www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/software reliability.ca.html


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/software reliability.ca.html
Date: Tue, 29 Apr 2008 18:00:26 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    08/04/29 18:00:26

Modified files:
    software    : reliability.ca.html 

Log message:
    Templated

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/reliability.ca.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: reliability.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/reliability.ca.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- reliability.ca.html 13 Feb 2001 11:30:43 -0000   1.1
+++ reliability.ca.html 29 Apr 2008 17:59:51 -0000   1.2
@@ -1,81 +1,67 @@
-<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
-<html>
-<head>
-  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
-  <meta name="language" content="catalan">
-  <title>El programari lliure és més fiable! - Projecte GNU - Free Software 
Foundation (FSF)</title>
-<link REV="made" HREF="mailto:address@hidden";>
-</head>
-<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" link="#1F00FF" vlink="#9900DD" 
alink="#FF0000">
-
-<h3>
-El programari lliure &eacute;s m&eacute;s fiable!</h3>
-<a href="http://www.gnu.org/graphics/agnuhead.html";><img 
SRC="/graphics/gnu-head-sm.jpg" ALT="[imatge del cap d'un GNU (nyu)]" 
height=122 width=129></a> 
-[ <a href="/software/reliability.html">Angl&egrave;s</a> | <a 
href="/software/reliability.es.html">Castell&agrave;</a> 
-| <a href="/software/reliability.ca.html">Catal&agrave;</a> ] 
-<p>Els partidaris del <a 
href="/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware">programari 
- propietari</a> el justifiquen en arguments com:&nbsp; ``el <a 
href="/philosophy/free-sw.html">programari 
- lliure</a> &eacute;s una bella utopia, per&ograve; tots sabem que 
nom&eacute;s 
- amb els sistemes de tipus propietari es poden produir resultats fiables. Una 
- colla d'aficionats no poden ser capa&ccedil;os de fer productes fiables" 
-<p>L'evid&egrave;ncia emp&iacute;rica per&ograve; est&agrave; en desacord amb 
- aquesta afirmaci&oacute;. Diversos tests cient&iacute;fics, descrits 
m&eacute;s 
- avall, han concl&ograve;s que el programari GNU sol ser m&eacute;s fiable 
que 
- el programari propietari equivalent. 
+<!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
+
+ <title>El programari lliure &eacute;s m&eacute;s fiable! - Projecte GNU - 
Free Software Foundation (FSF)</title>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
+
+<h2>El programari lliure &eacute;s m&eacute;s fiable!</h2>
+<p>Els partidaris del <a 
href="/philosophy/categories.ca.html#ProprietarySoftware">programari
+   propietari</a> el justifiquen en arguments com: &quot;el <a 
href="/philosophy/free-sw.ca.html">programari
+   lliure</a> &eacute;s una bella utopia, per&ograve; tots sabem
+   que nom&eacute;s 
+ amb els sistemes de tipus propietari es poden produir resultats
+   fiables. Una colla d'aficionats no poden ser capa&ccedil;os
+   de fer productes fiables".</p>
+<p>L'evid&egrave;ncia emp&iacute;rica, per&ograve;, est&agrave; en
+ desacord amb aquesta afirmaci&oacute;. Diversos tests cient&iacute;fics,
+ descrits m&eacute;s 
+ avall, han concl&ograve;s que el programari GNU sol ser m&eacute;s
+ fiable que el programari propietari equivalent.</p>
 <p>Aix&ograve; no hauria de ser cap sorpresa: hi ha bones raons per a la
 alta fiabilitat del programari GNU i bones raons per a esperar que el 
programari
-lliure sigui normalment (tot i que no sempre) d'alta fiabilitat.
-<br>
-<hr>
-<h4>
-Taula de Continguts</h4>
-
-<ul>
- <li> <a NAME="TOCGNUUtilitiesSafer" 
HREF="reliability.html#GNUUtilitiesSafer"></a><a href="#GNUUtilitiesSafer" 
NAME="TOCGNUUtilitiesSafer">Programes 
-  GNU m&eacute;s segurs!</a></li>
-
- <li> <a NAME="TOCWhyReliable" HREF="reliability.html#WhyReliable"></a><a 
href="#WhyReliable" NAME="TOCWhyReliable">Perqu&egrave; 
-  el programari lliure &eacute;s m&eacute;s fiable</a></li>
-
- <li> <a NAME="TOCCancerClinicReliesOnFreeSoftware" 
HREF="reliability.html#CancerClinicReliesOnFreeSoftware"></a><a 
href="#CancerClinicReliesOnFreeSoftware" 
NAME="TOCCancerClinicReliesOnFreeSoftware">Una 
-  cl&iacute;nica contra el c&agrave;ncer confia en el programari 
lliure!</a></li>
- <li> <a NAME="TOCBulletproof" HREF="reliability.html#Bulletproof"></a><a 
href="#Bulletproof" NAME="TOCBulletproof">Programes 
-  GNU a prova de bales!</a></li>
-</ul>
+lliure sigui normalment (tot i que no sempre) d'alta fiabilitat.</p>
+ <hr />
+
+ <h4 id="GNUUtilitiesSafer">Programes GNU m&eacute;s segurs!</h4>
 
-<hr>
-<h4> <a NAME="GNUUtilitiesSafer" 
HREF="reliability.html#TOCGNUUtilitiesSafer"></a><a 
href="#TOCGNUUtilitiesSafer" NAME="GNUUtilitiesSafer">Programes 
- GNU m&eacute;s segurs!</a></h4>
-Barton P. Miller i els seus companys van testejar la fiabilitat de programes
+<p>Barton P. Miller i els seus companys van testejar la fiabilitat de programes
 per a Unix els anys 1990 i 1995. A cadascuna de les proves, el sistema
 GNU va quedar for&ccedil;a ben parat. Van testejar set sistemes Unix comercials
 a m&eacute;s del sistema GNU. Mitjan&ccedil;ant un fluxe d'entrada aleatori,
 podien "petar (amb core dump) o penjar-se (bucle infinit) m&eacute;s del
-40% (en el pitjor dels casos) dels programes d'utilitats b&agrave;sics..."
+40% (en el pitjor dels casos) dels programes d'utilitats b&agrave;sics..."</p>
+
 <p>Aquests investigadors concloeren que els sistemes Unix comercials tenien
 una taxa d'error que anava del 15 al 43%, mentre que la taxa d'error per
-a un GNU era del 7%.
+a un GNU era del 7%.</p>
+
 <p>Miller afeg&iacute; tamb&eacute;: "els tres sistemes comercials que
 vam comparar el 1990 i el 1995 havien millorat substancialment en fiabilitat,
 per&ograve; encara tenien percentatges d'error prou signficiant (els programes
 b&agrave;sics GNU/Linux encara eren prou millors que aquelles de sistemes
-comercials)."
+comercials)."</p>
+
 <p>Per a m&eacute;s detalls, vegeu l'article de Barton P. Miller <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden></a>,
 David Koski, Cjin Pheow Lee, Vivekananda Maganty, Ravi Murthy, Ajitkumar
 Natarajan, i Jeff Steid: <a 
href="ftp://grilled.cs.wisc.edu/technical_papers/fuzz-revisited.ps";>Fuzz
 Revisited: A Re-examination of the Reliability of Unix Utilities and Services
-(postscript 146k)</a>.
-<h4> <a NAME="WhyReliable" HREF="reliability.html#TOCWhyReliable"></a><a 
href="#TOCWhyReliable" NAME="WhyReliable">Perqu&egrave; 
- el programari lliure &eacute;s m&eacute;s fiable </a></h4>
-No &eacute;s cap casualitat que les utilitats GNU siguin tan fiables. Hi ha 
bones 
-raons darrera de qu&egrave; el programari lliure sigui normalment d'alta 
qualitat. 
+(postscript 146k)</a>.</p>
+
+ <h4 id="WhyReliable">Perqu&egrave; 
+ el programari lliure &eacute;s m&eacute;s fiable</h4>
+ 
+<p>No &eacute;s cap casualitat que les utilitats GNU siguin tan fiables. Hi ha 
bones 
+ raons darrera de qu&egrave; el programari lliure sigui normalment
+ d'alta qualitat. </p>
+
 <p>Una primera ra&oacute; &eacute;s el fet de qu&egrave; el programari
 lliure d&oacute;na la possibilitat que tota la comunitat treballi 
cooperativament
 per arreglar possibles problemes. Els usuaris no nom&eacute;s donen fe
 dels errors, sin&oacute; que tamb&eacute; els arreglen i envien les seves
 propostes d'arranjament. Els usuaris treballen plegats, conversen per correu
 electr&ograve;nic, per tal de anar al cor del problema i fer que el programa
-treballi sense cap tipus d'error.
+treballi sense cap tipus d'error.</p>
+
 <p>Una segona ra&oacute; &eacute;s el fet de qu&egrave; els desenvolupadors
 realment es preocupen de la fiabilitat. Els paquets de programari lliure
 no nom&eacute;s lluiten comercialment, sin&oacute; tamb&eacute; lluiten
@@ -84,45 +70,85 @@
 un autor que posa a disposici&oacute; de tothom el codi font est&agrave;
 penjant p&uacute;blicament la seva reputaci&oacute;, i trobar&agrave; 
cr&iacute;tiques
 de la comunitat inform&agrave;tica si els seus programes no s&oacute;n
-clars ni estructurats.
-<br>&nbsp;
-<h4> <a NAME="CancerClinicReliesOnFreeSoftware" 
HREF="reliability.html#TOCCancerClinicReliesOnFreeSoftware"></a><a 
href="#TOCCancerClinicReliesOnFreeSoftware" 
NAME="CancerClinicReliesOnFreeSoftware">Una 
- cl&iacute;nica contra el c&agrave;ncer confia en el programari 
lliure!</a></h4>
-El Centre contra el C&aacute;ncer Roger Maris, a Fargo, Dakota del Nord
-(el mateix Fargo de la pel&middot;l&iacute;cula i de les inundacions) utilitza
-sistemes GNU basats en Linux precisament pel fet de qu&egrave; la fiabilitat
+clars ni estructurats.</p>
+
+ <h4 id="CancerClinicReliesOnFreeSoftware">Una 
+ cl&iacute;nica contra el c&agrave;ncer confia en el programari lliure!</h4>
+
+<p>El Centre contra el C&aacute;ncer Roger Maris, a Fargo, Dakota del Nord
+ (el mateix Fargo de la pel&middot;l&iacute;cula i de les inundacions) 
utilitza
+ sistemes GNU basats en Linux precisament pel fet de qu&egrave; la fiabilitat
 &eacute;s essencial Una xarxa de m&agrave;quines GNU/Linux porta el sistema
-d'informaci&oacute;, coordina les ter&agrave;pies medicamentals i realitza
-moltes altres tasques. Aquesta xarxa ha d'estar disponible per als membres
-del centre en qualsevol moment.
-<p>Segons el doctor G.W. Wettstein <a 
href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden></a>:
-<blockquote>`` l'atenci&oacute; adequada als nostres pacients de c&agrave;ncer
+ d'informaci&oacute;, coordina les ter&agrave;pies medicamentals
+ i realitza moltes altres tasques. Aquesta xarxa ha d'estar disponible
+ per als membres del centre en qualsevol moment. </p>
+
+ <p>Segons el doctor G.W. Wettstein <a href=
+ "mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>:</p>
+
+ <blockquote>
+  <p>
+  L'atenci&oacute; adequada als nostres pacients de c&agrave;ncer
 no seria el que &eacute;s avui sense Linux... Les eines que hem estat 
capa&ccedil;os
 d'utilitzar a partir dels canals de programari lliure ens han permes d'escriure
 i desenvolupar aplicacions innovadores que... no existirien al m&oacute;n
-comercial.''</blockquote>
+comercial.
+  </p>
+ </blockquote>
+
+ <h4 id="Bulletproof">Programes GNU a prova de bales!</h4>
 
-<h4> <a NAME="Bulletproof" HREF="reliability.html#TOCBulletproof"></a><a 
href="#TOCBulletproof" NAME="Bulletproof">Programes 
- GNU a prova de bales!</a></h4>
-<a href="mailto:address@hidden";>Scott Maxwell</a> est&agrave; conduint
+ <p><a href="mailto:address@hidden";>Scott Maxwell</a> est&agrave; conduint
 una iniciativa per a eliminar "errades difuses" del programari GNU, fent-lo
 per tant encara m&eacute;s fiable. Podeu consultar la documentaci&oacute;
-del seu projecte a l'adre&ccedil;a <a 
href="http://home.pacbell.net/s-max/scott/bulletproof-penguin.html";>http://home.pacbell.net/s-max/scott/bulletproof-penguin.html</a>.
+del seu projecte a l'adre&ccedil;a <a href=
+ 
"http://home.pacbell.net/s-max/scott/bulletproof-penguin.html";>http://home.pacbell.net/s-max/scott/bulletproof-penguin.html</a>.
+ </div>
+
+ <!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
+
+  </p>
+ <div id="footer">
 <p>
-<hr>
-<p>Torna a la <a href="home.html">p&agrave;gina principal del GNU</a>. </p>
-<p>Envieu si us plau les vostres preguntes i comentaris sobre la FSF i la GNU 
- a l'adre&ccedil;a <i><a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a></i>. 
Tamb&eacute; 
- hi ha <a href="/#ContactInfo">altres vies de contactar</a> amb la FSF.</p>
-<p>Envieu si us plau els vostres comentaris d'aquestes p&agrave;gines web a 
l'adre&ccedil;a 
- <i><a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a></i>. Per altres 
- q&uuml;estions, envieu-los a l'adre&ccedil;a <i><a
-href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a></i>.</p>
-<p>Copyright (C) 1997, 1998, 1999 Free Software Foundation, Inc., 59 Temple 
Place 
- - Suite 330, Boston, MA 02111, USA </p>
-<p>La c&ograve;pia i distribuci&oacute; literals d'aquest article est&agrave; 
- autoritzada en qualsevol medi, sempre que aquesta nota sigui visible.</p>
-<p>Darrera actualitzaci&oacute;:<!-- hhmts start -->11 Oct 2000 sub<!-- hhmts 
end --> 
-<hr>
+Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/contact/">altres formes de contactar</a> 
+amb la FSF.
+<br />
+Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
+2004, 2005, 2006, 2007
+<a href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a>, Inc., 
+51 Franklin St - Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA 
+<br /> 
+Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest 
+article en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi 
+aparegui aquesta nota.
+</p>
+<p>Updated: <!-- timestamp start -->
+$Date: 2008/04/29 17:59:51 $
+<!-- timestamp end --></p>
+</div>
+<div id="translations">
+<h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h4>
+<ul class="translations-list">
+ <li><a href="/software/reliability.ca.html">Catalan</a></li>
+ <li><a href="/software/reliability.zh-cn.html">Chinese(Simplified)</a></li>
+ <li><a href="/software/reliability.zh-tw.html">Chinese(Traditional)</a></li>
+ <li><a href="/software/reliability.de.html">German</a></li>
+ <li><a href="/software/reliability.html">English</a></li>
+ <li><a href="/software/reliability.id.html">Indonesian</a></li>
+ <li><a href="/software/reliability.ja.html">Japanese</a></li>
+ <li><a href="/software/reliability.pl.html">Polish</a></li>
+ <li><a href="/software/reliability.pt-br.html">Brazilian Portuguese</a></li>
+ <li><a href="/software/reliability.ru.html">Russian</a></li>
+ <li><a href="/software/reliability.es.html">Spanish</a></li>
+</ul>
+</div>
+</div>
 </body>
 </html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]