www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www philosophy/po/fs-translations.sq.po philoso...


From: Besnik Bleta
Subject: www philosophy/po/fs-translations.sq.po philoso...
Date: Sat, 1 Feb 2020 05:16:44 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   20/02/01 05:16:44

Modified files:
    philosophy/po : fs-translations.sq.po words-to-avoid.sq.po 
    gnu/po     : gnu-linux-faq.sq.po 
    thankgnus/po  : thankgnus.sq.po 
    server/po   : select-language.sq.po 
    server/standards/po: webmaster-quiz.sq.po 
    fry/po     : happy-birthday-to-gnu-credits.sq.po 

Log message:
    Monthly translation update for sq locale

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/fs-translations.sq.po?cvsroot=www&r1=1.44&r2=1.45
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/words-to-avoid.sq.po?cvsroot=www&r1=1.104&r2=1.105
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po?cvsroot=www&r1=1.103&r2=1.104
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/thankgnus/po/thankgnus.sq.po?cvsroot=www&r1=1.46&r2=1.47
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/select-language.sq.po?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po?cvsroot=www&r1=1.42&r2=1.43
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/fry/po/happy-birthday-to-gnu-credits.sq.po?cvsroot=www&r1=1.39&r2=1.40

Patches:
Index: philosophy/po/fs-translations.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/fs-translations.sq.po,v
retrieving revision 1.44
retrieving revision 1.45
diff -u -b -r1.44 -r1.45
--- philosophy/po/fs-translations.sq.po 16 Jan 2020 07:31:22 -0000   1.44
+++ philosophy/po/fs-translations.sq.po 1 Feb 2020 10:16:43 -0000    1.45
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: fs-translations.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2020-01-16 07:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-09-01 11:51+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-02-01 11:37+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -1105,16 +1105,14 @@
 msgstr "bedava yazılım"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
-#, fuzzy
 #| msgid "özgür yazılım"
 msgid "özel mülk yazılım"
-msgstr "özgür yazılım"
+msgstr "özel mülk yazılım"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
-#, fuzzy
 #| msgid "bedava yazılım"
 msgid "ticari yazılım"
-msgstr "bedava yazılım"
+msgstr "ticari yazılım"
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "Ukrainian"
@@ -1226,17 +1224,12 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1999, 2000, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, "
-#| "2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Free Software Foundation, "
-#| "Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1999, 2000, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, "
 "2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
 "Të drejta Kopjimi &copy; 1999, 2000, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, "
-"2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Free Software "
+"2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Free Software "
 "Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>

Index: philosophy/po/words-to-avoid.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/words-to-avoid.sq.po,v
retrieving revision 1.104
retrieving revision 1.105
diff -u -b -r1.104 -r1.105
--- philosophy/po/words-to-avoid.sq.po 7 Jan 2020 13:31:08 -0000    1.104
+++ philosophy/po/words-to-avoid.sq.po 1 Feb 2020 10:16:43 -0000    1.105
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: words-to-avoid.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2020-01-07 13:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-10-03 12:11+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-02-01 11:48+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: address@hidden\n"
 "Language: sq\n"
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2020-01-07 13:25+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -226,10 +226,9 @@
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid "&ldquo;<a href=\"#Open\">Open</a>&rdquo; |"
 msgid "&ldquo;<a href=\"#Modern\">Modern</a>&rdquo; |"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#Open\">i hapët</a>&rdquo; |"
+msgstr "&ldquo;<a href=\"#Modern\">modern</a>&rdquo; |"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
@@ -296,7 +295,7 @@
 msgid ""
 "&ldquo;<a href=\"#SharingPersonalData\">Sharing (personal data)</a>&rdquo; |"
 msgstr ""
-"&ldquo;<a href=\"#SharingPersonalData\">Ndarje me të tjerët (të dhëna "
+"&ldquo;<a href=\"#SharingPersonalData\">ndarje me të tjerët (të dhëna "
 "personale)</a>&rdquo; |"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
@@ -335,7 +334,7 @@
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "&ldquo;<a href=\"#Theft\">Theft</a>&rdquo; |"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#Theft\">vjedhje</a>&rdquo;"
+msgstr "&ldquo;<a href=\"#Theft\">vjedhje</a>&rdquo; |"
 
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
@@ -345,7 +344,7 @@
 #. GNUN-SORT-NEXT-ITEM 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "&ldquo;<a href=\"#Vendor\">Vendor</a>&rdquo;"
-msgstr "&ldquo;<a href=\"#Vendor\">tregtues</a>&rdquo; |"
+msgstr "&ldquo;<a href=\"#Vendor\">tregtues</a>&rdquo;"
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "&ldquo;Ad-blocker&rdquo;"
@@ -1091,7 +1090,7 @@
 "management&rdquo; në këtë kontekst do të thotë &ldquo;të bësh diçka 
me "
 "të&rdquo;. Kështu, një &ldquo;content management system&rdquo; është 
një "
 "sistem për të bërë diçka mbi njëfarë informacioni. Këtë përshkrim 
e "
-"përmbushin thuaje krejt programet."
+"përmbushin thuajse krejt programet."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1740,8 +1739,8 @@
 "It is misleading to describe the users of free software, or the software "
 "users in general, as a &ldquo;market.&rdquo;"
 msgstr ""
-"Është çorientuese të përshkruhen përdoruesit e software-it të lirë, 
ose "
-"përdoruesit e software-it në përgjithësi, si &ldquo;treg&rdquo;."
+"Të përshkruhen përdoruesit e software-it të lirë, ose përdoruesit e 
software-"
+"it në përgjithësi, si &ldquo;treg&rdquo;, është çorientuese."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1772,10 +1771,9 @@
 "legjitimosh software-in pronësor."
 
 #. type: Content of: <h3>
-#, fuzzy
 #| msgid "&ldquo;Open&rdquo;"
 msgid "&ldquo;Modern&rdquo;"
-msgstr "&ldquo;I hapët&rdquo;"
+msgstr "&ldquo;Modern&rdquo;"
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1783,6 +1781,9 @@
 "&mdash; for instance, solely to distinguish newer periods and ways from "
 "older ones."
 msgstr ""
+"Termi &ldquo;modern&rdquo; ka kuptim nga një këndvështrim përshkrues 
&mdash; "
+"për shembull, vetëm për të dalluar periudha dhe mënyra më të reja prej 
të "
+"vjetrash."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -1791,6 +1792,10 @@
 "technological fields where businesses make the choices and impose them on "
 "users, the reverse is often true."
 msgstr ""
+"Problemet fillojnë kur bart supozimin se mënyrat e dikurshme janë 
&ldquo;të "
+"modës së vjetruar&rdquo;; domethënë, të supozuara se janë më të 
këqija. Në "
+"fusha teknologjie, ku vendimet i merr biznesi dhe i imponon ato mbi "
+"përdoruesit, e kundërta është shpesh e vërtetë."
 
 #. type: Content of: <h3>
 msgid "&ldquo;Monetize&rdquo;"
@@ -2618,19 +2623,14 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, "
-#| "2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 Free Software "
-#| "Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, "
 "2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 Free Software "
 "Foundation, Inc."
 msgstr ""
 "Të drejta kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, "
-"2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 Free Software "
-"Foundation, Inc."
+"2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 Free "
+"Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po,v
retrieving revision 1.103
retrieving revision 1.104
diff -u -b -r1.103 -r1.104
--- gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po 6 Jan 2020 22:01:46 -0000    1.103
+++ gnu/po/gnu-linux-faq.sq.po 1 Feb 2020 10:16:43 -0000    1.104
@@ -7,7 +7,7 @@
 "Project-Id-Version: gnu-linux-faq.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2020-01-06 21:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-04-01 14:41+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-02-01 11:37+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: sq\n"
 "Language: sq\n"
@@ -16,15 +16,15 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2020-01-06 21:55+0000\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "GNU/Linux FAQ - GNU Project - Free Software Foundation"
-msgstr "FAQ mbi GNU/Linux - Projekti GNU - Free Software Foundation"
+msgstr "PBR mbi GNU/Linux - Projekti GNU - Free Software Foundation"
 
 #. type: Content of: <h2>
 msgid "GNU/Linux FAQ by Richard Stallman"
-msgstr "FAQ për GNU/Linux nga Richard Stallman"
+msgstr "PBR mbi GNU/Linux-in, nga Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><blockquote><p>
 msgid ""
@@ -234,13 +234,16 @@
 "Matthew Stallman&rdquo; every the time. So why ask us to say &ldquo;GNU/"
 "Linux&rdquo; every time?</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"#long4\">Stallman-i s’na kërkon ta thërrasim &ldquo;Richard "
+"Matthew Stallman&rdquo; çdo herë. Pse ju na kërkoni të themi &ldquo;GNU/"
+"Linux&rdquo; çdo herë?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"#justgnu\">Since Linux is a secondary contribution, would it be "
 "false to the facts to call the system simply &ldquo;GNU&rdquo;?</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#justgnu\">Meqë Linux-i është kontribut dytësor, a nuk do të 
ish "
+"<a href=\"#justgnu\">Meqë Linux-i është kontribut dytësor, a nuk do të 
ishte "
 "kundër fakteve që sistemi të quhej thjesht “GNU”?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -269,18 +272,12 @@
 "kuptim.)</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"#manycompanies\">Many companies contributed to the system as it "
-#| "is today; doesn't that mean we ought to call it GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/"
-#| "Linux?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"#systemd\">Systemd plays an important role in the GNU/Linux system "
 "as it is today; are we obligated to call it GNU/Systemd/Linux?</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#manycompanies\">Te sistemi, ashtu si është ai sot, kanë "
-"kontribuar mjaft shoqëri; a nuk do të thotë kjo që e kemi për detyrë ta 
"
-"quajmë GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux?</a>"
+"<a href=\"#systemd\"><em>Systemd</em> luan një rol të rëndësishëm në "
+"sistemin GNU/Linux sot, a e kemi për detyrë ta quajmë 
GNU/Systemd/Linux?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -318,12 +315,11 @@
 "<a href=\"#whyslash\">Pse e shkruani “GNU/Linux” në vend se “GNU 
Linux”?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"#bsd\">Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"#pronounce\">How is the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; pronounced?</"
 "a>"
-msgstr "<a href=\"#bsd\">A nuk duhet të themi “GNU/BSD” po njësoj?</a>"
+msgstr "<a href=\"#pronounce\">Si shqiptohet emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo;?</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -1239,8 +1235,8 @@
 "reference-id\">(<a href=\"#house\">#house</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Kerneli i një sistemi është si themelet e shtëpisë. Si mund të jetë 
thuajse "
-"e mbaruar një shtëpi që nuk ka themele? <span 
class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#house\">#house</a>)</span>"
+"e mbaruar një shtëpi që nuk ka themele? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#house\">#house</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -1384,8 +1380,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "We're calling the whole system after the kernel, Linux. Isn't it normal to "
-"name an operating system after a kernel? <span class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
+"name an operating system after a kernel? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#afterkernel\">#afterkernel</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Po e thërrasim një sistem të tërë me emrin e kernelit, Linux. A 
s’është "
 "normale të thirret një sistem operativ me emrin e kernelit? <span class="
@@ -1416,8 +1412,8 @@
 "&ldquo;the kernel, Linux&rdquo; or &ldquo;Linux, the kernel.&rdquo;"
 msgstr ""
 "Ngaqë këto dy konstruksione përdoren si sinonime, shprehja “kerneli 
Linux” "
-"mund të interpretohet lehtësisht sikur don të thotë “kerneli i 
Linux-it” dhe "
-"të lërë të kuptohet që Linux-i mund të jetë më tepër se një kernel. 
 Mund ta "
+"mund të interpretohet lehtësisht si të thoshte “kerneli i Linux-it” 
dhe të "
+"lërë të kuptohet që Linux-i mund të jetë më tepër se një kernel. 
Mund ta "
 "shmangni mundësinë e këtij keqkuptimi duke thënë ose shkruar “kerneli, 
Linux-"
 "i” ose “Linux-i, kerneli”."
 
@@ -1541,7 +1537,6 @@
 "atë fjalë."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "How about calling the system &ldquo;GliNUx&rdquo; (instead of &ldquo;GNU/"
 #| "Linux&rdquo;)? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href="
@@ -1551,8 +1546,9 @@
 "every the time. So why ask us to say &ldquo;GNU/Linux&rdquo; every time? "
 "<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#long4\">#long4</a>)</span>"
 msgstr ""
-"Po sikur sistemi të quhej “GliNUx” (në vend se “GNU/Linux”)? <span 
class="
-"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#long1\">#long1</a>)</span>"
+"Stallman-i s’na kërkon ta thërrasim &ldquo;Richard Matthew 
Stallman&rdquo; "
+"çdo herë. Pse ju na kërkoni të themi &ldquo;GNU/Linux&rdquo; çdo herë? 
"
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#long4\">#long4</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1560,6 +1556,10 @@
 "about Stallman's nature, origin, ideas or purpose. Omitting &ldquo;"
 "GNU&rdquo; does misrepresent those things about the GNU/Linux system."
 msgstr ""
+"Lënia pa përmendur e &ldquo;Matthew&rdquo; nuk përfaqëson gabim ndonjë 
gjë "
+"rreth natyrës, origjinës, ideve apo qëllimeve të Stallman-it. Lënia pa "
+"përmendur e &ldquo;GNU&rdquo;-së s’i përfaqëson këto gjëra rrett 
sistemit "
+"GNU/Linux."
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1567,6 +1567,10 @@
 "a misleading analogy. A better analogy would be, &ldquo;Why shouldn't we "
 "call Stallman &lsquo;Torvalds&rsquo;?&rdquo;"
 msgstr ""
+"Ky është një shembull i një mënyre të përdorur shpesh për fshehje 
diçkaje të "
+"pavërtetë: mbulimi i saj brenda një analogjie mashtruese. Një analogji 
më e "
+"mirë do të ishte, &ldquo;Pse të mos e quajmë Stallman-in &lsquo;"
+"Torvalds&rsquo;?&rdquo;"
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
@@ -1662,8 +1666,8 @@
 "Many other projects contributed to the system as it is today; it includes "
 "TeX, X11, Apache, Perl, and many more programs. Don't your arguments imply "
 "we have to give them credit too? (But that would lead to a name so long it "
-"is absurd.) <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#many\">#many</a>)"
-"</span>"
+"is absurd.) <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#many\">#many</"
+"a>)</span>"
 msgstr ""
 "Te sistemi, ashtu si është sot, kanë kontribuar mjaft projekte të tjerë; 
në "
 "ta përfshihen TeX, X11, Apache, Perl, dhe mjaft programe të tjerë. A nuk 
i "
@@ -1728,27 +1732,23 @@
 "(GNU)."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Many companies contributed to the system as it is today; doesn't that "
-#| "mean we ought to call it GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux? <span class="
-#| "\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#manycompanies\">#manycompanies</a>)</"
-#| "span>"
 msgid ""
 "Systemd plays an important role in the GNU/Linux system as it is today; are "
 "we obligated to call it GNU/Systemd/Linux? <span class=\"anchor-reference-id"
 "\">(<a href=\"#others\">#others</a>)</span>"
 msgstr ""
-"Te sistemi, ashtu si është ai sot, kanë kontribuar mjaft shoqëri; a nuk 
do "
-"të thotë kjo që e kemi për detyrë ta quajmë 
GNU/Red&nbsp;Hat/Novell/Linux? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#manycompanies"
-"\">#manycompanies</a>)</span>"
+"<em>Systemd</em> luan një rol të rëndësishëm në sistemin GNU/Linux, 
ashtu si "
+"është ai sot; e kemi për detyrë ta quajmë GNU/Systemd/Linux? <span 
class="
+"\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#others\">#others</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "Systemd is a fairly important component, but not as important as the kernel "
 "(Linux), nor as important as the basis of the system as a whole (GNU)."
 msgstr ""
+"<em>Systemd</em> është një përbërës jo pak i rëndësishëm, por jo aq 
i "
+"rëndësishëm sa kerneli (Linux-i), as edhe aq i rëndësishëm sa baza e "
+"sistemit në tërësi (GNU-ja)."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
@@ -1923,7 +1923,6 @@
 "është e qartë: “GNU-Linux”. Në Spanjisht, ndonjëherë themi “GNU 
con Linux”."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too? <span class=\"anchor-reference-id"
 #| "\">(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
@@ -1931,8 +1930,8 @@
 "How is the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; pronounced? <span class=\"anchor-"
 "reference-id\">(<a href=\"#pronounce\">#pronounce</a>)</span>"
 msgstr ""
-"Mos do të duhej të thoshim njësoj “GNU/BSD”? <span 
class=\"anchor-reference-"
-"id\">(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
+"Si shqiptohet emri &ldquo;GNU/Linux&rdquo;? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#pronounce\">#pronounce</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd><p>
 msgid ""
@@ -1940,6 +1939,10 @@
 "the slash, people will think you are saying &ldquo;GNU Linux,&rdquo; which "
 "is <a href=\"#whyslash\">not a suitable name for the combination</a>."
 msgstr ""
+"Ju lutemi, shqiptojeni si &ldquo;GNU pjerrake Linux.&rdquo; Nëse nuk "
+"shqiptoni pjerraken, njerëzit do të mendojnë se po thoni &ldquo;GNU Linux,"
+"&rdquo;, çka <a href=\"#whyslash\">s’është emër i përshtatshëm për "
+"kombinimin</a>."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
@@ -2099,8 +2102,8 @@
 msgid ""
 "Wouldn't it be better to reserve the name &ldquo;GNU/Linux&rdquo; for "
 "distributions that are purely free software? After all, that is the ideal of "
-"GNU. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#reserve\">#reserve</a>)"
-"</span>"
+"GNU. <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#reserve\">#reserve</"
+"a>)</span>"
 msgstr ""
 "A s’do të ishte më mirë të ruhej emri “GNU/Linux” për shpërndarje 
që janë "
 "puro <em>software</em> i lirë? Tek e fundit, ky është ideali i GNU-së. 
<span "
@@ -2442,8 +2445,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Since much of GNU comes from Unix, shouldn't GNU give credit to Unix by "
-"using &ldquo;Unix&rdquo; in its name? <span class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
+"using &ldquo;Unix&rdquo; in its name? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#unix\">#unix</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Meqë mjaft nga GNU-ja vjen prej Unix-it, mos do të duhej që GNU t’i 
jepte "
 "hakun Unix-it duke përdorur “Unix” te emri i vet? <span class=\"anchor-"
@@ -2530,8 +2533,8 @@
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
-"Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too? <span class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
+"Should we say &ldquo;GNU/BSD&rdquo; too? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Mos do të duhej të thoshim njësoj “GNU/BSD”? <span 
class=\"anchor-reference-"
 "id\">(<a href=\"#bsd\">#bsd</a>)</span>"
@@ -2635,8 +2638,8 @@
 "Can't Linux be used without GNU? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a "
 "href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
 msgstr ""
-"A s’mund të përdoret Linux-i pa GNU-në? <span 
class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
+"A s’mund të përdoret Linux-i pa GNU-në? <span 
class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#justlinux\">#justlinux</a>)</span>"
 
 #. type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -2800,15 +2803,15 @@
 "GNU/Linux and Android.&rdquo;"
 msgstr ""
 "Përdorimi i Android-it dhe përdorimi i GNU/Linux-it janë tërësisht të "
-"ndryshëm, aq të ndryshëm sa ngarja e një makine dhe lëvizja me një "
+"ndryshëm, aq të ndryshëm sa lëvizja me automjet dhe lëvizja me një "
 "biçikletë. Fakti që dy të parët përmbajnë Linux është pa rëndësi 
për "
 "përdorimin e tyre, ashtu si fakti që një makinë dhe një biçikletë 
janë "
 "struktura metalike nuk ndikon në përdorimin e këtyre të dyjave. Nëse 
doni "
 "të flisni mbi përdorimin e makinave dhe biçikleta, s’do të flisnit 
rreth "
-"“ngarje objektesh metalike” &mdash; veç në bëfshi lojëra me lexuesit. 
 Do të "
-"thoshit, “përdorim makinash dhe biçikletash”. Po njësoj, rruga e 
qëruat për "
-"të folur rreth përdorimit të GNU/Linux-it dhe Android-it është të 
thuhet "
-"“përdorimi i GNU/Linux-it dhe Android-it”."
+"“lëvizjeje me objekte metalike” &mdash; veç në bëfshi lojëra me 
lexuesit. "
+"Do të thoshit, “përdorim makinash dhe biçikletash”. Po njësoj, rruga 
e "
+"qëruar për të folur rreth përdorimit të GNU/Linux-it dhe Android-it 
është të "
+"thuhet “përdorimi i GNU/Linux-it dhe Android-it”."
 
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
@@ -2960,8 +2963,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "The battle is already lost&mdash;society has made its decision and we can't "
-"change it, so why even think about it? <span class=\"anchor-reference-id\">"
-"(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
+"change it, so why even think about it? <span class=\"anchor-reference-id"
+"\">(<a href=\"#lost\">#lost</a>)</span>"
 msgstr ""
 "Beteja është tashmë e humbur&mdash;shoqëria e ka vendosur dhe ne nuk mund 
ta "
 "ndryshojmë, madje pse duhet çuar mendja atje? <span 
class=\"anchor-reference-"
@@ -3291,8 +3294,8 @@
 #. type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
 "Wouldn't you be better off not contradicting what so many people believe? "
-"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict\">#contradict</a>)"
-"</span>"
+"<span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict\">#contradict</"
+"a>)</span>"
 msgstr ""
 "Mos do të ishte më mirë të mos i dilnit kundër asaj çka shumë vetë e "
 "besojnë? <span class=\"anchor-reference-id\">(<a href=\"#contradict"
@@ -3429,16 +3432,12 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, "
-#| "2016, 2017, 2018 Free Software Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, "
 "2017, 2018, 2020 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
 "Të drejta kopjimi &copy; 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, "
-"2015, 2016, 2017, 2018 Free Software Foundation, Inc."
+"2015, 2016, 2017, 2018, 2020 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: thankgnus/po/thankgnus.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/thankgnus/po/thankgnus.sq.po,v
retrieving revision 1.46
retrieving revision 1.47
diff -u -b -r1.46 -r1.47
--- thankgnus/po/thankgnus.sq.po    3 Jan 2020 18:01:11 -0000    1.46
+++ thankgnus/po/thankgnus.sq.po    1 Feb 2020 10:16:43 -0000    1.47
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: thankgnus.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2020-01-03 17:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-02-09 18:56+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-02-01 11:49+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -38,12 +38,9 @@
 msgstr "Lista vjetore kontribuesish:"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"/thankgnus/2010supporters.html\">List of 2010 Supporters</a>"
 msgid "<a href=\"/thankgnus/2020supporters.html\">List of 2020 Supporters</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/thankgnus/2010supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 
2010-n</a>"
+"<a href=\"/thankgnus/2010supporters.html\">Listë e Përkrahësve për 
2020-n</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"/thankgnus/2019supporters.html\">List of 2019 Supporters</a>"
@@ -255,15 +252,11 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Free Software Foundation, "
-#| "Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Free Software "
 "Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Free Software "
+"Të drejta kopjimi &copy; 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Free Software "
 "Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>

Index: server/po/select-language.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/select-language.sq.po,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- server/po/select-language.sq.po   28 Jan 2020 17:01:45 -0000   1.12
+++ server/po/select-language.sq.po   1 Feb 2020 10:16:43 -0000    1.13
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: select-language.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2020-01-28 16:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-01-03 19:50+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-02-01 12:07+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -33,6 +33,12 @@
 "not affect your language preferences on other websites. The Reset option "
 "will delete the cookie, thus going back to the preferences of your browser."
 msgstr ""
+"Ky panel kontrolli cakton gjuhën tuaj të parapëlqyer për vizitën e 
tanishme "
+"në www.gnu.org dhe ka përparësi kundrejt parapëlqimeve të shfletuesit 
tuaj. "
+"Ky rregullim depozitohet në një <a href=\"#explanation\">cookie sesioni</a> 
"
+"dhe nuk do të prekë parapëlqime tuajat për gjuhët në sajte të tjerë. "
+"Mundësia Zeroje do ta fshijë cookie-n, duke rikthyer kështu parapëlqimet 
e "
+"shfletuesit tuaj."
 
 #. #set var="link" value="${link_head}Reset' id='lscp-rb'>" 
 #. #echo encoding="none" var='link'
@@ -377,21 +383,10 @@
 msgstr "Kineze (Tradicionale)"
 
 #. type: Content of: <h3>
-#, fuzzy
-#| msgid "How do you know my native language? Are you spying on us?"
 msgid "How do you know my native language?"
-msgstr "Nga e dini gjuhën time amtare? Po na spiunoni?"
+msgstr "Nga e dini gjuhën time amtare?"
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "As you browse the Web, your browser sends a header with the request of "
-#| "any document that indicates your language preference. This is usually "
-#| "something you can configure in your browser settings. If you downloaded "
-#| "a browser localized in Danish, it probably came preconfigured to send "
-#| "<code>Accept-Language: da</code>. Our servers are configured to respond "
-#| "to this header by providing the page in the requested language, if the "
-#| "translation exists; otherwise, the original English page is sent."
 msgid ""
 "With each web resource requested, your browser sends an HTTP header that "
 "indicates your language preference as configured by you or by your system "
@@ -399,23 +394,13 @@
 "in the requested language, if an appropriate translation exists; otherwise, "
 "the original English page is served."
 msgstr ""
-"Teksa shfletoni në Web, shfletuesi juaj tok me kërkesën për çfarëdo "
-"dokumenti dërgon një parametër që tregon parapëlqimet tuaja për 
gjuhën. Kjo "
-"është diçka që zakonisht e përcaktoni te rregullimet tuaja mbi 
shfletuesin. "
-"Nëse keni shkarkuar një shfletues të përkthyer në danisht, gjasat janë 
që të "
-"ketë ardhur i paraformësuar të dërgojë <code>Accept-Language: da</code>. 
 "
-"Shërbyesit tanë janë formësuar që t’i përgjigjen këtij parametri 
duke dhënë "
-"faqen në gjuhën e kërkuar, nëse ka përkthim në të; përndryshe, 
dërgohet "
-"faqja origjinale në anglisht."
+"Për çdo burim web të domosdoshëm, shfletuesi juaj dërgon një krye HTTP 
që "
+"tregon parapëlqimin për gjuhën, siç është formësuar nga ju ose 
përgjegjësi i "
+"sistemit tonë. Shërbyesi ynë reagon ndaj kësaj kryeje duke furnizuar 
krejt "
+"faqet në gjuhën e kërkuar, nëse ka një përkthim të përshtatshëm; 
përndryshe, "
+"shërbehet faqja origjinale në anglisht."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "We recently added a &ldquo;Set Language&rdquo; link on the top of each "
-#| "page to allow you to override that setting and &ldquo;fix&rdquo; a "
-#| "certain language different from your browser's default setting. For "
-#| "example, you could choose <em>English</em> to browse gnu.org even if your "
-#| "browser is set to Danish. This feature uses a cookie."
 msgid ""
 "This control panel can be used to override this preference and impose any "
 "arbitrary language over your browser's default setting. For example, you "
@@ -423,27 +408,14 @@
 "set to Danish. This feature uses a technical cookie called &ldquo;session "
 "cookie.&rdquo;"
 msgstr ""
-"Tani afër shtuam një lidhje &ldquo;Caktoni Gjuhën&rdquo;, në krye të 
çdo "
-"faqeje për t’ju lejuar të anashkaloni atë rregullim dhe &ldquo;për të "
-"fiksuar&rdquo; një gjuhë të dhënëm të ndryshme nga rregullimi 
parazgjedhje i "
-"shfletuesit tuaj. Për shembull, mund të zgjidhni <em>shqipen</em>, për "
-"shfletim të gnu.org-ut, edhe pse shfletuesi juaj ka të anglishten të "
-"zgjedhur. Kjo veçori përdor një cookie."
+"Ky panel kontrolli mund të përdoret për të anashkaluar këtë parapëlqim 
dhe "
+"për të detyruar një gjuhë arbitrare, në vend se atë të rregullimit "
+"parazgjedhje të shfletuesit tuaj. Për shembull, mund të zgjidhni "
+"<em>shqipen</em>, për shfletim të www.gnu.org-ut, edhe pse në shfletuesin "
+"tuaj është caktuar anglishtja. Kjo veçori përdor një <em>cookie</em> "
+"teknike të quajtur “<em>cookie</em> sesioni”."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "You're right that the language setting of your browser can be used by "
-#| "some sites or third-parties to identify your specific browser and target "
-#| "you for advertising. Tor provides the safest way we know to avoid such "
-#| "targeting. Nevertheless, the GNU project does not use this nor any other "
-#| "targeting methods, not even cookies (exception made of the optional "
-#| "language override mentioned above): <strong>we simply care for our users "
-#| "and have no interest in spying on you</strong>. The <code>Accept-"
-#| "Language</code> header is a common way to localize contents according to "
-#| "user preferences. You can <a href=\"http://www.w3.org/International/";
-#| "questions/qa-accept-lang-locales\" rel=\"nofollow\">learn more about it "
-#| "from the W3C</a>."
 msgid ""
 "You're right that the language setting of your browser can be used by some "
 "sites or third parties to identify your specific browser and target you for "
@@ -455,25 +427,13 @@
 msgstr ""
 "E keni saktë që rregullimi për gjuhën në shfletuesin tuaj mund të 
përdoret "
 "nga disa sajte apo palë të treta për të identifikuar shfletuesin tuaj "
-"specifik dhe dërguar reklama enkas. Tor-i ofron rrugën më të parrezik 
që "
-"dimë për të shmangur shënjestrizim të tillë. Sidoqoftë, projekti GNU 
nuk e "
-"përdor këtë apo metoda të tjera shënjestrizimi, madje as cookies (hiq 
rastin "
-"e anashkalimit opsional për gjuhën, përmendur më sipër): <strong>thjesht 
i "
-"kemi merak përdoruesit tanë dhe s’jemi të interesuar t’ju spiunojmë</"
-"strong>. Parametri <code>Accept-Language</code> është një mjet i 
rëndomtë "
-"drejt lënde të përkthyer, në përputhje me parapëlqimet e përdoruesit. 
Më "
-"tepër rreth tij mund <a href=\"http://www.w3.org/International/questions/qa-";
-"accept-lang-locales\" rel=\"nofollow\">të mësoni që nga W3C</a>."
+"specifik dhe dërguar reklama enkas ju. <a href=\"https://torproject.org/\"; "
+"rel=\"nofollow\">Shfletuesi Tor</a> ofron rrugën më të parrezik që dimë 
për "
+"të shmangur shënjestrizim të tillë. Sidoqoftë, projekti GNU përdor 
vetëm "
+"<em>cookies</em> teknike dhe vetëm për t’jua bërë më të lehtë 
shfletimin. "
+"S’na intereson grumbullimi i të dhënave rreth sesioneve tuaj të 
shfletimit."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "We also do not track IP addresses of our visitors, and the site itself is "
-#| "mostly made of static pages, and does not use Javascript. Rest assured "
-#| "that the GNU project and the FSF are very careful about <a href=\"https://";
-#| "www.fsf.org/about/free-software-foundation-privacy-policy\">users' "
-#| "privacy</a>. If you have any doubt, feel free to <a href=\"/contact/"
-#| "\">contact us</a>."
 msgid ""
 "We also do not track the IP addresses of our visitors and the site itself is "
 "mostly made of static pages which can be used with JavaScript limited or "
@@ -482,12 +442,13 @@
 "policy\"> users' privacy</a>. If you have any doubt, feel free to <a href="
 "\"/contact/\">contact us</a>."
 msgstr ""
-"As nuk gjurmojmë adresa IP për vizitorët tanë, dhe vetë sajti është i "
-"ndërtuar kryesisht prej faqesh statike, dhe nuk përdor Javascript. Jini i "
-"qetë se projekti GNU dhe FSF-ja janë shumë të kujdesshëm rreth <a href="
-"\"https://www.fsf.org/about/free-software-foundation-privacy-policy";
-"\">privatësisë së përdoruesve</a>. Nëse keni ndonjë dyshim, mos 
ngurroni të "
-"<a href=\"/contact/\">lidheni me ne</a>."
+"As nuk gjurmojmë adresat IP të vizitorëve tanë dhe vetë sajti është i "
+"ndërtuar kryesisht prej faqesh statike, të cilat mund të përdoren me "
+"Javascript-in të kufizuar ose të çaktivizuar. Jini i qetë se projekti 
GNU "
+"dhe FSF-ja janë shumë të kujdesshëm rreth <a href=\"https://www.fsf.org/";
+"about/free-software-foundation-privacy-policy\">privatësisë së 
përdoruesve</"
+"a>. Nëse keni ndonjë dyshim, mos ngurroni të <a 
href=\"/contact/\">lidheni "
+"me ne</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>

Index: server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po,v
retrieving revision 1.42
retrieving revision 1.43
diff -u -b -r1.42 -r1.43
--- server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po  9 Jan 2020 17:00:47 -0000    
1.42
+++ server/standards/po/webmaster-quiz.sq.po  1 Feb 2020 10:16:43 -0000    
1.43
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2020-01-09 16:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-09-08 20:52+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-02-01 12:11+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2020-01-02 03:55+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -64,13 +64,6 @@
 "mjaft fusha të tjera të jetës."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "If you feel comfortable with our routine tasks, please answer the "
-#| "following questions in English as best as you can, and email them to <a "
-#| "href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;address@hidden&gt;</a>. (If "
-#| "you don't feel like becoming a GNU webmaster after all, there are <a href="
-#| "\"/help/help.html\">other ways you can help the GNU Project</a>.)"
 msgid ""
 "If you feel comfortable with our routine tasks, please answer the following "
 "questions in English as best as you can, and email them to <a href=\"mailto:";
@@ -80,28 +73,23 @@
 msgstr ""
 "Nëse ndiheni familjar me punët tona rutinë, ju lutemi, përgjigjuni 
pyetjeve "
 "vijuese në anglisht sa më mirë të mundeni, dhe dërgojini me email te <a 
href="
-"\"mailto:address@hidden\";>&lt;address@hidden&gt;</a>. (Nëse s’keni "
-"fare ndërmend të bëheni webmaster GNU, ka <a 
href=\"/help/help.html\">rrugë "
-"të tjera sipas të cilash mund të ndihmoni Projektin GNU</a>.)"
+"\"mailto:address@hidden\";>&lt;address@hidden&gt;</a>. "
+"(Nëse s’keni ndërmend të bëheni webmaster GNU, ka <a 
href=\"/help/help.html"
+"\">rrugë të tjera sipas të cilash mund të ndihmoni Projektin GNU</a>.)"
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "In your own words, what is the Free Software Foundation, and what is its "
-#| "purpose?"
 msgid ""
 "In your own words, what is the GNU operating system, and what is its purpose?"
-msgstr ""
-"Sipas jush, çfarë është Free Software Foundation, dhe çfarë qëllimi 
ka?"
+msgstr "Sipas jush, çfarë është sistemi operativ GNU dhe çfarë qëllimi 
ka?"
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid "What is the GNU Project?"
-msgstr ""
+msgstr "Ç’është Projekti GNU?"
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid "What does a GNU package maintainer do?"
-msgstr ""
+msgstr "Ç’bën një mirëmbajtës paketash GNU?"
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
@@ -110,13 +98,11 @@
 
 #. type: Content of: <ol><li>
 msgid "What is open source, and how does it relate to free software?"
-msgstr ""
+msgstr "Ç’është burimi i hapur dhe si lidhet ai me software-in e lirë?"
 
 #. type: Content of: <ol><li>
-#, fuzzy
-#| msgid "Media Contact: Free Software Foundation"
 msgid "What is the Free Software Foundation?"
-msgstr "Kontakte Për Median: Free Software Foundation"
+msgstr "Ç’është Free Software Foundation?"
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #. type: Content of: <ol><li>
@@ -134,19 +120,14 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<strong>Ready? Email your completed quiz to <a href=\"mailto:";
-#| "address@hidden?subject=I want to be a GNU Webmaster\">&lt;"
-#| "address@hidden&gt;</a>.</strong>"
 msgid ""
 "<strong>Ready? Email your completed quiz to <a href=\"mailto:chief-";
 "address@hidden?subject=I want to be a GNU Webmaster\">&lt;chief-"
 "address@hidden&gt;</a>.</strong>"
 msgstr ""
-"<strong>Gati? Provimin tuaj të plotësuar, dërgojeni me email te <a href="
-"\"mailto:address@hidden?subject=I want to be a GNU Webmaster\">&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>.</strong>"
+"<strong>Gati? Provimin tuaj të plotësuar dërgojeni me email te <a href="
+"\"mailto:address@hidden?subject=I want to be a GNU Webmaster\">&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>.</strong>"
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -195,14 +176,11 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 2008, 2009, 2014, 2018 Free Software Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2008, 2009, 2014, 2018, 2020 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 2008, 2009, 2014, 2018 Free Software Foundation, "
-"Inc."
+"Të drejta kopjimi &copy; 2008, 2009, 2014, 2018, 2020 Free Software "
+"Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: fry/po/happy-birthday-to-gnu-credits.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/fry/po/happy-birthday-to-gnu-credits.sq.po,v
retrieving revision 1.39
retrieving revision 1.40
diff -u -b -r1.39 -r1.40
--- fry/po/happy-birthday-to-gnu-credits.sq.po 8 Jan 2020 15:30:47 -0000    
1.39
+++ fry/po/happy-birthday-to-gnu-credits.sq.po 1 Feb 2020 10:16:44 -0000    
1.40
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2020-01-08 15:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-03-01 13:56+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-02-01 12:12+0200\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2020-01-08 15:25+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Stephen Fry - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -133,20 +133,16 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"http://flickr.com/photos/cote/60644354/\";>&lsquo;Computer "
-#| "Museum&rsquo; by Michael Cot&eacute;</a> &mdash; <a href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by/2.0/\">CC-BY</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"https://web.archive.org/web/20160801025137/https://www.flickr.com/";
 "photos/cote/60644354/\">&lsquo;Computer Museum&rsquo; by Michael Cot&eacute;"
 "</a> &mdash; <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/\";>CC-BY</"
 "a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"http://flickr.com/photos/cote/60644354/\";>&lsquo;Muzeu i "
-"Kompjuterit&rsquo; nga Michael Cot&eacute;</a> &mdash; <a href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by/2.0/\">CC-BY</a>"
+"<a href=\"https://web.archive.org/web/20160801025137/https://www.flickr.com/";
+"photos/cote/60644354/\">&lsquo;Muzeu i Kompjuterit&rsquo; nga Michael "
+"Cot&eacute;</a> &mdash; <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/";
+"\">CC-BY</a>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -1692,15 +1688,11 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 2008, 2013, 2014, 2017, 2018 Free Software Foundation, "
-#| "Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2008, 2013, 2014, 2017, 2018, 2020 Free Software "
 "Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Të drejta kopjimi &copy; 2008, 2013, 2014, 2017, 2018 Free Software "
+"Të drejta kopjimi &copy; 2008, 2013, 2014, 2017, 2018, 2020 Free Software "
 "Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]