www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www accessibility/accessibility.sq.html accessi...


From: GNUN
Subject: www accessibility/accessibility.sq.html accessi...
Date: Sat, 8 Aug 2020 09:59:11 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   20/08/08 09:59:11

Modified files:
    accessibility : accessibility.sq.html 
    accessibility/po: accessibility.sq-en.html accessibility.sq.po 
    award/1998/po : nominees.sq.po 
    education/misc/po: edu-misc.sq.po 
    fry/po     : happy-birthday-to-gnu.sq.po 
    server     : body-include-1.sq.html 
    server/po   : body-include-1.sq.po 
Added files:
    award/1998   : nominees.sq.html 
    award/1998/po : nominees.sq-en.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/accessibility/accessibility.sq.html?cvsroot=www&r1=1.34&r2=1.35
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/accessibility/po/accessibility.sq-en.html?cvsroot=www&r1=1.26&r2=1.27
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/accessibility/po/accessibility.sq.po?cvsroot=www&r1=1.53&r2=1.54
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/award/1998/nominees.sq.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/award/1998/po/nominees.sq.po?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/award/1998/po/nominees.sq-en.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/misc/po/edu-misc.sq.po?cvsroot=www&r1=1.44&r2=1.45
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/fry/po/happy-birthday-to-gnu.sq.po?cvsroot=www&r1=1.46&r2=1.47
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/body-include-1.sq.html?cvsroot=www&r1=1.25&r2=1.26
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/body-include-1.sq.po?cvsroot=www&r1=1.27&r2=1.28

Patches:
Index: accessibility/accessibility.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/accessibility/accessibility.sq.html,v
retrieving revision 1.34
retrieving revision 1.35
diff -u -b -r1.34 -r1.35
--- accessibility/accessibility.sq.html 10 May 2020 11:31:01 -0000   1.34
+++ accessibility/accessibility.sq.html 8 Aug 2020 13:59:10 -0000    1.35
@@ -32,13 +32,14 @@
 
 <p>Sipas Kombeve të Bashkuara, më 2005, në botë kish 600 milionë vetë me
 paaftësi të ndryshme. Që të përdorin kompjuterat, shumë prej tyre kanë
-nevojë për software special, të njohur si &ldquo;teknologji për persona me
-aftësi të kufizuar&rdquo;. Ashtu si edhe programet e tjera, këta mund të
-jenë të lirë ose pronësorë. Ata që janë software i lirë <a
+nevojë për <em>software</em> special, të njohur si &ldquo;teknologji për
+persona me aftësi të kufizuar&rdquo;. Ashtu si edhe programet e tjera, këta
+mund të jenë të lirë ose pronësorë. Ata që janë <em>software</em> i 
lirë <a
 href="/philosophy/free-sw.html"> respektojnë lirinë e përdoruesve</a>; pjesa
 tjetër, programet pronësorë, ua nënshtrojnë përdoruesit pushtetit të të
 zotit të programit. Nga pikëpamja etike, programet me veçori për përdorim
-nën aftësi të kufizuara duhet të jenë software i lirë, si programet e 
tjera.</p>
+nën aftësi të kufizuara duhet të jenë <em>software</em> i lirë, si 
programet
+e tjera.</p>
 
 <p>Që teknologjitë e përdorimit nën aftësi të kufizuara të mund të
 funksionojnë, pjesa tjetër e software-it në përdorim duhet të 
ndërveprojë me
@@ -49,15 +50,15 @@
 t’u pengojnë përdoruesve pjesëmarrjen aktive në punë ose në 
shkollë.</p>
 
 <p>Formatet pronësorë për kartelat, që kërkojnë programe pronësorë 
për t’u
-trajtuar, janë helm, si për përdorim nga persona me aftësi të kufizuara,
+trajtuar, janë helm, si për përdorimin nga persona me aftësi të kufizuara,
 ashtu edhe për liritë që ne veprimtarët e software-it të lirë 
shpresojmë të
 rrënjosim. Shkelësi më i rëndë është formati Flash; ky zakonisht 
kërkon
-software pronësor që nuk ndërthuret me veçoritë e përdorimit nën 
aftësi të
-kufizuara. Po ashtu edhe Microsoft Silverlight. <acronym title="Portable
-Document Format">PDF</acronym>-ja gjithashtu është i vështirë; edhe pse ka
-software të lirë për ta hapur, ky nuk mbulon software të lirë teknologjish
-përdorimi nën aftësi të kufizuara. Përmirësimi i tij është një 
projekt i
-rëndësishëm.</p>
+<em>software</em> pronësor që nuk bashkëpunon me veçoritë e përdorimit 
nën
+aftësi të kufizuara. Po ashtu, edhe Microsoft Silverlight. <abbr
+title="Portable Document Format">PDF</abbr>-ja gjithashtu është i vështirë;
+edhe pse ka <em>software</em> të lirë për ta hapur, ky nuk mbulon
+<em>software</em> të lirë teknologjish përdorimi nën aftësi të kufizuara.
+Përmirësimi i tij është një projekt i rëndësishëm.</p>
 
 <p>Personat me paaftësi e meritojnë të kenë në dorë fatin e tyre edhe 
në fushën
 e teknologjisë. Kur këta përdorin teknologji pronësore përdorimi nën 
aftësi
@@ -65,8 +66,8 @@
 me të.  Praktikisht, krejt vendimet e rëndësishme të zhvillimeve 
pronësore
 merren nga persona që nuk kanë paaftësi; përvoja njëzetvjeçare tregon që
 personat me raste të pazakonta ndërthurjesh paaftësish, raste të cilët
-kërkojnë software relativisht të pazakontë, ose ata që ndeshin një të 
metë e
-cila i pengon të kryejnë punë, nuk kanë ndonjë rrugë që të arrijnë
+kërkojnë <em>software</em> relativisht të pazakontë, ose ata që ndeshin 
një
+të metë e cila i pengon të kryejnë punë, nuk kanë ndonjë rrugë që të 
arrijnë
 ndryshimet që u duhen. Këto produkte ndryshohen ose përmirësohen vetëm 
kur
 tregtuesit e tyre shohin një arsye biznesi për ta bërë këtë; kështu 
lihen në
 prapambetje mjaft përdorues. Problemi i dytë është se software-i pronësor
@@ -103,16 +104,16 @@
 <h3>Rekomandime</h3>
 
 <ul>
-<li>Zhvilluesit e aplikacioneve software do të duhej të mësonin se si të
-përdorin veçoritë e përdorimit nën aftësi të kufizuara të <acronym
-title="Integrated Development Environment">IDE</acronym>-s ose grupit të
+<li>Zhvilluesit e aplikacioneve <em>software</em> do të duhej të mësonin se 
si
+të përdorin veçoritë e përdorimit nën aftësi të kufizuara të <abbr
+title="Integrated Development Environment">IDE</abbr>-s ose grupit të
 mjeteve me të cilin punojnë për të krijuar ndërfaqen e tyre të 
përdoruesit.</li>
 
 <li>Programuesve që u duhet të sendërtojnë teknologji përdorimi nën 
aftësi të
 kufizuara, ose që merren me probleme të kësaj natyre në shkallë OS-i ose
-desktopi, do t’u duhet të kuptojnë <acronym title="Application Programming
-Interface">API</acronym>-n e duhur për përdorim nën aftësi të kufizuara, 
dhe
-do të duhej të zgjidhin atë që është i përputhshëm me desktopë ose 
OS-e të
+desktopi, do t’u duhet të kuptojnë <abbr title="Application Programming
+Interface">API</abbr>-n e duhur për përdorim nën aftësi të kufizuara, dhe 
do
+të duhej të zgjedhin atë që është i përputhshëm me desktopë ose OS-e 
të
 lirë. Në këta përfshihet <a
 
href="http://library.gnome.org/devel/accessibility-devel-guide/stable/index.html.en";>API
 i GNOME-s mbi përdorimin nën aftësi të kufizuara</a> (vetëm për platforma
@@ -148,7 +149,7 @@
 <ul>
 
 <li><a href="/philosophy/javascript-trap.html">Kodi jotrivial Javascript 
dhënë
-përdoruesve</a> do të duhej të ishin software i lirë.</li>
+përdoruesve</a> do të duhej të ishin <em>software</em> i lirë.</li>
 
 <li>Ju lutemi, mos i nxisni përdoruesit të <a
 href="/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html">bëjnë në një
@@ -234,7 +235,7 @@
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 U përditësua më:
 
-$Date: 2020/05/10 11:31:01 $
+$Date: 2020/08/08 13:59:10 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: accessibility/po/accessibility.sq-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/accessibility/po/accessibility.sq-en.html,v
retrieving revision 1.26
retrieving revision 1.27
diff -u -b -r1.26 -r1.27
--- accessibility/po/accessibility.sq-en.html  1 Mar 2020 08:29:07 -0000    
1.26
+++ accessibility/po/accessibility.sq-en.html  8 Aug 2020 13:59:10 -0000    
1.27
@@ -46,7 +46,7 @@
 software activists hope to establish. The biggest offender is Flash
 format; it usually requires proprietary software that doesn't
 cooperate with accessibility. Microsoft Silverlight is similar.
-<acronym title="Portable Document Format">PDF</acronym> is also
+<abbr title="Portable Document Format">PDF</abbr> is also
 difficult; though there is free software to view it, it does not
 support free access technology software. Improving this is an
 important project.</p>
@@ -92,14 +92,14 @@
 
 <ul>
 <li>Application software developers should learn how to use the
-accessibility features of the <acronym title="Integrated Development 
-Environment">IDE</acronym> or toolkit they employ to build their user
+accessibility features of the <abbr title="Integrated Development 
+Environment">IDE</abbr> or toolkit they employ to build their user
 interface.</li>
 
 <li>Programmers who need to implement access technology, or
 work on a desktop or OS-level accessibility problem, will need to
-understand the appropriate accessibility <acronym title="Application
-Programming Interface">API</acronym>, and should choose the one that is
+understand the appropriate accessibility <abbr title="Application
+Programming Interface">API</abbr>, and should choose the one that is
 compatible with free OS/desktops. These include the <a
 
href="http://library.gnome.org/devel/accessibility-devel-guide/stable/index.html.en";>GNOME
 accessibility API</a> (GNU/Linux platforms only), the <a
@@ -201,7 +201,7 @@
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2020/03/01 08:29:07 $
+$Date: 2020/08/08 13:59:10 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: accessibility/po/accessibility.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/accessibility/po/accessibility.sq.po,v
retrieving revision 1.53
retrieving revision 1.54
diff -u -b -r1.53 -r1.54
--- accessibility/po/accessibility.sq.po    8 Aug 2020 13:27:53 -0000    
1.53
+++ accessibility/po/accessibility.sq.po    8 Aug 2020 13:59:10 -0000    
1.54
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2020-07-01 15:25+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
 
 #. type: Content of: <title>

Index: award/1998/po/nominees.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/award/1998/po/nominees.sq.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- award/1998/po/nominees.sq.po    8 Aug 2020 13:27:52 -0000    1.5
+++ award/1998/po/nominees.sq.po    8 Aug 2020 13:59:11 -0000    1.6
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2019-08-03 14:55+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 

Index: education/misc/po/edu-misc.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/misc/po/edu-misc.sq.po,v
retrieving revision 1.44
retrieving revision 1.45
diff -u -b -r1.44 -r1.45
--- education/misc/po/edu-misc.sq.po  8 Aug 2020 13:27:51 -0000    1.44
+++ education/misc/po/edu-misc.sq.po  8 Aug 2020 13:59:11 -0000    1.45
@@ -541,10 +541,9 @@
 "href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.de.srt\">Gjermanisht</a> | <a "
 "href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.nl.srt\">Holandisht</a> | <a "
 "href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.it.srt\">Italisht</a> | <a href="
-"\"/education/misc/rms-education-es-sub.pt-br.srt\">Portugalisht "
-"(Braziliane)</a> | <a href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.es.srt"
-"\">Spanjisht</a> | <a href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.sq.srt"
-"\">Shqip</a> |"
+"\"/education/misc/rms-education-es-sub.pt-br.srt\">Portugalisht (Braziliane)"
+"</a> | <a href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.es.srt\">Spanjisht</a> "
+"| <a href=\"/education/misc/rms-education-es-sub.sq.srt\">Shqip</a> |"
 
 #. type: Content of: <div><ul><li>
 msgid ""

Index: fry/po/happy-birthday-to-gnu.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/fry/po/happy-birthday-to-gnu.sq.po,v
retrieving revision 1.46
retrieving revision 1.47
diff -u -b -r1.46 -r1.47
--- fry/po/happy-birthday-to-gnu.sq.po 8 Aug 2020 13:27:53 -0000    1.46
+++ fry/po/happy-birthday-to-gnu.sq.po 8 Aug 2020 13:59:11 -0000    1.47
@@ -14,7 +14,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2020-07-17 18:55+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>

Index: server/body-include-1.sq.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/body-include-1.sq.html,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -b -r1.25 -r1.26
--- server/body-include-1.sq.html    16 Jul 2020 15:02:20 -0000   1.25
+++ server/body-include-1.sq.html    8 Aug 2020 13:59:11 -0000    1.26
@@ -7,17 +7,18 @@
 <div id="fundraiser">
 <div class="fr-content">
  <div class="fr-text">
-  <p><strong>We can't live<span class="hide">, work, or learn</span> in 
freedom
-unless the software we use is free.</strong><br />
-Become an associate member <span class="hide">and join the free software
-movement in defending your freedoms</span> before August 7th! <em><a
-href="https://fsf.org/appeal?pk_campaign=spring20&amp;pk_kwd=banner";>Read
-more&nbsp;></a></em></p>
+  <p><strong>S’mund të rrojmë<span class="hide">, punojmë, ose 
mësojmë</span> të
+lirë, veç nëse software-i që përdorin është i lirë.</strong><br />
+Bëhuni një anëtar shok <span class="hide">dhe bëhuni pjesë e lëvizjes 
për
+<em>software</em> të lirë në mbrojtjen e lirive tuaja</span> para 7 gushtit!
+<em><a
+href="https://fsf.org/appeal?pk_campaign=spring20&amp;pk_kwd=banner";>Lexoni
+më tepër&nbsp;></a></em></p>
  </div>
  <div class="fr-join-btn">
  <a
 href="https://my.fsf.org/join?pk_campaign=frspring2020&amp;pk_source=banner";>
-<strong>Join Today</strong> </a>
+<strong>Bëhuni Pjesë Që Sot</strong> </a>
  </div>
 </div>
 <div class="progresswidget">
@@ -26,7 +27,7 @@
   <div class="percentage"><!--#echo var="joined" -->
 </div>
  </div>
-  <span class="goal">200 members</span>
+  <span class="goal">200 anëtarë</span>
  </div>
 </div>
 </div>

Index: server/po/body-include-1.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/body-include-1.sq.po,v
retrieving revision 1.27
retrieving revision 1.28
diff -u -b -r1.27 -r1.28
--- server/po/body-include-1.sq.po   8 Aug 2020 13:27:52 -0000    1.27
+++ server/po/body-include-1.sq.po   8 Aug 2020 13:59:11 -0000    1.28
@@ -15,7 +15,6 @@
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2020-07-16 10:55+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
 
 #. type: Content of: <div>
@@ -43,9 +42,6 @@
 "\">Lexoni më tepër&nbsp;></a></em>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div>
-#| msgid ""
-#| "<a class=\"join\" href=\"https://my.fsf.org/join?pk_campaign=fall18&amp;";
-#| "pk_kwd=ban\"> Join</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"https://my.fsf.org/join?pk_campaign=frspring2020&amp;";
 "pk_source=banner\"> <strong>Join Today</strong> </a>"
@@ -54,7 +50,6 @@
 "pk_source=banner\"> <strong>Bëhuni Pjesë Që Sot</strong> </a>"
 
 #. type: Content of: <div><div><div>
-#| msgid "<span class=\"goal\">400</span>"
 msgid "<span class=\"goal\">200 members</span>"
 msgstr "<span class=\"goal\">200 anëtarë</span>"
 

Index: award/1998/nominees.sq.html
===================================================================
RCS file: award/1998/nominees.sq.html
diff -N award/1998/nominees.sq.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ award/1998/nominees.sq.html 8 Aug 2020 13:59:11 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,215 @@
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/award/1998/nominees.en.html" -->
+
+<!--#include virtual="/server/header.sq.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Çmimi FSF - Të propozuarit e 1998-s - Projekti GNU - Free Software
+Foundation</title>
+
+<!--#include virtual="/award/1998/po/nominees.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.sq.html" -->
+<h2>Të propozuarit për Çmimin e Software-it të Lirë, 1998</h2>
+
+<p>
+Shihni <a href="/award/1998/finalists.html">finalistët</a> ose <a
+href="/award/award-1998.html">citimin nga fituesi Larry Wall</a>.</p>
+
+<!-- Here is the list of nominees prepared by Carol Botteron
+1998-10-09 and briefly posted on the website. -->
+<h3 style="text-align: center;">Ndarja e Parë e Çmimit të Free Software 
Foundation-it për Shpënien Përpara
+të Software-it të Lirë</h3>
+<h4 style="text-align: center;">MIT Media Lab<br />
+E premte, 9 tetor, 2018</h4>
+
+<h4>Të propozuar</h4>
+
+<ul>
+<li>Alan Cox</li>
+<li>Alex Stepanov</li>
+<li>Andreas Zeller</li>
+<li>Andrew Tridgell</li>
+<li>Cilido që lidhet me projektin GIMP</li>
+<li>Grupi Apache</li>
+<li>Arnold Robbins</li>
+<li>Bob Scheifler</li>
+<li>Bob Young</li>
+<li>Bram Moolenaar</li>
+<li>Brian Fox</li>
+<li>Brian McCauley</li>
+<li>Brian Paul</li>
+<li>Bruce Perens</li>
+<li>Bryan Dye</li>
+<li>Carsten Haitzler dhe Geoff Harrison</li>
+<li>Chrisopher Langton</li>
+<li>Clayton Donley</li>
+<li>Craig Burley</li>
+<li>Danny Gasparovski</li>
+<li>Dave Miller</li>
+<li>David Harris</li>
+<li>David Stes</li>
+<li>Projekti Debian GNU/Linux</li>
+<li>DJ Delorie</li>
+<li>Dominique Colnet</li>
+<li>Donald Gudehus</li>
+<li>Donald J. Becker</li>
+<li>Donald Knuth</li>
+<li>Douglas C. Schmidt</li>
+<li>Doug MacEachern</li>
+<li>Duane Wessels</li>
+<li>Eberhard Mattes</li>
+<li>Eli Zaretskii</li>
+<li>Eric Allman</li>
+<li>Eric S. Raymond</li>
+<li>Erik Naggum</li>
+<li>ETL, Japan: Ken'ichi Handa et al.</li>
+<li>Fred Fish</li>
+<li>Ekipi bazë i FreeBSD-së</li>
+<li>Ekipi i gcc-së, version 2.7.x.x</li>
+<li>Guido van Rossum</li>
+<li>Henry Spencer</li>
+<li>H.J. Lu</li>
+<li>Ian Taylor</li>
+<li>Jack Dongarra</li>
+<li>James Clark</li>
+<li>James Love dhe Ralph Nader</li>
+<li>Jamie Zawinski dhe Jim Barksdale</li>
+<li>Jan Hubicka</li>
+<li>Jim Warren</li>
+<li>Joachim Neubueser dhe Martin Schoenert</li>
+<li>Joel Sherrill</li>
+<li>John Gilmore</li>
+<li>John W. Eaton</li>
+<li>Jon &ldquo;maddog&rdquo; Hall</li>
+<li>Jordan K. Hubbard</li>
+<li>Kai-Uwe Rommel</li>
+<li>Karin Kylander dhe Olof S. Kylander</li>
+<li>Katharine English</li>
+<li>Ekipi i KDE-së</li>
+<li>Larry Wall</li>
+<li>Lars Magne Ingebrigtsen</li>
+<li>L. Peter Deutsch</li>
+<li>Marc Andreesson</li>
+<li>Mark Hessling</li>
+<li>Matthias Ettrich</li>
+<li>Matt Welsh</li>
+<li>Michael Tiemann</li>
+<li>Miguel de Icaza</li>
+<li>Ekipi i NEdit-it</li>
+<li>Nick Petreley</li>
+<li>NPR</li>
+<li>Patrick Lenz</li>
+<li>Patrick Volkerding</li>
+<li>Paul Eggert</li>
+<li>Paul Vixie</li>
+<li>Peter Mattis</li>
+<li>Philip Hazel</li>
+<li>Phil Zimmerman</li>
+<li>Ekipi i Zhvillimit të PHP-së</li>
+<li>Ralf S. Engelschall</li>
+<li>Randal Schwartz</li>
+<li>Richard Leyton</li>
+<li>Rick Adams</li>
+<li>Rob Malda</li>
+<li>Rob Mlada</li>
+<li>Roland McGrath</li>
+<li>Sebastian Rahtz</li>
+<li>Spencer Kimball</li>
+<li>Steve Baur</li>
+<li>Ted Lemon dhe Internet Software Consortium</li>
+<li>Krijuesi dhe shpërndarësi i lirë i mjetit Arachnophillia për përpunim
+HTML-je</li>
+<li>Zotëria që shkroi Kaffe-n</li>
+<li>Ekipi i SAMBA-s</li>
+<li>Tim Berners-Lee</li>
+<li>Timo Salmi</li>
+<li>Tom Christiansen</li>
+<li>Tristan Gingold</li>
+<li>Ulrich Drepper</li>
+<li>Vern Parson</li>
+<li>Webmaster-i i www.linux.org</li>
+</ul>
+
+<div class="translators-notes">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.sq.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat e përgjithshme rreth FSF-së &amp; GNU-së
+dërgojini te <a href="mailto:gnu@gnu.org";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>. Ka
+gjithashtu <a href="/contact/">mënyra të tjera për t’u lidhur me</a>
+FSF-në. Njoftimet për lidhje të dëmtuara dhe ndreqje apo këshilla të 
tjera
+mund të dërgohen te <a
+href="mailto:webmasters@gnu.org";>&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>.</p>
+
+<p>
+<!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+
+    &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Përpiqemi fort dhe bëjmë sa mundemi për të ofruar përkthime me cilësi 
të
+mirë dhe të përpikta. Megjithatë, nuk jemi të përjashtuar nga
+papërsosmëritë. Ju lutemi, komentet dhe këshillat e përgjithshme lidhur me
+këtë dërgojini te <a
+href="mailto:web-translators@gnu.org";>&lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p><p>Për
+të dhëna mbi bashkërendimin dhe parashtrimin e përkthimeve të faqeve tona
+web, shihni <a href="/server/standards/README.translations.html">README për
+përkthimet</a>.</p>
+</div>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+<p>Të drejta kopjimi &copy; 1998, 2002, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, 2019 
Free
+Software Foundation, Inc.</p>
+
+<p>Kjo faqe mund të përdoret sipas një licence <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative Commons
+Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.sq.html" -->
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+ </div>
+
+<p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
+U përditësua më:
+
+$Date: 2020/08/08 13:59:11 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>

Index: award/1998/po/nominees.sq-en.html
===================================================================
RCS file: award/1998/po/nominees.sq-en.html
diff -N award/1998/po/nominees.sq-en.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ award/1998/po/nominees.sq-en.html  8 Aug 2020 13:59:11 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,193 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<!-- Parent-Version: 1.77 -->
+<title>FSF Award - 1998 Nominees
+- GNU Project - Free Software Foundation</title>
+<!--#include virtual="/award/1998/po/nominees.translist" -->
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<h2>Free Software Award Nominees, 1998</h2>
+
+<p>
+See the <a href="/award/1998/finalists.html">finalists</a> or
+the <a href="/award/award-1998.html">citation of winner Larry
+Wall</a>.</p>
+
+<!-- Here is the list of nominees prepared by Carol Botteron
+1998-10-09 and briefly posted on the website. -->
+
+<h3 style="text-align: center;">The First Annual Free Software
+Foundation Award for the Advancement of Free Software</h3>
+<h4 style="text-align: center;">MIT Media Lab<br />
+Friday, October 9, 1998</h4>
+
+<h4>Nominees</h4>
+
+<ul>
+<li>Alan Cox</li>
+<li>Alex Stepanov</li>
+<li>Andreas Zeller</li>
+<li>Andrew Tridgell</li>
+<li>Anybody associated with GIMP project</li>
+<li>Apache group</li>
+<li>Arnold Robbins</li>
+<li>Bob Scheifler</li>
+<li>Bob Young</li>
+<li>Bram Moolenaar</li>
+<li>Brian Fox</li>
+<li>Brian McCauley</li>
+<li>Brian Paul</li>
+<li>Bruce Perens</li>
+<li>Bryan Dye</li>
+<li>Carsten Haitzler and Geoff Harrison</li>
+<li>Chrisopher Langton</li>
+<li>Clayton Donley</li>
+<li>Craig Burley</li>
+<li>Danny Gasparovski</li>
+<li>Dave Miller</li>
+<li>David Harris</li>
+<li>David Stes</li>
+<li>Debian GNU/Linux project</li>
+<li>DJ Delorie</li>
+<li>Dominique Colnet</li>
+<li>Donald Gudehus</li>
+<li>Donald J. Becker</li>
+<li>Donald Knuth</li>
+<li>Douglas C. Schmidt</li>
+<li>Doug MacEachern</li>
+<li>Duane Wessels</li>
+<li>Eberhard Mattes</li>
+<li>Eli Zaretskii</li>
+<li>Eric Allman</li>
+<li>Eric S. Raymond</li>
+<li>Erik Naggum</li>
+<li>ETL, Japan: Ken'ichi Handa et al.</li>
+<li>Fred Fish</li>
+<li>FreeBSD core team</li>
+<li>gcc version 2.7.x.x team</li>
+<li>Guido van Rossum</li>
+<li>Henry Spencer</li>
+<li>H.J. Lu</li>
+<li>Ian Taylor</li>
+<li>Jack Dongarra</li>
+<li>James Clark</li>
+<li>James Love and Ralph Nader</li>
+<li>Jamie Zawinski and Jim Barksdale</li>
+<li>Jan Hubicka</li>
+<li>Jim Warren</li>
+<li>Joachim Neubueser and Martin Schoenert</li>
+<li>Joel Sherrill</li>
+<li>John Gilmore</li>
+<li>John W. Eaton</li>
+<li>Jon &ldquo;maddog&rdquo; Hall</li>
+<li>Jordan K. Hubbard</li>
+<li>Kai-Uwe Rommel</li>
+<li>Karin Kylander and Olof S. Kylander</li>
+<li>Katharine English</li>
+<li>KDE-Team</li>
+<li>Larry Wall</li>
+<li>Lars Magne Ingebrigtsen</li>
+<li>L. Peter Deutsch</li>
+<li>Marc Andreesson</li>
+<li>Mark Hessling</li>
+<li>Matthias Ettrich</li>
+<li>Matt Welsh</li>
+<li>Michael Tiemann</li>
+<li>Miguel de Icaza</li>
+<li>NEdit team</li>
+<li>Nick Petreley</li>
+<li>NPR</li>
+<li>Patrick Lenz</li>
+<li>Patrick Volkerding</li>
+<li>Paul Eggert</li>
+<li>Paul Vixie</li>
+<li>Peter Mattis</li>
+<li>Philip Hazel</li>
+<li>Phil Zimmerman</li>
+<li>PHP development team</li>
+<li>Ralf S. Engelschall</li>
+<li>Randal Schwartz</li>
+<li>Richard Leyton</li>
+<li>Rick Adams</li>
+<li>Rob Malda</li>
+<li>Rob Mlada</li>
+<li>Roland McGrath</li>
+<li>Sebastian Rahtz</li>
+<li>Spencer Kimball</li>
+<li>Steve Baur</li>
+<li>Ted Lemon and the Internet Software Consortium</li>
+<li>The creator and free distributor of Arachnophilia web authoring</li>
+<li>The guy who wrote Kaffe</li>
+<li>The SAMBA Team</li>
+<li>Tim Berners-Lee</li>
+<li>Timo Salmi</li>
+<li>Tom Christiansen</li>
+<li>Tristan Gingold</li>
+<li>Ulrich Drepper</li>
+<li>Vern Parson</li>
+<li>Webmaster of www.linux.org</li>
+</ul>
+
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+<div class="unprintable">
+
+<p>Please send general FSF &amp; GNU inquiries to
+<a href="mailto:gnu@gnu.org";>&lt;gnu@gnu.org&gt;</a>.
+There are also <a href="/contact/">other ways to contact</a>
+the FSF. Broken links and other corrections or suggestions can be sent
+to <a href="mailto:webmasters@gnu.org";>&lt;webmasters@gnu.org&gt;</a>.</p>
+
+<p><!-- TRANSLATORS: Ignore the original text in this paragraph,
+    replace it with the translation of these two:
+
+    We work hard and do our best to provide accurate, good quality
+    translations. However, we are not exempt from imperfection.
+    Please send your comments and general suggestions in this regard
+    to <a href="mailto:web-translators@gnu.org";>
+    &lt;web-translators@gnu.org&gt;</a>.</p>
+
+    <p>For information on coordinating and submitting translations of
+    our web pages, see <a
+    href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+    README</a>. -->
+Please see the <a
+href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> for information on coordinating and submitting translations
+of this article.</p>
+</div>
+
+<!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
+   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
+   without talking with the webmasters or licensing team first.
+   Please make sure the copyright date is consistent with the
+   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
+   document was modified, or published.
+   
+   If you wish to list earlier years, that is ok too.
+   Either "2001, 2002, 2003" or "2001-2003" are ok for specifying
+   years, as long as each year in the range is in fact a copyrightable
+   year, i.e., a year in which the document was published (including
+   being publicly visible on the web or in a revision control system).
+   
+   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
+   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
+
+<p>Copyright &copy; 1998, 2002, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, 2019 Free 
Software
+Foundation, Inc.</p>
+
+<p>This page is licensed under a <a rel="license"
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
+
+<!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
+
+<p class="unprintable">Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2020/08/08 13:59:11 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]