www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/software devel.ca.html


From: Yavor Doganov
Subject: www/software devel.ca.html
Date: Sun, 27 Dec 2009 09:27:36 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  09/12/27 09:27:36

Modified files:
    software    : devel.ca.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/devel.ca.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6

Patches:
Index: devel.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/devel.ca.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- devel.ca.html    2 Aug 2009 20:30:39 -0000    1.5
+++ devel.ca.html    27 Dec 2009 09:27:30 -0000   1.6
@@ -40,47 +40,28 @@
 </p>
 
 <p>
- Per aquesta raó, la Free Software Foundation recomana als projectes de
-programari GNU l'ús de les màquines de <code>gnu.org</code> com a base
-principal. L'ús d'aquestes màquines també beneficia indirectament al
-projecte GNU, ja que augmenta el coneixement públic de GNU i estén la idea
-del treball conjunt en benefici de tots.
-</p>
-
-<h3 id="CVS">CVS i Savannah</h3>
-
-<p>
- Proporcionem accés remot CVS per a molts paquets GNU; si esteu desenvolupant
-un paquet GNU i voleu guardar el repositori a les màquines de
-<em>gnu.org</em>, <a href="http://savannah.gnu.org/";>Savannah</a> us ofereix
-una manera fàcil de crear-lo i gestionar-lo. Primer heu de <a
-href="https://savannah.gnu.org/account/register.php";>crear un compte</a> i
-després <a href="http://savannah.gnu.org/register/";>registrar el vostre
-paquet GNU</a>. En poques hores s'haurà creat el repositori CVS. Hi podreu
-escriure i administrar vosaltres mateixos la llista de persones que tindran
-accés d'escriptura.
-</p>
+ For that reason, the Free Software Foundation strongly encourages GNU
+software projects to use the machines at <code>gnu.org</code> as a home
+base. Using these machines also benefits the GNU Project indirectly, by
+increasing public awareness of GNU, and spreading the idea of working
+together for the benefit of everyone.
+</p>
+
+<h3 id="CVS">Savannah and version control</h3>
+
+<p>If you are developing an official GNU package, we strongly encourage you to
+create and manage a public source repository on <a
+href="http://savannah.gnu.org/";>Savannah</a>, the GNU software repository.
+First <a href="https://savannah.gnu.org/account/register.php";>create
+yourself an account</a> and then <a
+href="http://savannah.gnu.org/register/";>register your GNU package</a>.
+After it is created, you will be able to choose a version control system and
+manage the list of people who have write access to it by yourself, among
+other features.</p>
 
-<p>
- Molts projectes <a
-href="http://savannah.gnu.org/search/index.php?type_of_search=soft&amp;words=%%%";>ja
-estan utilitzant</a> Savannah amb aquest propòsit.
-</p>
-
-<h3 id="LoginAccounts">Comptes d'accés</h3>
-
-<p>
- Proporcionem accés remot a les màquines de GNU a les persones que ho
-necessiten per treballar sobre programari GNU. Tenir un compte és al mateix
-temps un privilegi i una responsabilitat, i només l'heu d'utilitzar per al
-vostre treball en GNU. Per aconseguir un compte, llegiu si us plau la pàgina
-sobre <a href="README.accounts.html">mètodes d'accés a les màquines de
-GNU</a>.
-</p>
 
 <h3 id="MailLists">Llistes de Correu</h3>
 
-
 <p>
  Disposem de llistes de correu per als paquets de programari GNU que ho
 necessitin. Podem proporcionar llistes gestionades automàticament o
@@ -94,22 +75,12 @@
 </p>
 
 <p>
- Si, per algun motiu, no sembla possible o desitjable registrar el paquet,
-demaneu a <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>
-que creïn la llista, o creeu-la vosaltres mateixos si esteu segurs de saber
-com fer-ho.
-</p>
-
-<p>
- En general, cada paquet de programari GNU té una llista per informar dels
-errors. Aquestes llistes porten un nom tipus:
-<code>bug-<em>name</em>@gnu.org</code>, més els àlies que puguin ser
-útils. Utilitzant Savannah, podeu crear llistes per als vostres paquets amb
-noms com <code><em>name</em>-bug</code>; això és bo, però feu que
-<code>bug-<em>name</em></code> sigui un àlies o demaneu que us ho
-facin. Alguns paquets comparteixen la llista address@hidden, però
-actualment estem intentant que cada paquet disposi de la seva pròpia llista.
+ Each GNU software package ought to have at least a bug-reporting list with
+the canonical name <code>bug-<em>name</em>@gnu.org</code>, plus whatever
+other aliases may be useful. Using Savannah, you can create lists for your
+package with names like this. Some packages share the list
address@hidden but we now encourage packages to set up their own
+individual lists.
 </p>
 
 <p>
@@ -131,6 +102,7 @@
 correu.
 </p>
 
+
 <h3 id="WebServer">Servidor Web</h3>
 
 <p>
@@ -141,13 +113,14 @@
 programari GNU.
 </p>
 
-<p>
- La màquina que serveix les pàgines de <code>www.gnu.org</code> està 
separada
-de la resta de les màquines de GNU. La web es guarda en un repositori CVS a
-Savannah, de manera que cada coordinador d’un paquet GNU registrat a <a
-href="http://savannah.gnu.org/";>Savannah</a> té accés d'escriptura al
-directori <code>/software/nomdelpaquet</code>.
-</p>
+<p>The machine which serves the <code>www.gnu.org</code> web pages is separate
+from the rest of the GNU machines. GNU packages should use
+<tt>http://www.gnu.org/software/</tt><i>package</i> as their primary home
+page. On Savannah, maintainers can create the pages at that url via a CVS
+&ldquo;web repository&rdquo;, separate from the package's main source
+repository. <a href="/prep/maintain/maintain.html#Web-Pages">More
+information on web pages</a>.</p>
+
 
 <h3 id="FTP">FTP</h3>
 
@@ -170,12 +143,23 @@
 fitxers per FTP.
 </p>
 
-<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
-<!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
-<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
-<!-- with the webmasters first. -->
-<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
-<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
+
+<h3 id="LoginAccounts">Comptes d'accés</h3>
+
+<p>
+ We give out shell login access to GNU machines to people who need them for
+work on GNU software. Having a login account is both a privilege and a
+responsibility, and they should be used only for your work on GNU. Please
+read <a href="README.accounts.html">access methods for GNU machines</a> in
+order to obtain an account.
+</p>
+
+<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general,
+   all pages on the GNU web server should have the section about
+   verbatim copying. Please do NOT remove this without talking
+   with the webmasters first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the document
+   and that it is like this: "2001, 2002", not this: "2001-2002". -->
 <div style="font-size: small;">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
@@ -186,25 +170,21 @@
 <!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
 <div id="footer">
 
-<p>
-Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a
-href="/contact/contact.ca.html">altres formes de contactar</a> amb la
-FSF. <br />Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o
-suggeriments a <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-</p>
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
+href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF.<br /> Please send broken
+links and other corrections or suggestions to <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
 
-<p>
-Vegeu la <a href="/server/standards/README.translations.ca.html">Guia de
+<p>Vegeu la <a href="/server/standards/README.translations.ca.html">Guia de
 traducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les
 traduccions d'aquest article. <br />Contacteu amb l'<a
 href="/server/standards/translations/ca/">Equip de traducció</a> per
-col·laborar en la traducció al català del web de GNU.
-</p>
+col·laborar en la traducció al català del web de GNU.</p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 2004, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,
+Copyright &copy; 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation,
+Inc.,
 </p>
 <address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
 <p>Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en
@@ -221,7 +201,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2009/08/02 20:30:39 $
+$Date: 2009/12/27 09:27:30 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]