www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy misinterpreting-copyright.html p...


From: Ali Servet Donmez
Subject: www/philosophy misinterpreting-copyright.html p...
Date: Thu, 07 Jan 2010 12:25:39 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Ali Servet Donmez <exalted>   10/01/07 12:25:39

Modified files:
    philosophy   : misinterpreting-copyright.html 
Added files:
    philosophy/po : misinterpreting-copyright.tr.po 

Log message:
    New translation.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/misinterpreting-copyright.html?cvsroot=www&r1=1.25&r2=1.26
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/misinterpreting-copyright.tr.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: misinterpreting-copyright.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/misinterpreting-copyright.html,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -b -r1.25 -r1.26
--- misinterpreting-copyright.html   16 Oct 2009 08:35:54 -0000   1.25
+++ misinterpreting-copyright.html   7 Jan 2010 12:25:21 -0000    1.26
@@ -641,7 +641,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2009/10/16 08:35:54 $
+$Date: 2010/01/07 12:25:21 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
@@ -677,6 +677,8 @@
 <li><a 
href="/philosophy/misinterpreting-copyright.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
 <!-- Polish -->
 <li><a 
href="/philosophy/misinterpreting-copyright.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Turkish -->
+<li><a 
href="/philosophy/misinterpreting-copyright.tr.html">T&#x00fc;rk&#x00e7;e</a>&nbsp;[tr]</li>
 </ul>
 </div>
 </div>

Index: po/misinterpreting-copyright.tr.po
===================================================================
RCS file: po/misinterpreting-copyright.tr.po
diff -N po/misinterpreting-copyright.tr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ po/misinterpreting-copyright.tr.po 7 Jan 2010 12:25:29 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,1404 @@
+# Turkish translations for misinterpreting-copyright.html package
+# misinterpreting-copyright.html paketi için Türkçe çeviriler
+# Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the 
misinterpreting-copyright.html package.
+# Tahir Emre Kalaycı <address@hidden>, 2009.
+# Çiğdem Özşar, 2009.
+# Birkan Sarıfakıoğlu, 2009.
+# Serkan Çapkan, 2009.
+# İzlem Gözükeleş, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: misinterpreting-copyright.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-10-16 16:26-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-01-07 13:18+0100\n"
+"Last-Translator: Tahir Emre Kalaycı <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Misinterpreting Copyright - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Telif Hakkının Yanlış Yorumlanması - GNU Projesi - Özgür Yazılım 
Vakfı (FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "Misinterpreting Copyright&mdash;A Series of Errors"
+msgstr "Telif Hakkının Yanlış Yorumlanması - Seri Hatalar"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"by <a href=\"http://stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
+msgstr ""
+"Yazan: <a href=\"http://stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Something strange and dangerous is happening in copyright law. Under the US "
+"Constitution, copyright exists to benefit users&mdash;those who read books, "
+"listen to music, watch movies, or run software&mdash;not for the sake of "
+"publishers or authors. Yet even as people tend increasingly to reject and "
+"disobey the copyright restrictions imposed on them &ldquo;for their own "
+"benefit,&rdquo; the US government is adding more restrictions, and trying to "
+"frighten the public into obedience with harsh new penalties."
+msgstr ""
+"Telif hakkı kanununda bazı garip ve tehlikeli şeyler oluyor. Amerikan "
+"Anayasasında, telif hakkı, kullanıcıların çıkarınadır, başka bir 
deyişle, "
+"kitap okuyan, müzik dinleyen ya da yazılım çalıştıran kişilerin 
çıkarınadır, "
+"yayıncıların ya da yazarların çıkarına değildir. İnsanlar, 
kendilerine "
+"&ldquo;kendi çıkarları için&rdquo; dayatılan telif hakkı 
kısıtlamalarına "
+"uymamaya ve bu kısıtlamaları reddetmeye eğilimli oldukları halde, 
Amerikan "
+"hükümeti daha fazla kısıtlama getirmektedir ve yeni ve ciddi cezalarla "
+"insanları korkutmaya çalışmaktadır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"How did copyright policies come to be diametrically opposed to their stated "
+"purpose? And how can we bring them back into alignment with that purpose? To "
+"understand, we should start by looking at the root of United States "
+"copyright law: the US Constitution."
+msgstr ""
+"Telif hakkı politikaları, ifade edilen amaçlarına nasıl tamamen karşı "
+"gelmeye başladı? Ve onları nasıl yeniden çıkış amacına uygun hale "
+"getirebiliriz? Anlamak için, Amerikan telif hakkı kanununun köküne 
bakarak "
+"başlamalıyız: A.B.D. Anayasasına."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Copyright in the US Constitution"
+msgstr "ABD Anayasasındaki Telif Hakkı"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When the US Constitution was drafted, the idea that authors were entitled to "
+"a copyright monopoly was proposed&mdash;and rejected. The founders of our "
+"country adopted a different premise, that copyright is not a natural right "
+"of authors, but an artificial concession made to them for the sake of "
+"progress. The Constitution gives permission for a copyright system with "
+"this paragraph (Article I, Section 8):"
+msgstr ""
+"A.B.D. Anayasası tasarı haline getirildiğinde, yazarların bir telif 
hakkı "
+"tekelince yetkilendirilmesi önerilmiş ve reddedilmiştir. A.B.D.’nin "
+"kurucuları, telif hakkının yazarların doğal bir hakkı olmadığı ancak 
"
+"ilerlemenin sağlanması için yazarlara verilen yapay bir ayrıcalık 
olduğu "
+"gibi farklı bir dayanak noktasını benimsemiştir. Anayasa, aşağıdaki "
+"paragrafla bir telif hakkı sistemine izin vermektedir (Madde I, Bölüm 8):"
+
+# type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"[Congress shall have the power] to promote the progress of science and the "
+"useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the "
+"exclusive right to their respective writings and discoveries."
+msgstr ""
+"[Kongre şu güce sahip olmalıdır:] ilgili yazılarına ve keşiflerine 
özel "
+"hakkı tanıyarak ve sınırlı zamanlar için yazarları ve mucitleri 
koruyarak "
+"bilimin ve yararlı sanatların gelişmesine yardımcı olmalıdır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The Supreme Court has repeatedly affirmed that promoting progress means "
+"benefit for the users of copyrighted works. For example, in <em>Fox Film v. "
+"Doyal</em>, the court said,"
+msgstr ""
+"Yüksek Mahkeme tekrar tekrar bildirmiştir ki, telif hakkına sahip "
+"çalışmaların kullanıcılara yarar sağlaması ilerlemenin gelişmesi 
anlamına "
+"gelir. Örneğin, <em>Fox Filmi olan v. Doyal</em>’de, mahkeme şunu "
+"söylemiştir:"
+
+# type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"The sole interest of the United States and the primary object in conferring "
+"the [copyright] monopoly lie in the general benefits derived by the public "
+"from the labors of authors."
+msgstr ""
+"A.B.D.'nin tek ilgisi ve [telif hakkı] tekeline danışmadaki birincil 
amaç, "
+"yazarların emeğinden kamunun elde ettiği genel çıkarlarda yatar."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This fundamental decision explains why copyright is not <b>required</b> by "
+"the Constitution, only <b>permitted</b> as an option&mdash;and why it is "
+"supposed to last for &ldquo;limited times.&rdquo; If copyright were a "
+"natural right, something that authors have because they deserve it, nothing "
+"could justify terminating this right after a certain period of time, any "
+"more than everyone's house should become public property after a certain "
+"lapse of time from its construction."
+msgstr ""
+"Bu temel karar, telif hakkının niçin Anayasa tarafından 
<b>istenmediğini</"
+"b>, yalnızca bir seçenek olarak <b>izin verildiğini</b>, ve niçin &ldquo;"
+"sınırlı süreler&rdquo; boyunca süreceğinin varsayıldığını 
açıklar. Telif "
+"hakkı doğal bir hak, yazarların hak ettikleri için sahip oldukları bir 
hak "
+"olsaydı, belirli bir süre sonra bu haktan vazgeçilmesini haklı kılan 
hiçbir "
+"neden olamayacaktı, bu tıpkı, herkesin evinin, yapımından belirli bir 
süre "
+"sonra kamu malı haline gelmesi gibi bir şeyden farklı olmazdı."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "The &ldquo;copyright bargain&rdquo;"
+msgstr "&ldquo;Telif hakkı pazarlığı&rdquo;"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The copyright system works by providing privileges and thus benefits to "
+"publishers and authors; but it does not do this for their sake. Rather, it "
+"does this to modify their behavior: to provide an incentive for authors to "
+"write more and publish more. In effect, the government spends the public's "
+"natural rights, on the public's behalf, as part of a deal to bring the "
+"public more published works. Legal scholars call this concept the &ldquo;"
+"copyright bargain.&rdquo; It is like a government purchase of a highway or "
+"an airplane using taxpayers' money, except that the government spends our "
+"freedom instead of our money."
+msgstr ""
+"Telif hakkı sistemi, yayıncılara ve yazarlara ayrıcalık ve bu nedenle 
yarar "
+"sağlayarak çalışmaktadır; ancak bunu onların iyiliği için yapmaz. 
Bunu daha "
+"çok, davranışlarını iyileştirmek için yapar: yazarların daha fazla 
yazması "
+"ve yayınlaması için bir güdü sağlamak için yapar. Sonuç olarak, 
hükümet, "
+"kamunun doğal haklarını, kamunun yararına, kamuya daha çok 
yayınlanmış "
+"çalışma sağlamak için harcar. Bazı bilginler bu kavramı &ldquo;telif 
hakkı "
+"pazarlığı&rdquo; olarak adlandırır. Bu, tıpkı hükümetin, vergi 
verenlerin "
+"paralarıyla bir karayolu ya da uçak satın alması gibidir, buradaki fark, "
+"hükümetin para yerine özgürlüğümüzü harcamasıdır. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But is the bargain as it exists actually a good deal for the public? Many "
+"alternative bargains are possible; which one is best? Every issue of "
+"copyright policy is part of this question. If we misunderstand the nature "
+"of the question, we will tend to decide the issues badly."
+msgstr ""
+"Ama var olduğu şekliyle pazarlık kamu için iyi bir anlaşma mıdır? 
Birçok "
+"alternatif pazarlık mümkündür; hangisi en iyisidir? Telif hakkı "
+"politikasının her hususu, bu sorunun bir yanıtıdır. Sorunun yapısını 
yanlış "
+"anlarsak, hususlar konusunda yanlış karar verebiliriz."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The Constitution authorizes granting copyright powers to authors. In "
+"practice, authors typically cede them to publishers; it is usually the "
+"publishers, not the authors, who exercise these powers and get most of the "
+"benefits, though authors may get a small portion. Thus it is usually the "
+"publishers that lobby to increase copyright powers. To better reflect the "
+"reality of copyright rather than the myth, this article refers to publishers "
+"rather than authors as the holders of copyright powers. It also refers to "
+"the users of copyrighted works as &ldquo;readers,&rdquo; even though using "
+"them does not always mean reading, because &ldquo;the users&rdquo; is remote "
+"and abstract."
+msgstr ""
+"Anayasa, yazarlara telif hakkı güçleri bahşedilmesine izin verir. "
+"Uygulamada, yazarlar tipik olarak bu hakkı yayıncılara verir; bu hakları "
+"kullananlar genelde yazarlar değil yayıncılardır ve kârın çoğu 
yazarlara "
+"değil yayıncılara gider, yazarlar yalnızca bu işin küçük bir 
oranını alır. "
+"Bu nedenle, telif hakkı güçlerini artırmak için uğraşan genelde "
+"yayıncılardır. Hayalleri bir kenara bırakıp telif hakkı gerçeğini 
daha iyi "
+"yansıtmak için, telif hakkı gücünün sahibi olarak burada yazarlardan 
çok "
+"yayıncılara atıf yapılacaktır. Ayrıca telif hakkı olan 
çalışmaların "
+"kullanıcılarına &ldquo;okuyucu&rdquo; olarak atıf yapılmaktadır, ancak 
bu "
+"çalışmaların kullanılmasının her zaman okuma olduğu anlamına gelmez, 
çünkü "
+"&ldquo;kullanıcılar&rdquo; uzakta ve soyuttur."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "The first error: &ldquo;striking a balance&rdquo;"
+msgstr "İlk hata: &ldquo;dengenin bozulması&rdquo;"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The copyright bargain places the public first: benefit for the reading "
+"public is an end in itself; benefits (if any) for publishers are just a "
+"means toward that end. Readers' interests and publishers' interests are "
+"thus qualitatively unequal in priority. The first step in misinterpreting "
+"the purpose of copyright is the elevation of the publishers to the same "
+"level of importance as the readers."
+msgstr ""
+"Telif hakkı pazarlığı, ilk olarak kamuda oluşur: okuyucu kesime ilişkin 
"
+"yarar, kendi içinde bir sonuçtur; yayıncılara ilişkin yarar (varsa) 
yalnızca "
+"bu sonuca doğru bir araçtır. Okuyucuların ilgi alanları ve 
yayıncıların "
+"çıkarları öncelik olarak farklıdır, eşit değildir. Telif hakkının 
amacının "
+"yanlış yorumlanmasındaki ilk adım, yayıncıların, okuyucularla aynı 
önem "
+"seviyesine çıkarılmasıdır. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It is often said that US copyright law is meant to &ldquo;strike a "
+"balance&rdquo; between the interests of publishers and readers. Those who "
+"cite this interpretation present it as a restatement of the basic position "
+"stated in the Constitution; in other words, it is supposed to be equivalent "
+"to the copyright bargain."
+msgstr ""
+"A.B.D. telif hakkı kanununun, yayıncıların ve okuyucuların çıkarları "
+"arasındaki &ldquo;dengeyi bozmak&rdquo; anlamına geldiği genellikle "
+"söylenmektedir. Bu değerlendirmeyi örnek olarak veren kimseler, bunu, "
+"Anayasada ifade edilen temel konumun yeniden ifadesi olarak sunmaktadır; "
+"başka bir deyişle, bu, telif hakkı pazarlığına eş değer olarak "
+"varsayılmaktadır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But the two interpretations are far from equivalent; they are different "
+"conceptually, and different in their implications. The balance concept "
+"assumes that the readers' and publishers' interests differ in importance "
+"only quantitatively, in <em>how much weight</em> we should give them, and in "
+"what actions they apply to. The term &ldquo;stakeholders&rdquo; is often "
+"used to frame the issue in this way; it assumes that all kinds of interest "
+"in a policy decision are equally important. This view rejects the "
+"qualitative distinction between the readers' and publishers' interests which "
+"is at the root of the government's participation in the copyright bargain."
+msgstr ""
+"Ancak iki yorumlama, eş değerden çok uzaktadır; kavramsal olarak "
+"farklıdırlar ve anlam olarak da farklıdırlar. Denge kavramı, 
okuyucuların ve "
+"yayıncıların çıkarlarının yalnızca nicel olarak onlara, &ldquo;ne 
kadar "
+"ağırlık&rdquo; vermemiz gerektiği ve hangi işlemlere uygulandıkları "
+"konusunda farklı olduğunu varsaymaktadır. &ldquo;Paydaş&rdquo; terimi "
+"genelde olayı bu şekilde değerlendirmek için kullanılmaktadır; bir 
politika "
+"kararındaki tüm çıkar tiplerinin eşit ölçüde önemli olduğunu 
varsaymaktadır. "
+"Bu görüş, hükümetin telif hakkı pazarlığındaki katılımının 
kökünde olan "
+"okuyucuların ve yayıncıların çıkarları arasındaki nitel ayrımı "
+"reddetmektedir. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The consequences of this alteration are far-reaching, because the great "
+"protection for the public in the copyright bargain&mdash;the idea that "
+"copyright privileges can be justified only in the name of the readers, never "
+"in the name of the publishers&mdash;is discarded by the &ldquo;"
+"balance&rdquo; interpretation. Since the interest of the publishers is "
+"regarded as an end in itself, it can justify copyright privileges; in other "
+"words, the &ldquo;balance&rdquo; concept says that privileges can be "
+"justified in the name of someone other than the public."
+msgstr ""
+"Bu değişikliğin sonuçları geniş kapsamlıdır çünkü telif hakkı 
pazarlığında, "
+"kamuya ilişkin büyük koruma, telif hakkı ayrıcalıklarının yalnızca "
+"okuyucular adına haklı görülmesi fikri, yayıncılar adına haklı 
görülmemesi "
+"fikri, &ldquo;denge&rdquo; değerlendirmesi ile elenmektedir. Yayıncıların 
"
+"çıkarı, kendi içinde bir son olarak görüldüğü için, telif hakkı "
+"ayrıcalıklarını haklı gösterebilir; başka bir deyişle, 
&ldquo;denge&rdquo; "
+"kavramı, halktan başka biri adına haklı gösterilebilir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"As a practical matter, the consequence of the &ldquo;balance&rdquo; concept "
+"is to reverse the burden of justification for changes in copyright law. The "
+"copyright bargain places the burden on the publishers to convince the "
+"readers to cede certain freedoms. The concept of balance reverses this "
+"burden, practically speaking, because there is generally no doubt that "
+"publishers will benefit from additional privilege. Unless harm to the "
+"readers can be proved, sufficient to &ldquo;outweigh&rdquo; this benefit, we "
+"are led to conclude that the publishers are entitled to almost any privilege "
+"they request."
+msgstr ""
+"Pratik bir husus olarak, &ldquo;denge&rdquo; kavramının sonucu, telif 
hakkı "
+"kanunundaki değişiklikler için olan savunmanın yükünü tersine 
çevirmektir. "
+"Telif hakkı pazarlığı, belirli özgürlüklerden okuyucuları vazgeçirme 
işini "
+"yayıncıların omuzlarına yıkmıştır. Denge kavramı pratikte bu işi 
tersine "
+"çevirmektedir, çünkü yayıncıların ilâve ayrıcalıktan 
faydalanacağına dair "
+"bir şüphe yoktur. Bu nedenle, okuyucuların bu faydadan &ldquo;ağır "
+"basmaya&rdquo; yetecek ölçüde zarar gördükleri kanıtlanamazsa, 
yayıncıların, "
+"talep ettikleri her türlü ayrıcalığı alabilecekleri sonucuna varırız. 
"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Since the idea of &ldquo;striking a balance&rdquo; between publishers and "
+"readers denies the readers the primacy they are entitled to, we must reject "
+"it."
+msgstr ""
+"Yayıncılar ve okuyucular arasındaki &ldquo;dengenin bozulması&rdquo; 
fikri, "
+"okuyucuların, hak ettikleri önceliği almalarını engellerse, o zaman buna 
"
+"karşı gelmeliyiz."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Balancing against what?"
+msgstr "Neye karşı dengeleme?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When the government buys something for the public, it acts on behalf of the "
+"public; its responsibility is to obtain the best possible deal&mdash;best "
+"for the public, not for the other party in the agreement."
+msgstr ""
+"Hükümet bir şeyler satın aldığında, kamunun yararına davranır; 
hükümetin "
+"sorumluluğu, kamu için mümkün olan en iyi pazarlığı sağlamaktır, 
anlaşmadaki "
+"diğer tarafın çıkarları ikinci planda kalmalıdır.Örneğin, inşaat "
+"firmalarıyla karayolu inşa etmek için anlaşmalar imzalanırken, 
hükümet, "
+"kamunun parasını mümkün olan en iyi şekilde değerlendirmeyi 
hedeflemektedir. "
+"Hükümet birimleri, fiyatı aşağı çekmek için rekabetçi fiyat 
tekliflerini "
+"kullanmaktadır. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For example, when signing contracts with construction companies to build "
+"highways, the government aims to spend as little as possible of the public's "
+"money. Government agencies use competitive bidding to push the price down."
+msgstr ""
+"Örneğin, inşaat firmalarıyla karayolu inşa etmek için anlaşmalar "
+"imzalanırken, hükümet, kamunun parasını mümkün olan en iyi şekilde "
+"değerlendirmeyi hedeflemektedir. Hükümet birimleri, fiyatı aşağı 
çekmek için "
+"rekabetçi fiyat tekliflerini kullanmaktadır. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"As a practical matter, the price cannot be zero, because contractors will "
+"not bid that low. Although not entitled to special consideration, they have "
+"the usual rights of citizens in a free society, including the right to "
+"refuse disadvantageous contracts; even the lowest bid will be high enough "
+"for some contractor to make money. So there is indeed a balance, of a "
+"kind. But it is not a deliberate balancing of two interests each with claim "
+"to special consideration. It is a balance between a public goal and market "
+"forces. The government tries to obtain for the taxpaying motorists the best "
+"deal they can get in the context of a free society and a free market."
+msgstr ""
+"Yine pratik bir konu olarak, fiyat sıfır olamaz çünkü müteahhitler o 
kadar "
+"düşük fiyat teklifi vermeyecektir. Özel önemle yetkilendirilmemelerine "
+"rağmen, özgür bir toplumdaki vatandaşların genel haklarına sahiptirler 
ve "
+"buna, avantajlı olmayan sözleşmeleri reddetme hakkı dahildir; en düşük 
fiyat "
+"teklifi bile bazı müteahhitlerin para kazanması için yeterince yüksek "
+"olacaktır. Bu nedenle, belirli bir tipteki denge mevcuttur. Ancak bu, her "
+"biri özel önem isteğiyle iki çıkar arasında kasıtlı bir denge 
değildir. Bu, "
+"kamu hedefi ve pazar kuvvetleri arasındaki bir dengedir. Hükümet, özgür "
+"toplum ve özgür piyasa bağlamında yapabilecekleri en iyi pazarlık için 
vergi "
+"veren vatandaşlar için en iyi sonucu elde etmeye çalışmaktadır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In the copyright bargain, the government spends our freedom instead of our "
+"money. Freedom is more precious than money, so government's responsibility "
+"to spend our freedom wisely and frugally is even greater than its "
+"responsibility to spend our money thus. Governments must never put the "
+"publishers' interests on a par with the public's freedom."
+msgstr ""
+"Telif hakkı pazarlığında, hükümet, paramız yerine özgürlüğümüzü 
"
+"harcamaktadır. Özgürlük paradan daha değerlidir, bu nedenle hükümetin "
+"özgürlüğümüzü tutumlu ve iyi bir şekilde harcaması, paramızı 
harcama "
+"sorumluluğundan daha önemlidir. Hükümetler, yayıncıların 
çıkarlarını "
+"toplumun özgürlüğüyle eşit tutmamalıdır. "
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Not &ldquo;balance&rdquo; but &ldquo;trade-off&rdquo;"
+msgstr "&ldquo;Denge&rdquo; değil ama &ldquo;alışveriş&rdquo;"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The idea of balancing the readers' interests against the publishers' is the "
+"wrong way to judge copyright policy, but there are indeed two interests to "
+"be weighed: two interests <b>of the readers</b>. Readers have an interest "
+"in their own freedom in using published works; depending on circumstances, "
+"they may also have an interest in encouraging publication through some kind "
+"of incentive system."
+msgstr ""
+"Okuyucuların çıkarlarının yayıncıların çıkarlarıyla dengelenmesi 
fikri, "
+"telif hakkı politikasının değerlendirilmesi için yanlış bir yoldur 
ancak "
+"gerçekte değerlendirilmesi gereken iki çıkar vardır: 
<b>okuyucuların</b> iki "
+"çıkarı. Okuyucular, yayınlanmış çalışmaların kullanılmasında 
kendi "
+"özgürlüklerine ilişkin bir çıkara sahiptir; duruma bağlı olarak, 
belirli bir "
+"güdü sistemi vasıtasıyla bir yayının yüreklendirilmesiyle de "
+"ilgilenebilirler."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The word &ldquo;balance,&rdquo; in discussions of copyright, has come to "
+"stand as shorthand for the idea of &ldquo;striking a balance&rdquo; between "
+"the readers and the publishers. Therefore, to use the word &ldquo;"
+"balance&rdquo; in regard to the readers' two interests would be confusing. "
+"We need another term."
+msgstr ""
+"Telif hakkının açıklamalarında, &ldquo;denge&rdquo; sözcüğü, 
okuyucular ile "
+"yayıncılar arasındaki &ldquo;dengenin bozulması&rdquo; fikri için 
belirli "
+"bir duruma gelmiştir. Bu nedenle, kullanıcıların iki çıkarına ilişkin 
olarak "
+"&ldquo;denge&rdquo; sözcüğünün kullanılması kafa karıştırıcı 
olabilir, başka "
+"bir terim gereklidir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In general, when one party has two goals that partly conflict, and cannot "
+"completely achieve both of them, we call this a &ldquo;trade-off.&rdquo; "
+"Therefore, rather than speaking of &ldquo;striking the right balance&rdquo; "
+"between parties, we should speak of &ldquo;finding the right trade-off "
+"between spending our freedom and keeping it.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Genel olarak, bir taraf, kısmen çatışan iki hedefe sahip olduğunda ve bu 
"
+"hedeflerin her ikisini de tamamen sağlayamadığında, bunu \"değiş 
tokuş\" "
+"olarak adlandırırız. Bu nedenle, taraflar arasında \"doğru dengenin 
bozulması"
+"\"ndan konuşmak yerine, \"özgürlüğümüzü harcama ve koruma arasında 
doğru "
+"alışverişin sağlanması\" lafını kullanmalıyız."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "The second error: maximizing one output"
+msgstr "Ä°kinci hata: tek bir sonucun maksimize edilmesi"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The second mistake in copyright policy consists of adopting the goal of "
+"maximizing&mdash;not just increasing&mdash;the number of published works. "
+"The erroneous concept of &ldquo;striking a balance&rdquo; elevated the "
+"publishers to parity with the readers; this second error places them far "
+"above the readers."
+msgstr ""
+"Telif hakkı politikasındaki ikinci hata, yayınlanan çalışmaların 
sayısının, "
+"yalnızca artırılması değil, maksimize edilmesi hedefinin benimsenmesini "
+"içermektedir. &ldquo;Dengenin bozulması&rdquo; kavramı, yayıncıları "
+"okuyucularla aynı seviyeye getirmiştir; bu ikinci hata ise, yayıncıları "
+"okuyucuların çok üstünde tutmaktadır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When we purchase something, we do not generally buy the whole quantity in "
+"stock or the most expensive model. Instead we conserve funds for other "
+"purchases, by buying only what we need of any particular good, and choosing "
+"a model of sufficient rather than highest quality. The principle of "
+"diminishing returns suggests that spending all our money on one particular "
+"good is likely to be an inefficient allocation of resources; we generally "
+"choose to keep some money for another use."
+msgstr ""
+"Bir şeyler satın aldığımızda, genelde depodaki tüm birimleri ya da en 
pahalı "
+"modeli satın almayız. Bunun yerine, herhangi belirli bir maldan yalnızca "
+"ihtiyaç duyduğumuzu alıp ve en yüksek kalite yerine yeterli kalitede bir "
+"model seçerek, satın alacağımız diğer şeyler için para ayırırız. 
Azalan "
+"getiri ilkesine göre, paramızın tamamını belirli bir ürüne harcamak, "
+"kaynakların verimsiz harcanmasına neden olmaktadır; genelde başka bir "
+"kullanım için bir miktar para ayırmayı tercih ederiz."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Diminishing returns applies to copyright just as to any other purchase. The "
+"first freedoms we should trade away are those we miss the least, and whose "
+"sacrifice gives the largest encouragement to publication. As we trade "
+"additional freedoms that cut closer to home, we find that each trade is a "
+"bigger sacrifice than the last, while bringing a smaller increment in "
+"literary activity. Well before the increment becomes zero, we may well say "
+"it is not worth its incremental price; we would then settle on a bargain "
+"whose overall result is to increase the amount of publication, but not to "
+"the utmost possible extent."
+msgstr ""
+"Azalan getiri ilkesi, herhangi bir satın alma işlemine uygulandığı gibi "
+"telif hakkı için de uygulanabilir. En çok vazgeçmemiz gereken 
özgürlükler, "
+"en az özleyeceklerimiz olmalıdır, en büyük cesareti ise yayına 
vermeliyiz. "
+"Yuvamıza daha yakın olan ek özgürlükleri verdiğimizde, her bir 
feragatin, en "
+"sonuncusundan daha büyük bir fedakarlık olduğunu görürüz, bu da, 
yazınsal "
+"işlemlerde daha küçük bir artış sağlar. Artış sıfır haline 
gelmeden çok "
+"önce, artış fiyatına değmeyeceğini söyleyebiliriz; genel sonucu, 
yayın "
+"miktarını arttırmak olan bir pazarlığı sağlarız ancak bunu da 
mümkün olan en "
+"üst dereceye kadar sağlayamayız."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Accepting the goal of maximizing publication rejects all these wiser, more "
+"advantageous bargains in advance&mdash;it dictates that the public must cede "
+"nearly all of its freedom to use published works, for just a little more "
+"publication."
+msgstr ""
+"Yayının maksimize edilmesi hedefinin kabul edilmesi, bu daha iyi ve daha "
+"avantajlı olan tüm pazarlıkları reddetmektedir, kamunun tüm 
özgürlüğünü, "
+"yalnızca biraz daha fazla yayın için, yayınlanmış çalışmaları 
kullanmak için "
+"bırakması gerektiğini ifade eder. "
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "The rhetoric of maximization"
+msgstr "Maksimizasyon söylemi"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In practice, the goal of maximizing publication regardless of the cost to "
+"freedom is supported by widespread rhetoric which asserts that public "
+"copying is illegitimate, unfair, and intrinsically wrong. For instance, the "
+"publishers call people who copy &ldquo;pirates,&rdquo; a smear term designed "
+"to equate sharing information with your neighbor with attacking a ship. "
+"(This smear term was formerly used by authors to describe publishers who "
+"found lawful ways to publish unauthorized editions; its modern use by the "
+"publishers is almost the reverse.) This rhetoric directly rejects the "
+"constitutional basis for copyright, but presents itself as representing the "
+"unquestioned tradition of the American legal system."
+msgstr ""
+"Uygulamada, özgürlüğün maliyetinden bağımsız olarak yayının 
maksimize "
+"edilmesi hedefi, kamunun yayınları kopyalamasının yasalara aykırı, 
adil-"
+"olmayan ve yapısal olarak yanlış bir hareket olduğunu ifade eden yaygın 
bir "
+"söylemle desteklenmektedir. Örneğin, yayıncılar, kopyalama yapan 
insanları "
+"&ldquo;korsan&rdquo; olarak adlandırır, aslında korsan, gemilere saldıran 
"
+"kimse demektir, oysa yayıncılar bu ifadeyi komşusuyla bilgi paylaşan "
+"kimseler için kullanmaktadır. (Bu karalayıcı ifade, eskiden yazarlar "
+"tarafından izinli olmayan baskıları yayınlamak için kanuna uygun yollar "
+"bulan yayıncıları tanımlamak için kullanılıyordu.) Bu söylem, telif 
hakkı "
+"için olan Anayasal tabanı doğrudan reddetmektedir ancak kendini, Amerikan "
+"kanun sisteminin sorgulanmayan geleneğini temsil edecek biçimde 
sunmaktadır. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The &ldquo;pirate&rdquo; rhetoric is typically accepted because it so "
+"pervades the media that few people realize how radical it is. It is "
+"effective because if copying by the public is fundamentally illegitimate, we "
+"can never object to the publishers' demand that we surrender our freedom to "
+"do so. In other words, when the public is challenged to show why publishers "
+"should not receive some additional power, the most important reason of "
+"all&mdash;&ldquo;We want to copy&rdquo;&mdash;is disqualified in advance."
+msgstr ""
+"&ldquo;Korsan&rdquo; ifadesi tipik olarak kabul görmektedir çünkü 
medyanın "
+"tüm sınırlarını kapsamaktadır, böylece az sayıda insan bu ifadenin 
radikal "
+"olduğunu fark etmektedir. Etkin bir ifadedir çünkü halkın bilgi 
kopyalaması "
+"temel olarak yasal olmazsa, o zaman hiçbir zaman yayıncıların, 
özgürlüğümüzü "
+"teslim etmemize ilişkin istemlerine karşı çıkamayız. Başka bir 
deyişle, "
+"kamu, yayıncıların, bir miktar ek güç sahibi olmamalarının niçin 
gerekli "
+"olduğunu göstermeye çağırıldığında, hepimizin en önemli nedeni 
olan, &ldquo;"
+"Kopyalamak istiyoruz&rdquo; derhal elenir. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This leaves no way to argue against increasing copyright power except using "
+"side issues. Hence, opposition to stronger copyright powers today almost "
+"exclusively cites side issues, and never dares cite the freedom to "
+"distribute copies as a legitimate public value."
+msgstr ""
+"Yan hususların kullanılması hariç olmak üzere, bu durum, artan telif 
hakkı "
+"gücüne karşı savaşmamız için hiçbir yol bırakmaz. Ayrıca 
günümüzdeki daha "
+"güçlü olan telif hakkı güçlerine karşı olan tutum, yan hususları ele 
"
+"almaktadır ve kopyaları yasal bir kamu değeri olarak dağıtma 
özgürlüğünden "
+"sözedilmesi bile imkânsız hale gelir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"As a practical matter, the goal of maximization enables publishers to argue "
+"that &ldquo;A certain practice is reducing our sales&mdash;or we think it "
+"might&mdash;so we presume it diminishes publication by some unknown amount, "
+"and therefore it should be prohibited.&rdquo; We are led to the outrageous "
+"conclusion that the public good is measured by publishers' sales: What's "
+"good for General Media is good for the USA."
+msgstr ""
+"Pratik bir husus olarak, maksimizasyonun hedefi, yayıncıların aşağıdaki 
"
+"söylemi iddia etmelerini mümkün kılmaktadır: &ldquo;Satışlarımızı 
azaltmak "
+"da belirli bir uygulama olabilir, ya da öyle olabileceğini düşündük, bu 
"
+"nedenle, bu durumun yayını bilinmeyen bir miktar kadar azalttığını "
+"varsayarız ve bu nedenle bu durum engellenmelidir.&rdquo; Şu kötü sonuca "
+"varırız: kamunun yararı, yayıncıların satışlarıyla ölçülmektedir 
ve Genel "
+"Medya için iyi olan şey, A.B.D. için de iyidir."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "The third error: maximizing publishers' power"
+msgstr "Üçüncü hata: yayıncıların gücünün maksimuma çıkarılması"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Once the publishers have obtained assent to the policy goal of maximizing "
+"publication output at any cost, their next step is to infer that this "
+"requires giving them the maximum possible powers&mdash;making copyright "
+"cover every imaginable use of a work, or applying some other legal tool such "
+"as &ldquo;shrink wrap&rdquo; licenses to equivalent effect. This goal, "
+"which entails the abolition of &ldquo;fair use&rdquo; and the &ldquo;right "
+"of first sale,&rdquo; is being pressed at every available level of "
+"government, from states of the US to international bodies."
+msgstr ""
+"Yayıncılar, herhangi bir maliyette yayın çıktısını maksimuma 
çıkarma "
+"politikasının onay görmesini sağladıktan sonra, sonraki adımları, 
bunun "
+"onlara maksimum gücün verilmesini gerektirdiğini çıkarsamalarıdır, ki 
bunlar "
+"telif hakkının bir çalışmanın hayal edilebilir tüm kullanımını 
kapsamasını "
+"sağlamak ya da eş değer etkiyi sağlayacak &ldquo;shrink wrap&rdquo; "
+"lisansları gibi bazı başka yasal araçları uygulamaktır.. &ldquo;Adil "
+"kullanım&rdquo; ve &ldquo;ilk satış hakkı&rdquo;nın yürürlükten "
+"kaldırılmasını gerektiren bu hedef, A.B.D.’nin eyaletlerinden, 
uluslararası "
+"Anayasalara kadar tüm mevcut hükümet seviyelerinde uygulanmaktadır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This step is erroneous because strict copyright rules obstruct the creation "
+"of useful new works. For instance, Shakespeare borrowed the plots of some "
+"of his plays from works others had published a few decades before, so if "
+"today's copyright law had been in effect, his plays would have been illegal."
+msgstr ""
+"Bu adım yanlıştır çünkü sert telif hakkı kuralları, yararlı yeni "
+"çalışmaların oluşturulmasını engellemektedir. Örneğin, Shakespeare, "
+"oyunlarından bazı noktaları, on yirmi yıl önce yayınlanmış diğer 
oyunlardan "
+"almıştır, yani günümüzün telif hakkı kanunu o zamanlar etkin 
olsaydı, "
+"Shakespeare’in oyunları yasadışı sayılmış olacaktı."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Even if we wanted the highest possible rate of publication, regardless of "
+"cost to the public, maximizing publishers' power is the wrong way to get "
+"it. As a means of promoting progress, it is self-defeating."
+msgstr ""
+"En yüksek yayın oranını istemiş olsak bile, bunun kamuya maliyeti ne 
olursa "
+"olsun, yayıncının gücünün maksimuma çıkarılması, bunu sağlamanın 
yanlış "
+"yoludur. İlerlemeyi sağlamanın bir yolu olarak, bu, yanlış bir yoldur."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "The results of the three errors"
+msgstr "Üç hatanın sonuçları"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The current trend in copyright legislation is to hand publishers broader "
+"powers for longer periods of time. The conceptual basis of copyright, as it "
+"emerges distorted from the series of errors, rarely offers a basis for "
+"saying no. Legislators give lip service to the idea that copyright serves "
+"the public, while in fact giving publishers whatever they ask for."
+msgstr ""
+"Telif hakkı yasalarındaki mevcut eğilim, yayıncılara daha uzun zaman "
+"periyotları boyunca daha geniş haklar verme yönündedir. Hata serisinden "
+"bozulmuş olarak çıkan telif hakkının kavramsal tabanı, hayır demek 
için bir "
+"temeli genellikle sunmaz. Yasa yapan kimseler, telif hakkının kamuya hizmet 
"
+"ettiğini savunurken, yayıncılara gerçekte her istediğini verirler."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For example, here is what Senator Hatch said when introducing S. 483, a 1995 "
+"bill to increase the term of copyright by 20 years:"
+msgstr ""
+"Örneğin, S. 483’ü (telif hakkı döneminin 20 yıla çıkarılmasını 
isteyen 1995 "
+"tarihli yasa tasarısı) devreye sokarken Senatör Hatch şunları 
söylemiştir:"
+
+# type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"I believe we are now at such a point with respect to the question of whether "
+"the current term of copyright adequately protects the interests of authors "
+"and the related question of whether the term of protection continues to "
+"provide a sufficient incentive for the creation of new works of authorship."
+msgstr ""
+"İnanıyorum ki, şu anda, telif hakkının mevcut durumunun yazarların "
+"çıkarlarını korumakta olup olmadığı sorusunu ve yayınların korunma "
+"durumunun, yeni yayın çalışmalarının oluşturulması için yeterli bir 
güdü "
+"sağlamaya devam edip etmediği sorusunu sorduğumuz bir noktadayız. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This bill extended the copyright on already published works written since "
+"the 1920s. This change was a giveaway to publishers with no possible "
+"benefit to the public, since there is no way to retroactively increase now "
+"the number of books published back then. Yet it cost the public a freedom "
+"that is meaningful today&mdash;the freedom to redistribute books from that "
+"era."
+msgstr ""
+"Bu yasa tasarısı, telif hakkını, 1920’lerden beri yazılmış olan 
halihazırda "
+"yayınlanmış tüm çalışmalara da uyguladı. Bu değişiklik, 
yayıncılara "
+"sağlanmış bir avantajdı, kamuya bir yararı yoktu çünkü, daha önceden 
"
+"yayınlanmış kitap sayısını, önceki yayınları kapsayacak şekilde 
artırmanın "
+"bir yolu yoktu. Ve de halkın, günümüzde anlam kazanan bir özgürlüğü "
+"kaybetmesine neden olmaktaydı, kamu, eski dönemlerden kalan kitapların "
+"yeniden dağıtılması özgürlüğünü kaybetti. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The bill also extended the copyrights of works yet to be written. For works "
+"made for hire, copyright would last 95 years instead of the present 75 "
+"years. Theoretically this would increase the incentive to write new works; "
+"but any publisher that claims to need this extra incentive should be "
+"required substantiate the claim with projected balance sheets for 75 years "
+"in the future."
+msgstr ""
+"Yasa tasarısı ayrıca henüz yazılmamış çalışmaların telif 
haklarını da "
+"kapsıyordu. Kira karşılığı yapılan çalışmalar için, telif hakkı, 
şu anki 75 "
+"yıl yerine 95 yıl sürecekti. Teorik olarak, bu durum, yeni kitap yazma "
+"güdüsünü artıracaktı; ancak bu fazladan güdüye ihtiyaç duyan 
herhangi bir "
+"yayıncı, 2075 yılı için planlanmış bilanço föyleriyle bu iddiayı "
+"kanıtlamalıdır. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Needless to say, Congress did not question the publishers' arguments: a law "
+"extending copyright was enacted in 1998. It was called the Sonny Bono "
+"Copyright Term Extension Act, named after one of its sponsors who died "
+"earlier that year. His widow, who served the rest of his term, made this "
+"statement:"
+msgstr ""
+"Söylememize gerek yok ki, kongre, yayıncıların iddialarını "
+"sorgulamamaktaydı: telif hakkının kapsamını genişleten bu kanun 1998 
yılında "
+"çıkarıldı. Bu kanun, sponsorlarından biri olan ve yasa çıkarılmadan 
önce "
+"ölen Sonny Bono Telif Hakkı Dönem Genişletme Hareketi olarak 
adlandırıldı. "
+"Onun işlerine bakan eşi ise şu ifadede bulundu:"
+
+# type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"Actually, Sonny wanted copyright to last forever. I am informed by staff "
+"that such a change would violate the Constitution. I invite all of you to "
+"work with me to strengthen our copyright laws in all ways available to us. "
+"As you know, there is also Jack Valenti's proposal to last forever less one "
+"day. Perhaps the committee may look at that next Congress."
+msgstr ""
+"Gerçekte Sonny telif hakkının sonsuza kadar sürmesini isterdi. Ekip bana 
bu "
+"gibi bir değişikliğin Anayasaya zarar vereceğini söyledi. Telif hakkı "
+"kanunlarımızı güçlendirmek için, hepinizi benimle birlikte çalışmaya 
davet "
+"ediyorum. Bildiğiniz gibi, ayrıca Jack Valenti de telif hakkının sonsuza "
+"kadar olması gerektiğini teklif etmektedir. Belki de komite, sonraki "
+"kongrede bu hususu ele alabilir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The Supreme Court later heard a case that sought to overturn the law on the "
+"grounds that the retroactive extension fails to serve the Constitution's "
+"goal of promoting progress. The court responded by abdicating its "
+"responsibility to judge the question; on copyright, the Constitution "
+"requires only lip service."
+msgstr ""
+"Yüksek Mahkeme, Anayasanın ilerleme hedefine hizmet eden geçmişe dönük 
"
+"genişlemelere yönelik yasayı değiştirmeyi amaçlayan bir davayı 
dinlemeyi "
+"kabul etti."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Another law, passed in 1997, made it a felony to make sufficiently many "
+"copies of any published work, even if you give them away to friends just to "
+"be nice. Previously this was not a crime in the US at all."
+msgstr ""
+"1997’da kabul edilen başka bir kanun, yayınlanmış herhangi bir 
çalışmanın "
+"yeterince fazla sayıda kopyasının hazırlanmasını, bu kopyaları kibar 
olmak "
+"adına arkadaşlarınıza verseniz bile, ağır bir suç olarak kabul etti. 
Önceden "
+"bu, A.B.D.’de bir suç bile değildi. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"An even worse law, the Digital Millennium Copyright Act (DMCA), was designed "
+"to bring back copy protection (which computer users detest) by making it a "
+"crime to break copy protection, or even publish information about how to "
+"break it. This law ought to be called the &ldquo;Domination by Media "
+"Corporations Act&rdquo; because it effectively offers publishers the chance "
+"to write their own copyright law. It says they can impose any restrictions "
+"whatsoever on the use of a work, and these restrictions take the force of "
+"law provided the work contains some sort of encryption or license manager to "
+"enforce them."
+msgstr ""
+"Bunlardan daha da kötü olan bir kanun olan Dijital Milenyum Telif Hakkı "
+"Hareketi (DMCA), kopya korumasını kırmayı ya da hatta nasıl 
kırılacağına "
+"ilişkin bilgi vermeyi suç haline getirerek kopya korumasını (bilgisayar "
+"kullanıcılarının nefret ettiği) geri getirmek için tasarlandı. Bu 
kanun, "
+"&ldquo;Medya Şirketleri Hareketi ile Egemenlik&rdquo; olarak "
+"adlandırılmalıydı çünkü bu kanun, yayıncılara etkin bir şekilde 
kendi telif "
+"hakkı kanunlarını yazma şansını vermekteydi. Bu kanun, bir 
çalışmanın "
+"kullanımında istediğiniz kısıtlamaları dayatabileceğinizi 
söylemektedir ve "
+"bu kısıtlamalar, çalışmanın birtakım şifreleme özelliği ya da 
lisans "
+"yöneticisi içermesi şartıyla kanunun gücünü kullanır. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"One of the arguments offered for this bill was that it would implement a "
+"recent treaty to increase copyright powers. The treaty was promulgated by "
+"the World <a href=\"not-ipr.html\">Intellectual Property</a> Organization, "
+"an organization dominated by copyright- and patent-holding interests, with "
+"the aid of pressure from the Clinton administration; since the treaty only "
+"increases copyright power, whether it serves the public interest in any "
+"country is doubtful. In any case, the bill went far beyond what the treaty "
+"required."
+msgstr ""
+"Bu yasa tasarısı için sunulan dayanaklardan biri, telif hakkı gücünü "
+"artırmak için yakın zamandaki bir anlaşmayı gerçeklemesiydi. Bu 
anlaşma, "
+"Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından yürürlüğe konmuştu, bu 
örgüt, Clinton "
+"yönetiminin baskısının yardımıyla, telif hakkı tutma ve patent tutma "
+"çıkarları için çalışmaktaydı; çünkü anlaşma yalnızca telif 
hakkı gücünü "
+"artırmaktaydı ve herhangi bir ülkedeki kamu çıkarına hizmet edip 
etmediği "
+"şüpheliydi. Her durumda, kanun tasarısı, anlaşmanın gerektirdiğinin 
üstüne "
+"çıktı."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Libraries were a key source of opposition to this bill, especially to the "
+"aspects that block the forms of copying that are considered &ldquo;fair use."
+"&rdquo; How did the publishers respond? Former representative Pat Schroeder, "
+"now a lobbyist for the Association of American Publishers, said that the "
+"publishers &ldquo;could not live with what [the libraries were] asking for."
+"&rdquo; Since the libraries were asking only to preserve part of the status "
+"quo, one might respond by wondering how the publishers had survived until "
+"the present day."
+msgstr ""
+"Kütüphaneler, bu yasa tasarısına, özellikle, &ldquo;adil 
kullanım&rdquo; "
+"olarak değerlendirilen kopyalama biçimlerini engelleyen konulara karşı "
+"konulmasına ilişkin kilit kaynaktı. Yayıncılar bu duruma nasıl tepki 
verdi? "
+"Eski temsilci, günümüzde Amerikan Yayıncılar Birliği için lobici olan 
Pat "
+"Schroeder, yayıncıların &ldquo;[kütüphanelerin] istediği şeyle "
+"yaşayamayacağını&ldquo; söyledi. Kütüphanelerin yalnızca mevcut 
durumun bir "
+"kısmını korumak istediklerinden, yayıncıların, günümüze kadar 
yaşamlarını "
+"nasıl sürdürdüklerini merak edebiliriz."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Congressman Barney Frank, in a meeting with me and others who opposed this "
+"bill, showed how far the US Constitution's view of copyright has been "
+"disregarded. He said that new powers, backed by criminal penalties, were "
+"needed urgently because the &ldquo;movie industry is worried,&rdquo; as well "
+"as the &ldquo;music industry&rdquo; and other &ldquo;industries.&rdquo; I "
+"asked him, &ldquo;But is this in the public interest?&rdquo; His response "
+"was telling: &ldquo;Why are you talking about the public interest? These "
+"creative people don't have to give up their rights for the public interest!"
+"&rdquo; The &ldquo;industry&rdquo; has been identified with the &ldquo;"
+"creative people&rdquo; it hires, copyright has been treated as its "
+"entitlement, and the Constitution has been turned upside down."
+msgstr ""
+"Bu yasa tasarısına karşı olan benimle ve diğerleriyle yapılan bir 
görüşmede, "
+"kongre üyesi Barney Frank, A.B.D. Anayasasının telif hakkına bakış 
açısının "
+"nasıl önemsenmediğini gösterdi. Suçla ilgili cezalar tarafından 
desteklenen "
+"yeni güçlerin acil olarak gerekli olduğunu söyledi çünkü &ldquo;film "
+"endüstrisinden&rdquo; ve &ldquo;müzik endüstrisinden&rdquo; ve diğer 
&ldquo;"
+"endüstrilerden&rdquo; korkulmaktaydı. Ona şunu sordum: &ldquo;Ama bu 
kamunun "
+"çıkarına mı?&rdquo; Cevabı şöyleydi: &ldquo;Niye kamunun çıkarını "
+"soruyorsun? Bu yaratıcı insanlar, kamunun çıkarı için kendi 
haklarından "
+"vazgeçmek zorunda değiller!&rdquo; &ldquo;Endüstri&rdquo; para verip "
+"çalıştırdığı &ldquo;yaratıcı insanlarla&rdquo; tanımlanmıştır, 
telif hakkı "
+"onun yetkisi olarak değerlendirilmiştir ve Anayasa, ters yüz edilmiştir. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The DMCA was enacted in 1998. As enacted, it says that fair use remains "
+"nominally legitimate, but allows publishers to prohibit all software or "
+"hardware that you could practice it with. Effectively, fair use is "
+"prohibited."
+msgstr ""
+"DMCA yasası 1998 yılında çıkarıldı. Yasa çıkarıldığında, adil 
kullanımın "
+"yasal olarak kalacağı söylendi ancak yayıncıların, uygulamadaki tüm "
+"donanımları ve yazılımları yasaklamasına imkân verildi. Etkin olarak, 
adil "
+"kullanım yasaklandı. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Based on this law, the movie industry has imposed censorship on free "
+"software for reading and playing DVDs, and even on the information about how "
+"to read them. In April 2001, Professor Edward Felten of Princeton "
+"University was intimidated by lawsuit threats from the Recording Industry "
+"Association of America (RIAA) into withdrawing a scientific paper stating "
+"what he had learned about a proposed encryption system for restricting "
+"access to recorded music."
+msgstr ""
+"Bu kanunu esas alarak, film endüstrisi DVD’lerinin okunması ve 
oynatılması "
+"için özgür yazılıma ve hatta nasıl okunacaklarına ilişkin bilgiye 
bile "
+"sansür uyguladı. 2001 yılının Nisan ayında, Amerikan Kayıt Endüstri "
+"Birliği’nden (RIAA) gelen dava tehditleriyle Princeton Üniversitesindeki "
+"Profesör Edward Felten’in gözü korkutulmuş ve profesör, kayıtlı 
müziğe "
+"erişimi kısıtlamak için önerilmiş bir şifreleme sistemi hakkında "
+"öğrendiklerini yazan bilimsel makalesini geri çekmişti. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We are also beginning to see e-books that take away many of readers' "
+"traditional freedoms&mdash;for instance, the freedom to lend a book to your "
+"friend, to sell it to a used book store, to borrow it from a library, to buy "
+"it without giving your name to a corporate data bank, even the freedom to "
+"read it twice. Encrypted e-books generally restrict all these "
+"activities&mdash;you can read them only with special secret software "
+"designed to restrict you."
+msgstr ""
+"Ayrıca okurların geleneksel özgürlüklerinin birçoğunu alan 
e-kitapları "
+"piyasada görmeye başladık, örneğin arkadaşınıza kitabınızı 
ödünç verme "
+"özgürlüğü, kitabınızı kullanılmış kitap satılan yerlere satma 
özgürlüğü, "
+"kütüphaneden kitap alma özgürlüğü, ortak bir veri bankasına 
adınızı "
+"vermeksizin kitap satın alabilme özgürlüğü ve hatta kitabı iki defa 
okuma "
+"özgürlüğü. Şifreli e-kitaplar, genel olarak bu etkinliklerin tümünü "
+"kısıtlamaktadır, bu kitapları yalnızca sizleri kısıtlamak için 
tasarımlanmış "
+"özel gizli yazılımlar ile okuyabilirsiniz. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"I will never buy one of these encrypted, restricted e-books, and I hope you "
+"will reject them too. If an e-book doesn't give you the same freedoms as a "
+"traditional paper book, don't accept it!"
+msgstr ""
+"Bu şifreli, kısıtlanmış e-kitaplardan hiçbir zaman almayacağım ve 
umarım ki "
+"siz de almazsınız. Bir e-kitap size geleneksel bir kağıt kitapla aynı "
+"özgürlüğü sunmuyorsa, o kitabı kabul etmeyin!"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Anyone independently releasing software that can read restricted e-books "
+"risks prosecution. A Russian programmer, Dmitry Sklyarov, was arrested in "
+"2001 while visiting the US to speak at a conference, because he had written "
+"such a program in Russia, where it was lawful to do so. Now Russia is "
+"preparing a law to prohibit it too, and the European Union recently adopted "
+"one."
+msgstr ""
+"Kısıtlanmış e-kitapları okuyabilen yazılımı bağımsız olarak yayan 
herhangi "
+"bir kimse aleyhinde dava açılabilir. Rus bir programcı olan Dmitry 
Sklyarov, "
+"2001 yılında bir konferansta konuşmak için A.B.D.’de bulunduğu bir 
sırada "
+"tutuklandı çünkü Rusya’da bu gibi bir program yazmıştı ve Rusya’da 
böyle bir "
+"programın yazılması kanunlara aykırı değildi. Şimdi Rusya da bu tip "
+"yazılımları yasaklamak için bir kanun hazırlamaktadır ve Avrupa 
Birliği "
+"yakın zamanda bu gibi bir kanunu kabul etmiştir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Mass-market e-books have been a commercial failure so far, but not because "
+"readers chose to defend their freedom; they were unattractive for other "
+"reasons, such as that computer display screens are not easy surfaces to read "
+"from. We can't rely on this happy accident to protect us in the long term; "
+"the next attempt to promote e-books will use &ldquo;electronic paper&rdquo;"
+"&mdash;book-like objects into which an encrypted, restricted e-book can be "
+"downloaded. If this paper-like surface proves more appealing than today's "
+"display screens, we will have to defend our freedom in order to keep it. "
+"Meanwhile, e-books are making inroads in niches: NYU and other dental "
+"schools require students to buy their textbooks in the form of restricted e-"
+"books."
+msgstr ""
+"Geniş bir pazara sahip olan e-kitaplar şimdiye kadar ticari bir "
+"başarısızlığa imza atmıştır ama bunun nedeni okurların 
özgürlüklerini "
+"korumak istemeleri değildir; bu durum başka nedenlere bağlıdır, 
örneğin, "
+"bilgisayar ekranlarından kitap okumanın rahat olmaması gibi. Uzun vadede 
bu "
+"mutlu durumun bizi korumasını bekleyemeyiz; e-kitapların gelişmesine "
+"yardımcı olmak için sıradaki adım &ldquo;elektronik kağıdın&rdquo; "
+"kullanılması olacaktır, elektronik kağıt, şifreli ve 
kısıtlandırılmış bir e-"
+"kitabın içine indirilebildiği kitap benzeri bir nesnedir. Bu 
kağıt-benzeri "
+"yüzey, günümüzün ekranlarından daha çekici olursa, o zaman 
özgürlüğümüzü "
+"korumak için savaşmak zorunda kalacağız. Bu arada, e-kitaplar, 
girişimlerine "
+"devam etmektedir: NYU ve diğer diş hekimliği ile ilgili okullar, "
+"öğrencilerden, okul kitapları olarak kısıtlanmış e-kitapların satın "
+"alınmasını istemektedir. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The media companies are not satisfied yet. In 2001, Disney-funded Senator "
+"Hollings proposed a bill called the &ldquo;Security Systems Standards and "
+"Certification Act&rdquo; (SSSCA)<a href=\"#footnote1\">[1]</a>, which would "
+"require all computers (and other digital recording and playback devices) to "
+"have government-mandated copy-restriction systems. That is their ultimate "
+"goal, but the first item on their agenda is to prohibit any equipment that "
+"can tune digital HDTV unless it is designed to be impossible for the public "
+"to &ldquo;tamper with&rdquo; (i.e., modify for their own purposes). Since "
+"free software is software that users can modify, we face here for the first "
+"time a proposed law that explicitly prohibits free software for a certain "
+"job. Prohibition of other jobs will surely follow. If the FCC adopts this "
+"rule, existing free software such as GNU Radio would be censored."
+msgstr ""
+"Medya firmaları henüz tatmin olmamıştır. 2001 yılında, 
Disney-finansmanlı "
+"Senatör Hollings, &ldquo;Güvenlik Sistem Standardı ve Sertifikasyon "
+"Hareketi&rdquo; (SSSCA)<a href=\"#footnote1\">[1]</a> olarak adlandırılan "
+"bir yasa tasarısını önermiştir, bu yasa tasarısı, tüm 
bilgisayarların (ve "
+"diğer dijital kayıt ve playback cihazlarının) hükümet yönetiminde 
kopya "
+"kısıtlama sistemlerine sahip olmasını gerektirmektedir. Bu, onların 
nihai "
+"hedefleridir ama ajandalarındaki ilk madde, dijital HDTV’yi oynatabilen 
her "
+"türlü cihazın, bu cihazlar insanlar tarafından 
&ldquo;kurcalanabilen&rdquo; "
+"(başka bir deyişle, kendi amaçlarına göre değiştirilebilen) bir 
şekilde "
+"tasarlanmışsa, engellenmesidir. Özgür yazılım kullanıcıların "
+"değiştirebildiği bir yazılım olduğu için, ilk defa burada, özgür 
yazılımı "
+"belirli bir iş için açık bir şekilde yasaklayan önerilmiş bir kanunla 
karşı "
+"karşıyayız. Diğer işlerin yasaklanması da kesin bir şekilde bunu takip 
"
+"edecektir. FCC bu kuralı benimserse, GNU Radyo gibi mevcut özgür 
yazılımlar "
+"sansürlenecektir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To block these bills and rules requires political action.<a href=\"#footnote2"
+"\">[2]</a>"
+msgstr ""
+"Bu yasa tasarılarının ve kuralların engellenmesi politik eylemleri "
+"gerektirmektedir.<a href=\"#footnote2\">[2]</a>"
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Finding the right bargain"
+msgstr "Doğru pazarlığın sağlanması"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"What is the proper way to decide copyright policy? If copyright is a bargain "
+"made on behalf of the public, it should serve the public interest above "
+"all. The government's duty when selling the public's freedom is to sell "
+"only what it must, and sell it as dearly as possible. At the very least, we "
+"should pare back the extent of copyright as much as possible while "
+"maintaining a comparable level of publication."
+msgstr ""
+"Telif hakkı politikasına karar vermek için doğru yol nedir? Telif hakkı 
kamu "
+"adına yapılan bir pazarlıksa, kamu çıkarını her şeyin üstünde 
tutmalıdır. "
+"Kamunun özgürlüğünü satarken hükümetin görevi, yalnızca satması 
gereken şeyi "
+"satmak ve bunu, mümkün olduğunca pahalıya satmaktır. En azından, "
+"karşılaştırılabilir bir yayın seviyesi sağlarken, telif hakkını 
mümkün "
+"olduğunca törpülemeliyiz."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Since we cannot find this minimum price in freedom through competitive "
+"bidding, as we do for construction projects, how can we find it?"
+msgstr ""
+"İnşaat projelerinde olduğu gibi, rekabete dayanan fiyat teklifiyle "
+"özgürlükteki bu en düşük fiyatı bulamayacağımız durumda, bunu 
nasıl "
+"bulabiliriz?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"One possible method is to reduce copyright privileges in stages, and observe "
+"the results. By seeing if and when measurable diminutions in publication "
+"occur, we will learn how much copyright power is really necessary to achieve "
+"the public's purposes. We must judge this by actual observation, not by "
+"what publishers say will happen, because they have every incentive to make "
+"exaggerated predictions of doom if their powers are reduced in any way."
+msgstr ""
+"Mümkün olan bir yöntem, telif hakkı ayrıcalıklarını adım adım 
azaltmak ve "
+"sonuçları gözlemlemektir. Yayında ölçülebilir bir düşüş varsa ve 
bunların ne "
+"zaman ortaya çıktığını görerek, kamunun çıkarları doğrultusunda , 
ne kadar "
+"telif hakkı gücünün gerçekten de gerekli olduğunu öğreneceğiz. Bunu, 
"
+"yayıncıların söyledikleriyle değil, gerçek gözlemle 
değerlendirebiliriz "
+"çünkü yayıncılar, güçleri herhangi bir şekilde azaldığında, 
abartılı kötü "
+"kader tahminleri yapma eğilimine sahiptir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Copyright policy includes several independent dimensions, which can be "
+"adjusted separately. After we find the necessary minimum for one policy "
+"dimension, it may still be possible to reduce other dimensions of copyright "
+"while maintaining the desired publication level."
+msgstr ""
+"Telif hakkı politikası, birbirinden bağımsız çok boyutlu bir meseledir. 
Bir "
+"tane politika boyutu için gerekli minimumu bulduktan sonra, gerekli yayın "
+"seviyesini korurken, telif hakkının diğer boyutlarının azaltılması 
hâlâ "
+"mümkün olabilir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"One important dimension of copyright is its duration, which is now typically "
+"on the order of a century. Reducing the monopoly on copying to ten years, "
+"starting from the date when a work is published, would be a good first "
+"step. Another aspect of copyright, which covers the making of derivative "
+"works, could continue for a longer period."
+msgstr ""
+"Telif hakkının önemli bir boyutu da telif hakkının süresidir, şu anda 
bu "
+"süre genel olarak yüz yıl seviyesindedir. Tekelin on yıla düşürülmesi 
ve "
+"çalışmanın yayınlandığı tarihten itibaren başlanması iyi bir ilk 
adım "
+"olacaktır. Telif hakkının, türemiş çalışmaların hazırlanmasını 
kapsayan "
+"başka bir yönü daha uzun bir dönem boyunca sürebilir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Why count from the date of publication? Because copyright on unpublished "
+"works does not directly limit readers' freedom; whether we are free to copy "
+"a work is moot when we do not have copies. So giving authors a longer time "
+"to get a work published does no harm. Authors (who generally do own the "
+"copyright prior to publication) will rarely choose to delay publication just "
+"to push back the end of the copyright term."
+msgstr ""
+"Niçin yayın tarihinden itibaren saymaya başlanıyor? Çünkü 
yayınlanmamış "
+"çalışmalar üzerindeki telif hakkı, okurların özgürlüğünü 
doğrudan "
+"kısıtlamamaktadır; kopyalarına sahip olmadığımız bir çalışmayı 
kopyalamamız "
+"konusunda özgür olup olmamamız tartışma konusudur. Bu nedenle, 
yazarlara, "
+"bir çalışmanın yayınlanması için daha uzun bir süre ayırmak zarar 
verici "
+"değildir. Yazarlar (genelde yayından önce telif hakkına sahiptirler) 
telif "
+"hakkı vadesinin sonunu ötelemek için yayının gecikmesini nadiren tercih "
+"edecektir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Why ten years? Because that is a safe proposal; we can be confident on "
+"practical grounds that this reduction would have little impact on the "
+"overall viability of publishing today. In most media and genres, successful "
+"works are very profitable in just a few years, and even successful works are "
+"usually out of print well before ten. Even for reference works, whose "
+"useful life may be many decades, ten-year copyright should suffice: updated "
+"editions are issued regularly, and many readers will buy the copyrighted "
+"current edition rather than copy a ten-year-old public domain version."
+msgstr ""
+"Niçin on yıl? Çünkü bu güvenli bir öneridir; pratik temelde, bu "
+"indirgemenin günümüzde genel uygulanabilirliği üzerinde küçük bir 
etkisinin "
+"olacağına inanabiliriz. Birçok yayın tipinde ve türde, başarılı 
çalışmalar, "
+"yalnızca birkaç yılda çok kârlıdır ve başarılı çalışmalar bile, 
on yıldan "
+"önce baskıdan kalkmaktadır. yararlı ömrü on yıllarca olabilen referans 
"
+"çalışmalar için bile, on yıllık telif hakkı yeterli olmalıdır: 
güncellenmiş "
+"baskılar düzenli olarak yayınlanmaktadır ve birçok okur, on yaşındaki 
temel "
+"sürümü kopyalamak yerine telif hakkı olan mevcut baskıyı satın almayı 
tercih "
+"edecektir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Ten years may still be longer than necessary; once things settle down, we "
+"could try a further reduction to tune the system. At a panel on copyright "
+"at a literary convention, where I proposed the ten-year term, a noted "
+"fantasy author sitting beside me objected vehemently, saying that anything "
+"beyond five years was intolerable."
+msgstr ""
+"On yıl yine de gerekli olandan daha uzun olabilir; olaylar bir kere "
+"istikrara ulaştığında, sistemi ayarlamak için ek bir indirgemeye gitmeye 
"
+"çalışabiliriz. Bir kitap fuarındaki telif hakları konulu bir panelde 
Edebi "
+"bir anlaşmada telif hakkı üzerine bir panelde, on yıllık bir dönemi 
teklif "
+"ettiğimde, yanımda oturan bir ünlü fantastik roman yazarı beş yılın "
+"üstündeki herhangi bir şeyin tahammül edilemeyen bir şey olduğunu 
söyleyerek "
+"öfkeli bir şekilde karşı çıkmıştı."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But we don't have to apply the same time span to all kinds of works. "
+"Maintaining the utmost uniformity of copyright policy is not crucial to the "
+"public interest, and copyright law already has many exceptions for specific "
+"uses and media. It would be foolish to pay for every highway project at the "
+"rates necessary for the most difficult projects in the most expensive "
+"regions of the country; it is equally foolish to &ldquo;pay&rdquo; for all "
+"kinds of art with the greatest price in freedom that we find necessary for "
+"any one kind."
+msgstr ""
+"Ancak aynı zaman aralığını tüm çalışma tiplerine uygulamamız 
gerekmez. En "
+"ileri düzeyde telif hakkı politikası tekbiçimliliğinin sağlanması, 
kamunun "
+"çıkarı için çok önemli değildir ve telif hakkı kanunu, halihazırda 
özel "
+"kullanımlar ve yayın tipleri için birçok özel duruma sahiptir. Her 
karayolu "
+"projesi için, ülkenin en pahalı bölgelerindeki en zor projeler için 
gerekli "
+"olan oranların ödenmesi aptalcadır; aynı şekilde, tüm sanat tipleri 
için "
+"herhangi bir tip için gerekli bulduğumuz özgürlükteki en yüksek fiyatla 
"
+"&ldquo;ödeme yapılması&rdquo; da benzer şekilde aptalcadır. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So perhaps novels, dictionaries, computer programs, songs, symphonies, and "
+"movies should have different durations of copyright, so that we can reduce "
+"the duration for each kind of work to what is necessary for many such works "
+"to be published. Perhaps movies over one hour long could have a twenty-year "
+"copyright, because of the expense of producing them. In my own field, "
+"computer programming, three years should suffice, because product cycles are "
+"even shorter than that."
+msgstr ""
+"Bu nedenle, romanlar, sözlükler, bilgisayar programları, şarkılar, "
+"senfoniler ve filmler farklı telif hakkı sürelerine sahip olmalıdır, 
böylece "
+"her bir iş tipi için gerekli olan süreyi, bu gibi birçok çalışmanın "
+"yayınlanması için gerekli olan süreye indirebiliriz. Belki de bir saatten 
"
+"uzun süren filmlerin telif hakkı süresi yirmi-yıl olabilir çünkü bu "
+"filmlerin üretilmesinin yüksek bir maliyeti vardır. Kendi alanımda, yani "
+"bilgisayar programlamasında, üç yıl yeterlidir çünkü ürün 
çevrimleri bu "
+"süreden bile kısadır. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Another dimension of copyright policy is the extent of fair use: some ways "
+"of reproducing all or part of a published work that are legally permitted "
+"even though it is copyrighted. The natural first step in reducing this "
+"dimension of copyright power is to permit occasional private small-quantity "
+"noncommercial copying and distribution among individuals. This would "
+"eliminate the intrusion of the copyright police into people's private lives, "
+"but would probably have little effect on the sales of published works. (It "
+"may be necessary to take other legal steps to ensure that shrink-wrap "
+"licenses cannot be used to substitute for copyright in restricting such "
+"copying.) The experience of Napster shows that we should also permit "
+"noncommercial verbatim redistribution to the general public&mdash;when so "
+"many of the public want to copy and share, and find it so useful, only "
+"draconian measures will stop them, and the public deserves to get what it "
+"wants."
+msgstr ""
+"Telif hakkı politikasının başka bir boyutu adil kullanımdır: bu, 
yayınlanmış "
+"bir çalışmanın tamamının ya da bir kısmının, telif hakkının 
olmasına rağmen, "
+"yasal olarak izin verilen bir şekilde yeniden çoğaltılmasının bazı "
+"yollarıdır. Telif hakkı gücünün bu boyutunun azaltılmasında doğal 
ilk adım, "
+"özel küçük miktarlardaki çalışmanın, ticari ilişki içinde olmayan 
bireyler "
+"arasında kopyalanmasına ve dağıtılmasına izin vermektir. Bu, telif 
hakkı "
+"polisinin insanların özel hayatlarına girmesini önler ancak bu, 
yayınlanan "
+"çalışmaların satışları üzerinde muhtemelen az etkiye sahip 
olacaktır. "
+"(Shrink-wrap lisanslarının bu gibi kopyalamanın kısıtlanmasında telif "
+"hakkının yerine geçmesi için kullanılamamasını sağlamak için başka 
yasal "
+"adımların atılması gerekli olabilir.) Napster’da olan tecrübeler "
+"göstermektedir ki, ticari olmayan aynen yeniden dağıtımın halka 
sunulmasına "
+"da izin vermeliyiz, halkın büyük bir çoğunluğu kopyalamak ve paylaşmak 
"
+"isterken ve bu çalışmaları yararlı bulurken, yalnızca acımasız 
önlemler "
+"bunları durduracaktır ve kamu, istediği şeyi almayı hak etmektedir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For novels, and in general for works that are used for entertainment, "
+"noncommercial verbatim redistribution may be sufficient freedom for the "
+"readers. Computer programs, being used for functional purposes (to get jobs "
+"done), call for additional freedoms beyond that, including the freedom to "
+"publish an improved version. See &ldquo;Free Software Definition,&rdquo; in "
+"this book, for an explanation of the freedoms that software users should "
+"have. But it may be an acceptable compromise for these freedoms to be "
+"universally available only after a delay of two or three years from the "
+"program's publication."
+msgstr ""
+"Romanlar ve genel olarak eğlence için kullanılan çalışmalar için, 
ticari "
+"olmayan aynen yeniden dağıtım, okuyucular için yeterli özgürlük "
+"sağlayabilir. Fonksiyonel amaçlar için (işleri yaptırmak için) 
kullanılmakta "
+"olan bilgisayar programları, gelişmiş bir sürümün yayınlanmasına 
ilişkin "
+"özgürlüğü içererek bunun ötesinde ek özgürlükleri gerektirmektedir. 
Yazılım "
+"kullanıcılarının sahip olması gereken özgürlüklerin açıklaması 
için, bu "
+"kitaptaki &ldquo;Özgür Yazılım Tanımına&rdquo; bakınız. Ancak 
programın "
+"yayınlanmasından itibaren yalnızca iki ya da üç yıllık bir gecikmeden 
sonra "
+"bu özgürlüklerin evrensel olarak mevcut olması için bu, kabul edilebilir 
bir "
+"uzlaşmadır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Changes like these could bring copyright into line with the public's wish to "
+"use digital technology to copy. Publishers will no doubt find these "
+"proposals &ldquo;unbalanced&rdquo;; they may threaten to take their marbles "
+"and go home, but they won't really do it, because the game will remain "
+"profitable and it will be the only game in town."
+msgstr ""
+"Bu gibi değişiklikler, telif haklarını, kamunun bu içerikleri kopyalamak 
"
+"için dijital teknolojiyi kullanılması isteğiyle aynı çizgiye getirir. "
+"Yayıncılar hiç şüphesiz ki bu önerileri &ldquo;dengesiz&rdquo; 
bulacaktır; "
+"yayıncılar, insanları bilyelerini alıp eve gitmekle tehdit edebilir ancak 
"
+"bunu gerçekten de yapmazlar, çünkü oyun yine de kârlıdır ve bu, mevcut 
tek "
+"oyundur."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"As we consider reductions in copyright power, we must make sure media "
+"companies do not simply replace it with end-user license agreements. It "
+"would be necessary to prohibit the use of contracts to apply restrictions on "
+"copying that go beyond those of copyright. Such limitations on what mass-"
+"market nonnegotiated contracts can require are a standard part of the US "
+"legal system."
+msgstr ""
+"Telif hakkı gücündeki indirgemeleri değerlendirdiğimizde, medya "
+"firmalarının, bunu, son kullanıcı lisans anlaşmalarıyla 
değiştirmediğinden "
+"emin olmalıyız. Telif haklarının ötesine geçen, kopyalama üzerinde 
kısıtlama "
+"uygulamak için sözleşmelerin kullanılmasının engellenmesi gereklidir. 
Geniş "
+"pazarlı sektörler için bu tip tartışılmamış kısıtlamalar A.B.D. 
hukuk "
+"sisteminin standart bir parçası olmayı gerektirebilir."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "A personal note"
+msgstr "Kişisel bir not"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"I am a software designer, not a legal scholar. I've become concerned with "
+"copyright issues because there's no avoiding them in the world of computer "
+"networks <a href=\"#footnote3\">[3]</a>. As a user of computers and "
+"networks for thirty years, I value the freedoms that we have lost, and the "
+"ones we may lose next. As an author, I can reject the romantic mystique of "
+"the author as semidivine <a href=\"words-to-avoid.html#Creator\">creator</"
+"a>, often cited by publishers to justify increased copyright powers for "
+"authors&mdash;powers which these authors will then sign away to publishers."
+msgstr ""
+"Ben resmi olarak bir bilim adamı değil, bir yazılım tasarımcısıyım. 
Telif "
+"hakkı konularıyla aşina oldum çünkü İnternet dünyasında bunlardan 
kaçmanın "
+"yolu yoktur. Otuz yıldır bilgisayar ve İnternet<a 
href=\"#footnote3\">[3]</"
+"a> kullanan biri olarak, kaybetmiş olduğum ve ileride kaybedebileceğim "
+"özgürlüklere değer veriyorum. Bir yazar olarak, genelde yayıncılar "
+"tarafından yazarların telif hakkı gücünü, ki daha sonra yazar 
tarafından "
+"yayıncılara devredilmektedir, arttırmak için yazarlara atfedilmiş olan 
yarı "
+"ilahi <a href=\"words-to-avoid.html#Creator\">yaratıcı</a> romantik esrarı 
"
+"reddedebilirim."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Most of this article consists of facts and reasoning that you can check, and "
+"proposals on which you can form your own opinions. But I ask you to accept "
+"one thing on my word alone: that authors like me don't deserve special power "
+"over you. If you wish to reward me further for the software or books I have "
+"written, I would gratefully accept a check&mdash;but please don't surrender "
+"your freedom in my name."
+msgstr ""
+"Bu yazının çoğunluğu, kontrol edebileceğiniz gerçeklerden ve 
nedenlerden ve "
+"üzerinde kendi fikirlerinizi oluşturabileceğiniz tekliflerden 
oluşmaktadır. "
+"Ancak sizden yalnızca tek bir şeyi kabul etmenizi istiyorum: benim gibi "
+"yazarlar sizin üzerinizde özel bir gücü hak etmiyor. Yazmış olduğum 
yazılım "
+"ya da kitaplar için beni ödüllendirmek isterseniz, teşekkür olarak bir 
çek "
+"kabul edebilirim, ama lütfen özgürlüğünüzü teslim etmeyin."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "Footnotes"
+msgstr "Dipnotlar"
+
+# type: Content of: <ol><li>
+msgid ""
+"<a id=\"footnote1\"></a>Since renamed to the unpronounceable CBDTPA, for "
+"which a good mnemonic is, &ldquo;Consume, But Don't Try Programming Anything,"
+"&rdquo; but it really stands for the &ldquo;Consumer Broadband and Digital "
+"Television Promotion Act.&rdquo;"
+msgstr ""
+"<a id=\"footnote1\"></a>Telaffuz edilemeyen CBDTPA olarak adı "
+"değiştirilmiştir, &ldquo;Tüket Ama Hiçbirşey Programlamaya 
Çalışma'nın"
+"\" (Consume, But Don’t Try Programming Anything)&rdquo; kısaltması olarak 
"
+"akılda tutulabilir ancak aslında &ldquo;Tüketici Geniş Bant ve Dijital "
+"Televizyon Promosyon Hareketinin&rdquo; kısaltmasıdır."
+
+# type: Content of: <ol><li>
+msgid ""
+"<a id=\"footnote2\"></a>If you would like to help, I recommend the Web sites "
+"<a href=\"http://defectivebydesign.org\";>DefectiveByDesign.org</a>, <a href="
+"\"http://publicknowledge.org\";>publicknowledge.org</a> and <a href=\"http://";
+"www.eff.org\">www.eff.org</a>."
+msgstr ""
+"<a id=\"footnote2\"></a>Yardım etmek isterseniz, <a href=\"http://";
+"defectivebydesign.org\">DefectiveByDesign.org</a>, <a href=\"http://";
+"publicknowledge.org\">publicknowledge.org</a> ve <a href=\"http://www.eff.org";
+"\">www.eff.org</a>."
+
+# type: Content of: <ol><li>
+msgid ""
+"<a id=\"footnote3\"></a>The Internet being the largest of the world's "
+"computer networks."
+msgstr ""
+"<a id=\"footnote3\"></a>İnternet, dünyadaki bilgisayar ağlarının en "
+"büyüğüdür."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"This essay is published in <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
+"software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society: The Selected "
+"Essays of Richard M. Stallman</cite></a>"
+msgstr ""
+"Bu yazı <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";
+"\"><cite>Özgür Yazılım, Özgür Toplum: Richard M. Stallman Seçilmiş 
Yazıları</"
+"cite></a> kitabında yayınlanmıştır"
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other corrections "
+"or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın <a 
href=\"/"
+"contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan 
bağlantıları ve "
+"başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Bu makale için çeviri göndermek veya çevirileri düzenlemek için lütfen 
<a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">çeviriler hakkındakı "
+"BENİOKU</a> dosyasına bakınız."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2002, 2003, 2007 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2002, 2003, 2007 Free Software Foundation, Inc."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+"worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+"copyright notice, are preserved."
+msgstr ""
+"Bu makalenin tamamının kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve 
dağıtılmasına, "
+"ücret talep etmeksizin, herhangi bir ortamda, bu notu ve yazar hakkı "
+"bildirisini korumak şartıyla, dünya çapında izin verilmiştir."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>\n"
+"<ul>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"<a href=\"http://yzgrafik.ege.edu.tr/~tekrei/\";>Tahir Emre Kalaycı</a>\n"
+"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
+"a>,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Çiğdem Özşar,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Birkan Sarıfakıoğlu,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Serkan Çapkan,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"İzlem Gözükeleş,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"</ul>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start
+msgid "Updated:"
+msgstr "Son Güncelleme:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr ""
+"Bu sayfanın diğer dillere <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">çevirileri</a>:"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]