www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www licenses/po/why-not-lgpl.ca.po philosophy/e...


From: Yavor Doganov
Subject: www licenses/po/why-not-lgpl.ca.po philosophy/e...
Date: Mon, 05 Apr 2010 20:26:15 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  10/04/05 20:26:15

Modified files:
    licenses/po  : why-not-lgpl.ca.po 
    philosophy   : essays-and-articles.ca.html 
    philosophy/po : essays-and-articles.ca.po philosophy.ca.po 
Added files:
    licenses    : why-not-lgpl.ca.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/why-not-lgpl.ca.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/why-not-lgpl.ca.po?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/essays-and-articles.ca.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/essays-and-articles.ca.po?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/philosophy.ca.po?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23

Patches:
Index: licenses/po/why-not-lgpl.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/why-not-lgpl.ca.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- licenses/po/why-not-lgpl.ca.po   5 Apr 2010 18:59:36 -0000    1.1
+++ licenses/po/why-not-lgpl.ca.po   5 Apr 2010 20:26:07 -0000    1.2
@@ -12,18 +12,21 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
 "Why you shouldn't use the Lesser GPL for your next library - GNU Project - "
 "Free Software Foundation (FSF)"
 msgstr ""
-"Per què no hauríeu d'utilitzar la Llicència Pública General Reduïda per 
a la vostra pròxima biblioteca - Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)"
+"Per què no hauríeu d'utilitzar la Llicència Pública General Reduïda per 
a la "
+"vostra pròxima biblioteca - Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 msgid "Why you shouldn't use the Lesser GPL for your next library"
-msgstr "Per què no hauríeu d'utilitzar la Llicència Pública General 
Reduïda per a la vostra pròxima biblioteca"
+msgstr ""
+"Per què no hauríeu d'utilitzar la Llicència Pública General Reduïda per 
a la "
+"vostra pròxima biblioteca"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -32,7 +35,12 @@
 "makes a big difference: using the Lesser GPL permits use of the library in "
 "proprietary programs; using the ordinary GPL for a library makes it "
 "available only for free programs."
-msgstr "El Projecte GNU disposa de dos llicències per a biblioteques. Una és 
la Llicència Pública General Reduïda (LGPL); l'altra es la Llicència 
Pública General (GPL). Hi ha una gran diferència entre triar l'una o l'altra: 
la LGPL permet l'ús de la biblioteca en programes privatius; la GPL només 
permet utilitzar-la en programes lliures."
+msgstr ""
+"El Projecte GNU disposa de dos llicències per a biblioteques. Una és la "
+"Llicència Pública General Reduïda (LGPL); l'altra es la Llicència 
Pública "
+"General (GPL). Hi ha una gran diferència entre triar l'una o l'altra: la "
+"LGPL permet l'ús de la biblioteca en programes privatius; la GPL només "
+"permet utilitzar-la en programes lliures."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -41,7 +49,12 @@
 "covered by the Lesser GPL, and that means we are using only one of these two "
 "strategies, neglecting the other. So we are now seeking more libraries to "
 "release <strong>under the ordinary GPL</strong>."
-msgstr "Determinar quina llicència es millor per a certa biblioteca es una 
qüestió d'estratègia, i depèn del detalls de la situació. Actualment, la 
major part del les llibreries de GNU estan cobertes per la LGPL; això 
significa que només estem seguint una de les dues estratègies, descuidant 
l'altra. Per això estem procurant que més biblioteques es publiquin sota la 
GPL ordinària."
+msgstr ""
+"Determinar quina llicència es millor per a certa biblioteca es una qüestió 
"
+"d'estratègia, i depèn del detalls de la situació. Actualment, la major 
part "
+"del les llibreries de GNU estan cobertes per la LGPL; això significa que "
+"només estem seguint una de les dues estratègies, descuidant l'altra. Per "
+"això estem procurant que més biblioteques es publiquin sota la GPL ordinà
ria."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -50,7 +63,13 @@
 "for a library gives free software developers an advantage over proprietary "
 "developers: a library that they can use, while proprietary developers cannot "
 "use it."
-msgstr "Els desenvolupadors de programari privatiu tenen l'avantatge dels 
diners; els desenvolupadors de programari lliure necessiten obtenir avantatges 
d'altres desenvolupadors com ells. Utilitzar la GPL ordinària en una 
biblioteca dóna als programadors lliures un avantatge sobre els 
desenvolupadors de programari propietari: una biblioteca que ells poden 
utilitzar i els programadors propietaris no."
+msgstr ""
+"Els desenvolupadors de programari privatiu tenen l'avantatge dels diners; "
+"els desenvolupadors de programari lliure necessiten obtenir avantatges "
+"d'altres desenvolupadors com ells. Utilitzar la GPL ordinària en una "
+"biblioteca dóna als programadors lliures un avantatge sobre els "
+"desenvolupadors de programari propietari: una biblioteca que ells poden "
+"utilitzar i els programadors propietaris no."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -60,7 +79,14 @@
 "proprietary software through other alternative libraries. In that case, the "
 "library cannot give free software any particular advantage, so it is better "
 "to use the Lesser GPL for that library."
-msgstr "Però utilitzar la GPL ordinària no és un avantatge en totes les 
biblioteques. Hi ha raons que fan aconsellable l'ús de la LGPL en certs casos. 
El cas més habitual es dóna quan les prestacions de una biblioteca lliure ja 
estan disponibles per al programari propietari a través d'altres biblioteques 
alternatives. En aquest cas, la biblioteca no pot donar cap avantatge en 
particular al programari lliure, per la qual cosa és millor utilitzar la LGPL."
+msgstr ""
+"Però utilitzar la GPL ordinària no és un avantatge en totes les "
+"biblioteques. Hi ha raons que fan aconsellable l'ús de la LGPL en certs "
+"casos. El cas més habitual es dóna quan les prestacions de una biblioteca "
+"lliure ja estan disponibles per al programari propietari a través d'altres "
+"biblioteques alternatives. En aquest cas, la biblioteca no pot donar cap "
+"avantatge en particular al programari lliure, per la qual cosa és millor "
+"utilitzar la LGPL."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -68,7 +94,11 @@
 "are plenty of other C libraries; using the GPL for ours would have driven "
 "proprietary software developers to use another&mdash;no problem for them, "
 "only for us."
-msgstr "Per aquesta raó vàrem aplicar la LGPL a la biblioteca GNU C. Al cap 
i a la fi, hi ha un munt de biblioteques C; aplicar la GPL a la nostra hagués 
portat als desenvolupadors de programari propietari a utilitzar-ne una altra: 
cap problema per ells, cap avantatge per nosaltres."
+msgstr ""
+"Per aquesta raó vàrem aplicar la LGPL a la biblioteca GNU C. Al cap i a la "
+"fi, hi ha un munt de biblioteques C; aplicar la GPL a la nostra hagués "
+"portat als desenvolupadors de programari propietari a utilitzar-ne una "
+"altra: cap problema per ells, cap avantatge per nosaltres."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -79,7 +109,15 @@
 "limiting its use to free programs gives our community a real boost. At "
 "least one application program is free software today specifically because "
 "that was necessary for using Readline."
-msgstr "Però quan una biblioteca té una funcionalitat única i destacada, 
com GNU Readline, llavors són figues d'un altre paner. La biblioteca Readline 
implementa l'edició i l'historial de dades introduïdes per programes 
interactius, i aquesta és una prestació que no es troba de manera general a 
qualsevol altra. Publicar-la sota la GPL i limitar els seu ús a programes 
lliures dóna a la nostra comunitat un impuls real. Actualment, com a mínim un 
aplicatiu és programari lliure perquè va ser necessari que ho fos per poder 
utilitzar Readline."
+msgstr ""
+"Però quan una biblioteca té una funcionalitat única i destacada, com GNU "
+"Readline, llavors són figues d'un altre paner. La biblioteca Readline "
+"implementa l'edició i l'historial de dades introduïdes per programes "
+"interactius, i aquesta és una prestació que no es troba de manera general a 
"
+"qualsevol altra. Publicar-la sota la GPL i limitar els seu ús a programes "
+"lliures dóna a la nostra comunitat un impuls real. Actualment, com a mínim "
+"un aplicatiu és programari lliure perquè va ser necessari que ho fos per "
+"poder utilitzar Readline."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -91,7 +129,16 @@
 "University projects can easily be influenced; nowadays, as companies begin "
 "to consider making software free, even some commercial projects can be "
 "influenced in this way."
-msgstr "Si reunim una col·lecció de biblioteques potents cobertes per la GPL 
que no tinguin la seva equivalència en el programari privatiu, es disposarà 
d'una àmplia gamma de mòduls útils que serviran com a peces per a la 
construcció de nous programes lliures. Això serà un avantatge significatiu 
per al desenvolupament de més programari lliure, i alguns projectes decidiran 
esdevenir lliures per poder utilitzar aquestes biblioteques. És fàcil influir 
en els projectes universitaris; avui dia, veient com les companyies comencen a 
considerar fer programari lliure, es pot influir d'aquesta manera fins i tot en 
projectes comercials"
+msgstr ""
+"Si reunim una col·lecció de biblioteques potents cobertes per la GPL que no 
"
+"tinguin la seva equivalència en el programari privatiu, es disposarà d'una "
+"àmplia gamma de mòduls útils que serviran com a peces per a la 
construcció "
+"de nous programes lliures. Això serà un avantatge significatiu per al "
+"desenvolupament de més programari lliure, i alguns projectes decidiran "
+"esdevenir lliures per poder utilitzar aquestes biblioteques. És fàcil "
+"influir en els projectes universitaris; avui dia, veient com les companyies "
+"comencen a considerar fer programari lliure, es pot influir d'aquesta manera "
+"fins i tot en projectes comercials"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -102,7 +149,15 @@
 "use the code in proprietary software products. Popularity is tempting, and "
 "it is easy for a library developer to rationalize the idea that boosting the "
 "popularity of that one library is what the community needs above all."
-msgstr "Els desenvolupadors de programari propietari, procurant eliminar 
aquest important avantatge dels competidors lliures, intentaran convèncer els 
autors de no aportar biblioteques a la col·lecció coberta per la GPL. Poden, 
per exemple, apel·lar a l'ego, prometent-nos \"més usuaris per aquesta 
biblioteca\" si els permetem utilitzar el codi en productes de programari 
propietari. La popularitat és temptadora, i és fàcil que un desenvolupador 
de biblioteques trobi raonable la idea que augmentar la popularitat d'aquella 
biblioteca és el que la comunitat necessita per sobre de tot."
+msgstr ""
+"Els desenvolupadors de programari propietari, procurant eliminar aquest "
+"important avantatge dels competidors lliures, intentaran convèncer els "
+"autors de no aportar biblioteques a la col·lecció coberta per la GPL. 
Poden, "
+"per exemple, apel·lar a l'ego, prometent-nos \"més usuaris per aquesta "
+"biblioteca\" si els permetem utilitzar el codi en productes de programari "
+"propietari. La popularitat és temptadora, i és fàcil que un desenvolupador 
"
+"de biblioteques trobi raonable la idea que augmentar la popularitat "
+"d'aquella biblioteca és el que la comunitat necessita per sobre de tot."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -113,28 +168,45 @@
 "alternatives. The whole free software movement will have more popularity, "
 "because free software as a whole will stack up better against the "
 "competition."
-msgstr "Però no hauríem de caure en aquestes temptacions, perquè podem 
aconseguir molt més si ens mantenim units. Nosaltres, els desenvolupadors de 
programari lliure, ens hem d'ajudar mútuament. Publicant biblioteques l'ús de 
les quals estigui només permès al programari lliure podem ajudar a altres 
paquets de programari lliure a superar les alternatives propietàries. La 
totalitat del moviment pel programari lliure tindrà més popularitat, perquè 
el programari lliure en conjunt creixerà més que el dels competidors."
+msgstr ""
+"Però no hauríem de caure en aquestes temptacions, perquè podem aconseguir "
+"molt més si ens mantenim units. Nosaltres, els desenvolupadors de programari 
"
+"lliure, ens hem d'ajudar mútuament. Publicant biblioteques l'ús de les 
quals "
+"estigui només permès al programari lliure podem ajudar a altres paquets de "
+"programari lliure a superar les alternatives propietàries. La totalitat del "
+"moviment pel programari lliure tindrà més popularitat, perquè el 
programari "
+"lliure en conjunt creixerà més que el dels competidors."
 
-#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 # type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
"
-"href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send "
-"broken links and other corrections (or suggestions) to <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-msgstr "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca.html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. 
<br />Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
+"corrections (or suggestions) to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca."
+"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
+"trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
+"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Please see the <a "
-"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
-"for information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Vegeu la <a 
href=\"/server/standards/README.translations.ca.html\">Guia de traducció</a> 
per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions 
d'aquest article. <br />Contacteu amb l'<a 
href=\"/server/standards/translations/ca/\">Equip de traducció</a> per 
col·laborar en la traducció al català del web de GNU."
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Vegeu la <a href=\"/server/standards/README.translations.ca.html\">Guia de "
+"traducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les "
+"traduccions d'aquest article. <br />Contacteu amb l'<a href=\"/server/"
+"standards/translations/ca/\">Equip de traducció</a> per col·laborar en la "
+"traducció al català del web de GNU."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 1999, 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
@@ -149,19 +221,21 @@
 "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
 "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
 "copyright notice, are preserved."
-msgstr "Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota."
+msgstr ""
+"Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en "
+"qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota."
 
-#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 # type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr "Traducció: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 5 d'abril 
de 2010."
+msgstr ""
+"Traducció: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 5 d'abril de 2010."
 
-#. timestamp start 
 # type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
 msgid "Updated:"
 msgstr "Updated:"
 
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
-

Index: philosophy/essays-and-articles.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/essays-and-articles.ca.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- philosophy/essays-and-articles.ca.html   25 Mar 2010 08:25:51 -0000   
1.4
+++ philosophy/essays-and-articles.ca.html   5 Apr 2010 20:26:09 -0000    
1.5
@@ -2,10 +2,10 @@
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
-<title>Essays and Articles - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
+<title>Assaigs i articles - Projecte GNU - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
 
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
-<h2>Essays and Articles</h2>
+<h2>Assaigs i articles</h2>
 
 <p>Aquesta secció conté una sèrie d'articles que descriuen la filosofia del
 moviment per al programari lliure, la qual ens impulsa a desenvolupar el
@@ -36,8 +36,8 @@
  <li><a href="/philosophy/free-sw.ca.html">Què és el programari 
lliure?</a></li>
  <li><a href="/philosophy/why-free.ca.html">Per què el programari no hauria 
de
 tenir propietaris</a></li>
- <li><a href="/philosophy/shouldbefree.html">Per què el programari hauria de 
ser
-lliure</a> (Un assaig més extens i més antic sobre el mateix tema de
+ <li><a href="/philosophy/shouldbefree.ca.html">Per què el programari hauria 
de
+ser lliure</a> (Un assaig més extens i més antic sobre el mateix tema de
 l'article anterior)</li>
  <li><a href="/philosophy/free-doc.ca.html">Per què el programari lliure
 necessita documentació lliure</a></li>
@@ -60,7 +60,7 @@
 lliure</a></li>
  <li><a href="/philosophy/your-freedom-needs-free-software.html">La vostra
 llibertat necessita programari lliure</a></li>
- <li><a href="/philosophy/fs-motives.html">Motivacions per escriure programari
+ <li><a href="/philosophy/fs-motives.ca.html">Motivacions per escriure 
programari
 lliure</a></li>
 </ul>
 
@@ -86,7 +86,7 @@
 lliure específiques</a></li>
  <li><a href="/licenses/gpl-faq.html">Preguntes freqüents sobre les 
llicències de
 GNU</a></li>
- <li><a href="/licenses/why-not-lgpl.html">Per què no hauríeu d'utilitzar la
+ <li><a href="/licenses/why-not-lgpl.ca.html">Per què no hauríeu 
d'utilitzar la
 llicència GPL reduïda per a la vostra pròxima biblioteca</a></li>
  <li><a href="/copyleft/copyleft.ca.html">Copyleft</a></li>
  <li><a href="/philosophy/why-copyleft.ca.html">Per què copyleft?</a></li>
@@ -109,16 +109,17 @@
 l'UDI</a></li>
  <li><a href="/philosophy/gates.html">No és el Gates, són els barrots</a>, 
un
 article de Richard Stallman publicat a BBC News el 2008</li>
- <li><a href="/philosophy/microsoft.html">Is Microsoft the Great Satan?</a> 
(An
-<a href="/philosophy/microsoft-old.html">older version</a> of this article
-is also available.)</li>
+ <li><a href="/philosophy/microsoft.html">És Microsoft el Papu?</a> (També 
hi ha
+disponible una <a href="/philosophy/microsoft-old.ca.html">versió antiga</a>
+d'aquest article.)</li>
  <li><a href="/philosophy/microsoft-antitrust.ca.html">El procés antimonopoli
 contra Microsoft i el programari lliure</a></li>
  <li><a href="/philosophy/microsoft-verdict.ca.html">Sobre la sentència 
contra
 Microsoft</a></li>
  <li><a href="/philosophy/microsoft-new-monopoly.ca.html">El nou monopoli de
 Microsoft</a></li>
- <li><a href="/philosophy/lest-codeplex-perplex.html">Lest CodePlex 
perplex</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/lest-codeplex-perplex.html">Que CodePlex no et deixi
+perplex</a></li>
  <li><a href="/philosophy/plan-nine.html" id="PlanNineLicense">Els problemes 
de
 la llicència de Plan 9</a></li>
  <li><a href="/philosophy/motif.ca.html" id="MotifLicense">La llicència de 
New
@@ -131,8 +132,8 @@
 llicència GPL de GNU i el somni americà</a></li>
  <li><a href="/philosophy/enforcing-gpl.html" id="EnforcingGPL">Fer complir la
 llicència GPL de GNU</a></li>
- <li><a href="/philosophy/selling-exceptions.html">On Selling Exceptions to 
the
-GNU GPL</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/selling-exceptions.html">Sobre la venda 
d'excepcions a
+la Llicència GPL de GNU</a></li>
  <li><a href="/philosophy/freedom-or-power.html" 
id="FreedomOrPower">Llibertat o
 poder?</a></li>
  <li><a href="/philosophy/no-word-attachments.html" 
id="NoWordAttachments">Podem
@@ -161,11 +162,11 @@
 
 <h4>Copyright</h4>
 <ul>
- <li><a href="/philosophy/public-domain-manifesto.html">Why I Will Not Sign 
the
-Public Domain Manifesto</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/public-domain-manifesto.html">Per què no signaré 
el
+Manifest del Domini Púbic</a></li>
 
- <li><a href="/philosophy/pirate-party.html">How the Swedish Pirate Party
-Platform Backfires on Free Software</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/pirate-party.html">Com el Partit Pirata suec 
perjudica
+el programari lliure</a></li>
 
  <li><a href="/philosophy/misinterpreting-copyright.html">Malinterpretant el
 copyright</a> és un altre assaig de <a
@@ -200,10 +201,10 @@
 d'aquest assaig).</li>
 
  <li><a href="/philosophy/copyright-versus-community.html" 
id="StallmanTalkLSM">
-Copyright versus community in the age of computer networks</a>: is a
-transcript of a keynote by <a href="http://www.stallman.org";> Richard
-Stallman</a> at the LIANZA conference in Christchurch, New Zealand, on
-October 12, 2009.</li>
+Copyright contra comunitat a l'era de les xarxes d'ordinadors</a> és una
+transcripció literal d'una xerrada de <a href="http://www.stallman.org";>
+Richard Stallman</a> a la LIANZA conference de Christchurch, Nova Zelanda,
+el 12 d'octubre de 2009.</li>
 
  <li><a
 
href="http://www.oii.ox.ac.uk/resources/feedback/OIIFB_GPL2_20040903.pdf";>Traducció
@@ -242,12 +243,12 @@
 ordinador?</a>, una obra de <a href="http://www.stallman.org";>Richard
 Stallman</a> sobre les iniciatives anomenades "de computació fiable".</li>
 
- <li><a href="/philosophy/right-to-read.html">El dret a llegir: un breu conte
+ <li><a href="/philosophy/right-to-read.ca.html">El dret a llegir: un breu 
conte
 atemporal</a> de <a href="http://www.stallman.org/";> Richard Stallman</a></li>
 </ul>
 
 <h4>L'expressió propagandística <a
-href="/philosophy/words-to-avoid.html#IntellectualProperty">"propietat
+href="/philosophy/words-to-avoid.ca.html#IntellectualProperty">"propietat
 intel·lectual"</a></h4>
 <ul>
  <li><a href="/philosophy/no-ip-ethos.html">No permeteu que la "propietat
@@ -331,8 +332,8 @@
 <h4>Temes socials i culturals</h4>
 
 <ul>
- <li><a href="/philosophy/digital-inclusion-in-freedom.html">Is Digital 
Inclusion
-A Good Thing? How Can We Make Sure It Is?</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/digital-inclusion-in-freedom.html">És positiva la
+integració digital? Com podem estar-ne segurs?</a></li>
 
  <li><a href="/philosophy/wsis.html">Cimera Mundial sobre la Societat de la
 Informació</a></li>
@@ -444,12 +445,13 @@
 <i>sempre</i> seriosos.</li>
 </ul>
 
-<h3>Links to more philosophy articles</h3>
+<h3>Enllaços a més articles de filosofia</h3>
 
 <ul>
 <li id="Speeches"><a href="speeches-and-interview.html">Conferències i 
entrevistes</a></li>
 <li id="ThirdPartyIdeas"><a href="third-party-ideas.html">Idees de 
tercers</a></li>
-<li id="Philosophy"><a href="/philosophy/">The main philosophy page</a></li>
+<li id="Philosophy"><a href="/philosophy/philosophy.ca.html">Pàgina principal 
de la secció de
+filosofia</a></li>
 </ul>
 
 
@@ -464,11 +466,11 @@
 <!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
 <div id="footer">
 <p>
-Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
-href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send
-broken links and other corrections or suggestions to <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
+href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>. També hi ha <a
+href="/contact/contact.ca.html">altres formes de contactar</a> amb la
+FSF. <br />Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o
+suggeriments a <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -490,13 +492,13 @@
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
-Darrera actualització: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 29 de
-març de 2009.</div>
+Darrera actualització: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 5
+d'abril de 2010.</div>
 <p>
 <!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2010/03/25 08:25:51 $
+$Date: 2010/04/05 20:26:09 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/po/essays-and-articles.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/essays-and-articles.ca.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- philosophy/po/essays-and-articles.ca.po   5 Apr 2010 18:47:16 -0000    
1.7
+++ philosophy/po/essays-and-articles.ca.po   5 Apr 2010 20:26:12 -0000    
1.8
@@ -13,15 +13,11 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
-#| msgid ""
-#| "Philosophy of the GNU Project - GNU Project - Free Software Foundation "
-#| "(FSF)"
 msgid "Essays and Articles - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
-msgstr ""
-"Assaigs i articles - Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr "Assaigs i articles - Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 msgid "Essays and Articles"
@@ -183,8 +179,8 @@
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/fs-motives.html\">Motives For Writing Free Software</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/fs-motives.ca.html\">Motivacions per escriure 
programari "
-"lliure</a>"
+"<a href=\"/philosophy/fs-motives.ca.html\">Motivacions per escriure "
+"programari lliure</a>"
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "About the GNU Operating System"
@@ -344,17 +340,14 @@
 "article de Richard Stallman publicat a BBC News el 2008"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/philosophy/freedom-or-copyright.html\">Freedom-Or Copyright?</"
-#| "a>, by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a> (an <a "
-#| "href=\"/philosophy/freedom-or-copyright-old.html\">older version</a> of "
-#| "this essay remains online as well)."
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/microsoft.html\">Is Microsoft the Great Satan?</a> (An "
 "<a href=\"/philosophy/microsoft-old.html\">older version</a> of this article "
 "is also available.)"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/microsoft.html\">És Microsoft el Papu?</a> (També hi 
ha disponible una <a href=\"/philosophy/microsoft-old.ca.html\">versió 
antiga</a> d'aquest article.)"
+"<a href=\"/philosophy/microsoft.html\">És Microsoft el Papu?</a> (També hi "
+"ha disponible una <a href=\"/philosophy/microsoft-old.ca.html\">versió "
+"antiga</a> d'aquest article.)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -380,11 +373,11 @@
 "Microsoft</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#| msgid "<a href=\"/philosophy/why-copyleft.html\">Why Copyleft?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/lest-codeplex-perplex.html\">Lest CodePlex perplex</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/lest-codeplex-perplex.html\">Que CodePlex no et deixi 
perplex</a>"
+"<a href=\"/philosophy/lest-codeplex-perplex.html\">Que CodePlex no et deixi "
+"perplex</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -435,13 +428,12 @@
 "la llicència GPL de GNU</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/philosophy/selling.html\">Selling Free Software</a> is OK!"
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/selling-exceptions.html\">On Selling Exceptions to the "
 "GNU GPL</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/selling-exceptions.html\">Sobre la venda d'excepcions a 
la Llicència GPL de GNU</a>"
+"<a href=\"/philosophy/selling-exceptions.html\">Sobre la venda d'excepcions "
+"a la Llicència GPL de GNU</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -517,21 +509,20 @@
 msgstr "Copyright"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/philosophy/wsis.html\">World Summit on the Information "
-#| "Society</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/public-domain-manifesto.html\">Why I Will Not Sign the "
 "Public Domain Manifesto</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/public-domain-manifesto.html\">Per què no signaré el 
Manifest del Domini Púbic</a>"
+"<a href=\"/philosophy/public-domain-manifesto.html\">Per què no signaré el "
+"Manifest del Domini Púbic</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/pirate-party.html\">How the Swedish Pirate Party "
 "Platform Backfires on Free Software</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/pirate-party.html\">Com el Partit Pirata suec perjudica 
el programari lliure</a>"
+"<a href=\"/philosophy/pirate-party.html\">Com el Partit Pirata suec "
+"perjudica el programari lliure</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -605,12 +596,6 @@
 "\">versió més antiga</a> d'aquest assaig)."
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/philosophy/copyright-versus-community.html\" id="
-#| "\"StallmanTalkLSM\"> Copyright versus community in the age of computer "
-#| "networks</a>: is a verbatim transcript of a talk by <a href=\"http://www.";
-#| "stallman.org\"> Richard Stallman</a> at the Logiciel Libre Conference in "
-#| "July 2000."
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/copyright-versus-community.html\" id=\"StallmanTalkLSM"
 "\"> Copyright versus community in the age of computer networks</a>: is a "
@@ -621,7 +606,8 @@
 "<a href=\"/philosophy/copyright-versus-community.html\" id=\"StallmanTalkLSM"
 "\"> Copyright contra comunitat a l'era de les xarxes d'ordinadors</a> és una 
"
 "transcripció literal d'una xerrada de <a href=\"http://www.stallman.org\";> "
-"Richard Stallman</a> a la LIANZA conference de Christchurch, Nova Zelanda, el 
12 d'octubre de 2009."
+"Richard Stallman</a> a la LIANZA conference de Christchurch, Nova Zelanda, "
+"el 12 d'octubre de 2009."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -701,15 +687,17 @@
 "<a href=\"/philosophy/right-to-read.html\">The Right to Read: A Dystopian "
 "Short Story</a> by <a href=\"http://www.stallman.org/\";> Richard Stallman</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/right-to-read.ca.html\">El dret a llegir: un breu conte 
"
-"atemporal</a> de <a href=\"http://www.stallman.org/\";> Richard Stallman</a>"
+"<a href=\"/philosophy/right-to-read.ca.html\">El dret a llegir: un breu "
+"conte atemporal</a> de <a href=\"http://www.stallman.org/\";> Richard "
+"Stallman</a>"
 
 # type: Content of: <h4>
 msgid ""
 "The propaganda term <a href=\"/philosophy/words-to-avoid."
 "html#IntellectualProperty\"> &ldquo;Intellectual Property&rdquo;</a>"
 msgstr ""
-"L'expressió propagandística <a 
href=\"/philosophy/words-to-avoid.ca.html#IntellectualProperty\">\"propietat 
intel·lectual\"</a>"
+"L'expressió propagandística <a href=\"/philosophy/words-to-avoid.ca."
+"html#IntellectualProperty\">\"propietat intel·lectual\"</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -893,7 +881,8 @@
 "<a href=\"/philosophy/digital-inclusion-in-freedom.html\">Is Digital "
 "Inclusion A Good Thing? How Can We Make Sure It Is?</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/digital-inclusion-in-freedom.html\">És positiva la 
integració digital? Com podem estar-ne segurs?</a>"
+"<a href=\"/philosophy/digital-inclusion-in-freedom.html\">És positiva la "
+"integració digital? Com podem estar-ne segurs?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -1143,7 +1132,6 @@
 "<i>sempre</i> seriosos."
 
 # type: Content of: <h2>
-#| msgid "More philosophy articles"
 msgid "Links to more philosophy articles"
 msgstr "Enllaços a més articles de filosofia"
 
@@ -1156,9 +1144,10 @@
 msgstr "<a href=\"third-party-ideas.html\">Idees de tercers</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#| msgid "<a href=\"/philosophy/x.html\">The X Window System Trap</a>"
 msgid "<a href=\"/philosophy/\">The main philosophy page</a>"
-msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.ca.html\">Pàgina principal de la 
secció de filosofia</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/philosophy.ca.html\">Pàgina principal de la secció de 
"
+"filosofia</a>"
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -1166,12 +1155,6 @@
 msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#| "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>."
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
@@ -1180,8 +1163,8 @@
 "org&gt;</a>."
 msgstr ""
 "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\">address@hidden</a>. També hi ha <a href=\"/contact/contact.ca."
-"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
+"org\">address@hidden</a>. També hi ha <a href=\"/contact/contact.ca.html"
+"\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
 "trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
 "address@hidden">address@hidden</a>."
 
@@ -1198,9 +1181,6 @@
 "traducció al català del web de GNU."
 
 # type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, "
-#| "2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
 "2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc."
@@ -1220,7 +1200,8 @@
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
-"Darrera actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 5 
d'abril de 2010."
+"Darrera actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 5 "
+"d'abril de 2010."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 

Index: philosophy/po/philosophy.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/philosophy.ca.po,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- philosophy/po/philosophy.ca.po   5 Apr 2010 18:47:16 -0000    1.22
+++ philosophy/po/philosophy.ca.po   5 Apr 2010 20:26:13 -0000    1.23
@@ -13,7 +13,7 @@
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -31,7 +31,11 @@
 "the philosophy of the free software movement. This page provides an "
 "introduction to that philosopy, links to the latest articles we have on the "
 "subject, and links to further resources."
-msgstr "La filosofia del moviment pel programari lliure ha motivat el 
desenvolupament del nostre sistema operatiu lliure GNU. En aquesta pàgina 
trobareu una introducció a aquesta filosofia i enllaços als darrers articles 
sobre el tema i a altres recursos."
+msgstr ""
+"La filosofia del moviment pel programari lliure ha motivat el "
+"desenvolupament del nostre sistema operatiu lliure GNU. En aquesta pàgina "
+"trobareu una introducció a aquesta filosofia i enllaços als darrers 
articles "
+"sobre el tema i a altres recursos."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Latest Articles"
@@ -41,58 +45,56 @@
 msgid ""
 "Hot off the presses, here are the latest published articles on free software "
 "and the GNU project."
-msgstr "Aquí teniu els últims articles publicats sobre el programari lliure 
i el projecte GNU, acabats de sortir de la impremta."
+msgstr ""
+"Aquí teniu els últims articles publicats sobre el programari lliure i el "
+"projecte GNU, acabats de sortir de la impremta."
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#| msgid "<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">What is Free Software?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\">Who does that "
 "server really serve?</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\">A qui serveix 
realment aquest servidor?</a>"
+"<a href=\"/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\">A qui serveix "
+"realment aquest servidor?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/philosophy/wsis.html\">World Summit on the Information "
-#| "Society</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/public-domain-manifesto.html\">Why I Will Not Sign the "
 "Public Domain Manifesto</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/public-domain-manifesto.html\">Per què no signaré el 
Manifest del Domini Púbic</a>"
+"<a href=\"/philosophy/public-domain-manifesto.html\">Per què no signaré el "
+"Manifest del Domini Púbic</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/philosophy/selling.html\">Selling Free Software</a> is OK!"
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/selling-exceptions.html\">On Selling Exceptions to the "
 "GNU GPL</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/selling-exceptions.html\">Sobre la venda d'excepcions a 
la Llicència GPL de GNU</a>"
+"<a href=\"/philosophy/selling-exceptions.html\">Sobre la venda d'excepcions "
+"a la Llicència GPL de GNU</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#| msgid "<a href=\"/philosophy/why-copyleft.html\">Why Copyleft?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/lest-codeplex-perplex.html\">Lest CodePlex perplex</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/lest-codeplex-perplex.html\">Que CodePlex no et deixi 
perplex</a>"
+"<a href=\"/philosophy/lest-codeplex-perplex.html\">Que CodePlex no et deixi "
+"perplex</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/philosophy/savingeurope.html\">Saving Europe from Software "
-#| "Patents</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/danger-of-software-patents.html\">The Danger of "
 "Software Patents</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/danger-of-software-patents.html\">El perill de les 
patents de programari</a>"
+"<a href=\"/philosophy/danger-of-software-patents.html\">El perill de les "
+"patents de programari</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/digital-inclusion-in-freedom.html\">Is Digital "
 "Inclusion A Good Thing? How Can We Make Sure It Is?</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/digital-inclusion-in-freedom.html\">És positiva la 
integració digital? Com podem estar-ne segurs?</a>"
+"<a href=\"/philosophy/digital-inclusion-in-freedom.html\">És positiva la "
+"integració digital? Com podem estar-ne segurs?</a>"
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "About Free Software"
@@ -150,16 +152,17 @@
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/fs-motives.html\">Motives For Writing Free Software</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/fs-motives.ca.html\">Motivacions per escriure 
programari "
-"lliure</a>"
+"<a href=\"/philosophy/fs-motives.ca.html\">Motivacions per escriure "
+"programari lliure</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/right-to-read.html\">The Right to Read: A Dystopian "
 "Short Story</a> by <a href=\"http://www.stallman.org/\";> Richard Stallman</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/right-to-read.ca.html\">El dret a llegir: un breu conte 
"
-"atemporal</a> de <a href=\"http://www.stallman.org/\";> Richard Stallman</a>"
+"<a href=\"/philosophy/right-to-read.ca.html\">El dret a llegir: un breu "
+"conte atemporal</a> de <a href=\"http://www.stallman.org/\";> Richard "
+"Stallman</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -170,7 +173,6 @@
 "Obert\" dissol l'essència del Programari Lliure</a>"
 
 # type: Content of: <h2>
-#| msgid "More philosophy articles"
 msgid "Links to more philosophy articles"
 msgstr "Enllaços a més articles de filosofia"
 
@@ -178,20 +180,20 @@
 msgid ""
 "We have many more articles than can fit on a single page. You can find them "
 "on the pages linked here."
-msgstr "Tenim molts més articles dels que podem encabir en una pàgina. Els 
trobareu a les següents seccions."
+msgstr ""
+"Tenim molts més articles dels que podem encabir en una pàgina. Els trobareu 
"
+"a les següents seccions."
 
 # type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "This page lists a series of articles describing the philosophy of the "
-#| "free software movement, which is the motivation for our development of "
-#| "the free software operating system GNU."
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/essays-and-articles.html\"> Essays and articles.</a> A "
 "series of articles describing the philosophy of the free software movement, "
 "which is the motivation for our development of the free software operating "
 "system GNU."
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/essays-and-articles.ca.html\"> Assaigs i articles.</a> 
Una sèrie d'articles que descriuen la filosofia del moviment pel programari 
lliure, la qual ens impulsa a desenvolupar el sistema operatiu lliure GNU."
+"<a href=\"/philosophy/essays-and-articles.ca.html\"> Assaigs i articles.</a> "
+"Una sèrie d'articles que descriuen la filosofia del moviment pel programari "
+"lliure, la qual ens impulsa a desenvolupar el sistema operatiu lliure GNU."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -199,7 +201,9 @@
 "</a> Links to interviews and Transcriptions of speeches about free software "
 "and the GNU project."
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/speeches-and-interview.html\">Conferències i 
entrevistes.</a> Enllaços a entrevistes i a transcripcions de conferències 
sobre el programari lliure i el projecte GNU."
+"<a href=\"/philosophy/speeches-and-interview.html\">Conferències i "
+"entrevistes.</a> Enllaços a entrevistes i a transcripcions de conferències "
+"sobre el programari lliure i el projecte GNU."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -215,7 +219,10 @@
 "software, or related issues, and don't speak for the GNU project&mdash;but "
 "we more or less agree with them."
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/third-party-ideas.html\">Idees de tercers.</a> Aquests 
articles expressen les idees d'altres persones sobre el programari lliure o 
temes relacionats. Aquestes persones no parlen en nom del projecte GNU, però 
hi estem més o menys d'acord."
+"<a href=\"/philosophy/third-party-ideas.html\">Idees de tercers.</a> Aquests "
+"articles expressen les idees d'altres persones sobre el programari lliure o "
+"temes relacionats. Aquestes persones no parlen en nom del projecte GNU, però 
"
+"hi estem més o menys d'acord."
 
 # type: Content of: <p>
 #. please leave both these ID attributes here. ... 
@@ -239,12 +246,6 @@
 msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
-#| "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-#| "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
-#| "\"><em>address@hidden</em></a>."
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
@@ -253,8 +254,8 @@
 "org&gt;</a>."
 msgstr ""
 "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\">address@hidden</a>. També hi ha <a href=\"/contact/contact.ca."
-"html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
+"org\">address@hidden</a>. També hi ha <a href=\"/contact/contact.ca.html"
+"\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
 "trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
 "address@hidden">address@hidden</a>."
 
@@ -271,9 +272,6 @@
 "traducció al català del web de GNU."
 
 # type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, "
-#| "2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
 "2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc."
@@ -293,7 +291,8 @@
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
-"Darrera actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 5 
d'abril de 2010."
+"Darrera actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 5 "
+"d'abril de 2010."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 

Index: licenses/why-not-lgpl.ca.html
===================================================================
RCS file: licenses/why-not-lgpl.ca.html
diff -N licenses/why-not-lgpl.ca.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ licenses/why-not-lgpl.ca.html    5 Apr 2010 20:26:04 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,194 @@
+
+<!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Per què no hauríeu d'utilitzar la Llicència Pública General 
Reduïda per a la
+vostra pròxima biblioteca - Projecte GNU - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
+<h2>Per què no hauríeu d'utilitzar la Llicència Pública General Reduïda 
per a la
+vostra pròxima biblioteca</h2>
+
+<!-- This document uses XHTML 1.0 Strict, but may be served as -->
+<!-- text/html. Please ensure that markup style considers -->
+<!-- appendex C of the XHTML 1.0 standard. See validator.w3.org. -->
+<!-- Please ensure links are consistent with Apache's MultiView. -->
+<!-- Change include statements to be consistent with the relevant -->
+<!-- language, where necessary. -->
+<p>
+El Projecte GNU disposa de dos llicències per a biblioteques. Una és la
+Llicència Pública General Reduïda (LGPL); l'altra es la Llicència Pública
+General (GPL). Hi ha una gran diferència entre triar l'una o l'altra: la
+LGPL permet l'ús de la biblioteca en programes privatius; la GPL només
+permet utilitzar-la en programes lliures.</p>
+<p>
+Determinar quina llicència es millor per a certa biblioteca es una qüestió
+d'estratègia, i depèn del detalls de la situació. Actualment, la major part
+del les llibreries de GNU estan cobertes per la LGPL; això significa que
+només estem seguint una de les dues estratègies, descuidant l'altra. Per
+això estem procurant que més biblioteques es publiquin sota la GPL
+ordinària.</p>
+<p>
+Els desenvolupadors de programari privatiu tenen l'avantatge dels diners;
+els desenvolupadors de programari lliure necessiten obtenir avantatges
+d'altres desenvolupadors com ells. Utilitzar la GPL ordinària en una
+biblioteca dóna als programadors lliures un avantatge sobre els
+desenvolupadors de programari propietari: una biblioteca que ells poden
+utilitzar i els programadors propietaris no.</p>
+<p>
+Però utilitzar la GPL ordinària no és un avantatge en totes les
+biblioteques. Hi ha raons que fan aconsellable l'ús de la LGPL en certs
+casos. El cas més habitual es dóna quan les prestacions de una biblioteca
+lliure ja estan disponibles per al programari propietari a través d'altres
+biblioteques alternatives. En aquest cas, la biblioteca no pot donar cap
+avantatge en particular al programari lliure, per la qual cosa és millor
+utilitzar la LGPL.</p>
+<p>
+Per aquesta raó vàrem aplicar la LGPL a la biblioteca GNU C. Al cap i a la
+fi, hi ha un munt de biblioteques C; aplicar la GPL a la nostra hagués
+portat als desenvolupadors de programari propietari a utilitzar-ne una
+altra: cap problema per ells, cap avantatge per nosaltres.</p>
+<p>
+Però quan una biblioteca té una funcionalitat única i destacada, com GNU
+Readline, llavors són figues d'un altre paner. La biblioteca Readline
+implementa l'edició i l'historial de dades introduïdes per programes
+interactius, i aquesta és una prestació que no es troba de manera general a
+qualsevol altra. Publicar-la sota la GPL i limitar els seu ús a programes
+lliures dóna a la nostra comunitat un impuls real. Actualment, com a mínim
+un aplicatiu és programari lliure perquè va ser necessari que ho fos per
+poder utilitzar Readline.</p>
+<p>
+Si reunim una col·lecció de biblioteques potents cobertes per la GPL que no
+tinguin la seva equivalència en el programari privatiu, es disposarà d'una
+àmplia gamma de mòduls útils que serviran com a peces per a la construcció
+de nous programes lliures. Això serà un avantatge significatiu per al
+desenvolupament de més programari lliure, i alguns projectes decidiran
+esdevenir lliures per poder utilitzar aquestes biblioteques. És fàcil
+influir en els projectes universitaris; avui dia, veient com les companyies
+comencen a considerar fer programari lliure, es pot influir d'aquesta manera
+fins i tot en projectes comercials</p>
+<p>
+Els desenvolupadors de programari propietari, procurant eliminar aquest
+important avantatge dels competidors lliures, intentaran convèncer els
+autors de no aportar biblioteques a la col·lecció coberta per la GPL. Poden,
+per exemple, apel·lar a l'ego, prometent-nos "més usuaris per aquesta
+biblioteca" si els permetem utilitzar el codi en productes de programari
+propietari. La popularitat és temptadora, i és fàcil que un desenvolupador
+de biblioteques trobi raonable la idea que augmentar la popularitat
+d'aquella biblioteca és el que la comunitat necessita per sobre de tot.</p>
+<p>
+Però no hauríem de caure en aquestes temptacions, perquè podem aconseguir
+molt més si ens mantenim units. Nosaltres, els desenvolupadors de programari
+lliure, ens hem d'ajudar mútuament. Publicant biblioteques l'ús de les quals
+estigui només permès al programari lliure podem ajudar a altres paquets de
+programari lliure a superar les alternatives propietàries. La totalitat del
+moviment pel programari lliure tindrà més popularitat, perquè el programari
+lliure en conjunt creixerà més que el dels competidors.</p>
+
+<!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
+<!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
+<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
+<!-- with the webmasters first. -->
+<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
+<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>
+Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a
+href="/contact/contact.ca.html">altres formes de contactar</a> amb la
+FSF. <br />Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o
+suggeriments a <a
+href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
+<p>
+Vegeu la <a href="/server/standards/README.translations.ca.html">Guia de
+traducció</a> per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les
+traduccions d'aquest article. <br />Contacteu amb l'<a
+href="/server/standards/translations/ca/">Equip de traducció</a> per
+col·laborar en la traducció al català del web de GNU.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 1999, 2007 Free Software Foundation, Inc.,
+</p>
+<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
+<p>Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en
+qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota.
+</p>
+
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+Traducció: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 5 d'abril de 
2010.</div>
+ <p>
+<!-- timestamp start -->
+Updated:
+
+$Date: 2010/04/05 20:26:04 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+<div id="translations">
+<h4>Traduccions d'aquesta pàgina</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
+<!-- Please use W3C normative character entities -->
+<ul class="translations-list">
+<!-- Arabic -->
+<li><a 
href="/licenses/why-not-lgpl.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
+<!-- Bulgarian -->
+<li><a 
href="/licenses/why-not-lgpl.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/licenses/why-not-lgpl.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a href="/licenses/why-not-lgpl.es.html">Espa&ntilde;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a href="/licenses/why-not-lgpl.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Indonesian -->
+<li><a href="/licenses/why-not-lgpl.id.html">Bahasa 
Indonesia</a>&nbsp;[id]</li>
+<!-- Japanese -->
+<li><a 
href="/licenses/why-not-lgpl.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li>
+<!-- Korean -->
+<li><a 
href="/licenses/why-not-lgpl.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a href="/licenses/why-not-lgpl.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/licenses/why-not-lgpl.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Romanian -->
+<li><a 
href="/licenses/why-not-lgpl.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li>
+<!-- Russian -->
+<li><a 
href="/licenses/why-not-lgpl.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
+<!-- Serbian -->
+<li><a 
href="/licenses/why-not-lgpl.sr.html">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
+<!-- Chinese(Simplified) -->
+<li><a 
href="/licenses/why-not-lgpl.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
+<!-- Chinese(Traditional) -->
+<li><a 
href="/licenses/why-not-lgpl.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-tw]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]