www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po lessig-fsfs-intro.tr.po


From: Ali Servet Donmez
Subject: www/philosophy/po lessig-fsfs-intro.tr.po
Date: Wed, 06 Jan 2010 17:02:08 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Ali Servet Donmez <exalted>   10/01/06 17:02:07

Added files:
    philosophy/po : lessig-fsfs-intro.tr.po 

Log message:
    New translation.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/lessig-fsfs-intro.tr.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: lessig-fsfs-intro.tr.po
===================================================================
RCS file: lessig-fsfs-intro.tr.po
diff -N lessig-fsfs-intro.tr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ lessig-fsfs-intro.tr.po   6 Jan 2010 17:02:01 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,533 @@
+# Turkish translations for lessig-fsfs-intro.html package
+# lessig-fsfs-intro.html paketi için Türkçe çeviriler
+# Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the 
lessig-fsfs-intro.html package.
+# Ali Servet Donmez <address@hidden>, 2009.
+# Çiğdem Özşar, 2009.
+# Birkan Sarıfakıoğlu, 2009.
+# Serkan Çapkan, 2009.
+# İzlem Gözükeleş, 2009.
+# Tahir Emre Kalaycı, 2008.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: lessig-fsfs-intro.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-01-07 04:28-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-01-06 17:49+0100\n"
+"Last-Translator: Tahir Emre Kalaycı <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Introduction to Free Software, Free Society - GNU Project - Free Software "
+"Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Özgür Yazılım, Özgür Toplum'a Giriş - GNU Projesi - Özgür Yazılım 
Vakfı (FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid ""
+"Introduction to <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-";
+"society/\"><i>Free Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. "
+"Stallman</i></a>"
+msgstr ""
+"<a 
href=\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/\";><i>Özgür "
+"Yazılım, Özgür Toplum: Richard M. Stallman'ın Seçilmiş 
Yazıları</i>'na "
+"Giriş</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "by Lawrence Lessig, Professor of Law, Stanford Law School"
+msgstr "Lawrence Lessig, Hukuk Profesörü, Stanford Hukuk Fakültesi"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Every generation has its philosopher &mdash; a writer or an artist who "
+"captures the imagination of a time. Sometimes these philosophers are "
+"recognized as such; often it takes generations before the connection is made "
+"real. But recognized or not, a time gets marked by the people who speak its "
+"ideals, whether in the whisper of a poem, or the blast of a political "
+"movement."
+msgstr ""
+"Her nesil kendi filozofuna bir zamanın hayal gücünü yakalayan bir yazar 
ya "
+"da sanatçıya sahiptir. Bazen bu filozoflar oldukları gibi tanınırlar; "
+"genelde gerçek bağlantı kurulmadan önce nesillerin bunu anlamaları zaman 
"
+"alır. Ancak bu filozoflar tanınsalar da tanınmasalar da, bir şiirin "
+"fısıltısında ya da politik bir hareketin patlamasında da olsa, bir 
zaman, "
+"ideallerini konuşan insanlar tarafından ortaya çıkarılır. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Our generation has a philosopher. He is not an artist, or a professional "
+"writer. He is a programmer. Richard Stallman began his work in the labs of "
+"<abbr title=\"Massachusetts Institute of Technology\">MIT</abbr>, as a "
+"programmer and architect building operating system software. He has built "
+"his career on a stage of public life, as a programmer and an architect "
+"founding a movement for freedom in a world increasingly defined by &ldquo;"
+"code.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Bizim neslimizin bir filozofu var. O bir sanatçı ya da profesyonel bir 
yazar "
+"değil. O bir programcı. Richard Stallman çalışmalarına programcı ve 
işletim "
+"sistemi yazılımı hazırlayan bir mimar olarak <abbr title=\"Massachusetts "
+"Institute of Technology\">MIT</abbr>’nin laboratuarlarında başladı. "
+"Programcı ve “Kod” olarak tanımlanan bir dünyada özgürlük için 
oluşturulan "
+"bir hareketin mimarı olarak toplum yaşamının bir aşamasında kariyerini "
+"oluşturdu. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"&ldquo;Code&rdquo; is the technology that makes computers run. Whether "
+"inscribed in software or burned in hardware, it is the collection of "
+"instructions, first written in words, that directs the functionality of "
+"machines. These machines &mdash; computers &mdash; increasingly define and "
+"control our life. They determine how phones connect, and what runs on TV. "
+"They decide whether video can be streamed across a broadband link to a "
+"computer. They control what a computer reports back to its manufacturer. "
+"These machines run us. Code runs these machines."
+msgstr ""
+"“Kod”, bilgisayarları çalıştıran teknolojidir. Yazılımda yazılsa 
da "
+"donanımda gömülü olsa da, kod, ilk olarak makinelerin çalışmasını "
+"yönlendiren sözcükler halinde yazılan bir yönergeler topluluğudur. Bu "
+"makineler, bilgisayarlar, hayatımızı gitgide daha çok tanımlamakta ve "
+"kontrol etmektedir. Bu makineler, telefonların nasıl bağlandığını ve "
+"televizyonda neyin gösterildiğini belirler. Bilgisayarlar, videonun bir "
+"bilgisayara geniş bant bir bağlantı üzerinden gösterim yapabilip "
+"yapamadığını belirler. Bir bilgisayarın üreticisine neyi geri 
raporladığını "
+"kontrol ederler. Bu makineler bizi yönetir. Kod da bu makineleri yönetir. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"What control should we have over this code? What understanding? What freedom "
+"should there be to match the control it enables? What power?"
+msgstr ""
+"Bu kod üzerinde nasıl bir kontrolümüz olmalıdır? Nasıl bir anlayış "
+"olmalıdır? Olanaklı kıldığı kontrole uyum sağlamak için nasıl bir 
özgürlük "
+"olmalıdır? Ne gibi bir güç olmalıdır?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"These questions have been the challenge of Stallman's life. Through his "
+"works and his words, he has pushed us to see the importance of keeping code "
+"&ldquo;free.&rdquo; Not free in the sense that code writers don't get paid, "
+"but free in the sense that the control coders build be transparent to all, "
+"and that anyone have the right to take that control, and modify it as he or "
+"she sees fit. This is &ldquo;free software&rdquo;; &ldquo;free "
+"software&rdquo; is one answer to a world built in code."
+msgstr ""
+"Bu sorular Stallman’ın hayatının temelini oluşturmaktadır. 
Çalışmaları ve "
+"sözcükleriyle, kodu “özgür” tutmanın önemini bizlere 
göstermiştir. Buradaki "
+"özgürlük ifadesi kod yazan kimselere ücret ödenmemesi anlamına 
gelmemektedir "
+"ancak yazılan kontrol kodlarının herkes için saydam olması ve uygun "
+"görüldüğü şekilde herkesin ilgili kodları kontrol etme ve değiştirme 
hakkına "
+"sahip olması anlamına gelmektedir. Bu “özgür yazılımdır”; 
“özgür yazılım” "
+"kodla inşa edilmiş bir dünyaya ilişkin bir yanıttır. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"&ldquo;Free.&rdquo; Stallman laments the ambiguity in his own term. There's "
+"nothing to lament. Puzzles force people to think, and this term &ldquo;"
+"free&rdquo; does this puzzling work quite well. To modern American ears, "
+"&ldquo;free software&rdquo; sounds utopian, impossible. Nothing, not even "
+"lunch, is free. How could the most important words running the most critical "
+"machines running the world be &ldquo;free.&rdquo; How could a sane society "
+"aspire to such an ideal?"
+msgstr ""
+"“Free”. Stallman kendi adına bu anlam belirsizliği için 
üzülmektedir. "
+"Üzülecek bir şey yoktur. Bulmacalar insanları düşünmeye zorlar ve bu 
“özgür” "
+"ifadesi iyi bir bulmacayı teşkil etmektedir. Modern Amerikalılara 
“özgür "
+"yazılım” ütopik, imkânsız bir şey gibi gelmektedir. Hiçbir şey 
hatta bir "
+"öğle yemeği bile ücretsiz değildir. Dünyayı yöneten en kritik 
makineleri "
+"yöneten en önemli sözcükler nasıl “özgür - ücretsiz” olabilir ki. 
Aklı "
+"başında bir topluluk nasıl olur da böyle bir idealin peşinde koşar?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Yet the odd clink of the word &ldquo;free&rdquo; is a function of us, not of "
+"the term. &ldquo;Free&rdquo; has different senses, only one of which refers "
+"to &ldquo;price.&rdquo; A much more fundamental sense of &ldquo;free&rdquo; "
+"is the &ldquo;free,&rdquo; Stallman says, in the term &ldquo;free speech,"
+"&rdquo; or perhaps better in the term &ldquo;free labor.&rdquo; Not free as "
+"in costless, but free as in limited in its control by others. Free software "
+"is control that is transparent, and open to change, just as free laws, or "
+"the laws of a &ldquo;free society,&rdquo; are free when they make their "
+"control knowable, and open to change. The aim of Stallman's &ldquo;free "
+"software movement&rdquo; is to make as much code as it can transparent, and "
+"subject to change, by rendering it &ldquo;free.&rdquo;"
+msgstr ""
+"“Özgür” sözcüğünün tınısı bizim bir fonksiyonumuzdur, ifadenin 
bir "
+"fonksiyonu değildir. “Özgür” farklı anlamlara sahiptir, bunlardan 
yalnızca "
+"bir tanesi “fiyat”a atıf yapar. Stallman’a göre, “özgür” 
ifadesinin çok daha "
+"temel bir anlamı “özgür konuşma” ya da belki de daha net olarak 
“özgür "
+"işçilik” ifadelerinde görülmektedir. Maliyet açısından özgür 
değil ancak "
+"diğerleri tarafından kontrolünde sınırlı olmaması açısından özgür 
anlamına "
+"gelmektedir. Özgür yazılım, tıpkı özgür kanunlar gibi saydam ve 
değişime "
+"açık kontroldür ya da kontrollerini bilinir ve değişime açık hale "
+"getirdiklerinde “özgür topluluğun” kanunları özgürdür. 
Stallman’ın “özgür "
+"yazılım hareketinin” hedefi “özgür” hale getirerek değişime tâbi 
olan kodu "
+"şeffaf hale getirmektir. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The mechanism of this rendering is an extraordinarily clever device called "
+"&ldquo;copyleft&rdquo; implemented through a license called GPL. Using the "
+"power of copyright law, &ldquo;free software&rdquo; not only assures that it "
+"remains open, and subject to change, but that other software that takes and "
+"uses &ldquo;free software&rdquo; (and that technically counts as a &ldquo;"
+"derivative work&rdquo;) must also itself be free. If you use and adapt a "
+"free software program, and then release that adapted version to the public, "
+"the released version must be as free as the version it was adapted from. It "
+"must, or the law of copyright will be violated."
+msgstr ""
+"Bu şeffaf hale getirmenin mekanizması, GPL olarak adlandırılan bir lisans 
"
+"aracılığıyla gerçekleştirilen “copyleft” olarak adlandırılan 
alışılagelmedik "
+"bir şekilde akıllı olan bir yöntemdir. Copyright kanununun gücünü "
+"kullanarak, “özgür yazılım” yalnızca açık ve değişikliğe tâbi 
olmasını "
+"sağlamaz ayrıca “özgür yazılımı” (ve teknik açıdan “türevsel 
çalışma” olarak "
+"da sayılan) alan ve kullanan diğer yazılımın da özgür olmasını 
sağlar. Özgür "
+"bir yazılım programını kullanıyorsanız ve uyarlıyorsanız ve daha 
sonra bu "
+"uyarlanmış sürümü insanlara sunuyorsanız, dağıtılan sürüm, 
uyarlanan sürüm "
+"kadar özgür olmalıdır. Öyle olmalıdır aksi takdirde telif hakkı 
yasası ihlâl "
+"edilmiş olacaktır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"&ldquo;Free software,&rdquo; like free societies, has its enemies. Microsoft "
+"has waged a war against the GPL, warning whoever will listen that the GPL is "
+"a &ldquo;dangerous&rdquo; license. The dangers it names, however, are "
+"largely illusory. Others object to the &ldquo;coercion&rdquo; in GPL's "
+"insistence that modified versions are also free. But a condition is not "
+"coercion. If it is not coercion for Microsoft to refuse to permit users to "
+"distribute modified versions of its product Office without paying it "
+"(presumably) millions, then it is not coercion when the GPL insists that "
+"modified versions of free software be free too."
+msgstr ""
+"“Özgür yazılımın” özgür toplumlar gibi düşmanları vardır. 
Microsoft, GPL’ye "
+"karşın bir mücadele başlatmıştır, kendisini dinleyen herkesi GPL’nin 
"
+"“tehlikeli” bir lisans olduğu konusunda uyarmaktadır. Ancak 
adlandırdığı "
+"tehlikeler büyük ölçüde aldatıcıdır. Diğerleri, değiştirilmiş 
sürümlerin de "
+"özgür olması konusunda GPL’nin ısrarındaki “baskıya” karşı 
çıkmaktadır. "
+"Ancak şart demek baskı demek değildir. Milyonlarca dolar ödemeden Office "
+"ürününün modifiye edilmiş sürümlerini dağıtmak için 
kullanıcılarına izin "
+"vermeyi reddetmek Microsoft için bir baskı değilse, o zaman GPL’nin 
özgür "
+"yazılımın değiştirilmiş sürümlerinin de özgür olması konusunda 
baskı yapması "
+"da baskı değildir. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"And then there are those who call Stallman's message too extreme. But "
+"extreme it is not. Indeed, in an obvious sense, Stallman's work is a simple "
+"translation of the freedoms that our tradition crafted in the world before "
+"code. &ldquo;Free software&rdquo; would assure that the world governed by "
+"code is as &ldquo;free&rdquo; as our tradition that built the world before "
+"code."
+msgstr ""
+"Stallman’ın mesajını çok aşırı olarak adlandıranlar da bulunabilir. 
Ancak bu "
+"mesaj aşırı değildir. Gerçekte, açık anlamda, Stallman’ın 
çalışması, koddan "
+"önce dünyada geleneğimizin gerçekleştirdiği özgürlüklerin basit bir "
+"dönüşümüdür. “Özgür yazılım”, kod tarafından belirlenen 
dünyanın, koddan "
+"önce dünyayı oluşturan geleneğimiz kadar “özgür” olmasını 
sağlamaktadır. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For example: A &ldquo;free society&rdquo; is regulated by law. But there are "
+"limits that any free society places on this regulation through law: No "
+"society that kept its laws secret could ever be called free. No government "
+"that hid its regulations from the regulated could ever stand in our "
+"tradition. Law controls. But it does so justly only when visibly. And law "
+"is visible only when its terms are knowable and controllable by those it "
+"regulates, or by the agents of those it regulates (lawyers, legislatures)."
+msgstr ""
+"Örneğin, “Özgür bir toplum” kanunlar ile düzenlenir. Ancak, özgür 
herhangi "
+"bir toplumun kanun aracılığıyla bu düzenleme üzerine getirdiği bazı "
+"sınırlamalar mevcuttur. Düzenlemelerini düzenlenmiş olan kurallardan "
+"saklayan hiçbir hükümet geleneğimizde yer alamaz. Kanunlar her şeyi 
kontrol "
+"eder. Ancak bunu şeffaf bir şekilde yapar. Ve kanun, düzenlediği kimseler 
ya "
+"da düzenlediği birimler (avukatlar, yasama meclisleri) tarafından "
+"bilinebilir ve kontrol edilebilir olduğunda şeffaftır. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This condition on law extends beyond the work of a legislature. Think about "
+"the practice of law in American courts. Lawyers are hired by their clients "
+"to advance their clients' interests. Sometimes that interest is advanced "
+"through litigation. In the course of this litigation, lawyers write briefs. "
+"These briefs in turn affect opinions written by judges. These opinions "
+"decide who wins a particular case, or whether a certain law can stand "
+"consistently with a constitution."
+msgstr ""
+"Kanun üzerindeki bu şart, bir yasama meclisinin çalışmasının 
kapsamının "
+"dışına kadar uzanır. Amerikan mahkemelerindeki kanunun işleyişini 
düşünün. "
+"Davacı tarafından davalarına bakılması için avukatlar tutulmaktadır. 
Bazen "
+"dava açılır. Bu davaların açılmasının devamında, avukatlar dava 
özeti "
+"yazarlar. Bu dava özetleri hakimler tarafından yazılan düşünceleri 
etkiler. "
+"Bu düşünceler, belirli bir davayı kimin kazandığını ya da belirli bir 
"
+"kanunun bir oluşum ile tutarlı olup olmadığını belirler. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"All the material in this process is free in the sense that Stallman means. "
+"Legal briefs are open and free for others to use. The arguments are "
+"transparent (which is different from saying they are good) and the reasoning "
+"can be taken without the permission of the original lawyers. The opinions "
+"they produce can be quoted in later briefs. They can be copied and "
+"integrated into another brief or opinion. The &ldquo;source code&rdquo; for "
+"American law is by design, and by principle, open and free for anyone to "
+"take. And take lawyers do &mdash; for it is a measure of a great brief that "
+"it achieves its creativity through the reuse of what happened before. The "
+"source is free; creativity and an economy is built upon it."
+msgstr ""
+"Bu süreçteki tüm gereçler Stallman’in bahsettiği anlamda özgürdür. 
Yasal "
+"dava özetleri başkalarının kullanması için açık ve özgürdür. 
Tezler "
+"şeffaftır (ancak iyi olmayabilirler) ve yargılama asıl avukatların izni "
+"alınmadan oluşturulabilir. Oluşturdukları düşünceler, daha sonraki 
dava "
+"özetlerinde ifade edilebilir. Bunlar, başka bir dava özetine ya da 
düşünceye "
+"kopyalanabilir ve bütünleştirilebilir. Amerikan kanununa ilişkin 
“kaynak "
+"kodu” tasarım olarak ve ilke olarak herkesin alması için açık ve 
özgürdür. "
+"Ve avukatlar bunu gerçekleştirir, bu daha önce gerçekleşen durumun 
yeniden "
+"kullanılması aracılığıyla yaratıcılığını gerçekleştiren büyük 
bir dava "
+"özetinin bir ölçüsüdür. Kaynak özgürdür; yaratıcılık ve ekonomi 
bunun "
+"üzerine kurulmaktadır. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This economy of free code (and here I mean free legal code) doesn't starve "
+"lawyers. Law firms have enough incentive to produce great briefs even though "
+"the stuff they build can be taken and copied by anyone else. The lawyer is a "
+"craftsman; his or her product is public. Yet the crafting is not charity. "
+"Lawyers get paid; the public doesn't demand such work without price. Instead "
+"this economy flourishes, with later work added to the earlier."
+msgstr ""
+"Bu özgür kodun (ve burada özgür yasal kodu ifade etmek istedim) 
ekonomisi, "
+"avukatları zor durumda bırakmamaktadır. Oluşturdukları malzemenin 
herhangi "
+"biri tarafından alınabilip kopyalanabilmesine rağmen, hukuk büroları 
büyük "
+"dava özetleri üretme konusunda yeterli dürtüye sahiptir. Avukat bir "
+"zanaatçıdır; avukatın ürünü kamuya aittir. Ancak zanaat insanlara 
ücretsiz "
+"hizmet demek değildir. Avukatlara ücret ödenir; kamu, ücretsiz olarak bu "
+"gibi bir çalışmayı talep etmez. Aksine bu ekonomi gelişmektedir, sonraki 
"
+"çalışma öncekine eklenmektedir. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We could imagine a legal practice that was different &mdash; briefs and "
+"arguments that were kept secret; rulings that announced a result but not the "
+"reasoning. Laws that were kept by the police but published to no one else. "
+"Regulation that operated without explaining its rule."
+msgstr ""
+"Farklı bir yasal işleyişi hayal edebilirdik, dava özetleri ve iddiaları "
+"gizli tutulan; kuralların bir sonucu ifade ettiği ancak nedenleri ifade "
+"etmediği. Kanunlar polis tarafından sağlanabilir ancak başka hiç kimseye 
"
+"ifade edilmeyebilirdi. Bu durumda, işleyiş kuralı açıklanmaksızın 
işletilen "
+"düzenlemeler mevcut olabilirdi. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We could imagine this society, but we could not imagine calling it &ldquo;"
+"free.&rdquo; Whether or not the incentives in such a society would be better "
+"or more efficiently allocated, such a society could not be known as free. "
+"The ideals of freedom, of life within a free society, demand more than "
+"efficient application. Instead, openness and transparency are the "
+"constraints within which a legal system gets built, not options to be added "
+"if convenient to the leaders. Life governed by software code should be no "
+"less."
+msgstr ""
+"Bu toplumu hayal edebilirdik, ama bu toplumu “özgür” olarak 
adlandırmayı "
+"hayal edemezdik. Güdülerin daha iyi veya daha verimli olup olmaması, bu "
+"toplumun özgür olarak bilinmesini gerektirmez. Özgür bir toplumdaki 
özgürlük "
+"idealleri verimli uygulamadan daha fazlasını gerektirir. Bunun yerine "
+"açıklık ve şeffaflık, kurulacak olan yasal sistemin kısıtlarıdır, 
liderler "
+"tarafından onaylandığında eklenecek özellikler değildir. Yazılım 
koduyla "
+"yönetilen bir yaşam da daha azıyla yetinmemelidir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Code writing is not litigation. It is better, richer, more productive. But "
+"the law is an obvious instance of how creativity and incentives do not "
+"depend upon perfect control over the products created. Like jazz, or novels, "
+"or architecture, the law gets built upon the work that went before. This "
+"adding and changing is what creativity always is. And a free society is one "
+"that assures that its most important resources remain free in just this "
+"sense."
+msgstr ""
+"Kod yazımı bir dava değildir. Kod yazımı iyidir, zengindir ve daha "
+"üretkendir. Ancak, kanun, yaratıcılığın ve güdülerin, üretilen 
ürünler "
+"üzerinde nasıl mükemmel kontrole bağlı olmadığının açık bir 
örneğidir. Caz "
+"ya da romanlar ya da mimari gibi, kanun da, daha önceki çalışma üzerine 
inşa "
+"edilir. Bu ekleme ve değiştirme yaratıcılığın ta kendisidir. Ve 
özgür bir "
+"toplum, en önemli kaynaklarının tam da bu anlamda özgür kalmasını 
sağlayan "
+"bir toplumdur."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For the first time, this book collects the writing and lectures of Richard "
+"Stallman in a manner that will make their subtlety and power clear. The "
+"essays span a wide range, from copyright to the history of the free software "
+"movement. They include many arguments not well known, and among these, an "
+"especially insightful account of the changed circumstances that render "
+"copyright in the digital world suspect. They will serve as a resource for "
+"those who seek to understand the thought of this most powerful man &mdash; "
+"powerful in his ideas, his passion, and his integrity, even if powerless in "
+"every other way. They will inspire others who would take these ideas, and "
+"build upon them."
+msgstr ""
+"İlk defa olarak, bu kitap, detaylarını ve gücünü açık hale getirecek 
bir "
+"şekilde Richard Stallman’ın denemelerini bir araya getirmektedir. 
Denemeler, "
+"copyright' dan özgür yazılım hareketinin tarihine kadar geniş bir 
aralığı "
+"kapsamaktadır. Denemeler, iyi bilinmeyen birçok tezi içermektedir ve "
+"bunların arasında, dijital dünyada şüpheli copyright'ı ortaya çıkaran 
"
+"değişen durumların kavranması güç örnekleri de mevcuttur. Bu güçlü 
adamın "
+"düşüncesini anlamaya çalışanlar için, bir kaynak olarak hizmet 
edecektir, bu "
+"güçlü adam, diğer her şekilde güçsüz bile olsa, fikirlerinde, 
duygularında "
+"ve doğruluğunda güçlüdür. Bu, bu fikirleri benimseyen ve bu fikirler 
üzerine "
+"başka fikirler kuran diğer insanlara esindirecektir. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"I don't know Stallman well. I know him well enough to know he is a hard man "
+"to like. He is driven, often impatient. His anger can flare at friend as "
+"easily as foe. He is uncompromising and persistent; patient in both."
+msgstr ""
+"Stallman’i iyi tanımıyorum. Ancak sert bir adam olduğunu bilecek kadar "
+"tanıyorum. Genelde sinirli ve sabırsız bir adamdır. Öfkesi, 
düşmanlarına "
+"olduğu kadar dostlarına da yansıyabilir. Uzlaşmadan uzaktır ve 
inatçıdır. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Yet when our world finally comes to understand the power and danger of code "
+"&mdash; when it finally sees that code, like laws, or like government, must "
+"be transparent to be free &mdash; then we will look back at this "
+"uncompromising and persistent programmer and recognize the vision he has "
+"fought to make real: the vision of a world where freedom and knowledge "
+"survives the compiler. And we will come to see that no man, through his "
+"deeds or words, has done as much to make possible the freedom that this next "
+"society could have."
+msgstr ""
+"Sonunda dünyamız kodun gücü ve tehlikesini anladığında - kodun yasalar 
veya "
+"yönetimler gibi şeffaf ve özgür olması gerektiğini sonunda 
gördüğünde - o "
+"zaman bu uzlaşmadan uzak ve inatçı programcıya döneriz ve 
gerçekleştirmek "
+"için savaştığı ülküyü fark ederiz: özgürlüğün ve bilginin 
derleyiciyi "
+"kurtardığı özgürlüğün ve bilginin var olduğu bir dünya ülküsü. 
Ve "
+"eylemleriyle ya da sözleriyle bu sonraki toplumun sahip olabileceği "
+"özgürlüğü mümkün kılmak için hiçbir adamın bu kadar çok şey 
yapmadığını "
+"görürüz. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We have not earned that freedom yet. We may well fail in securing it. But "
+"whether we succeed or fail, in these essays is a picture of what that "
+"freedom could be. And in the life that produced these words and works, there "
+"is inspiration for anyone who would, like Stallman, fight to create this "
+"freedom."
+msgstr ""
+"Bu özgürlüğü henüz kazanmadık. Bunu korurken başarısız da 
olabiliriz. "
+"Başarılı da olsak başarısız da olsak, bu denemelerde özgürlüğün ne 
"
+"olabileceğine dair bir tablo sunulmuştur. Ve bu çalışmaları ve 
sözcükleri "
+"oluşturan hayatta, Stallman gibi bu özgürlüğü yaratmak için savaşan 
herkes "
+"için bir esin kaynağı vardır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>Lawrence Lessig</strong><br /> <strong>Professor of Law, Stanford "
+"Law School.</strong>"
+msgstr ""
+"<strong>Lawrence Lessig</strong><br /> <strong>Hukuk Profesörü, Stanford "
+"Hukuk Fakültesi.</strong>"
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"<a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/\";>Learn "
+"more about <i>Free Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. "
+"Stallman</i></a>"
+msgstr ""
+"<a 
href=\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/\";><i>Özgür "
+"Yazılım, Özgür Toplum: Richard M. Stallman'ın Seçilmiş Yazıları</i> 
hakkında "
+"daha fazla bilgiye ulaşın</a> "
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
+"corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Lütfen FSF ve GNU hakkındaki sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a> adresine gönderin. FSF ile iletişime 
geçmenin <a "
+"href=\"/contact/\">başka yolları</a> da vardır.<br /> Lütfen 
çalışmayan "
+"bağlantıları ve diğer düzeltmelerinizi (ya da önerilerinizi) <a href="
+"\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a> adresine "
+"gönderin."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Bu yazının çeviri düzenlemesi ve sunuşu ile ilgili bilgi için lütfen 
<a href="
+"\"/server/standards/README.translations.html\">Çeviriler BENİOKU</"
+"a>sayfasına bakın. "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr "Free Software Foundation, Inc.,"
+
+# type: Content of: <div><address>
+msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted "
+"without royalty in any medium provided this notice is preserved."
+msgstr ""
+"Bu makalenin tamamının kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve 
dağıtılmasına, "
+"ücret talep etmeksizin, herhangi bir ortamda, bu notu ve yazar "
+"hakkıbildirisini korumak şartıyla, dünya çapında izin verilmiştir. "
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>\n"
+"<ul>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Çiğdem Özşar, 2009\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Birkan Sarıfakıoğlu, 2009\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Serkan Çapkan, 2009\n"
+"</li>\n"
+"<li>\n"
+" İzlem Gözükeleş, 2009\n"
+"</li>\n"
+"<li>\n"
+" <a href=\"http://yzgrafik.ege.edu.tr/~tekrei/\";>Tahir Emre Kalaycı</a>\n"
+"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
+"a>,\n"
+"2008.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"</ul>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+msgid "Updated:"
+msgstr "Son Güncelleme:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr ""
+"Bu sayfanın diğer dillere <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">çevirileri</a>:"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]