www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu gnu-linux-faq.ca.html


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/gnu gnu-linux-faq.ca.html
Date: Sun, 20 Apr 2008 11:36:44 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    08/04/20 11:36:44

Modified files:
    gnu      : gnu-linux-faq.ca.html 

Log message:
    Some code corrections.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-linux-faq.ca.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: gnu-linux-faq.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu-linux-faq.ca.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- gnu-linux-faq.ca.html    20 Apr 2008 11:04:07 -0000   1.1
+++ gnu-linux-faq.ca.html    20 Apr 2008 11:35:46 -0000   1.2
@@ -30,13 +30,13 @@
     mateixa&mdash;per&ograve; mostr&agrave;rem el cam&iacute;.
     Nosaltres desenvolup&agrave;rem la major part dels components
     centrals, que formen la major contribuci&oacute; al conjunt
-    del sistema. La idea b&agrave;sica era nostra tamb&eacute;. </dd>
-   <dd> Per ser justos, deur&iacute;em
-    tenir almenys igual reconeixement.</dd>
-   <dd> Veieu <a href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">Linux
+    del sistema. La idea b&agrave;sica era nostra tamb&eacute;. </p>
+   <p> Per ser justos, deur&iacute;em
+    tenir almenys igual reconeixement.</p>
+   <p> Veieu <a href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">Linux
      i el Projectre GNU</a> i <a 
href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html">Usuaris
      del GNU que mai no han sentit parlar del GNU</a> per m&eacute;s
-     explicacions, i <a href="/gnu/the-gnu-project.html">El Projecte
+     explicacions, i <a href="/gnu/the-gnu-project.ca.html">El Projecte
      GNU</a> per con&egrave;ixer la hist&ograve;ria.</dd>
    <dt> <a name="whycare" id="whycare"></a>Per qu&egrave; &eacute;s
     important el nom? </dt>
@@ -47,8 +47,8 @@
     Linux tendeix a confondre's i assigna a aquests desenvolupadors
     un paper en la hist&ograve;ria de la nostra comunitat que
     realment no han interpretat. Llavors aquesta gent d&oacute;na
-    un pes desproporcionat al punt de vista dels desenvolupadors.</dd>
-   <dd> Anomenant GNU/Linux al sistema
+    un pes desproporcionat al punt de vista dels desenvolupadors.</p>
+   <p> Anomenant GNU/Linux al sistema
     reconeixeu el paper que el nostre idealisme a jugat en construir
     la nostra comunitat, i <a href="/gnu/why-gnu-linux.ca.html">ajuda
     al p&uacute;blic a recon&egrave;ixer la import&agrave;ncia
@@ -58,8 +58,8 @@
     sistema? </dt>
    <dd> L'anomenar &ldquo;Linux&rdquo; al
     sistema &eacute;s una confusi&oacute; que s'ha dif&oacute;s
-    m&eacute;s r&agrave;pid que la informaci&oacute; correcta.</dd>
-   <dd> La gent que combin&agrave; el
+    m&eacute;s r&agrave;pid que la informaci&oacute; correcta.</p>
+   <p> La gent que combin&agrave; el
     Linux amb el sistema GNU no s'imaginava fins on arribaria
     la seva activitat. Centraren la seva atenci&oacute; en Linux
     i no se n'adonaren que la major part de la combinaci&oacute; era
@@ -67,8 +67,8 @@
     que el nom no tindria import&agrave;ncia. Ens va dur alguns
     anys adonar-nos que el problema era aquest i demanar a la
     gent de corregir-lo. Per aquells temps, la confusi&oacute; ja
-    s'havia est&egrave;s.</dd>
-   <dd> Gran part de la gent que
+    s'havia est&egrave;s.</p>
+   <p> Gran part de la gent que
     anomena &ldquo;Linux&rdquo; al sistema mai ha sentit parlar
     de perqu&egrave; aquest no &eacute;s el nom correcte. Ells
     veuen a altres utilitzant aquest nom i assumeixen que ha de
@@ -78,8 +78,8 @@
     fou la del nom. Per exemple, solen creure que el desenvolupament
     comen&ccedil;&agrave; amb Linus Torvalds el 1991. Aquesta
     falsa visi&oacute; tendeix a refor&ccedil;ar la idea de qu&egrave; el
-    sistema ha d'anomenar-se &ldquo;Linux&rdquo;.</dd>
-   <dd> Moltes de les q&uuml;estions
+    sistema ha d'anomenar-se &ldquo;Linux&rdquo;.</p>
+   <p> Moltes de les q&uuml;estions
     en aquest arxiu representen l'intent de la gent per justificar
     el nom que estan acostumats a utilitzar.</dd>
    <dt> <a name="always" id="always"></a>Deur&iacute;em dir sempre 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; en
@@ -87,8 +87,8 @@
    <dd> No sempre&mdash;sols quan
     estigueu parlant sobre el sistema en conjunt. Quan us estigueu
     referint al nucli en especial, deur&iacute;eu d'anomenar-lo 
&ldquo;Linux&rdquo;,
-    el nom que eleg&iacute; el seu desenvolupador. </dd>
-   <dd> Quan la gent anomena &ldquo;Linux&rdquo; al
+    el nom que eleg&iacute; el seu desenvolupador. </p>
+   <p> Quan la gent anomena &ldquo;Linux&rdquo; al
     sistema en conjunt, com a conseq&uuml;&egrave;ncia anomenen
     al sistema complet amb el mateix nom que al nucli. Aix&ograve; causa
     molts tipus de confusions, perqu&egrave; sols els experts
@@ -102,15 +102,15 @@
     i probablement cap sistema operatiu lliure. Ning&uacute; 
intent&agrave; desenvolupar
     un sistema operatiu lliure als 80 excepte el Projecte GNU
     i (m&eacute;s tard) Berkeley CSRG, que havia comen&ccedil;at
-    a alliberar el codi per una petici&oacute; del Projecte GNU.</dd>
-   <dd> Linus Torvalds va ser influenciat
+    a alliberar el codi per una petici&oacute; del Projecte GNU.</p>
+   <p> Linus Torvalds va ser influenciat
     parcialment per una xerrada sobre el GNU en Finl&agrave;ndia
     l'any 1990. &Eacute;s possible que sense aquesta influ&egrave;ncia
     hagu&eacute;s escrit un nucli semblant al de l'Unix, per&ograve; 
segurament
     no hagu&eacute;s sigut programari lliure. Linux fou lliure
     l'any 1992 quan Linus el public&agrave; baix la llic&egrave;ncia
-    GNU GPL. (Veieu les notes de llan&ccedil;ament de la versi&oacute; 
0.12.)</dd>
-   <dd> Encara que Torvalds hagu&eacute;s
+    GNU GPL. (Veieu les notes de llan&ccedil;ament de la versi&oacute; 
0.12.)</p>
+   <p> Encara que Torvalds hagu&eacute;s
     publicat el Linux sota alguna altra llic&egrave;ncia de programari
     lliure, un nucli lliure sol no hagu&eacute;s significat una
     difer&egrave;ncia significativa en el m&oacute;n. La import&agrave;ncia
@@ -122,15 +122,15 @@
     digui &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, no estem dividint-la. Estem
     demanant-los que donen la import&agrave;ncia al Projecte GNU
     que es mereix pel sistema operatiu GNU. Aix&ograve; no critica
-    o lleva m&egrave;rits a ning&uacute;.</dd>
-   <dd> No obstant aix&ograve;, hi
+    o lleva m&egrave;rits a ning&uacute;.</p>
+   <p> No obstant aix&ograve;, hi
     ha gent a la que no li agrada el que diem. A vegades aquesta
     gent ens ataca en resposta. En ocasions s&oacute;n tan grollers
     que un es pregunta si ho fan intencionadament tractant d'intimidar-nos
     i silenciar-nos. Aix&ograve; no ens silencia, per&ograve; tendeix
     a dividir la comunitat, aix&iacute; que tenim l'esperan&ccedil;a
-    que pugeu conv&egrave;ncer-los per aturar-se.</dd>
-   <dd> D'altra banda, aix&ograve; &eacute;s
+    que pugeu conv&egrave;ncer-los per aturar-se.</p>
+   <p> D'altra banda, aix&ograve; &eacute;s
     sols una causa secund&agrave;ria de visi&oacute; en la nostra
     comunitat. La divisi&oacute; m&eacute;s gran en la comunitat &eacute;s
     entre la gent que aprecia el programari lliure com una 
q&uuml;esti&oacute; social
@@ -138,16 +138,16 @@
     social (els simpatitzants del moviment pel programari lliure),
     i aquells que sols veuen beneficis pr&agrave;ctics i presenten
     el programari lliure sols com un alternativa eficient de model
-    de desenvolupament (el moviment del codi obert).</dd>
-   <dd> Aquest desacord no &eacute;s
+    de desenvolupament (el moviment del codi obert).</p>
+   <p> Aquest desacord no &eacute;s
     sols q&uuml;esti&oacute; de nom&mdash;&eacute;s una 
q&uuml;esti&oacute; de
     difer&egrave;ncia de valors b&agrave;sics. &Eacute;s essencial
     per a la comunitat acceptar i pensar sobre aquest desacord.
     Els noms &ldquo;programari lliure&rdquo; i &ldquo;codi obert&rdquo; 
s&oacute;n
     els estendards de les dues posicions. Veieu <a 
href="/philosophy/free-software-for-freedom.html">Per
     qu&egrave; el programari lliure &eacute;s millor que el de
-    codi obert</a>.</dd>
-   <dd> Les difer&egrave;ncies es
+    codi obert</a>.</p>
+   <p> Les difer&egrave;ncies es
     veuen en part reflectides en la quantitat de gent que t&eacute; en
     compte el paper del Projecte GNU en la nostra comunitat. La
     gent que valora la llibertat prefereix anomenar 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; al
@@ -182,15 +182,15 @@
     no mencionen el nom &ldquo;GNU&rdquo;, o els ideals pels que
     lluita el GNU. <a href="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html">Usuaris
     del GNU que mai no han sentit parlar del GNU</a> ho explica
-    en m&eacute;s detall.</dd>
-   <dd> La gent que diu aix&ograve; s&oacute;n
+    en m&eacute;s detall.</p>
+   <p> La gent que diu aix&ograve; s&oacute;n
     probablement geeks (amants de la tecnologia) pensant en altres
     geeks que coneixen. Els geeks solen saber una mica del GNU,
     per&ograve; molts tenen una idea completament equivocada del
     que &eacute;s el GNU. Per exemple, molts creuen que &eacute;s
     una col&middot;lecci&oacute; de <a 
href="#tools">&ldquo;ferramentes&rdquo;</a>,
-    o un projecte per desenvolupar ferramentes.</dd>
-   <dd> La formulaci&oacute; d'aquesta
+    o un projecte per desenvolupar ferramentes.</p>
+   <p> La formulaci&oacute; d'aquesta
     pregunta, que &eacute;s t&iacute;pica, il&middot;lustra un
     altre error com&uacute;. Al parlar &ldquo;del paper del GNU&rdquo; en
     desenvolupar quelcom s'asumeix que el GNU &eacute;s un grup
@@ -212,15 +212,15 @@
     Windows&rdquo;? </dt>
    <dd> &Eacute;s &uacute;til escur&ccedil;ar
     un nom que s'utilitza molt, per&ograve; no si l'abreviatura &eacute;s
-    enganyosa.</dd>
-   <dd> Pr&agrave;cticament tothom
+    enganyosa.</p>
+   <p> Pr&agrave;cticament tothom
     en els pa&iuml;sos desenvolupats saben que el sistema 
&ldquo;Windows&rdquo; fou
     creat per Microsoft, aix&iacute; que escurcen &ldquo;Microsoft
     Windows&rdquo; a &ldquo;Windows&rdquo; fet que no enganya
     ning&uacute; perqu&egrave; tothom sap quina &eacute;s la naturalesa
     i l'origen del sistema. Escur&ccedil;ar &ldquo;GNU/Linux&rdquo; a 
&ldquo;Linux&rdquo; d&oacute;na
-    una idea equivocada d'on prov&eacute; el sistema.</dd>
-   <dd> La q&uuml;esti&oacute; &eacute;s
+    una idea equivocada d'on prov&eacute; el sistema.</p>
+   <p> La q&uuml;esti&oacute; &eacute;s
     en s&iacute; enganyosa perqu&egrave; GNU i Microsoft no s&oacute;n
     la mateixa cosa. Microsoft &eacute;s una empresa; GNU &eacute;s
     un sistema operatiu.</dd>
@@ -236,12 +236,12 @@
     de programaci&oacute; s'han fet populars. La idea de que 
&ldquo;GNU&rdquo; &eacute;s
     el nom d'un sistema operatiu &eacute;s dif&iacute;cil d'introduir
     en un marc conceptual en el que el sistema operatiu &eacute;s
-    anomenat &ldquo;Linux&rdquo;. </dd>
-   <dd> El Projecte GNU adquir&iacute; el
+    anomenat &ldquo;Linux&rdquo;. </p>
+   <p> El Projecte GNU adquir&iacute; el
     seu nom del sistema operatiu GNU&mdash;&eacute;s el projecte
     per a desenvolupar el sistema GNU. (Veieu <a 
href="/gnu/initial-announcement.ca.html">l'anunci
-    inicial de 1983</a>.)</dd>
-   <dd> Nosaltres desenvolup&agrave;rem
+    inicial de 1983</a>.)</p>
+   <p> Nosaltres desenvolup&agrave;rem
     programes com el GCC, el GNU Emacs, el GAS, el GLIBC, el BASH,
     etc., perqu&egrave; els necessit&agrave;vem per al sistema
     operatiu GNU. El GCC, la Col&middot;lecci&oacute; de Compiladors
@@ -257,13 +257,13 @@
     per fer una &agrave;mplia varietat de tasques. Un sistema
     operatiu de prop&ograve;sit general, per ser complet, deuria
     poder ocupar-se de totes les tasques que la gran majoria d'usuaris
-    volguessin fer. </dd>
-   <dd> El nucli &eacute;s un dels
+    volguessin fer. </p>
+   <p> El nucli &eacute;s un dels
     programes en un sistema operatiu&mdash;el programa que assigna
     els recursos de la m&agrave;quina als altres programes que
     s'estan executant. El nucli tamb&eacute; ha d'encarregar-se
-    d'arracar i aturar els altres programes.</dd>
-   <dd> Degut a la confusi&oacute;,
+    d'arracar i aturar els altres programes.</p>
+   <p> Degut a la confusi&oacute;,
     molta gent usa el terme &ldquo;sistema operatiu&rdquo; per
     referir-se al &ldquo;nucli&rdquo;. Ambd&oacute;s usos del
     terme es remunten enrere molts anys. L'&uacute;s de &ldquo;sistema
@@ -274,8 +274,8 @@
     sistema, i les versions de l'Unix de Berkeley tamb&eacute; 
inclo&iuml;en
     videojocs. Des que intent&agrave;rem que el GNU fos un sistema
     operatiu semblant a l'Unix, empr&agrave;rem el terme &ldquo;sistema
-    operatiu&rdquo; de la mateixa manera.</dd>
-   <dd> La majoria de vegades que
+    operatiu&rdquo; de la mateixa manera.</p>
+   <p> La majoria de vegades que
     la gent parla del &ldquo;sistema operatiu Linux&rdquo; estan
     utilitzant &ldquo;sistema operatiu&rdquo; de la mateixa forma
     que nosaltres l'utilitzem: es refereixen a la col&middot;lecci&oacute; 
completa
@@ -283,8 +283,8 @@
     si us plau anomeneu-lo &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. Si us esteu
     referint &uacute;nicament al nucli, llavors &ldquo;Linux&rdquo; 
&eacute;s
     el nom correcte, per&ograve; per favor dieu &ldquo;nucli&rdquo; 
tamb&eacute; per
-    evitar l'ambig&uuml;itat sobre el programari al que us referiu.</dd>
-   <dd> Si preferiu utilitzar un
+    evitar l'ambig&uuml;itat sobre el programari al que us referiu.</p>
+   <p> Si preferiu utilitzar un
     altre terme com ara &ldquo;distribuci&oacute; del sistema&rdquo; per
     a la col&middot;lecci&oacute; completa de programes, en lloc
     de &ldquo;sistema operatiu&rdquo;, &eacute;s correcte. Llavors
@@ -300,8 +300,8 @@
     i els desenvolupadors elegeixen un nom per al sistema en conjunt.
     El nucli no sol tenir un nom propi&mdash;en lloc d'aix&ograve;,
     la gent diu &ldquo;el nucli del susdit&rdquo; o &ldquo;el
-    susdit nucli&rdquo;. </dd>
-   <dd> Per aix&ograve; les dues
+    susdit nucli&rdquo;. </p>
+   <p> Per aix&ograve; les dues
     construccions s&oacute;n usades com a sin&ograve;nim, 
l'expressi&oacute; &ldquo;el
     nucli Linux&rdquo; pot ser mal interpretada f&agrave;cilment
     per &ldquo;el nucli del Linux&rdquo;, que implica que el Linux
@@ -313,8 +313,8 @@
    <dd> Durant un temps prov&agrave;rem
     amb el nom &ldquo;LiGNUx&rdquo;, que combina les paraules 
&ldquo;GNU&rdquo; i &ldquo;Linux&rdquo;.
     La reacci&oacute; fou molt dolenta. La genta accepta molt
-    millor el nom &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. </dd>
-   <dd> El nom leg&iacute;tim m&eacute;s
+    millor el nom &ldquo;GNU/Linux&rdquo;. </p>
+   <p> El nom leg&iacute;tim m&eacute;s
     curt per al sistema &eacute;s &ldquo;GNU&rdquo;, per&ograve; 
l'anomenem &ldquo;GNU/Linux&rdquo; per
     les raons que donem baix.</dd>
    <dt> <a name="justgnu" id="justgnu"></a>At&egrave;s que Linux &eacute;s
@@ -362,8 +362,8 @@
     anomenar al sistema &ldquo;GNU&rdquo;; b&agrave;sicament,
     aix&ograve; &eacute;s el que &eacute;s. &Eacute;s bo donar-li
     a Linus Torvalds el reconeixement que es mereix, per&ograve; no
-    teniu l'obligaci&oacute; de pagar pel privilegi de donar-se'l. </dd>
-   <dd> Aix&iacute; que si us voleu
+    teniu l'obligaci&oacute; de pagar pel privilegi de donar-se'l. </p>
+   <p> Aix&iacute; que si us voleu
     referir al sistema simplement com&nbsp;&ldquo;GNU&rdquo;,
     per evitar pagar un canon per anomenar-lo &ldquo;Linux&rdquo;,
     no us criticarem.</dd>
@@ -377,8 +377,8 @@
     deus donar al desenvolupador principal del projecte la seva
     part de reconeixement. El principal desenvolupador &eacute;s
     el Projecte GNU, i el sistema &eacute;s b&agrave;sicament
-    el GNU. </dd>
-   <dd> Si et sents fins i tot m&eacute;s
+    el GNU. </p>
+   <p> Si et sents fins i tot m&eacute;s
     propens a atorgar reconeixement a qui el mereix, podries pensar
     que alguns que han contribu&iuml;t de forma secund&agrave;ria
     tamb&eacute; haurien de figurar en el nom del sistema. Si &eacute;s
@@ -386,14 +386,14 @@
     Si penses que X11 es mereix figurar en el nom del sistema,
     i per tant desitges cridar al sistema GNU/X11/Linux, per favor
     fes-ho. Si penses que Perl simplement hauria de figurar, i
-    vols escriure GNU/Linux/Perl, endavant. </dd>
-   <dd> At&egrave;s que un nom llarg
+    vols escriure GNU/Linux/Perl, endavant. </p>
+   <p> At&egrave;s que un nom llarg
     com GNU/X11/Apache/Linux/TeX/Perl/Python/FreeCiv &eacute;s
     absurd, en algun punt haur&agrave;s de tallar-lo i ometre
     els noms de molts altres desenvolupadors secundaris. No hi
     ha cap indicaci&oacute; &ograve;bvia d'on fixar el punt de
-    tall, per tant no direm res en contra de la teva elecci&oacute;.</dd>
-   <dd> Diferents punts de tall durien
+    tall, per tant no direm res en contra de la teva elecci&oacute;.</p>
+   <p> Diferents punts de tall durien
     a diferents opcions per a cridar al sistema. Per&ograve; un
     nom que no respecta el reconeixement correcte del sistema,
     ni &agrave;dhuc amb qualsevol punt de tall, &eacute;s 
&ldquo;Linux&rdquo;.
@@ -408,8 +408,8 @@
     Tots ells esperen reconeixement per les seves contribucions,
     per&ograve; no s&oacute;n els desenvolupadors principals del
     sistema complet, aix&iacute; que no demanen ser reconeguts
-    d'aquesta forma. </dd>
-   <dd> El GNU &eacute;s diferent
+    d'aquesta forma. </p>
+   <p> El GNU &eacute;s diferent
     perqu&egrave; &eacute;s m&eacute;s que una simple programa
     que ha contribu&iuml;t, m&eacute;s que una simple 
col&middot;lecci&oacute; de
     programes contribuents. El GNU &eacute;s el marc on s'ha constru&iuml;t
@@ -424,8 +424,8 @@
     operatiu. (Quan parlem del Projecte GNU, ens referim al projecte
     que ha desenvolupat el sistema GNU.) El sistema GNU/Linux
     est&agrave; basat en el GNU, i &eacute;s per aix&ograve; que
-    GNU deu apareixer en el nom.</dd>
-   <dd> Moltes de les contribucions
+    GNU deu apareixer en el nom.</p>
+   <p> Moltes de les contribucions
     d'aquestes empreses al sistema GNU/Linux resideixen en el
     codi amb el que han contribu&iuml;t a diversos paquets del
     GNU incloent el GCC i el GNOME. Al dir GNU/Linux estem donant
@@ -438,28 +438,28 @@
     a &ldquo;Linux&rdquo;. Pot significar tamb&eacute; &ldquo;la
     versi&oacute; Linux de GNU&rdquo; o &ldquo;Linux, que &eacute;s
     un paquet del GNU.&rdquo; Cap d'aquests significats s'ajusta
-    a la situaci&oacute; real. </dd>
-   <dd> Linux no &eacute;s un paquet
+    a la situaci&oacute; real. </p>
+   <p> Linux no &eacute;s un paquet
     del GNU; ja que no va ser desenvolupat baix el els auspicis
     del Projecte GNU o va contribuir espec&iacute;ficament al
     Projecte GNU. Linus Torvalds escrigu&eacute; Linux independentment,
     com un projecte personal. Aix&iacute; que el significat que
     s'extreu de &ldquo;Linux, que &eacute;s un paquet del GNU&rdquo; no 
&eacute;s
-    cert.</dd>
-   <dd> No parlem d'una versi&oacute; GNU
+    cert.</p>
+   <p> No parlem d'una versi&oacute; GNU
     del Linux, el nucli. El Projecte GNU no t&eacute; una versi&oacute; 
pr&ograve;pia
     del Linux. Els sistemes GNU/Linux no utilitzen una versi&oacute; 
diferent
     del Linux; l'&uacute;s principal del Linux &eacute;s en aquests
     sistemes i la seva versi&oacute; est&agrave;ndard ha estat
     desenvolupada per funcionar en aquests. Aix&iacute; que dir &ldquo;la
-    versi&oacute; GNU del Linux&rdquo; no &eacute;s correcte tampoc.</dd>
-   <dd> Nosaltres perlem sobre una
+    versi&oacute; GNU del Linux&rdquo; no &eacute;s correcte tampoc.</p>
+   <p> Nosaltres perlem sobre una
     versi&oacute; del GNU, el sistema operatiu, que es distingueix
     per tenir el Linux com a nucli. La barra est&agrave; per donar-li
     un significat correcte ja que significa 
&ldquo;combinaci&oacute;.&rdquo; (Penseu
     en &ldquo;Entrada/Sortida&rdquo;.) Aquest sistema &eacute;s
-    la combinaci&oacute; del GNU i el Linux; d'ac&iacute;, 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;.</dd>
-   <dd> No hi ha altres maneres d'expressar &ldquo;combinaci&oacute;&rdquo;.
+    la combinaci&oacute; del GNU i el Linux; d'ac&iacute;, 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo;.</p>
+   <p> No hi ha altres maneres d'expressar &ldquo;combinaci&oacute;&rdquo;.
     Si penseu que el signe de la suma (+) &eacute;s clar, si us
     plau utilitzeu-lo. En franc&egrave;s, un gui&oacute; &eacute;s
     clarificador: &ldquo;GNU-Linux&rdquo;. En castell&agrave;,
@@ -470,8 +470,8 @@
     mencionar la contribuci&oacute; principal primer. La 
contribuci&oacute; del
     Projecte GNU al sistema no &eacute;s sols m&eacute;s gran
     i anterior que la del Linux, sin&oacute; que a m&eacute;s
-    nosaltres comen&ccedil;&agrave;rem tota l'activitat. </dd>
-   <dd> No obstant aix&ograve;, si
+    nosaltres comen&ccedil;&agrave;rem tota l'activitat. </p>
+   <p> No obstant aix&ograve;, si
     preferiu anomenar al sistema &ldquo;Linux/GNU&rdquo;, &eacute;s
     molt millor que all&ograve; que la gent acostuma a fer: ometre
     al GNU completament i fer par&egrave;ixer que Linux &eacute;s
@@ -503,8 +503,8 @@
     digu&eacute;, &ldquo;&Eacute;s purament una decisi&oacute; comercial;
     esperem fer m&eacute;s diners anomenant-la 'Linux'.&rdquo; En
     altres paraules, a la companyia no li importava el que era
-    cert. </dd>
-   <dd> No podem fer que canvi&iuml;n,
+    cert. </p>
+   <p> No podem fer que canvi&iuml;n,
     per&ograve; no som dels que es rendeixen perqu&egrave; el
     cam&iacute; no sigui f&agrave;cil. Podeu no tenir tanta 
influ&egrave;ncia
     com IBM o Red Hat, per&ograve; podeu seguir ajudant. Junts
@@ -525,17 +525,17 @@
     en els seus mostradors. Adopten l'objectiu &ldquo;d'ajudar
     als usuaris&rdquo; del GNU/Linux (fins i tot ajudant-los a
     utilitzar aplicacions i controladors no lliures), o fer al
-    sistema m&eacute;s popular a costa de la seva llibertat. </dd>
-   <dd> La q&uuml;esti&oacute; &eacute;s
-    com intentar canviar aix&ograve;.</dd>
-   <dd> Donat que gran part de la
+    sistema m&eacute;s popular a costa de la seva llibertat. </p>
+   <p> La q&uuml;esti&oacute; &eacute;s
+    com intentar canviar aix&ograve;.</p>
+   <p> Donat que gran part de la
     comunitat que utilitza el GNU amb el Linux no saben el que &eacute;s,
     des del nostre punt de vista, desacreditar aquestes versions
     adulterades, dient que no s&oacute;n el GNU realment, no ensenyaria
     als usuaris a valorar m&eacute;s la llibertat. No entendrien
     el missatge. Respondrien que mai havien pensat que aquests
-    sistemes fossin el GNU.</dd>
-   <dd> La forma correcta per a tractar
+    sistemes fossin el GNU.</p>
+   <p> La forma correcta per a tractar
     que aquests usuaris vegin una connexi&oacute; amb el concepte
     de llibertat &eacute;s exactament la contr&agrave;ria: informar-los
     que aquests sistemes <em>s&oacute;n</em> versions del GNU,
@@ -543,8 +543,8 @@
     per al benefici de la llibertat dels seus usuaris. Amb aquest
     coneixement, els usuaris podran comen&ccedil;ar a recon&egrave;ixer
     Lindows i l'anomenat &ldquo;United Linux&rdquo; com versions
-    adulterades i pervertides del GNU. </dd>
-   <dd> &Eacute;s molt &uacute;til
+    adulterades i pervertides del GNU. </p>
+   <p> &Eacute;s molt &uacute;til
     fundar Grups d'Usuaris de GNU/Linux, que anomenin al sistema
     GNU/Linux i adoptin els ideals del Projecte GNU com una base
     per a les seves activitats. Si el Grup d'Usuaris de Linux
@@ -560,15 +560,15 @@
     de fet versions del sistema GNU amb el Linux com a nucli.
     El prop&ograve;sit del terme &ldquo;GNU/Linux&rdquo; &eacute;s
     de comunicar aquest punt. Desenvolupar una nova distribuci&oacute; 
anomenada &ldquo;GNU/Linux&rdquo; solament,
-    enfosquiria aquest punt que volem recalcar. </dd>
-   <dd> Quant a l'elaboraci&oacute; d'una
+    enfosquiria aquest punt que volem recalcar. </p>
+   <p> Quant a l'elaboraci&oacute; d'una
     distribuci&oacute; de GNU/Linux, ja ho vam fer una vegada,
     quan es va fund&agrave; el desenvolupament primerenc del Debian
     GNU/Linux. Fer-ho de nou no sembla &uacute;til; hi hauria
     molt de treball i tret que la nova distribuci&oacute; tingu&eacute;s
     uns avantatges pr&agrave;ctics substancials sobre les altres
-    distribucions, no serviria per al prop&ograve;sit.</dd>
-   <dd> En lloc d'aix&ograve; ajudem
+    distribucions, no serviria per al prop&ograve;sit.</p>
+   <p> En lloc d'aix&ograve; ajudem
     als desenvolupadors de distribucions del GNU/Linux 100% lliures,
     com la gNewSense i l'Ututo.</dd>
    <dt> <a name="linuxgnu" id="linuxgnu"></a>Per qu&egrave; no
@@ -579,8 +579,8 @@
     idea adoptar el Linux com el nucli del GNU all&agrave; pel
     1992. Si ens hagu&eacute;ssim adonat, llavors, quant de temps
     ens duria fer funcionar el GNU Hurd, segurament ho haur&iacute;em
-    fet. </dd>
-   <dd> Si agaf&eacute;ssim una versi&oacute; existent
+    fet. </p>
+   <p> Si agaf&eacute;ssim una versi&oacute; existent
     del GNU/Linux i la rebateg&eacute;ssim com &ldquo;GNU&rdquo;,
     seria com agafar una versi&oacute; del sistema GNU i rebatejar-la
     com &ldquo;Linux&rdquo;. Aix&ograve; no estaria b&eacute;,
@@ -597,8 +597,8 @@
     en les distribucions est&agrave;ndard dels paquets GNU, de
     manera que poguessin funcionar en les versions GNU basades
     en Linux. Per&ograve; els canvis a sovint es feren a prop&ograve;sit
-    i no eren portables. </dd>
-   <dd> La gent que va fer els canvis
+    i no eren portables. </p>
+   <p> La gent que va fer els canvis
     mostr&agrave; poc inter&egrave;s en cooperar amb nosaltres.
     Un d'ells de fet ens digu&eacute; que no volia treballar amb
     el Projecte GNU perqu&egrave; era un&nbsp;&ldquo;usuari del
@@ -608,8 +608,8 @@
     aix&ograve;, aquest grup del Linux que desenvolupava un sistema
     que estava basat principalment en el GNU fou el primer (i
     pr&agrave;cticament l'&uacute;nic) que no estava disposat
-    a treballar amb nosaltres.</dd>
-   <dd> Aix&iacute; fou com aquesta
+    a treballar amb nosaltres.</p>
+   <p> Aix&iacute; fou com aquesta
     experi&egrave;ncia ens mostr&agrave; que la gent estava anomenant 
&ldquo;Linux&rdquo; a
     una versi&oacute; del GNU i aquesta confusi&oacute; estava
     obstruint el nostre treball. Demanar que anomeneu al sistema 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; &eacute;s
@@ -628,20 +628,20 @@
     llicenciats amb la GPL? </dt>
    <dd> Mai ens referim a un programa
     individual com &ldquo;GNU/[nom]&rdquo;. Quan un programa &eacute;s
-    un paquet del GNU, acostumem a anomenar-lo &ldquo;GNU [nom]&rdquo;. 
</dd>
-   <dd> El GNU, el sistema operatiu,
+    un paquet del GNU, acostumem a anomenar-lo &ldquo;GNU [nom]&rdquo;. 
</p>
+   <p> El GNU, el sistema operatiu,
     est&agrave; fet de molts tipus de programes. Alguns dels programes
     del GNU foren escrits com a part del Projecte GNU o hi 
contribu&iuml;ren
     espec&iacute;ficament; aquests s&oacute;n els paquets GNU
     i acostumem a emprar el mot &ldquo;GNU&rdquo; en els seus
-    noms.</dd>
-   <dd> &Eacute;s cosa dels desenvolupadors
+    noms.</p>
+   <p> &Eacute;s cosa dels desenvolupadors
     d'un programa decidir si volen contribuir i fer el programa
     un paquet del GNU. Si desenvolupeu un programa i us agradaria
     que fos un part del GNU, per favor, escriviu a <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,
     aix&iacute; el podrem avaluar i decidir si el incloem com
-    a paquet.</dd>
-   <dd> No seria apropiat posar el
+    a paquet.</p>
+   <p> No seria apropiat posar el
     nom GNU a tots els programes individuals que han estat publicats
     amb la llic&egrave;ncia GPL. Si escriviu un programa publicat
     amb la llic&egrave;ncia GPL no significa que el Projecte GNU
@@ -650,21 +650,21 @@
     per&ograve; Linus no l'escrigu&eacute; com a part del Projecte
     GNU&mdash;va fer el treball independentment. Si quelcom no &eacute;s
     un paquet del GNU, el Projecte GNU no pot respondre per ell
-    i posar &ldquo;GNU&rdquo; en el seu nom seria impropi. </dd>
-   <dd> En contrast, reclamem el
+    i posar &ldquo;GNU&rdquo; en el seu nom seria impropi. </p>
+   <p> En contrast, reclamem el
     reconeixement global del sistema operatiu GNU en conjunt,
     encara que no per a tots i cadascun dels programes que hi
     ha en ell. El sistema existeix com a tal gr&agrave;cies a
     la nostra determinaci&oacute; i persist&egrave;ncia des de
     l'any 1984, molts anys abans de que el Linux es comenc&eacute;s
-    a desenvolupar.</dd>
-   <dd> El sistema operatiu en el
+    a desenvolupar.</p>
+   <p> El sistema operatiu en el
     que es popularitz&agrave; el Linux fou b&agrave;sicament el
     mateix que el sistema operatiu GNU. No era exactament el mateix,
     perqu&egrave; tenia un nucli distint, per&ograve; era de forma
     majorit&agrave;ria el mateix sistema. Era una variant del
-    GNU. Era el sistema GNU/Linux.</dd>
-   <dd> El Linux continua sent utilitzat
+    GNU. Era el sistema GNU/Linux.</p>
+   <p> El Linux continua sent utilitzat
     principalment en les variacions d'aquest sistema&mdash;en
     les versions d'avui del sistema GNU/Linux. El que d&oacute;na
     a aquests sistemes la seva identitat &eacute;s que el GNU
@@ -681,31 +681,31 @@
     operatius del moment, necessit&agrave;rem crear un sistema
     lliure per substituir-lo. No pod&iacute;em copiar programes,
     ni tampoc parts d'ells, de l'Unix; tot havia de ser escrit
-    de nou. </dd>
-   <dd> Cap codi del GNU prov&eacute; de
+    de nou. </p>
+   <p> Cap codi del GNU prov&eacute; de
     l'Unix, per&ograve; el GNU &eacute;s un sistema compatible
     amb l'Unix; Per tant, moltes de les idees i especificacions
     del GNU venen de l'Unix. El nom &ldquo;GNU&rdquo; &eacute;s
     una forma humorista de pagar aquest tribut a l'Unix, seguint
     la tradici&oacute; dels hackers dels acr&ograve;nims recursius
-    que comen&ccedil;&agrave; als anys 70.</dd>
-   <dd> El primer acr&ograve;nim
+    que comen&ccedil;&agrave; als anys 70.</p>
+   <p> El primer acr&ograve;nim
     recursiu fou el TINT, &ldquo;TINT Is Not TECO&rdquo; (&ldquo;El
     TINT no &eacute;s el TECO&rdquo;). L'autor del TINT escrigu&eacute; una
     altra aplicaci&oacute; del TECO (hi havia moltes altres, per
     a diferents sistemes), per&ograve; en lloc d'anomenar-lo amb
     un nom avorrit com&ldquo;algunaaltracosa TECO&rdquo;, pens&agrave; amb
     un nom divertit i intel&middot;ligent. (Aix&ograve; &eacute;s
-    el que significa el hacking: diversi&oacute; amb ast&uacute;cia).</dd>
-   <dd> A altres hackers els agrad&agrave; tant
+    el que significa el hacking: diversi&oacute; amb ast&uacute;cia).</p>
+   <p> A altres hackers els agrad&agrave; tant
     el nom que decidirem imitar la proposta. Es convert&iacute; en
     una tradici&oacute; que, quan escrivies un programa que era
     semblant a un altre existent (anem a imaginar que s'anomenava 
&ldquo;Klever&rdquo;),
     se l'anomenava amb un acr&ograve;nim recursiu, com &ldquo;MINK&rdquo; 
per
     a &ldquo;MINK Is Not Klever&rdquo; ("El MINK no &eacute;s
     el Klever"). Amb aquest esperit anomen&agrave;rem a la nostra
-    alternativa per a l'Unix &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;.</dd>
-   <dd> Hist&ograve;ricament, AT&amp;T
+    alternativa per a l'Unix &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;.</p>
+   <p> Hist&ograve;ricament, AT&amp;T
     que fou qui desenvolup&agrave; l'Unix no don&agrave; perm&iacute;s
     a ning&uacute; per usar el mot &ldquo;Unix&rdquo; en el nom
     d'un sistema similar, no ho permetien fins i tot quan el 99%
@@ -719,31 +719,31 @@
    <dd> No deur&iacute;em anomenar
     als sistemes BSD (FreeBSD, etc.) com sistemes &ldquo;GNU/BSD&rdquo;,
     perqu&egrave; aquest terme no s'ajusta a la hist&ograve;ria
-    dels sistemes BSD. </dd>
-   <dd> Els sistemes BSD foren desenvolupats
+    dels sistemes BSD. </p>
+   <p> Els sistemes BSD foren desenvolupats
     per la UC Berkeley com a programari propietari als anys 80,
     i es feren lliures a principis dels anys 90. Un sistema operatiu
     lliure que existeixi avui en dia &eacute;s, segurament, una
-    variant del GNU o del BSD.</dd>
-   <dd> La gent a vegades pregunta
+    variant del GNU o del BSD.</p>
+   <p> La gent a vegades pregunta
     si el BSD &eacute;s tamb&eacute; una variant del GNU, com
     ho &eacute;s el GNU/Linux. No ho &eacute;s. Els desenvolupadors
     del BSD s'inspiraren en alliberar el seu codi prenent com
     a exemple el Projecte GNU, i foren les sol&middot;licituds
     dels activistes del GNU les que ajudaren a conv&egrave;ncer-los,
-    per&ograve; el codi de poc a veure amb el del GNU.</dd>
-   <dd> Els sistemes BSD d'avui utilitzen
+    per&ograve; el codi de poc a veure amb el del GNU.</p>
+   <p> Els sistemes BSD d'avui utilitzen
     alguns paquets del GNU, igual que el sistema GNU i les seves
     variants utilitzen alguns programes del BSD; no obstant aix&ograve;,
     els sistemes en conjunt s&oacute;n diferents i han evolucionat
     per separat. Els desenvolupadors del BSD no van escriure un
     nucli i l'afegiren al sistema GNU, aix&iacute; que un nom
-    com&nbsp;GNU/BSD no s'ajustaria a la realitat.</dd>
-   <dd> La connexi&oacute; entre
+    com&nbsp;GNU/BSD no s'ajustaria a la realitat.</p>
+   <p> La connexi&oacute; entre
     el GNU/Linux i el GNU &eacute;s m&eacute;s estreta, i &eacute;s
     per aix&ograve; que el nom &ldquo;GNU/Linux&rdquo; &eacute;s
-    apropiat per al sistema.</dd>
-   <dd> Hi ha una versi&oacute; del
+    apropiat per al sistema.</p>
+   <p> Hi ha una versi&oacute; del
     GNU que empra el nucli del NetBSD. Els seus desenvolupadors
     l'anomenen &ldquo;Debian GNU/NetBSD&rdquo;, per&ograve; 
&ldquo;GNU/nuclidelNetBSD&rdquo; seria
     m&eacute;s exacte, ja que el NetBSD &eacute;s un sistema complet,
@@ -769,15 +769,15 @@
     utilitzar el Linux com a nucli per a l'AIX; sigui cert el
     xafardeig o no, la veritat &eacute;s que &eacute;s te&ograve;ricament
     possible. &iquest;Quines conclusions podem treure d'aquests
-    fets a l'hora d'anomenar aquests sistemes? </dd>
-   <dd> La gent que pensa que el
+    fets a l'hora d'anomenar aquests sistemes? </p>
+   <p> La gent que pensa que el
     nucli &eacute;s m&eacute;s important que la resta del sistema
     dir&agrave;, &ldquo;Tots ells contenen el Linux, aix&iacute; que
     anem a anomenar-los sistemes Linux&rdquo;. Per&ograve; aquests
     sistemes s&oacute;n molt diferents i anomenar-los de la mateixa
     forma seria erroni (Condueix a la gent a pensar que el nucli &eacute;s
-    m&eacute;s important que la resta del sistema, per exemple).</dd>
-   <dd> En els xicotets sistemes
+    m&eacute;s important que la resta del sistema, per exemple).</p>
+   <p> En els xicotets sistemes
     embeguts, el Linux ser&agrave; segurament la major part del
     sistema; tal vegada &ldquo;sistemes Linux&rdquo; &eacute;s
     el nom correcte per a ells. Per&ograve; aquests s&oacute;n
@@ -800,8 +800,8 @@
     fiabilitat i facilitat d'obtenci&oacute;. Mai a def&egrave;s
     la <a href="/philosophy/why-free.ca.html">llibertat de cooperar</a> com
     un principi &egrave;tic, i &eacute;s per aix&ograve; que la
-    gent no relaciona el nom &ldquo;Linux&rdquo; amb aquest principi. </dd>
-   <dd> Linus manifesta p&uacute;blicament
+    gent no relaciona el nom &ldquo;Linux&rdquo; amb aquest principi. </p>
+   <p> Linus manifesta p&uacute;blicament
     el seu desacord amb els ideals del moviment pel programari
     lliure. Ha desenvolupat programari privatiu en el seu treball
     durant anys (i aix&iacute; ho manifest&agrave; davant d'una
@@ -812,8 +812,8 @@
     que els enginyers i cient&iacute;fics devem tenir en compte
     les conseq&uuml;&egrave;ncies socials del nostre 
treball&mdash;menyspreant
     d'aquesta manera les lli&ccedil;ons que la societat aprengu&eacute; del
-    desenvolupament de la bomba at&ograve;mica.</dd>
-   <dd> No hi ha res dolent amb escriure
+    desenvolupament de la bomba at&ograve;mica.</p>
+   <p> No hi ha res dolent amb escriure
     un programa lliure per aprendre i divertir-se; el nucli que
     Linus va escriure per els seus propis motius fou una important
     contribuci&oacute; a la nostra comunitat. Per&ograve; aquestes
@@ -865,16 +865,16 @@
     a altres d'aquesta forma, apreciem el vostre esfor&ccedil;,
     per&ograve; aquest no &eacute;s el millor m&egrave;tode. No &eacute;s
     tan efectiu com anomenar al sistema &ldquo;GNU/Linux&rdquo;,
-    i fa que gasteu ineficientment el vostre temps. </dd>
-   <dd> &Eacute;s ineficient perqu&egrave; pot
+    i fa que gasteu ineficientment el vostre temps. </p>
+   <p> &Eacute;s ineficient perqu&egrave; pot
     no penetrar en la societat i segurament no es propague. Algunes
     de les persones que escolten la vostra explicaci&oacute; estaran
     atents i potser es facin amb una idea correcta de l'origen
     del sistema. Per&ograve; &eacute;s molt dif&iacute;cil que
     repetisquen l'explicaci&oacute; a altres quan parlen del sistema.
     Segurament l'anomenaran simplement &ldquo;Linux&rdquo;. Sense
-    cap intenci&oacute;, estaran difonent una imatge incorrecta.</dd>
-   <dd> &Eacute;s ineficient perqu&egrave; duu
+    cap intenci&oacute;, estaran difonent una imatge incorrecta.</p>
+   <p> &Eacute;s ineficient perqu&egrave; duu
     molt de temps. Dient i escrivint &ldquo;GNU/Linux&rdquo; us
     dur&agrave; sols uns pocs segons al dia, ni tan sols minuts,
     aix&iacute; que podreu permetre-us arribar a m&eacute;s gent
@@ -891,13 +891,13 @@
     fet amb aquesta idea equivocada&mdash;ells pensen que el nostre
     treball el va fer Linus, aix&iacute; que es riuen quan els
     demanem reconeixement per aquest. Si ells saberen la veritat,
-    probablement no se'n riurien. </dd>
-   <dd> Perqu&egrave; hem de c&oacute;rrer
+    probablement no se'n riurien. </p>
+   <p> Perqu&egrave; hem de c&oacute;rrer
     el risc de fer una petici&oacute; de la qual a vegades se'ns
     riuran? Perqu&egrave; a sovint ha segut profit&oacute;s per
     ajudar al Projecte GNU. Correrem aquest risc de sofrir abusos
-    immerescuts per tal d'aconseguir els nostres objectius.</dd>
-   <dd> Si us trobeu amb una situaci&oacute; d'aquest
+    immerescuts per tal d'aconseguir els nostres objectius.</p>
+   <p> Si us trobeu amb una situaci&oacute; d'aquest
     tipus, no us quedeu de bra&ccedil;os creuats. Si us plau,
     ensenyeu a la gent que se'n riu la vertadera hist&ograve;ria.
     Quan vegen com es justifica la petici&oacute;, tot aquell
@@ -912,8 +912,8 @@
     lliure, &eacute;s quasi segur que ho fan per altres motius
     i no amb la intenci&oacute; d'ajudar-nos. Mentrestant, si
     estan ensenyant a la gent a atribuir el nostre treball a alg&uacute; 
altre,
-    estan soscavant la nostra habilitat de rebre ajuda d'altres. </dd>
-   <dd> No t&eacute; sentit preocupar-se
+    estan soscavant la nostra habilitat de rebre ajuda d'altres. </p>
+   <p> No t&eacute; sentit preocupar-se
     per alienar a les persones que de fet no cooperen amb nosaltres,
     i &eacute;s contraproduent no corregir un problema per no
     voler entrar en conflicte amb qui el perpetua. Per tant, seguirem
@@ -965,16 +965,16 @@
     premissa &egrave;tica (m&eacute;s b&eacute; controvertida):
     si la gent no us for&ccedil;a a tractar-la b&eacute;, teniu
     el dret d'aprofitar-vos-en tant com vulgueu. En altres paraules,
-    assumeix que el poder d&oacute;na la ra&oacute;.</dd>
-   <dd> Esperem que estigueu desacord
+    assumeix que el poder d&oacute;na la ra&oacute;.</p>
+   <p> Esperem que estigueu desacord
     amb aquesta premissa, aix&iacute; com nosaltres ho estem.</dd>
    <dt> <a name="contradict" id="contradict"></a>No seria millor
     no contradir el que molta gent creu?</dt>
    <dd> No creiem que hem de seguir
     un gran nombre de persones perqu&egrave; han segut enganyats.
     Esperem que tamb&eacute; us decidiu per la veritat, que &eacute;s
-    l'important.</dd>
-   <dd> Mai hagu&eacute;ssim pogut
+    l'important.</p>
+   <p> Mai hagu&eacute;ssim pogut
     desenvolupar un sistema operatiu lliure sense negar la creen&ccedil;a,
     que era acceptada per la majoria de la gent, de que el programari
     privatiu era leg&iacute;tim i acceptable.</dd>
@@ -995,8 +995,8 @@
     un exemple d'aquesta visi&oacute; immoral i es nodreix d'aquesta.
     Aix&iacute; que a la llarga &eacute;s contraproduent per a
     nosaltres sotmetre's a aquesta visi&oacute;. Continuarem parlant
-    sobre all&ograve; que est&agrave; b&eacute; i el que est&agrave; 
malament.</dd>
-   <dd> Esperem que sigueu dels qui
+    sobre all&ograve; que est&agrave; b&eacute; i el que est&agrave; 
malament.</p>
+   <p> Esperem que sigueu dels qui
     us importa el que est&agrave; b&eacute; i el que &eacute;s
     dolent.</dd>
   </dl>
@@ -1057,7 +1057,7 @@
 2 d'abril de 2008. <br />
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2008/04/20 11:04:07 $
+$Date: 2008/04/20 11:35:46 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]