www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/award/1998/po finalists.sq.po


From: Besnik Bleta
Subject: www/award/1998/po finalists.sq.po
Date: Sun, 1 Mar 2020 15:05:48 -0500 (EST)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   20/03/01 15:05:48

Added files:
    award/1998/po : finalists.sq.po 

Log message:
    First translation of

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/award/1998/po/finalists.sq.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: finalists.sq.po
===================================================================
RCS file: finalists.sq.po
diff -N finalists.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ finalists.sq.po   1 Mar 2020 20:05:46 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,476 @@
+# LANGUAGE translation of http://www.gnu.org/award/1998/finalists.html
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the original article.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: finalists.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-04-04 23:58+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-03-01 22:03+0200\n"
+"Language-Team: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Language: sq\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "FSF Award - 1998 Finalists - GNU Project - Free Software Foundation"
+msgstr ""
+"Çmimi FSF - Finalistët e 1998-s - Projekti GNU - Free Software Foundation"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Free Software Award Finalists, 1998"
+msgstr "Finalistë për Çmimin Software-i i Lirë, 1998"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"See the <a href=\"/award/1998/nominees.html\">nominees</a> or the <a href=\"/"
+"award/award-1998.html\">citation of winner Larry Wall</a>."
+msgstr ""
+"Shihni <a href=\"/award/1998/finalists.html\">të propozuarit</a> ose <a 
href="
+"\"/award/award-1998.html\">citimin nga fituesi Larry Wall</a>."
+
+#. type: Content of: <h3>
+msgid ""
+"The First Annual Free Software Foundation Award for the Advancement of Free "
+"Software"
+msgstr ""
+"Ndarja e Parë e Çmimit Vjetor të Free Software Foundation-it për 
Shpënien "
+"Përpara të Software-it të Lirë"
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "MIT Media Lab"
+msgstr "MIT Media Lab"
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Friday, October 9, 1998"
+msgstr "E premte, 9 tetor, 1998"
+
+#. type: Content of: <h4>
+msgid "Finalists"
+msgstr "Finalistë"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The Apache Project is a collaborative software development effort aimed at "
+"creating a robust, commercial-grade, featureful, and freely-available source "
+"code implementation of an HTTP (Web) server."
+msgstr ""
+"Projekti Apache është një përpjekje zhvillimi software-i në 
bashkëpunim, që "
+"synon krijimin e një sendërtimi të fuqishëm, për shkallë komerciale, 
plot me "
+"veçori, dhe kod burim të passhëm lirisht, të një shërbyesi HTTP (Web)."
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"Apache has demonstrated that free software can be the best available in open "
+"(market) competition, measured by commercial standards of quality, and that "
+"an open, distributed development process can produce such software. While "
+"there are many other pieces of commercial-quality free software available, I "
+"believe Apache is unique in both being clearly preferred to its commercial "
+"competitors <em>and</em> having been developed in a relatively decentralized "
+"manner."
+msgstr ""
+"Apache-i ka demonstruar se software-i i lirë mund të jetë më i mirë në "
+"konkurrencë (tregu) të hapur, matur kjo me standarde komerciale për "
+"cilësinë, dhe se një proces zhvillimi i hapur, i shpërndarë mund të 
prodhojë "
+"<em>software</em> të tillë. Teksa ka plot <em>software</em> të lirë, të 
"
+"cilësisë komerciale, besoj se Apache-i është unik, si për faktin e të 
qenit "
+"i parapëlqyer kundrejt konkurrentëve komercialë, ashtu <em>edhe</em> për "
+"faktin se është zhvilluar në një mënyrë relativisht të decentralizuar."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Donald J. Becker was nominated for network device drivers for GNU/Linux, and "
+"for the Beowulf project."
+msgstr ""
+"Donald J. Becker u propozua për punën mbi përudhës pajisjesh rrjeti për 
GNU/"
+"Linux, dhe për projektin Beowulf."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"He is a Staff Scientist with the Center of Excellence in Space Data and "
+"Information Sciences. CESDIS is part of the University Space Research "
+"Association, a non-profit consortium of universities that funds space-"
+"related university research and runs research groups such as RIACS and "
+"ICASE. He is also the principal investigator on the Beowulf Project, an "
+"effort to develop a software distribution to help others build high-"
+"performance workstations based on a cluster of off-the-shelf processing "
+"nodes running GNU/Linux."
+msgstr ""
+"Ai është <em>Staff Scientist</em> në <em>Center of Excellence in Space 
Data "
+"and Information Sciences<em>. CESDIS është pjesë e Shoqatës së "
+"Universiteteve për Kërkime Hapësinore (University Space Research "
+"Association), një konsorcium jofitimprurës universitetesh që financojnë "
+"kërkim universitar lidhur me hapësirën dhe që mban në këmbë grupe të 
tilla "
+"kërkimi si RIACS dhe ICASE. Ai është gjithashtu hulumtuesi kryesor në "
+"Projektin Beowulf, një përpjekje për të zhvilluar një shpërndarje "
+"<em>software</em> për të ndihmuar të tjerët të ndërtojnë kompjuter të 
"
+"fuqishëm bazuar në një kluster nyjash të rëndomta përpunimi që 
xhirojnë GNU/"
+"Linux."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Tim Berners-Lee invented the World Wide Web, an internet-based hypermedia "
+"initiative for global information sharing. He directs the World Wide Web "
+"(W3) Consortium, an open forum of companies and organizations with the "
+"mission to realize the full potential of the Web."
+msgstr ""
+"Tim Berners-Lee shpiku World Wide Web-in, një nismë hipermedia për 
shkëmbim "
+"global informacionesh, e bazuar në internet. Ai udhëheq World Wide Web 
(W3) "
+"Consortium, një forum i hapur shoqërish dhe entesh me misionin e arritjes 
së "
+"potencialit të plotë të Web-it."
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"In the course of history, Hypertext and the concept of a universal document "
+"and linking system has been invented dozens of times. Tim's unique "
+"contribution was enabled by, and indisputably demonstrated, the inexorable "
+"power of free software. Upon this infrastructure, the World Wide Web came "
+"into being, and more than anything else, changed the world's perception of "
+"the intrinsic value of free software."
+msgstr ""
+"Përgjatë historisë, Hiperteksti dhe koncepti i një sistemi universal "
+"dokumentesh dhe lidhjesh është shpikur dhjetëra herë. Kontributi unik i "
+"Timit u bë i mundur, dhe u demonstrua në mënyrë të pakundërshtueshme, 
nga "
+"fuqia e pashtershme e software-it të lirë. Nën këtë infrastrukturë 
erdhi në "
+"jetë World Wide Web, dhe më shumë se gjithçka tjetër, ndryshoi 
perceptimin e "
+"botës për vlerën e lindur të software-it të lirë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"L. Peter Deutsch was nominated for Ghostscript, an interpreter for the "
+"PostScript (TM) language. A PostScript interpreter usually takes as input a "
+"set of graphics commands. The output is usually a page bitmap which is then "
+"sent to an output device such as a printer or display. PostScript is "
+"embedded in many printers."
+msgstr ""
+"L. Peter Deutsch u propozua për Ghostscript-in, një interpretues për 
gjuhën "
+"PostScript (TM). Një interpretues PostScript zakonisht pranon një grup "
+"urdhrash grafikësh. Përfundimi zakonisht është një bitmap faqeje që 
mandej "
+"i dërgohet pajisjes <em>output</em>, bie fjala një shtypës ose një 
monitor. "
+"PostScript-i është i trupëzuar në mjaft shtypësa."
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"Ghostscript is the base of virtually all GNU/Linux (and possibly other free "
+"OS) printing systems."
+msgstr ""
+"Ghostscript-i është baza e thuajse krejt sistemeve të shtypjes GNU/Linux "
+"(dhe mundet edhe OS-ësh të tjerë të lirë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Jordan Hubbard was one of the founders of the FreeBSD Project and is its "
+"public relations officer and release engineer, as well as President and CEO "
+"of FreeBSD, Inc. &ldquo;Number One cat herder.&rdquo; FreeBSD is an "
+"advanced BSD Unix operating system for &ldquo;PC-compatible&rdquo; computers."
+msgstr ""
+"Jordan Hubbard qe një nga themeluesit e Projektit FreeBSD dhe është i "
+"ngarkuari për marrëdhëniet me publikun dhe inxhinier i hedhjeve në 
qarkullim "
+"të sistemit, si edhe President dhe Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv i "
+"FreeBSD, Inc. “Number One cat herder”. FreeBSD është një sistem 
operativ i "
+"përparuar Unix BSD për kompjutera “PC-compatible”."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Jordan Hubbard will chair the FREENIX track at USENIX '99 in Monterey, CA on "
+"June 6-11, 1999."
+msgstr ""
+"Jordan Hubbard do të kryesojë pjesën FREENIX në USENIX '99, në Monterej, 
"
+"Kaliforni, më 6-11 qershor, 1999."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Donald Knuth, one of the acknowledged fathers of computer science, was "
+"nominated for his TeX typesetting system and his technique of &lsquo;"
+"literate programming.&rsquo; &ldquo;His special contribution is that he "
+"<span style=\"text-decoration: underline;\">explained</span> a large program "
+"that does &ldquo;real life&rdquo; work.&rdquo; His books include <cite>The "
+"Art of Computer Programming</cite>, <cite>Literate Programming</cite>, and "
+"<cite>Digital Typography</cite>. He is Professor Emeritus of The Art of "
+"Computer Programming at Stanford University."
+msgstr ""
+"Donald Knuth, një nga etërit e informatikës u propozua për sistemin e tij 
"
+"TeX të tipografisë dhe teknikën e tij “literate programming”. 
“Ndihmesa e "
+"tij e veçantë është se <span style=\"text-decoration: 
underline;\">shpjegoi</"
+"span> një program të gjerë që kryen punë “praktike”.” Në librat e 
tij "
+"përfshihen <cite>Arti Programimit Për Kompjuter</cite>, <cite>Literate "
+"Programming</cite>, dhe <cite>Tipografi Dixhitale</cite>. Ai është "
+"Professor i Merituar i Artit të Programimit Për Kompjuter, në 
Universitetin "
+"e Stanfordit."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In 1974 Donald Knuth won the Turing Award, the ACM's most prestigious "
+"technical award. In 1996 he received the Kyoto Prize, Japan's highest "
+"private award for lifetime achievement, the closest thing to a Nobel Prize "
+"in computer science."
+msgstr ""
+"Më 1974-n, Donald Knuth fitoi Çmimin Turing, çmimi teknik më me prestigj 
i "
+"ACM-së. Më 1996 fitoi Çmimin Kjoto, çmimi më i lartë privat për 
arritje në "
+"karrierë, gjëja më e afërt me një Çmim Nobel për informatikë."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Ted Lemon was nominated for his work with the Internet Software Consortium. "
+"The ISC is a nonprofit corporation for the implementation of publicly-"
+"available code for key portions of the Internet infrastructure. Its current "
+"programs include widely-used implementations of the Domain Name System "
+"(BIND), Netnews (INN) and the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). "
+"Ted Lemon is Architect and programmer on ISC DHCP, which automates most of "
+"the management of IP addresses on client machines, and he participates "
+"actively in the support list for that product."
+msgstr ""
+"Ted Lemon u propozua për punën e tij me <em>Internet Software Consortium</"
+"em>. ISC është një korporatë jofitimprurëse për sendërtim kodi të 
passhëm "
+"publikisht për pjesë kyçe të infrastrukturës së Internetit. Programet 
e tij "
+"të tanishëm përfshijnë sendërtime të përdorur gjerësisht të 
<em>Domain Name "
+"System</em> (BIND), <em>Netnews</em> (INN) dhe <em>Dynamic Host "
+"Configuration Protocol</em> (DHCP). Ted Lemon është Arkitekt dhe 
programues "
+"në ISC DHCP, e cila automatizon shumicën e administrimit të adresave IP 
në "
+"makina klient, dhe ai merr pjesë aktivisht te lista e asistencës për atë "
+"produkt."
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"Ted is excellent at considering the suggestions for changes in the software "
+"and incorporating those which will make the product more useful, while "
+"keeping the code base &ldquo;rock solid&rdquo; and making sure that "
+"everything complies with the pertinent RFCs. If more people worked through "
+"an idea before releasing the product the way Ted does, computer software "
+"would be much more reliable and would interact with other software and "
+"hardware more easily."
+msgstr ""
+"Tedi është i shkëlqyer kur vjen puna për të marrë parasysh sugjerime 
për "
+"ndryshime te software-i dhe përfshirja e atyre që do ta bëjnë produktin 
më "
+"të dobishëm, teksa kodi bazë mbahet “i fortë si shkëmb” dhe 
sigurohet që "
+"gjithçka përputhet me pertinent RFCs. Sikur të punonin më tepër njerëz 
për "
+"një ide përpara se të hidhnin në qarkullim produktin, ashtu siç bën 
Tedi, "
+"software-i i kompjuterit do të ishte shumë më i qëndrueshëm dhe do të "
+"ndërvepronte më lehtë me <em>software</em> dhe <em>hardware</em> tjetër."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Brian Paul is the author of the Mesa 3D graphics library. Mesa uses the "
+"OpenGL API (Application Programming Interface). Most applications written "
+"for OpenGL can use Mesa instead without changing the source code. Mesa was "
+"originally designed for Unix/X11 systems and is still best supported on "
+"those systems. Others have contributed drivers for the Amiga, Apple "
+"Macintosh, BeOS, NeXT, OS/2, MS-DOS, VMS, and Windows 95/NT."
+msgstr ""
+"Brian Paul është autor i librarisë Mesa 3D për grafika. Mesa përdor 
API-n "
+"(Application Programming Interface) OpenGL . Shumica e aplikacioneve të "
+"shkruara për OpenGL mund të përdorin Mesa-n pa ndryshuar kodin burim. 
Mesa "
+"fillimisht qe konceptuar për sisteme Unix/X11 dhe ende është ajo me mbulim 
"
+"më të mirë në këto sisteme. Të tjerë kanë kontribuar përudhës për 
Amiga, "
+"Apple Macintosh, BeOS, NeXT, OS/2, MS-DOS, VMS, dhe Windows 95/NT."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Brian Paul now works at Avid Technology in Tewksbury, Mass., but his work "
+"there is not associated with Mesa. He was formerly employed at the Space "
+"Science and Engineering Center at the University of Wisconsin &mdash; "
+"Madison."
+msgstr ""
+"Brian Paul tani punon te Avid Technology në Tjuksbëri, Masaçusets, por 
puna "
+"e tij atje s’ka lidhje me Mesa-n. Më herët qe i punësuar në Qendrën 
për "
+"Shkencë dhe Inxhinieri Hapësinore në Universitetin e Uiskonsinit &mdash; "
+"Madison."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Eric S. Raymond was nominated for his writings, especially his essay &ldquo;"
+"The Cathedral and the Bazaar.&rdquo; This paper was described by Netscape "
+"Communications, Inc., as a major factor in their decision to release their "
+"client software as &ldquo;open source&rdquo;."
+msgstr ""
+"Eric S. Raymond u propozua për shkrimet e tij, veçanërisht sprovën e tij "
+"“Katedralja dhe Pazari”. Ky artikull u përshkrua nga Netscape "
+"Communications, Inc., si një faktor i rëndësishëm për vendimin e tyre 
për të "
+"hedhur në qarkullim si “me burim të hapur” të software-it klient të 
tyre."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"He is also editor of <cite>The New Hackers' Dictionary</cite>; principal "
+"researcher and author of <cite>Portable C and Unix Systems Programming</"
+"cite>; programmer of &ldquo;C-INTERCAL&rdquo;, an INTERCAL-to-C compiler; "
+"principal co-developer of ncurses, a freeware screen-handling library with "
+"an API compatible with System V curses(3); co-curator of the Retrocomputing "
+"Museum; and Technical Director of the Chester County Internet Link (CCIL)."
+msgstr ""
+"Ai është gjithashtu redaktor i <cite>The New Hackers' Dictionary</cite>; "
+"studiuesi kryesor dhe autor i <cite>Portable C and Unix Systems Programming</"
+"cite>; programues i “C-INTERCAL”, një përpilues INTERCAL-to-C; "
+"bashkëzhvilluesi kryesor i <em>ncurses</em>, një librari <em>freeware</em> "
+"për trajtim ekrani me një API të përputhshme me System V curses(3); 
bashkë-"
+"kujdestar i <em>Retrocomputing Museum</em>; dhe drejtor teknik i <em>Chester "
+"County Internet Link</em> (CCIL)."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"He &ldquo;defined what it means to be Open Source&rdquo; and was &ldquo;"
+"single-handedly responsible for Netscape going open source.&rdquo; &ldquo;"
+"His fetchmail program (not to mention that delightful Intercal to C "
+"translator :) ) is a great goodness.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Ai “përkufizoi se ç’do të thotë te jetë me Burim të Hapur” dhe qe 
"
+"“përgjegjësi i vetëm për kalimin në burim të hapur të 
Netscape-it”. "
+"“Programi i tij <em>fetchmail</em> (pa përmendur përkthyesin e 
mrekullueshëm "
+"nga Intercal-i në C :) ) është një e mirë e madhe.&rdquo;"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Henry Spencer is a widely quoted Unix systems programmer who developed "
+"robust and widely used software to handle regular expressions."
+msgstr ""
+"Henry Spencer është programues Unix i përmendur gjerësisht, që ka 
zhvilluar "
+"<em>software</em> të fuqishëm dhe të përdorur gjerësisht për trajtim "
+"shprehjesh të rregullta."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"He ran the first Usenet site in Canada, and is well-known as a Usenet "
+"contributor in many areas, notably the space and C groups. He and David "
+"Lawrence wrote <cite>Managing Usenet</cite>. He also wrote <cite>The Ten "
+"Commandments For C Programmers</cite>, and the &ldquo;regular "
+"expressions&rdquo; chapter for <cite>Software Solutions in C</cite>."
+msgstr ""
+"Ai hapi sajtin e parë Usenet në Kanada, dhe është një kontribues shumë 
i "
+"njohur në mjaft fusha të Usenet-it, sidomos në grupet për hapësirë dhe 
C. "
+"Ai dhe David Lawrence shkruan <cite>Si të administrohet Usenet-i</cite>. Ka 
"
+"shkruar gjithashtu <cite>The Ten Commandments For C Programmers</cite>, dhe "
+"kapitullin për “shprehjet e rregullta” te <cite>Software Solutions in 
C</"
+"cite>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"He has written various pieces of freely-available software: the public-"
+"domain getopt, the first redistributable string library, the widely-used "
+"redistributable regular-expression library, the 4.4BSD POSIX regular-"
+"expression library, the awf text formatter, etc. He and Geoff Collyer wrote "
+"C News, one of the two major software packages for network news transport "
+"and storage."
+msgstr ""
+"Ai ka shkruar një numër programesh që mund të kihen lirisht: <em>public-"
+"domain getopt</em>, librarinë e parë të rishpërndarshme vargjesh, 
librarinë "
+"e rishpërndarshme të përdorur gjerësisht të shprehjeve të rregullta, "
+"librarinë 4.4BSD POSIX të shprehjeve të rregullta, formatuesin awf të "
+"teksteve, etj. Ai dhe Geoff Collyer shkruan C News, një nga dy paketat e "
+"rëndësishme <em>software</em> për transport dhe depozitim lajmesh rrjeti."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Larry Wall was nominated for his many contributions to the advancement of "
+"freely distributed software, most notably Perl, a robust scripting language "
+"for sophisticated text manipulation and system management. His other widely-"
+"used programs include rn (news reader), patch (development and distribution "
+"tool), metaconfig (a program that writes Configure scripts), and the Warp "
+"space-war game."
+msgstr ""
+"Larry Wall u propozua për kontributet e tij të shumta për shpënien 
përpara "
+"të software-it që mund të shpërndahet lirisht, me Perl-in si më të 
njohurin, "
+"një gjuhë e fuqishme skriptimesh për manipulime teksti dhe administrime "
+"sistemi të sofistikuara. Programe të tjera të tija të përdorura 
gjerësisht "
+"përfshijnë <em>rn</em> (lexues lajmesh), <em>patch</em> (mjet zhvillimi dhe 
"
+"shpërndarjeje), <em>metaconfig<em> (një program që shkruan programthe "
+"Configure), dhe lojën Warp për luftëra hapësinore."
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"&hellip; Perl, a tool that takes the Unix ideas of flexibility and "
+"portability further than almost any program before it. Perl is probably the "
+"most powerful and widely applicable GNU program."
+msgstr ""
+"&hellip; Perl, një mjet që i shpie idetë e Unix-it për zhdërvjelltësi 
dhe "
+"bartje më tej se thuajse çfarëdo programi përpara tij. Perl është 
ndoshta "
+"programi GNU më i fuqishëm dhe gjerësisht i aplikueshëm."
+
+#. type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"Larry Wall has always promoted keeping his implementations free for all to "
+"study, enhance, and build on, without restrictions, and the freedom for all "
+"to benefit in whatever ways they can from his products."
+msgstr ""
+"Larry Wall ka promovuar përherë mbajtjen të lira për këdo të 
sendërtimeve të "
+"tij, për studim, përmirësim, apo bazim në to, dhe lirinë për këdo të "
+"përfitojë në çfarëdo mënyre që munden prej produkteve të tij."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
+"to contact</a> the FSF. Broken links and other corrections or suggestions "
+"can be sent to <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-ë "
+"dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;address@hidden&gt;</a>. 
Ka "
+"gjithashtu <a href=\"/contact/\">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a> 
FSF-"
+"në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të tjera 
mund "
+"të dërgohen te <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;webmasters@gnu."
+"org&gt;</a>."
+
+#
+#
+#
+#. TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+#. replace it with the translation of these two:
+#. We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+#. translations. However, we are not exempt from imperfection.
+#. Please send your comments and general suggestions in this regard
+#. to <a href="mailto:address@hidden";>
+#. &lt;address@hidden&gt;</a>.</p>
+#. <p>For information on coordinating and submitting translations of
+#. our web pages, see <a
+#. href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+#. README</a>.
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të "
+"mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga "
+"papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur 
me "
+"këtë dërgojini te <a href=\"mailto:address@hidden\";>&lt;web-"
+"address@hidden&gt;</a>.</p><p>Për të dhëna mbi bashkërendimin dhe "
+"parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona web, shihni <a href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1998, 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2013, 2014 Free "
+"Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Të drejta kopjimi &copy; 1998, 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2013, 2014 Free 
"
+"Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel=\"license\" 
href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+#. timestamp start
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "U përditësua më:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]