www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy push-copyright-aside.html po/pus...


From: Ali Servet Donmez
Subject: www/philosophy push-copyright-aside.html po/pus...
Date: Tue, 12 Jan 2010 15:09:46 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Ali Servet Donmez <exalted>   10/01/12 15:09:46

Modified files:
    philosophy   : push-copyright-aside.html 
Added files:
    philosophy/po : push-copyright-aside.tr.po 

Log message:
    New translation.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/push-copyright-aside.html?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/push-copyright-aside.tr.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: push-copyright-aside.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/push-copyright-aside.html,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- push-copyright-aside.html  17 Oct 2009 10:34:05 -0000   1.9
+++ push-copyright-aside.html  12 Jan 2010 15:09:41 -0000   1.10
@@ -126,7 +126,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2009/10/17 10:34:05 $
+$Date: 2010/01/12 15:09:41 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
@@ -165,6 +165,8 @@
 <li><a 
href="/philosophy/push-copyright-aside.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
 <!-- Polish -->
 <li><a 
href="/philosophy/push-copyright-aside.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Turkish -->
+<li><a 
href="/philosophy/push-copyright-aside.tr.html">T&#x00fc;rk&#x00e7;e</a>&nbsp;[tr]</li>
 <!-- Chinese (Simplified) -->
 <li><a 
href="/philosophy/push-copyright-aside.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
 </ul>

Index: po/push-copyright-aside.tr.po
===================================================================
RCS file: po/push-copyright-aside.tr.po
diff -N po/push-copyright-aside.tr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ po/push-copyright-aside.tr.po    12 Jan 2010 15:09:44 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,312 @@
+# Turkish translations for push-copyright-aside.html package
+# push-copyright-aside.html paketi için Türkçe çeviriler
+# Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the 
push-copyright-aside.html package.
+# Tahir Emre Kalaycı <address@hidden>, 2009.
+# Çiğdem Özşar, 2009.
+# Birkan Sarıfakıoğlu, 2009.
+# Serkan Çapkan, 2009.
+# İzlem Gözükeleş, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: push-copyright-aside.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-10-18 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-01-12 16:07+0100\n"
+"Last-Translator: Tahir Emre Kalaycı <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Science must &ldquo;push copyright aside&rdquo; - GNU Project - Free "
+"Software Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Bilim, Telif Hakkını Bir Kenara 'İtmelidir' - GNU Projesi - Özgür 
Yazılım "
+"Vakfı (FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "Science must &ldquo;push copyright aside&rdquo;"
+msgstr "Bilim, Telif Hakkını Bir Kenara 'İtmelidir'"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "by <strong>Richard M. Stallman</strong>"
+msgstr "Yazan: <strong>Richard M. Stallman</strong>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "<em>This article appeared in <em>Nature Webdebates</em> in 2001</em>"
+msgstr "<em>Bu yazı 2001'de <em>Nature Webdebates</em>'de 
yayınlanmıştır</em>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It should be a truism that the scientific literature exists to disseminate "
+"scientific knowledge, and that scientific journals exist to facilitate the "
+"process. It therefore follows that rules for use of the scientific "
+"literature should be designed to help achieve that goal."
+msgstr ""
+"Bilimsel literatürün bilimsel bilgiyi yaymak ve bilimsel dergilerin bu "
+"süreci kolaylaştırmak için var olduğu herkes tarafından bilinen bir "
+"gerçektir. Bu nedenle, bilimsel literatürün kullanımına ilişkin 
kuralların, "
+"bu hedefi gerçekleştirmeye yardımcı olmak için tasarlanması gerekir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The rules we have now, known as copyright, were established in the age of "
+"the printing press, an inherently centralized method of mass-production "
+"copying. In a print environment, copyright on journal articles restricted "
+"only journal publishers&mdash;requiring them to obtain permission to publish "
+"an article&mdash;and would-be plagiarists. It helped journals to operate and "
+"disseminate knowledge, without interfering with the useful work of "
+"scientists or students, either as writers or readers of articles. These "
+"rules fit that system well."
+msgstr ""
+"Telif hakkı olarak bilinen ve şimdi sahip olduğumuz kurallar, büyük 
hacimli "
+"üretim kopyalamasının yapısal olarak merkezi yöntemi olan baskılama "
+"zamanında oluşturulmuştur. Bir baskılama ortamında, dergiler üzerindeki 
"
+"telif hakkı yalnızca dergi yayıncılarını kısıtlamaktaydı, bir 
makaleyi "
+"yayınlamak için izin almalarını gerektiriyordu, aksi takdirde aşırmacı 
"
+"olacaklardı. Bu, makalelerin yazarları ya da okuyucuları olarak bilim "
+"adamlarının ya da öğrencilerin yararlı çalışmalarına müdahale 
etmeksizin "
+"dergilerin bilgiyi işletmesine ve yaymasına yardımcı oldu. Bu kurallar 
söz "
+"konusu sisteme uygundur."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The modern technology for scientific publishing, however, is the World Wide "
+"Web. What rules would best ensure the maximum dissemination of scientific "
+"articles, and knowledge, on the Web? Articles should be distributed in "
+"nonproprietary formats, with open access for all. And everyone should have "
+"the right to &ldquo;mirror&rdquo; articles&mdash;that is, to republish them "
+"verbatim with proper attribution."
+msgstr ""
+"Ancak bilimsel yayınların yayınlanması için kullanılan modern 
teknoloji, "
+"World Wide Web’dir. Web üzerinde bilimsel makalelerin ve bilginin en iyi "
+"şekilde dağıtılmasını hangi kurallar sağlayacaktır? Makaleler, herkes 
için "
+"erişimi sağlayan özel mülk olmayan biçimlerde dağıtılmalıdır. Ve 
herkes "
+"makaleleri “yansıtma” hakkına sahip olmalıdır; başka bir deyişle, 
uygun "
+"atıfla bu makaleleri aynen yeniden yayınlama hakkına sahip olmalıdır. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"These rules should apply to past as well as future articles, when they are "
+"distributed in electronic form. But there is no crucial need to change the "
+"present copyright system as it applies to paper publication of journals "
+"because the problem is not in that domain."
+msgstr ""
+"Bu kurallar, elektronik biçimde dağıtıldıklarında gelecekteki ve 
geçmişteki "
+"makalelere uygulanmalıdır. Ancak dergilerin kağıt yayınına 
uygulandığı "
+"şekliyle mevcut telif hakkı sisteminin değiştirilmesi için hiçbir ciddi 
"
+"gereksinim yoktur çünkü problem bu alanda değildir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Unfortunately, it seems that not everyone agrees with the truisms that began "
+"this article. Many journal publishers appear to believe that the purpose of "
+"scientific literature is to enable them to publish journals so as to collect "
+"subscriptions from scientists and students. Such thinking is known as &ldquo;"
+"confusion of the means with the ends&rdquo;."
+msgstr ""
+"Maalesef, öyle görünüyor ki, herkes bu makalenin başındaki gerçeklere "
+"katılmamaktadır. Birçok dergi yayıncısı, bilimsel literatürün 
hedefinin, "
+"bilim adamlarından ve öğrencilerden üye aidatı toplayarak, dergi "
+"yayınlamalarını olanaklı kılmak olduğuna inanmaktadır. Bu gibi bir 
düşünce, "
+"“niyetlerle sonuçların karıştırılması” olarak bilinmektedir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Their approach has been to restrict access even to read the scientific "
+"literature to those who can and will pay for it. They use copyright law, "
+"which is still in force despite its inappropriateness for computer networks, "
+"as an excuse to stop scientists from choosing new rules."
+msgstr ""
+"Yaklaşımları, bilimsel literatürü okuyabilecek ve bunun için ücret "
+"ödeyebilecek kimselerin bile erişimini kısıtlamak olmuştur. Bilim "
+"adamlarının yeni kurallar seçmelerini durdurmak için bir özür olarak, "
+"İnternet için uygun olmasalar bile hâlâ yürürlükte olan telif hakkı 
kanununu "
+"kullanmaktadırlar. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For the sake of scientific cooperation and humanity's future, we must reject "
+"that approach at its root&mdash;not merely the obstructive systems that have "
+"been instituted, but the mistaken priorities that inspired them."
+msgstr ""
+"Bilimsel işbirliği ve insanlığın geleceği için, bu yaklaşımı 
kökünden "
+"reddetmeliyiz, yalnızca kurulmuş engelleyici sistemleri değil ayrıca 
onları "
+"esinlendiren hatalı önceliklerini de reddetmeliyiz."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Journal publishers sometimes claim that online access requires expensive "
+"high-powered server machines, and that they must charge access fees to pay "
+"for these servers. This &ldquo;problem&rdquo; is a consequence of its own "
+"&ldquo;solution.&rdquo; Give everyone the freedom to mirror, and libraries "
+"around the world will set up mirror sites to meet the demand. This "
+"decentralized solution will reduce network bandwidth needs and provide "
+"faster access, all the while protecting the scholarly record against "
+"accidental loss."
+msgstr ""
+"Dergi yayıncıları bazen çevrimiçi erişimin, pahalı yüksek güçlü 
sunucu "
+"makinelerini gerektirdiğini ve bu sunucular için ödeme yapmak için 
erişim "
+"ücreti almak zorunda olduklarını ifade etmektedir. Bu “problem” kendi "
+"“çözümünün” bir sonucudur. Herkese \"yansıtma\" özgürlüğü 
verin, dünya "
+"genelinde kütüphaneler, isteği karşılamak için yansı siteleri 
kuracaktır. "
+"Bu merkezi olmayan çözüm, bilgi dolu kayıtların kazara kaybolmasına 
karşı "
+"koruma sağlarken, İnternet bant genişliği ihtiyaçlarını azaltacak ve 
daha "
+"hızlı erişim sağlayacaktır. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Publishers also argue that paying the editors requires charging for access. "
+"Let us accept the assumption that editors must be paid; this tail need not "
+"wag the dog. The cost of editing for a typical paper is between 1% and 3% of "
+"the cost of funding the research to produce it. Such a small percentage of "
+"the cost can hardly justify obstructing the use of the results."
+msgstr ""
+"Yayıncılar ayrıca yayına hazırlayanlara [:editor] para ödenmesinin, 
erişim "
+"için ücret alınmasını gerektirdiğini söylemektedir. Yayına 
hazırlayanlara "
+"ücret ödenmesi gerektiği varsayımını kabul edelim; bu durum bizi 
zorlamaz. "
+"Tipik bir makale için maliyet, araştırmayı üretmek için gerekli 
finansmanın "
+"maliyetinin % 1’i ilâ % 3’ü arasındadır. Maliyetin bu gibi küçük 
bir "
+"yüzdesi, sonuçların kullanımının engellenmesini oldukça zor haklı "
+"gösterebilir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Instead, the cost of editing could be recovered, for example, through page "
+"charges to the authors, who can pass these on to the research sponsors. The "
+"sponsors should not mind, given that they currently pay for publication in a "
+"more cumbersome way, through overhead fees for the university library's "
+"subscription to the journal. By changing the economic model to charge "
+"editing costs to the research sponsors, we can eliminate the apparent need "
+"to restrict access. The occasional author who is not affiliated with an "
+"institution or company, and who has no research sponsor, could be exempted "
+"from page charges, with costs levied on institution-based authors."
+msgstr ""
+"Bunun yerine, yayına hazırlamanın maliyeti telafi edilebilir, örneğin, 
bu, "
+"bunları, araştırma sponsorlarına aktarabilen yazarlara sayfa ücretleri "
+"ödenmesiyle sağlanabilir. Sponsorlar, buna aldırmayacaklardır, çünkü 
yayın "
+"için, üniversite kütüphanesinin dergi aboneliği için ödedikleri ek "
+"ücretlerle halen oldukça külfetli bir ödeme yapmaktadırlar. Araştırma "
+"sponsorlarına yayına hazırlama maliyetlerini yüklemek için ekonomik 
modeli "
+"değiştirerek, erişimin kısıtlanmasına ilişkin görünen ihtiyacı 
ortadan "
+"kaldırabiliriz. Bir kurum ya da firmaya üye olmayan ve araştırma 
sponsoruna "
+"sahip olmayan bir yazar, kurum-temelli yazarlardan zorla toplanan "
+"maliyetlerle birlikte sayfa ücretlerinden muaf tutulmalıdır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Another justification for access fees to online publications is to fund "
+"conversion of the print archives of a journal into online form. That work "
+"needs to be done, but we should seek alternative ways of funding it that do "
+"not involve obstructing access to the result. The work itself will not be "
+"any more difficult, or cost any more. It is self-defeating to digitize the "
+"archives and waste the results by restricting access."
+msgstr ""
+"Çevrimiçi yayınlara erişim için başka bir yol, bir derginin baskı "
+"arşivlerinin çevrimiçi biçime dönüşümünün finansmanıdır. Bu işin 
yapılması "
+"gereklidir ancak sonuca ilişkin engelleyici erişimi içermeyen finansmanın 
"
+"alternatif yollarını aramalıyız. Çalışmanın kendisi herhangi bir 
zorluk "
+"çıkarmayacak ya da artık daha fazla maliyet oluşturmayacaktır. 
Arşivlerin "
+"sayısal hale getirilmesi ve erişimin kısıtlanmasıyla bunların çöpe 
atılması "
+"kötü bir durumdur."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The US Constitution says that copyright exists &ldquo;to promote the "
+"progress of science&rdquo;. When copyright impedes the progress of science, "
+"science must push copyright out of the way."
+msgstr ""
+"ABD Anayasası, telif hakkının amacının “bilimin ilerlemesini 
desteklemek” "
+"olduğunu söylemektedir. Telif hakkı bilimin ilerlemesine engel olduğunda, 
"
+"bilim, telif hakkını bir kenara itmelidir."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
+"corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın <a 
href=\"/"
+"contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan 
bağlantıları ve "
+"başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Bu makale için çeviri göndermek veya çevirileri düzenlemek için lütfen 
<a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">çeviriler hakkındakı "
+"BENİOKU</a> dosyasına bakınız."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 2001 Richard M. Stallman <br /> Verbatim copying and "
+"distribution of this entire article is permitted in any medium without "
+"royalty provided this notice is preserved."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 2001 Richard M. Stallman <br /> Bu makalenin tamamının "
+"kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve dağıtılmasına, ücret talep 
etmeksizin, "
+"herhangi bir ortamda, bu notu ve yazar hakkı bildirisini korumak şartıyla, 
"
+"dünya çapında izin verilmiştir."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>\n"
+"<ul>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"<a href=\"http://yzgrafik.ege.edu.tr/~tekrei/\";>Tahir Emre Kalaycı</a>\n"
+"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
+"a>,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Çiğdem Özşar,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Birkan Sarıfakıoğlu,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Serkan Çapkan,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"İzlem Gözükeleş,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"</ul>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+msgid "Updated:"
+msgstr "Son Güncelleme:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr ""
+"Bu sayfanın diğer dillere <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">çevirileri</a>:"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]