www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po free-software-even-more-impor...


From: Besnik Bleta
Subject: www/philosophy/po free-software-even-more-impor...
Date: Sat, 1 Feb 2020 05:13:00 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   20/02/01 05:13:00

Modified files:
    philosophy/po : free-software-even-more-important.sq.po 
             open-source-misses-the-point.sq.po 

Log message:
    Monthly translation update for sq locale

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-software-even-more-important.sq.po?cvsroot=www&r1=1.46&r2=1.47
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/open-source-misses-the-point.sq.po?cvsroot=www&r1=1.78&r2=1.79

Patches:
Index: free-software-even-more-important.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/free-software-even-more-important.sq.po,v
retrieving revision 1.46
retrieving revision 1.47
diff -u -b -r1.46 -r1.47
--- free-software-even-more-important.sq.po   20 Jan 2020 19:04:00 -0000   
1.46
+++ free-software-even-more-important.sq.po   1 Feb 2020 10:13:00 -0000    
1.47
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-software-even-more-important.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2020-01-20 18:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-06-03 12:49+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-02-01 10:57+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -80,15 +80,6 @@
 "përdoruesit, pushtet që nuk duhet ta ketë kush."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Those two nonfree programs have something else in common: they are both "
-#| "<em>malware</em>. That is, both have functionalities designed to "
-#| "mistreat the user. Proprietary software nowadays is often malware "
-#| "because <a href=\"/proprietary/proprietary.html\">the developers' power "
-#| "corrupts them</a>. That directory lists around 400 different malicious "
-#| "functionalities (as of April, 2019), but it is surely just the tip of the "
-#| "iceberg."
 msgid ""
 "Those two nonfree programs have something else in common: they are both "
 "<em>malware</em>. That is, both have functionalities designed to mistreat "
@@ -100,9 +91,10 @@
 "Këto dy programe jo të lira kanë diçka të përbashkët: janë që të dy 
"
 "<em>malware</em>. Domethënë, që të dy kanë funksione të konceptuar 
për "
 "abuzim të përdoruesit. Software-i pronësor, sot, shpesh është 
<em>malware</"
-"em>, ngaqë <a href=\"/malware/\">e korrupton pushteti i zhvilluesve</a>. 
Në "
-"atë listë radhiten rreth 350 funksione të ndryshme dashakeqe (deri në 
Tetor "
-"të 2018-s), por pa diskutim që kjo është vetëm maja e ajsbergut."
+"em>, ngaqë <a href=\"/proprietary/proprietary.html\">pushteti i zhvilluesve "
+"i korrupton ata</a>. Në atë listë radhiten rreth 450 funksione të 
ndryshme "
+"dashakeqe (deri në Janar të 2020-s), por pa diskutim që kjo është vetëm 
maja "
+"e ajsbergut."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -729,10 +721,8 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2015, 2017, 2018, 2019 Richard Stallman"
 msgid "Copyright &copy; 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 Richard Stallman"
-msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2015, 2017, 2018, 2019 Richard Stallman"
+msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2015, 2017, 2018, 2019,2020 Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: open-source-misses-the-point.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/open-source-misses-the-point.sq.po,v
retrieving revision 1.78
retrieving revision 1.79
diff -u -b -r1.78 -r1.79
--- open-source-misses-the-point.sq.po 7 Jan 2020 14:00:49 -0000    1.78
+++ open-source-misses-the-point.sq.po 1 Feb 2020 10:13:00 -0000    1.79
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: open-source-misses-the-point.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2020-01-07 13:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-06-03 12:54+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-02-01 10:59+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -35,11 +35,11 @@
 
 #. type: Content of: <div><blockquote><p>
 msgid ""
-"The terms &ldquo;free software&rdquo; and &ldquo;open source&rdquo; stand "
-"for almost the same range of programs. However, they say deeply different "
-"things about those programs, based on different values. The free software "
-"movement campaigns for freedom for the users of computing; it is a movement "
-"for freedom and justice. By contrast, the open source idea values mainly "
+"The terms &ldquo;free software&rdquo; and &ldquo;open source&rdquo; stand for 
"
+"almost the same range of programs. However, they say deeply different things 
"
+"about those programs, based on different values. The free software movement "
+"campaigns for freedom for the users of computing; it is a movement for "
+"freedom and justice. By contrast, the open source idea values mainly "
 "practical advantage and does not campaign for principles. This is why we do "
 "not agree with open source, and do not use that term."
 msgstr ""
@@ -47,33 +47,33 @@
 "përdorshëm për thuajse të njëjtën gamë problemesh. Megjithatë, ato 
shprehin "
 "gjëra thellësisht të ndryshme mbi këto programe, bazuar në vlera të "
 "ndryshme. Lëvizja për software të lirë ngre zërin për lirinë e 
përdoruesve "
-"të kompjuterave; është një lëvizje për liri dhe drejtësi. Në 
kontrast me "
-"të, ideja e burimit të hapur çmon kryesisht përparësitë praktike dhe 
nuk "
-"ngre zërin për parimet. Kjo është arsye pse nuk pajtohemi me burimin e "
-"hapur, dhe nuk e përdorim atë term."
+"të kompjuterave; është një lëvizje për liri dhe drejtësi. Në 
kontrast me të, "
+"ideja e burimit të hapur çmon kryesisht përparësitë praktike dhe nuk 
ngre "
+"zërin për parimet. Kjo është arsye pse nuk pajtohemi me burimin e hapur, 
dhe "
+"nuk e përdorim atë term."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "When we call software &ldquo;free,&rdquo; we mean that it respects the <a "
 "href=\"/philosophy/free-sw.html\">users' essential freedoms</a>: the freedom "
-"to run it, to study and change it, and to redistribute copies with or "
-"without changes. This is a matter of freedom, not price, so think of &ldquo;"
-"free speech,&rdquo; not &ldquo;free beer.&rdquo;"
+"to run it, to study and change it, and to redistribute copies with or without 
"
+"changes. This is a matter of freedom, not price, so think of &ldquo;free "
+"speech,&rdquo; not &ldquo;free beer.&rdquo;"
 msgstr ""
 "Kur e cilësojmë një software si &ldquo;të lirë,&rdquo; e kemi fjalën 
që ai "
 "respekton <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">liritë thelbësore të "
 "përdoruesit</a>: lirinë për ta xhiruar, studiuar, dhe rishpërndarë kopje 
të "
-"tij me ose pa ndryshime. Kjo është çështje lirie, jo çmimi, pra 
mendojeni "
-"si tek &ldquo;fjala e lirë,&rdquo; jo si te &ldquo;birrë falas.&rdquo;"
+"tij me ose pa ndryshime. Kjo është çështje lirie, jo çmimi, pra 
mendojeni si "
+"tek &ldquo;fjala e lirë,&rdquo; jo si te &ldquo;birrë falas.&rdquo;"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "These freedoms are vitally important. They are essential, not just for the "
 "individual users' sake, but for society as a whole because they promote "
 "social solidarity&mdash;that is, sharing and cooperation. They become even "
-"more important as our culture and life activities are increasingly "
-"digitized. In a world of digital sounds, images, and words, free software "
-"becomes increasingly essential for freedom in general."
+"more important as our culture and life activities are increasingly digitized. 
"
+"In a world of digital sounds, images, and words, free software becomes "
+"increasingly essential for freedom in general."
 msgstr ""
 "Këto liri kanë rëndësi jetike. Ato janë thelbësore, jo thjesht për 
hir të "
 "përdoruesit individual, por për hir të shoqërisë si e tërë, pasi 
promovojnë "
@@ -85,79 +85,78 @@
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Tens of millions of people around the world now use free software; the "
-"public schools of some regions of India and Spain now teach all students to "
-"use the free <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux operating system</"
-"a>. Most of these users, however, have never heard of the ethical reasons "
-"for which we developed this system and built the free software community, "
-"because nowadays this system and community are more often spoken of as "
-"&ldquo;open source&rdquo;, attributing them to a different philosophy in "
-"which these freedoms are hardly mentioned."
+"Tens of millions of people around the world now use free software; the public 
"
+"schools of some regions of India and Spain now teach all students to use the "
+"free <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux operating system</a>. "
+"Most of these users, however, have never heard of the ethical reasons for "
+"which we developed this system and built the free software community, because 
"
+"nowadays this system and community are more often spoken of as &ldquo;open "
+"source&rdquo;, attributing them to a different philosophy in which these "
+"freedoms are hardly mentioned."
 msgstr ""
 "Dhjetëra miliona njerëz anembanë botës përdorin tani software të lirë; 
"
 "shkollat publike në disa rajone të Indisë dhe Spanjës tani u thonë 
nxënësve "
 "të përdorin <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">sistemin e lirë operativ 
GNU/"
 "Linux</a>. Megjithatë, shumica e këtyre përdoruesve nuk kanë dëgjuar 
kurrë "
-"rreth arsyeve etike për të cilat e krijuam këtë sistem dhe ngritëm "
-"bashkësinë e software-it të lirë, ngaqë sot, ky sistem dhe bashkësia, 
më "
-"shpesh shihen si të &ldquo;burimit të hapur&rdquo;, duke iu atribuar një "
-"tjetër filozofi, tek e cila këto liri me zor përmenden."
+"rreth arsyeve etike për të cilat e krijuam këtë sistem dhe ngritëm 
bashkësinë "
+"e software-it të lirë, ngaqë sot, ky sistem dhe bashkësia, më shpesh 
shihen "
+"si të &ldquo;burimit të hapur&rdquo;, duke iu atribuar një tjetër 
filozofi, "
+"tek e cila këto liri me zor përmenden."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "The free software movement has campaigned for computer users' freedom since "
 "1983. In 1984 we launched the development of the free operating system GNU, "
 "so that we could avoid the nonfree operating systems that deny freedom to "
-"their users. During the 1980s, we developed most of the essential "
-"components of the system and designed the <a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU "
-"General Public License</a> (GNU GPL) to release them under&mdash;a license "
-"designed specifically to protect freedom for all users of a program."
-msgstr ""
-"Lëvizja e software-it të lirë ka dalë në mbrojtje të lirisë së 
përdoruesit "
-"që më 1983-shin. Më 1984-n filluam zhvillimin e sistemit operativ të 
lirë "
-"GNU, që të mund të shmangeshin sistemet operativë jo të lirë të cilët 
u "
-"mohojnë përdoruesve këto liri. Gjatë viteve ’80, zhvilluam shumicën e 
"
-"përbërësve thelbësorë të sistemit dhe hartuam lejen <a 
href=\"/licenses/gpl."
-"html\">GNU General Public License</a> (GNU GPL) nën të cilën do të 
hidheshin "
-"në qarkullim&mdash;një leje e hartuar posaçërisht për mbrojtjen e 
lirisë për "
-"të gjithë përdoruesit e një programi."
+"their users. During the 1980s, we developed most of the essential components 
"
+"of the system and designed the <a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU General "
+"Public License</a> (GNU GPL) to release them under&mdash;a license designed "
+"specifically to protect freedom for all users of a program."
+msgstr ""
+"Lëvizja e software-it të lirë ka dalë në mbrojtje të lirisë së 
përdoruesit që "
+"më 1983-shin. Më 1984-n filluam zhvillimin e sistemit operativ të lirë 
GNU, "
+"që të mund të shmangeshin sistemet operativë jo të lirë të cilët u 
mohojnë "
+"përdoruesve këto liri. Gjatë viteve ’80, zhvilluam shumicën e 
përbërësve "
+"thelbësorë të sistemit dhe hartuam lejen <a 
href=\"/licenses/gpl.html\">GNU "
+"General Public License</a> (GNU GPL) nën të cilën do të hidheshin në "
+"qarkullim&mdash;një leje e hartuar posaçërisht për mbrojtjen e lirisë 
për të "
+"gjithë përdoruesit e një programi."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Not all of the users and developers of free software agreed with the goals "
-"of the free software movement. In 1998, a part of the free software "
-"community splintered off and began campaigning in the name of &ldquo;open "
-"source.&rdquo; The term was originally proposed to avoid a possible "
-"misunderstanding of the term &ldquo;free software,&rdquo; but it soon became "
-"associated with philosophical views quite different from those of the free "
-"software movement."
+"Not all of the users and developers of free software agreed with the goals of 
"
+"the free software movement. In 1998, a part of the free software community "
+"splintered off and began campaigning in the name of &ldquo;open source."
+"&rdquo; The term was originally proposed to avoid a possible misunderstanding 
"
+"of the term &ldquo;free software,&rdquo; but it soon became associated with "
+"philosophical views quite different from those of the free software movement."
 msgstr ""
 "Jo të gjithë përdoruesit dhe zhvilluesit e software-it të lirë u pajtuan 
me "
-"synimet e lëvizjes së software-it të lirë. Më 1998-n, një pjesë e "
-"bashkësisë së software-it të lirë doli veç dhe filloi fushatë në 
emër të "
-"&ldquo;burimit të hapur.&rdquo; Termi fillimisht u propozua për shmangien e 
"
-"një keqkuptimi të mundshëm të termit &ldquo;software i lirë,&rdquo; por "
-"shpejt filloi t’u përshoqërohej ideve filozofike mjaft të ndryshme nga 
ato "
-"të lëvizjes së software-it të lirë."
+"synimet e lëvizjes së software-it të lirë. Më 1998-n, një pjesë e 
bashkësisë "
+"së software-it të lirë doli veç dhe filloi fushatë në emër të 
&ldquo;burimit "
+"të hapur.&rdquo; Termi fillimisht u propozua për shmangien e një 
keqkuptimi "
+"të mundshëm të termit &ldquo;software i lirë,&rdquo; por shpejt filloi 
t’u "
+"përshoqërohej ideve filozofike mjaft të ndryshme nga ato të lëvizjes së 
"
+"software-it të lirë."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Some of the supporters of open source considered the term a &ldquo;marketing "
 "campaign for free software,&rdquo; which would appeal to business executives "
 "by highlighting the software's practical benefits, while not raising issues "
-"of right and wrong that they might not like to hear. Other supporters "
-"flatly rejected the free software movement's ethical and social values. "
-"Whichever their views, when campaigning for open source, they neither cited "
-"nor advocated those values. The term &ldquo;open source&rdquo; quickly "
-"became associated with ideas and arguments based only on practical values, "
-"such as making or having powerful, reliable software. Most of the "
-"supporters of open source have come to it since then, and they make the same "
-"association. Most discussion of &ldquo;open source&rdquo; pays no attention "
-"to right and wrong, only to popularity and success; here's a <a href="
-"\"http://www.linuxinsider.com/story/Open-Source-Is-Woven-Into-the-Latest-";
-"Hottest-Trends-78937.html\"> typical example</a>. A minority of supporters "
-"of open source do nowadays say freedom is part of the issue, but they are "
-"not very visible among the many that don't."
+"of right and wrong that they might not like to hear. Other supporters flatly 
"
+"rejected the free software movement's ethical and social values. Whichever "
+"their views, when campaigning for open source, they neither cited nor "
+"advocated those values. The term &ldquo;open source&rdquo; quickly became "
+"associated with ideas and arguments based only on practical values, such as "
+"making or having powerful, reliable software. Most of the supporters of open 
"
+"source have come to it since then, and they make the same association. Most "
+"discussion of &ldquo;open source&rdquo; pays no attention to right and wrong, 
"
+"only to popularity and success; here's a <a href=\"http://www.linuxinsider.";
+"com/story/Open-Source-Is-Woven-Into-the-Latest-Hottest-Trends-78937.html\"> "
+"typical example</a>. A minority of supporters of open source do nowadays say 
"
+"freedom is part of the issue, but they are not very visible among the many "
+"that don't."
 msgstr ""
 "Disa nga përkrahësit e burimit të hapur e konsideronin termin si një 
&ldquo;"
 "fushatë marketingu për software-in e lirë,&rdquo; çka do të joshte 
drejtues "
@@ -174,14 +173,14 @@
 "rreth &ldquo;burimit të hapur&rdquo; nuk merren me të mirën dhe të 
gabuarën "
 "fare, vetëm me popullaritetin dhe suksesin; ja një <a href=\"http://www.";
 "linuxinsider.com/story/Open-Source-Is-Woven-Into-the-Latest-Hottest-"
-"Trends-78937.html\"> shembull tipik</a>. Një pakicë e përkrahësve të "
-"burimit të hapur sot thonë se liria është pjesë e problemit, por ata nuk 
"
-"janë dhe aq të dukshëm mes atyre që s’janë të këtij mendimi."
+"Trends-78937.html\"> shembull tipik</a>. Një pakicë e përkrahësve të 
burimit "
+"të hapur sot thonë se liria është pjesë e problemit, por ata nuk janë 
dhe aq "
+"të dukshëm mes atyre që s’janë të këtij mendimi."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"The two now describe almost the same category of software, but they stand "
-"for views based on fundamentally different values. For the free software "
+"The two now describe almost the same category of software, but they stand for 
"
+"views based on fundamentally different values. For the free software "
 "movement, free software is an ethical imperative, essential respect for the "
 "users' freedom. By contrast, the philosophy of open source considers issues "
 "in terms of how to make software &ldquo;better&rdquo;&mdash;in a practical "
@@ -221,17 +220,11 @@
 "pothuajse</a>), ka rëndësi cilin emër përdorni? Po, ngaqë fjalë të 
ndryshme "
 "përcjellin ide të ndryshme. Edhe pse një program i lirë, me çfarëdo 
emri "
 "tjetër, sot do t’ju jepte po atë liri, forcimi i pozitave të lirisë në 
një "
-"rrugë të qëndrueshme varet mbi të gjitha nga të mësuarit e njerëzve 
të "
-"çmojnë lirinë. Nëse doni të ndihmoni për këtë, është thelbësore 
të flitet "
-"për &ldquo;software të lirë.&rdquo;"
+"rrugë të qëndrueshme varet mbi të gjitha nga të mësuarit e njerëzve 
të çmojnë "
+"lirinë. Nëse doni të ndihmoni për këtë, është thelbësore të flitet 
për "
+"&ldquo;software të lirë.&rdquo;"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "We in the free software movement don't think of the open source camp as "
-#| "an enemy; the enemy is proprietary (nonfree) software. But we want "
-#| "people to know we stand for freedom, so we do not accept being mislabeled "
-#| "as open source supporters."
 msgid ""
 "We in the free software movement don't think of the open source camp as an "
 "enemy; the enemy is proprietary (nonfree) software. But we want people to "
@@ -243,7 +236,12 @@
 "Ne të lëvizjes së software-it të lirë nuk e shohim kampin e burimit të 
hapur "
 "si një armik; armiku është software-i pronësor (jo i lirë). Por duam 
që "
 "njerëzit ta dinë se ne jemi për lirinë, ndaj nuk e pranojmë të 
etiketohemi "
-"gabimisht si përkrahës të burimit të hapur."
+"gabimisht si përkrahës të burimit të hapur. Ajo çka mbrojmë nuk 
është &ldquo;"
+"burimi i hapur,&rdquo; dhe ai të cilit i kundërvihemi s’është 
&ldquo;burimi i "
+"mbyllur&rdquo;. Për ta bërë të qartë këtë, ne shmangim përdorimin e 
këtyre "
+"termave.\n"
+"\n"
+" "
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "Practical Differences between Free Software and Open Source"
@@ -252,23 +250,23 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "In practice, open source stands for criteria a little looser than those of "
-"free software. As far as we know, all existing released free software "
-"source code would qualify as open source. Nearly all open source software "
-"is free software, but there are exceptions. First, some open source "
-"licenses are too restrictive, so they do not qualify as free licenses. For "
-"example, &ldquo;Open Watcom&rdquo; is nonfree because its license does not "
-"allow making a modified version and using it privately. Fortunately, few "
-"programs use such licenses."
+"free software. As far as we know, all existing released free software source 
"
+"code would qualify as open source. Nearly all open source software is free "
+"software, but there are exceptions. First, some open source licenses are too 
"
+"restrictive, so they do not qualify as free licenses. For example, &ldquo;"
+"Open Watcom&rdquo; is nonfree because its license does not allow making a "
+"modified version and using it privately. Fortunately, few programs use such "
+"licenses."
 msgstr ""
 "Në praktikë, burimi i hapur mishëron një kriter paksa më të hapërdarë 
se sa "
 "ata të software-it të lirë. Me aq sa dimë, krejt kodi software i lirë i 
"
-"hedhur në qarkullim mund të kualifikohet si me burim të hapur. Thuajse "
-"krejt software-i me burim të hapur është software i lirë, por ka disa "
-"përjashtime. Së pari, disa licenca burimi të hapur janë shumë 
kufizuese, "
-"ndaj nuk kualifikohen dot si licenca të lira. Për shembull, &ldquo;Open "
-"Watcom&rdquo; s’është e lirë, pasi licenca e saj nuk lejon krijimin e 
një "
-"versioni të modifikuar dhe përdorimin e tij privatisht. Për fat, licenca 
të "
-"tilla përdoren nga pak programe."
+"hedhur në qarkullim mund të kualifikohet si me burim të hapur. Thuajse 
krejt "
+"software-i me burim të hapur është software i lirë, por ka disa 
përjashtime. "
+"Së pari, disa licenca burimi të hapur janë shumë kufizuese, ndaj nuk "
+"kualifikohen dot si licenca të lira. Për shembull, &ldquo;Open 
Watcom&rdquo; "
+"s’është e lirë, pasi licenca e saj nuk lejon krijimin e një versioni 
të "
+"modifikuar dhe përdorimin e tij privatisht. Për fat, licenca të tilla "
+"përdoren nga pak programe."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -279,8 +277,8 @@
 msgstr ""
 "Së dyti, kur kodi burim i një programi ka një licencë të dobët, një pa 
"
 "<em>copyleft</em>, të ekzekutueshmit e tij mund të bartin kushte jo të 
lira "
-"shtesë. <a href=\"https://code.visualstudio.com/License/\";>Microsoft-i e "
-"bën këtë me Visual Studio-n,</a> për shembull."
+"shtesë. <a href=\"https://code.visualstudio.com/License/\";>Microsoft-i e 
bën "
+"këtë me Visual Studio-n,</a> për shembull."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -313,9 +311,9 @@
 "pajisje i quajmë &ldquo;tiranike&rdquo;, dhe praktika është quajtur 
&ldquo;"
 "tivoizim&rdquo;, sipas produktit (Tivo) te i cili e vumë re për herë të "
 "parë. Edhe pse i ekzekutueshmi është ndërtuar nga kod me burim të 
lirë, dhe "
-"formalisht bart me vete një licencë të lirë, përdoruesit nuk mund të "
-"xhirojnë versione të modifikuara të tij, kështu që, de-facto, i "
-"ekzekutueshmi është jo i lirë."
+"formalisht bart me vete një licencë të lirë, përdoruesit nuk mund të 
xhirojnë "
+"versione të modifikuara të tij, kështu që, de-facto, i ekzekutueshmi 
është jo "
+"i lirë."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -324,8 +322,8 @@
 "version 3 to prohibit this practice."
 msgstr ""
 "Mjaft produkte Android përmbajnë të ekzekutueshëm Linux jo të lirë të 
Tivo-"
-"izuar, edhe pse kodi i tij burimi gjendet nën GNU GPL version 2. Versionin "
-"3 të GNU GPL-së e konceptuam për ta ndaluar këtë praktikë."
+"izuar, edhe pse kodi i tij burimi gjendet nën GNU GPL version 2. Versionin 
3 "
+"të GNU GPL-së e konceptuam për ta ndaluar këtë praktikë."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -352,20 +350,20 @@
 "unintended meaning, &ldquo;software you can get for zero price,&rdquo; fits "
 "the term just as well as the intended meaning, &ldquo;software which gives "
 "the user certain freedoms.&rdquo; We address this problem by publishing the "
-"definition of free software, and by saying &ldquo;Think of &lsquo;free "
-"speech,&rsquo; not &lsquo;free beer.&rsquo;&rdquo; This is not a perfect "
-"solution; it cannot completely eliminate the problem. An unambiguous and "
-"correct term would be better, if it didn't present other problems."
-msgstr ""
-"Termi &ldquo;software i lirë&rdquo; është pre e keqinterpretimeve: një "
-"kuptim i pasynuar prej nesh, &ldquo;software që mund ta keni me çmim zero,"
-"&rdquo; mund t’i jepet termit po njësoj si kuptimi i synuar prej nesh, "
-"&ldquo;software që i jep përdoruesit disa liri.&rdquo; Për këtë problem "
-"kujdesemi duke bërë publik përkufizimin e software-it të lirë, dhe duke "
-"thënë &ldquo;Mendojeni si te &lsquo;liria e fjalës,&rsquo; jo si te 
&lsquo;"
-"birrë falas.&rsquo;&rdquo; Kjo zgjidhje nuk është e përsosur; nuk mund ta 
"
-"eliminojë plotësisht problemin. Do të ishte më mirë një term i saktë 
dhe jo "
-"i dykuptimtë, sikur kjo të mos paraqiste probleme të tjera."
+"definition of free software, and by saying &ldquo;Think of &lsquo;free 
speech,"
+"&rsquo; not &lsquo;free beer.&rsquo;&rdquo; This is not a perfect solution; "
+"it cannot completely eliminate the problem. An unambiguous and correct term "
+"would be better, if it didn't present other problems."
+msgstr ""
+"Termi &ldquo;software i lirë&rdquo; është pre e keqinterpretimeve: një 
kuptim "
+"i pasynuar prej nesh, &ldquo;software që mund ta keni me çmim zero,&rdquo; "
+"mund t’i jepet termit po njësoj si kuptimi i synuar prej nesh, &ldquo;"
+"software që i jep përdoruesit disa liri.&rdquo; Për këtë problem 
kujdesemi "
+"duke bërë publik përkufizimin e software-it të lirë, dhe duke thënë 
&ldquo;"
+"Mendojeni si te &lsquo;liria e fjalës,&rsquo; jo si te &lsquo;birrë falas."
+"&rsquo;&rdquo; Kjo zgjidhje nuk është e përsosur; nuk mund ta eliminojë "
+"plotësisht problemin. Do të ishte më mirë një term i saktë dhe jo i "
+"dykuptimtë, sikur kjo të mos paraqiste probleme të tjera."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -379,8 +377,8 @@
 msgstr ""
 "Mjerisht, të gjitha alternativat në Anglisht kanë probleme të tyret. 
Kemi "
 "shqyrtuar mjaft nga sugjerimet e njerëzve, por asnjë nuk është kaq 
qartazi "
-"&ldquo;i drejtë&rdquo; saqë kalimi në të të qe ide e mirë. (Për 
shembull, "
-"në disa kontekste fjalët Frëngjisht dhe Spanjisht &ldquo;libre&rdquo; "
+"&ldquo;i drejtë&rdquo; saqë kalimi në të të qe ide e mirë. (Për 
shembull, në "
+"disa kontekste fjalët Frëngjisht dhe Spanjisht &ldquo;libre&rdquo; "
 "funksionojnë bukur, por njerëzit në Indi nuk e pranojnë fare këtë.) 
Cilido "
 "zëvendësim i propozuar për &ldquo;software-in e lirë&rdquo; ka ndonjë 
lloj "
 "problemi semantik&mdash;dhe kjo ndodh edhe me &ldquo;software-in me burim të 
"
@@ -388,34 +386,33 @@
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"The <a href=\"https://opensource.org/osd\";>official definition of &ldquo;"
-"open source software&rdquo;</a> (which is published by the Open Source "
-"Initiative and is too long to include here) was derived indirectly from our "
-"criteria for free software. It is not the same; it is a little looser in "
-"some respects. Nonetheless, their definition agrees with our definition in "
-"most cases."
+"The <a href=\"https://opensource.org/osd\";>official definition of &ldquo;open 
"
+"source software&rdquo;</a> (which is published by the Open Source Initiative "
+"and is too long to include here) was derived indirectly from our criteria for 
"
+"free software. It is not the same; it is a little looser in some respects. "
+"Nonetheless, their definition agrees with our definition in most cases."
 msgstr ""
 "<a href=\"https://opensource.org/osd\";>Përkufizimi zyrtar i &ldquo;software-"
 "it me burim të hapur&rdquo;</a> (që është botuar nga Open Source 
Initiative "
-"dhe është shumë i gjatë për ta përfshirë këtu) është përftuar 
tërthorazi "
-"prej kriterit tonë të software-it të lirë. Nuk është i njëjti; 
është ca më "
+"dhe është shumë i gjatë për ta përfshirë këtu) është përftuar 
tërthorazi prej "
+"kriterit tonë të software-it të lirë. Nuk është i njëjti; është ca 
më "
 "dorëlëshuar në disa këndvështrime. Megjithatë, në shumicën e rasteve 
"
 "përkufizimi i tyre pajtohet me përkufizimin tonë."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "However, the obvious meaning for the expression &ldquo;open source "
-"software&rdquo;&mdash;and the one most people seem to think it means&mdash;"
-"is &ldquo;You can look at the source code.&rdquo; That criterion is much "
-"weaker than the free software definition, much weaker also than the official "
+"software&rdquo;&mdash;and the one most people seem to think it means&mdash;is 
"
+"&ldquo;You can look at the source code.&rdquo; That criterion is much weaker "
+"than the free software definition, much weaker also than the official "
 "definition of open source. It includes many programs that are neither free "
 "nor open source."
 msgstr ""
 "Sido që të jetë, kuptimi i afërmendshëm për shprehjen &ldquo;software 
me "
-"burim të hapur&rdquo;&mdash;dhe ai që shumica e njerëzve duket se 
mendojnë "
-"që shpreh&mdash;është që &ldquo;Mund t’i shihni kodin burim.&rdquo; Ky "
-"kriter është shumë më i dobët se sa përkufizimi i software-it të 
lirë, shumë "
-"më i dobët gjithashtu se sa përkufizimi zyrtar i burimit të hapur. Me 
të "
+"burim të hapur&rdquo;&mdash;dhe ai që shumica e njerëzve duket se 
mendojnë që "
+"shpreh&mdash;është që &ldquo;Mund t’i shihni kodin burim.&rdquo; Ky 
kriter "
+"është shumë më i dobët se sa përkufizimi i software-it të lirë, 
shumë më i "
+"dobët gjithashtu se sa përkufizimi zyrtar i burimit të hapur. Me të "
 "përfshihen mjaft programe që nuk janë as të lirë dhe as me burim të 
hapur."
 
 #. type: Content of: <div><p>
@@ -429,10 +426,9 @@
 "of the English language to come up with a meaning for the term. The <a href="
 "\"https://web.archive.org/web/20001011193422/http://da.state.ks.us/ITEC/";
 "TechArchPt6ver80.pdf\">state of Kansas</a> published a similar definition: "
-"&ldquo;Make use of open-source software (OSS). OSS is software for which "
-"the source code is freely and publicly available, though the specific "
-"licensing agreements vary as to what one is allowed to do with that code."
-"&rdquo;"
+"&ldquo;Make use of open-source software (OSS). OSS is software for which the 
"
+"source code is freely and publicly available, though the specific licensing "
+"agreements vary as to what one is allowed to do with that code.&rdquo;"
 msgstr ""
 "Ngaqë kuptimi i afërmendshëm për &ldquo;burimin e hapur&rdquo; 
s’është "
 "kuptimi që mbrojtësit e tij kanë në mendje, përfundimi është që 
shumica e "
@@ -442,12 +438,12 @@
 "mendoj se ka kërkuar me dashje të hidhte tej ose të vinte në diskutim "
 "përkufizimin zyrtar. Jam i mendimit që ai thjesht zbatoi konvencionet e "
 "anglishtes për të nxjerrë një kuptim të termit.  <a href=\"https://web.";
-"archive.org/web/20001011193422/http://da.state.ks.us/ITEC/TechArchPt6ver80.";
-"pdf\">Shteti i Kansasit</a> publikoi një përkufizim të ngjashëm: &ldquo;"
-"Përdorni software me burim të hapur (OSS). OSS është software për të 
cilin "
-"kodi burim është i passhëm lirisht dhe publikisht, por marrëveshjet "
-"specifike për licencimin e tij varen nga fakti se ç’i lejohet dikujt të 
bëjë "
-"me atë kod&rdquo;."
+"archive.org/web/20001011193422/http://da.state.ks.us/ITEC/TechArchPt6ver80.pdf";
+"\">Shteti i Kansasit</a> publikoi një përkufizim të ngjashëm: 
&ldquo;Përdorni "
+"software me burim të hapur (OSS). OSS është software për të cilin kodi 
burim "
+"është i passhëm lirisht dhe publikisht, por marrëveshjet specifike për "
+"licencimin e tij varen nga fakti se ç’i lejohet dikujt të bëjë me atë "
+"kod&rdquo;."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -463,39 +459,38 @@
 "design-37415.html\"> pati një artikull që e tepron me domethënien e 
termit</"
 "a> duke ia referuar testimeve beta nga ana e përdoruesve&mdash;lejimi i pak "
 "përdoruesve që të vënë në provë një version paraprak të një 
programi dhe të "
-"japin përshtypje konfidenciale lidhur me të&mdash;çka programuesit e "
-"software-it pronësor e kanë praktikuar prej dhjetëra vjetësh."
+"japin përshtypje konfidenciale lidhur me të&mdash;çka programuesit e 
software-"
+"it pronësor e kanë praktikuar prej dhjetëra vjetësh."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"The term has even been stretched to include designs for equipment that are "
-"<a href=\"http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/aug/27/texas-";
-"teenager-water-purifier-toxic-e-waste-pollution\">published without a "
-"patent</a>. Patent-free equipment designs can be laudable contributions to "
-"society, but the term &ldquo;source code&rdquo; does not pertain to them."
+"The term has even been stretched to include designs for equipment that are <a 
"
+"href=\"http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/aug/27/texas-";
+"teenager-water-purifier-toxic-e-waste-pollution\">published without a 
patent</"
+"a>. Patent-free equipment designs can be laudable contributions to society, "
+"but the term &ldquo;source code&rdquo; does not pertain to them."
 msgstr ""
 "Termi madje është sforcuar sa të përfshijë edhe dizajne pajisjesh <a 
href="
 "\"http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/aug/27/texas-teenager-";
-"water-purifier-toxic-e-waste-pollution\">të publikuar pa ndonjë patentë</"
-"a>. Dizajne pajisjesh të papatentuar mund të jenë kontribute të "
-"lavdërueshëm për shoqërinë, por termi &ldquo;kod burim&rdquo; s’ka 
lidhje me "
-"to."
+"water-purifier-toxic-e-waste-pollution\">të publikuar pa ndonjë 
patentë</a>. "
+"Dizajne pajisjesh të papatentuar mund të jenë kontribute të 
lavdërueshëm për "
+"shoqërinë, por termi &ldquo;kod burim&rdquo; s’ka lidhje me to."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Open source supporters try to deal with this by pointing to their official "
 "definition, but that corrective approach is less effective for them than it "
 "is for us. The term &ldquo;free software&rdquo; has two natural meanings, "
-"one of which is the intended meaning, so a person who has grasped the idea "
-"of &ldquo;free speech, not free beer&rdquo; will not get it wrong again. "
-"But the term &ldquo;open source&rdquo; has only one natural meaning, which "
-"is different from the meaning its supporters intend. So there is no "
-"succinct way to explain and justify its official definition. That makes for "
-"worse confusion."
+"one of which is the intended meaning, so a person who has grasped the idea of 
"
+"&ldquo;free speech, not free beer&rdquo; will not get it wrong again. But "
+"the term &ldquo;open source&rdquo; has only one natural meaning, which is "
+"different from the meaning its supporters intend. So there is no succinct "
+"way to explain and justify its official definition. That makes for worse "
+"confusion."
 msgstr ""
 "Përkrahësit e burimit të hapur përpiqen të merren me këtë çështje 
duke "
-"treguar me gisht përkufizimin e tyre zyrtar, por kjo rrugë ndreqjeje 
është "
-"më pak e efektshme për ta, se sa është për ne. Termi &ldquo;software i "
+"treguar me gisht përkufizimin e tyre zyrtar, por kjo rrugë ndreqjeje 
është më "
+"pak e efektshme për ta, se sa është për ne. Termi &ldquo;software i "
 "lirë&rdquo; ka dy domethënie natyrale, njëra është domethënia e synuar, 
ndaj "
 "dikush që e ka rrokur idenë &ldquo;si te fjala e lirë, jo si te birrë "
 "falas&rdquo; nuk do të gabojë sërish. Por termi &ldquo;burim i 
hapur&rdquo; "
@@ -516,12 +511,12 @@
 msgstr ""
 "Një tjetër keqkuptim i &ldquo;burimit të hapur&rdquo; është ideja që me 
të "
 "nënkuptohet &ldquo;mospërdorimi i lejes GNU GPL.&rdquo; Ky priret të "
-"shoqërojë një tjetër keqkuptim sipas të cilit &ldquo;software-i i "
-"lirë&rdquo; do të thotë &ldquo;software nën GPL-në.&rdquo; Që të dyja 
janë "
-"gabim, sa kohë që GNU GPL-ja i plotëson kushtet për të qenë leje burimi 
të "
-"hapur dhe shumica e lejeve të burimit të hapur i plotësojnë kushtet për 
të "
-"qenë leje software-i të lirë. Ka <a href=\"/licenses/license-list.html\"> 
"
-"mjaft licenca software-i të lirë</a> përtej GNU GPL-së."
+"shoqërojë një tjetër keqkuptim sipas të cilit &ldquo;software-i i 
lirë&rdquo; "
+"do të thotë &ldquo;software nën GPL-në.&rdquo; Që të dyja janë gabim, 
sa kohë "
+"që GNU GPL-ja i plotëson kushtet për të qenë leje burimi të hapur dhe 
shumica "
+"e lejeve të burimit të hapur i plotësojnë kushtet për të qenë leje 
software-i "
+"të lirë. Ka <a href=\"/licenses/license-list.html\"> mjaft licenca 
software-"
+"i të lirë</a> përtej GNU GPL-së."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -531,20 +526,20 @@
 "licensing are simply not pertinent. The only thing these activities have in "
 "common is that they somehow invite people to participate. They stretch the "
 "term so far that it only means &ldquo;participatory&rdquo; or &ldquo;"
-"transparent&rdquo;, or less than that. At worst, it has <a href=\"http://";
-"www.nytimes.com/2013/03/17/opinion/sunday/morozov-open-and-closed.html\"> "
-"become a vacuous buzzword</a>."
-msgstr ""
-"Termi &ldquo;burim i hapur&rdquo; është sforcuar më tej nga zbatimi i tij "
-"mbi veprimtari të tjera, të tilla si qeverisja, arsimi, shkenca, te të 
cilat "
-"nuk ka gjë të tillë si kodi burim, dhe ku kriteri lidhur me licencimin e "
-"software-it thjesht nuk ka punë fare. E vetmja gjë e përbashkët që 
kanë "
-"këto veprimtari është se, në një farë mënyre, i ftojnë njerëzit të 
marrin "
-"pjesë në diçka. Ato e sforcojnë termin deri atje sa me të nënkuptohet 
vetëm "
-"&ldquo;pjesëmarrës&rdquo; ose &ldquo;transparent&rdquo;, ose më pak se 
kaq. "
-"Në rastin më të keq, është shndërruar <a href=\"http://www.nytimes.";
-"com/2013/03/17/opinion/sunday/morozov-open-and-closed.html\"> në një fjalë 
"
-"të zbrazët në modë</a>."
+"transparent&rdquo;, or less than that. At worst, it has <a 
href=\"http://www.";
+"nytimes.com/2013/03/17/opinion/sunday/morozov-open-and-closed.html\"> become "
+"a vacuous buzzword</a>."
+msgstr ""
+"Termi &ldquo;burim i hapur&rdquo; është sforcuar më tej nga zbatimi i tij 
mbi "
+"veprimtari të tjera, të tilla si qeverisja, arsimi, shkenca, te të cilat 
nuk "
+"ka gjë të tillë si kodi burim, dhe ku kriteri lidhur me licencimin e 
software-"
+"it thjesht nuk ka punë fare. E vetmja gjë e përbashkët që kanë këto "
+"veprimtari është se, në një farë mënyre, i ftojnë njerëzit të marrin 
pjesë në "
+"diçka. Ato e sforcojnë termin deri atje sa me të nënkuptohet vetëm 
&ldquo;"
+"pjesëmarrës&rdquo; ose &ldquo;transparent&rdquo;, ose më pak se kaq. Në "
+"rastin më të keq, është shndërruar <a href=\"http://www.nytimes.";
+"com/2013/03/17/opinion/sunday/morozov-open-and-closed.html\"> në një fjalë 
të "
+"zbrazët në modë</a>."
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "Different Values Can Lead to Similar Conclusions&mdash;but Not Always"
@@ -561,8 +556,8 @@
 "criticize the entire left."
 msgstr ""
 "Grupet radikale të viteve ’60 kanë reputacion si fraksionistë: disa "
-"organizata u ndanë për shkak të mospajtimeve për hollësira strategjie, 
dhe "
-"dy grupet bij e trajtonin njëri-tjetrin si armiq, edhe pse kishin synime dhe 
"
+"organizata u ndanë për shkak të mospajtimeve për hollësira strategjie, 
dhe dy "
+"grupet bij e trajtonin njëri-tjetrin si armiq, edhe pse kishin synime dhe "
 "vlera themelore të ngjashme. E djathta i dha shumë rëndësi kësaj dhe e "
 "përdori për të kritikuar krejt të majtën."
 
@@ -575,23 +570,23 @@
 "practical behavior&mdash;such as developing free software."
 msgstr ""
 "Ka gojë që përpiqen të njollosin lëvizjen për software të lirë duke e 
"
-"krahasuar mospajtimin tonë me burimin e hapur me mospajtimet e këtyre "
-"grupeve radikale. E shohin së prapthi. Ne nuk pajtohemi me kampin e "
-"burimit të hapur lidhur me synimet dhe vlerat themelore, por pikëpamjet e "
-"tyre dhe tonat shpien në shumë raste te e njëjta sjellje praktike&mdash;"
-"fjala vjen zhvillimi i software-it të lirë."
+"krahasuar mospajtimin tonë me burimin e hapur me mospajtimet e këtyre 
grupeve "
+"radikale. E shohin së prapthi. Ne nuk pajtohemi me kampin e burimit të "
+"hapur lidhur me synimet dhe vlerat themelore, por pikëpamjet e tyre dhe 
tonat "
+"shpien në shumë raste te e njëjta sjellje praktike&mdash;fjala vjen 
zhvillimi "
+"i software-it të lirë."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "As a result, people from the free software movement and the open source camp "
 "often work together on practical projects such as software development. It "
 "is remarkable that such different philosophical views can so often motivate "
-"different people to participate in the same projects. Nonetheless, there "
-"are situations where these fundamentally different views lead to very "
-"different actions."
+"different people to participate in the same projects. Nonetheless, there are 
"
+"situations where these fundamentally different views lead to very different "
+"actions."
 msgstr ""
-"Për pasojë, njerëz nga lëvizja e software-it të lirë shpesh punojnë 
bashkë "
-"me kampin e burimit të hapur në projekte praktike, të tilla si zhvillimi i 
"
+"Për pasojë, njerëz nga lëvizja e software-it të lirë shpesh punojnë 
bashkë me "
+"kampin e burimit të hapur në projekte praktike, të tilla si zhvillimi i "
 "software-it. Të bie në sy që pikëpamje kaq të ndryshme filozofike mund 
të "
 "motivojnë kaq shpesh persona të ndryshëm të marrin pjesë në të 
njëjtat "
 "projekte. Sido qoftë, ka situata ku këto pikëpamje në thelb të ndryshme 
"
@@ -599,12 +594,12 @@
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"The idea of open source is that allowing users to change and redistribute "
-"the software will make it more powerful and reliable. But this is not "
+"The idea of open source is that allowing users to change and redistribute the 
"
+"software will make it more powerful and reliable. But this is not "
 "guaranteed. Developers of proprietary software are not necessarily "
-"incompetent. Sometimes they produce a program that is powerful and "
-"reliable, even though it does not respect the users' freedom. Free software "
-"activists and open source enthusiasts will react very differently to that."
+"incompetent. Sometimes they produce a program that is powerful and reliable, 
"
+"even though it does not respect the users' freedom. Free software activists "
+"and open source enthusiasts will react very differently to that."
 msgstr ""
 "Ideja e burimit të hapur është që lejimi i përdoruesve të ndryshojnë 
dhe "
 "rishpërndajnë software-in do ta bëjë këtë më të fuqishëm dhe më të 
"
@@ -625,8 +620,8 @@
 "Një përkrahës puro i burimit të hapur, një që nuk është fare i 
ndikuar nga "
 "idealet e software-it të lirë, do të thoshte, &ldquo;Çuditem që qetë 
në "
 "gjendje ta bëni programin të punojë kaq mirë pa përdorur modelin tonë 
të "
-"zhvillimit, por ja që e bëtë. Si mund të kem një kopje?&rdquo; Ky 
qëndrim "
-"do të shpërblejë skema që heqin liri, duke shpënë te humbja e saj."
+"zhvillimit, por ja që e bëtë. Si mund të kem një kopje?&rdquo; Ky 
qëndrim do "
+"të shpërblejë skema që heqin liri, duke shpënë te humbja e saj."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -637,8 +632,8 @@
 msgstr ""
 "Aktivisti i software-it të lirë do të thoshte, &ldquo;Programi juaj 
është "
 "shumë tërheqës, por unë çmoj më tepër lirinë. Ndaj nuk e pranoj 
programin "
-"tuaj. Punën time do ta mbaroj me ndonjë mënyrë tjetër, dhe në vend të 
tij "
-"do të përkrah një projekt për zhvillimin e një zëvendësimi të lirë 
për të."
+"tuaj. Punën time do ta mbaroj me ndonjë mënyrë tjetër, dhe në vend të 
tij do "
+"të përkrah një projekt për zhvillimin e një zëvendësimi të lirë për 
të."
 "&rdquo; Nëse çmojmë lirinë tonë, mund të veprojmë për ta pasur dhe 
mbrojtur "
 "atë."
 
@@ -654,8 +649,8 @@
 msgstr ""
 "Ideja se duam që software-i të jetë i fuqishëm dhe i qëndrueshëm vjen 
prej "
 "supozimit se software-i është hartuar për t’u shërbyes përdoruesve të 
tyre. "
-"Nëse është i fuqishëm dhe i qëndrueshëm, kjo do të thotë që u 
shërben më "
-"mirë atyre."
+"Nëse është i fuqishëm dhe i qëndrueshëm, kjo do të thotë që u 
shërben më mirë "
+"atyre."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -669,13 +664,13 @@
 msgstr ""
 "Por mund të thuhet që software-i u shërben përdoruesve vetëm nëse 
respekton "
 "lirinë e tyre. Po kur software-i është hartuar për t’u hedhur vargonj "
-"përdoruesve të tij? Në këtë rast të qenët i fuqishëm do të thotë 
që "
-"vargonjtë janë më shtrëngues, dhe të qenët i qëndrueshëm do të 
thotë që "
-"është më e vështirë për t’i hequr këta vargonj.  Veçori 
keqdashëse, të "
-"tilla si spiunimi i përdoruesve, kufizimi i përdoruesve, dyer të pasme, 
dhe "
-"përmirësime të detyrueshme janë të rëndomta në software-in pronësor, 
dhe "
-"disa përkrahës të burimit të hapur duan t’i sendërtojnë ato në 
programe me "
-"burim të hapur."
+"përdoruesve të tij? Në këtë rast të qenët i fuqishëm do të thotë 
që vargonjtë "
+"janë më shtrëngues, dhe të qenët i qëndrueshëm do të thotë që 
është më e "
+"vështirë për t’i hequr këta vargonj.  Veçori keqdashëse, të tilla 
si "
+"spiunimi i përdoruesve, kufizimi i përdoruesve, dyer të pasme, dhe "
+"përmirësime të detyrueshme janë të rëndomta në software-in pronësor, 
dhe disa "
+"përkrahës të burimit të hapur duan t’i sendërtojnë ato në programe 
me burim "
+"të hapur."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -685,26 +680,25 @@
 "href=\"http://defectivebydesign.org/\";>DefectiveByDesign.org</a>) and is the "
 "antithesis in spirit of the freedom that free software aims to provide. And "
 "not just in spirit: since the goal of DRM is to trample your freedom, DRM "
-"developers try to make it hard, impossible, or even illegal for you to "
-"change the software that implements the DRM."
+"developers try to make it hard, impossible, or even illegal for you to change 
"
+"the software that implements the DRM."
 msgstr ""
 "Nën trysninë e kompanive të filmit dhe regjistrimit të muzikës, 
software-i "
 "për përdorim nga individët po hartohen gjithnjë e më shumë për t’i 
kufizuar "
-"ata. Kjo veçori dashakeqe njihet si Administrim Dixhital i Kufizimeve (DRM "
-"- Digital Restrictions Management) (shihni <a href=\"http://";
-"defectivebydesign.org/\">DefectiveByDesign.org</a>) dhe është krejt e "
-"kundërta e frymës së lirisë që software-i i lirë synon të ofrojë. 
Dhe jo "
-"vetëm e frymës: ngaqë synimi i DRM-së është të shkelë me këmbë 
lirinë tuaj, "
-"zhvilluesit e DRM-së përpiqen t’jua bëjnë të vështirë, të pamundur, 
ose "
-"madje edhe të paligjshme ndryshimin e software-it që sendërton në 
praktikë "
-"DRM-në."
+"ata. Kjo veçori dashakeqe njihet si Administrim Dixhital i Kufizimeve (DRM 
- "
+"Digital Restrictions Management) (shihni <a href=\"http://defectivebydesign.";
+"org/\">DefectiveByDesign.org</a>) dhe është krejt e kundërta e frymës së 
"
+"lirisë që software-i i lirë synon të ofrojë. Dhe jo vetëm e frymës: 
ngaqë "
+"synimi i DRM-së është të shkelë me këmbë lirinë tuaj, zhvilluesit e 
DRM-së "
+"përpiqen t’jua bëjnë të vështirë, të pamundur, ose madje edhe të 
paligjshme "
+"ndryshimin e software-it që sendërton në praktikë DRM-në."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Yet some open source supporters have proposed &ldquo;open source DRM&rdquo; "
 "software. Their idea is that, by publishing the source code of programs "
-"designed to restrict your access to encrypted media and by allowing others "
-"to change it, they will produce more powerful and reliable software for "
+"designed to restrict your access to encrypted media and by allowing others to 
"
+"change it, they will produce more powerful and reliable software for "
 "restricting users like you. The software would then be delivered to you in "
 "devices that do not allow you to change it."
 msgstr ""
@@ -718,18 +712,18 @@
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"This software might be open source and use the open source development "
-"model, but it won't be free software since it won't respect the freedom of "
-"the users that actually run it. If the open source development model "
-"succeeds in making this software more powerful and reliable for restricting "
-"you, that will make it even worse."
+"This software might be open source and use the open source development model, 
"
+"but it won't be free software since it won't respect the freedom of the users 
"
+"that actually run it. If the open source development model succeeds in "
+"making this software more powerful and reliable for restricting you, that "
+"will make it even worse."
 msgstr ""
 "Ky software mund të jetë me burim të hapur dhe të përdorë modelin e "
-"zhvillimit me burim të hapur, por nuk ka për të qenë software i lirë, sa 
"
-"kohë që nuk do të respektojë lirinë e përdoruesve që e xhirojnë 
faktikisht "
-"atë.  Nëse modeli i zhvillimit me burim të hapur ia del ta bëjë këtë "
-"software më të fuqishëm dhe më të qëndrueshëm për kufizimin tuaj, kjo 
do ta "
-"bënte edhe më të keq."
+"zhvillimit me burim të hapur, por nuk ka për të qenë software i lirë, sa 
kohë "
+"që nuk do të respektojë lirinë e përdoruesve që e xhirojnë faktikisht 
atë.  "
+"Nëse modeli i zhvillimit me burim të hapur ia del ta bëjë këtë software 
më të "
+"fuqishëm dhe më të qëndrueshëm për kufizimin tuaj, kjo do ta bënte 
edhe më të "
+"keq."
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "Fear of Freedom"
@@ -739,12 +733,12 @@
 msgid ""
 "The main initial motivation of those who split off the open source camp from "
 "the free software movement was that the ethical ideas of &ldquo;free "
-"software&rdquo; made some people uneasy. That's true: raising ethical "
-"issues such as freedom, talking about responsibilities as well as "
-"convenience, is asking people to think about things they might prefer to "
-"ignore, such as whether their conduct is ethical. This can trigger "
-"discomfort, and some people may simply close their minds to it. It does not "
-"follow that we ought to stop talking about these issues."
+"software&rdquo; made some people uneasy. That's true: raising ethical issues 
"
+"such as freedom, talking about responsibilities as well as convenience, is "
+"asking people to think about things they might prefer to ignore, such as "
+"whether their conduct is ethical. This can trigger discomfort, and some "
+"people may simply close their minds to it. It does not follow that we ought "
+"to stop talking about these issues."
 msgstr ""
 "Motivacioni fillestar kryesor i atyre që e nxorën kampin e burimit të 
hapur "
 "më vete prej lëvizjes së software-it të lirë qe që idetë etike të 
&ldquo;"
@@ -761,14 +755,14 @@
 "That is, however, what the leaders of open source decided to do. They "
 "figured that by keeping quiet about ethics and freedom, and talking only "
 "about the immediate practical benefits of certain free software, they might "
-"be able to &ldquo;sell&rdquo; the software more effectively to certain "
-"users, especially business."
+"be able to &ldquo;sell&rdquo; the software more effectively to certain users, 
"
+"especially business."
 msgstr ""
 "E megjithatë kjo është ajo çka drejtuesit e burimit të hapur vendosën 
të "
 "bënin. U doli se duke heshtur rreth etikës dhe lirisë, dhe duke folur 
vetëm "
-"për përfitimet e menjëhershme praktike të një pjese prej software-it të 
"
-"lirë, mund të ishin në gjendje ta &ldquo;shisnin&rdquo; software-in më me 
"
-"efekt te disa përdorues, veçanërisht bizneset."
+"për përfitimet e menjëhershme praktike të një pjese prej software-it të 
lirë, "
+"mund të ishin në gjendje ta &ldquo;shisnin&rdquo; software-in më me efekt 
te "
+"disa përdorues, veçanërisht bizneset."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -796,16 +790,16 @@
 "freedom secure. Attracting users to free software takes them just part of "
 "the way to becoming defenders of their own freedom."
 msgstr ""
-"Kjo rrugë ka dalë me efektshmëri, brenda logjikës së vet. Retorika e "
-"burimit të hapur ka bindur mjaft biznese dhe individë të përdorin, madje "
-"edhe të zhvillojnë, software të lirë, çka e ka zgjeruar bashkësinë "
-"tonë&mdash;por vetëm në nivel sipërfaqësor, praktik. Filozofia e 
burimit të "
-"hapur, me vlerat e veta pastërtisht praktike, e pengon të kuptuarit e ideve 
"
-"më të thella të software-it të lirë; sjell mjaft vetë te bashkësia 
jonë, por "
-"nuk u mëson atyre si ta mbrojnë atë. Kjo është gjë e mirë, për aq sa 
bën, "
-"por nuk mjafton për ta bërë lirinë të sigurt. Tërheqja e përdoruesve 
drejt "
-"software-it të lirë është vetëm një pjesë e rrugës për t’i bërë 
mbrojtës të "
-"lirisë së tyre."
+"Kjo rrugë ka dalë me efektshmëri, brenda logjikës së vet. Retorika e 
burimit "
+"të hapur ka bindur mjaft biznese dhe individë të përdorin, madje edhe të 
"
+"zhvillojnë, software të lirë, çka e ka zgjeruar bashkësinë 
tonë&mdash;por "
+"vetëm në nivel sipërfaqësor, praktik. Filozofia e burimit të hapur, me "
+"vlerat e veta pastërtisht praktike, e pengon të kuptuarit e ideve më të "
+"thella të software-it të lirë; sjell mjaft vetë te bashkësia jonë, por 
nuk u "
+"mëson atyre si ta mbrojnë atë. Kjo është gjë e mirë, për aq sa bën, 
por nuk "
+"mjafton për ta bërë lirinë të sigurt. Tërheqja e përdoruesve drejt 
software-"
+"it të lirë është vetëm një pjesë e rrugës për t’i bërë mbrojtës 
të lirisë së "
+"tyre."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -825,10 +819,10 @@
 "që përdoruesit të mos i pranonin? Ah, vetëm po t’u kenë mësuar të 
çmojnë "
 "lirinë që u jep software-i i lirë, të çmojnë lirinë në vetvete, në 
vend se "
 "volitë teknike dhe praktike të një software-i të lirë specifik, 
atëherë po. "
-"Për përhapjen e kësaj ideje, na duhet të flasim për lirinë. Deri në 
një "
-"farë shkalle, rruga &ldquo;mos fol&rdquo; karshi biznesit mund të jetë e "
-"dobishëm për bashkësinë, por është e rrezikshme nëse bëhet aq e 
rëndomtë, sa "
-"dashuria për lirinë të vijë e të duket si diçka ekscentrike."
+"Për përhapjen e kësaj ideje, na duhet të flasim për lirinë. Deri në 
një farë "
+"shkalle, rruga &ldquo;mos fol&rdquo; karshi biznesit mund të jetë e 
dobishëm "
+"për bashkësinë, por është e rrezikshme nëse bëhet aq e rëndomtë, sa 
dashuria "
+"për lirinë të vijë e të duket si diçka ekscentrike."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -836,15 +830,15 @@
 "free software, especially its distributors, say little about freedom&mdash;"
 "usually because they seek to be &ldquo;more acceptable to business.&rdquo; "
 "Nearly all GNU/Linux operating system distributions add proprietary packages "
-"to the basic free system, and they invite users to consider this an "
-"advantage rather than a flaw."
+"to the basic free system, and they invite users to consider this an advantage 
"
+"rather than a flaw."
 msgstr ""
 "Kjo gjendje e rrezikshme është saktësisht ajo që kemi. Shumica e 
personave "
 "të përfshirë me software-in e lirë, veçanërisht shpërndarësit e tij, 
flasin "
-"pak për lirinë&mdash;zakonisht ngaqë kërkojnë të jenë &ldquo;më të "
-"pranueshëm nga bizneset.&rdquo; Thuajse krejt shpërndarjet e sistemit "
-"operativ GNU/Linux i shtojnë paketa pronësore sistemit bazë të lirë, dhe 
i "
-"ftojnë përdoruesit ta shohin këtë si një avantazh, në vend se një cen."
+"pak për lirinë&mdash;zakonisht ngaqë kërkojnë të jenë &ldquo;më të 
pranueshëm "
+"nga bizneset.&rdquo; Thuajse krejt shpërndarjet e sistemit operativ 
GNU/Linux "
+"i shtojnë paketa pronësore sistemit bazë të lirë, dhe i ftojnë 
përdoruesit ta "
+"shohin këtë si një avantazh, në vend se një cen."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -860,11 +854,11 @@
 "Software-i shtesë pronësor dhe shpërndarjet GNU/Linux pjesërisht jo të 
lira "
 "gjejnë tokë pjellore ngaqë shumica e bashkësisë sonë nuk këmbëngul te 
liria "
 "në software-in e vet. Kjo nuk është rastësi. Shumica e përdoruesve të 
GNU/"
-"Linux-it u njohën fillimisht me sistemin përmes diskutimeve të &ldquo;"
-"burimit të hapur&rdquo;, në të cilin nuk përmendet që liria është një 
nga "
-"synimet. Praktikat që nuk përkrahin lirinë dhe fjalët që nuk thonë 
gjë për "
-"lirinë ecin paralelisht, duke nxitur njëra-tjetrën. Për ta kapërcyer 
këtë "
-"prirje, na duhet të flasim më tepër për lirinë, jo më pak."
+"Linux-it u njohën fillimisht me sistemin përmes diskutimeve të 
&ldquo;burimit "
+"të hapur&rdquo;, në të cilin nuk përmendet që liria është një nga 
synimet. "
+"Praktikat që nuk përkrahin lirinë dhe fjalët që nuk thonë gjë për 
lirinë ecin "
+"paralelisht, duke nxitur njëra-tjetrën. Për ta kapërcyer këtë prirje, 
na "
+"duhet të flasim më tepër për lirinë, jo më pak."
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "&ldquo;FLOSS&rdquo; and &ldquo;FOSS&rdquo;"
@@ -874,10 +868,10 @@
 msgid ""
 "The terms &ldquo;FLOSS&rdquo; and &ldquo;FOSS&rdquo; are used to be <a href="
 "\"/philosophy/floss-and-foss.html\"> neutral between free software and open "
-"source</a>. If neutrality is your goal, &ldquo;FLOSS&rdquo; is the better "
-"of the two, since it really is neutral. But if you want to stand up for "
-"freedom, using a neutral term isn't the way. Standing up for freedom "
-"entails showing people your support for freedom."
+"source</a>. If neutrality is your goal, &ldquo;FLOSS&rdquo; is the better of 
"
+"the two, since it really is neutral. But if you want to stand up for "
+"freedom, using a neutral term isn't the way. Standing up for freedom entails 
"
+"showing people your support for freedom."
 msgstr ""
 "Termat &ldquo;FLOSS&rdquo; dhe &ldquo;FOSS&rdquo; përdoren për të qenë <a 
"
 "href=\"/philosophy/floss-and-foss.html\"> asnjanës mes software-it të lirë 
"
@@ -895,12 +889,12 @@
 "&ldquo;Free&rdquo; and &ldquo;open&rdquo; are rivals for mindshare. &ldquo;"
 "Free software&rdquo; and &ldquo;open source&rdquo; are different ideas but, "
 "in most people's way of looking at software, they compete for the same "
-"conceptual slot. When people become habituated to saying and thinking "
-"&ldquo;open source,&rdquo; that is an obstacle to their grasping the free "
-"software movement's philosophy and thinking about it. If they have already "
-"come to associate us and our software with the word &ldquo;open,&rdquo; we "
-"may need to shock them intellectually before they recognize that we stand "
-"for something <em>else</em>. Any activity that promotes the word &ldquo;"
+"conceptual slot. When people become habituated to saying and thinking 
&ldquo;"
+"open source,&rdquo; that is an obstacle to their grasping the free software "
+"movement's philosophy and thinking about it. If they have already come to "
+"associate us and our software with the word &ldquo;open,&rdquo; we may need "
+"to shock them intellectually before they recognize that we stand for "
+"something <em>else</em>. Any activity that promotes the word &ldquo;"
 "open&rdquo; tends to extend the curtain that hides the ideas of the free "
 "software movement."
 msgstr ""
@@ -909,8 +903,8 @@
 "ide të ndryshme, por, në mënyrës se si e shohin software-in shumica e "
 "njerëzve, ata konkurrojnë për të njëjtin vend në vëmendje. Kur 
njerëzit "
 "mësohen të thonë dhe mendojnë &ldquo;burim i hapur,&rdquo;, kjo përbën 
një "
-"pengesë për kuptimin nga ana e tyre të filozofisë së lëvizjes për 
software "
-"të lirë dhe për të menduarit rreth saj. Nëse na përshoqërojnë 
tashmë ne dhe "
+"pengesë për kuptimin nga ana e tyre të filozofisë së lëvizjes për 
software të "
+"lirë dhe për të menduarit rreth saj. Nëse na përshoqërojnë tashmë ne 
dhe "
 "software-in tonë me fjalën &ldquo;e hapët,&rdquo; mund të na nevojitet 
një "
 "tronditje intelektuale e tyre, përpara se të kuptojnë që ne jemi 
<em>tjetër "
 "gjë</em>. Çfarëdo veprimtarie që promovon fjalën &ldquo;e hapët&rdquo; 
ka "
@@ -921,20 +915,19 @@
 "Thus, free software activists are well advised to decline to work on an "
 "activity that calls itself &ldquo;open.&rdquo; Even if the activity is good "
 "in and of itself, each contribution you make does a little harm on the side "
-"by promoting the open source idea. There are plenty of other good "
-"activities which call themselves &ldquo;free&rdquo; or &ldquo;libre.&rdquo; "
-"Each contribution to those projects does a little extra good on the side. "
-"With so many useful projects to choose from, why not choose one which does "
-"extra good?"
-msgstr ""
-"Ndaj, veprimtarët e software-it të lirë i këshillojmë të refuzojnë të 
"
-"punojnë në një veprimtari që e quan vetveten &ldquo;e hapët.&rdquo; Edhe 
"
-"nëse veprimtaria është e mirë në vetvete, çdo kontribut që bëni, 
shkakton "
-"një dëm të vogël në anën tjetër duke promovuar idenë e burimit të 
hapur. Ka "
-"plot veprimtari të tjera që e quajnë vetveten &ldquo;të lira&rdquo; ose "
-"&ldquo;libre.&rdquo; Çdo kontribut në këto projekte shton diçka të 
mirë. Me "
-"kaq shumë projekte të dobishme prej nga mund të zgjidhet, pse të mos "
-"zgjidhet një që bën diçka të mirë ekstra?"
+"by promoting the open source idea. There are plenty of other good activities 
"
+"which call themselves &ldquo;free&rdquo; or &ldquo;libre.&rdquo; Each "
+"contribution to those projects does a little extra good on the side. With so 
"
+"many useful projects to choose from, why not choose one which does extra 
good?"
+msgstr ""
+"Ndaj, veprimtarët e software-it të lirë i këshillojmë të refuzojnë të 
punojnë "
+"në një veprimtari që e quan vetveten &ldquo;e hapët.&rdquo; Edhe nëse "
+"veprimtaria është e mirë në vetvete, çdo kontribut që bëni, shkakton 
një dëm "
+"të vogël në anën tjetër duke promovuar idenë e burimit të hapur. Ka 
plot "
+"veprimtari të tjera që e quajnë vetveten &ldquo;të lira&rdquo; ose 
&ldquo;"
+"libre.&rdquo; Çdo kontribut në këto projekte shton diçka të mirë. Me 
kaq "
+"shumë projekte të dobishme prej nga mund të zgjidhet, pse të mos zgjidhet 
një "
+"që bën diçka të mirë ekstra?"
 
 #. type: Content of: <div><h3>
 msgid "Conclusion"
@@ -943,18 +936,18 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "As the advocates of open source draw new users into our community, we free "
-"software activists must shoulder the task of bringing the issue of freedom "
-"to their attention. We have to say, &ldquo;It's free software and it gives "
-"you freedom!&rdquo;&mdash;more and louder than ever. Every time you say "
-"&ldquo;free software&rdquo; rather than &ldquo;open source,&rdquo; you help "
-"our cause."
+"software activists must shoulder the task of bringing the issue of freedom to 
"
+"their attention. We have to say, &ldquo;It's free software and it gives you "
+"freedom!&rdquo;&mdash;more and louder than ever. Every time you say &ldquo;"
+"free software&rdquo; rather than &ldquo;open source,&rdquo; you help our "
+"cause."
 msgstr ""
 "Ndërkohë që mbrojtësit e burimit të hapur afrojnë përdorues të rinj 
te "
 "bashkësia jonë, ne veprimtarët e software-it të lirë duhet t’i vëmë 
supet "
 "barrës për tërheqjen e vëmendjes së tyre te çështja e lirisë. Na 
duhet të "
 "themi, &ldquo;Është software i lirë dhe ju jep liri!&rdquo;&mdash;më 
shpesh "
-"dhe më fort se kurrë. Çdo herë që thoni &ldquo;software i lirë&rdquo; 
në "
-"vend të &ldquo;burim i hapur,&rdquo; ndihmoni kauzën tonë."
+"dhe më fort se kurrë. Çdo herë që thoni &ldquo;software i lirë&rdquo; 
në vend "
+"të &ldquo;burim i hapur,&rdquo; ndihmoni kauzën tonë."
 
 #. type: Content of: <h4>
 msgid "Note"
@@ -966,17 +959,17 @@
 "management/15-352-managing-innovation-emerging-trends-spring-2005/readings/"
 "lakhaniwolf.pdf\"> paper on the motivation of free software developers</a> "
 "says that a considerable fraction are motivated by the view that software "
-"should be free. This is despite the fact that they surveyed the developers "
-"on SourceForge, a site that does not support the view that this is an "
-"ethical issue."
+"should be free. This is despite the fact that they surveyed the developers on 
"
+"SourceForge, a site that does not support the view that this is an ethical "
+"issue."
 msgstr ""
 "<a href=\"http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-352-";
 "managing-innovation-emerging-trends-spring-2005/readings/lakhaniwolf.pdf"
 "\">Artikulli mbi motivimin e programuesve të software-it të lirë</a> nga "
-"Lakhan dhe Wolf thotë se një pjesë e konsiderueshme motivohen nga 
pikëpamja "
-"e tyre që software-i do të duhej të ishte i lirë. Kjo, përkundër faktit 
që "
-"në vëzhgim u morën zhvillues nga SourceForge, një sajt që s’e përkrah 
"
-"pikëpamjen se kjo është një çështje etike."
+"Lakhan dhe Wolf thotë se një pjesë e konsiderueshme motivohen nga 
pikëpamja e "
+"tyre që software-i do të duhej të ishte i lirë. Kjo, përkundër faktit 
që në "
+"vëzhgim u morën zhvillues nga SourceForge, një sajt që s’e përkrah 
pikëpamjen "
+"se kjo është një çështje etike."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -1015,21 +1008,20 @@
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
 msgstr ""
-"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
-"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
-"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
-"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;web-"
-"address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
-"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
-"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të mirë "
+"dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga 
papërsosmëritë. Ju "
+"lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me këtë dërgojini 
te <a "
+"href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;address@hidden&gt;</a>.</"
+"p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të 
faqeve "
+"tona web, shihni <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid "Copyright &copy; 2007, 2010, 2012, 2015, 2016, 2019 Richard Stallman"
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2007, 2010, 2012, 2015, 2016, 2019, 2020 Richard Stallman"
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 2007, 2010, 2012, 2015, 2016, 2019 Richard Stallman"
+"Të drejta kopjimi &copy; 2007, 2010, 2012, 2015, 2016, 2019, 2020 Richard "
+"Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]