www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po free-sw.sk.po


From: Dominik Smatana
Subject: www/philosophy/po free-sw.sk.po
Date: Sun, 27 Sep 2009 15:46:39 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Dominik Smatana <dominiks>   09/09/27 15:46:39

Modified files:
    philosophy/po : free-sw.sk.po 

Log message:
    Slovak translation for revisions 1.4 - 1.7 + little cleanup.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-sw.sk.po?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8

Patches:
Index: free-sw.sk.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-sw.sk.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- free-sw.sk.po    12 Sep 2009 20:25:46 -0000   1.7
+++ free-sw.sk.po    27 Sep 2009 15:46:34 -0000   1.8
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: free-sw.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2009-09-12 16:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-04-27 10:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-09-27 17:27+0200\n"
 "Last-Translator: Dominik Smatana <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Slovak <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -79,11 +79,6 @@
 "ako <q>free beer</q> (pivo zadarmo)."
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, distribute, "
-#| "study, change and improve the software. More precisely, it refers to "
-#| "four kinds of freedom, for the users of the software:"
 msgid ""
 "Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, distribute, "
 "study, change and improve the software. More precisely, it means that the "
@@ -91,26 +86,27 @@
 msgstr ""
 "Cieľom slobodného softvéru je zaručiť užívateľovi slobodu 
spúšťania, "
 "kopírovania, šírenia, štúdia, upravovania a zlepšovania softvéru. "
-"Presnejšie, týka sa štyroch základných slobôd pre užívateľov 
softvéru:"
+"Presnejšie povedané, znamená to, že užívatelia softvéru majú štyri 
základné "
+"slobody:"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid "The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0)."
 msgstr "Sloboda spúšťať program, a to za akýmkoľvek účelom (sloboda 
0)."
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The freedom to study how the program works, and change it to make it do what "
 "you wish (freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
 msgstr ""
-"Sloboda študovať ako daný program funguje a prispôsobovať ho svojim "
-"požiadavkám (sloboda 1). Prístup k zdrojovému kódu je k tomu nevyhnutnou 
"
-"podmienkou."
+"Sloboda študovať ako daný program funguje, vykonávať v ňom zmeny a "
+"prispôsobovať ho tak svojim požiadavkám (sloboda 1). Prístup k 
zdrojovému "
+"kódu je k tomu nevyhnutnou podmienkou."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2)."
-msgstr "Sloboda voľne šíriť kópie a pomáhať tak svojmu okoliu (sloboda 
2)."
+msgstr ""
+"Sloboda voľne šíriť kópie a pomáhať tak svojmu okoliu (sloboda 2)."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -187,7 +183,7 @@
 "nevyhnutná pre zabezpečenie možnosti pohodlnej inštalácie slobodného "
 "operačného systému.) Je v poriadku, ak neexistuje spôsob ako vytvoriť "
 "binárnu alebo spúšťateľnú formu pre určitý program (nakoľko 
niektoré jazyky "
-"takúto možnosť nepodporujú),musí vám byť však zaručená sloboda 
šíriť kópie v "
+"takúto možnosť nepodporujú), musí vám byť však zaručená sloboda 
šíriť kópie v "
 "takej forme, aby bolo možné daný program spúšťať."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -199,7 +195,7 @@
 msgstr ""
 "Aby mala sloboda vykonávať zmeny a šíriť vylepšené verzie nejaký 
zmysel, "
 "musíte mať bezpodmienečne prístup k zdrojovým kódom programu. Z toho 
dôvodu "
-"je voľná dostupnosť.zdrojových kódov nevyhnutnou podmienkou slobodného "
+"je voľná dostupnosť zdrojových kódov nevyhnutnou podmienkou slobodného "
 "softvéru."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -211,6 +207,12 @@
 "boot&rdquo; &mdash; freedom 1 becomes a theoretical fiction rather than a "
 "practical freedom. This is not sufficient."
 msgstr ""
+"Sloboda 1 zahŕňa slobodu používať vašu zmenenú verziu namiesto 
pôvodnej. "
+"Ak je program doručený v produkte prispôsobenom na spúšťanie verzie 
upravenej "
+"niekým iným ale odmieta spúšťať vašu verziu &mdash; praktika známa 
ako "
+"&ldquo;tivoizácia&rdquo; alebo (pomocou blacklistov) ako &ldquo;secure "
+"boot&rdquo; &mdash; sloboda 1 sa stáva skôr teoretickou fikciou ako 
skutočnou "
+"slobodou v praxi. To je nedostačujúce."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -228,7 +230,6 @@
 "považovaná za slobodnú."
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In order for these freedoms to be real, they must be permanent and "
 "irrevocable as long as you do nothing wrong; if the developer of the "
@@ -236,8 +237,8 @@
 "terms, without your doing anything wrong to give cause, the software is not "
 "free."
 msgstr ""
-"Na to, aby boli tieto slobody skutočné, musí byť zaručená ich "
-"neodvolateľnosť po celý čas, za predpokladu, že nekonáte v rozpore s "
+"Na to, aby boli tieto slobody skutočné, musia byť trvalé a musí byť 
zaručená "
+"ich neodvolateľnosť po celý čas, za predpokladu, že nekonáte v rozpore 
s "
 "príslušnou licenciu; ak má autor softvéru možnosť odvolať udelenú 
licenciu "
 "alebo dodatočne meniť jej znenie bez toho, aby ste mu vy porušovaním jej "
 "podmienok k tomu dávali dôvod, takýto softvér nie je slobodný."
@@ -557,15 +558,14 @@
 "podrobné detaily vykonaných zmien, aby ich mal možnosť každý 
skontrolovať."
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
 "root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80\">Version 1.80</a>: Freedom 1 must be "
 "practical, not just theoretical; i.e., no tivoization."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?";
-"root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57\">Verzia 1.57</a>: Pridaná časť 
&quot;Okrem "
-"softvéru&quot;."
+"root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80\">Verzia 1.80</a>: Sloboda 1 musí byť "
+"praktická, nielen teoretická; napr. žiadna tivoizácia."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -744,7 +744,6 @@
 "</ol>"
 
 # type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
@@ -769,13 +768,12 @@
 "\">informácie pre prekladateľov</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
 "2006, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
+"2006, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -803,6 +801,3 @@
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Preklady tejto stránky"
 
-# type: Content of: <div><address>
-#~ msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
-#~ msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]