www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy microsoft.ca.html


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy microsoft.ca.html
Date: Tue, 29 Apr 2008 15:57:01 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    08/04/29 15:57:01

Modified files:
    philosophy   : microsoft.ca.html 

Log message:
    Templated

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/microsoft.ca.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: microsoft.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/microsoft.ca.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- microsoft.ca.html  13 Jan 2006 22:39:58 -0000   1.3
+++ microsoft.ca.html  29 Apr 2008 15:56:42 -0000   1.4
@@ -1,84 +1,151 @@
-<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
-<html>
-<head>
-  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
-
-  <title>&Eacute;s Microsoft el Papu? - Projecte GNU - Free Software 
Foundation (FSF)</title>
-<link REV="made" HREF="mailto:address@hidden";>
-</head>
-<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#1F00FF" vlink="#9900DD" 
alink="#FF0000">
-
-<h3>
-&Eacute;s Microsoft el Papu?</h3>
-<a href="http://www.gnu.org/graphics/agnuhead.html";><img 
SRC="/graphics/gnu-head-sm.jpg" ALT="[imatge del cap d'un nyu (GNU)]" 
height=122 width=129></a> 
-[ <a href="/philosophy/philosophy.html">Angl&egrave;s</a> | <a 
href="/philosophy/microsoft.es.html">Castell&agrave;</a> 
-| <a href="/philosophy/microsoft.ca.html">Catal&agrave;</a> | <a 
href="/philosophy/microsoft.fr.html">Franc&egrave;s</a> 
-| <a href="/philosophy/microsoft.hu.html">Hongar&egrave;s</a> | <a 
href="/philosophy/microsoft.it.html">Itali&agrave;</a> 
-| <a href="/philosophy/microsoft.ru.html">Rus</a> ] 
+<!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
+<title>&Eacute;s Microsoft el Papu? - Projecte GNU - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
+<h2>&Eacute;s Microsoft el Papu?</h2>
+
 <p>Molta gent s'imagina a Microsoft com un monstre amena&ccedil;ador de
-la ind&uacute;stria de programari. Hi ha fins i tot una campanya per <a 
href="http://www.vcnet.com/bms";>boicotejar
+la ind&uacute;stria de programari. Hi ha fins i tot una campanya 
+per <a href="http://www.vcnet.com/bms";>boicotejar
 Microsoft</a>&nbsp; mentre altres adverteixen de l'exist&egrave;ncia de
 <a href="http://www.cs.berkeley.edu/~mdw/boycott/dangers.html";>protocols
 i formats secrets</a>. Aquesta percepci&oacute; s'ha fet m&eacute;s intensa
 a mesura que la mateixa Microsoft ha donat mostres d'hostilitat envers
-el programari lliure.
+el programari lliure.</p>
+
 <p>A la comunitat de programari lliure tenim una perspectiva diferent. Tenim 
clar 
- que Microsoft fa quelcom dolent per als usuaris de programari: fer-lo <a 
href="/philosophy/categories.ca.html#ProprietarySoftware">propietari</a> 
- i per tant impedint el dret a la llibertat dels usuaris 
+ que Microsoft fa quelcom dolent per als usuaris de programari: 
+ fer-lo <a 
href="/philosophy/categories.ca.html#ProprietarySoftware">propietari</a> 
+ i per tant impedint el dret a la llibertat dels usuaris.</p>
+
 <p>Per&ograve; Microsoft no &eacute;s l'&uacute;nica que incorre en aquestes
 pr&agrave;ctiques: gaireb&eacute; la totalitat d'empreses de programari
 fan el mateix amb els usuaris. Si altres empreses fan aix&ograve; a menys
-usuaris que Microsoft, no &eacute;s perqu&egrave; els hi faltin ganes.
+usuaris que Microsoft, no &eacute;s perqu&egrave; els hi faltin ganes.</p>
+
 <p>Aix&ograve; no vol dir que justifiquem la postura de Microsoft. Aix&ograve;
 per contra &eacute;s un recordatori que Microsot &eacute;s el resultat
-natural d'una ind&uacute;stria de programari basada en&nbsp; <a 
href="/philosophy/shouldbefree.html">dividir
+natural d'una ind&uacute;stria de programari basada en 
+<a href="/philosophy/shouldbefree.html">dividir
 als usuaris i treure'ls els seus drets</a>. Quan critiquem a Microsoft
 no exonerem a les altres empreses que tamb&eacute; produeixen programari
 propietari. A la FSF no utilitzem cap programa propietari, ni de Microsoft
-ni de cap altra empresa.
-<p>Als ``documents Halloween'', apareguts a finals d'octubre de 1998, els
+ni de cap altra empresa.</p>
+
+<p>Als &quot;documents Halloween&quot;, apareguts a finals d'octubre de 1998, 
els
 directius de Microsoft van apuntar la intenci&oacute; d'utilitzar diversos
 m&egrave;todes d'obstruir el desenvolupament del programari lliure: disseny
 de protocols i sistemes de fitxers secrets o patentar algoritmes i 
caracter&iacute;stiques
-del programari, entre altres mesures.
+del programari, entre altres mesures.</p>
+
 <p>Aquestes pol&iacute;tiques obstruccionistes no ens venen de nou. Microsoft,
 i moltes altres empreses de programari, ho han estat fent des de fa anys.
 La seva motivaci&oacute; en &egrave;poques passades fou, molt probablement,
 atacar-se m&uacute;tuament. Ara sembla que que siguem nosaltres els objectius.
 Per&ograve; aquest canvi en la motivaci&oacute; no t&eacute; 
conseq&uuml;&egrave;ncies
 pr&agrave;ctiques, perqu&egrave; les convencions secretes i les patents
-de programari obstrueixen a tots, independentment de l'``objectiu a batre''.
+de programari obstrueixen a tots, independentment de l'``objectiu a 
batre''.</p>
+
 <p>El secretisme i les patents amenacen al programari lliure. Ens han 
obstru&iuml;t
 molt al passat i hem d'esperar que ho continuaran fent encara m&eacute;s
 en el futur. Per&ograve; aix&ograve; no &eacute;s diferent del que passaria
 fins i tot si Microsoft no ens hagu&eacute;s col&middot;locat a la ``llista
-negra''. L'&uacute;nic veritable significat dels ``Documents Halloween"
-&eacute;s que Microsoft considera que el <a 
href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">sistema
-GNU/Linux</a> t&eacute; grans possibilitats d'&egrave;xit.
-<p>Gr&agrave;cies&nbsp; Microsoft i, si us plau, aparta't del 
cam&iacute;.&nbsp;
-<hr>
-<h4> <a href="/philosophy/philosophy.ca.html">Altres documents</a></h4>
-
-<hr>
-<p>Torna a la <a href="/home.ca.html">p&agrave;gina principal del GNU</a>. </p>
-<p>Envieu si us plau els vostres comentaris o preguntes relatius a la&nbsp; 
FSF 
- i el GNU a l'adre&ccedil;a <i><a 
href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a></i>. 
- Hi ha tamb&eacute; <a href="/#ContactInfo">altres vies de contactar</a> amb 
- la FSF. 
-<p>Envieu si us plau els comentaris d'aquestes p&agrave;gines web a 
l'adre&ccedil;a 
- <i><a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a></i>, envieu altres 
- questions a l'adre&ccedil;a <i><a 
href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a></i>. 
-<p>Copyright (C) 1997, 1998 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St - 
- Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA 
-<p>La c&ograve;pia i distribuci&oacute; literals d'aquest article est&agrave; 
- autoritzada en qualsevol medi, sempre que aquesta nota sigui visible. 
-<br>Translation Coordination: &lt;<a 
href=mailto:address@hidden>address@hidden</a>&gt;<br>
-<p>&nbsp;Traducci&oacute;:<!-- hhmts start -->11 d'abril del 2000 david<!-- 
hhmts end --><br>
+negra''. L'&uacute;nic veritable significat dels &quot;Documents 
Halloween&quot;
+&eacute;s que Microsoft considera que el 
+<a href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">sistema
+GNU/Linux</a> t&eacute; grans possibilitats d'&egrave;xit.</p>
+
+<p>Gr&agrave;cies, Microsoft, i, si us plau, aparta't del cam&iacute;.</p>
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer-short.ca.html" -->
+
+<div id="footer">
+
+<p>
+Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/contact/">altres formes de contactar</a> 
+amb la FSF.
+<br />
+Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
+<p>
+Vegeu el 
+<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i 
+publicaci&oacute; de les traduccions d'aquest article.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2007 Free Software
+Foundation, Inc.,</p>
+<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
+<p>Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest 
+article en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi 
+aparegui aquesta nota.
+</p>
+<p>
+Traducci&oacute;: david, 11 d'abril de 2000.
+<br />
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/01/13 22:39:58 $ $Author: hicham $
+$Date: 2008/04/29 15:56:42 $
 <!-- timestamp end -->
-<hr>
+</p>
+</div>
+
+<div id="translations">
+<h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
+<!-- Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. -->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right, cf. -->
+<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
+<!-- Please use W3C normative character entities. -->
+
+<ul class="translations-list">
+<!-- Catalan -->
+<li><a href="/philosophy/microsoft.ca.html">Catal&agrave;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- Czech -->
+<li><a href="/philosophy/microsoft.cs.html">&#268;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
+<!-- Greek -->
+<li><a 
href="/philosophy/microsoft.el.html">&#x0395;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/microsoft.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a href="/philosophy/microsoft.es.html">Espa&ntilde;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a href="/philosophy/microsoft.fr.html">Fran&ccedil;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Hebrew -->
+<li><a 
href="/philosophy/microsoft.he.html">&#x05e2;&#x05d1;&#x05e8;&#x05d9;&#x05ea;</a>&nbsp;[he]</li>
+<!-- Hungarian -->
+<li><a href="/philosophy/microsoft.hu.html">Magyar</a>&nbsp;[hu]</li>
+<!-- Indonesian -->
+<li><a href="/philosophy/microsoft.id.html">Bahasa Indonesia</a>&nbsp;[id]</li>
+<!-- Italian -->
+<li><a href="/philosophy/microsoft.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- Korean -->
+<li><a 
href="/philosophy/microsoft.ko.html">&#54620;&#44397;&#50612;</a>&nbsp;[ko]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a href="/philosophy/microsoft.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polski -->    
+<li><a href="/philosophy/microsoft.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Russian -->    
+<li><a 
href="/philosophy/microsoft.ru.html">&#1056;&#1091;&#1089;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081;</a>&nbsp;[ru]</li>
+<!-- Serbian -->
+<li><a 
href="/philosophy/microsoft.sr.html">&#1057;&#1088;&#1087;&#1089;&#1082;&#1080;</a>&nbsp;[sr]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
 </body>
 </html>
-
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]