www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy free-sw.af.html free-sw.ar.html ...


From: Yavor Doganov
Subject: www/philosophy free-sw.af.html free-sw.ar.html ...
Date: Fri, 29 Jan 2010 09:26:00 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  10/01/29 09:26:00

Modified files:
    philosophy   : free-sw.af.html free-sw.ar.html free-sw.bg.html 
             free-sw.fr.html free-sw.sk.html free-sw.sr.html 
             free-sw.tr.html x.fr.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-sw.af.html?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-sw.ar.html?cvsroot=www&r1=1.20&r2=1.21
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-sw.bg.html?cvsroot=www&r1=1.23&r2=1.24
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-sw.fr.html?cvsroot=www&r1=1.57&r2=1.58
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-sw.sk.html?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-sw.sr.html?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-sw.tr.html?cvsroot=www&r1=1.23&r2=1.24
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/x.fr.html?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11

Patches:
Index: free-sw.af.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-sw.af.html,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- free-sw.af.html   26 Nov 2009 09:26:09 -0000   1.14
+++ free-sw.af.html   29 Jan 2010 09:25:51 -0000   1.15
@@ -44,19 +44,20 @@
  <li>Die vryheid om kopie&euml; te herversprei sodat jy jou naaste kan help
 (vryheid 2).
  </li>
- <li>The freedom to improve the program, and release your improvements (and
-modified versions in general) to the public, so that the whole community
-benefits (freedom 3). Access to the source code is a precondition for this.
+ <li>The freedom to distribute copies of your modified versions to others
+(freedom 3). By doing this you can give the whole community a chance to
+benefit from your changes. Access to the source code is a precondition for
+this.
  </li>
 </ul>
 
 <p>
-'n Program is vrye sagteware as gebruikers al hierdie vryhede geniet. Dus
-behoort dit jou vry te staan om kopie&euml; te herversprei, hetsy met of
-sonder veranderinge, hetsy gratis of deur 'n verspreidingsfooi te vra, vir
-<a href="#exportcontrol">enigeen op enige plek</a>.&nbsp; Om vry te wees om
-hierdie dinge te doen beteken (onder andere) dat jy nie vir toestemming hoef
-te vra of te betaal nie.
+A program is free software if users have all of these freedoms. Thus, you
+should be free to redistribute copies, either with or without modifications,
+either gratis or charging a fee for distribution, to <a
+href="#exportcontrol">anyone anywhere</a>. Being free to do these things
+means (among other things) that you do not have to ask or pay for permission
+to do so.
 </p>
 
 <p>
@@ -69,33 +70,31 @@
 </p>
 
 <p>
-Die vryheid om 'n program te hardloop beteken dat enige soort persoon of
-organisasie vry is om dit op enige soort rekenaarstelsel te gebruik vir
-enige soort werk of doeleinde, sonder dat daar vereis word om dit an die
-ontwikkelaar of enige besondere instansie tekommunikeer. Met hierdie
-vryheid is die gebruiker se doelwit belangriker, nie die ontwikkelaar s'n
-nie; jy as 'n gebruiker is vry om 'n program te gebruik vir jou doeleindes
-en as jy dit aan iemand anders versprei, is daardie persoon dan vry om dit
-vir sy eie doeleindes te gebruik en is jy nie geregtig om beperkinge op
-daardie persoon tel&ecirc; nie.
+The freedom to run the program means the freedom for any kind of person or
+organization to use it on any kind of computer system, for any kind of
+overall job and purpose, without being required to communicate about it with
+the developer or any other specific entity. In this freedom, it is the
+<em>user's</em> purpose that matters, not the <em>developer's</em> purpose;
+you as a user are free to run the program for your purposes, and if you
+distribute it to someone else, she is then free to run it for her purposes,
+but you are not entitled to impose your purposes on her.
 </p>
 
 <p>
-Die vryheid om kopie&euml; te herversprei moet bin&ecirc;re of uitvoerbare
-vorms van die program, asook die bronkode insluit vir beidie onveranderde en
-veranderde weergawes.&nbsp; (Die verspreiding van programme in uitvoerbare
-vorm is nodig vir gerief van installasie op vrye bedryfstelsels)&nbsp; Dit
-is aanvaarbaar as daar geen manier is om 'n bin&ecirc;re of uitvoerbare vorm
-van 'n sekere program te skep nie (aangesien sekere tale hierdie kenmerk nie
-ondersteun nie), maar jy behoort die vryheid te h&ecirc; om sulke vorme te
-versprei as jy 'n manier vind of ontwikkel om dit te kan maak.
+The freedom to redistribute copies must include binary or executable forms
+of the program, as well as source code, for both modified and unmodified
+versions. (Distributing programs in runnable form is necessary for
+conveniently installable free operating systems.) It is OK if there is no
+way to produce a binary or executable form for a certain program (since some
+languages don't support that feature), but you must have the freedom to
+redistribute such forms should you find or develop a way to make them.
 </p>
 
 <p>
-Ten einde die vryheid om veranderinge te maak en verbeterde weergawes te
-implementeer, betekenisvol te maak, moet jy toegang tot die bronkode van die
-program h&ecirc;. Daarom is toegang tot die bronkode 'n voorvereiste vir
-vrye sagteware.
+In order for freedoms 1 and 3 (the freedom to make changes and the freedom
+to publish improved versions) to be meaningful, you must have access to the
+source code of the program. Therefore, accessibility of source code is a
+necessary condition for free software.
 </p>
 
 <p>
@@ -112,9 +111,18 @@
 <p>
 One important way to modify a program is by merging in available free
 subroutines and modules. If the program's license says that you cannot
-merge in a suitably-licensed existing module, such as if it requires you to
-be the copyright holder of any code you add, then the license is too
-restrictive to qualify as free.
+merge in a suitably licensed existing module &mdash; for instance, if it
+requires you to be the copyright holder of any code you add &mdash; then the
+license is too restrictive to qualify as free.
+</p>
+
+<p>
+Freedom 3 includes the freedom to use release your modified versions as free
+software. A free license may also permit other ways of releasing them; in
+other words, it does not have to be a <a
+href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a> license. However, a license
+that requires modified versions to be nonfree does not qualify as a free
+license.
 </p>
 
 <p>
@@ -135,8 +143,8 @@
 </p>
 
 <p>
-<q>Free software</q> does not mean <q>non-commercial.</q> A free program
-must be available for commercial use, commercial development, and commercial
+<q>Free software</q> does not mean <q>noncommercial.</q> A free program must
+be available for commercial use, commercial development, and commercial
 distribution. Commercial development of free software is no longer unusual;
 such free commercial software is very important. You may have paid money to
 get copies of free software, or you may have obtained copies at no charge.
@@ -160,9 +168,9 @@
 such a rule still leaves you the choice of whether to publish your version
 at all.) Rules that require release of source code to the users for
 versions that you put into public use are also acceptable. It is also
-acceptable for the license to require that, if you have distributed a
-modified version and a previous developer asks for a copy of it, you must
-send one, or that you identify yourself on your modifications.
+acceptable for the license to require that you identify your modifications
+as yours, or that, if you have distributed a modified version and a previous
+developer asks for a copy of it, you must send one.
 </p>
 
 <p>
@@ -171,7 +179,7 @@
 legally for everyone. But <a
 href="/philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware">non-copylefted
 free software</a> also exists. We believe there are important reasons why
-<a href="/philosophy/pragmatic.html"> it is better to use copyleft</a>, but
+<a href="/philosophy/pragmatic.html">it is better to use copyleft</a>, but
 if your program is non-copylefted free software, it is still basically
 ethical.
 </p>
@@ -196,35 +204,32 @@
 </p>
 
 <p>
-Die meeste vrye sagteware lisensies is gebaseer op kopiereg en daar bestaan
-beperkinge op watter soorte vereistes deur middel van kopiereg opgel&ecirc;
-kan word. As 'n kopiereggebaseerde lisensie vryheid op bostaande wyse
-beskryf respekteer is dit onwaarskynlik dat daar die een of ander probleem
-sou opduik wat nie voorsien kon word nie (alhoewel dit van tyd tot tyd wel
-gebeur). Sommige vrye sagteware lisensies is egter gebaseer op kontrakte en
-kontrakte kan 'n baie weier reeks beperkinge oplê. Dit beteken dat daar
-baie moontlike maniere is waarop so 'n lisensie onaanvaarbaar beperkend en
-nie-vry kan wees nie.
+Most free software licenses are based on copyright, and there are limits on
+what kinds of requirements can be imposed through copyright. If a
+copyright-based license respects freedom in the ways described above, it is
+unlikely to have some other sort of problem that we never anticipated
+(though this does happen occasionally). However, some free software
+licenses are based on contracts, and contracts can impose a much larger
+range of possible restrictions. That means there are many possible ways
+such a license could be unacceptably restrictive and nonfree.
 </p>
 
 <p>
-Dit is onmoontlik om al die maniere te lys waarop dit moontlik kan gebeur.
-As 'n kontrakgebaseerde lisensie 'n gebruiker op 'n ongewone wyse beperk wat
-nie moontlik is met lisensies wat op kopiereg gegrond is nie en wat nie hier
-as aanvaarbaar gelys word nie, sal dit waarskynlik oorweeg moet word en in
-alle waarskynlikheid nie aanvaar word as vrye sagteware nie.
+We can't possibly list all the ways that might happen. If a contract-based
+license restricts the user in an unusual way that copyright-based licenses
+cannot, and which isn't mentioned here as legitimate, we will have to think
+about it, and we will probably conclude it is nonfree.
 </p>
 
 <p>
-Wanneer daar oor vrye sagteware gepraat word is dit beter om begrippe soos
-"weggee" of "gratis" te gebruik omadt daardie begrippe impliseer dat dit oor
-prys alleen gaan en nie vryheid nie.&nbsp; Sommige algemene begrippe soos
-kopieregskending (piracy) sluit opinies in wat ons hoop u nie ondersteun
-nie.&nbsp; <a href="http://www.gnu.org/philosophy/words-to-avoid.html";>Sien
-verwarrende woorde en frases wat vermy moet word</a> vir 'n bespreking oor
-hierdie begrippe.&nbsp; Daar is ook 'n lys van <a
-href="http://www.gnu.org/philosophy/fs-translations.html";>vertalings van vry
-sagteware</a> in verskeie tale.
+When talking about free software, it is best to avoid using terms like
+<q>give away</q> or <q>for free,</q> because those terms imply that the
+issue is about price, not freedom. Some common terms such as <q>piracy</q>
+embody opinions we hope you won't endorse. See <a
+href="/philosophy/words-to-avoid.html">Confusing Words and Phrases that are
+Worth Avoiding</a> for a discussion of these terms. We also have a list of
+proper <a href="/philosophy/fs-translations.html">translations of <q>free
+software</q></a> into various languages.
 </p>
 
 <p>
@@ -253,17 +258,17 @@
 </p> 
 
 <p>
-As u oorweeg om 'n nuwe lisensie te skryf, kontak asseblief die Vrye
-sagtewarestigting (FSF) by die bogenoemde adres. Die vervuiling van
-sagteware lisensies beteken dat daar van gebruikers meer werk geverg word om
-hierdie lisensies te verstaan; ons mag kan help om 'n bestaande sagteware
-lisensie te vind wat aan u behoeftes voldoen.
+If you are contemplating writing a new license, please contact the Free
+Software Foundation first by writing to that address. The proliferation of
+different free software licenses means increased work for users in
+understanding the licenses; we may be able to help you find an existing free
+software license that meets your needs.
 </p>
 
 <p>
-As dit nie moontlik is nie en u regtig 'n nuwe lisensie benodig, kan ons u
-help om te verseker dat die lisensie werklik 'n Vrye Sagteware lisensie is
-en sodoende verskeie praktiese probleme vermy.
+If that isn't possible, if you really need a new license, with our help you
+can ensure that the license really is a free software license and avoid
+various practical problems.
 </p>
 
 <h2 id="beyond-software">Verder as Sagteware</h2>
@@ -307,6 +312,17 @@
 <ul>
 
 <li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.89&amp;r2=1.90";>Version
+1.90</a>: Clarify that freedom 3 means the right to distribute copies of
+your own modified or improved version, not a right to participate in someone
+else's development project.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89";>Version
+1.89</a>: Freedom 3 includes the right to release modified versions as free
+software.</li>
+
+<li><a
 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80";>Version
 1.80</a>: Freedom 1 must be practical, not just theoretical; i.e., no
 tivoization.</li>
@@ -426,7 +442,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Opgedateer:
 
-$Date: 2009/11/26 09:26:09 $
+$Date: 2010/01/29 09:25:51 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: free-sw.ar.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-sw.ar.html,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -b -r1.20 -r1.21
--- free-sw.ar.html   27 Oct 2009 20:26:13 -0000   1.20
+++ free-sw.ar.html   29 Jan 2010 09:25:51 -0000   1.21
@@ -42,16 +42,20 @@
  </li>
  <li>حرية إعادة توزيع نسخ وعندها ستتمكن من م
ساعدة جارك (حرية 2).
  </li>
- <li>حرية تحسين البرنامج، وإصدار تحسيناتك 
(والنسخ المعدلة بشكل عام) للعامة،
-وعندها يستفيد المجتمع كله (الحرية 3). الوصول 
إلى الشيفرة المصدرية لازم لهذا.
+ <li>The freedom to distribute copies of your modified versions to others
+(freedom 3). By doing this you can give the whole community a chance to
+benefit from your changes. Access to the source code is a precondition for
+this.
  </li>
 </ul>
 
 <p>
-يصبح البرنامج حرا إذا امتلك مستخدموه كل 
هذه الحريات. لذلك، يجب أن تكون حرا
-في إعادة توزيع نسخ، سواءً مع أو بدون 
تعديلات، سواءً مجانا أو بمقابل أجر
-للتوزيع، <a href="#exportcontrol">لأي شخص في أي م
كان</a>. كونك حرا لفعل هذه
-الأشياء يعني ضمن ما يعنيه أنك لا تطالب 
بالدفع لأجل الإذن.
+A program is free software if users have all of these freedoms. Thus, you
+should be free to redistribute copies, either with or without modifications,
+either gratis or charging a fee for distribution, to <a
+href="#exportcontrol">anyone anywhere</a>. Being free to do these things
+means (among other things) that you do not have to ask or pay for permission
+to do so.
 </p>
 
 <p>
@@ -61,26 +65,31 @@
 </p>
 
 <p>
-حرية تشغيل البرنامج تعني حرية أي إنسان أو م
نظمة في استخدامه على أي نظام
-حاسوب، لأي نوع من المهمات والأغراض بدون أن 
يكون مطالبا بالإفشاء عنه للمطور
-أو لأي كيان آخر. في هذه الحرية، غرض <em>الم
ستخدم</em> هو المهم، وليس غرض
-<em>المطور</em>؛ أنت كمستخدم حر في تشغيل 
البرنامج لأي غرض، وإذا وزّعته إلى
-أي شخص آخر، هو حر حينئذ بتشغيله لأغراضه، 
ولكنك غير مُخول بفرض أغراضك عليه.
+The freedom to run the program means the freedom for any kind of person or
+organization to use it on any kind of computer system, for any kind of
+overall job and purpose, without being required to communicate about it with
+the developer or any other specific entity. In this freedom, it is the
+<em>user's</em> purpose that matters, not the <em>developer's</em> purpose;
+you as a user are free to run the program for your purposes, and if you
+distribute it to someone else, she is then free to run it for her purposes,
+but you are not entitled to impose your purposes on her.
 </p>
 
 <p>
-حرية إعادة توزيع النسخ يجب أن تتضمن 
الهيئتين الثنائية أو التشغيلية للبرنامج،
-بالإضافة إلى الكود المصدري، لكلا 
الإصدارين المعدل وغير المعدل. (توزيع
-البرنامج بصيغة قابلة للتشغيل ضروري لملائم
ة أنظمة التشغيل الحرة القابلة
-للتثبيت.) لا مشكلة إذا لم توجد طريقة لتوليد 
هيئة ثنائية أو قابلة للتشغيل
-لبرنامج معين (بعض اللغات لا تدعم هذه الم
يزة)، لكن يجب أن تمتلك حرية إعادة
-توزيع هذه الهيئات في حال وجدتها أو طورتها.
+The freedom to redistribute copies must include binary or executable forms
+of the program, as well as source code, for both modified and unmodified
+versions. (Distributing programs in runnable form is necessary for
+conveniently installable free operating systems.) It is OK if there is no
+way to produce a binary or executable form for a certain program (since some
+languages don't support that feature), but you must have the freedom to
+redistribute such forms should you find or develop a way to make them.
 </p>
 
 <p>
-لجعل حريتي إجراء التغييرات، ونشر النسخ الم
ُحسّنة، ذات معنى، يجب أن تمتلك
-الوصول للكود المصدري للبرنامج. لذلك، إتاحة 
الكود المصدري أمر ضروري لحرية
-البرمجيات.
+In order for freedoms 1 and 3 (the freedom to make changes and the freedom
+to publish improved versions) to be meaningful, you must have access to the
+source code of the program. Therefore, accessibility of source code is a
+necessary condition for free software.
 </p>
 
 <p>
@@ -95,9 +104,20 @@
 </p>
 
 <p>
-طريقة هامة لتعديل برنامج هي عن طريق دمجه 
بالوحدات والمخططات الحرة. إذا كانت
-رخصة البرنامج تقول أنك لا تستطيع دمجه 
بوحدة موجودة، مثل اشتراطها أن تكون
-مالك حقوق النشر لأي كود تضيفه، حينها 
الرخصة مقيدة جدا لوصفها كحرة.
+One important way to modify a program is by merging in available free
+subroutines and modules. If the program's license says that you cannot
+merge in a suitably licensed existing module &mdash; for instance, if it
+requires you to be the copyright holder of any code you add &mdash; then the
+license is too restrictive to qualify as free.
+</p>
+
+<p>
+Freedom 3 includes the freedom to use release your modified versions as free
+software. A free license may also permit other ways of releasing them; in
+other words, it does not have to be a <a
+href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a> license. However, a license
+that requires modified versions to be nonfree does not qualify as a free
+license.
 </p>
 
 <p>
@@ -115,13 +135,14 @@
 </p>
 
 <p>
-<q>البرمجيات الحرة</q> لا تعني <q>غير 
التجارية.</q> البرنامج الحر يجب أن
-يتاح للاستخدام التجاري والتطوير التجاري 
والتوزيع النجاري. التطوير التجاري
-للبرمجيات الحرة لم يعد غريبا؛ برمجيات حرة 
تجارية مماثلة مهمة جدا. قد تكون
-دفعت مالا للحصول على نسخة البرنامج الحرة 
أو قد تكون سعيت للحصول على نسخة
-بدون مقابل. لكن بغض النظر عن كيفية حصولك 
على النسخة، لديك دائما حرية نسخ
-وتعديل البرنامج، بل وحتى <a 
href="/philosophy/selling.ar.html">بيع النسخة
-</a>.
+<q>Free software</q> does not mean <q>noncommercial.</q> A free program must
+be available for commercial use, commercial development, and commercial
+distribution. Commercial development of free software is no longer unusual;
+such free commercial software is very important. You may have paid money to
+get copies of free software, or you may have obtained copies at no charge.
+But regardless of how you got your copies, you always have the freedom to
+copy and change the software, even to <a
+href="/philosophy/selling.html">sell copies</a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -130,24 +151,28 @@
 </p>
 
 <p>
-لكن القواعد حول كيفية حزم النسخة المعدلة م
قبولة، إذا لم تمنع عمليا حريتك في
-إصدار نُسَخ معدلة، أو حريتك في إنشاء 
واستخدام نُسَخ معدلة بشكل خاص. القاعدة
-التي تشترط أنه <q>إذا جعلت نسختك متاحة بهذه 
الطريقة، يجب أن تجعلها متاحة
-بتلك الطريقة أيضا</q> يمكن أن تكون مقبولة 
أيضا، على نفس الشرط. (لاحظ أن مثل
-هذه القاعدة تبقي لك خيار نشر نسختك من عدم 
نشرها.) القواعد التي تطلب إصدار
-الكود المصدري للمستخدمين للنُسَخ التي 
تضعها في عموم الاستخدام مقبولة
-أيضا. من المقبول أيضا أن يطالب الترخيص بأنك 
إذا نشرت نسخة معدلة وطلب مطور
-سابق نسخة منها، يجب أن ترسل واحدة، أو 
القاعدة التي تشترط أن تعرف نفسك في
-تعديلاتك.
+However, rules about how to package a modified version are acceptable, if
+they don't substantively limit your freedom to release modified versions, or
+your freedom to make and use modified versions privately. Rules that <q>if
+you make your version available in this way, you must make it available in
+that way also</q> can be acceptable too, on the same condition. (Note that
+such a rule still leaves you the choice of whether to publish your version
+at all.) Rules that require release of source code to the users for
+versions that you put into public use are also acceptable. It is also
+acceptable for the license to require that you identify your modifications
+as yours, or that, if you have distributed a modified version and a previous
+developer asks for a copy of it, you must send one.
 </p>
 
 <p>
-في مشروع غنو، نسخدم <q><a 
href="/copyleft/copyleft.ar.html">الحقوق
-المتروكة</a></q> لحماية هذه الحريات قانونيا 
للجميع. لكن <a
-href="/philosophy/categories.ar.html#Non-CopyleftedFreeSoftware">البرم
جيات
-الحرة غير متروكة الحقوق</a> متوفرة أيضا. نحن 
نؤمن بوجود أسباب مهمة <a
-href="/philosophy/pragmatic.html">لأفضلية استخدام الحقوق 
المتروكة</a>، لكن
-إذا كان برنامجك حرا غير متروك الحقوق، فإنه 
لا يزال أخلاقيا بشكل أساسي.
+In the GNU project, we use <q><a
+href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a></q> to protect these freedoms
+legally for everyone. But <a
+href="/philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware">non-copylefted
+free software</a> also exists. We believe there are important reasons why
+<a href="/philosophy/pragmatic.html">it is better to use copyleft</a>, but
+if your program is non-copylefted free software, it is still basically
+ethical.
 </p>
 
 <p>
@@ -166,29 +191,32 @@
 </p>
 
 <p>
-معظم تراخيص البرمجيات الحرة مبنية على حقوق 
النشر، ويوجد حدود على أنواع
-المطالب التي يمكن أن تفرضها حقوق النشر. إذا 
كان الترخيص المبني على حقوق
-النشر يحترم الحريات الموضحة أعلاه، من غير 
المرجح أن يحتوي مشاكلا أخرى لم
-نتنبأ بها (رغم أن هذا يحدث أحيانا). من ناحية 
أخرى، بعض تراخيص البرمجيات
-الحرة مبنية على عقد اتفاقية، والاتفاقيات 
يمكنها فرض نطاق أوسع من القيود
-المحتملة. هذا يعني وجود الكثير من الطرق الم
مكنة مثل أن يكون الترخيص مُقيدا
-بشكل غير مقبول وغير حر.
+Most free software licenses are based on copyright, and there are limits on
+what kinds of requirements can be imposed through copyright. If a
+copyright-based license respects freedom in the ways described above, it is
+unlikely to have some other sort of problem that we never anticipated
+(though this does happen occasionally). However, some free software
+licenses are based on contracts, and contracts can impose a much larger
+range of possible restrictions. That means there are many possible ways
+such a license could be unacceptably restrictive and nonfree.
 </p>
 
 <p>
-لا نستطيع وضع قائمة بكل الطرق المحتملة. إذا 
كان ترخيصًا مبنيًا على عقد
-اتفاقية تقيد المستخدم بشكل غريب لا تستطيع 
التراخيص المبنية على حقوق النشر
-فعله، وغير مذكور هنا كشرعي، يجب أن ندرسه، 
وعلى الأرجح سنعتبره غير حر.
+We can't possibly list all the ways that might happen. If a contract-based
+license restricts the user in an unusual way that copyright-based licenses
+cannot, and which isn't mentioned here as legitimate, we will have to think
+about it, and we will probably conclude it is nonfree.
 </p>
 
 <p>
-عند الحديث عن البرمجيات الحرة، الأفضل 
تجاوز استخدام مصطلحات مثل <q>هدية</q>
-أو <q>بالمجان</q>، لأن هذه المصطلحات تدل على 
أن القضية حول السعر، وليست
-الحرية. بعض المصطلحات العامة مثل <q>قرصنة</q> 
تجسد آراءً نأمل ألا
-تُقرّها. راجع <a href="/philosophy/words-to-avoid.html">كلمات 
وعبارات مضللة
-تستحق التجنب</a> لمناقشة هذه المصطلحات. 
لدينا أيضا قائمة <a
-href="/philosophy/fs-translations.ar.html">ترجمة <q>البرمجيات 
الحرة</q></a>
-إلى لغات عديدة.
+When talking about free software, it is best to avoid using terms like
+<q>give away</q> or <q>for free,</q> because those terms imply that the
+issue is about price, not freedom. Some common terms such as <q>piracy</q>
+embody opinions we hope you won't endorse. See <a
+href="/philosophy/words-to-avoid.html">Confusing Words and Phrases that are
+Worth Avoiding</a> for a discussion of these terms. We also have a list of
+proper <a href="/philosophy/fs-translations.html">translations of <q>free
+software</q></a> into various languages.
 </p>
 
 <p>
@@ -210,15 +238,17 @@
 </p> 
 
 <p>
-إذا كنت ترغب في كتابة ترخيص جديد، من فضلك 
راسل إف&#8203;إس&#8203;إف عن طريق
-الكتابة إلى هذا العنوان. زيادة تراخيص البرم
جيات الحرة يعني زيادة جهد
-المستخدمين لفهم التراخيص، ربما نكون 
قادرين على مساعدتك في إيجاد ترخيص
-برمجيات حرة موجود يلبي احتياجاتك.
+If you are contemplating writing a new license, please contact the Free
+Software Foundation first by writing to that address. The proliferation of
+different free software licenses means increased work for users in
+understanding the licenses; we may be able to help you find an existing free
+software license that meets your needs.
 </p>
 
 <p>
-إذا لم يكن هذا ممكنا، إذا كنت تريد حقا 
ترخيصا جديدا، بمساعدتنا تستطيع ضمان
-أن الترخيص ترخيص برمجيات حرة بالفعل 
وتتجاوز الكثير من المشاكل العملية.
+If that isn't possible, if you really need a new license, with our help you
+can ensure that the license really is a free software license and avoid
+various practical problems.
 </p>
 
 <h2 id="beyond-software">ما وراء البرمجيات</h2>
@@ -259,6 +289,17 @@
 <ul>
 
 <li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.89&amp;r2=1.90";>Version
+1.90</a>: Clarify that freedom 3 means the right to distribute copies of
+your own modified or improved version, not a right to participate in someone
+else's development project.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89";>Version
+1.89</a>: Freedom 3 includes the right to release modified versions as free
+software.</li>
+
+<li><a
 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.56&amp;r2=1.57";>الإصدار
 1.57</a>: إضافة قسم &quot;وراء البرمجيات&quot;.</li>
 
@@ -370,7 +411,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 حُدّثت:
 
-$Date: 2009/10/27 20:26:13 $
+$Date: 2010/01/29 09:25:51 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: free-sw.bg.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-sw.bg.html,v
retrieving revision 1.23
retrieving revision 1.24
diff -u -b -r1.23 -r1.24
--- free-sw.bg.html   26 Nov 2009 09:26:10 -0000   1.23
+++ free-sw.bg.html   29 Jan 2010 09:25:52 -0000   1.24
@@ -48,19 +48,20 @@
  <li>Свободата да разпространяваш копия, за 
да помагаш на ближния си (свобода
 №2).
  </li>
- <li>The freedom to improve the program, and release your improvements (and
-modified versions in general) to the public, so that the whole community
-benefits (freedom 3). Access to the source code is a precondition for this.
+ <li>The freedom to distribute copies of your modified versions to others
+(freedom 3). By doing this you can give the whole community a chance to
+benefit from your changes. Access to the source code is a precondition for
+this.
  </li>
 </ul>
 
 <p>
-Една програма е свободен софтуер, ако 
потребителите имат всичките четири
-свободи. По такъв начин, вие трябва да сте 
свободни да разпространявате
-копия, идентични с оригинала или 
променени, безплатно или срещу заплащане <a
-href="#exportcontrol">на всеки и навсякъде</a>. Освен 
всичко друго, това,
-че програмата е свободна, означава, че не 
трябва да се молите или да
-плащате, за да упражните тези свободи.
+A program is free software if users have all of these freedoms. Thus, you
+should be free to redistribute copies, either with or without modifications,
+either gratis or charging a fee for distribution, to <a
+href="#exportcontrol">anyone anywhere</a>. Being free to do these things
+means (among other things) that you do not have to ask or pay for permission
+to do so.
 </p>
 
 <p>
@@ -72,33 +73,31 @@
 </p>
 
 <p>
-Свободата да изпълняваш програмата 
означава свобода за изпълнение от всеки
-индивид или организация, върху всяка 
компютърна система, за каквато и да е
-работа и цел, без да се изисква да съобщите 
за това на разработчика или на
-което и да е друго лице. За тази свобода е 
важна гледната точка на
-<em>потребителя</em>, a <em>не на 
разработчика</em>. Вие като потребител
-сте свободни да използвате софтуера за 
вашите си цели, а ако разпространите
-програмата към другиго, той ще е свободен 
да използва програмата за своите
-си цели, но вие нямате право да налагате 
своите цели на другия.
+The freedom to run the program means the freedom for any kind of person or
+organization to use it on any kind of computer system, for any kind of
+overall job and purpose, without being required to communicate about it with
+the developer or any other specific entity. In this freedom, it is the
+<em>user's</em> purpose that matters, not the <em>developer's</em> purpose;
+you as a user are free to run the program for your purposes, and if you
+distribute it to someone else, she is then free to run it for her purposes,
+but you are not entitled to impose your purposes on her.
 </p>
 
 <p>
-Свободата да разпространяваш копия трябва 
да се отнася както за двоичните
-или изпълнимите форми на програмата, така 
и за формите в изходен код, както
-за оригиналните, така и за променените 
версии. (Разпространението на
-програми в изпълнима форма е необходимо за 
удобно инсталиране на свободни
-операционни системи.) Нормално е за някои 
програми да няма начин за
-създаването на представяне в двоичен или 
изпълним вид (понеже някои езици не
-поддържат тази възможност), но вие трябва 
да имате свободата да
-разпространявате такива форми, ако 
намерите или изобретите начин да ги
-създавате.
+The freedom to redistribute copies must include binary or executable forms
+of the program, as well as source code, for both modified and unmodified
+versions. (Distributing programs in runnable form is necessary for
+conveniently installable free operating systems.) It is OK if there is no
+way to produce a binary or executable form for a certain program (since some
+languages don't support that feature), but you must have the freedom to
+redistribute such forms should you find or develop a way to make them.
 </p>
 
 <p>
-За да може свободите да правите промени и 
да публикувате променени версии,
-да означават нещо реално, вие трябва да 
имате достъп до изходния код на
-програмата. Затова достъпът до изходния 
код е необходимо условие, за да
-бъде една програма свободен софтуер.
+In order for freedoms 1 and 3 (the freedom to make changes and the freedom
+to publish improved versions) to be meaningful, you must have access to the
+source code of the program. Therefore, accessibility of source code is a
+necessary condition for free software.
 </p>
 
 <p>
@@ -115,9 +114,18 @@
 <p>
 One important way to modify a program is by merging in available free
 subroutines and modules. If the program's license says that you cannot
-merge in a suitably-licensed existing module, such as if it requires you to
-be the copyright holder of any code you add, then the license is too
-restrictive to qualify as free.
+merge in a suitably licensed existing module &mdash; for instance, if it
+requires you to be the copyright holder of any code you add &mdash; then the
+license is too restrictive to qualify as free.
+</p>
+
+<p>
+Freedom 3 includes the freedom to use release your modified versions as free
+software. A free license may also permit other ways of releasing them; in
+other words, it does not have to be a <a
+href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a> license. However, a license
+that requires modified versions to be nonfree does not qualify as a free
+license.
 </p>
 
 <p>
@@ -138,8 +146,8 @@
 </p>
 
 <p>
-<q>Free software</q> does not mean <q>non-commercial.</q> A free program
-must be available for commercial use, commercial development, and commercial
+<q>Free software</q> does not mean <q>noncommercial.</q> A free program must
+be available for commercial use, commercial development, and commercial
 distribution. Commercial development of free software is no longer unusual;
 such free commercial software is very important. You may have paid money to
 get copies of free software, or you may have obtained copies at no charge.
@@ -163,9 +171,9 @@
 such a rule still leaves you the choice of whether to publish your version
 at all.) Rules that require release of source code to the users for
 versions that you put into public use are also acceptable. It is also
-acceptable for the license to require that, if you have distributed a
-modified version and a previous developer asks for a copy of it, you must
-send one, or that you identify yourself on your modifications.
+acceptable for the license to require that you identify your modifications
+as yours, or that, if you have distributed a modified version and a previous
+developer asks for a copy of it, you must send one.
 </p>
 
 <p>
@@ -174,7 +182,7 @@
 legally for everyone. But <a
 href="/philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware">non-copylefted
 free software</a> also exists. We believe there are important reasons why
-<a href="/philosophy/pragmatic.html"> it is better to use copyleft</a>, but
+<a href="/philosophy/pragmatic.html">it is better to use copyleft</a>, but
 if your program is non-copylefted free software, it is still basically
 ethical.
 </p>
@@ -198,36 +206,32 @@
 </p>
 
 <p>
-Повечето софтуерни лицензи са базирани на 
авторското право и има граници за
-това какви изисквания могат да се налагат 
чрез него. Ако един софтуерен
-лиценз, който е основан на авторското 
право, спазва свободите по начините
-описани по-горе, малко вероятно е да 
възникне някакъв друг вид проблем,
-който да не сме очаквали (все пак, от време 
на време и това се случва). Има
-обаче и такива лицензи за свободен 
софтуер, които се базират на договорното
-право, а чрез договорите могат да се 
налагат значително по-голям спектър от
-ограничения. Това означава, че има много 
възможности подобни лицензи да се
-окажат неприемливо ограничаващи и 
следователно — да не са лицензи на
-свободен софтуер.
+Most free software licenses are based on copyright, and there are limits on
+what kinds of requirements can be imposed through copyright. If a
+copyright-based license respects freedom in the ways described above, it is
+unlikely to have some other sort of problem that we never anticipated
+(though this does happen occasionally). However, some free software
+licenses are based on contracts, and contracts can impose a much larger
+range of possible restrictions. That means there are many possible ways
+such a license could be unacceptably restrictive and nonfree.
 </p>
 
 <p>
-Нямаме възможност да изброим всички 
начини, по които това може да стане.
-Ако базираните на договорното право 
уговорки в един лиценз ограничават
-потребителя по необичаен начин, който е 
невъзможен за лиценз базиран на
-авторското право, и ако ограничението не е 
изброено тук като допустимо, ще
-трябва да помислим върху него и е вероятно 
да заключим, че лицензът не е
-свободен.
+We can't possibly list all the ways that might happen. If a contract-based
+license restricts the user in an unusual way that copyright-based licenses
+cannot, and which isn't mentioned here as legitimate, we will have to think
+about it, and we will probably conclude it is nonfree.
 </p>
 
 <p>
-Когато говорите за свободен софтуер, 
най-добре е да избягвате изрази като
-„без пари“ или „безплатен“, защото тези 
термини подсказват, че проблемът е
-цената, а не свободата. Някои често 
употребявани термини като „пиратство“
-въплъщават в себе си тези, които се 
надяваме, че не споделяте. Погледнете
-статията <a href="/philosophy/words-to-avoid.html">Объркващи 
думи и фрази,
-които е добре да се избягват</a> за 
обяснение на тези термини. Направен е и
-списък с <a href="/philosophy/fs-translations.html">преводите 
на „свободен
-софтуер“</a> на различни езици.
+When talking about free software, it is best to avoid using terms like
+<q>give away</q> or <q>for free,</q> because those terms imply that the
+issue is about price, not freedom. Some common terms such as <q>piracy</q>
+embody opinions we hope you won't endorse. See <a
+href="/philosophy/words-to-avoid.html">Confusing Words and Phrases that are
+Worth Avoiding</a> for a discussion of these terms. We also have a list of
+proper <a href="/philosophy/fs-translations.html">translations of <q>free
+software</q></a> into various languages.
 </p>
 
 <p>
@@ -254,17 +258,17 @@
 </p> 
 
 <p>
-Ако възнамерявате да напишете нов лиценз, 
моля обърнете се към ФСС, като
-напишете е-писмо на горния адрес. 
Умножаването на различните свободни
-софтуерни лицензи означава повече работа 
за потребителите, за да ги
-разберат. Възможно е да сме в състояние да 
ви помогнем, като намерим
-съществуващ лиценз на свободен софтуер, 
който отговаря на нуждите ви.
+If you are contemplating writing a new license, please contact the Free
+Software Foundation first by writing to that address. The proliferation of
+different free software licenses means increased work for users in
+understanding the licenses; we may be able to help you find an existing free
+software license that meets your needs.
 </p>
 
 <p>
-Ако това е невъзможно, ако наистина се 
нуждаете от нов лиценз, с наша помощ
-ще сте сигурни, че лицензът наистина е 
лиценз на свободен софтуер и ще
-можете да прескочите някои практически 
проблеми.
+If that isn't possible, if you really need a new license, with our help you
+can ensure that the license really is a free software license and avoid
+various practical problems.
 </p>
 
 <h2 id="beyond-software">Отвъд софтуера</h2>
@@ -310,6 +314,17 @@
 <ul>
 
 <li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.89&amp;r2=1.90";>Version
+1.90</a>: Clarify that freedom 3 means the right to distribute copies of
+your own modified or improved version, not a right to participate in someone
+else's development project.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89";>Version
+1.89</a>: Freedom 3 includes the right to release modified versions as free
+software.</li>
+
+<li><a
 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80";>Version
 1.80</a>: Freedom 1 must be practical, not just theoretical; i.e., no
 tivoization.</li>
@@ -451,7 +466,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2009/11/26 09:26:10 $
+$Date: 2010/01/29 09:25:52 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: free-sw.fr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-sw.fr.html,v
retrieving revision 1.57
retrieving revision 1.58
diff -u -b -r1.57 -r1.58
--- free-sw.fr.html   29 Nov 2009 21:26:39 -0000   1.57
+++ free-sw.fr.html   29 Jan 2010 09:25:52 -0000   1.58
@@ -50,20 +50,20 @@
  <li>La libert&eacute; de redistribuer des copies, donc d'aider votre voisin,
 (libert&eacute; 2).
  </li>
- <li>La libert&eacute; d'am&eacute;liorer le programme et de publier vos
-am&eacute;liorations, pour en faire profiter toute la communaut&eacute;
-libert&eacute; 3). Pour ceci l'acc&egrave;s au code source est une condition
-requise.
+ <li>The freedom to distribute copies of your modified versions to others
+(freedom 3). By doing this you can give the whole community a chance to
+benefit from your changes. Access to the source code is a precondition for
+this.
  </li>
 </ul>
 
 <p>
-Un programme est un logiciel libre si les utilisateurs ont toutes ces
-libert&eacute;s. Ainsi, vous &ecirc;tes libre de redistribuer des copies,
-avec ou sans modification, gratuitement ou non, &agrave; <a
-href="#exportcontrol">tout le monde, partout</a>. &Ecirc;tre libre de faire
-ceci signifie (entre autre) que vous n'avez pas &agrave; demander ou
-&agrave; payer pour en avoir la permission.
+A program is free software if users have all of these freedoms. Thus, you
+should be free to redistribute copies, either with or without modifications,
+either gratis or charging a fee for distribution, to <a
+href="#exportcontrol">anyone anywhere</a>. Being free to do these things
+means (among other things) that you do not have to ask or pay for permission
+to do so.
 </p>
 
 <p>
@@ -75,37 +75,31 @@
 </p>
 
 <p>
-La libert&eacute; d'utiliser un programme est la libert&eacute; pour tout
-type de personne ou d'organisation de l'utiliser pour tout type de
-syst&egrave;me informatique, pour tout type de t&acirc;che et sans
-&ecirc;tre oblig&eacute; de communiquer &agrave; ce sujet avec le
-d&eacute;veloppeur ou tout autre entit&eacute; sp&eacute;cifique. Dans cette
-libert&eacute;, il est question de <em>l'utilisateur</em>, pas du
-d&eacute;veloppeur&nbsp;; en tant qu'utilisateur, vous &ecirc;tes libre
-d'ex&eacute;cuter un programme comme bon vous semble et si vous le
-redistribuer &agrave; quelqu'un d'autre, cette personne est libre de
-l'ex&eacute;cuter comme bon lui semble, mais vous n'&ecirc;tes pas
-autoris&eacute; &agrave; lui imposer vos conditions.
+The freedom to run the program means the freedom for any kind of person or
+organization to use it on any kind of computer system, for any kind of
+overall job and purpose, without being required to communicate about it with
+the developer or any other specific entity. In this freedom, it is the
+<em>user's</em> purpose that matters, not the <em>developer's</em> purpose;
+you as a user are free to run the program for your purposes, and if you
+distribute it to someone else, she is then free to run it for her purposes,
+but you are not entitled to impose your purposes on her.
 </p>
 
 <p>
-La libert&eacute; de redistribuer des copies doit inclure les formes
-binaires ou ex&eacute;cutables du programme (tout comme le code source)
-&agrave; la fois pour les versions modifi&eacute;es ou non modifi&eacute;es
-du programme. (Diffuser des programmes sous une forme ex&eacute;cutable est
-n&eacute;cessaire pour une installation commode des syst&eacute;mes
-d'exploitation libres). Il y a une exception s'il n'y a pas moyen de
-produire une version binaire ou ex&eacute;cutable (puisque certains langages
-ne supportent pas cette caract&eacute;ristique), mais le public doit avoir
-la libert&eacute; de distribuer de telles formes s'ils ont un moyen d'en
-produire.
+The freedom to redistribute copies must include binary or executable forms
+of the program, as well as source code, for both modified and unmodified
+versions. (Distributing programs in runnable form is necessary for
+conveniently installable free operating systems.) It is OK if there is no
+way to produce a binary or executable form for a certain program (since some
+languages don't support that feature), but you must have the freedom to
+redistribute such forms should you find or develop a way to make them.
 </p>
 
 <p>
-Pour avoir la libert&eacute; d'effectuer des modifications et de publier des
-versions am&eacute;lior&eacute;es, vous devez avoir l'acc&egrave;s au code
-source du programme. Par cons&eacute;quent, l'accessibilit&eacute; du code
-source est une condition requise pour un logiciel libre.
+In order for freedoms 1 and 3 (the freedom to make changes and the freedom
+to publish improved versions) to be meaningful, you must have access to the
+source code of the program. Therefore, accessibility of source code is a
+necessary condition for free software.
 </p>
 
 <p>
@@ -121,12 +115,20 @@
 </p>
 
 <p>
-Un moyen important de modifier un programme est de le fusionner avec des
-modules ou des sous-programmes disponibles libres. Si la licence du
-programme indique que vous ne pouvez pas le fusionner dans un module
-existant, telle que la n&eacute;cessit&eacute; que vous soyez le
-d&eacute;tenteur du copyright de tout code que vous ajoutez, alors la
-licence est trop restrictive pour &ecirc;tre qualifi&eacute;e de libre.
+One important way to modify a program is by merging in available free
+subroutines and modules. If the program's license says that you cannot
+merge in a suitably licensed existing module &mdash; for instance, if it
+requires you to be the copyright holder of any code you add &mdash; then the
+license is too restrictive to qualify as free.
+</p>
+
+<p>
+Freedom 3 includes the freedom to use release your modified versions as free
+software. A free license may also permit other ways of releasing them; in
+other words, it does not have to be a <a
+href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a> license. However, a license
+that requires modified versions to be nonfree does not qualify as a free
+license.
 </p>
 
 <p>
@@ -151,17 +153,14 @@
 </p>
 
 <p>
-&laquo;&nbsp;Logiciel libre&nbsp;&raquo; ne signifie pas &laquo;&nbsp;non
-commercial&nbsp;&raquo;. Un logiciel libre doit &ecirc;tre disponible pour
-un usage commercial, pour le d&eacute;veloppement commercial et la
-distribution commerciale. Le d&eacute;veloppement commercial de logiciel
-libre n'est plus l'exception&nbsp;; de tels logiciels libres commerciaux
-sont tr&egrave;s importants. Vous pouvez avoir pay&eacute; pour obtenir une
-copie d'un logiciel libre ou vous pouvez l'avoir obtenu gratuitement. Mais
-indiff&eacute;remment de la mani&egrave;re dont vous vous
-l'&ecirc;tesprocur&eacute;, vous avez toujours la libert&eacute; de copier
-et de modifier un logiciel et m&ecirc;me d'en <a
-href="/philosophy/selling.fr.html">vendre des copies</a>.
+<q>Free software</q> does not mean <q>noncommercial.</q> A free program must
+be available for commercial use, commercial development, and commercial
+distribution. Commercial development of free software is no longer unusual;
+such free commercial software is very important. You may have paid money to
+get copies of free software, or you may have obtained copies at no charge.
+But regardless of how you got your copies, you always have the freedom to
+copy and change the software, even to <a
+href="/philosophy/selling.html">sell copies</a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -171,20 +170,17 @@
 </p>
 
 <p>
-Les r&egrave;gles sur la mani&egrave;re d'empaqueter une version
-modifi&eacute;e sont acceptables si elles n'entravent pas votre
-libert&eacute; de la publier, ou votre libert&eacute; de faire et d'utiliser
-pour votre usage personnel des versions modifi&eacute;es. Les r&egrave;gles
-disant &laquo;&nbsp;si vous publiez le programme par ce moyen, vous devez le
-faire par ce moyen aussi&nbsp;&raquo; sont acceptables aux m&ecirc;mes
-conditions (notez que de telles r&egrave;gles doivent vous laisser le choix
-de publier ou non le programme). Les r&egrave;gles qui n&eacute;cessitent
-que le code source soit publi&eacute; pour les utilisateurs pour les
-versions que vous rendez publiques sont aussi acceptables. Il est
-&eacute;galement acceptable que la licence l'exige, si vous avez
-distribu&eacute; une version modifi&eacute;e et qu'un d&eacute;veloppeur
-pr&eacute;c&eacute;dent vous en demande une copie, vous devez lui envoyer,
-ou que vous indiquiez vos modifications.
+However, rules about how to package a modified version are acceptable, if
+they don't substantively limit your freedom to release modified versions, or
+your freedom to make and use modified versions privately. Rules that <q>if
+you make your version available in this way, you must make it available in
+that way also</q> can be acceptable too, on the same condition. (Note that
+such a rule still leaves you the choice of whether to publish your version
+at all.) Rules that require release of source code to the users for
+versions that you put into public use are also acceptable. It is also
+acceptable for the license to require that you identify your modifications
+as yours, or that, if you have distributed a modified version and a previous
+developer asks for a copy of it, you must send one.
 </p>
 
 <p>
@@ -193,9 +189,9 @@
 prot&eacute;ger ces libert&eacute;s. Mais des <a
 href="/philosophy/categories.fr.html#Non-CopyleftedFreeSoftware">logiciels
 libres non-copyleft&eacute;s</a> existent aussi. Nous croyons qu'il y a de
-bonnes raisons qui font <a href="/philosophy/pragmatic.fr.html"> qu'il est
+bonnes raisons qui font <a href="/philosophy/pragmatic.fr.html">qu'il est
 mieux d'utiliser le copyleft</a>, mais si votre programme est libre
-non-copyleft&eacute;, nous pouvons tout de m&ecirc;me l'utiliser.
+non-copyleft&eacute;, il est quand même basiquement éthique.
 </p>
 
 <p>
@@ -218,41 +214,32 @@
 </p>
 
 <p>
-La plupart des licences de logiciels sont bas&eacute;es sur le droit
-d'auteur, or les types d'exigences que le droit d'auteur peut imposer ont
-des limites. Si une licence bas&eacute;e sur le droit d'auteur respecte la
-libert&eacute; de la mani&egrave;re d&eacute;crite plus haut, il est
-improbable que nous ayons une autre sorte de probl&egrave;me que nous
-n'ayons pas anticip&eacute; (bien que cela arrive parfois). Cependant,
-certaines licences de logiciels sont bas&eacute;es sur le droit du contrat
-et les contrats impliquent un champ bien plus large de restrictions. Cela
-signifie qu'il y a bien plus de possibilit&eacute;s pour qu'une licence de
-ce type puisse restreindre de mani&egrave;re inacceptable la libert&eacute;
-des utilisateurs et ainsi devenir non libre.
+Most free software licenses are based on copyright, and there are limits on
+what kinds of requirements can be imposed through copyright. If a
+copyright-based license respects freedom in the ways described above, it is
+unlikely to have some other sort of problem that we never anticipated
+(though this does happen occasionally). However, some free software
+licenses are based on contracts, and contracts can impose a much larger
+range of possible restrictions. That means there are many possible ways
+such a license could be unacceptably restrictive and nonfree.
 </p>
 
 <p>
-Nous ne pouvons pas lister tout ce qui pourrait se passer. Si une licence
-bas&eacute;e sur le contrat restreint l'utilisateur d'une mani&egrave;re
-inhabituelle que les licences bas&eacute;es sur le copyright ne peuvent pas
-faire et qui n'est pas mentionn&eacute;e ici comme l&eacute;gitime, nous
-devrons y r&eacute;fl&eacute;chir et nous conclurons probablement qu'elle
-n'est pas libre.
+We can't possibly list all the ways that might happen. If a contract-based
+license restricts the user in an unusual way that copyright-based licenses
+cannot, and which isn't mentioned here as legitimate, we will have to think
+about it, and we will probably conclude it is nonfree.
 </p>
 
 <p>
-Quand vous parlez des logiciels libres, il est pr&eacute;f&eacute;rable de
-ne pas utiliser de termes comme &laquo;&nbsp;donner&nbsp;&raquo; ou
-&laquo;&nbsp;gratuit&nbsp;&raquo;, car ils laissent supposer que la
-finalit&eacute; des logiciels libres est le prix et non la
-libert&eacute;. Certains termes r&eacute;pandus comme
-&laquo;&nbsp;piratage&nbsp;&raquo; comportent des id&eacute;es auxquelles
-nous esp&eacute;rons que vous n'adh&eacute;rerez pas. Lisez <a
-href="/philosophy/words-to-avoid.fr.html">Termes pr&ecirc;tant &agrave;
-confusion, que vous devriez &eacute;viter</a> pour un essai sur
-l'utilisation de ces termes. Nous avons aussi une liste de <a
-href="/philosophy/fs-translations.fr.html">traductions de &laquo;&nbsp;free
-software&nbsp;&raquo;</a> dans de nombreuses langues.
+When talking about free software, it is best to avoid using terms like
+<q>give away</q> or <q>for free,</q> because those terms imply that the
+issue is about price, not freedom. Some common terms such as <q>piracy</q>
+embody opinions we hope you won't endorse. See <a
+href="/philosophy/words-to-avoid.html">Confusing Words and Phrases that are
+Worth Avoiding</a> for a discussion of these terms. We also have a list of
+proper <a href="/philosophy/fs-translations.html">translations of <q>free
+software</q></a> into various languages.
 </p>
 
 <p>
@@ -284,19 +271,17 @@
 </p> 
 
 <p>
-Si vous envisager d'&eacute;crire une nouvelle licence, veuillez contacter
-la FSF en &eacute;crivant &agrave; cette adresse. La prolif&eacute;ration de
-diff&eacute;rentes licences de logiciels libres implique un travail
-grandissant pour les utilisateurs dans la compr&eacute;hension des
-licences&nbsp;; nous pouvons vous aider &agrave; trouver une licence
-existante de logiciel libre qui r&eacute;ponde &agrave; vos besoins.
+If you are contemplating writing a new license, please contact the Free
+Software Foundation first by writing to that address. The proliferation of
+different free software licenses means increased work for users in
+understanding the licenses; we may be able to help you find an existing free
+software license that meets your needs.
 </p>
 
 <p>
-Si ce n'est pas possible, si vous avez vraiment besoin d'une nouvelle
-licence, avec notre aide, vous pouvez vous assurer que la licence est
-vraiment une licence de logiciel libre et &eacute;viter divers
-probl&egrave;mes pratiques.
+If that isn't possible, if you really need a new license, with our help you
+can ensure that the license really is a free software license and avoid
+various practical problems.
 </p>
 
 <h2 id="beyond-software">Au-delà du logiciel</h2>
@@ -347,6 +332,17 @@
 <ul>
 
 <li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.89&amp;r2=1.90";>Version
+1.90</a>: Clarify that freedom 3 means the right to distribute copies of
+your own modified or improved version, not a right to participate in someone
+else's development project.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89";>Version
+1.89</a>: Freedom 3 includes the right to release modified versions as free
+software.</li>
+
+<li><a
 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80";>Version
 1.80</a>&nbsp;: la liberté 1 doit être pratique, pas seulement
 théorique&nbsp;; c'est-à-dire, pas de tivoïsation.</li>
@@ -475,7 +471,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Dernière mise à jour&nbsp;:
 
-$Date: 2009/11/29 21:26:39 $
+$Date: 2010/01/29 09:25:52 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: free-sw.sk.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-sw.sk.html,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- free-sw.sk.html   26 Nov 2009 09:26:10 -0000   1.7
+++ free-sw.sk.html   29 Jan 2010 09:25:52 -0000   1.8
@@ -47,20 +47,20 @@
  </li>
  <li>Sloboda voľne šíriť kópie a pomáhať tak svojmu okoliu (sloboda 2).
  </li>
- <li>Sloboda zlepšovať daný program a tieto zlepšenia (vrátane 
upravených alebo
-úplne nových verzií) ďalej zverejňovať, aby tak tieto zlepšenia mohli 
byť
-prínosom pre celú spoločnosť (sloboda 3). Prístup k zdrojovému kódu je 
k
-tomu nevyhnutnou podmienkou.
+ <li>The freedom to distribute copies of your modified versions to others
+(freedom 3). By doing this you can give the whole community a chance to
+benefit from your changes. Access to the source code is a precondition for
+this.
  </li>
 </ul>
 
 <p>
-Program je slobodným softvérom, ak užívateľom poskytuje všetky vyššie
-uvedené slobody. To znamená, že vám musí byť dovolené voľne šíriť 
jeho
-kópie, či už pôvodnej alebo vami upravenej verzie, či už bezplatne alebo 
za
-poplatok, a to <a href="#exportcontrol">komukoľvek kdekoľvek</a>. Mať
-dovolené robiť uvedené veci znamná (okrem iného), že si nemusíte od 
nikoho
-pýtať povolenie, alebo za takéto povolenie niekomu platiť.
+A program is free software if users have all of these freedoms. Thus, you
+should be free to redistribute copies, either with or without modifications,
+either gratis or charging a fee for distribution, to <a
+href="#exportcontrol">anyone anywhere</a>. Being free to do these things
+means (among other things) that you do not have to ask or pay for permission
+to do so.
 </p>
 
 <p>
@@ -72,32 +72,31 @@
 </p>
 
 <p>
-Sloboda spúšťať program znamená, že všetci ľudia a organizácie bez 
výnimky
-ho môžu používať na ľubovoľnom type počítačového systému, a to za 
akýmkoľvek
-účelom, bez nutnosti informovať o tom autora programu alebo nejaký iný
-subjekt. Pri tejto slobode je dôležitý <em>užívateľov</em> zámer, nie
-<em>vývojárov</em> zámer; vy, ako užívatelia, máte slobodu používať 
program
-podľa vášho úmyslu a ak sa rozhodnete poskytnúť ho niekomu ďalšiemu, 
tento
-má potom slobodu používať ho výhradne podľa svojho vlastného úmyslu, 
tj. vy
-nemáte nárok vnucovať mu vaše vlastné úmysly.
+The freedom to run the program means the freedom for any kind of person or
+organization to use it on any kind of computer system, for any kind of
+overall job and purpose, without being required to communicate about it with
+the developer or any other specific entity. In this freedom, it is the
+<em>user's</em> purpose that matters, not the <em>developer's</em> purpose;
+you as a user are free to run the program for your purposes, and if you
+distribute it to someone else, she is then free to run it for her purposes,
+but you are not entitled to impose your purposes on her.
 </p>
 
 <p>
-Sloboda voľne šíriť kópie musí zahŕňať jednak binárne a 
spúšťateľné formy
-programu a taktiež jeho zdrojové kódy, či už ide o pôvodnú alebo
-modifikovanú verziu. (Distribúcia programov v spúšťateľnej forme je
-nevyhnutná pre zabezpečenie možnosti pohodlnej inštalácie slobodného
-operačného systému.) Je v poriadku, ak neexistuje spôsob ako vytvoriť
-binárnu alebo spúšťateľnú formu pre určitý program (nakoľko niektoré 
jazyky
-takúto možnosť nepodporujú), musí vám byť však zaručená sloboda 
šíriť kópie
-v takej forme, aby bolo možné daný program spúšťať.
+The freedom to redistribute copies must include binary or executable forms
+of the program, as well as source code, for both modified and unmodified
+versions. (Distributing programs in runnable form is necessary for
+conveniently installable free operating systems.) It is OK if there is no
+way to produce a binary or executable form for a certain program (since some
+languages don't support that feature), but you must have the freedom to
+redistribute such forms should you find or develop a way to make them.
 </p>
 
 <p>
-Aby mala sloboda vykonávať zmeny a šíriť vylepšené verzie nejaký 
zmysel,
-musíte mať bezpodmienečne prístup k zdrojovým kódom programu. Z toho 
dôvodu
-je voľná dostupnosť zdrojových kódov nevyhnutnou podmienkou slobodného
-softvéru.
+In order for freedoms 1 and 3 (the freedom to make changes and the freedom
+to publish improved versions) to be meaningful, you must have access to the
+source code of the program. Therefore, accessibility of source code is a
+necessary condition for free software.
 </p>
 
 <p>
@@ -112,12 +111,20 @@
 </p>
 
 <p>
-Jedným z dôležitých spôsobov, akým je možné program upravovať, je 
zlučovanie
-voľne dostupných podprogramov a modulov. Ak licencia nejakého programu
-vraví, že tento nesmiete zlučovať s iným vhodne licencovaným modulom,
-napr. ak sa vyžaduje, aby ste boli držiteľom copyrightu akéhokoľvek kódu,
-ktorý pridávate, potom je takáto licencia príliš obmedzujúca na to, aby
-mohla byť považovaná za slobodnú.
+One important way to modify a program is by merging in available free
+subroutines and modules. If the program's license says that you cannot
+merge in a suitably licensed existing module &mdash; for instance, if it
+requires you to be the copyright holder of any code you add &mdash; then the
+license is too restrictive to qualify as free.
+</p>
+
+<p>
+Freedom 3 includes the freedom to use release your modified versions as free
+software. A free license may also permit other ways of releasing them; in
+other words, it does not have to be a <a
+href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a> license. However, a license
+that requires modified versions to be nonfree does not qualify as a free
+license.
 </p>
 
 <p>
@@ -138,14 +145,14 @@
 </p>
 
 <p>
-<q>„Slobodný softvér“</q> neznamená <q>„nekomerčný“.</q> 
Slobodný program
-musí byť k dispozícii aj na komerčné použitie, komerčný vývoj a 
komerčné
-sírenie. Komerčný vývoj slobodného softvéru už nie je ničím 
výnimočným;
-takýto slobodný komerčný softvér je veľmi dôležitý. Za získanie 
kópie
-slobodného softvéru ste mohli buď zaplatiť, alebo ste ho mohli získať
-bezplatne. Avšak nezávisle na spôsobe, akým ste svoju kópiu získali, 
máte
-vždy zaručenú slobodu tento ďalej šíriť, upravovať alebo dokonca <a
-href="/philosophy/selling.html">predávať</a>.
+<q>Free software</q> does not mean <q>noncommercial.</q> A free program must
+be available for commercial use, commercial development, and commercial
+distribution. Commercial development of free software is no longer unusual;
+such free commercial software is very important. You may have paid money to
+get copies of free software, or you may have obtained copies at no charge.
+But regardless of how you got your copies, you always have the freedom to
+copy and change the software, even to <a
+href="/philosophy/selling.html">sell copies</a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -155,31 +162,28 @@
 </p>
 
 <p>
-Isté pravidlá, upresňujúce spôsob, akým má byť upravená verzia 
zbalená, sú
-však akceptovateľné, za predpokladu, že zásadným spôsobom neobmedzujú 
vašu
-slobodu na voľné šírenie modifikovaných verzií alebo slobodu na 
vytváranie a
-používanie modifikovaných verzií na súkromné účely. Pravidlá 
určujúce, že
-<q>ak ste zverejnili vami modifikovanú verziu istým spôsobom, musíte ju 
tiež
-zverejniť nejakým ďalším špecifickým spôsobom</q>, môžu byť taktiež
-akceptovateľné, za rovnakého predpokladu. (Všimnite si, že takéto 
pravidlo
-vám stále ponecháva možnosť rozhodnúť sa, si vami upravenú verziu 
vôbec
-zverejníte alebo nie.) Pravidlá vyžadujúce sprístupnenie zdrojových 
kódov
-užívateľom pre všetky verzie, ktoré ste zverejnili, sú tiež 
akceptovateľné.
-Podobne prijateľné sú aj licencie, ktoré vyžadujú, že ste povinný 
zaslať na
-vyžiadanie predchádzajúcemu autorovi kópiu vami upravenej verzie programu,
-ak ste sa ju začali šíriť ďalej alebo ste sa uviedli ako autor takýchto
-modifikácií.
+However, rules about how to package a modified version are acceptable, if
+they don't substantively limit your freedom to release modified versions, or
+your freedom to make and use modified versions privately. Rules that <q>if
+you make your version available in this way, you must make it available in
+that way also</q> can be acceptable too, on the same condition. (Note that
+such a rule still leaves you the choice of whether to publish your version
+at all.) Rules that require release of source code to the users for
+versions that you put into public use are also acceptable. It is also
+acceptable for the license to require that you identify your modifications
+as yours, or that, if you have distributed a modified version and a previous
+developer asks for a copy of it, you must send one.
 </p>
 
 <p>
-V projekte GNU používame <q><a
-href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a></q> ako právnu ochranu týchto
-slobôd pre každého. Ale <a
-href="/philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware">slobodný
-softvér bez copyleftu</a> existuje tiež. Sme presvedčení o zásadných
-dôvodoch prečo <a href="/philosophy/pragmatic.html">je lepšie používať
-copyleft</a>, ale ak váš program patrí medzi "necopyleftovaný" slobodný
-softvér, je to v princípe v poriadku.
+In the GNU project, we use <q><a
+href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a></q> to protect these freedoms
+legally for everyone. But <a
+href="/philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware">non-copylefted
+free software</a> also exists. We believe there are important reasons why
+<a href="/philosophy/pragmatic.html">it is better to use copyleft</a>, but
+if your program is non-copylefted free software, it is still basically
+ethical.
 </p>
 
 <p>
@@ -200,36 +204,32 @@
 </p>
 
 <p>
-Väčšina licencií pre slobodný softvér je založených na copyrighte 
(autorskom
-práve), ktorý má isté obmedzenia, čo sa týka toho, aké druhy pravidiel 
môže
-predpisovať. Ak licencia založená na copyrighte rešpektuje slobodu vo
-všetkých jej významoch uvedených vyššie, je nepravdepodobné, že 
nastanú
-nejaké problémy, ktoré sme nikdy nepredvídali (aj také prípady sa však 
občas
-stávajú). Avšak niektoré licencie slobodného softvéru sú založené na
-zmluvách, ktoré môžu predpisovať oveľa širší záber možných 
obmedzení. Je tu
-preto väčšia pravdepodobnosť, že takáto licencia bude príliš 
obmedzujúca,
-aby mohla byť uznaná ako slobodná.
+Most free software licenses are based on copyright, and there are limits on
+what kinds of requirements can be imposed through copyright. If a
+copyright-based license respects freedom in the ways described above, it is
+unlikely to have some other sort of problem that we never anticipated
+(though this does happen occasionally). However, some free software
+licenses are based on contracts, and contracts can impose a much larger
+range of possible restrictions. That means there are many possible ways
+such a license could be unacceptably restrictive and nonfree.
 </p>
 
 <p>
-Nie je možné vypísať zoznam všetkých prípadov, ktoré môžu nastať. 
Ak
-zmluvne založená licencia obmedzuje užívateľa nejakým neobvyklým 
spôsobom,
-akým licencia založená na copyrighte nemôže, a ktorý tu neuvádzame ako
-oprávnený, budeme sa ňou musieť podrobnejšie zaoberať, ale pravdepodobne
-nebude uznaná ako slobodná.
+We can't possibly list all the ways that might happen. If a contract-based
+license restricts the user in an unusual way that copyright-based licenses
+cannot, and which isn't mentioned here as legitimate, we will have to think
+about it, and we will probably conclude it is nonfree.
 </p>
 
 <p>
-Keď hovoríme o slobodnom softvéri, mali by sme sa vyhýbať pojmom ako
-<q>darovať</q> alebo <q>dať zadarmo,</q> pretože tieto pojmy navodzujú
-dojem, že sa jedná o cenu softvéru a nie o jeho slobodu. Niektoré bežne
-používané pojmy ako napr. <q>pirátstvo</q> predstavujú názory, ktoré,
-dúfame, neschvaľujete . Pozrite si zoznam <a
-href="/philosophy/words-to-avoid.html">zavádzajúcich slov a výrazov, ktorým
-sa odporúčame vyhnúť,</a> kde nájdete bližšie vysvetlenie a diskusiu k 
tejto
-problematike. Máme tiež zoznam <a
-href="/philosophy/fs-translations.html">prekladov výrazu <q>slobodný
-softvér</q></a> do rôznych jazykov.
+When talking about free software, it is best to avoid using terms like
+<q>give away</q> or <q>for free,</q> because those terms imply that the
+issue is about price, not freedom. Some common terms such as <q>piracy</q>
+embody opinions we hope you won't endorse. See <a
+href="/philosophy/words-to-avoid.html">Confusing Words and Phrases that are
+Worth Avoiding</a> for a discussion of these terms. We also have a list of
+proper <a href="/philosophy/fs-translations.html">translations of <q>free
+software</q></a> into various languages.
 </p>
 
 <p>
@@ -257,17 +257,17 @@
 </p> 
 
 <p>
-Ak uvažujete nad tým, že napíšete vlastnú novú licenciu, kontaktujte 
prosím
-FSF na uvedenej adrese. Šírenie rôznych druhov licencií slobodného 
softvéru
-predstavuje zvýšenú záťaž pre užívateľov pri ich snahe porozumieť 
presne
-danej licencii; je možné, že vám budeme vedieť pomôcť nájsť nejakú 
už
-existujúcu licenciu slobodného softvéru, ktorá by spĺňala vaše potreby.
+If you are contemplating writing a new license, please contact the Free
+Software Foundation first by writing to that address. The proliferation of
+different free software licenses means increased work for users in
+understanding the licenses; we may be able to help you find an existing free
+software license that meets your needs.
 </p>
 
 <p>
-Ak by to nebolo možné a vy by ste skutočne potrebovali novú licenciu,
-využitím našej pomoci si zabezpečíte, že vaša nová licencia bude 
skutočne
-slobodná a vyhnete sa rôznym praktickým problémom.
+If that isn't possible, if you really need a new license, with our help you
+can ensure that the license really is a free software license and avoid
+various practical problems.
 </p>
 
 <h2 id="beyond-software">Okrem softvéru</h2>
@@ -312,6 +312,17 @@
 <ul>
 
 <li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.89&amp;r2=1.90";>Version
+1.90</a>: Clarify that freedom 3 means the right to distribute copies of
+your own modified or improved version, not a right to participate in someone
+else's development project.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89";>Version
+1.89</a>: Freedom 3 includes the right to release modified versions as free
+software.</li>
+
+<li><a
 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80";>Verzia
 1.80</a>: Sloboda 1 musí byť praktická, nielen teoretická; napr. žiadna
 tivoizácia.</li>
@@ -438,7 +449,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizované:
 
-$Date: 2009/11/26 09:26:10 $
+$Date: 2010/01/29 09:25:52 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: free-sw.sr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-sw.sr.html,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- free-sw.sr.html   26 Nov 2009 09:26:10 -0000   1.22
+++ free-sw.sr.html   29 Jan 2010 09:25:52 -0000   1.23
@@ -48,19 +48,20 @@
  <li>Слободу расподељивања примерака 
програма, како бисте могли да помогнете
 ближњем (слобода број 2).
  </li>
- <li>The freedom to improve the program, and release your improvements (and
-modified versions in general) to the public, so that the whole community
-benefits (freedom 3). Access to the source code is a precondition for this.
+ <li>The freedom to distribute copies of your modified versions to others
+(freedom 3). By doing this you can give the whole community a chance to
+benefit from your changes. Access to the source code is a precondition for
+this.
  </li>
 </ul>
 
 <p>
-Програм је слободан софтвер уколико се 
корисницима пружају све ове
-слободе. На тај начин, дозвољено вам је да 
расподељујете примерке, са или
-без измена, бесплатно или уз наплату 
расподељивања, <a
-href="#exportcontrol">свакоме, и било где</a>. Имати 
слободу да се то чини
-значи (између осталог) да за то не морате да 
тражите дозволу нити да за њу
-плаћате.
+A program is free software if users have all of these freedoms. Thus, you
+should be free to redistribute copies, either with or without modifications,
+either gratis or charging a fee for distribution, to <a
+href="#exportcontrol">anyone anywhere</a>. Being free to do these things
+means (among other things) that you do not have to ask or pay for permission
+to do so.
 </p>
 
 <p>
@@ -71,30 +72,31 @@
 </p>
 
 <p>
-Слобода коришћења програма представља 
дозволу свакој особи или организацији
-да га користи на било каквој врсти 
рачунарског система, за било коју врсту
-посла, и без потребе да се потом обрати 
градитељу или било каквом другом
-телу. За ову слободу је битна потреба 
<em>корисника</em>, а не
-<em>градитеља</em>. Ви сте као корисник 
слободни да покрећете програм за
-ваше потребе, а уколико га расподељујете 
неком другом, он је слободан да га
-покреће за његове потребе, али му ви не 
можете наметнути ваше.
+The freedom to run the program means the freedom for any kind of person or
+organization to use it on any kind of computer system, for any kind of
+overall job and purpose, without being required to communicate about it with
+the developer or any other specific entity. In this freedom, it is the
+<em>user's</em> purpose that matters, not the <em>developer's</em> purpose;
+you as a user are free to run the program for your purposes, and if you
+distribute it to someone else, she is then free to run it for her purposes,
+but you are not entitled to impose your purposes on her.
 </p>
 
 <p>
-Слобода расподеле примерака мора да 
укључује бинарне или извршне облике
-програма, али и изворни код, како за 
неизмењене, тако и за измењене верзије
-програма. (Расподела програма у извршном 
облику је неопходна за згодно
-инсталирање слободних оперативних 
система.) У реду је уколико не постоји
-начин да се за одређени програм створи 
бинарни или извршни облик, јер
-извесни програмски језици тако нешто не 
подржавају, али мора постојати
-слобода расподеле таквих облика уколико 
измислите или изградите начин да се
-они направе.
+The freedom to redistribute copies must include binary or executable forms
+of the program, as well as source code, for both modified and unmodified
+versions. (Distributing programs in runnable form is necessary for
+conveniently installable free operating systems.) It is OK if there is no
+way to produce a binary or executable form for a certain program (since some
+languages don't support that feature), but you must have the freedom to
+redistribute such forms should you find or develop a way to make them.
 </p>
 
 <p>
-Да би слободе мењања и објављивања 
побољшаних верзија имале смисла, мора
-бити обезбеђен приступ изворном коду 
програма. Стога је неопходан услов за
-постојање слободног софтвера доступност 
изворног кода.
+In order for freedoms 1 and 3 (the freedom to make changes and the freedom
+to publish improved versions) to be meaningful, you must have access to the
+source code of the program. Therefore, accessibility of source code is a
+necessary condition for free software.
 </p>
 
 <p>
@@ -111,9 +113,18 @@
 <p>
 One important way to modify a program is by merging in available free
 subroutines and modules. If the program's license says that you cannot
-merge in a suitably-licensed existing module, such as if it requires you to
-be the copyright holder of any code you add, then the license is too
-restrictive to qualify as free.
+merge in a suitably licensed existing module &mdash; for instance, if it
+requires you to be the copyright holder of any code you add &mdash; then the
+license is too restrictive to qualify as free.
+</p>
+
+<p>
+Freedom 3 includes the freedom to use release your modified versions as free
+software. A free license may also permit other ways of releasing them; in
+other words, it does not have to be a <a
+href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a> license. However, a license
+that requires modified versions to be nonfree does not qualify as a free
+license.
 </p>
 
 <p>
@@ -134,8 +145,8 @@
 </p>
 
 <p>
-<q>Free software</q> does not mean <q>non-commercial.</q> A free program
-must be available for commercial use, commercial development, and commercial
+<q>Free software</q> does not mean <q>noncommercial.</q> A free program must
+be available for commercial use, commercial development, and commercial
 distribution. Commercial development of free software is no longer unusual;
 such free commercial software is very important. You may have paid money to
 get copies of free software, or you may have obtained copies at no charge.
@@ -159,9 +170,9 @@
 such a rule still leaves you the choice of whether to publish your version
 at all.) Rules that require release of source code to the users for
 versions that you put into public use are also acceptable. It is also
-acceptable for the license to require that, if you have distributed a
-modified version and a previous developer asks for a copy of it, you must
-send one, or that you identify yourself on your modifications.
+acceptable for the license to require that you identify your modifications
+as yours, or that, if you have distributed a modified version and a previous
+developer asks for a copy of it, you must send one.
 </p>
 
 <p>
@@ -170,7 +181,7 @@
 legally for everyone. But <a
 href="/philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware">non-copylefted
 free software</a> also exists. We believe there are important reasons why
-<a href="/philosophy/pragmatic.html"> it is better to use copyleft</a>, but
+<a href="/philosophy/pragmatic.html">it is better to use copyleft</a>, but
 if your program is non-copylefted free software, it is still basically
 ethical.
 </p>
@@ -194,35 +205,32 @@
 </p>
 
 <p>
-Већина слободних софтверских лиценци је 
заснована на систему ауторских
-права, па зато постоје ограничења врста 
услова који кроз тај систем могу да
-се наметну. Уколико лиценца заснована на 
систему ауторских права поштује
-слободу на гореописане начине, мало је 
вероватно да ће се појавити нека
-друга врста проблема коју нисмо очекивали 
(иако се и то понекад
-дешава). Међутим, неке од слободних 
софтверских лиценци су засноване на
-уговорима, а уговори могу да наметну много 
шири дијапазон могућих
-ограничења. То значи да постоје многи 
начини на које лиценца може да буде
-неприхватљиво ограничавајућа и 
неслободна.
+Most free software licenses are based on copyright, and there are limits on
+what kinds of requirements can be imposed through copyright. If a
+copyright-based license respects freedom in the ways described above, it is
+unlikely to have some other sort of problem that we never anticipated
+(though this does happen occasionally). However, some free software
+licenses are based on contracts, and contracts can impose a much larger
+range of possible restrictions. That means there are many possible ways
+such a license could be unacceptably restrictive and nonfree.
 </p>
 
 <p>
-Никако не можемо да наведемо све могуће 
начине на које је то могуће да се
-догоди. Уколико лиценца заснована на 
уговору ограничава корисника на
-неуобичајен начин (на који то не могу 
лиценце засноване на систему ауторских
-права), а који није овде наведен као 
легитиман, мораћемо да о томе
-размислимо, и вероватно ћемо одлучити да 
дотична лиценца није слободна.
+We can't possibly list all the ways that might happen. If a contract-based
+license restricts the user in an unusual way that copyright-based licenses
+cannot, and which isn't mentioned here as legitimate, we will have to think
+about it, and we will probably conclude it is nonfree.
 </p>
 
 <p>
-Када говорите о слободном софтверу, 
најбоље је да избегавате изразе као што
-су „на поклон“ (енгл. <em>give away</em>) или 
„бесплатно“ (енгл. <em>for
-free</em>), јер такви изрази упућују на то да се 
не ради о слободи, већ
-цени. И неки други чести изрази, као што је 
„пиратерија“, оличавају ставове
-које се, надамо се, ви нећете подржати. 
Погледајте <a
-href="/philosophy/words-to-avoid.sr.html">Збуњујуће речи и 
синтагме које
-вреди избегавати</a>, где се говори о таквим 
изразима. Такође, постоји и
-списак <a href="/philosophy/fs-translations.sr.html">превода 
израза
-„слободни софтвер“</a> на разне језике.
+When talking about free software, it is best to avoid using terms like
+<q>give away</q> or <q>for free,</q> because those terms imply that the
+issue is about price, not freedom. Some common terms such as <q>piracy</q>
+embody opinions we hope you won't endorse. See <a
+href="/philosophy/words-to-avoid.html">Confusing Words and Phrases that are
+Worth Avoiding</a> for a discussion of these terms. We also have a list of
+proper <a href="/philosophy/fs-translations.html">translations of <q>free
+software</q></a> into various languages.
 </p>
 
 <p>
@@ -249,17 +257,17 @@
 </p> 
 
 <p>
-Уколико намеравате да напишете нову 
лиценцу, молимо вас да се обратите ЗСС-у
-писмом на претходну адресу. Увећавање 
броја различитих слободних софтверских
-лиценци значи да ће корисници при схватању 
лиценци имати више посла. Можда
-ћемо бити у могућности да вам помогнемо да 
искористите постојећу слободну
-софтверску лиценцу која ће одговарати 
вашим потребама.
+If you are contemplating writing a new license, please contact the Free
+Software Foundation first by writing to that address. The proliferation of
+different free software licenses means increased work for users in
+understanding the licenses; we may be able to help you find an existing free
+software license that meets your needs.
 </p>
 
 <p>
-Уколико тако нешто није могуће, односно 
уколико вам је заиста потребна нова
-лиценца, уз нашу помоћ можете осигурати да 
ваша лиценца буде права слободна
-софтверска лиценца и избећи разне 
практичне проблеме.
+If that isn't possible, if you really need a new license, with our help you
+can ensure that the license really is a free software license and avoid
+various practical problems.
 </p>
 
 <h2 id="beyond-software">Више од софтвера</h2>
@@ -304,6 +312,17 @@
 <ul>
 
 <li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.89&amp;r2=1.90";>Version
+1.90</a>: Clarify that freedom 3 means the right to distribute copies of
+your own modified or improved version, not a right to participate in someone
+else's development project.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89";>Version
+1.89</a>: Freedom 3 includes the right to release modified versions as free
+software.</li>
+
+<li><a
 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80";>Version
 1.80</a>: Freedom 1 must be practical, not just theoretical; i.e., no
 tivoization.</li>
@@ -435,7 +454,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Ажурирано:
 
-$Date: 2009/11/26 09:26:10 $
+$Date: 2010/01/29 09:25:52 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: free-sw.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-sw.tr.html,v
retrieving revision 1.23
retrieving revision 1.24
diff -u -b -r1.23 -r1.24
--- free-sw.tr.html   26 Nov 2009 09:26:10 -0000   1.23
+++ free-sw.tr.html   29 Jan 2010 09:25:52 -0000   1.24
@@ -45,20 +45,20 @@
  <li>Kopyaları dağıtma özgürlüğü. Böylece komşunuza yardım 
edebilirsiniz (2
 numaralı özgürlük).
  </li>
- <li>Tüm toplumun yarar sağlayabileceği şekilde programı geliştirme ve
-geliştirdiklerinizi (ve genel olarak değiştirilmiş sürümlerini) 
yayınlama
-özgürlüğü (3 numaralı özgürlük). Kaynak koduna erişmek, bunun için 
bir
-önkoşuldur.
+ <li>The freedom to distribute copies of your modified versions to others
+(freedom 3). By doing this you can give the whole community a chance to
+benefit from your changes. Access to the source code is a precondition for
+this.
  </li>
 </ul>
 
 <p>
-Bir program, eğer kullanıcıları bu özgürlüklere sahipse özgür
-yazılımdır. Yani, kopyalarını değiştirerek ya da değiştirmeden, 
ücretli ya
-da ücretsiz, <a href="#exportcontrol">herhangi bir yerdeki herhangi
-birine</a> dağıtmaya serbest olmalısınız. Özgür olmak demek (bu 
meyanda),
-tüm bunları yapmak için izin istemek ya da izin için ödeme yapmak zorunda
-olmamanız demektir.
+A program is free software if users have all of these freedoms. Thus, you
+should be free to redistribute copies, either with or without modifications,
+either gratis or charging a fee for distribution, to <a
+href="#exportcontrol">anyone anywhere</a>. Being free to do these things
+means (among other things) that you do not have to ask or pay for permission
+to do so.
 </p>
 
 <p>
@@ -68,32 +68,31 @@
 </p>
 
 <p>
-Bir programı kullanma özgürlüğü demek, onu, herhangi bir bireyin ya da
-kurumun, herhangi bir bilgisayar sistemi üzerinde, herhangi bir iş için
-geliştirici ya da bir başka şey ile iletişim kurmak zorunluluğu olmadan
-kullanabilmek demektir. Bu özgürlükte <em>kullanıcının</em> amacı 
önemlidir,
-<em>geliştiricininki</em> değil; Sen, bir kullanıcı olarak kendi 
amaçların
-için bir programı çalıştırmaya özgürsün ve eğer bir başkasına 
dağıtırsan, o
-da kendi amaçları için programı çalıştırmaya özgürdür, ama kendi 
amaçlarınız
-için onu zorlayamazsınız.
+The freedom to run the program means the freedom for any kind of person or
+organization to use it on any kind of computer system, for any kind of
+overall job and purpose, without being required to communicate about it with
+the developer or any other specific entity. In this freedom, it is the
+<em>user's</em> purpose that matters, not the <em>developer's</em> purpose;
+you as a user are free to run the program for your purposes, and if you
+distribute it to someone else, she is then free to run it for her purposes,
+but you are not entitled to impose your purposes on her.
 </p>
 
 <p>
-Programın kopyalarının dağıtımı özgürlüğü, programın hem 
değiştirilmiş hem
-de değiştirilmemiş, kaynak kodunda olduğu gibi ikili veya 
çalıştırılabilir
-halini içermesi zorunludur. (Programları çalıştırılabilir halleri ile
-dağıtmak kolayca yüklenebilen özgür işletim sistemleri için gerekiyor) 
Eğer,
-belli bir yazılımın ikili ya da çalıştırılabilir bir biçimini 
oluşturmak
-olanaksızsa (ki bazı diller bu özelliği desteklemiyor), o zaman sorun yok;
-ancak, program, bu biçimlerden herhangi birine sokmanın bir yolunu
-bulduğunuzda, programı yeniden dağıtmaya hakkınızın olması gerekir.
+The freedom to redistribute copies must include binary or executable forms
+of the program, as well as source code, for both modified and unmodified
+versions. (Distributing programs in runnable form is necessary for
+conveniently installable free operating systems.) It is OK if there is no
+way to produce a binary or executable form for a certain program (since some
+languages don't support that feature), but you must have the freedom to
+redistribute such forms should you find or develop a way to make them.
 </p>
 
 <p>
-Değişiklikler yapma ve geliştirilmiş sürümlerini yayımlama 
özgürlüklerine
-sahip olabilmek için, mantıklı olmak için programın kaynak kodlarına
-erişmeniz zorunludur. Bu nedenle, kaynak koda erişim, özgür yazılım için
-gerekli bir durumdur.
+In order for freedoms 1 and 3 (the freedom to make changes and the freedom
+to publish improved versions) to be meaningful, you must have access to the
+source code of the program. Therefore, accessibility of source code is a
+necessary condition for free software.
 </p>
 
 <p>
@@ -108,11 +107,20 @@
 </p>
 
 <p>
-Bir program üzerinde değişiklik yapmanın önemli yollarından biri de, 
mevcut
-özgür altyordam ve modülleri birleştirmektir. Eğer programın lisansı, 
var
-olan bir bölümün içerisine ekleme yapamayacağınızı diyorsa, örneğin
-eklediğiniz her kodun telif hakkı sahibi olmanız gerektiğini söylüyorsa, 
o
-lisans, özgür olarak tanımlamak için çok kısıtlayıcıdır.
+One important way to modify a program is by merging in available free
+subroutines and modules. If the program's license says that you cannot
+merge in a suitably licensed existing module &mdash; for instance, if it
+requires you to be the copyright holder of any code you add &mdash; then the
+license is too restrictive to qualify as free.
+</p>
+
+<p>
+Freedom 3 includes the freedom to use release your modified versions as free
+software. A free license may also permit other ways of releasing them; in
+other words, it does not have to be a <a
+href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a> license. However, a license
+that requires modified versions to be nonfree does not qualify as a free
+license.
 </p>
 
 <p>
@@ -131,15 +139,14 @@
 </p>
 
 <p>
-<q>Özgür yazılım</q>, <q>ticari olmayan</q> demek değildir. Özgür bir
-program, ticari kullanım, ticari geliştirme ve ticari dağıtım için
-kullanılabilir. Özgür yazılımların ticari geliştirilmeleri artık 
alışılmadık
-bir durum değil; artık özgür ticari yazılımlar çok önemlidir. Özgür
-yazılımın kopylarına sahip olmak için ücret ödemeniz gerekebilir veya
-kopyaları hiçbir ücret karşılığı olmadan da edinmiş olabilirsiniz. 
Kopyalara
-nasıl sahip olduğunuzdan bağımsız olarak, herzaman için yazılımın 
kopyalama,
-değiştirme ve hatta <a href="/philosophy/selling.html">kopyalarını 
satma</a>
-haklarına sahipsinizdir.
+<q>Free software</q> does not mean <q>noncommercial.</q> A free program must
+be available for commercial use, commercial development, and commercial
+distribution. Commercial development of free software is no longer unusual;
+such free commercial software is very important. You may have paid money to
+get copies of free software, or you may have obtained copies at no charge.
+But regardless of how you got your copies, you always have the freedom to
+copy and change the software, even to <a
+href="/philosophy/selling.html">sell copies</a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -150,22 +157,28 @@
 </p>
 
 <p>
-Yeniden düzenlenmiş bir sürümü paketlemeye dair kurallar, yeniden
-düzenlenmiş sürümleri, yayınlama özgürlüğünüzü engellemediği 
sürece ya da
-yeniden düzenlenmiş sürümler yapmanıza ve özel olarak kullanmanıza izin
-verdiği sürece kabul eidilebilirler. Aynı şekilde, <q>eğer bu yolla 
sürümü
-kullanılabilir yaparsanız, şu halde de ulaşılabilir yapmanız gerekir</q>
-kuralları da kabul edilebilir. (Bunun gibi bir kural hala size kendi
-sürümünüzü yayınlayıp yayınlamama seçeneği bırakıyor.) Kendi 
sürümlerinizi
-kamuya açarken, sürümlerin kaynak kodunun yayınlanmasına dair kurallar da
-kabul edilebilirler. Lisansın, eğer değiştirilmiş bir sürümü 
dağıttıysanız
-ve bir önceki geliştirici bir kopya istediğinde, bir tane göndermek zorunda
-olmanız veya yaptığınız değişikliklerde kendinizi tanıtmanızı 
gerektirmesi
-de kabul edilebilirdir.
+However, rules about how to package a modified version are acceptable, if
+they don't substantively limit your freedom to release modified versions, or
+your freedom to make and use modified versions privately. Rules that <q>if
+you make your version available in this way, you must make it available in
+that way also</q> can be acceptable too, on the same condition. (Note that
+such a rule still leaves you the choice of whether to publish your version
+at all.) Rules that require release of source code to the users for
+versions that you put into public use are also acceptable. It is also
+acceptable for the license to require that you identify your modifications
+as yours, or that, if you have distributed a modified version and a previous
+developer asks for a copy of it, you must send one.
 </p>
 
 <p>
-http://www.google.com/profiles/pittle.org
+In the GNU project, we use <q><a
+href="/copyleft/copyleft.html">copyleft</a></q> to protect these freedoms
+legally for everyone. But <a
+href="/philosophy/categories.html#Non-CopyleftedFreeSoftware">non-copylefted
+free software</a> also exists. We believe there are important reasons why
+<a href="/philosophy/pragmatic.html">it is better to use copyleft</a>, but
+if your program is non-copylefted free software, it is still basically
+ethical.
 </p>
 
 <p>
@@ -188,35 +201,32 @@
 </p>
 
 <p>
-Birçok özgür yazılım lisansı telif hakkına dayanır ve ne gibi
-gereksinimlerin telif hakkına dayatılacağına dair sınırlamalar vardır. 
Eğer
-bir telif hakkı tabanlı lisans, yukarıda açıkladığımız 
özgürlüklere saygı
-gösteriyorsa, daha önce beklemediğimiz herhangi türden bir sorunla
-karşılaşma olasılığımız zayıf olacaktır (aslında bu ara sıra 
olur). Buna
-rağmen, bazı özgür yazılım lisansları sözleşmelere dayanmaktadır ve 
bazı
-sözleşmeler, olağan kısıtlamalara geniş bir şekilde 
dayatılabilmektedir. Bu
-da, bir lisansın kabul edilemez kısıtlamalara ve özgür olarak kabul
-edilmemesine dair mümkün birçok yol olduğunu belirtir.
+Most free software licenses are based on copyright, and there are limits on
+what kinds of requirements can be imposed through copyright. If a
+copyright-based license respects freedom in the ways described above, it is
+unlikely to have some other sort of problem that we never anticipated
+(though this does happen occasionally). However, some free software
+licenses are based on contracts, and contracts can impose a much larger
+range of possible restrictions. That means there are many possible ways
+such a license could be unacceptably restrictive and nonfree.
 </p>
 
 <p>
-Büyük olasılıkla, olabilecek tüm yolları burada listeleyemeyebiliriz. 
Eğer
-bir sözleşme tabanlı lisans, kullanıcıyı telif hakkı tabanlı bir 
lisansın
-yapamayacağı, alışılmadık bir şekilde kısıtlarsa ve burada meşru 
olarak
-açıklanmamışsa, o halde bu konu hakkında düşünmemiz gerekir ve bunu
-herhalde, özgür olmayan bir lisans olarak tanımlayacağızdır.
+We can't possibly list all the ways that might happen. If a contract-based
+license restricts the user in an unusual way that copyright-based licenses
+cannot, and which isn't mentioned here as legitimate, we will have to think
+about it, and we will probably conclude it is nonfree.
 </p>
 
 <p>
-Özgür yazılım hakkında konuşurken <q>bedava</q> gibi terimler 
kullanmaktan
-kaçınmak en iyisidir. Çünkü insanlar, konunun özgürlükle ilgili değil,
-parayla ilgili olduğunu sanabilirler. <q>Korsanlık</q> gibi bazı genel
-terimleri temsil eden düşünceleri desteklemeyeceğinizi umuyoruz. Bu 
terimler
-ile ilgili bir tartışma için <a
-href="/philosophy/words-to-avoid.html">Kullanmaktan Kaçınılması Gereken
-Kelimeler ve Deyimler</a> sayfasına bakabilirsiniz. <a
-href="/philosophy/fs-translations.html"><q>özgür yazılım</q></a> 
kavramının
-birçok dile çevirisini içeren bir listemiz var.
+When talking about free software, it is best to avoid using terms like
+<q>give away</q> or <q>for free,</q> because those terms imply that the
+issue is about price, not freedom. Some common terms such as <q>piracy</q>
+embody opinions we hope you won't endorse. See <a
+href="/philosophy/words-to-avoid.html">Confusing Words and Phrases that are
+Worth Avoiding</a> for a discussion of these terms. We also have a list of
+proper <a href="/philosophy/fs-translations.html">translations of <q>free
+software</q></a> into various languages.
 </p>
 
 <p>
@@ -243,17 +253,17 @@
 </p> 
 
 <p>
-Eğer yeni bir lisans yazmayı düşünüyorsanız, bu adrese yazarak FSF ile
-irtibat kurunuz. Değişik özgür yazılım lisanslarının çoğalması,
-kullanıcıların lisansları anlayabilmek için daha fazla çaba sarf edeceği
-anlamına gelir; belki sizin için, gereksinimlerinizi karşılayabilecek 
mevcut
-bir Özgür Yazılım lisansı bulmanızda yardımcı olabiliriz.
+If you are contemplating writing a new license, please contact the Free
+Software Foundation first by writing to that address. The proliferation of
+different free software licenses means increased work for users in
+understanding the licenses; we may be able to help you find an existing free
+software license that meets your needs.
 </p>
 
 <p>
-Eğer bu olanaksızsa ve gerçekten yeni bir lisansa gereksiniminiz varsa,
-bizim yardımımızla, lisansınızın bir Özgür Yazılım lisansı 
olduğunu temin
-edebilir ve olası uygulama sorunlarından kurtulabilirsiniz.
+If that isn't possible, if you really need a new license, with our help you
+can ensure that the license really is a free software license and avoid
+various practical problems.
 </p>
 
 <h2 id="beyond-software">Yazılımın Yanında</h2>
@@ -298,6 +308,17 @@
 <ul>
 
 <li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.89&amp;r2=1.90";>Version
+1.90</a>: Clarify that freedom 3 means the right to distribute copies of
+your own modified or improved version, not a right to participate in someone
+else's development project.</li>
+
+<li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.88&amp;r2=1.89";>Version
+1.89</a>: Freedom 3 includes the right to release modified versions as free
+software.</li>
+
+<li><a
 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80";>Sürüm
 1.80</a>: 1 numaralı özgürlük uygulanabilir olmalıdır, yalnızca teorik
 değil; örn., tivolaştırma olmamalı.</li>
@@ -475,7 +496,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2009/11/26 09:26:10 $
+$Date: 2010/01/29 09:25:52 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: x.fr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/x.fr.html,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- x.fr.html  2 Aug 2009 20:29:44 -0000    1.10
+++ x.fr.html  29 Jan 2010 09:25:52 -0000   1.11
@@ -20,11 +20,11 @@
 </p>
 
 <p>
-Copyleft ou pas&nbsp;? C'est l'une des controverses majeures dans la
-communaut&eacute; du logiciel libre. L'id&eacute;e du copyleft est que nous
-devrions combattre le feu par le feu &mdash;&nbsp;que nous devrions utiliser
-le copyright pour &ecirc;tre s&ucirc;r que notre code reste libre. La GPL
-GNU est un exemple de licence copyleft.</p>
+To copyleft or not to copyleft? That is one of the major controversies in
+the free software community. The idea of copyleft is that we should fight
+fire with fire&mdash;that we should use copyright to make sure our code
+stays free. The GNU General Public License (GNU GPL) is one example of a
+copyleft license.</p>
 
 <p>
 Certains d&eacute;veloppeurs de logiciel libre pr&eacute;f&egrave;rent une
@@ -48,13 +48,11 @@
 logiciel sous copyleft ne peut pas figurer dans une distribution X.</p>
 
 <p>
-Pourquoi le Consortium X a t-il adopt&eacute; cette politique&nbsp;? Cela
-avait trait &agrave; leur d&eacute;finition du succ&egrave;s. Le Consortium
-X a d&eacute;fini le succ&egrave;s comme &eacute;tant la popularit&eacute;
-&mdash;&nbsp;sp&eacute;cifiquement en obtenant des soci&eacute;t&eacute;s
-informatiques d'utiliser le syst&egrave;me X Window. Cette d&eacute;finition
-a mis les soci&eacute;t&eacute;s informatiques aux commandes. Tout ce
-qu'elles voulaient, le Consortium X devait les aider &agrave; l'obtenir.</p>
+Why did the X Consortium adopt this policy? It had to do with their
+conception of success. The X Consortium defined success as
+popularity&mdash;specifically, getting computer companies to use the X
+Window System. This definition put the computer companies in the driver's
+seat: whatever they wanted, the X Consortium had to help them get it.</p>
 
 <p>
 Les soci&eacute;t&eacute;s informatiques distribuent normalement des
@@ -71,20 +69,16 @@
 n'&eacute;tait m&ecirc;me pas un sacrifice.</p>
 
 <p>
-Mais le sacrifice de soi n'est pas le probl&egrave;me&nbsp;: rejeter la
-d&eacute;fense que fournit le copyleft, qui prot&egrave;ge l'ensemble de la
-communaut&eacute;, est un sacrifice qui d&eacute;passe sa propre
-personne. Ceux qui ont acc&eacute;d&eacute; &agrave; la requ&ecirc;te du
-Consortium X ont confi&eacute; le futur de la communaut&eacute; au bon
-vouloir du Consortium X.</p>
+But self-sacrifice is not the issue: tossing away the defense that copyleft
+provides, which protects the freedom of the whole community, is sacrificing
+more than yourself. Those who granted the X Consortium's request entrusted
+the community's future to the goodwill of the X Consortium.</p>
 
 <p>
-Cette confiance &eacute;tait mal plac&eacute;e. Dans sa derni&egrave;re
-ann&eacute;e, le Consortium X a fait le projet de restreindre la version
-X11R6.4 &agrave; para&icirc;tre, de sorte qu'elle ne sera pas un logiciel
-libre. Ils ont d&eacute;cid&eacute; de commencer &agrave; dire non, pas
-seulement aux d&eacute;veloppeurs de logiciel propri&eacute;taire, mais
-&eacute;galement &agrave; notre communaut&eacute;.</p>
+This trust was misplaced. In its last year, the X Consortium made a plan to
+restrict the forthcoming X11R6.4 release so that it would not be free
+software. They decided to start saying no, not only to proprietary software
+developers, but to our community as well.</p>
 
 <p>
 C'est plut&ocirc;t ironique. Si vous aviez dit oui quand le Consortium X
@@ -93,41 +87,32 @@
 programme, en plus du code du noyau de X.</p>
 
 <p>
-Le Consortium X n'a pas mis &agrave; ex&eacute;cution son projet. Au lieu de
-cela, il s'est arr&ecirc;t&eacute; et a transf&eacute;r&eacute; le
-d&eacute;veloppement de X &agrave; l'Open Group, dont le personnel
-ex&eacute;cute &agrave; pr&eacute;sent un projet similaire. Pour leur rendre
-justice, quand je leur ai demand&eacute; de r&eacute;aliser X11R6.4 sous les
-termes de la GPL GNU parall&egrave;lement &agrave; leur projet de licence
-restrictive, ils ont souhait&eacute; r&eacute;fl&eacute;chir &agrave; la
-question. (Ils &eacute;taient fermement oppos&eacute;s &agrave;
-l'id&eacute;e de conserver les termes de distribution de l'ancien
-X11). Avant qu'ils ne r&eacute;pondent &agrave; cette proposition, elle
-avait d&eacute;j&agrave; &eacute;chou&eacute; pour une autre raison&nbsp;:
-le groupe <a href="http://www.xfree86.org/";>XFree86</a> avait suivi
-l'ancienne politique du Consortium X, et n'accepterait pas de logiciel sous
-copyleft.
+The X Consortium did not carry out this plan. Instead it closed down and
+transferred X development to the Open Group, whose staff are now carrying
+out a similar plan. To give them credit, when I asked them to release
+X11R6.4 under the GNU GPL in parallel with their planned restrictive
+license, they were willing to consider the idea. (They were firmly against
+staying with the old X11 distribution terms.) Before they said yes or no to
+this proposal, it had already failed for another reason: the XFree86 group
+followed the X Consortium's old policy, and will not accept copylefted
+software.
 </p>
 
 <p>
-[En septembre 1998, plusieurs mois apr&egrave;s la sortie de X11R6.4
-assortie des termes de distribution non-libre, l'Open Group changea d'avis
-et ressortit cette version sous les m&ecirc;mes termes de licence de
-logiciel libre sans copyleft que ceux utilis&eacute;s pour la version
-X11R6.3. Merci l'Open Group.]
-</p>
-
-<p>
-M&ecirc;me si le Consortium X et l'Open Group n'avaient jamais pr&eacute;vu
-de restreindre X, quelqu'un d'autre aurait pu le faire. Les logiciels sans
-copyleft sont vuln&eacute;rables &agrave; tous points de vue; il permet
-&agrave; quiconque de r&eacute;aliser une version non-libre dominante, s'il
-investit suffisamment de moyens pour ajouter des fonctionnalit&eacute;s
-significatives importantes utilisant du code propri&eacute;taire. Les
-utilisateurs qui choisissent un logiciel bas&eacute; sur des
-caract&eacute;ristiques techniques, plut&ocirc;t que sur la libert&eacute;,
-pourraient facilement &ecirc;tre attir&eacute;s par la version non-libre
-pour des questions de commodit&eacute;s &agrave; court terme.</p>
+In September 1998, several months after X11R6.4 was released with nonfree
+distribution terms, the Open Group reversed its decision and rereleased it
+under the same non-copyleft free software license that was used for
+X11R6.3. Thus, the Open Group therefore eventually did what was right, but
+that does not alter the general issue.</p>
+
+<p>
+Even if the X Consortium and the Open Group had never planned to restrict X,
+someone else could have done it. Non-copylefted software is vulnerable from
+all directions; it lets anyone make a nonfree version dominant, if he will
+invest sufficient resources to add significantly important features using
+proprietary code. Users who choose software based on technical
+characteristics, rather than on freedom, could easily be lured to the
+nonfree version for short-term convenience.</p>
 
 <p>
 Le Consortium X et l'Open Group ne peuvent plus &agrave; pr&eacute;sent
@@ -136,18 +121,15 @@
 relatif &agrave; X.</p>
 
 <p>
-Quand vous travaillez sur le noyau de X, sur des programmes tels que X
-server, Xlib, et Xt, il y a une raison pratique de ne pas utiliser le
-copyleft. Le groupe XFree86 fait un travail important pour la
-communaut&eacute; en maintenant ces programmes, et le b&eacute;n&eacute;fice
-de mettre nos changements sous copyleft seraient moindres que le tort fait
-par une branche dans le d&eacute;veloppement. Aussi, il est
-pr&eacute;f&eacute;rable de travailler avec le groupe XFree86 et de ne pas
-mettre sous copyleft nos changements sur ces programmes. Tout comme pour les
-utilitaires tels que xset et xrdb, qui sont proches du noyau de X et qui
-n'ont pas besoin d'am&eacute;liorations majeures. Nous savons au moins que
-le groupe XFree86 a la ferme intention de d&eacute;velopper ces programmes
-en tant que logiciels libres.</p>
+When you work on the core of X, on programs such as the X server, Xlib, and
+Xt, there is a practical reason not to use copyleft. The X.org group does
+an important job for the community in maintaining these programs, and the
+benefit of copylefting our changes would be less than the harm done by a
+fork in development. So it is better to work with them, and not copyleft
+our changes on these programs. Likewise for utilities such as xset and
+xrdb, which are close to the core of X and do not need major improvements.
+At least we know that the X.org group has a firm commitment to developing
+these programs as free software.</p>
 
 <p>
 Le probl&egrave;me est diff&eacute;rent pour les programmes
@@ -157,12 +139,11 @@
 devrions le faire.</p>
 
 <p>
-Au cas ou quelqu'un ressentirait la pression exerc&eacute;e par le
-crit&egrave;re d'inclusion dans les distributions X, le projet GNU
-entreprendra de de rendre publics les paquetages sous copyleft qui
-fonctionnent avec X. Si vous voulez mettre sous copyleft quelque chose, et
-que vous craignez que son omission dans la distribution de X g&ecirc;ne sa
-popularit&eacute;, veuillez nous contacter pour vous aider.</p>
+In case anyone feels the pressure exerted by the criteria for inclusion in
+the X distributions, the GNU Project will undertake to publicize copylefted
+packages that work with X. If you would like to copyleft something, and you
+worry that its omission from the X distribution will impede its popularity,
+please ask us to help.</p>
 
 <p>
 En m&ecirc;me temps, il est pr&eacute;f&eacute;rable de ne pas ressentir un
@@ -180,12 +161,10 @@
 programme avec copyleft, une fois que vous l'aurez mis au d&eacute;fi.</p>
 
 <p>
-Compagnons, d&eacute;veloppeurs de logiciel libre, ne refaites pas cette
-erreur. Si nous ne mettons pas nos logiciels sous copyleft, nous mettons
-leur futur &agrave; la merci de quiconque dispose de plus de moyens que de
-scrupules. Avec le copyleft, nous pouvons d&eacute;fendre notre
-libert&eacute;, pas seulement la n&ocirc;tre, mais celle de l'ensemble de la
-communaut&eacute;.</p>
+Friends, free software developers, don't repeat old mistakes! If we do not
+copyleft our software, we put its future at the mercy of anyone equipped
+with more resources than scruples. With copyleft, we can defend freedom,
+not just for ourselves, but for our whole community.</p>
 
 
 <div style="font-size: small;">
@@ -218,9 +197,9 @@
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 1999 Richard M. Stallman <br />La reproduction exacte et la
-distribution intégrale de cet article est permise sur n'importe quel support
-d'archivage, pourvu que cette notice soit préservée.
+Copyright &copy; 1998, 1999, 2009 Richard M. Stallman <br /> Verbatim
+copying and distribution of this entire article is permitted in any medium
+without royalty provided this notice is preserved.
 </p>
 
 
@@ -233,7 +212,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Dernière mise à jour&nbsp;:
 
-$Date: 2009/08/02 20:29:44 $
+$Date: 2010/01/29 09:25:52 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]