www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www licenses/rms-why-gplv3.ca.html licenses/rms...


From: Yavor Doganov
Subject: www licenses/rms-why-gplv3.ca.html licenses/rms...
Date: Sat, 12 Sep 2009 20:25:51 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  09/09/12 20:25:51

Modified files:
    licenses    : rms-why-gplv3.ca.html rms-why-gplv3.fr.html 
    licenses/po  : licenses.ar.po licenses.ca.po licenses.fr.po 
             licenses.pot 
    philosophy   : dat.fr.html free-sw.ar.html 
    philosophy/po : free-software-intro.ar.po 
             free-software-intro.fa.po 
             free-software-intro.fr.po 
             free-software-intro.ml.po 
             free-software-intro.pot free-sw.af.po 
             free-sw.ar.po free-sw.bg.po free-sw.es.po 
             free-sw.fr.po free-sw.it.po free-sw.pot 
             free-sw.sk.po free-sw.sr.po free-sw.tr.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/rms-why-gplv3.ca.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/rms-why-gplv3.fr.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/licenses.ar.po?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/licenses.ca.po?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/licenses.fr.po?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/licenses.pot?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/dat.fr.html?cvsroot=www&r1=1.19&r2=1.20
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-sw.ar.html?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-software-intro.ar.po?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-software-intro.fa.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-software-intro.fr.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-software-intro.ml.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-software-intro.pot?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.af.po?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.ar.po?cvsroot=www&r1=1.15&r2=1.16
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.bg.po?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.es.po?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.fr.po?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.it.po?cvsroot=www&r1=1.17&r2=1.18
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.pot?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.sk.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.sr.po?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.tr.po?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17

Patches:
Index: licenses/rms-why-gplv3.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/rms-why-gplv3.ca.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- licenses/rms-why-gplv3.ca.html   2 Aug 2009 20:29:16 -0000    1.4
+++ licenses/rms-why-gplv3.ca.html   12 Sep 2009 20:25:32 -0000   1.5
@@ -22,13 +22,15 @@
 a la nova versió. Aquest article explica per què és important actualitzar la
 llicència.</p>
 
-<p>Primer que res, és important observar que l'actualització és 
facultativa. La
+<p id="choice">
+Primer que res, és important observar que l'actualització és facultativa. La
 GPL en la seva versió 2 continuarà sent una llicència vàlida, i no passarà
 res desastrós si alguns programes es queden sota la versió 2 de la GPL
 mentre que altres passen a la versió 3. Aquestes dues llicències són
 incompatibles, però això no és un problema seriós.</p>
 
-<p>Quan diem que la GPLv2 i la GPLv3 són incompatibles, volem dir que no hi ha
+<p id="incompatibility">
+Quan diem que la GPLv2 i la GPLv3 són incompatibles, volem dir que no hi ha
 una manera legal de combinar, en un mateix programa, codi sota la GPLv2 amb
 codi sota la GPLv3. Com que les dues són llicències amb copyleft, cadascuna
 diu: &ldquo;Si s'inclou codi sota aquesta llicència en un programa més
@@ -50,7 +52,8 @@
 <p>Mantenir un programa sota la GPLv2 no crearà problemes. La raó per migrar 
és
 el conjunt de problemes que la GPLv3 resoldrà.</p>
 
-<p>Un dels principals perills que la GPLv3 permetrà evitar és la
+<p id="tivoization">
+Un dels principals perills que la GPLv3 permetrà evitar és la
 tivoització. [N. del T.: les pràctiques poc ètiques de l'empresa TiVo van
 portar Stallman a crear aquest terme.] La tivoització ha comportat
 l'aparició de dispositius (anomenats &ldquo;appliances&rdquo;) que contenen
@@ -69,7 +72,8 @@
 llibertat significa poder controlar el que fa el programari, i no merament
 poder suplicar o amenaçar als que el controlen.</p>
 
-<p>En l'àmbit crucial de la gestió de restriccions digitals (Digital
+<p id="drm">
+En l'àmbit crucial de la gestió de restriccions digitals (Digital
 Restrictions Management o DRM; funcionalitats perverses dissenyades per
 restringir l'ús de les dades de l'ordinador) la competitivitat no ajuda,
 perquè tota competència veritablement rellevant està prohibida. D'acord amb
@@ -95,7 +99,8 @@
 la tivoització en productes destinats gairebé exclusivament a negocis i
 organitzacions.</p>
 
-<p>Una altra amenaça a què fa front la GPLv3 és la dels acords sobre patents
+<p id="patent-deals">
+Una altra amenaça a què fa front la GPLv3 és la dels acords sobre patents
 com ara el pacte entre Novell i Microsoft. Microsoft vol utilitzar els seus
 milers de patents per fer que els usuaris de GNU/Linux paguin a Microsoft, i
 va fer aquest pacte per intentar aconseguir-ho. L'acord ofereix als clients
@@ -112,7 +117,8 @@
 futures temptatives de Microsoft de fer que els distribuïdors cobrin als
 usuaris royalties per a Microsoft.</p>
 
-<p>La GPLv3 també proporciona a l'usuari protecció explícita sobre patents 
en
+<p id="patent-protection">
+La GPLv3 també proporciona a l'usuari protecció explícita sobre patents en
 front dels creadors i els distribuïdors de programes. Amb la GPLv2, els
 usuaris confiaven en una llicència de patent implícita per assegurar-se que
 la companyia que els havia proporcionat la còpia no els demandaria per
@@ -148,16 +154,19 @@
 tenen. També els impedeix aliar-se amb altres titulars de patents per
 fer-ho.</p>
 
-<p>Altres avantatges de la GPLv3 són una millor internacionalització, una
+<p id="further-advantages">
+Altres avantatges de la GPLv3 són una millor internacionalització, una
 rescissió més suau, suport per BitTorrent i compatibilitat amb la llicència
 d'Apache. En resum, raons de sobres per actualitzar la llicència.</p>
 
-<p>Un cop publicada la GPLv3, és improbable que no hi hagi més canvis. Si
+<p id="gpl4">
+Un cop publicada la GPLv3, és improbable que no hi hagi més canvis. Si
 sorgeixen noves amenaces a la llibertat dels usuaris, haurem de desenvolupar
 la versió 4 de la GPL. És important assegurar-se que els programes no
 tindran problemes per migrar a la GPLv4 quan arribi el moment.</p>
 
-<p>Una manera de fer-ho és publicar els programes sota la &ldquo;versió 3 de 
la
+<p id="future-proofing">
+Una manera de fer-ho és publicar els programes sota la &ldquo;versió 3 de la
 GPL o qualsevol versió posterior&rdquo;. Una altra és que tots els
 col·laboradors d'un programa nomenin un apoderat que pugui prendre decisions
 sobre la migració cap a futures versions de la GPL. La tercera via és que
@@ -214,7 +223,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2009/08/02 20:29:16 $
+$Date: 2009/09/12 20:25:32 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: licenses/rms-why-gplv3.fr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/rms-why-gplv3.fr.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- licenses/rms-why-gplv3.fr.html   2 Aug 2009 20:29:16 -0000    1.4
+++ licenses/rms-why-gplv3.fr.html   12 Sep 2009 20:25:32 -0000   1.5
@@ -21,13 +21,15 @@
 libres sous la version 2 de la GPL. Cet article explique pourquoi une mise
 &agrave; jour de la licence est importante.</p>
 
-<p>Tout d'abord, il est essentiel de noter que la mise &agrave; jour est un
+<p id="choice">
+Tout d'abord, il est essentiel de noter que la mise &agrave; jour est un
 choix. La GPL version 2 restera une licence valide, et rien de
 d&eacute;sastreux n'arrivera si quelques programmes restent sous GPLv2
 tandis que d'autres passent &agrave; la GPLv3. Ces deux licences sont
 incompatibles mais cela n'est pas un s&eacute;rieux probl&egrave;me.</p>
 
-<p>Quand nous disons que la GPLv2 et la GPLv3 sont incompatibles, cela signifie
+<p id="incompatibility">
+Quand nous disons que la GPLv2 et la GPLv3 sont incompatibles, cela signifie
 qu'il n'y a pas de possibilit&eacute; l&eacute;gale de combiner du code sous
 GPLv2 avec du code sous GPLv3 dans un m&ecirc;me pogramme. Car toutes deux
 sont des licences libres, chacune dit&nbsp;: &laquo;&nbsp;si vous incorporez
@@ -52,7 +54,8 @@
 raison de migrer est le fait de probl&egrave;mes existants auxquels la GPLv3
 va &ecirc;tre confront&eacute;e.</p>
 
-<p>L'un des principaux dangers &eacute;cart&eacute;s par la GPLv3 est la
+<p id="tivoization">
+L'un des principaux dangers &eacute;cart&eacute;s par la GPLv3 est la
 tivo&iuml;sation <sup><a href="#TransNote1">1</a></sup>. La tivo&iuml;sation
 caract&eacute;rise des ordinateurs (appel&eacute;s &laquo;&nbsp;appliances
 <sup><a href="#TransNote2">2</a></sup>&nbsp;&raquo;) contenant des
@@ -75,7 +78,8 @@
 font les programmes, et pas seulement que vous puissiez supplier ou menacer
 quiconque d&eacute;cide &agrave; votre place.</p>
 
-<p>Dans le domaine crucial des <abbr title="Digital Rights
+<p id="drm">
+Dans le domaine crucial des <abbr title="Digital Rights
 Management">DRM</abbr> (gestion des droits num&eacute;riques)
 &mdash;mauvaises fonctionnalit&eacute;s pens&eacute;es pour restreindre
 l'usage des donn&eacute;es de votre ordinateur&mdash; la comp&eacute;tition
@@ -108,7 +112,8 @@
 et organisations (le dernier brouillon de la GPLv3 &eacute;tablit ce
 crit&egrave;re explicitement).</p>
 
-<p>La GPLv3 r&eacute;siste &agrave; une autre menace, celle des accords de
+<p id="patent-deals">
+La GPLv3 r&eacute;siste &agrave; une autre menace, celle des accords de
 brevets comme celui de Novell-Microsoft. Microsoft veut utiliser ses
 milliers de brevets pour faire payer un privil&egrave;ge aux utilisateurs
 GNU/Linux. Microsoft fit cet accord pour essayer d'avoir cela. L'accord
@@ -126,7 +131,8 @@
 prot&egrave;ge des futures tentatives de collectes de royalties pour
 Microsoft par les redistributeurs aupr&egrave;s des utilisateurs.</p>
 
-<p>La GPLv3 offre aussi une protection claire &agrave; l'utilisateur face aux
+<p id="patent-protection">
+La GPLv3 offre aussi une protection claire &agrave; l'utilisateur face aux
 contributeurs et redistributeurs de programmes. Avec la GPLv2, les
 utilisateurs s'appuyaient sur une licence pour &ecirc;tre certain que la
 compagnie distributrice de copie ne porte plainte pour violation de la loi
@@ -165,18 +171,21 @@
 vous inclut pas&nbsp;&raquo;. Cela stoppe aussi les collusions avec d'autres
 d&eacute;tenteurs de brevets pour le faire.</p>
 
-<p>D'autres avantages sont inclus dans la GPLv3&nbsp;: une meilleure
+<p id="further-advantages">
+D'autres avantages sont inclus dans la GPLv3&nbsp;: une meilleure
 internationalisation, une r&eacute;siliation plus douce, le support de
 BitTorrent, la compatibilit&eacute; avec la licence Apache. L'un dans
 l'autre, beaucoup de raisons &agrave; cette mise &agrave; jour.</p>
 
-<p>Les changements ne cesseront malheureusement pas, une fois la GPLv3
+<p id="gpl4">
+Les changements ne cesseront malheureusement pas, une fois la GPLv3
 sortie. Si de nouvelles menaces aux libert&eacute;s des utilisateurs se
 d&eacute;veloppent, nous devrons envisager une GPLv4. Il est important de
 s'assurer que les programmes n'auront pas de probl&egrave;mes d'adaptation
 &agrave; la GPLv4 quand viendra le moment.</p>
 
-<p>Une mani&egrave;re de le faire est de sortir un programme sous
+<p id="future-proofing">
+Une mani&egrave;re de le faire est de sortir un programme sous
 &laquo;&nbsp;GPL version 3 ou version sup&eacute;rieure&nbsp;&raquo;. Une
 autre est que l'ensemble des contributeurs &agrave; un programme
 &eacute;tablissent une procuration qui puisse d&eacute;cider d'une mise
@@ -256,7 +265,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Dernière mise à jour&nbsp;:
 
-$Date: 2009/08/02 20:29:16 $
+$Date: 2009/09/12 20:25:32 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: licenses/po/licenses.ar.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/licenses.ar.po,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- licenses/po/licenses.ar.po 3 Sep 2009 20:25:38 -0000    1.13
+++ licenses/po/licenses.ar.po 12 Sep 2009 20:25:36 -0000   1.14
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: licenses\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-24 16:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-12 16:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-09-02 21:43+0200\n"
 "Last-Translator: Hossam Hossny <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Arabic\n"
@@ -19,13 +19,8 @@
 "&& n%100<=10 ? 3 : n%100>=11 && n%100<=99 ? 4 : 5;\n"
 
 # type: Content of: <title>
-msgid ""
-"Licenses - GNU GPL, GNU LGPL, GNU FDL, General Public License, Lesser "
-"General Public License, Free Documentation License, List of Free Software "
-"Licenses"
+msgid "Licenses - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr ""
-"تراخيص - غنو جي بي إل، غنو إل جي بي إل، غنو 
إف دي إل، الرخصة العمومية، "
-"الرخصة العمومية الصغرى، رخصة الوثائق 
الحرة، قائمة تراخيص البرمجيات الحرة"
 
 # type: Content of: <h2>
 msgid "Licenses"
@@ -780,6 +775,15 @@
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "ترجمات هذه الصفحة"
 
+# type: Content of: <title>
+#~ msgid ""
+#~ "Licenses - GNU GPL, GNU LGPL, GNU FDL, General Public License, Lesser "
+#~ "General Public License, Free Documentation License, List of Free Software "
+#~ "Licenses"
+#~ msgstr ""
+#~ "تراخيص - غنو جي بي إل، غنو إل جي بي إل، غنو 
إف دي إل، الرخصة العمومية، "
+#~ "الرخصة العمومية الصغرى، رخصة الوثائق 
الحرة، قائمة تراخيص البرمجيات الحرة"
+
 # type: Content of: <ul><li>
 #, fuzzy
 #~ msgid "<a href=\"/licenses/exceptions.html\">Exceptions to GNU Licenses</a>"

Index: licenses/po/licenses.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/licenses.ca.po,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- licenses/po/licenses.ca.po 30 Jun 2009 14:13:09 -0000   1.14
+++ licenses/po/licenses.ca.po 12 Sep 2009 20:25:36 -0000   1.15
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: licenses.ca\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-24 16:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-12 16:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-06-30 16:07+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
@@ -15,14 +15,8 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
-msgid ""
-"Licenses - GNU GPL, GNU LGPL, GNU FDL, General Public License, Lesser "
-"General Public License, Free Documentation License, List of Free Software "
-"Licenses"
-msgstr ""
-"Llicències - GNU GPL, GNU LGPL, GNU FDL, Llicència Pública General, "
-"Llicència Pública General Reduïda, Llicència de Documentació Lliure, 
Llista "
-"de llicències de programari lliure"
+msgid "Licenses - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <h2>
 msgid "Licenses"
@@ -448,8 +442,8 @@
 # type: Content of: <p>
 msgid "See also the <a href=\"old-licenses/\">old licenses page</a>."
 msgstr ""
-"Vegeu també la <a href=\"/licenses/old-licenses/old-licenses.ca.html\">pà
gina amb "
-"les versions anteriors de les llicències</a>."
+"Vegeu també la <a href=\"/licenses/old-licenses/old-licenses.ca.html"
+"\">pàgina amb les versions anteriors de les llicències</a>."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Unofficial Translations"
@@ -840,6 +834,16 @@
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
 
+# type: Content of: <title>
+#~ msgid ""
+#~ "Licenses - GNU GPL, GNU LGPL, GNU FDL, General Public License, Lesser "
+#~ "General Public License, Free Documentation License, List of Free Software "
+#~ "Licenses"
+#~ msgstr ""
+#~ "Llicències - GNU GPL, GNU LGPL, GNU FDL, Llicència Pública General, "
+#~ "Llicència Pública General Reduïda, Llicència de Documentació Lliure, "
+#~ "Llista de llicències de programari lliure"
+
 # type: Content of: <ul><li>
 #, fuzzy
 #~ msgid "<a href=\"/licenses/exceptions.html\">Exceptions to GNU Licenses</a>"

Index: licenses/po/licenses.fr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/licenses.fr.po,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- licenses/po/licenses.fr.po 29 Mar 2009 20:26:53 -0000   1.11
+++ licenses/po/licenses.fr.po 12 Sep 2009 20:25:37 -0000   1.12
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: licenses.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-24 16:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-12 16:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-03-29 18:32+0100\n"
 "Last-Translator: Cédric Corazza <cedric.corazza AT wanadoo.fr>\n"
 "Language-Team: French <address@hidden>\n"
@@ -16,14 +16,8 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
-msgid ""
-"Licenses - GNU GPL, GNU LGPL, GNU FDL, General Public License, Lesser "
-"General Public License, Free Documentation License, List of Free Software "
-"Licenses"
-msgstr ""
-"Licences - GNU GPL, GNU LGPL, GNU FDL, General Public License, Lesser "
-"General Public License, Free Documentation License, Liste des licences de "
-"logiciels libres"
+msgid "Licenses - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr ""
 
 # type: Content of: <h2>
 msgid "Licenses"
@@ -869,6 +863,16 @@
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traductions de cette page"
 
+# type: Content of: <title>
+#~ msgid ""
+#~ "Licenses - GNU GPL, GNU LGPL, GNU FDL, General Public License, Lesser "
+#~ "General Public License, Free Documentation License, List of Free Software "
+#~ "Licenses"
+#~ msgstr ""
+#~ "Licences - GNU GPL, GNU LGPL, GNU FDL, General Public License, Lesser "
+#~ "General Public License, Free Documentation License, Liste des licences de "
+#~ "logiciels libres"
+
 # type: Content of: <ul><li>
 #, fuzzy
 #~ msgid "<a href=\"/licenses/exceptions.html\">Exceptions to GNU Licenses</a>"

Index: licenses/po/licenses.pot
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/licenses.pot,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- licenses/po/licenses.pot  24 Mar 2009 20:26:05 -0000   1.7
+++ licenses/po/licenses.pot  12 Sep 2009 20:25:37 -0000   1.8
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-24 16:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-12 16:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -16,10 +16,7 @@
 "Content-Transfer-Encoding: ENCODING"
 
 # type: Content of: <title>
-msgid ""
-"Licenses - GNU GPL, GNU LGPL, GNU FDL, General Public License, Lesser "
-"General Public License, Free Documentation License, List of Free Software "
-"Licenses"
+msgid "Licenses - GNU Project - Free Software Foundation"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <h2>

Index: philosophy/dat.fr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/dat.fr.html,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- philosophy/dat.fr.html   23 Aug 2009 20:26:12 -0000   1.19
+++ philosophy/dat.fr.html   12 Sep 2009 20:25:41 -0000   1.20
@@ -458,7 +458,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Dernière mise à jour&nbsp;:
 
-$Date: 2009/08/23 20:26:12 $
+$Date: 2009/09/12 20:25:41 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/free-sw.ar.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-sw.ar.html,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- philosophy/free-sw.ar.html 3 Sep 2009 20:25:51 -0000    1.18
+++ philosophy/free-sw.ar.html 12 Sep 2009 20:25:41 -0000   1.19
@@ -88,7 +88,7 @@
 original. If the program is delivered in a product designed to run someone
 else's modified versions but refuse to run yours &mdash; a practice known as
 &ldquo;tivoization&rdquo; or (through blacklisting) as &ldquo;secure
-boot&rdquo; &mdash; freedom 1 become a theoretical fiction rather than a
+boot&rdquo; &mdash; freedom 1 becomes a theoretical fiction rather than a
 practical freedom. This is not sufficient.
 </p>
 
@@ -368,7 +368,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 حُدّثت:
 
-$Date: 2009/09/03 20:25:51 $
+$Date: 2009/09/12 20:25:41 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/free-software-intro.ar.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-software-intro.ar.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- philosophy/po/free-software-intro.ar.po   9 Sep 2009 20:25:59 -0000    
1.5
+++ philosophy/po/free-software-intro.ar.po   12 Sep 2009 20:25:45 -0000   
1.6
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-software-intro\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-09 16:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-12 16:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-09-05 23:52+0200\n"
 "Last-Translator: Hossam Hossny <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Arabic\n"
@@ -68,11 +68,27 @@
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
-"Whether a program is free software depends on its license. Our <a href=\"/"
-"philosophy/free-sw.html\"> detailed definition </a> of free software shows "
-"how we evaluate a license to see if it makes programs free software. We "
-"also have articles about <a href=\"/philosophy/philosophy."
-"html#LicensingFreeSoftware\"> certain specific licenses</a> explaining the "
+"Whether a program is free software depends mainly on its license. However, "
+"a program can also be non-free because you don't have access to its source "
+"code, or because hardware won't let you put a modified version into use "
+"(this is called &ldquo;tivoization&rdquo;)."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Whether a program is free software depends on its license. Our <a href="
+#| "\"/philosophy/free-sw.html\"> detailed definition </a> of free software "
+#| "shows how we evaluate a license to see if it makes programs free "
+#| "software. We also have articles about <a href=\"/philosophy/philosophy."
+#| "html#LicensingFreeSoftware\"> certain specific licenses</a> explaining "
+#| "the advantages and disadvantages of some licenses that do qualify, and "
+#| "why some other licenses are too restrictive to qualify."
+msgid ""
+"Our <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">detailed definition</a> of free "
+"software shows how we evaluate a license to see if it makes programs free "
+"software. We also have articles about <a href=\"/philosophy/philosophy."
+"html#LicensingFreeSoftware\">certain specific licenses</a> explaining the "
 "advantages and disadvantages of some licenses that do qualify, and why some "
 "other licenses are too restrictive to qualify."
 msgstr ""
@@ -83,16 +99,27 @@
 "تتناول مزايا وعيوب تراخيص تأهلت، وسبب 
صعوبة تأهل تراخيص أخرى مُقيّدة جدًا."
 
 # type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "In 1998 the term &ldquo;open source&rdquo; was coined and associated with "
+#| "<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\"> views "
+#| "considerably different from ours</a>. These views cite only the "
+#| "practical advantages of free software, and carefully avoid the deeper "
+#| "issues of freedom and social solidarity that the Free Software Movement "
+#| "raises. Open source is good as far as it goes, but it only scratches the "
+#| "surface of the issue. We don't mind working with supporters of open "
+#| "source on practical activities such as software development, but we do "
+#| "not agree with their views, and we decline to operate under their name."
 msgid ""
 "In 1998 the term &ldquo;open source&rdquo; was coined and associated with <a "
-"href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\"> views considerably "
+"href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">views considerably "
 "different from ours</a>. These views cite only the practical advantages of "
 "free software, and carefully avoid the deeper issues of freedom and social "
-"solidarity that the Free Software Movement raises. Open source is good as "
-"far as it goes, but it only scratches the surface of the issue. We don't "
-"mind working with supporters of open source on practical activities such as "
-"software development, but we do not agree with their views, and we decline "
-"to operate under their name."
+"solidarity that the Free Software Movement raises. The idea of open source "
+"is good as far as it goes, but it only scratches the surface of the issue. "
+"We don't mind working with supporters of open source on practical activities "
+"such as software development, but we do not agree with their views, and we "
+"decline to operate under their name."
 msgstr ""
 "في عام 1998 صيغ مصطلح \"المصدر المفتوح\" و 
ورُبط ب<a href=\"/philosophy/open-"
 "source-misses-the-point.ar.html\">آراء مختلفة تمامًا عن 
آرائنا</a>. هذه "

Index: philosophy/po/free-software-intro.fa.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-software-intro.fa.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- philosophy/po/free-software-intro.fa.po   9 Sep 2009 20:25:59 -0000    
1.4
+++ philosophy/po/free-software-intro.fa.po   12 Sep 2009 20:25:45 -0000   
1.5
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-software-intro.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-09 16:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-12 16:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-04-17 23:24+0330\n"
 "Last-Translator: Abbas Esmaeeli Some'eh <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Persian <address@hidden>\n"
@@ -63,11 +63,27 @@
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
-"Whether a program is free software depends on its license. Our <a href=\"/"
-"philosophy/free-sw.html\"> detailed definition </a> of free software shows "
-"how we evaluate a license to see if it makes programs free software. We "
-"also have articles about <a href=\"/philosophy/philosophy."
-"html#LicensingFreeSoftware\"> certain specific licenses</a> explaining the "
+"Whether a program is free software depends mainly on its license. However, "
+"a program can also be non-free because you don't have access to its source "
+"code, or because hardware won't let you put a modified version into use "
+"(this is called &ldquo;tivoization&rdquo;)."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Whether a program is free software depends on its license. Our <a href="
+#| "\"/philosophy/free-sw.html\"> detailed definition </a> of free software "
+#| "shows how we evaluate a license to see if it makes programs free "
+#| "software. We also have articles about <a href=\"/philosophy/philosophy."
+#| "html#LicensingFreeSoftware\"> certain specific licenses</a> explaining "
+#| "the advantages and disadvantages of some licenses that do qualify, and "
+#| "why some other licenses are too restrictive to qualify."
+msgid ""
+"Our <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">detailed definition</a> of free "
+"software shows how we evaluate a license to see if it makes programs free "
+"software. We also have articles about <a href=\"/philosophy/philosophy."
+"html#LicensingFreeSoftware\">certain specific licenses</a> explaining the "
 "advantages and disadvantages of some licenses that do qualify, and why some "
 "other licenses are too restrictive to qualify."
 msgstr ""
@@ -81,16 +97,27 @@
 "را شرح می‌دهند."
 
 # type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "In 1998 the term &ldquo;open source&rdquo; was coined and associated with "
+#| "<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\"> views "
+#| "considerably different from ours</a>. These views cite only the "
+#| "practical advantages of free software, and carefully avoid the deeper "
+#| "issues of freedom and social solidarity that the Free Software Movement "
+#| "raises. Open source is good as far as it goes, but it only scratches the "
+#| "surface of the issue. We don't mind working with supporters of open "
+#| "source on practical activities such as software development, but we do "
+#| "not agree with their views, and we decline to operate under their name."
 msgid ""
 "In 1998 the term &ldquo;open source&rdquo; was coined and associated with <a "
-"href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\"> views considerably "
+"href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">views considerably "
 "different from ours</a>. These views cite only the practical advantages of "
 "free software, and carefully avoid the deeper issues of freedom and social "
-"solidarity that the Free Software Movement raises. Open source is good as "
-"far as it goes, but it only scratches the surface of the issue. We don't "
-"mind working with supporters of open source on practical activities such as "
-"software development, but we do not agree with their views, and we decline "
-"to operate under their name."
+"solidarity that the Free Software Movement raises. The idea of open source "
+"is good as far as it goes, but it only scratches the surface of the issue. "
+"We don't mind working with supporters of open source on practical activities "
+"such as software development, but we do not agree with their views, and we "
+"decline to operate under their name."
 msgstr ""
 "در سال ۱۹۹۸ واژهٔ &rdquo;متن‌باز&ldquo; پدید آمد 
که دارای <a href=\"/"
 "philosophy/open-source-misses-the-point.fa.html\">دیدگاه‌هایی 
کاملا متفاوت با "

Index: philosophy/po/free-software-intro.fr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-software-intro.fr.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- philosophy/po/free-software-intro.fr.po   9 Sep 2009 20:25:59 -0000    
1.3
+++ philosophy/po/free-software-intro.fr.po   12 Sep 2009 20:25:45 -0000   
1.4
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-software-intro.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-09 16:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-12 16:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-11-22 15:26+0100\n"
 "Last-Translator: Cédric Corazza <address@hidden>\n"
 "Language-Team: French <address@hidden>\n"
@@ -70,11 +70,27 @@
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
-"Whether a program is free software depends on its license. Our <a href=\"/"
-"philosophy/free-sw.html\"> detailed definition </a> of free software shows "
-"how we evaluate a license to see if it makes programs free software. We "
-"also have articles about <a href=\"/philosophy/philosophy."
-"html#LicensingFreeSoftware\"> certain specific licenses</a> explaining the "
+"Whether a program is free software depends mainly on its license. However, "
+"a program can also be non-free because you don't have access to its source "
+"code, or because hardware won't let you put a modified version into use "
+"(this is called &ldquo;tivoization&rdquo;)."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Whether a program is free software depends on its license. Our <a href="
+#| "\"/philosophy/free-sw.html\"> detailed definition </a> of free software "
+#| "shows how we evaluate a license to see if it makes programs free "
+#| "software. We also have articles about <a href=\"/philosophy/philosophy."
+#| "html#LicensingFreeSoftware\"> certain specific licenses</a> explaining "
+#| "the advantages and disadvantages of some licenses that do qualify, and "
+#| "why some other licenses are too restrictive to qualify."
+msgid ""
+"Our <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">detailed definition</a> of free "
+"software shows how we evaluate a license to see if it makes programs free "
+"software. We also have articles about <a href=\"/philosophy/philosophy."
+"html#LicensingFreeSoftware\">certain specific licenses</a> explaining the "
 "advantages and disadvantages of some licenses that do qualify, and why some "
 "other licenses are too restrictive to qualify."
 msgstr ""
@@ -89,16 +105,27 @@
 "sont trop restrictives pour y r&eacute;pondre."
 
 # type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "In 1998 the term &ldquo;open source&rdquo; was coined and associated with "
+#| "<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\"> views "
+#| "considerably different from ours</a>. These views cite only the "
+#| "practical advantages of free software, and carefully avoid the deeper "
+#| "issues of freedom and social solidarity that the Free Software Movement "
+#| "raises. Open source is good as far as it goes, but it only scratches the "
+#| "surface of the issue. We don't mind working with supporters of open "
+#| "source on practical activities such as software development, but we do "
+#| "not agree with their views, and we decline to operate under their name."
 msgid ""
 "In 1998 the term &ldquo;open source&rdquo; was coined and associated with <a "
-"href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\"> views considerably "
+"href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">views considerably "
 "different from ours</a>. These views cite only the practical advantages of "
 "free software, and carefully avoid the deeper issues of freedom and social "
-"solidarity that the Free Software Movement raises. Open source is good as "
-"far as it goes, but it only scratches the surface of the issue. We don't "
-"mind working with supporters of open source on practical activities such as "
-"software development, but we do not agree with their views, and we decline "
-"to operate under their name."
+"solidarity that the Free Software Movement raises. The idea of open source "
+"is good as far as it goes, but it only scratches the surface of the issue. "
+"We don't mind working with supporters of open source on practical activities "
+"such as software development, but we do not agree with their views, and we "
+"decline to operate under their name."
 msgstr ""
 "En 1998, le terme &laquo;&nbsp;open source&nbsp;&raquo; (NdT&nbsp;: code "
 "source ouvert). <a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.fr.html"

Index: philosophy/po/free-software-intro.ml.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-software-intro.ml.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- philosophy/po/free-software-intro.ml.po   9 Sep 2009 20:25:59 -0000    
1.4
+++ philosophy/po/free-software-intro.ml.po   12 Sep 2009 20:25:45 -0000   
1.5
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-software-intro.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-09 16:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-12 16:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-10-07 12:03+0300\n"
 "Last-Translator: Shyam Karanattu <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Swathanthra Malayalam Computing <address@hidden"
@@ -65,11 +65,27 @@
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
-"Whether a program is free software depends on its license. Our <a href=\"/"
-"philosophy/free-sw.html\"> detailed definition </a> of free software shows "
-"how we evaluate a license to see if it makes programs free software. We "
-"also have articles about <a href=\"/philosophy/philosophy."
-"html#LicensingFreeSoftware\"> certain specific licenses</a> explaining the "
+"Whether a program is free software depends mainly on its license. However, "
+"a program can also be non-free because you don't have access to its source "
+"code, or because hardware won't let you put a modified version into use "
+"(this is called &ldquo;tivoization&rdquo;)."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Whether a program is free software depends on its license. Our <a href="
+#| "\"/philosophy/free-sw.html\"> detailed definition </a> of free software "
+#| "shows how we evaluate a license to see if it makes programs free "
+#| "software. We also have articles about <a href=\"/philosophy/philosophy."
+#| "html#LicensingFreeSoftware\"> certain specific licenses</a> explaining "
+#| "the advantages and disadvantages of some licenses that do qualify, and "
+#| "why some other licenses are too restrictive to qualify."
+msgid ""
+"Our <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">detailed definition</a> of free "
+"software shows how we evaluate a license to see if it makes programs free "
+"software. We also have articles about <a href=\"/philosophy/philosophy."
+"html#LicensingFreeSoftware\">certain specific licenses</a> explaining the "
 "advantages and disadvantages of some licenses that do qualify, and why some "
 "other licenses are too restrictive to qualify."
 msgstr ""
@@ -82,16 +98,27 @@
 "എന്തുകൊണ്ടു് യോഗ്യമല്ല 
എന്നും - വിശദീകരിയ്ക്കുന്ന 
ലേഖനങ്ങള്‍ ഗ്നു 
വെബ്-താളുകളില്‍ ലഭ്യമാണു്."
 
 # type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "In 1998 the term &ldquo;open source&rdquo; was coined and associated with "
+#| "<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\"> views "
+#| "considerably different from ours</a>. These views cite only the "
+#| "practical advantages of free software, and carefully avoid the deeper "
+#| "issues of freedom and social solidarity that the Free Software Movement "
+#| "raises. Open source is good as far as it goes, but it only scratches the "
+#| "surface of the issue. We don't mind working with supporters of open "
+#| "source on practical activities such as software development, but we do "
+#| "not agree with their views, and we decline to operate under their name."
 msgid ""
 "In 1998 the term &ldquo;open source&rdquo; was coined and associated with <a "
-"href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\"> views considerably "
+"href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">views considerably "
 "different from ours</a>. These views cite only the practical advantages of "
 "free software, and carefully avoid the deeper issues of freedom and social "
-"solidarity that the Free Software Movement raises. Open source is good as "
-"far as it goes, but it only scratches the surface of the issue. We don't "
-"mind working with supporters of open source on practical activities such as "
-"software development, but we do not agree with their views, and we decline "
-"to operate under their name."
+"solidarity that the Free Software Movement raises. The idea of open source "
+"is good as far as it goes, but it only scratches the surface of the issue. "
+"We don't mind working with supporters of open source on practical activities "
+"such as software development, but we do not agree with their views, and we "
+"decline to operate under their name."
 msgstr ""
 "1998 -ല്‍,ഞങ്ങളുടേതില്‍ നിന്നും 
<a href=\"http://www.gnu.org/philosophy/open-source-";
 "misses-the-point.html \">വ്യത്യസ്തമായ 
കാഴ്ചപ്പാടുകളുമായി</a> 
&ldquo;ഓപ്പണ്‍ സോഴ്സ് "

Index: philosophy/po/free-software-intro.pot
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-software-intro.pot,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- philosophy/po/free-software-intro.pot    9 Sep 2009 20:26:00 -0000    
1.3
+++ philosophy/po/free-software-intro.pot    12 Sep 2009 20:25:45 -0000   
1.4
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-09 16:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-12 16:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -51,11 +51,18 @@
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
-"Whether a program is free software depends on its license. Our <a "
-"href=\"/philosophy/free-sw.html\"> detailed definition </a> of free software "
-"shows how we evaluate a license to see if it makes programs free software. "
-"We also have articles about <a "
-"href=\"/philosophy/philosophy.html#LicensingFreeSoftware\"> certain specific "
+"Whether a program is free software depends mainly on its license. However, "
+"a program can also be non-free because you don't have access to its source "
+"code, or because hardware won't let you put a modified version into use "
+"(this is called &ldquo;tivoization&rdquo;)."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Our <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">detailed definition</a> of free "
+"software shows how we evaluate a license to see if it makes programs free "
+"software. We also have articles about <a "
+"href=\"/philosophy/philosophy.html#LicensingFreeSoftware\">certain specific "
 "licenses</a> explaining the advantages and disadvantages of some licenses "
 "that do qualify, and why some other licenses are too restrictive to qualify."
 msgstr ""
@@ -63,14 +70,14 @@
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In 1998 the term &ldquo;open source&rdquo; was coined and associated with <a "
-"href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\"> views considerably "
+"href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">views considerably "
 "different from ours</a>. These views cite only the practical advantages of "
 "free software, and carefully avoid the deeper issues of freedom and social "
-"solidarity that the Free Software Movement raises. Open source is good as "
-"far as it goes, but it only scratches the surface of the issue. We don't "
-"mind working with supporters of open source on practical activities such as "
-"software development, but we do not agree with their views, and we decline "
-"to operate under their name."
+"solidarity that the Free Software Movement raises. The idea of open source "
+"is good as far as it goes, but it only scratches the surface of the issue. "
+"We don't mind working with supporters of open source on practical activities "
+"such as software development, but we do not agree with their views, and we "
+"decline to operate under their name."
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <p>

Index: philosophy/po/free-sw.af.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.af.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- philosophy/po/free-sw.af.po 20 Aug 2009 20:25:40 -0000   1.7
+++ philosophy/po/free-sw.af.po 12 Sep 2009 20:25:45 -0000   1.8
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-sw.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-08-20 16:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-12 16:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-02-19 07:45+0200\n"
 "Last-Translator: Renier Maritz <address@hidden>\n"
 "Language-Team: \n"
@@ -204,7 +204,7 @@
 "original. If the program is delivered in a product designed to run someone "
 "else's modified versions but refuse to run yours &mdash; a practice known as "
 "&ldquo;tivoization&rdquo; or (through blacklisting) as &ldquo;secure "
-"boot&rdquo; &mdash; freedom 1 become a theoretical fiction rather than a "
+"boot&rdquo; &mdash; freedom 1 becomes a theoretical fiction rather than a "
 "practical freedom. This is not sufficient."
 msgstr ""
 

Index: philosophy/po/free-sw.ar.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.ar.po,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -b -r1.15 -r1.16
--- philosophy/po/free-sw.ar.po 3 Sep 2009 20:25:57 -0000    1.15
+++ philosophy/po/free-sw.ar.po 12 Sep 2009 20:25:45 -0000   1.16
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-sw\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-08-20 16:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-12 16:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-09-02 21:47+0200\n"
 "Last-Translator: Hossam Hossny <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Arabic\n"
@@ -188,7 +188,7 @@
 "original. If the program is delivered in a product designed to run someone "
 "else's modified versions but refuse to run yours &mdash; a practice known as "
 "&ldquo;tivoization&rdquo; or (through blacklisting) as &ldquo;secure "
-"boot&rdquo; &mdash; freedom 1 become a theoretical fiction rather than a "
+"boot&rdquo; &mdash; freedom 1 becomes a theoretical fiction rather than a "
 "practical freedom. This is not sufficient."
 msgstr ""
 

Index: philosophy/po/free-sw.bg.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.bg.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- philosophy/po/free-sw.bg.po 20 Aug 2009 20:25:40 -0000   1.7
+++ philosophy/po/free-sw.bg.po 12 Sep 2009 20:25:45 -0000   1.8
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-sw.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-08-20 16:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-12 16:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-03-21 13:34+0200\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <address@hidden>\n"
@@ -211,7 +211,7 @@
 "original. If the program is delivered in a product designed to run someone "
 "else's modified versions but refuse to run yours &mdash; a practice known as "
 "&ldquo;tivoization&rdquo; or (through blacklisting) as &ldquo;secure "
-"boot&rdquo; &mdash; freedom 1 become a theoretical fiction rather than a "
+"boot&rdquo; &mdash; freedom 1 becomes a theoretical fiction rather than a "
 "practical freedom. This is not sufficient."
 msgstr ""
 

Index: philosophy/po/free-sw.es.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.es.po,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- philosophy/po/free-sw.es.po 28 Aug 2009 08:27:30 -0000   1.12
+++ philosophy/po/free-sw.es.po 12 Sep 2009 20:25:46 -0000   1.13
@@ -10,7 +10,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-sw.es.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-08-20 16:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-12 16:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-08-27 23:21+0200\n"
 "Last-Translator: Xavi Reina <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Spanish <address@hidden>\n"
@@ -202,12 +202,20 @@
 "el software libre."
 
 # type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Freedom 1 includes the freedom to use your changed version in place of "
+#| "the original. If the program is delivered in a product designed to run "
+#| "someone else's modified versions but refuse to run yours &mdash; a "
+#| "practice known as &ldquo;tivoization&rdquo; or (through blacklisting) as "
+#| "&ldquo;secure boot&rdquo; &mdash; freedom 1 become a theoretical fiction "
+#| "rather than a practical freedom. This is not sufficient."
 msgid ""
 "Freedom 1 includes the freedom to use your changed version in place of the "
 "original. If the program is delivered in a product designed to run someone "
 "else's modified versions but refuse to run yours &mdash; a practice known as "
 "&ldquo;tivoization&rdquo; or (through blacklisting) as &ldquo;secure "
-"boot&rdquo; &mdash; freedom 1 become a theoretical fiction rather than a "
+"boot&rdquo; &mdash; freedom 1 becomes a theoretical fiction rather than a "
 "practical freedom. This is not sufficient."
 msgstr ""
 "La 1ª libertad incluye la libertad de usar su versión modificada en lugar 
de "

Index: philosophy/po/free-sw.fr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.fr.po,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- philosophy/po/free-sw.fr.po 23 Aug 2009 20:26:18 -0000   1.11
+++ philosophy/po/free-sw.fr.po 12 Sep 2009 20:25:46 -0000   1.12
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-sw.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-08-20 16:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-12 16:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-08-23 18:28+0100\n"
 "Last-Translator: Cédric Corazza <cedric.corazza AT wanadoo.fr>\n"
 "Language-Team: French <address@hidden>\n"
@@ -205,12 +205,20 @@
 "source est une condition requise pour un logiciel libre."
 
 # type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Freedom 1 includes the freedom to use your changed version in place of "
+#| "the original. If the program is delivered in a product designed to run "
+#| "someone else's modified versions but refuse to run yours &mdash; a "
+#| "practice known as &ldquo;tivoization&rdquo; or (through blacklisting) as "
+#| "&ldquo;secure boot&rdquo; &mdash; freedom 1 become a theoretical fiction "
+#| "rather than a practical freedom. This is not sufficient."
 msgid ""
 "Freedom 1 includes the freedom to use your changed version in place of the "
 "original. If the program is delivered in a product designed to run someone "
 "else's modified versions but refuse to run yours &mdash; a practice known as "
 "&ldquo;tivoization&rdquo; or (through blacklisting) as &ldquo;secure "
-"boot&rdquo; &mdash; freedom 1 become a theoretical fiction rather than a "
+"boot&rdquo; &mdash; freedom 1 becomes a theoretical fiction rather than a "
 "practical freedom. This is not sufficient."
 msgstr ""
 "La liberté 1 inclut la liberté d'utiliser votre version modifiée à la 
place "

Index: philosophy/po/free-sw.it.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.it.po,v
retrieving revision 1.17
retrieving revision 1.18
diff -u -b -r1.17 -r1.18
--- philosophy/po/free-sw.it.po 21 Aug 2009 08:27:16 -0000   1.17
+++ philosophy/po/free-sw.it.po 12 Sep 2009 20:25:46 -0000   1.18
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-sw.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-08-20 16:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-12 16:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-08-21 09:40+0100\n"
 "Last-Translator: Andrea Pescetti <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Italian\n"
@@ -197,12 +197,20 @@
 "il software libero."
 
 # type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Freedom 1 includes the freedom to use your changed version in place of "
+#| "the original. If the program is delivered in a product designed to run "
+#| "someone else's modified versions but refuse to run yours &mdash; a "
+#| "practice known as &ldquo;tivoization&rdquo; or (through blacklisting) as "
+#| "&ldquo;secure boot&rdquo; &mdash; freedom 1 become a theoretical fiction "
+#| "rather than a practical freedom. This is not sufficient."
 msgid ""
 "Freedom 1 includes the freedom to use your changed version in place of the "
 "original. If the program is delivered in a product designed to run someone "
 "else's modified versions but refuse to run yours &mdash; a practice known as "
 "&ldquo;tivoization&rdquo; or (through blacklisting) as &ldquo;secure "
-"boot&rdquo; &mdash; freedom 1 become a theoretical fiction rather than a "
+"boot&rdquo; &mdash; freedom 1 becomes a theoretical fiction rather than a "
 "practical freedom. This is not sufficient."
 msgstr ""
 "La libertà 1 comprende la libertà di utilizzare una versione da voi "

Index: philosophy/po/free-sw.pot
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.pot,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- philosophy/po/free-sw.pot  20 Aug 2009 20:25:41 -0000   1.8
+++ philosophy/po/free-sw.pot  12 Sep 2009 20:25:46 -0000   1.9
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-08-20 16:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-12 16:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -145,7 +145,7 @@
 "original. If the program is delivered in a product designed to run someone "
 "else's modified versions but refuse to run yours &mdash; a practice known as "
 "&ldquo;tivoization&rdquo; or (through blacklisting) as &ldquo;secure "
-"boot&rdquo; &mdash; freedom 1 become a theoretical fiction rather than a "
+"boot&rdquo; &mdash; freedom 1 becomes a theoretical fiction rather than a "
 "practical freedom. This is not sufficient."
 msgstr ""
 

Index: philosophy/po/free-sw.sk.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.sk.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- philosophy/po/free-sw.sk.po 20 Aug 2009 20:25:41 -0000   1.6
+++ philosophy/po/free-sw.sk.po 12 Sep 2009 20:25:46 -0000   1.7
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-sw.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-08-20 16:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-12 16:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-04-27 10:20+0200\n"
 "Last-Translator: Dominik Smatana <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Slovak <address@hidden>\n"
@@ -208,7 +208,7 @@
 "original. If the program is delivered in a product designed to run someone "
 "else's modified versions but refuse to run yours &mdash; a practice known as "
 "&ldquo;tivoization&rdquo; or (through blacklisting) as &ldquo;secure "
-"boot&rdquo; &mdash; freedom 1 become a theoretical fiction rather than a "
+"boot&rdquo; &mdash; freedom 1 becomes a theoretical fiction rather than a "
 "practical freedom. This is not sufficient."
 msgstr ""
 

Index: philosophy/po/free-sw.sr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.sr.po,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- philosophy/po/free-sw.sr.po 20 Aug 2009 20:25:41 -0000   1.8
+++ philosophy/po/free-sw.sr.po 12 Sep 2009 20:25:46 -0000   1.9
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-sw.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-08-20 16:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-12 16:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-07-16 17:03+0200\n"
 "Last-Translator: Strahinya Radich <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Serbian <address@hidden>\n"
@@ -205,7 +205,7 @@
 "original. If the program is delivered in a product designed to run someone "
 "else's modified versions but refuse to run yours &mdash; a practice known as "
 "&ldquo;tivoization&rdquo; or (through blacklisting) as &ldquo;secure "
-"boot&rdquo; &mdash; freedom 1 become a theoretical fiction rather than a "
+"boot&rdquo; &mdash; freedom 1 becomes a theoretical fiction rather than a "
 "practical freedom. This is not sufficient."
 msgstr ""
 

Index: philosophy/po/free-sw.tr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.tr.po,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- philosophy/po/free-sw.tr.po 27 Aug 2009 09:05:54 -0000   1.16
+++ philosophy/po/free-sw.tr.po 12 Sep 2009 20:25:46 -0000   1.17
@@ -10,7 +10,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-sw.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-08-20 16:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-12 16:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-08-27 11:55+0300\n"
 "Last-Translator: Sönmez Kartal <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
@@ -198,12 +198,20 @@
 "gerekli bir durumdur."
 
 # type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Freedom 1 includes the freedom to use your changed version in place of "
+#| "the original. If the program is delivered in a product designed to run "
+#| "someone else's modified versions but refuse to run yours &mdash; a "
+#| "practice known as &ldquo;tivoization&rdquo; or (through blacklisting) as "
+#| "&ldquo;secure boot&rdquo; &mdash; freedom 1 become a theoretical fiction "
+#| "rather than a practical freedom. This is not sufficient."
 msgid ""
 "Freedom 1 includes the freedom to use your changed version in place of the "
 "original. If the program is delivered in a product designed to run someone "
 "else's modified versions but refuse to run yours &mdash; a practice known as "
 "&ldquo;tivoization&rdquo; or (through blacklisting) as &ldquo;secure "
-"boot&rdquo; &mdash; freedom 1 become a theoretical fiction rather than a "
+"boot&rdquo; &mdash; freedom 1 becomes a theoretical fiction rather than a "
 "practical freedom. This is not sufficient."
 msgstr ""
 "1 numaralı özgürlük özgün sürümün yerine kendi değişiklik 
yaptığınız sürümü "
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]