www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu thegnuproject.ca.html


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/gnu thegnuproject.ca.html
Date: Tue, 29 Apr 2008 16:51:09 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    08/04/29 16:51:09

Modified files:
    gnu      : thegnuproject.ca.html 

Log message:
    Minor correction

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/thegnuproject.ca.html?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9

Patches:
Index: thegnuproject.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/thegnuproject.ca.html,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- thegnuproject.ca.html    29 Apr 2008 16:14:25 -0000   1.8
+++ thegnuproject.ca.html    29 Apr 2008 16:50:47 -0000   1.9
@@ -266,10 +266,12 @@
 escrit per al C. Per&ograve; aix&ograve; fou anys m&eacute;s tard; abans,
 vaig treballar amb el GNU Emacs.</p>
 <h3>GNU Emacs</h3>
-<p>Vaig comen&ccedil;ar a treballar en el GNU Emacs el setembre de 1984, i a 
primers 
-de 1985 comen&ccedil;ava a poder ser utilitzat. Aix&ograve; em va permetre 
utilitzar 
-sistemes Unix per a editar. Com no tenia cap interès en aprendre com utilitzar 
-vi o ed, havia fet l'edici&oacute; en altres m&agrave;quines fins llavors. </p>
+<p>Vaig comen&ccedil;ar a treballar en el GNU Emacs el setembre de
+ 1984, i a primers de 1985 comen&ccedil;ava a poder ser utilitzat.
+ Aix&ograve; em va permetre utilitzar 
+sistemes Unix per a editar. Com no tenia cap inter&egrave;s en aprendre com
+ utilitzar vi o ed, havia fet l'edici&oacute; en altres m&agrave;quines
+ fins llavors. </p>
 <p>Fou llavors quan la gent comen&ccedil;&agrave; a voler utilitzar GNU
 Emacs, cosa que va fer sorgir el dubte de com distribuir-lo. Per descomptat,
 el vaig posar al servidor ftp an&ograve;nim de l'ordinador del MIT que
@@ -877,7 +879,7 @@
 29 d'abril de 2008<br />
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2008/04/29 16:14:25 $
+$Date: 2008/04/29 16:50:47 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]