www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po can-you-trust.tr.po pragmatic...


From: Ali Servet Donmez
Subject: www/philosophy/po can-you-trust.tr.po pragmatic...
Date: Wed, 06 Jan 2010 16:44:34 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Ali Servet Donmez <exalted>   10/01/06 16:44:34

Added files:
    philosophy/po : can-you-trust.tr.po pragmatic.tr.po 
             selling.tr.po university.tr.po 

Log message:
    New translation.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/can-you-trust.tr.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/pragmatic.tr.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/selling.tr.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/university.tr.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: can-you-trust.tr.po
===================================================================
RCS file: can-you-trust.tr.po
diff -N can-you-trust.tr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ can-you-trust.tr.po 6 Jan 2010 16:44:28 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,600 @@
+# Turkish translations for can-you-trust.html package
+# can-you-trust.html paketi için Türkçe çeviriler
+# Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the can-you-trust.html 
package.
+# Ali Servet Donmez <address@hidden>, 2009.
+# Tahir Emre Kalayci <address@hidden>, 2009.
+# Cigdem Ozsar, 2009.
+# Birkan Sarifakioglu, 2009.
+# Serkan Capkan, 2009.
+# Izlem Gozukeles, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: can-you-trust.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-12-16 04:25-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-01-06 17:29+0100\n"
+"Last-Translator: Tahir Emre Kalaycı <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Can You Trust Your Computer? - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Bilgisayarınıza Güvenebilir misiniz? - GNU Projesi - Özgür Yazılım 
Vakfı "
+"(FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "Can You Trust Your Computer?"
+msgstr "Bilgisayarınıza Güvenebilir misiniz?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
+msgstr "Yazan: <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Who should your computer take its orders from? Most people think their "
+"computers should obey them, not obey someone else. With a plan they call "
+"&ldquo;trusted computing&rdquo;, large media corporations (including the "
+"movie companies and record companies), together with computer companies such "
+"as Microsoft and Intel, are planning to make your computer obey them instead "
+"of you. (Microsoft's version of this scheme is called &ldquo;"
+"Palladium&rdquo;.) Proprietary programs have included malicious features "
+"before, but this plan would make it universal."
+msgstr ""
+"Bilgisayarınız emirleri kimden almalıdır? Birçok insan 
bilgisayarlarının, "
+"başka birilerinin değil, kendi emirlerine uymasını ister. &ldquo;güvenli 
"
+"işletim&rdquo; [:trusted computing] olarak adlandırdıkları bir planla, "
+"Microsoft ve Intel gibi bilgisayar firmalarıyla birlikte büyük medya "
+"kuruluşları (film firmaları ve müzik firmaları dahil olmak üzere) "
+"bilgisayarlarınızın sizin yerine kendilerine uymasını planlamaktadır. 
Özel "
+"mülk programlar daha önce kötü niyetli özelliklere sahipti ancak bu plan 
onu "
+"evrensel hale getirecektir"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Proprietary software means, fundamentally, that you don't control what it "
+"does; you can't study the source code, or change it. It's not surprising "
+"that clever businessmen find ways to use their control to put you at a "
+"disadvantage. Microsoft has done this several times: one version of Windows "
+"was designed to report to Microsoft all the software on your hard disk; a "
+"recent &ldquo;security&rdquo; upgrade in Windows Media Player required users "
+"to agree to new restrictions. But Microsoft is not alone: the KaZaa music-"
+"sharing software is designed so that KaZaa's business partner can rent out "
+"the use of your computer to its clients. These malicious features are often "
+"secret, but even once you know about them it is hard to remove them, since "
+"you don't have the source code."
+msgstr ""
+"Özel mülk yazılım temel olarak bilgisayarın ne yaptığını kontrol "
+"edemediğiniz anlamına gelmektedir; kaynak kodunda çalışamaz ya da onu "
+"değiştiremezsiniz. Akıllı iş adamlarının, sizi dezavantajlı duruma 
sokmak "
+"için yollar bulması şaşırtıcı değildir. Microsoft bunu defalarca 
yapmıştır: "
+"Windows’un bir sürümü, hard diskinizdeki tüm yazılımı raporlayacak 
şekilde "
+"tasarlanmıştır; Windows Medya Player’daki yakın zamandaki bir &ldquo;"
+"güvenlik&rdquo; yükseltmesi, kullanıcıların yeni kısıtlamalara 
uymasını "
+"gerektirmiştir. Ancak Microsoft bu konuda yalnız değildir: KaZaa müzik "
+"paylaşım yazılımı, bilgisayarınızın kullanımını KaZaa'nın iş 
ortağının "
+"müşterilerine kiralayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu kötü niyetli 
özellikler "
+"genellikle sırdır ama bunları bilseniz, ortadan kaldırmanız zordur 
çünkü "
+"kaynak koduna sahip değilsiniz."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In the past, these were isolated incidents. &ldquo;Trusted computing&rdquo; "
+"would make the practice pervasive. &ldquo;Treacherous computing&rdquo; is a "
+"more appropriate name, because the plan is designed to make sure your "
+"computer will systematically disobey you. In fact, it is designed to stop "
+"your computer from functioning as a general-purpose computer. Every "
+"operation may require explicit permission."
+msgstr ""
+"Geçmişte, bunlar ayrı olaylardı. &ldquo;güvenli işletim&rdquo;, 
açıklığı "
+"sağlamaktaydı. &ldquo;Güvenilmez işletim&rdquo; [:treacherous computing] "
+"bunun için daha uygun bir isimdir çünkü plan, bilgisayarınızın size 
her "
+"zaman sistematik olarak uymamasının sağlanması için tasarlanmıştır. "
+"Gerçekte, bilgisayarınızın genel amaçlı bir bilgisayar olarak 
çalışmasını "
+"durdurmak için tasarlanmıştır. Her işlem, açık izin gerektirebilir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The technical idea underlying treacherous computing is that the computer "
+"includes a digital encryption and signature device, and the keys are kept "
+"secret from you. Proprietary programs will use this device to control which "
+"other programs you can run, which documents or data you can access, and what "
+"programs you can pass them to. These programs will continually download new "
+"authorization rules through the Internet, and impose those rules "
+"automatically on your work. If you don't allow your computer to obtain the "
+"new rules periodically from the Internet, some capabilities will "
+"automatically cease to function."
+msgstr ""
+"Güvenilmez işletimin altındaki teknik fikir, bilgisayarın sayısal bir "
+"şifreleme ve imza cihazını içermesi ve tuşların sizden gizli 
tutulmasıdır "
+"(Microsoft’un bu sürümü &ldquo;palladyum&rdquo; olarak adlandırılır). 
Özel "
+"mülk programlar, başka hangi programları çalıştırabileceğinizi, hangi 
"
+"belgelere ya da verilere erişebileceğinizi ve bunları ne gibi programlara "
+"aktarabileceğinizi kontrol etmek için bu cihazı kullanır. Bu programlar, "
+"İnternetten yeni yetkilendirme kurallarını indirecek ve bu kuralları "
+"çalışmanıza otomatik olarak dayatacaktır. Bilgisayarınızın yeni 
kuralları "
+"İnternetten düzenli olarak almasına izin vermezseniz, bazı özellikler "
+"otomatik olarak görevini yapmayı durduracaktır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Of course, Hollywood and the record companies plan to use treacherous "
+"computing for Digital Restrictions Management (DRM), so that downloaded "
+"videos and music can be played only on one specified computer. Sharing will "
+"be entirely impossible, at least using the authorized files that you would "
+"get from those companies. You, the public, ought to have both the freedom "
+"and the ability to share these things. (I expect that someone will find a "
+"way to produce unencrypted versions, and to upload and share them, so DRM "
+"will not entirely succeed, but that is no excuse for the system.)"
+msgstr ""
+"Tabi ki, Hollywood ve müzik firmaları “DRM” (Sayısal Kısıtlama 
Yönetimi) "
+"içingüvenilmez işletimi kullanmayı planlamaktadır, böylece indirilen "
+"videolar vemüzik, yalnızca belirtilen tek bir bilgisayar üzerinde "
+"oynatılabilir. En azından bu firmalardan alacağınız yetkilendirilmiş "
+"dosyalar kullanılarak paylaşım ta-mamen imkansız hale gelecektir. Ancak "
+"sizin yani halkın bu şeyleri paylaşma özgürlüğünüz ve yeteneğiniz 
olmalıdır "
+"(Birilerinin şifrelenmemiş sürüm-leri üretmek, yüklemek ve paylaşmak 
için "
+"bir yol bulmasını bekliyorum, böylece DRM tamamen başarılı 
olmayacaktır "
+"ancak sistem aklanmış değildir)."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Making sharing impossible is bad enough, but it gets worse. There are plans "
+"to use the same facility for email and documents&mdash;resulting in email "
+"that disappears in two weeks, or documents that can only be read on the "
+"computers in one company."
+msgstr ""
+"Paylaşımın imkansız hale getirilmesi yeterince kötüdür ancak durum 
daha da "
+"kötüleşmektedir. E-posta ve belgeler için de aynı özelliğin 
kullanılmasına "
+"ilişkin planlar vardır, iki hafta içinde ortadan kaybolan e-postalar ya da 
"
+"bir firmada yalnızca seçilen bilgisayarlarda okunabilen belgeler gibi."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Imagine if you get an email from your boss telling you to do something that "
+"you think is risky; a month later, when it backfires, you can't use the "
+"email to show that the decision was not yours. &ldquo;Getting it in "
+"writing&rdquo; doesn't protect you when the order is written in disappearing "
+"ink."
+msgstr ""
+"Patronunuzun sizden riskli bir iş yapmanızı istediğini hayal edin; bir ay 
"
+"sonra, iş olumsuz sonuç verdiğinde, kararın size ait olmadığını 
göstermek "
+"için e-postayı kullanamazsınız. Emir size ortadan uçan mürekkeple "
+"verildiğinde, &ldquo;yazılı olarak emir almak&rdquo; sizi korumaz."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Imagine if you get an email from your boss stating a policy that is illegal "
+"or morally outrageous, such as to shred your company's audit documents, or "
+"to allow a dangerous threat to your country to move forward unchecked. "
+"Today you can send this to a reporter and expose the activity. With "
+"treacherous computing, the reporter won't be able to read the document; her "
+"computer will refuse to obey her. Treacherous computing becomes a paradise "
+"for corruption."
+msgstr ""
+"Patronunuzdan yasal olmayan ya da ahlaken kötü bir politikayı ifade eden 
bir "
+"e-posta aldığınızı hayal edin, örneğin, bu e-posta, firmanın yıllık 
denetim "
+"raporlarının parçalanması ya da ülkeniz için ciddi bir tehdit 
oluşturacak "
+"olan bir durumu içerebilir. Bugün bunu bir muhabire gönderebilir ve 
eylemi "
+"açığa vurabilirsiniz. Güvenilmez işletimle, gazeteci belgeyi 
okuyamayacak; "
+"bilgisayarı buna izin vermeyecektir. Güvenilmez işletim, tahrip için bir "
+"cennet haline gelir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Word processors such as Microsoft Word could use treacherous computing when "
+"they save your documents, to make sure no competing word processors can read "
+"them. Today we must figure out the secrets of Word format by laborious "
+"experiments in order to make free word processors read Word documents. If "
+"Word encrypts documents using treacherous computing when saving them, the "
+"free software community won't have a chance of developing software to read "
+"them&mdash;and if we could, such programs might even be forbidden by the "
+"Digital Millennium Copyright Act."
+msgstr ""
+"Microsoft Word gibi kelime işlemcileri, belgelerinizi kaydederken 
güvenilmez "
+"işletimi kullanabilir, bu nedenle, rekabet eden diğer kelime işlemcileri "
+"sizin belgelerinizi okuyamaz. Bugün, özgür kelime işlemcilerinin Word "
+"belgelerini okumalarını sağlamak için Word biçiminin sırlarını 
deneysel "
+"çalışmalarla anlamalıyız. Word, kaydederken, güvenilmez işletim ile "
+"belgeleri şifreliyorsa, özgür yazılım, bunları okumak için yazılım "
+"geliştirme şansına sahip olmayacaktır ve bunu başarabilsek bile, bu gibi 
"
+"programlar, Dijital Milenyum Telif Hakkı Hareketi tarafından 
yasaklanabilir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Programs that use treacherous computing will continually download new "
+"authorization rules through the Internet, and impose those rules "
+"automatically on your work. If Microsoft, or the US government, does not "
+"like what you said in a document you wrote, they could post new instructions "
+"telling all computers to refuse to let anyone read that document. Each "
+"computer would obey when it downloads the new instructions. Your writing "
+"would be subject to 1984-style retroactive erasure. You might be unable to "
+"read it yourself."
+msgstr ""
+"Güvenilmez işletimi kullanan programlar, İnternetten sürekli olarak yeni "
+"yetkilendirme kuralları indirecek ve bu kuralları otomatik olarak "
+"çalışmanıza dayatacaklardır. Microsoft ya da A.B.D. hükümeti, yazmış 
"
+"olduğunuz bir belgede söylediğiniz bir şeyi sevmiyorsa, herhangi birinin 
söz "
+"konusu belgeyi okumasına izin verilmemesini tüm bilgisayarlara söyleyen 
yeni "
+"yönergeleri gönderebilirler. Yeni yönergeleri indirdiğinde her bir "
+"bilgisayar kurallara uyacaktır. Yazılarınız 1984 tarzı, önceki 
olayları "
+"kapsayan silintilere tabi tutulacaktır. Bunu kendiniz okuyamayabilirsiniz."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"You might think you can find out what nasty things a treacherous-computing "
+"application does, study how painful they are, and decide whether to accept "
+"them. Even if you can find this out, it would be foolish to accept the "
+"deal, but you can't even expect the deal to stand still. Once you come to "
+"depend on using the program, you are hooked and they know it; then they can "
+"change the deal. Some applications will automatically download upgrades "
+"that will do something different&mdash;and they won't give you a choice "
+"about whether to upgrade."
+msgstr ""
+"Güvenilmez bir bilgisayar uygulamasının ne gibi kötü şeyler 
yaptığını "
+"bulacağınızı, ne kadar ıstıraplı olduklarını öğreneceğinizi ve 
onları kabul "
+"edip etmeyeceğinizi düşünebilirsiniz. Bunun kabul edilmesi aptalca ve "
+"öngörüsüzce olacaktır ancak temel nokta, göstermekte olduğunuz 
çabanın "
+"yeterli olmayacağıdır. Bir kere programa güvendiğinizde, oltaya 
düşersiniz "
+"ve bunu bilirler; o zaman anlaşmayı değiştirebilirler. Bazı uygulamalar "
+"farklı bir şeyler yapacak olan yükseltmeleri otomatik olarak indirecektir, 
"
+"ve onlar, size yükseltip yükseltmeme konusunda seçim şansı 
vermeyecektir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Today you can avoid being restricted by proprietary software by not using "
+"it. If you run GNU/Linux or another free operating system, and if you avoid "
+"installing proprietary applications on it, then you are in charge of what "
+"your computer does. If a free program has a malicious feature, other "
+"developers in the community will take it out, and you can use the corrected "
+"version. You can also run free application programs and tools on nonfree "
+"operating systems; this falls short of fully giving you freedom, but many "
+"users do it."
+msgstr ""
+"Bugün özel mülk yazılım tarafından sınırlandırılmaktan özel mülk 
yazılımı "
+"kullanmayarak kurtulabilirsiniz. GNU/Linux ya da başka bir özgür yazılım 
"
+"sistemini kullanırsanız ve üzerine özel mülk yazılımları 
kopyalamazsanız, o "
+"zaman bilgisayarınızın ne yaptığını kontrol edebilirsiniz. Özgür bir 
yazılım "
+"kötü niyetli bir özelliğe sahipse, topluluktaki diğer geliştiriciler, 
bunu "
+"çıkartırlar ve siz düzeltilmiş sürümünü kullanırsınız. Ayrıca 
özgür olmayan "
+"işletim sistemlerinde özgür uygulama programlarını ve araçlarını da "
+"çalıştırabilirsiniz; bu size tam özgürlüğün verilmesini sağlamaz 
ancak "
+"birçok kullanıcı bunu yapmaktadır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Treacherous computing puts the existence of free operating systems and free "
+"applications at risk, because you may not be able to run them at all. Some "
+"versions of treacherous computing would require the operating system to be "
+"specifically authorized by a particular company. Free operating systems "
+"could not be installed. Some versions of treacherous computing would "
+"require every program to be specifically authorized by the operating system "
+"developer. You could not run free applications on such a system. If you "
+"did figure out how, and told someone, that could be a crime."
+msgstr ""
+"Güvenilmez işletim, özgür işletim sistemlerinin ve özgür 
uygulamalarının "
+"varlığını tehlikeye atmaktadır çünkü bunları çalıştırmanız 
mümkün "
+"olmayabilir. Güvenilmez işletimin bazı sürümleri, işletim sisteminin 
belirli "
+"bir firma tarafından özel olarak yetkilendirilmesini gerektirecektir. 
Özgür "
+"yazılım sistemleri böyle bir sisteme kurulamayabilir. güvenilmez 
işletimin "
+"bazı sürümleri, her programın, işletim sistemi geliştiricisi 
tarafından özel "
+"olarak yetkilendirilmesini gerektirecektir. Bu gibi bir sistem üzerinde "
+"özgür uygulamaları çalıştıramazsınız. Bunun nasıl olduğunu 
belirler ve "
+"birilerine anlatırsanız, bu bir suç olabilir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There are proposals already for US laws that would require all computers to "
+"support treacherous computing, and to prohibit connecting old computers to "
+"the Internet. The CBDTPA (we call it the Consume But Don't Try Programming "
+"Act) is one of them. But even if they don't legally force you to switch to "
+"treacherous computing, the pressure to accept it may be enormous. Today "
+"people often use Word format for communication, although this causes several "
+"sorts of problems (see <a href=\"/philosophy/no-word-attachments.html"
+"\">&ldquo;We Can Put an End to Word Attachments&rdquo;</a>). If only a "
+"treacherous-computing machine can read the latest Word documents, many "
+"people will switch to it, if they view the situation only in terms of "
+"individual action (take it or leave it). To oppose treacherous computing, "
+"we must join together and confront the situation as a collective choice."
+msgstr ""
+"Tüm bilgisayarların güvenilmez işletimi desteklemesini ve eski "
+"bilgisayarların İnternete bağlanmasının önlenmesini isteyen öneriler "
+"halihazırda A.B.D. kanunlarının arasına sokulmak üzere önerilmektedir. "
+"CBDTPA (Tüket Ama Programlama Yapmaya Çalışma olarak adlandırmaktayız) "
+"bunlardan biridir. Ancak sizi yasal olarak güvenilmez işletime "
+"zorlayamasalar bile, güvenilmez işletimin kabul edilmesine ilişkin baskı "
+"korkunç seviyelerde olabilir. Çeşitli problemlere neden olmasına rağmen, 
"
+"bugün, insanlar haberleşmek için genellikle Word biçimini kullanmaktadır 
(<a "
+"href=\"/philosophy/no-word-attachments.html\">Word biçimi kullanımına son "
+"verebiliriz</a>). Yalnızca güvenilmez işletim ile en son Word belgeleri "
+"okunabiliyorsa, durumu yalnızca münferit hareket (al ya da alma) 
açısından "
+"görürlerse, birçok insan ona dönecektir. Güvenilmez işletime karşı 
koymak "
+"için, iş birliği yapmalı ve duruma toplu bir tercih olarak göğüs 
germeliyiz."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For further information about treacherous computing, see <a href=\"http://";
+"www.cl.cam.ac.uk/users/rja14/tcpa-faq.html\">http://www.cl.cam.ac.uk/users/";
+"rja14/tcpa-faq.html</a>."
+msgstr ""
+"Güvenilmez işletim hakkında daha fazla bilgi için, <a 
href=\"http://www.cl.";
+"cam.ac.uk/users/rja14/tcpa-faq.html\">http://www.cl.cam.ac.uk/users/rja14/";
+"tcpa-faq.html</a> sayfasına bakınız."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To block treacherous computing will require large numbers of citizens to "
+"organize. We need your help! Please support <a href=\"http://";
+"DefectiveByDesign.org\">Defective by Design</a>, the FSF's campaign against "
+"Digital Restrictions Management."
+msgstr ""
+"Güvenilmez işletimin engellenmesi, çok sayıda vatandaşın 
örgütlenmesini "
+"gerektirecektir. Yardımınıza ihtiyacımız var! Lütfen <a href=\"http://";
+"DefectiveByDesign.org\">Tasarımda Hatalı</a>yı, FSF'nin Sayısal 
Kısıtlama "
+"Yönetime karşı kampanyasını destekleyin."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Postscripts"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <ol><li>
+msgid ""
+"The computer security field uses the term &ldquo;trusted computing&rdquo; in "
+"a different way&mdash;beware of confusion between the two meanings."
+msgstr ""
+"Bilgisayar güvenliği alanında &ldquo;güvenli işletim&rdquo; başka bir "
+"anlamda kullanılmaktadır; lütfen iki anlam arasındaki farka dikkat edin."
+
+# type: Content of: <ol><li>
+msgid ""
+"The GNU Project distributes the GNU Privacy Guard, a program that implements "
+"public-key encryption and digital signatures, which you can use to send "
+"secure and private email. It is useful to explore how GPG differs from "
+"treacherous computing, and see what makes one helpful and the other so "
+"dangerous."
+msgstr ""
+"GNU Projesi, güvenli ve özel e-posta göndermek için kullanabileceğiniz 
açık "
+"anahtar şifreleme ve sayısal imzaları uygulayan bir program olan GNU "
+"Gizlilik Koruyucusunu [:GNU Privacy Guard] dağıtmaktadır. GPG’nin 
güvenli "
+"işletimden nasıl farklı olduğunun keşfedilmesi ve birini yardımcı, 
diğerini "
+"tehlikeli yapan şeyin ne olduğunun görülmesi yararlıdır."
+
+# type: Content of: <ol><li><p>
+msgid ""
+"When someone uses GPG to send you an encrypted document, and you use GPG to "
+"decode it, the result is an unencrypted document that you can read, forward, "
+"copy, and even re-encrypt to send it securely to someone else. A "
+"treacherous-computing application would let you read the words on the "
+"screen, but would not let you produce an unencrypted document that you could "
+"use in other ways. GPG, a free software package, makes security features "
+"available to the users; <em>they</em> use <em>it</em>. Treacherous "
+"computing is designed to impose restrictions on the users; <em>it</em> uses "
+"<em>them</em>."
+msgstr ""
+"Biri size şifreli bir belgeyi yollamak için GPG’yi kullandığında ve 
siz, "
+"kodunu çözmek için GPG’yi kullandığınızda, sonuç, 
okuyabileceğiniz, "
+"başkalarına gönderebileceğiniz, kopyalayabileceğiniz ve hatta birilerine 
"
+"yine güvenli bir şekilde göndermek için yeniden şifreleyebileceğiniz 
şifreli "
+"olmayan bir belgedir. Güvenilmez bir bilgisayar çalışması uygulaması, "
+"ekrandaki sözcükleri okumanıza izin verir ancak başka şekillerde "
+"kullanabileceğiniz şifreli olmayan bir belge oluşturmanıza izin vermez. "
+"Özgür bir yazılım paketi olan GPG, güvenlik özelliklerinin 
kullanıcılar "
+"tarafından erişilebilir olmasını sağlar; <em>insanlar</em>, bu 
<em>özelliği</"
+"em> kullanır. Güvenilmez işletim ise, kullanıcılar üzerinde 
kısıtlamalar "
+"dayatmak için tasarlanmıştır; <em>güvenilmez işletim</em> 
<em>insanları</em> "
+"kullanır."
+
+# type: Content of: <ol><li>
+msgid ""
+"The supporters of treacherous computing focus their discourse on its <a name="
+"\"beneficial\">beneficial uses</a>. What they say is often correct, just "
+"not important."
+msgstr ""
+"Güvensiz hesaplamanın destekçileri söylemlerinin odak noktasını <a 
name="
+"\"beneficial\">yararlı kullanımlar</a> oluşturur. Söyledikleri genellikle 
"
+"doğrudur, sadece önemsizdir."
+
+# type: Content of: <ol><li><p>
+msgid ""
+"Like most hardware, treacherous-computing hardware can be used for purposes "
+"which are not harmful. But these features can be implemented in other ways, "
+"without treacherous-computing hardware. The principal difference that "
+"treacherous computing makes for users is the nasty consequence: rigging your "
+"computer to work against you."
+msgstr ""
+"Çoğu donanım gibi, güvensiz-hesaplama donanımı da zararlı olmayan 
amaçlarla "
+"kullanılabilir. Ancak bu özellikler başka şekillerde de "
+"gerçekleştirilebilir, güvensiz-hesaplama donanımı olmadan da. Teme "
+"farklılık, güvensiz hesaplama kullanıcıların şu kötü durumla "
+"karşılaşmalarına neden olur: bilgisayarınız size karşı çalışmak 
üzere "
+"donatılır"
+
+# type: Content of: <ol><li><p>
+msgid ""
+"What they say is true, and what I say is true. Put them together and what "
+"do you get? Treacherous computing is a plan to take away our freedom, while "
+"offering minor benefits to distract us from what we would lose."
+msgstr ""
+"Ne diyorlarsa doğrudur, ben ne diyorsam da doğrudur. Bu ikisini birlikte "
+"düşünün, ne elde ediyorsunuz? Güvensiz hesaplama özgürlüğünüzü 
elinizden "
+"almak için bir plandır, ne kaybedeceğimizi görmemizi engellemek için 
ufak "
+"yararlar sunmaktadır."
+
+# type: Content of: <ol><li>
+msgid ""
+"Microsoft presents Palladium as a security measure, and claims that it will "
+"protect against viruses, but this claim is evidently false. A presentation "
+"by Microsoft Research in October 2002 stated that one of the specifications "
+"of Palladium is that existing operating systems and applications will "
+"continue to run; therefore, viruses will continue to be able to do all the "
+"things that they can do today."
+msgstr ""
+"Microsoft bir güvenlik ölçütü olarak Palladium'u sunmakta, ve bunun "
+"virüslere karşı koruma sağlayacağını iddia etmektedir, ancak bu iddia 
açıkça "
+"yanlıştır. Ekim 2002'de Microsoft Research tarafından yapılan bir 
sunumda "
+"Palladium'un özelliklerinden biri olarak var olan işletim sistemleri ve "
+"uygulamaların çalışmaya devam edeceği söylenmiştir; bu nedenle, 
virüsler "
+"bugün yapabildikleri bütün herşeyi yapmaya devam edeceklerdir."
+
+# type: Content of: <ol><li><p>
+msgid ""
+"When Microsoft employees speak of &ldquo;security&rdquo; in connection with "
+"Palladium, they do not mean what we normally mean by that word: protecting "
+"your machine from things you do not want. They mean protecting your copies "
+"of data on your machine from access by you in ways others do not want. A "
+"slide in the presentation listed several types of secrets Palladium could be "
+"used to keep, including &ldquo;third party secrets&rdquo; and &ldquo;user "
+"secrets&rdquo;&mdash;but it put &ldquo;user secrets&rdquo; in quotation "
+"marks, recognizing that this somewhat of an absurdity in the context of "
+"Palladium."
+msgstr ""
+"Microsoft çalışanları Palladium ile birlikte &ldquo;güvenlik&rdquo;'ten "
+"bahsederken, gerçekte kelimenin anlamını kastetmemektedirler: 
istemediğiniz "
+"şeylerden bilgisayarınızı korumak. Kastettikleri bilgisayarınızdaki 
veri "
+"kopyalarına başkalarının istemediği yollarla erişiminizden 
korumaktır. "
+"Sunumdaki bir saydamda Palladium'un koruduğu bir çok giz tipleri "
+"listelenmişti, bunların arasında &ldquo;üçüncü parti gizler&rdquo; ve 
&ldquo;"
+"kullanıcı gizleri&rdquo;&mdash;ancak &ldquo;kullanıcı gizleri&rdquo;ni "
+"tırnaklar arasındadır, bu bir şekilde Palladium kapsamında bir 
absürdlüğü "
+"göstermektedir."
+
+# type: Content of: <ol><li><p>
+msgid ""
+"The presentation made frequent use of other terms that we frequently "
+"associate with the context of security, such as &ldquo;attack&rdquo;, &ldquo;"
+"malicious code&rdquo;, &ldquo;spoofing&rdquo;, as well as &ldquo;"
+"trusted&rdquo;. None of them means what it normally means. &ldquo;"
+"Attack&rdquo; doesn't mean someone trying to hurt you, it means you trying "
+"to copy music. &ldquo;Malicious code&rdquo; means code installed by you to "
+"do what someone else doesn't want your machine to do. &ldquo;"
+"Spoofing&rdquo; doesn't mean someone's fooling you, it means your fooling "
+"Palladium. And so on."
+msgstr ""
+"Sunumda güvenlik kapsamıyla çoğu kez ilişkilendirdiğimiz başka 
terimleri "
+"sıkça kullanmaktadır, örneğin \"saldırı\",\"zararlı kod\",\"aldatma"
+"\" (spoofing), \"güvenli\" gibi. Hiçbiri asıl anlamlarında "
+"kullanılmamaktadır. \"Saldırı\" birinin size zarar vermeye çalışması "
+"anlamına gelmiyor, müziklerinizi kopyalamaya çalıştığı anlamına 
geliyor. "
+"\"Zararlı kod\", başkasının makinenizin yapmasını istemediği bir şeyi 
"
+"yapması üzerine sizin tarafından kurulan kod anlamına geliyor. 
\"Aldatma\" "
+"birinin sizi aldattığı anlamına gelmiyor, sizin Palladium'u 
aldattığınız "
+"anlamına geliyor. Örnekler arttırılabilir."
+
+# type: Content of: <ol><li>
+msgid ""
+"A previous statement by the Palladium developers stated the basic premise "
+"that whoever developed or collected information should have total control of "
+"how you use it. This would represent a revolutionary overturn of past ideas "
+"of ethics and of the legal system, and create an unprecedented system of "
+"control. The specific problems of these systems are no accident; they "
+"result from the basic goal. It is the goal we must reject."
+msgstr ""
+"Palladium geliştiricileri tarafından yapılan bir beyanda bilgiyi kim "
+"geliştirdiyse veya topladıysa, bu bilgiyi nasıl kullandığınızı 
kontrol "
+"etmeye hakkı olduğuna dair temel bir düstur söylenmiştir. Bu etik ve 
yasal "
+"sistemin önceki fikirlerinin devrimsel bir tersine döndürülmesini "
+"göstermektedir ve benzeri görülmemiş bir kontrol sistemi yaratmaktadır. 
Bu "
+"sistemlerin belirli problemleri kazayla ortaya çıkmamamıştır; temel "
+"hedeften kaynaklanmaktadır. Bu hedef reddetmemiz gereken bir hedeftir."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"This essay is published in <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
+"software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society: The Selected "
+"Essays of Richard M. Stallman</cite></a>"
+msgstr ""
+"Bu yazı <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";
+"\"><cite>Özgür Yazılım, Özgür Toplum: Richard M. Stallman'ın 
Seçilmiş "
+"Yazıları</cite> kitabında yayınlanmıştır</a>"
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other corrections "
+"or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın <a 
href=\"/"
+"contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan 
bağlantıları ve "
+"başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Bu makale için çeviri göndermek veya çevirileri düzenlemek için lütfen 
<a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">çeviriler hakkındakı "
+"BENİOKU</a> dosyasına bakınız."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2002, 2007 Richard Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 2002, 2007 Richard Stallman"
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+"worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+"copyright notice, are preserved."
+msgstr ""
+"Bu makalenin tamamının kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve 
dağıtılmasına, "
+"ücret talep etmeksizin, herhangi bir ortamda, bu notu ve yazar hakkı "
+"bildirisini korumak şartıyla, dünya çapında izin verilmiştir."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>\n"
+"<ul>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Çiğdem Özşar, 2009\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Birkan Sarıfakıoğlu, 2009\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Serkan Çapkan, 2009\n"
+"2007.\n"
+"</li>\n"
+"<li>\n"
+"İzlem Gözükeleş, 2009\n"
+"2007.\n"
+"</li>\n"
+"<li>\n"
+"<a href=\"http://yzgrafik.ege.edu.tr/~tekrei/\";>Tahir Emre Kalaycı</a>\n"
+"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
+"a>,\n"
+"2008.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"</ul>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+msgid "Updated:"
+msgstr "Son Güncelleme:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr ""
+"Bu sayfanın diğer dillere <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">çevirileri</a>:"

Index: pragmatic.tr.po
===================================================================
RCS file: pragmatic.tr.po
diff -N pragmatic.tr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ pragmatic.tr.po   6 Jan 2010 16:44:28 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,438 @@
+# Turkish translations for pragmatic.html package
+# pragmatic.html paketi için Türkçe çeviriler
+# Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the pragmatic.html 
package.
+# Ali Servet Donmez <address@hidden>, 2009.
+# Tahir Emre Kalayci <address@hidden>, 2009.
+# Cigdem Ozsar, 2009.
+# Birkan Sarifakioglu, 2009.
+# Serkan Capkan, 2009.
+# Izlem Gozukeles, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: pragmatic.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-10-27 16:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-01-06 16:37+0100\n"
+"Last-Translator: Ali Servet Donmez <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Copyleft: Pragmatic Idealism - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr "Copyleft: Faydacı İdealizm - GNU Projesi - Özgür Yazılım Vakfı 
(FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "Copyleft: Pragmatic Idealism"
+msgstr "Copyleft: Faydacı İdealizm"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"by <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
+msgstr ""
+"Yazan: <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</"
+"strong></a>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Every decision a person makes stems from the person's values and goals. "
+"People can have many different goals and values; fame, profit, love, "
+"survival, fun, and freedom, are just some of the goals that a good person "
+"might have. When the goal is a matter of principle, we call that idealism."
+msgstr ""
+"Bir insanın verdiği her karar, o insanın değerlerinden ve hedeflerinden "
+"kaynaklanmaktadır. İnsanlar, birçok farklı hedefe ve değere sahip 
olabilir: "
+"Ün, kar, sevgi, yaşam savaşı, eğlence ve özgürlük, bunlar, iyi bir 
insanın "
+"sahip olabileceği hedeflerden bazılarıdır. Hedef, kendine olduğu kadar "
+"başkalarına da yardım etmek olduğunda, buna idealizm deriz."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"My work on free software is motivated by an idealistic goal: spreading "
+"freedom and cooperation. I want to <a href=\"/philosophy/why-copyleft.html"
+"\">encourage free software to spread</a>, replacing proprietary software "
+"that forbids cooperation, and thus make our society better."
+msgstr ""
+"Özgür yazılım üzerindeki çalışmam, bir idealizm hedefiyle 
güdülenmiştir: "
+"Özgürlüğü ve işbirliğini yaymak. Özgür yazılımın yayılmasını, 
işbirliğini "
+"engelleyen özel mülk yazılımın yerine geçmesini ve böylece 
toplumumuzun daha "
+"iyi bir hale gelmesini istemekteyim."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"That's the basic reason why the GNU General Public License is written the "
+"way it is&mdash;as a <a href=\"/copyleft\"> copyleft</a>. All code added to "
+"a GPL-covered program must be free software, even if it is put in a separate "
+"file. I make my code available for use in free software, and not for use in "
+"proprietary software, in order to encourage other people who write software "
+"to make it free as well. I figure that since proprietary software "
+"developers use copyright to stop us from sharing, we cooperators can use "
+"copyright to give other cooperators an advantage of their own: they can use "
+"our code."
+msgstr ""
+"GNU Genel Kamu Lisansı’nın copyleft olarak yazılmasının temel nedeni 
budur. "
+"Ayrı bir dosyaya konulsa bile, GPL kapsamlı bir programa eklenmiş tüm "
+"kodlar, özgür yazılım olmalıdır. Kodumu, özel mülk yazılımda 
kullanım için "
+"değil, özgür yazılımda kullanım için elverişli hale getirdim, bunu 
yazılım "
+"geliştiren başka insanları yüreklendirmek için yaptım. Buna inanıyorum 
çünkü "
+"özel mülk yazılım geliştiricileri paylaşmamızı önlemek için telif 
hakkını "
+"kullanmaktadır, işbirliği yapan bizim gibi insanlar, işbirliği yapan 
diğer "
+"insanlara bir avantaj sağlamak için telif hakkını kullanabilir: Bizim "
+"kodumuzu kullanabilirler."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Not everyone who uses the GNU GPL has this goal. Many years ago, a friend "
+"of mine was asked to rerelease a copylefted program under noncopyleft terms, "
+"and he responded more or less like this:"
+msgstr ""
+"GNU GPL’yi kullanan herkes bu hedefe sahip değildir. Yıllar önce, benim 
bir "
+"arkadaşımdan, copyleft edilmiş bir programı copyleft edilmemiş bir 
şekilde "
+"yeniden yayması istenmişti ve arkadaşımın cevabı yaklaşık olarak şu "
+"şekildeydi:"
+
+# type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"&ldquo;Sometimes I work on free software, and sometimes I work on "
+"proprietary software&mdash;but when I work on proprietary software, I expect "
+"to get <em>paid</em>.&rdquo;"
+msgstr ""
+"&ldquo;Bazen özgür yazılım üzerinde çalışıyorum ve bazen özel mülk 
yazılım "
+"üzerinde çalışıyorum, ama özel mülk yazılım üzerinde 
çalıştığımda, bana "
+"<em>para ödenmesini</em> bekliyorum.&rdquo;"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"He was willing to share his work with a community that shares software, but "
+"saw no reason to give a handout to a business making products that would be "
+"off-limits to our community. His goal was different from mine, but he "
+"decided that the GNU GPL was useful for his goal too."
+msgstr ""
+"Arkadaşım, çalışmasını, yazılımı paylaşan bir toplulukla 
paylaşmak istiyordu "
+"ancak topluluğumuza girmesi yasak olacak ürünler yapan bir iş için 
yardımcı "
+"olmakta bir neden göremiyordu. Onun hedefi benimkinden farklıydı ancak GNU 
"
+"GPL’nin bu hedef için yararlı olduğunu düşünüyordu."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you want to accomplish something in the world, idealism is not "
+"enough&mdash;you need to choose a method that works to achieve the goal. In "
+"other words, you need to be &ldquo;pragmatic.&rdquo; Is the GPL pragmatic? "
+"Let's look at its results."
+msgstr ""
+"Dünyada bir şey başarmak istiyorsanız, idealizm yeterli değildir, hedefi 
"
+"gerçekleştirmek için çalışan bir yöntem seçmeniz gereklidir. Başka 
bir "
+"deyişle, &ldquo;faydacı&rdquo; olmanız gereklidir. GPL faydacı mıdır? "
+"Sonuçlarına bakalım."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Consider GNU C++. Why do we have a free C++ compiler? Only because the GNU "
+"GPL said it had to be free. GNU C++ was developed by an industry "
+"consortium, MCC, starting from the GNU C compiler. MCC normally makes its "
+"work as proprietary as can be. But they made the C++ front end free "
+"software, because the GNU GPL said that was the only way they could release "
+"it. The C++ front end included many new files, but since they were meant to "
+"be linked with GCC, the GPL did apply to them. The benefit to our community "
+"is evident."
+msgstr ""
+"GNU C++’ı düşünelim. Niçin özgür bir C++ derleyicisine sahibiz? 
Bunun tek "
+"nedeni, GNU GPL’nin bunun özgür olması gerektiğini söylemesidir. GNU 
C++, "
+"GNU C derleyicisinden başlayan bir endüstri konsorsiyumu tarafından "
+"geliştirilmiştir. MCC normalde çalışmasını mümkün olduğunca özel 
mülk bir "
+"şekilde yapmaktadır. Ancak C++ ön ucunu özgür yazılım yaptılar 
çünkü GNU "
+"GPL, C++ ön ucunu yaymalarının tek yolunun bu olduğunu söyledi. C++ 
önucu "
+"birçok yeni dosyayı içermekteydi ancak GCC ile bağlantılı oldukları 
için, "
+"GPL onlara uygulanmadı. Bunun topluluğumuza yararı açıkça 
görülmektedir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Consider GNU Objective C. NeXT initially wanted to make this front end "
+"proprietary; they proposed to release it as <samp>.o</samp> files, and let "
+"users link them with the rest of GCC, thinking this might be a way around "
+"the GPL's requirements. But our lawyer said that this would not evade the "
+"requirements, that it was not allowed. And so they made the Objective C "
+"front end free software."
+msgstr ""
+"GNU Objective C’yi düşünelim. NeXT1, başlangıçta bu ön ucu özel 
mülk yapmak "
+"istemiştir; bu ön ucun &ldquo;.o&rdquo; dosyaları olarak yayınlanmasını 
ve "
+"kullanıcıların onların GCC’nin geri kalanıyla bağlantı kurmasını 
önermişler, "
+"bunun GPL’nin şartlarına uygun olduğunu düşünmüşlerdir. Ancak 
avukatımız "
+"bunun şartlardan kaçınmak olacağını söylemiş ve buna izin 
verilmemiştir. Ve "
+"bu nedenle Objective C’yi ön uç özgür yazılım haline getirmişlerdir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Those examples happened years ago, but the GNU GPL continues to bring us "
+"more free software."
+msgstr ""
+"Bu örnekler yıllar önce gerçekleşmiştir ancak GNU GPL bize daha fazla 
özgür "
+"yazılım kazandırmaya devam etmektedir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Many GNU libraries are covered by the GNU Lesser General Public License, but "
+"not all. One GNU library which is covered by the ordinary GNU GPL is "
+"Readline, which implements command-line editing. I once found out about a "
+"nonfree program which was designed to use Readline, and told the developer "
+"this was not allowed. He could have taken command-line editing out of the "
+"program, but what he actually did was rerelease it under the GPL. Now it is "
+"free software."
+msgstr ""
+"Birçok GNU kütüphanesi, GNU Kütüphane Genel Kamu Lisansı tarafından "
+"kapsanmaktadır ancak tümü kapsanmamaktadır. Genel GNU GPL tarafından "
+"kapsanan bir GNU kütüphanesi Readline’dır, Readline, komut satırının "
+"düzenlenmesi işlemini gerçekleştirir. Bir keresinde Readline’ı 
kullanmak "
+"üzere tasarlanmış özgür olmayan bir program hakkında bir şeyler 
öğrenmiştim "
+"ve geliştiriciye buna izin verilmediğini söylemiştim. Programdan komut "
+"satırı düzenlenmesini çıkarabilirdi ancak gerçekte yaptığı şey, onu 
GPL "
+"altında yeniden yaymaktı. İşte şimdi bu özgür yazılımdır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The programmers who write improvements to GCC (or Emacs, or Bash, or Linux, "
+"or any GPL-covered program) are often employed by companies or "
+"universities. When the programmer wants to return his improvements to the "
+"community, and see his code in the next release, the boss may say, &ldquo;"
+"Hold on there&mdash;your code belongs to us! We don't want to share it; we "
+"have decided to turn your improved version into a proprietary software "
+"product.&rdquo;"
+msgstr ""
+"GCC’ye (ya da Emacs ya da Bash ya da Linux ya da her türlü GPL lisanslı "
+"program) ilişkin çalışmaları yazan programcılar genellikle firmalar ya 
da "
+"üniversiteler tarafından çalıştırılmaktadır. Programcı bu yaptığı 
"
+"çalışmaları topluluğa iletmek istediğinde ve kodunu sonraki 
dağıtımda "
+"gördüğünde, patronu şunu söyleyebilir:&ldquo;Orada dur, senin kodun 
bize "
+"aittir! Kodu paylaşmak istemiyoruz; geliştirilmiş sürümünü özel mülk 
bir "
+"yazılım ürününe dönüştürmeye karar verdik.&rdquo;"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Here the GNU GPL comes to the rescue. The programmer shows the boss that "
+"this proprietary software product would be copyright infringement, and the "
+"boss realizes that he has only two choices: release the new code as free "
+"software, or not at all. Almost always he lets the programmer do as he "
+"intended all along, and the code goes into the next release."
+msgstr ""
+"Bu noktada GNU GPL yardıma koşar. Programcı, patrona bu özel mülk 
yazılım "
+"ürününün telif hakkını bozacağını gösterir ve patron, yalnızca iki 
tercihe "
+"sahip olduğunu fark eder: yeni kodu özgür yazılım olarak yaymak ya da 
hiç "
+"yaymamak. Hemen hemen çoğu zaman, programcının istediği gibi 
davranmasına "
+"izin verir ve kod, sonraki dağıtıma girer."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The GNU GPL is not Mr. Nice Guy. It says &ldquo;no&rdquo; to some of the "
+"things that people sometimes want to do. There are users who say that this "
+"is a bad thing&mdash;that the GPL &ldquo;excludes&rdquo; some proprietary "
+"software developers who &ldquo;need to be brought into the free software "
+"community.&rdquo;"
+msgstr ""
+"GNU GPL İyi Adam [:Mr. Nice Guy] değildir. İnsanların yapmak istedikleri "
+"şeylere bazen &ldquo;hayır&rdquo; der. Bunun kötü bir şey olduğunu 
söyleyen "
+"kullanıcılar vardır. GPL, &ldquo;özgür yazılım topluluğuna sokulması 
"
+"gereken&rdquo; bazı özel mülk yazılım geliştiricilerini 
&ldquo;dışarıda "
+"tutmaktadır.&rdquo;"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But we are not excluding them from our community; they are choosing not to "
+"enter. Their decision to make software proprietary is a decision to stay "
+"out of our community. Being in our community means joining in cooperation "
+"with us; we cannot &ldquo;bring them into our community&rdquo; if they don't "
+"want to join."
+msgstr ""
+"Ancak bu geliştiricileri topluluğumuzun dışında bırakan biz değiliz; "
+"girmemeyi onlar tercih etmektedir. Yazılımı özel mülk kılma kararları, 
"
+"topluluktan uzak kalma kararlarıdır. Topluluğumuzda bulunmak istemeleri, "
+"bizimle işbirliğine katılmak istedikleri anlamına gelmektedir; katılmak "
+"istemezlerse, onları &ldquo;topluluğumuza zorla sokamayız&rdquo;."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"What we <em>can</em> do is offer them an inducement to join. The GNU GPL is "
+"designed to make an inducement from our existing software: &ldquo;If you "
+"will make your software free, you can use this code.&rdquo; Of course, it "
+"won't win 'em all, but it wins some of the time."
+msgstr ""
+"<em>Yapabileceğimiz</em> şey, onlara katılma nedeni sunmaktır. GNU GPL "
+"mevcut yazılımınızdan bir güdü oluşturmak için tasarlanmıştır: 
&ldquo;"
+"Yazılımınızı özgür hale getirirseniz, bu kodu 
kullanabilirsiniz.&rdquo; Tabi "
+"ki, bu hepsinin kazanılmasını sağlamayacaktır ancak bazen bunu 
sağlayacaktır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Proprietary software development does not contribute to our community, but "
+"its developers often want handouts from us. Free software users can offer "
+"free software developers strokes for the ego&mdash;recognition and "
+"gratitude&mdash;but it can be very tempting when a business tells you, "
+"&ldquo;Just let us put your package in our proprietary program, and your "
+"program will be used by many thousands of people!&rdquo; The temptation can "
+"be powerful, but in the long run we are all better off if we resist it."
+msgstr ""
+"Özel mülk yazılım gelişimi, topluluğumuza bir şey kazandırmaz ancak 
özel "
+"mülk yazılım geliştiricileri bizden sıklıkla yardım ister. Özgür 
yazılım "
+"kullanıcıları, özgür yazılım geliştiricilerine kişisel bir şeyler, 
kabul "
+"görme ve minnettarlık, sunabilir ancak bu, bir şirket size aşağıdaki 
ifadeyi "
+"söylediğinde, çok çekici görünebilir: &ldquo;Paketini özel mülk 
programa "
+"koyalım ve o zaman programın binlerce insan tarafından kullanılacaktır."
+"&rdquo;"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The temptation and pressure are harder to recognize when they come "
+"indirectly, through free software organizations that have adopted a policy "
+"of catering to proprietary software. The X Consortium (and its successor, "
+"the Open Group) offers an example: funded by companies that made proprietary "
+"software, they strived for a decade to persuade programmers not to use "
+"copyleft. When the Open Group tried to <a href=\"/philosophy/x.html\">make "
+"X11R6.4 nonfree software</a>, those of us who had resisted that pressure "
+"were glad that we did."
+msgstr ""
+"Bu teşvik edici ifade güçlü görünebilir ancak uzun vadede, buna karşı 
"
+"koyarsak, bu hepimiz için daha iyi olur. Dolaylı bir şekilde geldiğinde, "
+"teşvik edici ifade ve baskının fark edilmesi daha zordur çünkü bazı 
özgür "
+"yazılım organizasyonları, özel mülk yazılımın beslenmesi 
politikasını "
+"benimsemiştir. X Konsorsiyumu (ve ardından gelen Open Group) buna ilişkin "
+"bir örnek sunar: Özel mülk yazılım yapan firmalar tarafından 
finansmanı "
+"sağlandıktan sonra, programcıları copyleft’i kullanmamaları için ikna 
etmek "
+"için çok uzun bir süre uğraşmışlardır. Şimdi Open Group X11R6.4’ü 
özgür "
+"olmayan yazılım haline getirdiği için, bu baskıya dayanan ve karşı 
gelen "
+"bizim gibi insanlar, bunu yaptığımız için mutluyuz."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In September 1998, several months after X11R6.4 was released with nonfree "
+"distribution terms, the Open Group reversed its decision and rereleased it "
+"under the same noncopyleft free software license that was used for X11R6.3. "
+"Thank you, Open Group&mdash;but this subsequent reversal does not invalidate "
+"the conclusions we draw from the fact that adding the restrictions was "
+"<em>possible</em>."
+msgstr ""
+"Eylül 1998'de, X11R6.4'ün özgür olmayan dağıtım şartlarıyla 
yayınlanmasından "
+"aylar sonra, Open Group kararını değiştirip X11R6.3'ü dağıttığı 
copyleft "
+"olmayan özgür yazılım lisansıyla tekrar dağıtırmış. Open Group, "
+"teşekkürler&mdash;ancak bu geri çekiş kısıtlamaların 
<em>eklenebilir</em> "
+"olduğu gerçeğinden ürettiğimiz sonuçları yanlışlamayacaktır"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Pragmatically speaking, thinking about greater long-term goals will "
+"strengthen your will to resist this pressure. If you focus your mind on the "
+"freedom and community that you can build by staying firm, you will find the "
+"strength to do it. &ldquo;Stand for something, or you will fall for "
+"anything.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Faydacı olarak konuşursak, daha büyük uzun vadeli hedefler hakkında "
+"düşünülmesi, bu baskıya dayanma isteğinizi güçlendirecektir. 
Aklınızı, "
+"tutarlı durarak oluşturabileceğiniz özgürlük ve topluluğa 
odaklarsanız, bunu "
+"yapacak gücü kendinizde bulacaksınız. &ldquo;Bir şeyler için ayakta 
durun "
+"yoksa durup dururken düşersiniz.&rdquo;"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"And if cynics ridicule freedom, ridicule community&hellip;if &ldquo;hard-"
+"nosed realists&rdquo; say that profit is the only ideal&hellip;just ignore "
+"them, and use copyleft all the same."
+msgstr ""
+"Alaycılar özgürlükle ve toplulukla alay ederse ve &ldquo;katı "
+"realistler&rdquo; tek idealin kar olduğunu söylerse, o zaman onları "
+"görmezden gelin ve her zaman copyleft’i kullanın."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"This essay is published in <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
+"software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society: The Selected "
+"Essays of Richard M. Stallman</cite></a>."
+msgstr ""
+"Bu yazı <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";
+"\"><cite>Özgür Yazılım, Özgür Toplum: Richard M. Stallman'ın Seçme 
Yazıları</"
+"cite> kitabında yayınlanmıştır."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other corrections "
+"or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın <a 
href=\"/"
+"contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan 
bağlantıları ve "
+"başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Bu makale için çeviri göndermek veya çevirileri düzenlemek için lütfen 
<a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">çeviriler hakkındaki "
+"BENİOKU</a> dosyasına bakınız."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 1998, 2003 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 1998, 2003 Free Software Foundation, Inc."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
+"medium without royalty provided this notice is preserved."
+msgstr ""
+"Bu makalenin kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve dağıtılmasına bu 
uyarının "
+"belirtilmesi durumunda izin verilmektedir."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>\n"
+"<ul>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Çiğdem Özşar, 2009\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Birkan Sarıfakıoğlu, 2009\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Serkan Çapkan, 2009\n"
+"2007.\n"
+"</li>\n"
+"<li>\n"
+"İzlem Gözükeleş, 2009\n"
+"2007.\n"
+"</li>\n"
+"<li>\n"
+"<a href=\"http://yzgrafik.ege.edu.tr/~tekrei/\";>Tahir Emre Kalaycı</a>\n"
+"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
+"a>,\n"
+"2008.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"</ul>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+msgid "Updated:"
+msgstr "Son Güncelleme:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr ""
+"Bu sayfanın diğer dillere <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">çevirileri</a>:"

Index: selling.tr.po
===================================================================
RCS file: selling.tr.po
diff -N selling.tr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ selling.tr.po    6 Jan 2010 16:44:28 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,430 @@
+# Turkish translations for selling.html package
+# selling.html paketi için Türkçe çeviriler
+# Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the selling.html package.
+# Ali Servet Donmez <address@hidden>, 2009.
+# Tahir Emre Kalayci <address@hidden>, 2009.
+# Cigdem Ozsar, 2009.
+# Birkan Sarifakioglu, 2009.
+# Serkan Capkan, 2009.
+# Izlem Gozukeles, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: selling.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-12-16 04:25-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-01-06 16:39+0100\n"
+"Last-Translator: Ali Servet Donmez <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid "Selling Free Software - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr "Özgür Yazılımın Satılması - GNU Projesi - Özgür Yazılım 
Vakfı (FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "Selling Free Software"
+msgstr "Özgür Yazılımın Satılması"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Many people believe that the spirit of the GNU Project is that you should "
+"not charge money for distributing copies of software, or that you should "
+"charge as little as possible &mdash; just enough to cover the cost. This is "
+"a misunderstanding."
+msgstr ""
+"Birçok insan inanmaktadır ki, GNU Projesi’nin ruhu, yazılımın 
kopyalarının "
+"dağıtılması için ücret alınmamasını gerektirir ya da mümkün 
olduğunca düşük "
+"bir ücretin (maliyeti karşılayacak kadar) alınmasını gerektirir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Actually, we encourage people who redistribute <a href=\"/philosophy/free-sw."
+"html\">free software</a> to charge as much as they wish or can. If this "
+"seems surprising to you, please read on."
+msgstr ""
+"Gerçekte, özgür yazılımın dağıtımını yapan insanların mümkün 
olduğunca ya da "
+"istedikleri kadar ücretlendirme yapmasını istiyoruz. Bu size 
şaşırtıcı "
+"geldiyse, lütfen okumaya devam edin."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The word &ldquo;free&rdquo; has two legitimate general meanings; it can "
+"refer either to freedom or to price. When we speak of &ldquo;free "
+"software&rdquo;, we're talking about freedom, not price. (Think of &ldquo;"
+"free speech&rdquo;, not &ldquo;free beer&rdquo;.) Specifically, it means "
+"that a user is free to run the program, change the program, and redistribute "
+"the program with or without changes."
+msgstr ""
+"“Özgür” (çn. Free) sözcüğü temelde iki genel anlama sahiptir; 
ücrete ya da "
+"özgürlüğe atıf yapabilir. &ldquo;Özgür yazılım&rdquo; hakkında "
+"konuştuğumuzda, ücret hakkında değil, özgürlük hakkında 
konuşmaktayız . Özel "
+"olarak, bu, bir kullanıcının, değişiklik yaparak ya da yapmayarak 
programı "
+"çalıştırma, değiştirme ve yeniden dağıtma konusunda özgür olduğu 
anlamına "
+"gelmektedir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Free programs are sometimes distributed gratis, and sometimes for a "
+"substantial price. Often the same program is available in both ways from "
+"different places. The program is free regardless of the price, because "
+"users have freedom in using it."
+msgstr ""
+"Özgür programlar bazen ücretsiz olarak ve bazen de azımsanmayacak bir 
ücret "
+"karşılığında dağıtılır. Genellikle aynı program, farklı yerlerden 
her iki "
+"şekilde de sağlanabilir. Ücretten bağımsız olarak, program özgürdür 
çünkü "
+"kullanıcıların kullanım özgürlüğü vardır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">Nonfree "
+"programs</a> are usually sold for a high price, but sometimes a store will "
+"give you a copy at no charge. That doesn't make it free software, though. "
+"Price or no price, the program is nonfree because users don't have freedom."
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">Özgür olmayan "
+"programlar</a> genellikle yüksek bir fiyata satılır ancak bazen satış "
+"yerleri, size ücretsiz olarak bir kopya vereceklerdir. Ancak bu durum, bu "
+"gibi yazılımların özgür yazılım olmalarını sağlamaz. Ücretli ya da 
ücretsiz "
+"olsun, program özgür değildir, çünkü kullanıcıların özgürlüğü 
yoktur."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Since free software is not a matter of price, a low price doesn't make the "
+"software free, or even closer to free. So if you are redistributing copies "
+"of free software, you might as well charge a substantial fee and <em>make "
+"some money</em>. Redistributing free software is a good and legitimate "
+"activity; if you do it, you might as well make a profit from it."
+msgstr ""
+"Özgür yazılım bir ücret konusu olmadığına göre, düşük bir fiyat, 
daha özgür "
+"değildir ya da özgüre yakın değildir. Bu nedenle, özgür yazılımın "
+"kopyalarını yeniden dağıtıyorsanız, azımsanmayacak bir ücret alabilir 
ve "
+"<em>para kazanabilirsiniz</em>. Özgür yazılımın yeniden dağıtılması 
iyi ve "
+"mantıklı bir harekettir; bunu yaparsanız bundan kar da sağlayabilirsiniz."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Free software is a community project, and everyone who depends on it ought "
+"to look for ways to contribute to building the community. For a "
+"distributor, the way to do this is to give a part of the profit to free "
+"software development projects or to the <a href=\"/fsf/fsf.html\">Free "
+"Software Foundation</a>. This way you can advance the world of free "
+"software."
+msgstr ""
+"Özgür yazılım bir topluluk projesidir ve özgür yazılıma bağlı olan 
herkes, "
+"topluluğu oluşturmanın yollarını aramalıdır. Bir dağıtıcı için 
bunu "
+"gerçekleştirmenin bir yolu, karınızın bir kısmını Özgür Yazılım 
Vakfı’na ya "
+"da başka bir özgür yazılım geliştirme projesine vermektir. Finansman "
+"gelişimi sayesinde, özgür yazılım dünyasını geliştirebilirsiniz."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>Distributing free software is an opportunity to raise funds for "
+"development. Don't waste it!</strong>"
+msgstr ""
+"Özgür yazılımın dağıtılması, geliştirme için finansman sağlamak 
adına bir "
+"fırsattır. Bunu boşa harcamayın!"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In order to contribute funds, you need to have some extra. If you charge "
+"too low a fee, you won't have anything to spare to support development."
+msgstr ""
+"Finansmana destek sağlamak için, bazı ekstralara sahip olmanız 
gereklidir. "
+"Çok düşük ücret alırsanız, gelişimi desteklemek için ayıracak 
paranız "
+"olmayacaktır."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Will a higher distribution price hurt some users?"
+msgstr "Daha Yüksek Bir Dağıtım Ücreti Bazı Kullanıcılara Zarar Verir 
Mi?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"People sometimes worry that a high distribution fee will put free software "
+"out of range for users who don't have a lot of money. With <a href=\"/"
+"philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">proprietary software</a>, a "
+"high price does exactly that &mdash; but free software is different."
+msgstr ""
+"İnsanlar bazen, yüksek bir dağıtım ücretinin, fazla paraya sahip 
olmayan "
+"kullanıcıları özgür yazılımın dışında bırakacağından 
korkmaktadır. Özel mülk "
+"yazılımla, yüksek fiyat tam olarak bu duruma neden olur, ancak özgür 
yazılım "
+"farklıdır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The difference is that free software naturally tends to spread around, and "
+"there are many ways to get it."
+msgstr ""
+"Fark, özgür yazılımın doğal olarak yayılma eğiliminde olmasıdır ve 
bunu "
+"sağlamanın birçok yolu vardır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Software hoarders try their damnedest to stop you from running a proprietary "
+"program without paying the standard price. If this price is high, that does "
+"make it hard for some users to use the program."
+msgstr ""
+"Yazılım istifçileri, standart ücreti ödemeksizin özel mülk bir 
programı "
+"çalıştırmanızı önlemek için elinden geleni yapmaktadır. Bu, fiyat 
yüksekse, "
+"bazı kullanıcıların programı kullanmalarını zorlaştırır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"With free software, users don't <em>have</em> to pay the distribution fee in "
+"order to use the software. They can copy the program from a friend who has "
+"a copy, or with the help of a friend who has network access. Or several "
+"users can join together, split the price of one CD-ROM, then each in turn "
+"can install the software. A high CD-ROM price is not a major obstacle when "
+"the software is free."
+msgstr ""
+"Özgür yazılımla, kullanıcılar, yazılımı kullanmak için, dağıtım 
ücretini "
+"ödemek zorunda değildir. Programı bir arkadaşlarından kopyalayabilirler 
ya "
+"da ağ erişimine sahip bir arkadaşları aracılığıyla edinebilirler. Ya 
da çok "
+"sayıda kullanıcı bir araya gelip, tek bir CD-ROM’un fiyatını 
paylaşabilir, "
+"daha sonra da yazılımı kullanabilirler. Yazılım özgür olduğunda, 
yüksek bir "
+"CD-ROM fiyatı büyük bir engel değildir."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Will a higher distribution price discourage use of free software?"
+msgstr "Daha Yüksek Bir Dağıtım Fiyatı Özgür Yazılımın 
Kullanımını Azaltır Mı?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Another common concern is for the popularity of free software. People think "
+"that a high price for distribution would reduce the number of users, or that "
+"a low price is likely to encourage users."
+msgstr ""
+"Başka bir konu da, özgür yazılımın popülerliğine ilişkindir. 
Ä°nsanlar, "
+"dağıtım için yüksek bir fiyatın kullanıcı sayısını azaltacağını 
ya da düşük "
+"bir fiyatın kullanıcıları yüreklendireceğini düşünmektedirler."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This is true for proprietary software &mdash; but free software is "
+"different. With so many ways to get copies, the price of distribution "
+"service has less effect on popularity."
+msgstr ""
+"Özel mülk yazılım için bu durum doğrudur, ancak özgür yazılım 
farklıdır. "
+"Kopyaların alınması için birçok yol varken, dağıtım hizmetinin 
fiyatının "
+"popülerlik üzerinde daha az etkisi vardır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In the long run, how many people use free software is determined mainly by "
+"<em>how much free software can do</em>, and how easy it is to use. Many "
+"users do not make freedom their priority; they may continue to use "
+"proprietary software if free software can't do all the jobs they want done. "
+"Thus, if we want to increase the number of users in the long run, we should "
+"above all <em>develop more free software</em>."
+msgstr ""
+"Uzun vadede, özgür yazılımı kaç kişinin kullandığı temel olarak 
özgür "
+"yazılımın ne kadar çok şey yapabildiğiyle ve özgür yazılımın 
kullanımının ne "
+"kadar kolay olduğuyla belirlenir. Özgür yazılımla yapmak istedikleri 
bütün "
+"işleri yapamazlarsa, birçok kullanıcı özel mülk yazılımı kullanmaya 
devam "
+"edecektir. Bu nedenle, uzun vadede kullanıcı sayısını artırmak 
istiyorsak, "
+"her şeyin ötesinde, daha fazla özgür yazılım geliştirmeliyiz."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The most direct way to do this is by writing needed <a href=\"http://";
+"savannah.gnu.org/projects/tasklist\">free software</a> or <a href=\"/doc/doc."
+"html\">manuals</a> yourself. But if you do distribution rather than "
+"writing, the best way you can help is by raising funds for others to write "
+"them."
+msgstr ""
+"Bunu gerçekleştirmenin en doğrudan yolu, gerekli özgür yazılımı ya da 
"
+"kılavuzları sizin yazmanızdır. Yazmak yerine dağıtımla 
uğraşıyorsanız, "
+"yardımcı olabileceğiniz en iyi yol, başkalarının özgür yazılım 
yazması için "
+"finansman sağlamaktır."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "The term &ldquo;selling software&rdquo; can be confusing too"
+msgstr "&ldquo;Yazılımın Satılması&rdquo; Terimi Kafa Karıştırıcı da 
Olabilir"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Strictly speaking, &ldquo;selling&rdquo; means trading goods for money. "
+"Selling a copy of a free program is legitimate, and we encourage it."
+msgstr ""
+"Kesin şekilde konuşursak, &ldquo;satış&ldquo; para karşılığında 
malların "
+"ticareti, değiş tokuşu anlamına gelmektedir. Özgür bir programın bir "
+"kopyasının satılması yasaldır ve bunu destekleriz."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"However, when people think of <a href=\"/philosophy/words-to-avoid."
+"html#SellSoftware\">&ldquo;selling software&rdquo;</a>, they usually imagine "
+"doing it the way most companies do it: making the software proprietary "
+"rather than free."
+msgstr ""
+"Ancak, insanlar <a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html#SellSoftware"
+"\">&ldquo;yazılımın satılmasını&ldquo;</a> düşündüklerinde, birçok 
firmanın "
+"yaptığı şekilde yapmayı düşünürler: özgür yazılım yapmak yerine 
yazılımı "
+"özel mülk yapmak."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So unless you're going to draw distinctions carefully, the way this article "
+"does, we suggest it is better to avoid using the term &ldquo;selling "
+"software&rdquo; and choose some other wording instead. For example, you "
+"could say &ldquo;distributing free software for a fee&rdquo;&mdash;that is "
+"unambiguous."
+msgstr ""
+"Bu nedenle, bu yazıda olduğu gibi ayrımları iyi yapmayacaksanız, &ldquo;"
+"yazılımın satılması&rdquo; teriminin kullanılmamasının daha iyi 
olacağını ve "
+"bunun yerine başka bir sözcüğün seçilmesi gerektiğini düşünürüz. 
Örneğin, "
+"&ldquo;bir ücret karşılığında özgür yazılımın 
dağıtılması&rdquo; "
+"diyebilirsiniz, bu daha net bir tanımdır"
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "High or low fees, and the GNU GPL"
+msgstr "Yüksek ya da Düşük Ücretler ve GNU GPL"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Except for one special situation, the <a href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU "
+"General Public License</a> (GNU GPL) has no requirements about how much you "
+"can charge for distributing a copy of free software. You can charge "
+"nothing, a penny, a dollar, or a billion dollars. It's up to you, and the "
+"marketplace, so don't complain to us if nobody wants to pay a billion "
+"dollars for a copy."
+msgstr ""
+"Özel bir durum hariç olmak üzere, <a href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU Genel 
"
+"Kamu Lisansı</a>’nın (GNU GPL) özgür yazılımın bir kopyası için ne 
kadar "
+"ücretlendirme yapabileceğiniz hakkında hiçbir şartı yoktur. Bir kuruş, 
lira "
+"ya da milyon lira olarak ücretlendirme yapabilirsiniz. Bu size ve pazara "
+"kalmıştır, bu nedenle, kimse bir kopya için milyon lira ödemek istemezse 
"
+"bize şikayette bulunmayın."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The one exception is in the case where binaries are distributed without the "
+"corresponding complete source code. Those who do this are required by the "
+"GNU GPL to provide source code on subsequent request. Without a limit on "
+"the fee for the source code, they would be able set a fee too large for "
+"anyone to pay&mdash;such as a billion dollars&mdash;and thus pretend to "
+"release source code while in truth concealing it. So in this case we have "
+"to limit the fee for source in order to ensure the user's freedom. In "
+"ordinary situations, however, there is no such justification for limiting "
+"distribution fees, so we do not limit them."
+msgstr ""
+"Tek istisnai durum, tüm kaynak kodu yerine karşılık gelen ikili (binary) "
+"kodun dağıtıldığı durumdur. Bunu yapanlardan, GNU GPL tarafından 
talebe göre "
+"kaynak kodunu sağlamaları istenmektedir. Kaynak kodu için ücret üzerinde 
"
+"herhangi bir sınırın olmadığı durumda, herhangi birinin ödeyemeyeceği 
kadar "
+"yüksek bir ücret isteyebilirler, örneğin milyon lira gibi, ve bu nedenle "
+"gerçekte gizlerken, kaynak kodunu yayınlıyor gibi görünebilirler. Bu "
+"nedenle, bu durumda, kullanıcının özgürlüğünü sağlamak için, 
kaynağa ilişkin "
+"ücreti sınırlandırmamız gereklidir. Ancak sıradan durumlarda, 
dağıtım "
+"ücretlerini sınırlandırmanın haklı bir tarafı yoktur, bu nedenle "
+"sınırlandırmayız."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Sometimes companies whose activities cross the line stated in the GNU GPL "
+"plead for permission, saying that they &ldquo;won't charge money for the GNU "
+"software&rdquo; or such like. That won't get them anywhere with us. Free "
+"software is about freedom, and enforcing the GPL is defending freedom. When "
+"we defend users' freedom, we are not distracted by side issues such as how "
+"much of a distribution fee is charged. Freedom is the issue, the whole "
+"issue, and the only issue."
+msgstr ""
+"Bazen eylemleri, GNU GPL’nin izin verdiği sınırı aşan firmalar, izin "
+"istemekte ve &ldquo;GNU yazılımı için ücret almayacaklarını&rdquo; ya 
da bu "
+"gibi şeyleri söylemektedir. Bu şekilde hiçbir yere varamazlar. Özgür 
yazılım "
+"özgürlükle ilgilidir ve GPL’nin uygulanması özgürlüğün 
savunulmasıdır. "
+"Kullanıcıların özgürlüklerini savunduğumuz zaman, dağıtım 
ücretinin ne kadar "
+"olduğu gibi yan konularla meşgul olmayız. Özgürlük önemli bir konudur, 
bütün "
+"konudur ve tek konudur."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
+"corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın <a 
href=\"/"
+"contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan 
bağlantıları ve "
+"başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Bu makale için çeviri göndermek veya çevirileri düzenlemek için lütfen 
<a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">çeviriler hakkındaki "
+"BENİOKU</a> dosyasına bakınız."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2007 Özgür Yazılım Vakfı, Inc.,"
+
+# type: Content of: <div><address>
+msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+"worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+"copyright notice, are preserved."
+msgstr ""
+"Bu makalenin kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve dağıtılmasına bu 
uyarının "
+"belirtilmesi durumunda izin verilmektedir."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>\n"
+"<ul>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Çiğdem Özşar, 2009\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Birkan Sarıfakıoğlu, 2009\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Serkan Çapkan, 2009\n"
+"2007.\n"
+"</li>\n"
+"<li>\n"
+"İzlem Gözükeleş, 2009\n"
+"2007.\n"
+"</li>\n"
+"<li>\n"
+"<a href=\"http://yzgrafik.ege.edu.tr/~tekrei/\";>Tahir Emre Kalaycı</a>\n"
+"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
+"a>,\n"
+"2008.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"</ul>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+msgid "Updated:"
+msgstr "Son Güncelleme"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Bu sayfanın çevirileri<"

Index: university.tr.po
===================================================================
RCS file: university.tr.po
diff -N university.tr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ university.tr.po  6 Jan 2010 16:44:28 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,343 @@
+# Turkish translations for university.html package
+# university.html paketi için Türkçe çeviriler
+# Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the university.html 
package.
+# Ali Servet Donmez <address@hidden>, 2009.
+# Tahir Emre Kalayci <address@hidden>, 2009.
+# Cigdem Ozsar, 2009.
+# Birkan Sarifakioglu, 2009.
+# Serkan Capkan, 2009.
+# Izlem Gozukeles, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: university.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-10-18 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-01-06 16:36+0100\n"
+"Last-Translator: Ali Servet Donmez <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Releasing Free Software If You Work at a University - GNU Project - Free "
+"Software Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Üniversitede Çalışmanız Durumunda Özgür Yazılımın Yayınlanması - 
GNU Projesi "
+"- Özgür Yazılım Vakfı (FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "Releasing Free Software If You Work at a University"
+msgstr "Üniversitede Çalışmanız Durumunda Özgür Yazılımın 
Yayınlanması"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In the free software movement, we believe computer users should have the "
+"freedom to change and redistribute the software that they use. The &ldquo;"
+"free&rdquo; in &ldquo;free software&rdquo; refers to freedom: it means users "
+"have the freedom to run, modify and redistribute the software. Free "
+"software contributes to human knowledge, while nonfree software does not. "
+"Universities should therefore encourage free software for the sake of "
+"advancing human knowledge, just as they should encourage scientists and "
+"other scholars to publish their work."
+msgstr ""
+"Özgür Yazılım Hareketi’nde, bilgisayar kullanıcılarının 
kullandıkları "
+"yazılımı değiştirme ve yeniden dağıtma özgürlüğüne sahip 
olmaları "
+"gerektiğine inanmaktayız. Özgür yazılımdaki “özgür” (çn. 
“free”) ifadesi "
+"özgürlüğe atıf yapmaktadır: Kullanıcıların, yazılımı 
çalıştırma, değiştirme "
+"ve yeniden dağıtma özgürlüğünün olduğu anlamına gelmektedir. 
Özgür yazılım "
+"insanlığın ortak bilgi birikimine katkıda bulunurken, özgür olmayan 
yazılım "
+"buna katkıda bulunmaz. Bu nedenle üniversiteler, bilim adamlarını ve 
burslu "
+"öğrencilerini çalışmalarını yayınlamaları konusunda 
yüreklendirdikleri gibi, "
+"insanlığın ortak bilgi birikiminin gelişmesi için özgür yazılımı da 
"
+"yüreklendirmelidir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Alas, many university administrators have a grasping attitude towards "
+"software (and towards science); they see programs as opportunities for "
+"income, not as opportunities to contribute to human knowledge. Free "
+"software developers have been coping with this tendency for almost 20 years."
+msgstr ""
+"Ne yazık ki, üniversite yöneticileri, yazılıma (ve bilime) karşı 
tutucu bir "
+"yaklaşıma sahiptir; programları gelir kaynağı olarak görmekte, 
insanlığın "
+"ortak bilgi birikimine katkıda bulunacak fırsatlar olarak 
görmemektedirler. "
+"Özgür yazılım geliştiricileri, hemen hemen 20 yıldır bu eğilimle 
mücadele "
+"etmektedir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When I started developing the <a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">GNU "
+"operating system</a>, in 1984, my first step was to quit my job at MIT. I "
+"did this specifically so that the MIT licensing office would be unable to "
+"interfere with releasing GNU as free software. I had planned an approach "
+"for licensing the programs in GNU that would ensure that all modified "
+"versions must be free software as well&mdash;an approach that developed into "
+"the <a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU General Public License</a> (GNU GPL)"
+"&mdash;and I did not want to have to beg the MIT administration to let me "
+"use it."
+msgstr ""
+"1984 yılında GNU işletim sistemini geliştirmeye başladığında, 
yaptığım ilk "
+"şey, MIT’deki görevimi bırakmaktı. Bunu özellikle, MIT lisans ofisinin 
"
+"GNU’yu özgür yazılım olarak yayınlamamı engellememesi için yaptım. "
+"Değişiklik yapılmış tüm sürümlerin özgür yazılım olmasını 
sağlayan GNU’da "
+"programların lisanslanması için bir yaklaşım planladım, bu GNU Genel 
Kamu "
+"Lisansına (GNU GPL) evrilen bir yaklaşımdır ve kullanmama izin vermeleri "
+"için MIT yönetiminden ricada bulunmak zorunda kalmak istemiyordum."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Over the years, university affiliates have often come to the Free Software "
+"Foundation for advice on how to cope with administrators who see software "
+"only as something to sell. One good method, applicable even for "
+"specifically funded projects, is to base your work on an existing program "
+"that was released under the GNU GPL. Then you can tell the administrators, "
+"&ldquo;We're not allowed to release the modified version except under the "
+"GNU GPL&mdash;any other way would be copyright infringement.&rdquo; After "
+"the dollar signs fade from their eyes, they will usually consent to "
+"releasing it as free software."
+msgstr ""
+"Yıllar geçtikçe, yazılımı yalnızca satılacak bir şey olarak gören "
+"yöneticilerle nasıl başa çıkılacağına ilişkin öneriler için, 
üniversite "
+"üyeleri, sıklıkla Özgür Yazılım Vakfı’na geldiler. Özel olarak 
finansmanı "
+"sağlanan projeler için bile iyi bir yöntem, çalışmalarınızın, GNU 
GPL "
+"altında yayınlanan mevcut bir programı esas almasıdır. O zaman 
yöneticilere "
+"şunu söyleyebilirsiniz: &ldquo;GNU GPL altında olmadığı takdirde "
+"değiştirilmiş sürümü yayınlamamıza izin verilmemektedir, başka 
herhangi bir "
+"yol, telif hakkı ihlali olacaktır.&rdquo; Dolar işaretleri gözlerinden "
+"silindikten sonra, genel olarak bunu özgür yazılım olarak yayınlamaya 
razı "
+"olacaklardır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"You can also ask your funding sponsor for help. When a group at NYU "
+"developed the GNU Ada Compiler, with funding from the US Air Force, the "
+"contract explicitly called for donating the resulting code to the Free "
+"Software Foundation. Work out the arrangement with the sponsor first, then "
+"politely show the university administration that it is not open to "
+"renegotiation. They would rather have a contract to develop free software "
+"than no contract at all, so they will most likely go along."
+msgstr ""
+"Ayrıca finans sponsorunuzdan da yardım isteyebilirsiniz. NYU’daki bir 
grup, "
+"Amerikan Hava Kuvvetleri’nden destekle GNU Ada Derleyicisini "
+"geliştirdiğinde, sözleşme, çalışmanın sonucunda ortaya çıkan kodun, 
Özgür "
+"Yazılım Vakfı’na bağışlanmasını gerektirmiştir. Düzenlemeyi ilk 
olarak "
+"sponsorla çalışın, daha sonra kibar bir şekilde, üniversite 
yönetimine, "
+"yeniden pazarlığa açık olmadığınızı gösterin. Üniversite 
yönetimi, "
+"sözleşmesiz olmasındansa, özgür yazılım geliştirmek için 
sözleşmeli "
+"çalışmayı tercih eder, bu nedenle, muhtemelen devam edeceklerdir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Whatever you do, raise the issue early&mdash;well before the program is half "
+"finished. At this point, the university still needs you, so you can play "
+"hardball: tell the administration you will finish the program, make it "
+"usable, if they agree in writing to make it free software (and agree to your "
+"choice of free software license). Otherwise you will work on it only enough "
+"to write a paper about it, and never make a version good enough to release. "
+"When the administrators know their choice is to have a free software package "
+"that brings credit to the university or nothing at all, they will usually "
+"choose the former."
+msgstr ""
+"Ne yaparsanız yapın, hususu erken ele alın, kesinlikle programın yarısı 
"
+"bitmeden önce ele alın. Bu noktada, üniversitenin size hala ihtiyacı 
vardır, "
+"böylece sert oynayabilirsiniz: Yazılımın özgür yazılım olması 
konusunda (ve "
+"sizin özgür yazılım lisansı tercihiniz konusunda) fikir birliğine "
+"varmışlarsa, yönetime programı bitireceğinizi, kullanılabilir hale "
+"getireceğinizi söyleyin. Aksi takdirde bu konu üzerine, hakkında bir 
makale "
+"yazmaya yetecek kadar çalışacaksınız ve yayınlamaya yetecek kadar iyi 
bir "
+"sürümü asla oluşturamayacaksınız. Yöneticiler, tercihlerinin, 
üniversiteye "
+"kredi sağlayan özgür bir yazılım paketi olduğunu bildiklerinde, 
genellikle "
+"ilk söz edileni seçeceklerdir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Not all universities have grasping policies. The University of Texas has a "
+"policy that makes it easy to release software developed there as free "
+"software under the GNU General Public License. Univates in Brazil, and the "
+"International Institute of Information Technology in Hyderabad, India, both "
+"have policies in favor of releasing software under the GPL. By developing "
+"faculty support first, you may be able to institute such a policy at your "
+"university. Present the issue as one of principle: does the university have "
+"a mission to advance human knowledge, or is its sole purpose to perpetuate "
+"itself?"
+msgstr ""
+"Üniversitelerin hepsinin tutucu politikaları yoktur. Ön tanımlı olarak, "
+"Teksas Üniversitesi, geliştirilen tüm yazılımlarının, GNU Genel Kamu 
Lisansı "
+"altında özgür yazılım olarak yayınlanması politikasına sahiptir. "
+"Brezilya’daki üniversiteler ve Hindistan Haydarabat’taki Hindistan Bilgi 
"
+"Teknoloji Enstitüsü, GPL altında yazılımın yayılmasına ilişkin 
politikalara "
+"sahiptir. İlk olarak fakülte desteği geliştirilerek, üniversitenizde bu 
gibi "
+"bir politikayı kurabilirsiniz. Bu konuyu, ilkelerden biri olarak sunun: "
+"üniversite insanlığın ortak bilgi birikimini geliştirme görevine sahip 
midir "
+"ya da tek amacı kendi varlığını sürdürmek midir?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Whatever approach you use, it helps to approach the issue with determination "
+"and based on an ethical perspective, as we do in the free software "
+"movement. To treat the public ethically, the software should be free&mdash;"
+"as in freedom&mdash;for the whole public."
+msgstr ""
+"Hangi yaklaşımı kullanırsanız kullanın Özgür Yazılım Hareketi’nde 
yaptığımız "
+"gibi kararlılığı ve etik bir perspektifi benimsemenize yardımcı olur. "
+"Toplumsal etik anlayışı içinde davranmak için yazılım, tüm toplum 
için, "
+"özgürlükte olduğu gibi, özgür olmalıdır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Many developers of free software profess narrowly practical reasons for "
+"doing so: they advocate allowing others to share and change software as an "
+"expedient for making software powerful and reliable. If those values "
+"motivate you to develop free software, well and good, and thank you for your "
+"contribution. But those values do not give you a good footing to stand firm "
+"when university administrators pressure or tempt you to make the program "
+"nonfree."
+msgstr ""
+"Birçok özgür yazılım geliştiricisi, bunu yapmalarının uygulamaya 
yönelik "
+"pratik nedenlerini itiraf etmektedir: yazılımı daha güçlü ve güvenilir 
hale "
+"getirmek için bir yol olarak diğerleriyle yazılımı paylaşma ve onlara "
+"değiştirme izni vermeye taraftardırlar. Bu değerler, özgür yazılım "
+"geliştirmek için sizi yüreklendiriyorsa, katkınız için teşekkür 
ederiz. "
+"Ancak üniversite yöneticileri, programı özgür olmayan hale getirmeniz 
için "
+"sizi kandırmaya çalıştıklarında, bu değerler size sağlam bir dayanak "
+"olmayacaktır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For instance, they may argue that &ldquo;We could make it even more powerful "
+"and reliable with all the money we can get.&rdquo; This claim may or may not "
+"come true in the end, but it is hard to disprove in advance. They may "
+"suggest a license to offer copies &ldquo;free of charge, for academic use "
+"only,&rdquo; which would tell the general public they don't deserve freedom, "
+"and argue that this will obtain the cooperation of academia, which is all "
+"(they say) you need."
+msgstr ""
+"Örneğin, size şunu söyleyebilirler &ldquo;Alabileceğimiz tüm parayla, 
bunu "
+"daha bile güçlü ve güvenilir &rdquo; Bu ifade, sonunda doğru 
çıkmayabilir "
+"ancak bunu çürütmek zordur. &ldquo;yalnızca akademik kullanım için "
+"ücretsiz&rdquo; şeklinde sunmak için bir lisans önerebilirler, bu da 
halka, "
+"özgürlüğü hak etmediklerini söyler ve bunun akademik işbirliğini "
+"sağlayacağını iddia ederler ve ihtiyaç duyduğunuz tek şeyin bu 
olduğunu "
+"söylerler."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you start from values of convenience alone, it is hard to make a good "
+"case for rejecting these dead-end proposals, but you can do it easily if you "
+"base your stand on ethical and political values. What good is it to make a "
+"program powerful and reliable at the expense of users' freedom? Shouldn't "
+"freedom apply outside academia as well as within it? The answers are obvious "
+"if freedom and community are among your goals. Free software respects the "
+"users' freedom, while nonfree software negates it."
+msgstr ""
+"Faydacı değerlerden başlarsanız, bu çıkışsız önerileri reddetmek 
için iyi "
+"bir neden sunmanız zordur ancak dayanağınızın temeli etik ve politik "
+"değerler olursa, bunu kolayca başarabilirsiniz. Kullanıcıların 
özgürlüğüne "
+"mal olacak şekilde bir programın güçlü ve güvenilir kılınmasının 
iyi tarafı "
+"nedir? Üniversitelerin dışında olduğu kadar içinde de özgürlük 
uygulanmamalı "
+"mıdır? Özgürlük ve toplum hedefleriniz arasındaysa, yanıtlar 
açıktır. Özgür "
+"yazılım kullanıcıların özgürlüğüne saygı duyarken, özgür olmayan 
yazılım bu "
+"özgürlüğü yadsır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Nothing strengthens your resolve like knowing that the community's freedom "
+"depends, in one instance, on you."
+msgstr ""
+"Hiçbir şey sizin kararınızı, toplumun özgürlüğünün sizlere bağlı 
olduğunu "
+"bilmek kadar güçlendiremez."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"This essay is published in <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
+"software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society: The Selected "
+"Essays of Richard M. Stallman</cite></a>."
+msgstr ""
+"Bu yazı <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";
+"\"><cite>Özgür Yazılım, Özgür Toplum: Richard M. Stallman'ın Seçme 
Yazıları</"
+"cite> kitabında yayınlanmıştır"
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
+"corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın <a 
href=\"/"
+"contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan 
bağlantıları ve "
+"başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Bu makale için çeviri göndermek veya çevirileri düzenlemek için lütfen 
<a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">çeviriler hakkındaki "
+"BENİOKU</a> dosyasına bakınız."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 2002 Richard Stallman <br /> Verbatim copying and "
+"distribution of this entire article is permitted in any medium without "
+"royalty provided this notice is preserved."
+msgstr ""
+"Bu makalenin kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve dağıtılmasına bu 
uyarının "
+"belirtilmesi durumunda izin verilmektedir."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>\n"
+"<ul>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Çiğdem Özşar, 2009\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Birkan Sarıfakıoğlu, 2009\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Serkan Çapkan, 2009\n"
+"2007.\n"
+"</li>\n"
+"<li>\n"
+"İzlem Gözükeleş, 2009\n"
+"2007.\n"
+"</li>\n"
+"<li>\n"
+"<a href=\"http://yzgrafik.ege.edu.tr/~tekrei/\";>Tahir Emre Kalaycı</a>\n"
+"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
+"a>,\n"
+"2008.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"</ul>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+msgid "Updated:"
+msgstr "Son Güncelleme:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr ""
+"Bu sayfanın diğer dillere <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">çevirileri</a>:"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]