www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy pirate-party.html po/pirate-part...


From: Yavor Doganov
Subject: www/philosophy pirate-party.html po/pirate-part...
Date: Wed, 28 Apr 2010 14:22:06 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  10/04/28 14:22:06

Modified files:
    philosophy   : pirate-party.html 
Added files:
    philosophy/po : pirate-party.cs.po 

Log message:
    New Czech translation by Michal Nowak (RT #548557).

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/pirate-party.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/pirate-party.cs.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: pirate-party.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/pirate-party.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- pirate-party.html  1 Oct 2009 11:38:17 -0000    1.4
+++ pirate-party.html  28 Apr 2010 14:22:00 -0000   1.5
@@ -134,7 +134,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2009/10/01 11:38:17 $
+$Date: 2010/04/28 14:22:00 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
@@ -142,22 +142,24 @@
 <div id="translations">
 <h4>Translations of this page</h4>
 
-<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
-<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
-<!-- Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. -->
-<!-- If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the language code right; see: -->
-<!-- http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php -->
-<!-- If the 2-letter ISO 639-1 code is not available, -->
-<!-- use the 3-letter ISO 639-2. -->
-<!-- Please use W3C normative character entities. -->
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code.
+   Comment what the language is for each type, i.e. de is German.
+   Write the language name in its own language (Deutsch) in the text.
+   If you add a new language here, please
+   advise address@hidden and add it to
+   - /home/www/html/server/standards/README.translations.html
+   - one of the lists under the section "Translations Underway"
+   - if there is a translation team, you also have to add an alias
+   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases
+   Please also check you have the language code right; see:
+   http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
+   If the 2-letter ISO 639-1 code is not available,
+   use the 3-letter ISO 639-2.
+   Please use W3C normative character entities. -->
 
 <ul class="translations-list">
+<!-- Czech -->
+<li><a href="/philosophy/pirate-party.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href="/philosophy/pirate-party.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- French -->

Index: po/pirate-party.cs.po
===================================================================
RCS file: po/pirate-party.cs.po
diff -N po/pirate-party.cs.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ po/pirate-party.cs.po    28 Apr 2010 14:22:03 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,292 @@
+# Czech translation of http://www.gnu.org/philosophy/pirate-party.html
+# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the pirate-party.html 
page.
+# Michal Nowak <address@hidden>, 2010.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: pirate-party.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-24 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-04-28 17:02+0300\n"
+"Last-Translator: Michal Nowak <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Czech\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "How the Swedish Pirate Party Platform Backfires on Free Software"
+msgstr "Jak švédská Pirátská strana podkopává svobodný software"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
+msgstr "od Richarda Stallmana"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The bullying of the copyright industry in Sweden inspired the launch of the "
+"first political party whose platform is to reduce copyright restrictions: "
+"the Pirate Party. Its platform includes the prohibition of Digital "
+"Restrictions Management, legalization of noncommercial sharing of published "
+"works, and shortening of copyright for commercial use to a five-year "
+"period. Five years after publication, any published work would go into the "
+"public domain."
+msgstr ""
+"Šikana ze strany vlastníků autorských práv podnítila ve Švédsku vznik 
"
+"prvnípolitické strany, jež má ve vínku redukci ochrany autorských 
práv; "
+"Pirátskoustranu. Mezi jejími tezemi můžeme najít: zákaz správy 
digitálních "
+"práv(digital restrictions management - DRM), legalizaci nekomerčního 
sdílení "
+"publikovaných prací a zkrácení doby platnosti autorských práv při 
komerčním "
+"užití na pět let. Po pěti letech od vydání, by se každá publikovaná 
práce "
+"stalasoučástí veřejné domény (public domain)."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"I support these changes, in general; but the specific combination chosen by "
+"the Swedish Pirate Party backfires ironically in the special case of free "
+"software. I'm sure that they did not intend to hurt free software, but "
+"that's what would happen."
+msgstr ""
+"Obecně řečeno: tyto změny podporuji. Ironicky, podoba těchto změn "
+"zvolenášvédskou Pirátskou stranou podkopává svobodný software. Jsem si 
jist, "
+"ženezamýšleli svobodný software poškodit, přesto je to to, co by se 
stalo."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The GNU General Public License and other copyleft licenses use copyright law "
+"to defend freedom for every user. The GPL permits everyone to publish "
+"modified works, but only under the same license. Redistribution of the "
+"unmodified work must also preserve the license. And all redistributors must "
+"give users access to the software's source code."
+msgstr ""
+"GNU General Public License a ostatní copyleftové licence používají "
+"autorsképrávo k obraně svobody každého uživatele. GPL všem povoluje "
+"šířeníupravených prací, ale pouze pod tou samou licencí. Šíření 
nepozměněné "
+"prácetaktéž vyžaduje zachování licence. Stejně tak všichni 
šiřitelé "
+"musíuživatelům umožnit přístup ke zdrojovému kódu softwaru."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"How would the Swedish Pirate Party's platform affect copylefted free "
+"software? After five years, its source code would go into the public domain, "
+"and proprietary software developers would be able to include it in their "
+"programs. But what about the reverse case?"
+msgstr ""
+"Jak by tedy základní teze švédské Pirátské strany postihly svobodný "
+"softwarepod copyleftovou licencí? Za pět let by jejich zdrojové kódy se "
+"stalysoučástí veřejné domény a vývojáři proprietárního softwaru by 
ho "
+"mohlizačlenit do svých programů. A jak že to vypadá v případě 
opačném?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Proprietary software is restricted by EULAs, not just by copyright, and the "
+"users don't have the source code. Even if copyright permits noncommercial "
+"sharing, the EULA may forbid it. In addition, the users, not having the "
+"source code, do not control what the program does when they run it. To run "
+"such a program is to surrender your freedom and give the developer control "
+"over you."
+msgstr ""
+"Proprietární software je omezený licenčním ujednáním pro koncového 
uživatele"
+"(EULA), tedy nejen autorským právem, a uživatelé navíc nemají jeho "
+"zdrojovýkód. I pokud by autorské právo povolovalo nekomerční sdílení, 
EULA "
+"ho můžezakazovat. Navíc: uživatelé, nemajíce zdrojové kódy, nemají 
vliv na "
+"to, coprogram dělá, když ho spustí. Spouštěním takového programu se 
své "
+"svobodyvzdáváte a přenecháváte vývojáři vládu nad sebou samými."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So what would be the effect of terminating this program's copyright after 5 "
+"years? This would not require the developer to release source code, and "
+"presumably most will never do so. Users, still denied the source code, "
+"would still be unable to use the program in freedom. The program could even "
+"have a &ldquo;time bomb&rdquo; in it to make it stop working after 5 years, "
+"in which case the &ldquo;public domain&rdquo; copies would not run at all."
+msgstr ""
+"Jaký následek by mělo ukončení autorských práv k programu po uplynutí 
pěti "
+"let?Současný návrh by nevyžadoval, aby vývojář uvolnil zdrojový kód, 
a dá se "
+"předpokládat, že většina by to dobrovolně ani nikdy neudělala. 
Uživatelům,"
+"pořád bez přístupu ke zdrojovému kódu, by nebylo umožněno používat 
programve "
+"svobodném duchu. Program by dokonce mohl mít &bdquo;časovanoubombu&ldquo;, 
"
+"která by zajistila, že po pěti letech přestane fungovat; v tompřípadě 
by "
+"kopie ve &bdquo;veřejné doméně&ldquo; vůbec nefungovaly."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Thus, the Pirate Party's proposal would give proprietary software developers "
+"the use of GPL-covered source code after 5 years, but it would not give free "
+"software developers the use of proprietary source code, not after 5 years or "
+"even 50 years. The Free World would get the bad, but not the good. The "
+"difference between source code and object code and the practice of using "
+"EULAs would give proprietary software an effective exception from the "
+"general rule of 5-year copyright &mdash; one that free software does not "
+"share."
+msgstr ""
+"Tedy, podle návrhu Pirátské strany by za pět let vývojáři "
+"proprietárníhosoftwaru dostali k využití kód pod GPL, ale vývojáři "
+"svobodného softwaruby na oplátku nedostali kód proprietární; ne za pět "
+"dokonce let ani za padesátlet ne. Svobodný svět by dostal to špatné, ale 
ne "
+"to dobré. Rozdíl mezizdrojovým kódem a objektovým kódem na straně 
jedné a "
+"praxí v používánílicenčních ujednání pro koncového uživatele na 
straně druhé "
+"by, dal proprietárnímu softwaru faktickou výjimku ze všeobecného 
pravidla o "
+"pětiletéochraně autorských práv &mdash; tu by ale svobodný software 
nesdílel."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We also use copyright to partially deflect the danger of software patents. "
+"We cannot make our programs safe from them &mdash; no program is ever safe "
+"from software patents in a country which allows them &mdash; but at least we "
+"prevent them from being used to make the program effectively non-free. The "
+"Swedish Pirate Party proposes to abolish software patents, and if that is "
+"done, this issue would go away. But until that is achieved, we must not "
+"lose our only defense for protection from patents."
+msgstr ""
+"V neposlední řadě používáme autorské právo k částečnému 
odstínění "
+"nebezpečísoftwarových patentů. Nedokážeme zajistit, že naše programy 
jsou od "
+"problémůs nimi spojenými oproštěné (v zemi, která je zavede, nebude 
nikdy "
+"žádnýprogram v bezpečí), ale alespoň patentům zabraňujeme, aby 
udělaly "
+"program fakticky nesvobodným. Švédská Pirátská strana navrhuje 
zrušení "
+"softwarových patentů, a pokud by se tak i stalo, tento problém by zmizel. "
+"Ale dokud toho dosaženo není, nesmíme ztratit naši jedinou obranu před "
+"patenty."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Once the Swedish Pirate Party had announced its platform, free software "
+"developers noticed this effect and began proposing a special rule for free "
+"software: to make copyright last longer for free software, so that it can "
+"continue to be copylefted. This explicit exception for free software would "
+"counterbalance the effective exception for proprietary software. Even ten "
+"years ought to be enough, I think. However, the proposal met with "
+"resistance from the Pirate Party's leaders, who objected to the idea of a "
+"longer copyright for a special case."
+msgstr ""
+"Když švédská Pirátská strana oznámila své základní teze, 
vývojáři "
+"svobodnéhosoftwaru si všimli tohoto následku a začali navrhovat 
zvláštní "
+"pravidlo prosvobodný software - pro ten by autorské právo trvalo déle, 
takže "
+"by mohlo dálepokračovat v šíření pod copyleftem. Tato výslovná 
výjimka pro "
+"svobodnýsoftware by vyvážila onu faktickou výjimku pro proprietární 
software."
+"Myslím, že i jenom desetiletá výjimka by měla stačit. Avšak tento 
návrh "
+"sesetkal s odporem u lídrů Pirátské strany, kteří se stavěli proti 
ideji "
+"delšíplatnosti autorského práva v nějakém speciálním případě."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"I could support a law that would make GPL-covered software's source code "
+"available in the public domain after 5 years, provided it has the same "
+"effect on proprietary software's source code. After all, copyleft is a "
+"means to an end (users' freedom), not an end in itself. And I'd rather not "
+"be an advocate for a stronger copyright."
+msgstr ""
+"Dokázal bych podpořit právní úpravu, která by po uplynutí pěti let "
+"zajistilauvolnění zdrojového kódu GPL softwaru do veřejné domény pod "
+"podmínkou, že tosamé bude platit pro proprietární zdrojový kód. Konec 
konců "
+"copyleft je jenprostředek vedoucí ke konci&nbsp;&ndash; svobodě "
+"uživatelů&nbsp;&ndash; ne koncem samotným. A osobně bych nerad obhajoval "
+"silnější ochranu autorských práv."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So I proposed that the Pirate Party platform require proprietary software's "
+"source code to be put in escrow when the binaries are released. The "
+"escrowed source code would then be released in the public domain after 5 "
+"years. Rather than making free software an official exception to the 5-year "
+"copyright rule, this would eliminate proprietary software's unofficial "
+"exception. Either way, the result is fair."
+msgstr ""
+"Takže jsem navrhl, ať programové teze Pirátské strany požadují, aby v "
+"doběuvolnění binárních souborů byl zdrojový kód vydán &ldquo;do "
+"úschovy&rdquo;.Takto &ldquo;uschovaný&rdquo; zdrojový kód by mohl být po 
"
+"pěti letech uvolněn do veřejné domény. Spíše než dělat ze 
svobodného "
+"softwaru oficiální výjimku v pětileté ochraně autorských práv, toto 
by "
+"eliminovalo neoficiální výjimku proprietárního softwaru. Ať tak či 
onak, "
+"výsledek je férový."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A Pirate Party supporter proposed a more general variant of the first "
+"suggestion: a general scheme to make copyright last longer as the public is "
+"granted more freedoms in using the work. The advantage of this is that free "
+"software becomes part of a general pattern of varying copyright term, rather "
+"than a lone exception."
+msgstr ""
+"Jeden přívrženec Pirátské strany navrhl obecnější variantu onoho 
prvního "
+"návrhu: obecné schéma, díky kterému autorská práva trvají déle, 
pokud je "
+"veřejnosti dáváno více svobody při využívání dané práce. Výhoda "
+"tohotopřístupu je ta, že svobodný software se stává obecnějšího 
širšího "
+"proudu prací se vzájemně se lišícími licencemi a ne osamělou 
výjimkou."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"I'd prefer the escrow solution, but any of these methods would avoid a "
+"prejudicial effect specifically against free software. There may be other "
+"solutions that would also do the job. One way or another, the Pirate Party "
+"of Sweden should avoid placing a handicap on a movement to defend the public "
+"from marauding giants."
+msgstr ""
+"Preferoval bych řešení &ldquo;úschovou&rdquo;, ale jakákoliv z těchto 
metod "
+"by předešla specifickému předpojatému účinku proti svobodnému 
softwaru. "
+"Můžou zde být i další řešení, která by mohla být stejně dobrá, 
jako ta už "
+"zmíněná. Ať tak či onak, švédská Pirátská strana by měla 
předejít uvalení "
+"hendikepu na hnutí ochraňující veřejnosti před záškodnickými obry."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other corrections "
+"or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Dotazy ohledně FSF a GNU na <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>. Jsou zde také další <a href=\"/contact/\">možnosti</a>, jak 
FSF "
+"kontaktovat. <br /> Nefungujícíodkazy a jiné opravy a návrhy posílejte 
na <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Podívejte se prosím na <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">překladové README</a> pro informace o koordinaci a zasílání 
překladů "
+"tohoto článku."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2009 Richard Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 2009 Richard Stallman"
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This work is licensed under the Creative Commons Attribution-No Derivative "
+"Works 3.0 United States License. To view a copy of this license, visit <a "
+"href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/</a> or send a letter to Creative "
+"Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA."
+msgstr ""
+"Tato práce je lincencována pod Creative Commons Attribution-No "
+"DerivativeWorks 3.0 United States License. Kopie této licence: <a href="
+"\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>http://creativecommons.";
+"org/licenses/by-nd/3.0/us/</a>. Nebo pošlete dopis na adresu: Creative "
+"Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<b>Překlad</b>: Michal Nowak <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>, 2010."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizováno:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Překlady této stránky"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]