www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy why-free.ca.html


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy why-free.ca.html
Date: Tue, 29 Apr 2008 19:10:55 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    08/04/29 19:10:55

Modified files:
    philosophy   : why-free.ca.html 

Log message:
    Templated

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/why-free.ca.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: why-free.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/why-free.ca.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- why-free.ca.html  30 Apr 2006 18:50:35 -0000   1.2
+++ why-free.ca.html  29 Apr 2008 19:10:30 -0000   1.3
@@ -1,613 +1,486 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
-<HTML>
-<head>
-<TITLE>Per qu&egrave; el programari no hauria de tenir propietaris - Projecte 
GNU - Free Software Foundation (FSF)</TITLE>
-<meta http-equiv="content-type" content='text/html; charset=utf-8' />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-<link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
-</head>
-<body>
+<!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
 
-<p><a href="#translations">Traduccions</a> d'aquesta p&agrave;gina </p>
-<H3>Per qu&egrave; el programari no hauria de tenir propietaris</H3>
+<title>Per qu&egrave; el programari no hauria de tenir propietaris - Projecte 
GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
 
+<meta name="Keywords" content="GNU, GNU Project, FSF, Free Software, Free 
Software Foundation, Why Software Should Not Have Owners" />
 
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
 
-<P> per <A HREF="http://www.stallman.org/";><STRONG>Richard 
Stallman</STRONG></A> 
+<h2>Per qu&egrave; el programari no hauria de tenir propietaris</h2>
 
-<P> <A HREF="/graphics/philosophicalgnu.ca.html"><IMG 
SRC="/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"
+<p>per <a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard 
Stallman</strong></a></p>
 
-  ALT=" [imatge d'un GNU filos&ograve;fic] "
-
-  WIDTH="160" HEIGHT="200"></A>
-  
-<P>La tecnologia de la informaci&oacute; digital contribueix a fer m&eacute;s 
-
- f&agrave;cil la c&ograve;pia i modificaci&oacute; de la informaci&oacute;. 
Els 
-
- ordinadors ens prometen de fer-ho m&eacute;s accessible a tots nosaltres. 
-
-<P>Per&ograve; no tothom desitja que sigui m&eacute;s f&agrave;cil. El sistema 
-
- copyright d&oacute;na els drets als &quot;propietaris&quot; de programari, 
la 
-
- majoria dels quals pretenen treure els beneficis potencials que la comunitat 
-
- pot obtenir de l'&uacute;s del programari. Pretenen ser els &uacute;nics que 
-
- puguin copiar i modificar el programari que utilitzen. 
-
-<P> El sistema de copyright va n&eacute;ixer i cr&eacute;ixer a l'&egrave;poca 
-
- de la impressi&oacute;, una tecnologia que permetia la c&ograve;pia massiva. 
-
- El copyright encaixava b&eacute; amb aquella tecnologia perqu&egrave; 
nom&eacute;s 
-
- restringia als productors massius de c&ograve;pies. No treia cap llibertat 
als 
-
- lectors. Un lector ordinari que no fos propietari d'una impremta 
nom&eacute;s 
-
- podia copiar llibres amb una ploma i tinta, i pocs lectors van ser encausats 
-
- per aquestes pr&agrave;ctiques. <br>
-
-<P>
-
-<P>La tecnologia digital &eacute;s m&eacute;s flexible que la 
impressi&oacute;: 
-
- si la informaci&oacute; &eacute;s en forma digital, es pot copiar 
f&agrave;cilment 
-
- i distribuir-la a tercers. Aquesta gran flexibilitat encaixa malament en un 
-
- sistema com el de copyright. Aquesta &eacute;s la ra&oacute; de les 
creixents 
-
- mesures draconianes i de dubtosa &egrave;tica que actualment garanteixen el 
-
- copyright del programari. Considereu les seg&uuml;ents quatre 
pr&agrave;ctiques 
-
- dutes a terme per la Software Publishers Association (SPA): <br>
-
-<P>
-
-<UL>
-
- <LI>Propaganda massiva afirmant que no &eacute;s &egrave;tic infringir el 
copyright 
-
-  per tal d'ajudar el teu amic. <br>
-
-  <P> 
-
- <LI>Cerca de potencials xivatos que informin sobre les activitats dels seus 
-
-  companys de feina o amics. 
-
-  <P> 
-
- <LI>Raids (amb l'ajut de la policia) a oficines i centres educatius, on els 
-
-  interrogats han de demostrar la seva innoc&egrave;ncia del c&agrave;rrec 
de 
-
-  fer c&ograve;pies il&middot;legals. <br>
-
-  <P> 
-
- <LI>Persecuci&oacute; (per part del govern dels EE.UU., a petici&oacute; de 
-
-  la SPA) de persones com David LaMacchia (MIT), no pel fet de copiar 
programri, 
-
-  (no ha estat acusat de copiar res), sin&oacute; nom&eacute;s pel fet de no 
-
-  haver vigilat les instal&middot;lacions on es fan c&ograve;pies i no 
haver-ne 
-
-  restringit el seu &uacute;s. <br>
-
-</UL>
-
-
-
-<P>Aquestes quatre pr&agrave;ctiques s&oacute;n semblants a pr&agrave;ctiques 
-
- dutes a terme a l'antiga Uni&oacute; Sovi&egrave;tica, on cada 
m&agrave;quina 
-
- de c&ograve;pia tenia un gu&agrave;rdia que impedia la c&ograve;pia 
il&middot;legal, 
-
- i on la gent havia de copiar la informaci&oacute; d'amagat i passar-la sota 
-
- m&agrave; com a ``samizdat''. Hi ha per descomptat una difer&egrave;ncia: el 
-
- motius darrera d'aquest control a la Uni&oacute; Sovi&egrave;tica eren 
pol&iacute;tics; 
-
- als Estats Units els motius s&oacute;n econ&ograve;mics. Per&ograve; 
s&oacute;n 
-
- les accions el que ens afecten, no els motius. Qualsevol intent de bloquejar 
-
- el compartiment de la informaci&oacute;, sigui del tipus que sigui, i sigui 
-
- pel fet que sigui, du als mateixos m&egrave;todes i als mateixos danys. <br>
-
-<P>
-
-<P> Els propietaris fan diversos tipus d'arguments per tal de retenir el poder 
-
- de controlar com usar la informaci&oacute;: <br>
-
-<P>
-
-
-
-<UL>
-
- <LI>Els mots utilitzats. 
-
-  <P> Owners use smear words such as ``piracy'' and ``theft'', as well as 
expert 
-
-   terminology such as ``intellectual property'' and ``damage'', to suggest 
-
-   a certain line of thinking to the public---a simplistic analogy between 
-
-   programs and physical objects. 
-
-  <P> Our ideas and intuitions about property for material objects are about 
-
-   whether it is right to <em>take an object away</em> from someone else. 
They 
-
-   don't directly apply to <em>making a copy</em> of something. But the 
owners 
-
-   ask us to apply them anyway. 
-
-  <P> 
-
- <LI>Exageraci&oacute;. 
-
-  <P> Els propietaris utilitzen mots com &quot;pirateria&quot; o 
&quot;robatori&quot;, 
-
-   o terminologia del tipus ``propietat intel&middot;lectual '' o 
``danys'', 
-
-   per tal d'influenciar l'opini&oacute; p&uacute;blica. Es tracta d'una 
analogia 
-
-   una mica simplista entre programes i objectes f&iacute;sics. 
-
-  <p>Les nostres idees i intuicions sobre la propietat d'objectes materials 
-
-   es refereixen a si &eacute;s l&iacute;cit prendre un objecte a 
alg&uacute;. 
-
-   Per&ograve; no es refereixen de manera directa a fer una copia d'alguna 
-
-   cosa. Els propietaris demanen que les apliquem igualment.<br>
-
-  </p>
-
-  <P> 
-
- <LI>Les lleis. 
-
-  <P> Els propietaris descriuen sovint el que prescriu la llei actual, i ens 
-
-   amenacen amb les possibles penes que ens poden caure si la infringim. 
Darrera 
-
-   aquest tipus de raonaments hi ha el sup&ograve;sit impl&iacute;cit de 
que 
-
-   les lleis actuals reflecteixen una visi&oacute; de la moralitat 
inq&uuml;estionable 
-
-   i alhora se'ns demana que considerem aquestes sancions com a fets de la 
-
-   natura que no poden ser atribu&iuml;ts a ning&uacute;.
-
-  <p>Aquesta l&iacute;nia de persuasi&oacute; no est&agrave; dissenyada per 
-
-   a defendre's davant el pensament cr&iacute;tic: est&agrave; pensada per 
-
-   a refor&ccedil;ar el pensament &uacute;nic.</p>
-
-  <p>&Eacute;s elemental que les lleis no defineixen el que &eacute;s 
correcte 
-
-   i el que no ho &eacute;s. Tot americ&agrave; sap que, quaranta anys 
enrera, 
-
-   era il&middot;legal en nombrosos estats que una persona de color 
s'assegu&eacute;s 
-
-   a la part de davant del autob&uacute;s. Nom&eacute;s els racistes 
argumentarien 
-
-   que era incorrecte seure en aquelles circumst&agrave;ncies.<br>
-
-  </p>
-
-  <P> 
-
- <LI>Drets naturals. 
-
-  <P> Els autors sostenen sovint que mantenen una relaci&oacute; especial 
amb 
-
-   els programes que han escrit i que per tant els seus desitjos i 
interessos 
-
-   en relaci&oacute; al programa passen per davant dels de qualsevol altra, 
-
-   i fins i tot dels de la resta del m&oacute;n. (Normalment s&oacute;n les 
-
-   empreses i no els autors els qui tenen el copyright del programari, 
per&ograve; 
-
-   s'espera que ignorem aquest &quot;petit detall&quot;.)
-
-  <p>A aquells qui proposen aix&ograve; com un axioma &egrave;tic - l'autor 
-
-   &eacute;s m&eacute;s important que tu - nom&eacute;s els puc dir que jo, 
-
-   un reconegut autor de programes, ho considero una bajanada.</p>
-
-  <p>El p&uacute;blic en general nom&eacute;s podr&agrave; sentir alguna 
simpatia 
-
-   per les demandes de drets naturals a partir de dues raons.</p>
-
-  <p>Una ra&oacute; &eacute;s una analogia for&ccedil;ada amb els objectes 
materials. 
-
-   Quan faig un arr&ograve;s, em queixar&eacute; si una altra persona se'l 
-
-   menja, perqu&egrave; me'n deixar&agrave; sense. La seva acci&oacute; em 
-
-   fa mal en la mateixa mesura que el beneficia: nom&eacute;s un de 
nosaltres 
-
-   podr&agrave; menjar l'arr&ograve;s. La pregunta llavors &eacute;s, qui? 
-
-   Qualsevol petita difer&egrave;ncia entre nosaltres ser&agrave; suficient 
-
-   per inclinar la balan&ccedil;a &egrave;tica.</p>
-
-  <p>El fet que executis o modifiquis un programa que jo he escrit t'afecta 
-
-   de manera directa i a mi nom&eacute;s de manera indirecta. Si 
d&oacute;nes 
-
-   una copia als teus amics us afecta a tu i als teus amics molt m&eacute;s 
-
-   del que m'afecta a mi. Jo no hauria de tenir cap poder de dir-vos de no 
-
-   fer aquestes coses. Ning&uacute; hauria de poder fer-ho.</p>
-
-  <p>La segona ra&oacute; es basa en qu&egrave; la gent ha escoltat per 
activa 
-
-   i per passiva que els drets naturals dels autors &eacute;s una 
tradici&oacute; 
-
-   acceptada i no q&uuml;estionada a la nostra societat.</p>
-
-  <p>Si mirem a la hist&ograve;ria, veurem que el contrari &eacute;s cert. 
La 
-
-   idea de drets naturals dels autors fou proposada i rebutjada quan es va 
-
-   redactar la constituci&oacute; dels Estats Units. &Eacute;s per 
aix&ograve; 
-
-   que la constituci&oacute; nom&eacute;s permet un sistema de copyright, 
no 
-
-   l'exigeix ; &eacute;s per aix&ograve; que el sistema de copyright 
&eacute;s 
-
-   temporal, no permanent. Estableix tanmateix que el prop&ograve;sit d'un 
-
-   sistema de copyright &eacute;s promoure el progr&eacute;s, no 
recompensar 
-
-   als autors. El copyright recompensa als autors fins a un cert punt, i 
als 
-
-   editors m&eacute;s, per&ograve; est&agrave; dissenyat com a un medi per 
-
-   a modificar el seu comportament.</p>
-
-  <p>L'aut&egrave;ntica tradici&oacute; establerta a la nostra societat 
&eacute;s 
-
-   que el copyright viola els drets naturals dels ciutadans - i que 
aix&ograve; 
-
-   nom&eacute;s &eacute;s justificable pel b&eacute; p&uacute;blic.</p>
-
-  <p> </p>
-
-  <P> 
-
- <LI>Economia. 
-
-  <P> L'argument decisiu que fan els defensors del programari de 
car&agrave;cter 
-
-   propietari &eacute;s que d'aquesta manera s'assegura la producci&oacute; 
-
-   de m&eacute;s programari. 
-
-  <p>A difer&egrave;ncia dels altres, aquest raonament com a m&iacute;nim 
sorgeix 
-
-   a partir d'un plantejament leg&iacute;tim. Est&agrave; basat en un 
objectiu 
-
-   leg&iacute;tim: satisfer els usuaris del programari. I &eacute;s clar 
des 
-
-   d'un punt de vista emp&iacute;ric que la gent produir&agrave; m&eacute;s 
-
-   si est&agrave; ben pagada per a fer-ho. </p>
-
-  <p>Per&ograve; tamb&eacute; aquest argument economicista t&eacute; un punt 
-
-   feble: est&agrave; basat en el sup&ograve;sit que la difer&egrave;ncia 
nom&eacute;s 
-
-   &eacute;s un assumpte de quants diners s'han de pagar. Pressuposa que la 
-
-   ``producci&oacute; de programari'' &eacute;s el que volem, 
independentment 
-
-   de qu&egrave; el programari tingui propietaris o no. </p>
-
-  <p>La gent accepta r&agrave;pidament aquest sup&ograve;sit perqu&egrave; 
s'adiu 
-
-   amb les nostres experi&egrave;ncies amb els objectes materials. 
Considereu 
-
-   un entrep&agrave;, per exemple. Potser us agradaria obtenir un 
entrep&agrave; 
+<p>
+La tecnologia de la informaci&oacute; digital contribueix a fer m&eacute;s
+f&agrave;cil la c&ograve;pia i modificaci&oacute; de la informaci&oacute;.
+Els ordinadors ens prometen de fer-ho m&eacute;s accessible a tots
+nosaltres.</p>
 
-   equivalent, b&eacute; de franc o b&eacute; pagant una quantitat. En 
aquest 
+<p>
+Per&ograve; no tothom desitja que sigui m&eacute;s f&agrave;cil. El
+sistema copyright d&oacute;na els drets als &quot;propietaris&quot; de
+programari, la majoria dels quals pretenen treure els beneficis potencials
+que la comunitat pot obtenir de l'&uacute;s del programari. Pretenen
+ser els &uacute;nics que puguin copiar i modificar el programari que
+utilitzen.</p>
 
-   cas, la quantitat que pagueu &eacute;s l'&uacute;nica difer&egrave;ncia. 
+<p>
+El sistema de copyright va n&eacute;ixer i cr&eacute;ixer a l'&egrave;poca
+de la impressi&oacute;, una tecnologia que permetia la c&ograve;pia
+massiva. El copyright encaixava b&eacute; amb aquella tecnologia perqu&egrave; 
nom&eacute;s
+restringia als productors massius de c&ograve;pies. No treia cap llibertat
+als lectors. Un lector ordinari que no fos propietari d'una impremta
+nom&eacute;s podia copiar llibres amb una ploma i tinta, i pocs lectors
+van ser encausats per aquestes pr&agrave;ctiques.</p>
 
-   Independentment de si el pagueu o no, l'entrep&agrave; &eacute;s el 
mateix: 
+<p>
+La tecnologia digital &eacute;s m&eacute;s flexible que la impressi&oacute;:
+si la informaci&oacute; &eacute;s en forma digital, es pot copiar
+f&agrave;cilment i distribuir-la a tercers. Aquesta gran flexibilitat
+encaixa malament en un sistema com el de copyright. Aquesta &eacute;s
+la ra&oacute; de les creixents mesures draconianes i de dubtosa &egrave;tica
+que actualment garanteixen el copyright del programari. Considereu
+les seg&uuml;ents quatre pr&agrave;ctiques dutes a terme per la Software
+Publishers Association (SPA):</p>
+
+<ul>
+    <li>Propaganda massiva afirmant que no &eacute;s &egrave;tic infringir
+  el copyright per tal d'ajudar el teu amic.</li>
+
+    <li>Cerca de potencials xivatos que informin sobre les activitats
+  dels seus companys de feina o amics.</li>
+
+    <li>Raids (amb l'ajut de la policia) a oficines i centres educatius,
+     on els interrogats han de demostrar la seva innoc&egrave;ncia del
+  c&agrave;rrec de fer c&ograve;pies il&middot;legals.</li>
+
+    <li>Persecuci&oacute; (per part del govern dels EE.UU., a 
petici&oacute; de
+     la SPA) de persones com David LaMacchia (MIT), no pel fet de copiar
+     programri, (no ha estat acusat de copiar res), sin&oacute; 
nom&eacute;s
+     pel fet de no haver vigilat les instal&middot;lacions on es fan
+  c&ograve;pies i no haver-ne restringit el seu &uacute;s.</li>
 
-   t&eacute; el mateix valor nutricional i nom&eacute;s us el podeu menjar 
+</ul>
 
-   una vegada. El que l'obtingueu d'un propietari o no pot afectar de 
manera 
+<p>
+Aquestes quatre pr&agrave;ctiques s&oacute;n semblants a pr&agrave;ctiques
+dutes a terme a l'antiga Uni&oacute; Sovi&egrave;tica, on cada m&agrave;quina
+de c&ograve;pia tenia un gu&agrave;rdia que impedia la c&ograve;pia
+il&middot;legal, i on la gent havia de copiar la informaci&oacute; d'amagat
+i passar-la sota m&agrave; com a ``samizdat''. Hi ha per descomptat
+una difer&egrave;ncia: el motius darrera d'aquest control a la Uni&oacute; 
Sovi&egrave;tica
+eren pol&iacute;tics; als Estats Units els motius s&oacute;n econ&ograve;mics.
+Per&ograve; s&oacute;n les accions el que ens afecten, no els motius.
+Qualsevol intent de bloquejar el compartiment de la informaci&oacute;,
+sigui del tipus que sigui, i sigui pel fet que sigui, du als mateixos
+m&egrave;todes i als mateixos danys.</p>
 
-   directa en cap cas m&eacute;s que la quantitat de diners que 
tindr&agrave;s 
+<p>
+Els propietaris fan diversos tipus d'arguments per tal de retenir
+ el poder
 
-   despr&eacute;s de menjar-te'l.<br>
+de controlar com usar la informaci&oacute;:</p>
 
-  </p>
 
-  <P> Aix&ograve; &eacute;s cert per qualsevol classe d'objecte 
material--independentment 
+<ul>
+<li id="name-calling">Els mots utilitzats.
 
-   o no si t&eacute; un propietari, aix&ograve; no afecta el que &eacute;s 
+<p>
+Els propietaris utilitzen sovint paraules lletges com &ldquo;pirateria&rdquo; 
i &ldquo;robatori&rdquo;,
+a m&eacute;s de termes especialitzats com ara &ldquo;propietat 
intel&middot;lectual &rdquo; i &ldquo;danys&rdquo;,
+per suggerir al p&uacute;blic una determinada l&iacute;nia de pensament: una 
analogia
+simplista entre els programes i els objectes f&iacute;sics.</p>
 
-   o el que podeu fer si el compreu.
+<p>
+Les nostres idees i intuicions sobre la propietat dels objectes materials
+ es refereixen a si &eacute;s correcte <em> prendre un objecte </em> a
+ alg&uacute;. No les apliquem a <em> fer una c&ograve;pia </em>d'un
+ objecte. Per&ograve; els propietaris pretenen que les apliquem a tot.</p>
+</li>
 
-  <p>Per&ograve; si el programa t&eacute; un propietari, aix&ograve; afecta 
+<li id="exaggeration">Exageraci&oacute;.
 
-   de manera substancial el que &eacute;s i el que podeu fer amb una 
c&ograve;pia 
+<p>
+Els propietaris utilitzen mots com &quot;pirateria&quot; o 
&quot;robatori&quot;,
+o terminologia del tipus &quot;propietat intel&middot;lectual&quot; o
+&quot;danys&quot;, per tal d'influenciar l'opini&oacute; p&uacute;blica.
+Es tracta d'una analogia una mica simplista entre programes i objectes
+f&iacute;sics.</p>
 
-   si en compreu un. La difer&egrave;ncia no nom&eacute;s &eacute;s una 
q&uuml;esti&oacute; 
+<p>
+Les nostres idees i intuicions sobre la propietat d'objectes materials
 
-   monet&agrave;ria. El sistema de propietaris de programari encoratja als 
+   es refereixen a si &eacute;s l&iacute;cit prendre un objecte
+   a alg&uacute;. Per&ograve; no es refereixen de manera directa
+   a fer una copia d'alguna cosa. Els propietaris demanen que les
+ apliquem igualment.</p></li>
 
-   propietaris de programari a produir quelcom-- per&ograve; no all&ograve; 
+<li id="law">Les lleis.
 
-   que la societat realment necessita. I causa una poluci&oacute; 
&egrave;tica 
+<p>
+Els propietaris descriuen sovint el que prescriu la llei actual, i
+ ens
 
-   intangible que ens afecta a tots.<br>
+   amenacen amb les possibles penes que ens poden caure si la infringim.
+ Darrera
 
-  </p>
+   aquest tipus de raonaments hi ha el sup&ograve;sit impl&iacute;cit
+   de que les lleis actuals reflecteixen una visi&oacute; de la
+   moralitat inq&uuml;estionable i alhora se'ns demana que considerem
+   aquestes sancions com a fets de la natura que no poden ser atribu&iuml;ts
+  a ning&uacute;.</p>
 
+<p>
+Aquesta l&iacute;nia de persuasi&oacute; no est&agrave; dissenyada
+per a defendre's davant el pensament cr&iacute;tic: est&agrave; pensada
+per a refor&ccedil;ar el pensament &uacute;nic.</p>
   
+<p>
+&Eacute;s elemental que les lleis no defineixen el que &eacute;s correcte
+i el que no ho &eacute;s. Tot americ&agrave; sap que, quaranta anys
+enrera, era il&middot;legal en nombrosos estats que una persona de
+color s'assegu&eacute;s a la part de davant del autob&uacute;s. Nom&eacute;s
+els racistes argumentarien que era incorrecte seure en aquelles 
circumst&agrave;ncies.</p></li>
 
-</UL>
+<li id="natural-rights">Drets naturals.
 
+<p>
+Els autors sostenen sovint que mantenen una relaci&oacute; especial
+amb els programes que han escrit i que per tant els seus desitjos
+i interessos en relaci&oacute; al programa passen per davant dels
+de qualsevol altra, i fins i tot dels de la resta del m&oacute;n.
+(Normalment s&oacute;n les empreses i no els autors els qui tenen
+el copyright del programari, per&ograve; s'espera que ignorem aquest 
&quot;petit
+detall&quot;.)</p>
 
+<p>
+A aquells qui proposen aix&ograve; com un axioma &egrave;tic - l'autor 
&eacute;s
+m&eacute;s important que tu - nom&eacute;s els puc dir que jo, un
+reconegut autor de programes, ho considero una bajanada.</p>
 
-<P> Qu&egrave; &eacute;s el que la societat necessita? Necessita 
informaci&oacute; 
+<p>
+El p&uacute;blic en general nom&eacute;s podr&agrave; sentir alguna
+simpatia per les demandes de drets naturals a partir de dues raons.</p>
 
- que sigui veritablement disponible als seus ciutadans. Per exemple, 
programes 
+<p>
+Una ra&oacute; &eacute;s una analogia for&ccedil;ada amb els objectes
+materials. Quan faig un arr&ograve;s, em queixar&eacute; si una altra
+persona se'l menja, perqu&egrave; me'n deixar&agrave; sense. La seva
+acci&oacute; em fa mal en la mateixa mesura que el beneficia: nom&eacute;s
+un de nosaltres podr&agrave; menjar l'arr&ograve;s. La pregunta llavors 
&eacute;s,
+qui? Qualsevol petita difer&egrave;ncia entre nosaltres ser&agrave; suficient
+per inclinar la balan&ccedil;a &egrave;tica.</p>
 
- que la gent pugui llegir, corregir, adaptar o millorar, no nom&eacute;s 
operar. 
+<p>
+El fet que executis o modifiquis un programa que jo he escrit t'afecta
 
- Per&ograve; el que ofereixen t&iacute;picament els propietaris de programari 
+   de manera directa i a mi nom&eacute;s de manera indirecta. Si
+   d&oacute;nes una copia als teus amics us afecta a tu i als teus
+   amics molt m&eacute;s del que m'afecta a mi. Jo no hauria de
+   tenir cap poder de dir-vos de no fer aquestes coses. Ning&uacute; hauria
+  de poder fer-ho.</p>
 
- &eacute;s una caixa negra que ni es pot estudiar ni es pot modificar.
+<p>
+La segona ra&oacute; es basa en qu&egrave; la gent ha escoltat per
+activa i per passiva que els drets naturals dels autors &eacute;s
+una tradici&oacute; acceptada i no q&uuml;estionada a la nostra societat.</p>
 
-<p>La societat tamb&eacute; necessita llibertat. Quan un programa t&eacute; un 
+<p>
+Si mirem a la hist&ograve;ria, veurem que el contrari &eacute;s cert.
+La idea de drets naturals dels autors fou proposada i rebutjada quan
+es va redactar la constituci&oacute; dels Estats Units. &Eacute;s
+per aix&ograve; que la constituci&oacute; nom&eacute;s permet un sistema
+de copyright, no l'exigeix ; &eacute;s per aix&ograve; que el sistema
+de copyright &eacute;s temporal, no permanent. Estableix tanmateix
+que el prop&ograve;sit d'un sistema de copyright &eacute;s promoure
+el progr&eacute;s, no recompensar als autors. El copyright recompensa
+als autors fins a un cert punt, i als editors m&eacute;s, per&ograve; 
est&agrave; dissenyat
+com a un medi per a modificar el seu comportament.</p>
 
- propietari, els usuaris perden llibertat de controlar part de les seves 
pr&ograve;pies 
+<p>
+L'aut&egrave;ntica tradici&oacute; establerta a la nostra societat &eacute;s
+que el copyright viola els drets naturals dels ciutadans - i que aix&ograve; 
nom&eacute;s &eacute;s
+justificable pel b&eacute; p&uacute;blic.</p></li>
 
- vides.<br>
+<li id="economics">Economia.
 
-</p>
+<p>
+L'argument decisiu que fan els defensors del programari de car&agrave;cter
+propietari &eacute;s que d'aquesta manera s'assegura la producci&oacute; de
+m&eacute;s programari.</p>
 
-<P>I sobre tot la societat necessita encoratjar l'esperit de cooperaci&oacute; 
+<p>
+A difer&egrave;ncia dels altres, aquest raonament com a m&iacute;nim
+sorgeix a partir d'un plantejament leg&iacute;tim. Est&agrave; basat
+en un objectiu leg&iacute;tim: satisfer els usuaris del programari.
+I &eacute;s clar des d'un punt de vista emp&iacute;ric que la gent
+produir&agrave; m&eacute;s si est&agrave; ben pagada per a fer-ho.</p>
 
- volunt&agrave;ria en els seus ciutadans. Quan els propietaris de programari 
+<p>
+Per&ograve; tamb&eacute; aquest argument economicista t&eacute; un
+punt feble: est&agrave; basat en el sup&ograve;sit que la difer&egrave;ncia
+nom&eacute;s &eacute;s un assumpte de quants diners s'han de pagar.
+Pressuposa que la &quot;producci&oacute; de programari&quot; &eacute;s
+el que volem, independentment de qu&egrave; el programari tingui propietaris
+o no.</p>
 
- ens conten que ajudar als nostres ve&iuml;ns de manera natural &eacute;s 
``pirateria'', 
+<p>
+La gent accepta r&agrave;pidament aquest sup&ograve;sit perqu&egrave; s'adiu
+amb les nostres experi&egrave;ncies amb els objectes materials. Considereu
+un entrep&agrave;, per exemple. Potser us agradaria obtenir un entrep&agrave; 
equivalent,
+b&eacute; de franc o b&eacute; pagant una quantitat. En aquest cas,
+la quantitat que pagueu &eacute;s l'&uacute;nica difer&egrave;ncia.
+Independentment de si el pagueu o no, l'entrep&agrave; &eacute;s el
+mateix: t&eacute; el mateix valor nutricional i nom&eacute;s us el
+podeu menjar una vegada. El que l'obtingueu d'un propietari o no pot
+afectar de manera directa en cap cas m&eacute;s que la quantitat de
+diners que tindr&agrave;s despr&eacute;s de menjar-te'l.</p>
 
- estan embrutant l'esperit c&iacute;vic de la nostra societat.
+<p>
+Aix&ograve; &eacute;s cert per qualsevol classe d'objecte 
material--independentment
+o no si t&eacute; un propietari, aix&ograve; no afecta el que &eacute;s
+o el que podeu fer si el compreu.</p>
 
-<p>&Eacute;s per aix&ograve; perqu&egrave; diem que el <a 
href="/philosophy/free-sw.ca.html">programari 
+<p>
+Per&ograve; si el programa t&eacute; un propietari, aix&ograve; afecta
+de manera substancial el que &eacute;s i el que podeu fer amb una
+c&ograve;pia si en compreu un. La difer&egrave;ncia no nom&eacute;s &eacute;s
+una q&uuml;esti&oacute; monet&agrave;ria. El sistema de propietaris
+de programari encoratja als propietaris de programari a produir quelcom--
+per&ograve; no all&ograve; que la societat realment necessita. I causa
+una poluci&oacute; &egrave;tica intangible que ens afecta a tots.</p></li>
 
- lliure</a> &eacute;s un assumpte de llibertats, no de preus.<br>
+</ul>
 
-</p>
+<p>
+Qu&egrave; &eacute;s el que la societat necessita? Necessita informaci&oacute; 
que
+sigui veritablement disponible als seus ciutadans. Per exemple, programes
+que la gent pugui llegir, corregir, adaptar o millorar, no nom&eacute;s
+operar. Per&ograve; el que ofereixen t&iacute;picament els propietaris
+de programari &eacute;s una caixa negra que ni es pot estudiar ni
+es pot modificar.</p>
 
-<P> L'argument econ&ograve;mic que fan els propietaris &eacute;s erroni, 
per&ograve; 
+<p>
+La societat tamb&eacute; necessita llibertat. Quan un programa t&eacute; un
+propietari, els usuaris perden llibertat de controlar part de les
+seves pr&ograve;pies vides.</p>
 
- el tema econ&ograve;mic &eacute;s tangible. Hi ha gent que escriu programari 
+<p>
+I sobre tot la societat necessita encoratjar l'esperit de cooperaci&oacute; 
volunt&agrave;ria
+en els seus ciutadans. Quan els propietaris de programari ens conten
+que ajudar als nostres ve&iuml;ns de manera natural &eacute;s 
&quot;pirateria&quot;,
+estan embrutant l'esperit c&iacute;vic de la nostra societat.</p>
 
- &uacute;til pel plaer d'escriure'l; per&ograve; si volem m&eacute;s 
programari 
+<p>
+&Eacute;s per aix&ograve; perqu&egrave; diem que el <a 
href="/philosophy/free-sw.ca.html">programari
+lliure</a> &eacute;s un assumpte de llibertats, no de preus.</p>
 
- que el que aquesta gent pugui produir, necessitem cercar fons per a 
finan&ccedil;ar-lo.
+<p>
+L'argument econ&ograve;mic que fan els propietaris &eacute;s erroni,
+per&ograve; el tema econ&ograve;mic &eacute;s tangible. Hi ha gent
+que escriu programari &uacute;til pel plaer d'escriure'l; per&ograve; si
+volem m&eacute;s programari que el que aquesta gent pugui produir,
+necessitem cercar fons per a finan&ccedil;ar-lo.</p>
 
-<p>Durant els darrers deu anys els desenvolupadors de programari lliure han 
intentat 
+<p>
+Durant els darrers deu anys els desenvolupadors de programari lliure
+ han intentat
 
  diversos m&egrave;todes de trobar finan&ccedil;ament amb un cert 
&egrave;xit. 
+ No hi ha cap necessitat de fer-se ric: la renda mediana d'una familia
+ nordamericana, al voltant de 35.000 d&ograve;lars, demostra que
+ hi ha prou incentius per a moltes feines que donen menors satisfaccions
+que programar.</p>
 
- No hi ha cap necessitat de fer-se ric: la renda mediana d'una familia 
nordamericana, 
-
- al voltant de 35.000 d&ograve;lars, demostra que hi ha prou incentius per a 
-
- moltes feines que donen menors satisfaccions que programar. </p>
-
-<p>Durant molts anys, fins que el mecenatge ho va fer innecessari, vaig viure 
-
- de les millores que feia del programari lliure que havia escrit. Cada 
millora 
-
- era afegida a la versi&oacute; publicada i aix&iacute; podia estar 
disponible 
-
- per al p&uacute;blic en general. Els clients em pagaven per les millores i 
extensions 
-
- que volien, en comptes de les funcionalitats que jo considerava de major 
prioritat. 
-
- <br>
-
-</p>
-
-<P>La <a href="/fsf/fsf.ca.html">Free Software Foundation (FSF)</a>, una 
entitat 
-
- no lucrativa exempta d'impostos dedicada al desenvolupament de programari 
lliure, 
-
- obt&eacute; els seus fons de la <a href="/order/order.html">venda</a> de <a 
href="/software/software.html">CD-ROM</a>, 
-
- <a href="/order/t-shirts.html">samarretes</a>, <a 
href="/doc/doc.html">manuals</a>, 
-
- i <a href="/order/deluxe.html">distribucions deluxe</a> GNU, (de les quals 
els 
-
- usuaris tenen plena llibertat de copiar i modificar), aix&iacute; com de <a 
href="/help/donate.html">donacions</a>. 
-
- Actualment compta amb una plantilla de cinc programadors, a m&eacute;s de 
tres 
-
- treballadors que atenen les comandes per via postal. <br>
-
-<P>
-
-<P> Alguns desenvolupadors de programari lliure fan diners mitjan&ccedil;ant 
la 
-
- venda de serveis de suport. Cygnus Support, que comptava amb 50 empleats 
quan 
-
- aquest article fou escrit, estima que al voltant del 15% de la seva 
activitat 
-
- empresarial &eacute;s el desenvolupament de programari lliure, una xifra 
respectable 
-
- per a una empresa de programari. 
-
-<p>Empreses com Intel, Motorola, Texas Instruments o Analog Devices s'han 
agrupat 
-
- per col&middot;laborar amb el finan&ccedil;ament del desenvolupament del 
compilador 
-
- GNU per a C. De manera an&agrave;loga el desenvolupament del compilador GNU 
-
- per al llenguatge Ada fou finan&ccedil;at per la For&ccedil;a A&egrave;ria 
dels 
-
- Estats Units, que considerava que era la manera m&eacute;s eficient 
d'obtenir 
-
- un compilador de gran qualitat. [ El finan&ccedil;ament provinent de la 
For&ccedil;a 
-
- A&egrave;ria es va acabar temps enrera. El compilador GNU per a Ada ja 
&eacute;s 
-
- disponible i el seu manteniment &eacute;s finan&ccedil;at per via 
comercial.] 
-
-</p>
-
-<p>Tots aquests exemples s&oacute;n nom&eacute;s una petita mostra. El 
moviment 
-
- per al programari lliure &eacute;s encara petit i jove. Per&ograve; 
l'exemple 
-
- de la r&agrave;dio mantinguda pels oients en aquest pa&iacute;s [els Estats 
-
- Units] mostra que &eacute;s possible donar suport a una activitat de 
for&ccedil;a 
-
- grand&agrave;ria sense haver de for&ccedil;ar a pagar a cap usuari. <br>
-
-</p>
-
-<P>Com a usuari inform&agrave;tic avui en dia, et pots trobar utilitzant un <a 
href="/philosophy/categories.ca.html#ProprietarySoftware">programa 
-
- propietari (18.000 car&agrave;cters)</a>. Si un amic et demana de fer una 
c&ograve;pia, 
-
- no estaria b&eacute; refusar fer-la. La cooperaci&oacute; &eacute;s 
m&eacute;s 
-
- important que el copyright. Per&ograve; la cooperaci&oacute; clandestina no 
-
- contribueix a millorar la societat. Una persona hauria d'aspirar a viure una 
-
- vida honrada amb orgull, i aix&ograve; significa dir &quot;NO&quot; al 
programari 
+<p>
+Durant molts anys, fins que el mecenatge ho va fer innecessari, vaig
+ viure
 
- propietari.
+ de les millores que feia del programari lliure que havia escrit.
+ Cada millora
 
-<p>Us mereixeu poder cooperar obertament i de manera lliure amb altra gent que 
+ era afegida a la versi&oacute; publicada i aix&iacute; podia estar
+ disponible per al p&uacute;blic en general. Els clients em pagaven
+ per les millores i extensions que volien, en comptes de les funcionalitats
+que jo considerava de major prioritat.</p>
 
- utilitza programari. Us mereixeu poder aprendre com funciona el programari i 
+<p>
+La <a href="/fsf/fsf.ca.html">Free Software Foundation (FSF)</a>,
+una entitat no lucrativa exempta d'impostos dedicada al desenvolupament
+de programari lliure, obt&eacute; els seus fons de la <a 
href="/order/order.html">venda</a> 
+de <a href="/software/software.ca.html">CD-ROM</a>, <a 
href="/order/t-shirts.html">samarretes</a>, 
+<a href="/doc/doc.ca.html">manuals</a>, 
+i <a href="/order/deluxe.html">distribucions deluxe</a> GNU, (de les
+quals els usuaris tenen plena llibertat de copiar i modificar), aix&iacute; com
+de <a href="/help/donate.html">donacions</a>. Actualment compta amb
+una plantilla de cinc programadors, a m&eacute;s de tres treballadors
+que atenen les comandes per via postal.</p>
 
- ensenyar-lo als vostres estudiants. Us mereixeu poder contractar al vostre 
programador 
+<p>
+Alguns desenvolupadors de programari lliure fan diners mitjan&ccedil;ant
+la venda de serveis de suport. Cygnus Support, que comptava amb 50
+empleats quan aquest article fou escrit, estima que al voltant del
+15% de la seva activitat empresarial &eacute;s el desenvolupament
+de programari lliure, una xifra respectable per a una empresa de 
programari.</p>
 
- preferit per arreglar-lo quan no funcioni.</p>
+<p>
+Empreses com Intel, Motorola, Texas Instruments o Analog Devices s'han
+ agrupat
 
-<p>Us mereixeu el programari lliure. <br>
+ per col&middot;laborar amb el finan&ccedil;ament del desenvolupament
+ del compilador GNU per a C. De manera an&agrave;loga el desenvolupament
+ del compilador GNU per al llenguatge Ada fou finan&ccedil;at per
+ la For&ccedil;a A&egrave;ria dels Estats Units, que considerava
+ que era la manera m&eacute;s eficient d'obtenir un compilador de
+ gran qualitat. [ El finan&ccedil;ament provinent de la For&ccedil;a
+ A&egrave;ria es va acabar temps enrera. El compilador GNU per a
+ Ada ja &eacute;s disponible i el seu manteniment &eacute;s finan&ccedil;at
+per via comercial.]</p>
 
-</p>
+<p>
+Tots aquests exemples s&oacute;n nom&eacute;s una petita mostra. El
+moviment per al programari lliure &eacute;s encara petit i jove. Per&ograve; 
l'exemple
+de la r&agrave;dio mantinguda pels oients en aquest pa&iacute;s [els
+Estats Units] mostra que &eacute;s possible donar suport a una activitat
+de for&ccedil;a grand&agrave;ria sense haver de for&ccedil;ar a pagar
+a cap usuari.</p>
 
-<P>
+<p>
+Com a usuari inform&agrave;tic avui en dia, et pots trobar utilitzant
+un <a href="/philosophy/categories.ca.html#ProprietarySoftware">programa
+propietari</a>. Si un amic et demana de fer una c&ograve;pia, no estaria
+b&eacute; refusar fer-la. La cooperaci&oacute; &eacute;s m&eacute;s
+important que el copyright. Per&ograve; la cooperaci&oacute; clandestina
+no contribueix a millorar la societat. Una persona hauria d'aspirar
+a viure una vida honrada amb orgull, i aix&ograve; significa dir 
&quot;No&quot; al
+programari propietari.</p>
 
+<p>
+Us mereixeu poder cooperar obertament i de manera lliure amb altra
+ gent que
 
+ utilitza programari. Us mereixeu poder aprendre com funciona el
+ programari i
 
-<HR>
+ ensenyar-lo als vostres estudiants. Us mereixeu poder contractar
+ al vostre programador
 
+preferit per arreglar-lo quan no funcioni.</p>
 
+<p>
+Us mereixeu el programari lliure.</p>
 
-<H4><A HREF="/philosophy/philosophy.ca.html">Altres documents</A></H4>
+<hr />
+<h4>Aquest article s'ha publicat a <a href="/doc/book13.html"><cite>Free
+   Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. 
Stallman</cite></a>.</h4>
 
+</div>
 
+<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
+<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
+<!-- with the webmasters first. --> 
+<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
+<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
 
-<HR>
+<!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
 
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</b>:<br />
+<div id="footer">
 
-<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
-<!-- language if possible, otherwise default to English -->
-<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
-<!-- English is. If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
-
-[
- <a href="/philosophy/why-free.ca.html">Catal&#x00e0;</a>   <!-- Catalan -->
-| <a href="/philosophy/why-free.cs.html">&#x010c;esky</a>   <!-- Czech -->
-| <a href="/philosophy/why-free.da.html">Dansk</a>   <!-- Danish -->
-| <a href="/philosophy/why-free.de.html">Deutsch</a>  <!-- German -->
-| <a href="/philosophy/why-free.html">English</a>
-| <a href="/philosophy/why-free.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>  <!-- Spanish -->
-| <a 
href="/philosophy/why-free.fa.html">&#x0641;&#x0627;&#x0631;&#x0633;&#x06cc;</a>
 <!-- Farsi/Persian -->
-| <a href="/philosophy/why-free.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>  <!-- French -->
-| <a href="/philosophy/why-free.hr.html">Hrvatski</a> <!-- Croatian -->
-| <a href="/philosophy/why-free.id.html">Bahasa Indonesia</a> <!-- Indonesian 
-->
-| <a href="/philosophy/why-free.it.html">Italiano</a> <!-- Italian -->
-| <a href="/philosophy/why-free.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a> <!-- 
Japanese -->
-| <a href="/philosophy/why-free.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a> <!-- 
Korean -->
-| <a href="/philosophy/why-free.hu.html">Magyar</a>  <!-- Hungarian -->
-| <a href="/philosophy/why-free.pl.html">Polski</a>  <!-- Polish -->
-| <a href="/philosophy/why-free.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a>  <!-- -->
-| <a 
href="/philosophy/why-free.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>
 <!-- Russian -->
-| <a href="/philosophy/why-free.tr.html">T&#x00fc;rk&#x00e7;e</a>   <!-- 
Turkish -->
-]
-</p>
-</div>
-
-<div class="copyright">
 <p>
-Tornar a la <a href="/home.ca.html">p&agrave;gina principal del projecte 
GNU</a>.
-</p>
-
-<p>
-Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/home.ca.html#ContactInfo">altres formes de 
contactar</a> 
-la FSF.
+Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/contact/">altres formes de contactar</a> 
+amb la FSF.
 <br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
-Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; 
de les traduccions d'aquest article.
+Vegeu el 
+<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i 
+publicaci&oacute; de les traduccions d'aquest article.
 </p>
 
 <p>
-Copyright 1994 Richard Stallman
+Copyright &copy; 1994 Richard Stallman
 <br />
-Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui aquesta nota.
+Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest 
+article en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi 
+aparegui aquesta nota.
 </p>
+
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/04/30 18:50:35 $ $Author: puigpe $
+$Date: 2008/04/29 19:10:30 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
-</BODY>
 
-</HTML>
+<div id="translations">
+<h4><b>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</b>
+ <!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
+<!-- Please use W3C normative character entities -->
 
+</h4>
+
+<ul class="translations-list">
+<!-- Bulgarian -->
+<li><a 
href="/philosophy/why-free.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
+<!-- Catalan -->
+<li><a href="/philosophy/why-free.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- Czech -->
+<li><a href="/philosophy/why-free.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
+<!-- Danish -->
+<li><a href="/philosophy/why-free.da.html">Dansk</a>&nbsp;[da]</li>
+<!-- German -->
+<li><a href="/philosophy/why-free.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/why-free.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a href="/philosophy/why-free.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- Persian/Farsi -->
+<li><a 
href="/philosophy/why-free.fa.html">&#x0641;&#x0627;&#x0631;&#x0633;&#x06cc;</a>&nbsp;[fa]</li>
+<!-- French -->
+<li><a href="/philosophy/why-free.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Croatian -->
+<li><a href="/philosophy/why-free.hr.html">Hrvatski</a>&nbsp;[hr]</li>
+<!-- Hungarian -->
+<li><a href="/philosophy/why-free.hu.html">Magyar</a>&nbsp;[hu]</li>
+<!-- Indonesian -->
+<li><a href="/philosophy/why-free.id.html">Bahasa Indonesia</a>&nbsp;[id]</li>
+<!-- Italian -->
+<li><a href="/philosophy/why-free.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- Japanese -->
+<li><a 
href="/philosophy/why-free.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li>
+<!-- Korean -->
+<li><a 
href="/philosophy/why-free.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a href="/philosophy/why-free.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/philosophy/why-free.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Brazilian Portuguese -->
+<li><a href="/philosophy/why-free.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
+<!-- Russian -->
+<li><a 
href="/philosophy/why-free.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
+<!-- Tamil -->
+<li><a 
href="/philosophy/why-free.ta.html">&#2980;&#2990;&#3007;&#2996;&#3021;</a>&nbsp;[ta]</li>
+<!-- Turkish -->
+<li><a 
href="/philosophy/why-free.tr.html">T&#x00fc;rk&#x00e7;e</a>&nbsp;[tr]</li>
+</ul>
+</div>
+
+</div>
+</body>
+</html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]