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; al
+    sistema, i la gent que apr&egrave;n perqu&egrave; el sistema
+    es diu &ldquo;GNU/Linux&rdquo; solen acabar prestant atenci&oacute; als
+    nostres arguments filos&ograve;fics per la llibertat i la
+    comunitat (per aix&ograve; l'elecci&oacute; del nom per al
+    sistema marca una difer&egrave;ncia real per a la societat).
+    No obstant aix&ograve;, el desacord probablement existiria
+    encara que tothom conegu&eacute;s l'origen del sistema i us&eacute;s
+    el nom correcte. Aquest conflicte sols pot superar-se si els
+    que reconeixem la import&agrave;ncia de la llibertat persuadim
+    a tothom (cosa que no ser&agrave; gens f&agrave;cil), o siguem
+    derrotats definitivament (espero que no).</dd>
+   <dt> <a name="freespeech" id="freespeech"></a>No d&oacute;na
+    suport el Projecte GNU a la llibertat d'expressi&oacute; individual
+    per anomenar al sistema com cadasc&uacute; trii? </dt>
+   <dd> S&iacute;, per descomptat. Creiem que vost&egrave; t&eacute; la
+    llibertat d'anomenar al sistema operatiu amb el nom que desitgi.
+    Nosaltres demanem a la gent que l'anomeni GNU/Linux com una
+    manera de fer just&iacute;cia cara al Projecte GNU, per promoure
+    els valors de la llibertat en els que es basa el GNU i per
+    informar a altres que aquests valors els que han fet possible
+    l'exist&egrave;ncia del sistema.</dd>
+   <dt> <a name="everyoneknows" id="everyoneknows"></a>At&egrave;s
+    que tothom sap el paper del GNU en el desenvolupament del
+    sistema, no es sobreent&eacute;n el mot &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
complet? </dt>
+   <dd> L'experi&egrave;ncia ens
+    mostra que els usuaris del sistema, i que els p&uacute;blic
+    que usa ordinadors en general, no saben res encara sobre el
+    sistema GNU. La majoria d'articles que parlen del sistema
+    no mencionen el nom &ldquo;GNU&rdquo;, o els ideals pels que
+    lluita el GNU. <a href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html">Usuaris
+    del GNU que mai no han sentit parlar del GNU</a> ho explica
+    en m&eacute;s detall.</dd>
+   <dd> La gent que diu aix&ograve; s&oacute;n
+    probablement geeks (amants de la tecnologia) pensant en altres
+    geeks que coneixen. Els geeks solen saber una mica del GNU,
+    per&ograve; molts tenen una idea completament equivocada del
+    que &eacute;s el GNU. Per exemple, molts creuen que &eacute;s
+    una col&middot;lecci&oacute; de <a 
href="#tools">&ldquo;ferramentes&rdquo;</a>,
+    o un projecte per desenvolupar ferramentes.</dd>
+   <dd> La formulaci&oacute; d'aquesta
+    pregunta, que &eacute;s t&iacute;pica, il&middot;lustra un
+    altre error com&uacute;. Al parlar &ldquo;del paper del GNU&rdquo; en
+    desenvolupar quelcom s'asumeix que el GNU &eacute;s un grup
+    de persones. El GNU &eacute;s un sistema operatiu. Tindria
+    sentit parlar sobre el paper del Projecte GNU en aquesta o
+    alguna altra activitat, per&ograve; no el del GNU.</dd>
+   <dt> <a name="everyoneknows2" id="everyoneknows2"></a>At&egrave;s
+    que conec el paper del sistema GNU, quina import&agrave;ncia
+    t&eacute; el nom que utilitzi? </dt>
+   <dd> Si les vostres paraules no reflecteixen el vostre coneixement,
+    no podr&agrave; ensenyar a altres. Molta gent que ha sentit
+    parlar del sistema GNU/Linux pensa que aquest es diu 
&ldquo;Linux&rdquo;,
+    que va ser comen&ccedil;at per Linus Torvalds i que tenia
+    la intenci&oacute; de ser &ldquo;codi obert&rdquo;. Si no
+    els conta la veritat, qui ho far&agrave;? </dd>
+   <dt> <a name="windows" id="windows"></a>No &eacute;s m&eacute;s
+    curt anomenar &ldquo;Linux&rdquo; al &ldquo;GNU/Linux&rdquo; igual
+    que acurtem &ldquo;Windows&rdquo; per referir-nos al &ldquo;Microsoft
+    Windows&rdquo;? </dt>
+   <dd> &Eacute;s &uacute;til escur&ccedil;ar
+    un nom que s'utilitza molt, per&ograve; no si l'abreviatura &eacute;s
+    enganyosa.</dd>
+   <dd> Pr&agrave;cticament tothom
+    en els pa&iuml;sos desenvolupats saben que el sistema 
&ldquo;Windows&rdquo; fou
+    creat per Microsoft, aix&iacute; que escurcen &ldquo;Microsoft
+    Windows&rdquo; a &ldquo;Windows&rdquo; fet que no enganya
+    ning&uacute; perqu&egrave; tothom sap quina &eacute;s la naturalesa
+    i l'origen del sistema. Escur&ccedil;ar &ldquo;GNU/Linux&rdquo; a 
&ldquo;Linux&rdquo; d&oacute;na
+    una idea equivocada d'on prov&eacute; el sistema.</dd>
+   <dd> La q&uuml;esti&oacute; &eacute;s
+    en s&iacute; enganyosa perqu&egrave; GNU i Microsoft no s&oacute;n
+    la mateixa cosa. Microsoft &eacute;s una empresa; GNU &eacute;s
+    un sistema operatiu.</dd>
+   <dt> <a name="tools" id="tools"></a>No &eacute;s el GNU una
+    col&middot;lecci&oacute; de ferramentes de programaci&oacute; que
+    fou inclosa en el Linux? </dt>
+   <dd> La gent que pensa que Linux &eacute;s
+    un sistema operatiu complet, si escolten parlar del GNU, a
+    sovint prenen una idea equivocada del que &eacute;s. Solen
+    creure que GNU &eacute;s el nom d'una col&middot;lecci&oacute; de
+    programes&mdash;a vegades ho anomenen &ldquo;ferramentes de
+    programaci&oacute;&rdquo;, ja que algunes de les nostres eines
+    de programaci&oacute; s'han fet populars. La idea de que 
&ldquo;GNU&rdquo; &eacute;s
+    el nom d'un sistema operatiu &eacute;s dif&iacute;cil d'introduir
+    en un marc conceptual en el que el sistema operatiu &eacute;s
+    anomenat &ldquo;Linux&rdquo;. </dd>
+   <dd> El Projecte GNU adquir&iacute; el
+    seu nom del sistema operatiu GNU&mdash;&eacute;s el projecte
+    per a desenvolupar el sistema GNU. (Veieu <a 
href="/gnu/initial-announcement.ca.html">l'anunci
+    inicial de 1983</a>.)</dd>
+   <dd> Nosaltres desenvolup&agrave;rem
+    programes com el GCC, el GNU Emacs, el GAS, el GLIBC, el BASH,
+    etc., perqu&egrave; els necessit&agrave;vem per al sistema
+    operatiu GNU. El GCC, la Col&middot;lecci&oacute; de Compiladors
+    de GNU &eacute;s el compilador amb el que escrivirem el sistema
+    operatiu GNU. Desenvolup&agrave;rem tamb&eacute;, els que
+    treball&agrave;vem en el Projecte GNU, el Ghostscript, el
+    GNUCash, el GNU Chess i el GNOME per al sistema GNU tamb&eacute;.</dd>
+   <dt> <a name="osvskernel" id="osvskernel"></a>Quina &eacute;s
+    la difer&egrave;ncia entre un sistema operatiu i un nucli? </dt>
+   <dd> Un sistema operatiu, de la
+    forma en que emprem el terme, significa una col&middot;lecci&oacute; de
+    programes que s&oacute;n suficients per utilitzar l'ordinador
+    per fer una &agrave;mplia varietat de tasques. Un sistema
+    operatiu de prop&ograve;sit general, per ser complet, deuria
+    poder ocupar-se de totes les tasques que la gran majoria d'usuaris
+    volguessin fer. </dd>
+   <dd> El nucli &eacute;s un dels
+    programes en un sistema operatiu&mdash;el programa que assigna
+    els recursos de la m&agrave;quina als altres programes que
+    s'estan executant. El nucli tamb&eacute; ha d'encarregar-se
+    d'arracar i aturar els altres programes.</dd>
+   <dd> Degut a la confusi&oacute;,
+    molta gent usa el terme &ldquo;sistema operatiu&rdquo; per
+    referir-se al &ldquo;nucli&rdquo;. Ambd&oacute;s usos del
+    terme es remunten enrere molts anys. L'&uacute;s de &ldquo;sistema
+    operatiu&rdquo; per referir-se al &ldquo;nucli&rdquo; es troba
+    en nombrosos llibres de text de disseny de sistemes, remuntant-se
+    als anys 80. Al mateix temps, als 80, el &ldquo;sistema operatiu
+    Unix&rdquo; era conegut per incloure tots els programes del
+    sistema, i les versions de l'Unix de Berkeley tamb&eacute; 
inclo&iuml;en
+    videojocs. Des que intent&agrave;rem que el GNU fos un sistema
+    operatiu semblant a l'Unix, empr&agrave;rem el terme &ldquo;sistema
+    operatiu&rdquo; de la mateixa manera.</dd>
+   <dd> La majoria de vegades que
+    la gent parla del &ldquo;sistema operatiu Linux&rdquo; estan
+    utilitzant &ldquo;sistema operatiu&rdquo; de la mateixa forma
+    que nosaltres l'utilitzem: es refereixen a la col&middot;lecci&oacute; 
completa
+    de programes. Si a aix&ograve; &eacute;s al que us esteu referint,
+    si us plau anomeneu-lo &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Si us esteu
+    referint &uacute;nicament al nucli, llavors &ldquo;Linux&rdquo; 
&eacute;s
+    el nom correcte, per&ograve; per favor dieu &ldquo;nucli&rdquo; 
tamb&eacute; per
+    evitar l'ambig&uuml;itat sobre el programari al que us referiu.</dd>
+   <dd> Si preferiu utilitzar un
+    altre terme com ara &ldquo;distribuci&oacute; del sistema&rdquo; per
+    a la col&middot;lecci&oacute; completa de programes, en lloc
+    de &ldquo;sistema operatiu&rdquo;, &eacute;s correcte. Llavors
+    tamb&eacute; deur&iacute;eu parlar de distribucions del sistema
+    GNU/Linux.</dd>
+   <dt> <a name="afterkernel" id="afterkernel"></a>Estem anomenant
+    al sistema operatiu en conjunt com al nucli, Linux. No &eacute;s
+    normal anomenar al sistema operatiu com al seu nucli? </dt>
+   <dd> Aquesta pr&agrave;ctica sembla
+    ser molt estranya&mdash;no trobem altres exemples d'errors
+    semblants al mal &uacute;s del nom &ldquo;Linux&rdquo;. Normalment
+    un sistema operatiu es desenvolupa com un &uacute;nic projecte
+    i els desenvolupadors elegeixen un nom per al sistema en conjunt.
+    El nucli no sol tenir un nom propi&mdash;en lloc d'aix&ograve;,
+    la gent diu &ldquo;el nucli del susdit&rdquo; o &ldquo;el
+    susdit nucli&rdquo;. </dd>
+   <dd> Per aix&ograve; les dues
+    construccions s&oacute;n usades com a sin&ograve;nim, 
l'expressi&oacute; &ldquo;el
+    nucli Linux&rdquo; pot ser mal interpretada f&agrave;cilment
+    per &ldquo;el nucli del Linux&rdquo;, que implica que el Linux
+    deu ser quelcom m&eacute;s que el nucli. Podeu evitar aquesta
+    mala interpretaci&oacute; dient o escrivint &ldquo;el nucli,
+    Linux&rdquo; o &ldquo;Linux, el nucli.&rdquo;</dd>
+   <dt> <a name="long" id="long"></a>El problema de &ldquo;GNU/Linux&rdquo; 
&eacute;s
+    que &eacute;s massa llarg. Quin nom m&eacute;s curt recomaneu? </dt>
+   <dd> Durant un temps prov&agrave;rem
+    amb el nom &ldquo;LiGNUx&rdquo;, que combina les paraules 
&ldquo;GNU&rdquo; i &ldquo;Linux&rdquo;.
+    La reacci&oacute; fou molt dolenta. La genta accepta molt
+    millor el nom &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. </dd>
+   <dd> El nom leg&iacute;tim m&eacute;s
+    curt per al sistema &eacute;s &ldquo;GNU&rdquo;, per&ograve; 
l'anomenem &ldquo;GNU/Linux&rdquo; per
+    les raons que donem baix.</dd>
+   <dt> <a name="justgnu" id="justgnu"></a>At&egrave;s que Linux &eacute;s
+    una contribuci&oacute; secund&agrave;ria, seria faltar a la
+    veritat anomenar al sistema simplement &ldquo;GNU&rdquo;? </dt>
+   <dd> No seria faltar als fets,
+    per&ograve; no &eacute;s la millor opci&oacute;. Ac&iacute; estan
+    les raons per les que anomenem &ldquo;GNU/Linux&rdquo; al
+    sistema en lloc de &ldquo;GNU&rdquo; solament: </dd>
+  </dl>
+  <ul>
+   <li>
+    <dd> El sistema no &eacute;s el GNU exactament&mdash;t&eacute; un
+     nucli diferent (el Linux). Diferenciant el GNU/Linux del
+     GNU &eacute;s &uacute;til. </dd>
+   </li>
+   <li>
+    <dd> Seria molt groller demanar a la gent que deix&eacute;s
+     de recon&egrave;ixer la tasca de Linus Torvalds. Ell escrigu&eacute; 
un
+     component important del sistema. Nosaltres volem ser reconeguts
+     per llan&ccedil;ar i mantenir el desenvolupament del sistema,
+     per&ograve; aix&ograve; no significa que deguem tractar
+     a Linus de la mateixa manera que els que anomenen 
&ldquo;Linux&rdquo; al
+     sistema ens tracten a nosaltres. Estem totalment desacord
+     amb les seves idees pol&iacute;tiques, per&ograve; duem
+     aquest desacord de forma honorable i oberta, en lloc d'intentar
+     arrabassar-li el reconeixement per la seva contribuci&oacute; al
+     sistema. </dd>
+   </li>
+   <li>
+    <dd> At&egrave;s que molta gent
+     coneix al sistema amb el nom de &ldquo;Linux&rdquo;, si
+     nosaltres diem &ldquo;GNU&rdquo; poden, simplement, no 
recon&egrave;ixer
+     de que estem parlant del mateix sistema. Si diem 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;,
+     poden fer una connexi&oacute; amb el que ja han sentit. </dd>
+   </li>
+  </ul>
+  <dl>
+   <dt><a name="trademarkfee" id="trademarkfee"></a>Hauria que
+    pagar un canon si utilitze &ldquo;Linux&rdquo; en el nom d'un
+    producte i hauria tamb&eacute; de pagar-lo si utilitze el
+    nom &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. &Eacute;s dolent utilitzar 
&ldquo;GNU&rdquo; sense &ldquo;Linux&rdquo;,
+    per estalviar el canon? </dt>
+   <dd> No hi ha res de dolent en
+    anomenar al sistema &ldquo;GNU&rdquo;; b&agrave;sicament,
+    aix&ograve; &eacute;s el que &eacute;s. &Eacute;s bo donar-li
+    a Linus Torvalds el reconeixement que es mereix, per&ograve; no
+    teniu l'obligaci&oacute; de pagar pel privilegi de donar-se'l. </dd>
+   <dd> Aix&iacute; que si us voleu
+    referir al sistema simplement com&nbsp;&ldquo;GNU&rdquo;,
+    per evitar pagar un canon per anomenar-lo &ldquo;Linux&rdquo;,
+    no us criticarem.</dd>
+   <dt> <a name="many" id="many"></a>Molts altres projectes han
+    contribu&iuml;t al sistema per fer-lo com &eacute;s avui en
+    dia; per exemple el TeX, l'X11, l'Apache, el Perl, i molts
+    altres programes. Els vostres arguments no impliquen que deur&iacute;em
+    recon&egrave;ixer-los aquests tamb&eacute;? (Per&ograve; aix&ograve; 
significaria
+    un nom tant llarg que seria absurd.) </dt>
+   <dd> El que diem &eacute;s que
+    deus donar al desenvolupador principal del projecte la seva
+    part de reconeixement. El principal desenvolupador &eacute;s
+    el Projecte GNU, i el sistema &eacute;s b&agrave;sicament
+    el GNU. </dd>
+   <dd> Si et sents fins i tot m&eacute;s
+    propens a atorgar reconeixement a qui el mereix, podries pensar
+    que alguns que han contribu&iuml;t de forma secund&agrave;ria
+    tamb&eacute; haurien de figurar en el nom del sistema. Si &eacute;s
+    aix&iacute;, has de saber que no tenim gens en contra d'aix&ograve;.
+    Si penses que X11 es mereix figurar en el nom del sistema,
+    i per tant desitges cridar al sistema GNU/X11/Linux, per favor
+    fes-ho. Si penses que Perl simplement hauria de figurar, i
+    vols escriure GNU/Linux/Perl, endavant. </dd>
+   <dd> At&egrave;s que un nom llarg
+    com GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv &eacute;s
+    absurd, en algun punt haur&agrave;s de tallar-lo i ometre
+    els noms de molts altres desenvolupadors secundaris. No hi
+    ha cap indicaci&oacute; &ograve;bvia d'on fixar el punt de
+    tall, per tant no direm res en contra de la teva elecci&oacute;.</dd>
+   <dd> Diferents punts de tall durien
+    a diferents opcions per a cridar al sistema. Per&ograve; un
+    nom que no respecta el reconeixement correcte del sistema,
+    ni &agrave;dhuc amb qualsevol punt de tall, &eacute;s 
&ldquo;Linux&rdquo;.
+    No seria adequat donar tot el reconeixement a una contribuci&oacute; 
secund&agrave;ria
+    (Linux) mentre s'omet la contribuci&oacute; principal (GNU).</dd>
+   <dt> <a name="others" id="others"></a>Molts altres projectes
+    han contribu&iuml;t al sistema com &eacute;s avui, per&ograve; no
+    insisteixen en anomenar-lo XYZ/Linux. Per qu&egrave; deur&iacute;em
+    fer cas a GNU en especial? </dt>
+   <dd> Milers de projectes han desenvolupat
+    programes inclosos normalment en els sistemes GNU/Linux d'avui.
+    Tots ells esperen reconeixement per les seves contribucions,
+    per&ograve; no s&oacute;n els desenvolupadors principals del
+    sistema complet, aix&iacute; que no demanen ser reconeguts
+    d'aquesta forma. </dd>
+   <dd> El GNU &eacute;s diferent
+    perqu&egrave; &eacute;s m&eacute;s que una simple programa
+    que ha contribu&iuml;t, m&eacute;s que una simple 
col&middot;lecci&oacute; de
+    programes contribuents. El GNU &eacute;s el marc on s'ha constru&iuml;t
+    el sistema.</dd>
+   <dt style="margin-bottom: 0.5cm;"> <a name="manycompanies" 
id="manycompanies"></a>Moltes
+    empreses han contribu&iuml;t al desenvolupament del sistema
+    tal i com el coneixem; no significa aix&ograve; que deur&iacute;em
+    anomenar-lo GNU/Redhat/Novell/Linux? </dt>
+   <dd> El GNU no &eacute;s comparable
+    a Red Hat o Novell; no &eacute;s una empresa, una organitzaci&oacute;,
+    o cap altre tipus d'activitat. El GNU &eacute;s un sistema
+    operatiu. (Quan parlem del Projecte GNU, ens referim al projecte
+    que ha desenvolupat el sistema GNU.) El sistema GNU/Linux
+    est&agrave; basat en el GNU, i &eacute;s per aix&ograve; que
+    GNU deu apareixer en el nom.</dd>
+   <dd> Moltes de les contribucions
+    d'aquestes empreses al sistema GNU/Linux resideixen en el
+    codi amb el que han contribu&iuml;t a diversos paquets del
+    GNU incloent el GCC i el GNOME. Al dir GNU/Linux estem donant
+    el reconeixement a aquestes empreses al igual que a la resta
+    de desenvolupadors del GNU.</dd>
+   <dt> <a name="whyslash" id="whyslash"></a>Per qu&egrave; escriviu 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; en
+    lloc de &ldquo;GNU Linux&rdquo;? </dt>
+   <dd> Seguint les regles de l'angl&egrave;s,
+    en al construcci&oacute; &ldquo;GNU Linux&rdquo; la paraula 
&ldquo;GNU&rdquo; modifica
+    a &ldquo;Linux&rdquo;. Pot significar tamb&eacute; &ldquo;la
+    versi&oacute; Linux de GNU&rdquo; o &ldquo;Linux, que &eacute;s
+    un paquet del GNU.&rdquo; Cap d'aquests significats s'ajusta
+    a la situaci&oacute; real. </dd>
+   <dd> Linux no &eacute;s un paquet
+    del GNU; ja que no va ser desenvolupat baix el els auspicis
+    del Projecte GNU o va contribuir espec&iacute;ficament al
+    Projecte GNU. Linus Torvalds escrigu&eacute; Linux independentment,
+    com un projecte personal. Aix&iacute; que el significat que
+    s'extreu de &ldquo;Linux, que &eacute;s un paquet del GNU&rdquo; no 
&eacute;s
+    cert.</dd>
+   <dd> No parlem d'una versi&oacute; GNU
+    del Linux, el nucli. El Projecte GNU no t&eacute; una versi&oacute; 
pr&ograve;pia
+    del Linux. Els sistemes GNU/Linux no utilitzen una versi&oacute; 
diferent
+    del Linux; l'&uacute;s principal del Linux &eacute;s en aquests
+    sistemes i la seva versi&oacute; est&agrave;ndard ha estat
+    desenvolupada per funcionar en aquests. Aix&iacute; que dir &ldquo;la
+    versi&oacute; GNU del Linux&rdquo; no &eacute;s correcte tampoc.</dd>
+   <dd> Nosaltres perlem sobre una
+    versi&oacute; del GNU, el sistema operatiu, que es distingueix
+    per tenir el Linux com a nucli. La barra est&agrave; per donar-li
+    un significat correcte ja que significa 
&ldquo;combinaci&oacute;.&rdquo; (Penseu
+    en &ldquo;Entrada/Sortida&rdquo;.) Aquest sistema &eacute;s
+    la combinaci&oacute; del GNU i el Linux; d'ac&iacute;, 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;.</dd>
+   <dd> No hi ha altres maneres d'expressar &ldquo;combinaci&oacute;&rdquo;.
+    Si penseu que el signe de la suma (+) &eacute;s clar, si us
+    plau utilitzeu-lo. En franc&egrave;s, un gui&oacute; &eacute;s
+    clarificador: &ldquo;GNU-Linux&rdquo;. En castell&agrave;,
+    de vegades diem &ldquo;GNU con Linux&rdquo;.</dd>
+   <dt> <a name="whyorder" id="whyorder"></a>Per qu&egrave; 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; en
+    lloc de &ldquo;Linux/GNU&rdquo;? </dt>
+   <dd> &Eacute;s m&eacute;s apropiat
+    mencionar la contribuci&oacute; principal primer. La 
contribuci&oacute; del
+    Projecte GNU al sistema no &eacute;s sols m&eacute;s gran
+    i anterior que la del Linux, sin&oacute; que a m&eacute;s
+    nosaltres comen&ccedil;&agrave;rem tota l'activitat. </dd>
+   <dd> No obstant aix&ograve;, si
+    preferiu anomenar al sistema &ldquo;Linux/GNU&rdquo;, &eacute;s
+    molt millor que all&ograve; que la gent acostuma a fer: ometre
+    al GNU completament i fer par&egrave;ixer que Linux &eacute;s
+    el sistema complet.</dd>
+   <dt style="margin-bottom: 0.5cm;"> <a name="distronames" 
id="distronames"></a>La
+    meva distribuci&oacute; es diu &ldquo;Foobar Linux&rdquo;;
+    no demostra aix&ograve; que &eacute;s realment Linux? </dt>
+   <dd> Aix&ograve; significa que
+    la gent que ha fet la distribuci&oacute; &ldquo;Foobar Linux&rdquo; 
estan
+    repetint l'error com&uacute;.</dd>
+   <dt> <a name="distronames1" id="distronames1"></a>El nom oficial
+    de la meva distribuci&oacute; &eacute;s &ldquo;Foobar Linux&rdquo;;
+    No existeix cap problema en anomenar-la d'una altra manera
+    que no siga sols &ldquo;Linux&rdquo;? </dt>
+   <dd> Si ells poden canviar &ldquo;GNU&rdquo; per &ldquo;Foobar
+    Linux&rdquo;, vosaltres podeu canviar-li el nom altra vegada
+    i anomenar-la &ldquo;Foobar GNU/Linux&rdquo;. No pot ser m&eacute;s
+    equivocat corregir l'error que cometre'l.</dd>
+   <dt> <a name="companies" id="companies"></a>No seria m&eacute;s
+    efectiu demanar a les companyies com Mandrake, Red Hat i IBM
+    anomenar &ldquo;GNU/Linux&rdquo; a les seves distribucions
+    en lloc de demanar-ho als particulars? </dt>
+   <dd> No &eacute;s una elecci&oacute; d'un
+    o d'un altre&mdash;nosaltres demanem a les companyies, a les
+    organitzacions i als particulars a difondre la paraula. De
+    fet, els ho hem demanat a aquestes tres companyies. Mandrake
+    utilitza el terme &ldquo;GNU/Linux&rdquo; algunes vegades,
+    per&ograve; IBM i Red Hat es refusaren a ajudar. Un executiu
+    digu&eacute;, &ldquo;&Eacute;s purament una decisi&oacute; comercial;
+    esperem fer m&eacute;s diners anomenant-la 'Linux'.&rdquo; En
+    altres paraules, a la companyia no li importava el que era
+    cert. </dd>
+   <dd> No podem fer que canvi&iuml;n,
+    per&ograve; no som dels que es rendeixen perqu&egrave; el
+    cam&iacute; no sigui f&agrave;cil. Podeu no tenir tanta 
influ&egrave;ncia
+    com IBM o Red Hat, per&ograve; podeu seguir ajudant. Junts
+    podem canviar la situaci&oacute; al punt en el que les companyies
+    treguin m&eacute;s profit anomenant a les seves distribucions 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;.</dd>
+   <dt> <a name="reserve" id="reserve"></a>No seria millor reservar
+    el nom &ldquo;GNU/Linux&rdquo; per a les distribucions que
+    disposen de programari lliure &uacute;nicament? Al cap i a
+    la fi, aquest &eacute;s l'ideal del GNU. </dt>
+   <dd> La pr&agrave;ctica &agrave;mpliament
+    estesa d'afegir programari no lliure als sistemes GNU/Linux &eacute;s
+    un gran problema per a la nostra comunitat. Aix&ograve; ensenya
+    als usuaris que el programari no lliure &eacute;s bo i que
+    utilitzar-lo &eacute;s part de l'esperit del &ldquo;Linux&rdquo;.
+    Molts grups d'usuaris del &ldquo;Linux&rdquo; entenen com
+    a missi&oacute; pr&ograve;pia ajudar a usuaris de programari
+    no lliure i incl&uacute;s animen als venedors a exposar-los
+    en els seus mostradors. Adopten l'objectiu &ldquo;d'ajudar
+    als usuaris&rdquo; del GNU/Linux (fins i tot ajudant-los a
+    utilitzar aplicacions i controladors no lliures), o fer al
+    sistema m&eacute;s popular a costa de la seva llibertat. </dd>
+   <dd> La q&uuml;esti&oacute; &eacute;s
+    com intentar canviar aix&ograve;.</dd>
+   <dd> Donat que gran part de la
+    comunitat que utilitza el GNU amb el Linux no saben el que &eacute;s,
+    des del nostre punt de vista, desacreditar aquestes versions
+    adulterades, dient que no s&oacute;n el GNU realment, no ensenyaria
+    als usuaris a valorar m&eacute;s la llibertat. No entendrien
+    el missatge. Respondrien que mai havien pensat que aquests
+    sistemes fossin el GNU.</dd>
+   <dd> La forma correcta per a tractar
+    que aquests usuaris vegin una connexi&oacute; amb el concepte
+    de llibertat &eacute;s exactament la contr&agrave;ria: informar-los
+    que aquests sistemes <em>s&oacute;n</em> versions del GNU,
+    que tots estan basats en un sistema que existeix espec&iacute;ficament
+    per al benefici de la llibertat dels seus usuaris. Amb aquest
+    coneixement, els usuaris podran comen&ccedil;ar a recon&egrave;ixer
+    Lindows i l'anomenat &ldquo;United Linux&rdquo; com versions
+    adulterades i pervertides del GNU. </dd>
+   <dd> &Eacute;s molt &uacute;til
+    fundar Grups d'Usuaris de GNU/Linux, que anomenin al sistema
+    GNU/Linux i adoptin els ideals del Projecte GNU com una base
+    per a les seves activitats. Si el Grup d'Usuaris de Linux
+    de la seva regi&oacute; sofreix dels problemes esmentats anteriorment,
+    us suggerim que comenci una campanya dintre del grup per a
+    canviar la seva orientaci&oacute; (i el seu nom) o comen&ccedil;ar
+    un altre grup nou. La gent que enfoca les seves energies en
+    els objectius m&eacute;s superflus estan en el seu dret de
+    fer-ho, per&ograve; no deixis que t'arrosseguin amb ells! </dd>
+   <dt> <a name="gnudist" id="gnudist"></a>Per qu&egrave; no fer
+    una distribuci&oacute; GNU del Linux (sic) i anomenar-la GNU/Linux? 
</dt>
+   <dd> Totes les distribucions del &ldquo;Linux&rdquo; s&oacute;n
+    de fet versions del sistema GNU amb el Linux com a nucli.
+    El prop&ograve;sit del terme &ldquo;GNU/Linux&rdquo; &eacute;s
+    de comunicar aquest punt. Desenvolupar una nova distribuci&oacute; 
anomenada &ldquo;GNU/Linux&rdquo; solament,
+    enfosquiria aquest punt que volem recalcar. </dd>
+   <dd> Quant a l'elaboraci&oacute; d'una
+    distribuci&oacute; de GNU/Linux, ja ho vam fer una vegada,
+    quan es va fund&agrave; el desenvolupament primerenc del Debian
+    GNU/Linux. Fer-ho de nou no sembla &uacute;til; hi hauria
+    molt de treball i tret que la nova distribuci&oacute; tingu&eacute;s
+    uns avantatges pr&agrave;ctics substancials sobre les altres
+    distribucions, no serviria per al prop&ograve;sit.</dd>
+   <dd> En lloc d'aix&ograve; ajudem
+    als desenvolupadors de distribucions del GNU/Linux 100% lliures,
+    com la gNewSense i l'Ututo.</dd>
+   <dt> <a name="linuxgnu" id="linuxgnu"></a>Per qu&egrave; no
+    dir simplement que &ldquo;Linux &eacute;s el nucli del GNU&rdquo; i
+    publicar alguna versi&oacute; existent del GNU/Linux amb el
+    nom de &ldquo;GNU&rdquo;? </dt>
+   <dd> Podria haver estat una bona
+    idea adoptar el Linux com el nucli del GNU all&agrave; pel
+    1992. Si ens hagu&eacute;ssim adonat, llavors, quant de temps
+    ens duria fer funcionar el GNU Hurd, segurament ho haur&iacute;em
+    fet. </dd>
+   <dd> Si agaf&eacute;ssim una versi&oacute; existent
+    del GNU/Linux i la rebateg&eacute;ssim com &ldquo;GNU&rdquo;,
+    seria com agafar una versi&oacute; del sistema GNU i rebatejar-la
+    com &ldquo;Linux&rdquo;. Aix&ograve; no estaria b&eacute;,
+    i no volem actuar aix&iacute;.</dd>
+   <dt> <a name="condemn" id="condemn"></a>Va condemnar el Projecte
+    GNU i es va oposar a utilitzar el Linux en els primers dies? </dt>
+   <dd> No adopt&agrave;rem el Linux
+    com el nostre nucli, per&ograve; ni el condemn&agrave;rem
+    ni ens opos&agrave;rem a ell. El 1993 comen&ccedil;&agrave;rem
+    a discutir les maneres de patrocinar el desenvolupament del
+    Debian GNU/Linux. Tamb&eacute; tract&agrave;rem de cooperar
+    amb la gent que estava modificant alguns paquets del GNU per
+    usar-los amb el Linux. Vam voler incloure els seus canvis
+    en les distribucions est&agrave;ndard dels paquets GNU, de
+    manera que poguessin funcionar en les versions GNU basades
+    en Linux. Per&ograve; els canvis a sovint es feren a prop&ograve;sit
+    i no eren portables. </dd>
+   <dd> La gent que va fer els canvis
+    mostr&agrave; poc inter&egrave;s en cooperar amb nosaltres.
+    Un d'ells de fet ens digu&eacute; que no volia treballar amb
+    el Projecte GNU perqu&egrave; era un&nbsp;&ldquo;usuari del
+    Linux&rdquo;. Aix&ograve; fou un shock per a nosaltres, perqu&egrave; 
la
+    gent que havia portat els paquets del GNU a altres sistemes
+    operatius generalment volia treballar amb nosaltres. No obstant
+    aix&ograve;, aquest grup del Linux que desenvolupava un sistema
+    que estava basat principalment en el GNU fou el primer (i
+    pr&agrave;cticament l'&uacute;nic) que no estava disposat
+    a treballar amb nosaltres.</dd>
+   <dd> Aix&iacute; fou com aquesta
+    experi&egrave;ncia ens mostr&agrave; que la gent estava anomenant 
&ldquo;Linux&rdquo; a
+    una versi&oacute; del GNU i aquesta confusi&oacute; estava
+    obstruint el nostre treball. Demanar que anomeneu al sistema 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; &eacute;s
+    la nostra resposta a aquest problema i a altres causats per
+    dir inadequadament &ldquo;Linux&rdquo; al sistema.</dd>
+   <dt style="margin-bottom: 0.5cm;"> <a name="wait" id="wait"></a>Per
+    qu&egrave; esper&agrave;reu tant per demanar a la gent que
+    us&eacute;s el nom GNU/Linux? </dt>
+   <dd> De fet no ho f&eacute;rem.
+    Comen&ccedil;&agrave;rem parlant en privat amb els desenvolupadors
+    i distribu&iuml;dors all&agrave; pel 1994 i comen&ccedil;&agrave;rem
+    amb la campanya p&uacute;blica el 1996. Per la nostra part,
+    continuarem tant de temps com sigui necessari.</dd>
+   <dt> <a name="allgpled" id="allgpled"></a>Deuria aplicar-se
+    la convenci&oacute; GNU/[nom] a tots els programes que estan
+    llicenciats amb la GPL? </dt>
+   <dd> Mai ens referim a un programa
+    individual com &ldquo;GNU/[nom]&rdquo;. Quan un programa &eacute;s
+    un paquet del GNU, acostumem a anomenar-lo &ldquo;GNU [nom]&rdquo;. 
</dd>
+   <dd> El GNU, el sistema operatiu,
+    est&agrave; fet de molts tipus de programes. Alguns dels programes
+    del GNU foren escrits com a part del Projecte GNU o hi 
contribu&iuml;ren
+    espec&iacute;ficament; aquests s&oacute;n els paquets GNU
+    i acostumem a emprar el mot &ldquo;GNU&rdquo; en els seus
+    noms.</dd>
+   <dd> &Eacute;s cosa dels desenvolupadors
+    d'un programa decidir si volen contribuir i fer el programa
+    un paquet del GNU. Si desenvolupeu un programa i us agradaria
+    que fos un part del GNU, per favor, escriviu a <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,
+    aix&iacute; el podrem avaluar i decidir si el incloem com
+    a paquet.</dd>
+   <dd> No seria apropiat posar el
+    nom GNU a tots els programes individuals que han estat publicats
+    amb la llic&egrave;ncia GPL. Si escriviu un programa publicat
+    amb la llic&egrave;ncia GPL no significa que el Projecte GNU
+    l'haja escrit o l'hageu escrit per a nosaltres. Per exemple,
+    el nucli, el Linux, est&agrave; publicat sota la GNU GPL,
+    per&ograve; Linus no l'escrigu&eacute; com a part del Projecte
+    GNU&mdash;va fer el treball independentment. Si quelcom no &eacute;s
+    un paquet del GNU, el Projecte GNU no pot respondre per ell
+    i posar &ldquo;GNU&rdquo; en el seu nom seria impropi. </dd>
+   <dd> En contrast, reclamem el
+    reconeixement global del sistema operatiu GNU en conjunt,
+    encara que no per a tots i cadascun dels programes que hi
+    ha en ell. El sistema existeix com a tal gr&agrave;cies a
+    la nostra determinaci&oacute; i persist&egrave;ncia des de
+    l'any 1984, molts anys abans de que el Linux es comenc&eacute;s
+    a desenvolupar.</dd>
+   <dd> El sistema operatiu en el
+    que es popularitz&agrave; el Linux fou b&agrave;sicament el
+    mateix que el sistema operatiu GNU. No era exactament el mateix,
+    perqu&egrave; tenia un nucli distint, per&ograve; era de forma
+    majorit&agrave;ria el mateix sistema. Era una variant del
+    GNU. Era el sistema GNU/Linux.</dd>
+   <dd> El Linux continua sent utilitzat
+    principalment en les variacions d'aquest sistema&mdash;en
+    les versions d'avui del sistema GNU/Linux. El que d&oacute;na
+    a aquests sistemes la seva identitat &eacute;s que el GNU
+    i el Linux estan al seu centre, no el Linux en solitari.</dd>
+   <dt> <a name="unix" id="unix"></a>At&egrave;s que molt del GNU
+    prov&eacute; de l'Unix, no deuria el GNU donar-li reconeixement
+    a l'Unix emprant &ldquo;Unix&rdquo; en el seu nom? </dt>
+   <dd> Realment, res del GNU prov&eacute; de
+    l'Unix. L'Unix era programari propietari (i segueix sent-ho),
+    aix&iacute; que utilitzat alguna part del seu codi en el GNU
+    hauria segut il&middot;legal. No &eacute;s una coincid&egrave;ncia;
+    per aix&ograve; desenvoluparem el GNU: ja que no pod&iacute;em
+    usar amb llibertat l'Unix o qualsevol altre dels sistemes
+    operatius del moment, necessit&agrave;rem crear un sistema
+    lliure per substituir-lo. No pod&iacute;em copiar programes,
+    ni tampoc parts d'ells, de l'Unix; tot havia de ser escrit
+    de nou. </dd>
+   <dd> Cap codi del GNU prov&eacute; de
+    l'Unix, per&ograve; el GNU &eacute;s un sistema compatible
+    amb l'Unix; Per tant, moltes de les idees i especificacions
+    del GNU venen de l'Unix. El nom &ldquo;GNU&rdquo; &eacute;s
+    una forma humorista de pagar aquest tribut a l'Unix, seguint
+    la tradici&oacute; dels hackers dels acr&ograve;nims recursius
+    que comen&ccedil;&agrave; als anys 70.</dd>
+   <dd> El primer acr&ograve;nim
+    recursiu fou el TINT, &ldquo;TINT Is Not TECO&rdquo; (&ldquo;El
+    TINT no &eacute;s el TECO&rdquo;). L'autor del TINT escrigu&eacute; una
+    altra aplicaci&oacute; del TECO (hi havia moltes altres, per
+    a diferents sistemes), per&ograve; en lloc d'anomenar-lo amb
+    un nom avorrit com&ldquo;algunaaltracosa TECO&rdquo;, pens&agrave; amb
+    un nom divertit i intel&middot;ligent. (Aix&ograve; &eacute;s
+    el que significa el hacking: diversi&oacute; amb ast&uacute;cia).</dd>
+   <dd> A altres hackers els agrad&agrave; tant
+    el nom que decidirem imitar la proposta. Es convert&iacute; en
+    una tradici&oacute; que, quan escrivies un programa que era
+    semblant a un altre existent (anem a imaginar que s'anomenava 
&ldquo;Klever&rdquo;),
+    se l'anomenava amb un acr&ograve;nim recursiu, com &ldquo;MINK&rdquo; 
per
+    a &ldquo;MINK Is Not Klever&rdquo; ("El MINK no &eacute;s
+    el Klever"). Amb aquest esperit anomen&agrave;rem a la nostra
+    alternativa per a l'Unix &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;.</dd>
+   <dd> Hist&ograve;ricament, AT&amp;T
+    que fou qui desenvolup&agrave; l'Unix no don&agrave; perm&iacute;s
+    a ning&uacute; per usar el mot &ldquo;Unix&rdquo; en el nom
+    d'un sistema similar, no ho permetien fins i tot quan el 99%
+    del codi era copiat de l'Unix. AT&amp;T de fet amena&ccedil;ava
+    amb denunciar a qualsevol que intentara actuar aix&iacute;.
+    Aquest &eacute;s el motiu per el qual cada una de les versions
+    modificades de l'Unix (que s&oacute;n totes tant propiet&agrave;ries
+    com l'Unix) tenen noms completament diferents que no inclouen
+    el mot &ldquo;Unix&rdquo;.</dd>
+   <dt> <a name="bsd" id="bsd"></a>Deur&iacute;em dir &ldquo;GNU/BSD&rdquo; 
tamb&eacute;? </dt>
+   <dd> No deur&iacute;em anomenar
+    als sistemes BSD (FreeBSD, etc.) com sistemes &ldquo;GNU/BSD&rdquo;,
+    perqu&egrave; aquest terme no s'ajusta a la hist&ograve;ria
+    dels sistemes BSD. </dd>
+   <dd> Els sistemes BSD foren desenvolupats
+    per la UC Berkeley com a programari propietari als anys 80,
+    i es feren lliures a principis dels anys 90. Un sistema operatiu
+    lliure que existeixi avui en dia &eacute;s, segurament, una
+    variant del GNU o del BSD.</dd>
+   <dd> La gent a vegades pregunta
+    si el BSD &eacute;s tamb&eacute; una variant del GNU, com
+    ho &eacute;s el GNU/Linux. No ho &eacute;s. Els desenvolupadors
+    del BSD s'inspiraren en alliberar el seu codi prenent com
+    a exemple el Projecte GNU, i foren les sol&middot;licituds
+    dels activistes del GNU les que ajudaren a conv&egrave;ncer-los,
+    per&ograve; el codi de poc a veure amb el del GNU.</dd>
+   <dd> Els sistemes BSD d'avui utilitzen
+    alguns paquets del GNU, igual que el sistema GNU i les seves
+    variants utilitzen alguns programes del BSD; no obstant aix&ograve;,
+    els sistemes en conjunt s&oacute;n diferents i han evolucionat
+    per separat. Els desenvolupadors del BSD no van escriure un
+    nucli i l'afegiren al sistema GNU, aix&iacute; que un nom
+    com&nbsp;GNU/BSD no s'ajustaria a la realitat.</dd>
+   <dd> La connexi&oacute; entre
+    el GNU/Linux i el GNU &eacute;s m&eacute;s estreta, i &eacute;s
+    per aix&ograve; que el nom &ldquo;GNU/Linux&rdquo; &eacute;s
+    apropiat per al sistema.</dd>
+   <dd> Hi ha una versi&oacute; del
+    GNU que empra el nucli del NetBSD. Els seus desenvolupadors
+    l'anomenen &ldquo;Debian GNU/NetBSD&rdquo;, per&ograve; 
&ldquo;GNU/nuclidelNetBSD&rdquo; seria
+    m&eacute;s exacte, ja que el NetBSD &eacute;s un sistema complet,
+    no sols el nucli. Aquest no &eacute;s un sistema BSD, perqu&egrave; la
+    majoria del que hi ha en ell &eacute;s el mateix que trobem
+    en un sistema GNU/Linux.</dd>
+   <dt> <a name="othersys" id="othersys"></a>Si instal&middot;lo
+    ferramentes del GNU en el Windows, significa aix&ograve; que
+    estic executant un sistema GNU/Windows? </dt>
+   <dd> No de la mateixa forma que el que significa &ldquo;GNU/Linux&rdquo;.
+    Les ferramentes del GNU s&oacute;n sols una part del programari
+    GNU, que &eacute;s sols una part del sistema GNU, i baix d'aquests
+    sols tindr&iacute;eu un altre sistema operatiu complet que
+    no t&eacute; res a veure amb el GNU. Amb tot aix&ograve;, &eacute;s
+    una situaci&oacute; ben diferent a la del GNU/Linux. </dd>
+   <dt> <a name="justlinux" id="justlinux"></a>No seria possible
+    tenir sistemes Linux sense el GNU? </dt>
+   <dd> &Eacute;s possible construir
+    un sistema que tingui el Linux com a nucli per&ograve; que
+    no estigui basat en el GNU. Pareix que hi ha sistemes petits,
+    per a sistemes embeguts, que inclouen el Linux per&ograve; no
+    el GNU. Tamb&eacute; s'ha tafanejat que IBM est&agrave; planejant
+    utilitzar el Linux com a nucli per a l'AIX; sigui cert el
+    xafardeig o no, la veritat &eacute;s que &eacute;s te&ograve;ricament
+    possible. &iquest;Quines conclusions podem treure d'aquests
+    fets a l'hora d'anomenar aquests sistemes? </dd>
+   <dd> La gent que pensa que el
+    nucli &eacute;s m&eacute;s important que la resta del sistema
+    dir&agrave;, &ldquo;Tots ells contenen el Linux, aix&iacute; que
+    anem a anomenar-los sistemes Linux&rdquo;. Per&ograve; aquests
+    sistemes s&oacute;n molt diferents i anomenar-los de la mateixa
+    forma seria erroni (Condueix a la gent a pensar que el nucli &eacute;s
+    m&eacute;s important que la resta del sistema, per exemple).</dd>
+   <dd> En els xicotets sistemes
+    embeguts, el Linux ser&agrave; segurament la major part del
+    sistema; tal vegada &ldquo;sistemes Linux&rdquo; &eacute;s
+    el nom correcte per a ells. Per&ograve; aquests s&oacute;n
+    molt diferents als sistemes GNU/Linux, en els quals hi ha
+    molt m&eacute;s del GNU que del Linux. El hipot&egrave;tic
+    sistema d'IBM ser&agrave; distint tamb&eacute;. El nom correcte
+    per aquest seria AIX/Linux: b&agrave;sicament l'AIX, per&ograve; amb
+    el Linux com a nucli. Aquests noms distints indicarien a l'usuari
+    que els sistemes s&oacute;n en realitat diferents.</dd>
+   <dt> <a name="helplinus" id="helplinus"></a>Per qu&egrave; no
+    anomenar als sistemes &ldquo;Linux&rdquo; de totes maneres
+    i aix&iacute; reforcen el paper de Linus Torvalds com a 
&ldquo;posterboy&rdquo; (imatge)
+    de la nostra comunitat? </dt>
+   <dd> Linus Torvalds &eacute;s
+    el &ldquo;posterboy&rdquo; (&eacute;s altra gent la que ha
+    elegit la paraula, no nosaltres) per als seus objectius, no
+    per als nostres. El seu objectiu &eacute;s fer al sistema
+    m&eacute;s popular i creu que la seva aportaci&oacute; a la
+    societat &eacute;s simplement pr&agrave;ctica: la seva pot&egrave;ncia,
+    fiabilitat i facilitat d'obtenci&oacute;. Mai a def&egrave;s
+    la <a href="/philosophy/why-free.ca.html">llibertat de cooperar</a> com
+    un principi &egrave;tic, i &eacute;s per aix&ograve; que la
+    gent no relaciona el nom &ldquo;Linux&rdquo; amb aquest principi. </dd>
+   <dd> Linus manifesta p&uacute;blicament
+    el seu desacord amb els ideals del moviment pel programari
+    lliure. Ha desenvolupat programari privatiu en el seu treball
+    durant anys (i aix&iacute; ho manifest&agrave; davant d'una
+    gran audi&egrave;ncia en una confer&egrave;ncia de la 
&ldquo;Linux&rdquo;World),
+    i convida p&uacute;blicament als desenvolupadors del Linux,
+    el nucli, a emprar programari privatiu per treballar amb ell.
+    I encara va m&eacute;s enll&agrave;, ens retreu als qui suggerim
+    que els enginyers i cient&iacute;fics devem tenir en compte
+    les conseq&uuml;&egrave;ncies socials del nostre 
treball&mdash;menyspreant
+    d'aquesta manera les lli&ccedil;ons que la societat aprengu&eacute; del
+    desenvolupament de la bomba at&ograve;mica.</dd>
+   <dd> No hi ha res dolent amb escriure
+    un programa lliure per aprendre i divertir-se; el nucli que
+    Linus va escriure per els seus propis motius fou una important
+    contribuci&oacute; a la nostra comunitat. Per&ograve; aquestes
+    motivacions no s&oacute;n la ra&oacute; per la qual un sistema
+    lliure i complet, el GNU/Linux, existeix, i aquestes tampoc
+    mantindran fora de perill la nostra llibertat en el futur.
+    El p&uacute;blic necessita saber aix&ograve;. Linus t&eacute; el
+    dret de promoure les seves idees; no obstant aix&ograve;,
+    la gent les persones deuen ser conscients que el sistema operatiu
+    en q&uuml;esti&oacute; prov&eacute; del ideal de la llibertat,
+    no de les idees de Linus.</dd>
+   <dt style="margin-bottom: 0.5cm;"> <a name="linusagreed" 
id="linusagreed"></a>Est&agrave; Linus
+    Torvalds d'acord amb que el Linux &eacute;s sols el nucli? </dt>
+   <dd> Ho reconegu&eacute; al comen&ccedil;ament.
+    En les notes de les primeres publicacions del Linux escrigu&eacute;, 
<a 
href="http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/Historic/old-versions/RELNOTES-0.01";>&ldquo;La
+    majoria de les ferramentes utilitzades amb el linux s&oacute;n
+    programari del GNU i tenen la llic&egrave;ncia copyleft del
+    GNU. Aquestes ferramentes no estan en la distribuci&oacute; -
+    pregunteu-me (a mi o a GNU) per m&eacute;s 
informaci&oacute;&rdquo;</a>.</dd>
+   <dt> <a name="lost" id="lost"></a>La batalla ja est&agrave; 
perduda&mdash;la
+    societat ha pres la seva decisi&oacute; i no podem canviar-la,
+    aix&iacute; que per qu&egrave; seguir pensant amb aix&ograve;? </dt>
+   <dd> No ens trobem en una batalla, &eacute;s un campanya 
d'educaci&oacute;.
+    Com anomenar al sistema no &eacute;s una decisi&oacute; unipersonal,
+    presa en un moment per &ldquo;la societat&rdquo;: cada persona,
+    cada organitzaci&oacute;, pot decidir quin nom prefereix utilitzar.
+    No podeu fer que la resta usen el nom &ldquo;GNU/Linux&rdquo;,
+    per&ograve; podeu decidir anomenar-lo &ldquo;GNU/Linux&rdquo; vosaltres
+    mateixa&mdash;i fent-ho, estareu ajudant-nos. </dd>
+   <dt> <a name="whatgood" id="whatgood"></a>La societat ha pres
+    la seva decisi&oacute; i no podem canviar-la, per tant qu&egrave; 
t&eacute; de
+    bo anomenar al sistema &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? </dt>
+   <dd> No ens trobem en una situaci&oacute; de tot o res: Les
+    imatges de correcte i incorrecte s&oacute;n idees que han
+    sigut difoses, m&eacute;s o menys, per v&agrave;ries persones.
+    Si anomeneu al sistema &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, estareu ajudant
+    als altres a aprendre la vertadera hist&ograve;ria del sistema,
+    el seu origen, i la ra&oacute; per la que va ser creat. No
+    podeu corregir els malentesos a tots els llocs vosaltres sols,
+    no m&eacute;s que nosaltres, per&ograve; podeu ajudar. Si
+    sols un pocs centenars de personen us veuen utilitzar el terme 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;,
+    haureu educat a un substancial n&uacute;mero de persones amb
+    molt poc treball. I alguns d'ells ensenyaran el nom correcte
+    a altres. </dd>
+   <dt> <a name="explain" id="explain"></a>No seria millor anomenar
+    al sistema &ldquo;Linux&rdquo; i ensenyar a la gent el seu
+    vertader origen amb una explicaci&oacute; de deu minuts? </dt>
+   <dd> Si voleu ajudar-nos explicant
+    a altres d'aquesta forma, apreciem el vostre esfor&ccedil;,
+    per&ograve; aquest no &eacute;s el millor m&egrave;tode. No &eacute;s
+    tan efectiu com anomenar al sistema &ldquo;GNU/Linux&rdquo;,
+    i fa que gasteu ineficientment el vostre temps. </dd>
+   <dd> &Eacute;s ineficient perqu&egrave; pot
+    no penetrar en la societat i segurament no es propague. Algunes
+    de les persones que escolten la vostra explicaci&oacute; estaran
+    atents i potser es facin amb una idea correcta de l'origen
+    del sistema. Per&ograve; &eacute;s molt dif&iacute;cil que
+    repetisquen l'explicaci&oacute; a altres quan parlen del sistema.
+    Segurament l'anomenaran simplement &ldquo;Linux&rdquo;. Sense
+    cap intenci&oacute;, estaran difonent una imatge incorrecta.</dd>
+   <dd> &Eacute;s ineficient perqu&egrave; duu
+    molt de temps. Dient i escrivint &ldquo;GNU/Linux&rdquo; us
+    dur&agrave; sols uns pocs segons al dia, ni tan sols minuts,
+    aix&iacute; que podreu permetre-us arribar a m&eacute;s gent
+    d'aquesta forma. Distingint entre Linux i GNU/Linux quan escriviu
+    i parleu &eacute;s, de lluny, el cam&iacute; m&eacute;s f&agrave;cil
+    per ajudar el Projecte GNU de forma eficient.</dd>
+   <dt> <a name="treatment" id="treatment"></a>Molta gent es riu
+    de vost&egrave;s quan els demaneu que anomenen al sistema
+    GNU/Linux. Per qu&egrave; us sotmeteu a aquest tracte? </dt>
+   <dd> Anomenar &ldquo;Linux&rdquo; al
+    sistema indueix a la gent a idees equivocades sobre la seva
+    hist&ograve;ria i la ra&oacute; de la seva exist&egrave;ncia.
+    La gent que es riu de la nostra demanda segurament s'haja
+    fet amb aquesta idea equivocada&mdash;ells pensen que el nostre
+    treball el va fer Linus, aix&iacute; que es riuen quan els
+    demanem reconeixement per aquest. Si ells saberen la veritat,
+    probablement no se'n riurien. </dd>
+   <dd> Perqu&egrave; hem de c&oacute;rrer
+    el risc de fer una petici&oacute; de la qual a vegades se'ns
+    riuran? Perqu&egrave; a sovint ha segut profit&oacute;s per
+    ajudar al Projecte GNU. Correrem aquest risc de sofrir abusos
+    immerescuts per tal d'aconseguir els nostres objectius.</dd>
+   <dd> Si us trobeu amb una situaci&oacute; d'aquest
+    tipus, no us quedeu de bra&ccedil;os creuats. Si us plau,
+    ensenyeu a la gent que se'n riu la vertadera hist&ograve;ria.
+    Quan vegen com es justifica la petici&oacute;, tot aquell
+    amb un poc de seny deixar&agrave; de riure's.</dd>
+   <dt> <a name="alienate" id="alienate"></a>Alguna gent s'enfada
+    amb vosaltres quan els demaneu que anomenen GNU/Linux al sistema.
+    No sortiu pendent quan feu que s'enfadin? </dt>
+   <dd> No massa. La gent que no
+    aprecia el nostre paper en el desenvolupament del sistema
+    no &eacute;s massa probable que faci un esfor&ccedil; substancial
+    per ajudar-nos. Si ho fan, per exemple publicant programari
+    lliure, &eacute;s quasi segur que ho fan per altres motius
+    i no amb la intenci&oacute; d'ajudar-nos. Mentrestant, si
+    estan ensenyant a la gent a atribuir el nostre treball a alg&uacute; 
altre,
+    estan soscavant la nostra habilitat de rebre ajuda d'altres. </dd>
+   <dd> No t&eacute; sentit preocupar-se
+    per alienar a les persones que de fet no cooperen amb nosaltres,
+    i &eacute;s contraproduent no corregir un problema per no
+    voler entrar en conflicte amb qui el perpetua. Per tant, seguirem
+    tractant de corregir la confusi&oacute;.</dd>
+   <dt> <a name="rename" id="rename"></a>Encara que heu contribu&iuml;t,
+    aix&ograve; us legitima per canviar el nom del sistema operatiu?</dt>
+   <dd> No estem canviant el nom a res; hem estat anomenant 
&ldquo;GNU&rdquo; al
+    sistema des de que l'anunci&agrave;rem el 1983. Qui intent&agrave; 
canviar-li
+    el nom a &ldquo;Linux&rdquo; no devia haver-ho fet. </dd>
+   <dt> <a name="force" id="force"></a>No &eacute;s equivocat for&ccedil;ar
+    a la gent a anomenar al sistema &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? </dt>
+   <dd> Seria equivocat for&ccedil;ar-la i no ho intentem. Nosaltres
+    anomenem &ldquo;GNU/Linux&rdquo; al sistema i us demanem que
+    tamb&eacute; ho feu vosaltres. </dd>
+   <dt> <a name="whynotsue" id="whynotsue"></a>Per qu&egrave; no
+    demandar a la gent que anomeni &ldquo;Linux&rdquo; al sistema
+    sencer? </dt>
+   <dd> No hi ha motius legals per demandar-los, per&ograve; com
+    que creiem en la llibertat d'expressi&oacute;, tampoc volem
+    fer-ho. Nosaltres simplement demanem a la gent que anomeni 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; al
+    sistema perqu&egrave; &eacute;s el correcte. </dd>
+   <dt> <a name="require" id="require"></a>No deur&iacute;eu posar
+    alguna cl&agrave;usula a la GNU GPL per requerir a la gent
+    a anomenar al sistema &ldquo;GNU&rdquo;? </dt>
+   <dd> El prop&ograve;sit de la GNU GPL &eacute;s protegir la
+    llibertat dels usuaris de tot aquell que vulga fer versions
+    privatives del programari. Encara que &eacute;s cert que els
+    qui anomenen &ldquo;Linux&rdquo; al sistema, a sovint fan
+    coses que limiten la llibertat dels usuaris, com ara empaquetar
+    programari no lliure amb el sistema GNU/Linux o fins i tot
+    desenvolupar programari privatiu per al seu &uacute;s, el
+    mer acte d'anomenar &ldquo;Linux&rdquo; al sistema no &eacute;s,
+    per si mateixa, denegar als usuaris la seva llibertat. Seria
+    inadequat fer que la GPL restring&iacute;s quin nom poden
+    utilitzar les persones per al sistema. </dd>
+   <dt> <a name="BSDlicense" id="BSDlicense"></a>At&egrave;s us
+    oposeu a la cl&agrave;usula de la llic&egrave;ncia BSD original
+    que exigeix que es reconega a la Universitat de Calif&ograve;rnia
+    la seva tasca, no resulta hip&ograve;crita que demaneu reconeixement
+    per al Projecte GNU?</dt>
+   <dd> Seria hip&ograve;crita exigir usar el nom GNU/Linux en
+    una cl&agrave;usula de la llic&egrave;ncia, i no ho fem. Sols
+    us <i>demanem</i> que ens doneu el reconeixement que mereixem.</dd>
+   <dt> <a name="deserve" id="deserve"></a>Ja que no vau afegir
+    cap cl&agrave;usula a la GNU GPL per exigir a la gent que
+    anomen&eacute;s &ldquo;GNU&rdquo; al sistema, us mereixeu
+    el que ha passat; perqu&egrave; us queixeu ara?</dt>
+   <dd> La pregunta pressuposa una
+    premissa &egrave;tica (m&eacute;s b&eacute; controvertida):
+    si la gent no us for&ccedil;a a tractar-la b&eacute;, teniu
+    el dret d'aprofitar-vos-en tant com vulgueu. En altres paraules,
+    assumeix que el poder d&oacute;na la ra&oacute;.</dd>
+   <dd> Esperem que estigueu desacord
+    amb aquesta premissa, aix&iacute; com nosaltres ho estem.</dd>
+   <dt> <a name="contradict" id="contradict"></a>No seria millor
+    no contradir el que molta gent creu?</dt>
+   <dd> No creiem que hem de seguir
+    un gran nombre de persones perqu&egrave; han segut enganyats.
+    Esperem que tamb&eacute; us decidiu per la veritat, que &eacute;s
+    l'important.</dd>
+   <dd> Mai hagu&eacute;ssim pogut
+    desenvolupar un sistema operatiu lliure sense negar la creen&ccedil;a,
+    que era acceptada per la majoria de la gent, de que el programari
+    privatiu era leg&iacute;tim i acceptable.</dd>
+   <dt> <a name="somanyright" id="somanyright"></a>At&egrave;s
+    que molta gent l'anomena &ldquo;Linux&rdquo;, no el converteix
+    en el nom correcte? </dt>
+   <dd> No creiem que un error acceptat per la majoria el fa&ccedil;a
+    cert. </dd>
+   <dt> <a name="winning" id="winning"></a>Molta gent es preocupa
+    de qu&egrave; &eacute;s m&eacute;s benefici&oacute;s o de
+    qui surt guanyant i no es fixa en els arguments sobre el que
+    est&agrave; b&eacute; i el que est&agrave; mal. No creieu
+    que obtindr&iacute;eu m&eacute;s suport de la seva part per
+    un altre cam&iacute;?</dt>
+   <dd> Preocupar-se sols d'all&ograve; que &eacute;s
+    m&eacute;s benefici&oacute;s o de qui surt guanyant &eacute;s
+    una forma immoral de viure. El programari no lliure &eacute;s
+    un exemple d'aquesta visi&oacute; immoral i es nodreix d'aquesta.
+    Aix&iacute; que a la llarga &eacute;s contraproduent per a
+    nosaltres sotmetre's a aquesta visi&oacute;. Continuarem parlant
+    sobre all&ograve; que est&agrave; b&eacute; i el que est&agrave; 
malament.</dd>
+   <dd> Esperem que sigueu dels qui
+    us importa el que est&agrave; b&eacute; i el que &eacute;s
+    dolent.</dd>
+  </dl>
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
+
+<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
+<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
+<!-- with the webmasters first. --> 
+<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
+<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
+
+
+<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
+<!-- language if possible, otherwise default to English -->
+<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
+<!-- English is. If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
+
+<div id="footer">
+
+<p>
+Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/contact/">altres formes de contactar</a> 
+amb la FSF.
+<br />
+Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
+<p>
+Vegeu el 
+<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> per informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i 
+publicaci&oacute; de les traduccions d'aquest article.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 2001, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.,
+</p>
+<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA</address>
+<p>Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest 
+article en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que 
+hi aparegui aquesta nota.
+</p>
+
+<p>
+Traducci&oacute;: <a href="mailto:address@hidden";>puigcerver</a>, 
+2 d'abril de 2008. <br />
+Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2008/04/20 11:04:07 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+<div id="translations">
+ <h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h4>
+ <ul class="translations-list">
+ <!-- Catalan -->
+ <li><a href="/gnu/gnu-linux-faq.ca.html">Catal&agrave;</a>&nbsp;[de]</li>
+ <!-- German -->
+ <li><a href="/gnu/gnu-linux-faq.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
+ <!-- English -->
+ <li><a href="/gnu/gnu-linux-faq.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+ <!-- Spanish -->
+ <li><a href="/gnu/gnu-linux-faq.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+ <!-- French -->
+ <li><a href="/gnu/gnu-linux-faq.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+ <!-- Hebrew -->
+ <li><a 
href="/gnu/gnu-linux-faq.he.html">&#x05e2;&#x05d1;&#x05e8;&#x05d9;&#x05ea;</a>&nbsp;[he]</li>
+ <!-- Korean -->
+ <li><a 
href="/gnu/gnu-linux-faq.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
+ <!-- Polish -->
+ <li><a href="/gnu/gnu-linux-faq.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+ <!-- Serbian -->
+ <li><a 
href="/gnu/gnu-linux-faq.sr.html">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
+ </ul>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]