www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www licenses/po/licenses.sq.po gnu/po/thegnupro...


From: Besnik Bleta
Subject: www licenses/po/licenses.sq.po gnu/po/thegnupro...
Date: Sat, 29 Aug 2020 06:01:14 -0400 (EDT)

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Besnik Bleta <beso>   20/08/29 06:01:14

Modified files:
    licenses/po  : licenses.sq.po 
    gnu/po     : thegnuproject.sq.po why-gnu-linux.sq.po 
    server/po   : sitemap.sq.po 

Log message:
    Fixing <acronym> and <tt> markup

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/licenses/po/licenses.sq.po?cvsroot=www&r1=1.75&r2=1.76
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/thegnuproject.sq.po?cvsroot=www&r1=1.82&r2=1.83
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/why-gnu-linux.sq.po?cvsroot=www&r1=1.52&r2=1.53
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/server/po/sitemap.sq.po?cvsroot=www&r1=1.383&r2=1.384

Patches:
Index: licenses/po/licenses.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/licenses/po/licenses.sq.po,v
retrieving revision 1.75
retrieving revision 1.76
diff -u -b -r1.75 -r1.76
--- licenses/po/licenses.sq.po 8 Aug 2020 17:00:00 -0000    1.75
+++ licenses/po/licenses.sq.po 29 Aug 2020 10:01:12 -0000   1.76
@@ -7,14 +7,14 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2020-07-09 11:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-08-05 15:57+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-08-29 12:58+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: sq\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.1\n"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "Licenses - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -505,7 +505,7 @@
 msgstr ""
 "Kur krijohen lidhje për te licencat tona, zakonisht më e mira është të "
 "përdoren versionet më të rinj; prandaj edhe URL-të standarde, të tilla 
si "
-"<tt>http://www.gnu.org/licenses/gpl.html</tt> s’kanë numra versionesh. "
+"<code>http://www.gnu.org/licenses/gpl.html</code> s’kanë numra versionesh. 
 "
 "Megjithatë, ka raste që mund të doni të krijoni një lidhje te një 
version i "
 "caktuar i një licence. Në këto situata, mund të përdorni lidhjet 
vijuese "
 "[<a href=\"#urlskip\">anashkalojini lidhjet</a>]:"
@@ -979,86 +979,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
-
-#~ msgid "Copyright &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr ""
-#~ "Të drejta kopjimi &copy; 2014, 2015, 2016 Free Software Foundation, Inc."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The GNU Free Documentation License text is available in these formats: <a "
-#~ "href=\"/licenses/fdl.html\">HTML</a>, <a href=\"/licenses/fdl.txt\">plain "
-#~ "text</a>, <a href=\"/licenses/fdl.xml\">Docbook</a>, <a href=\"/licenses/"
-#~ "fdl.texi\">Texinfo</a>, and <a href=\"/licenses/fdl.tex\">LaTeX</a>. "
-#~ "These documents are not formatted for standalone publishing, and are "
-#~ "intended to be included in another document."
-#~ msgstr ""
-#~ "Teksti i licencës GNU Free Documentation License mund të kihet në këto 
"
-#~ "formate: <a href=\"/licenses/fdl.html\">HTML</a>, <a href=\"/licenses/fdl."
-#~ "txt\">tekst i thjeshtë</a>, <a href=\"/licenses/fdl.xml\">Docbook</a>, <a 
"
-#~ "href=\"/licenses/fdl.texi\">Texinfo</a>, dhe <a href=\"/licenses/fdl.tex"
-#~ "\">LaTeX</a>. Këto dokumente nuk janë formatuar për botim më vete, 
janë "
-#~ "menduar për përfshirje në dokumente të tjerë."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The GNU Lesser General Public License text is available in these formats: "
-#~ "<a href=\"/licenses/lgpl.html\">HTML</a>, <a href=\"/licenses/lgpl.txt"
-#~ "\">plain text</a>, <a href=\"/licenses/lgpl.dbk\">Docbook</a>, and <a "
-#~ "href=\"/licenses/lgpl.texi\">Texinfo</a>. These documents are not "
-#~ "formatted for standalone publishing, and are intended to be included in "
-#~ "another document."
-#~ msgstr ""
-#~ "Teksti i licencë GNU Lesser General Public License mund të kihet në 
këto "
-#~ "formate: <a href=\"/licenses/lgpl.html\">HTML</a>, <a href=\"/licenses/"
-#~ "lgpl.txt\">tekst i thjeshtë</a>, <a href=\"/licenses/lgpl.dbk\">Docbook</"
-#~ "a>, and <a href=\"/licenses/lgpl.texi\">Texinfo</a>. Këto dokumente nuk "
-#~ "janë të formatuar për botim më vete, janë të menduar për t’u 
përfshirë në "
-#~ "një tjetër dokument."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The GNU Affero General Public License text is available in these formats: "
-#~ "<a href=\"/licenses/agpl.html\">HTML</a>, <a href=\"/licenses/agpl.txt"
-#~ "\">plain text</a>, <a href=\"/licenses/agpl.dbk\">Docbook</a>, <a href=\"/"
-#~ "licenses/agpl.texi\">Texinfo</a>, and <a href=\"/licenses/agpl.tex"
-#~ "\">LaTeX</a>. These documents are not formatted for standalone "
-#~ "publishing, and are intended to be included in another document."
-#~ msgstr ""
-#~ "Teksti i licencës GNU Affero General Public License mund të kihet në 
këto "
-#~ "formate: <a href=\"/licenses/agpl.html\">HTML</a>, <a href=\"/licenses/"
-#~ "agpl.txt\">tekst i thjeshtë</a>, <a href=\"/licenses/agpl.dbk\">Docbook</"
-#~ "a>, <a href=\"/licenses/agpl.texi\">Texinfo</a>, dhe <a href=\"/licenses/"
-#~ "agpl.tex\">LaTeX</a>. Këto dokumente nuk janë formatuar për botim më "
-#~ "vete, janë menduar për përfshirje në dokumente të tjerë."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The standard copyright terms for GNU web pages is now the <a href="
-#~ "\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\";>Creative Commons "
-#~ "Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>. It used to be (and "
-#~ "for a few pages still is): <em><span class=\"highlight\">Verbatim copying "
-#~ "and distribution of this entire article are permitted worldwide, without "
-#~ "royalty, in any medium, provided this notice is preserved</span>.</em> "
-#~ "Please note the following commentary about this &ldquo;verbatim "
-#~ "license&rdquo; by Eben Moglen:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kushtet standarde të të drejtave të kopjimit për faqe web GNU tani 
jepen "
-#~ "tek leja <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";
-#~ "\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>. "
-#~ "Dikur thoshin (dhe për pak faqe kjo ende vlen): <em><span class="
-#~ "\"highlight\">Lejohet kopjimi fjalë për fjalë dhe rishpërndarja e 
krejt "
-#~ "këtij artikulli, anembanë botës, pa pagesë, me çfarëdo mjeti, me 
kusht që "
-#~ "ky shënim të ruhet</span>.</em> Ju lutemi, kini parasysh komentin vijues 
"
-#~ "rreth kësaj &ldquo;lejeje të llojit fjalë për fjalë&rdquo; nga Eben "
-#~ "Moglen:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Our documentation licenses are currently being revised, and we welcome "
-#~ "your comments on the proposed texts. Please visit <a href=\"http://gplv3.";
-#~ "fsf.org\">our license update site</a> to read the current drafts and "
-#~ "participate in the process."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lejet tonë për dokumentime po i rishikojmë, dhe i mirëpresim komentet "
-#~ "tuaja lidhur me tekstet e propozuara. Që të lexoni projektet e "
-#~ "deritanishme dhe që të merrni pjesë në proces, ju lutemi, vizitoni <a "
-#~ "href=\"http://gplv3.fsf.org\";>sajtin tonë të përditësimit të 
lejeve</a>."
-
-#~ msgid "Copyright &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2013 Free Software Foundation, Inc."

Index: gnu/po/thegnuproject.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/thegnuproject.sq.po,v
retrieving revision 1.82
retrieving revision 1.83
diff -u -b -r1.82 -r1.83
--- gnu/po/thegnuproject.sq.po 12 Jul 2020 02:30:00 -0000   1.82
+++ gnu/po/thegnuproject.sq.po 29 Aug 2020 10:01:13 -0000   1.83
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Outdated-Since: 2020-07-01 15:25+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.1\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -70,14 +70,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "When I started working at the <acronym title=\"Massachusetts Institute of "
-#| "Technology\">MIT</acronym> Artificial Intelligence Lab in 1971, I became "
-#| "part of a software-sharing community that had existed for many years. "
-#| "Sharing of software was not limited to our particular community; it is as "
-#| "old as computers, just as sharing of recipes is as old as cooking. But "
-#| "we did it more than most."
 msgid ""
 "When I started working at the <abbr title=\"Massachusetts Institute of "
 "Technology\">MIT</abbr> Artificial Intelligence Lab in 1971, I became part "
@@ -96,15 +88,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The AI Lab used a timesharing operating system called <acronym title="
-#| "\"Incompatible Timesharing System\">ITS</acronym> (the Incompatible "
-#| "Timesharing System) that the lab's staff hackers (1) had designed and "
-#| "written in assembler language for the Digital <acronym title=\"Programmed "
-#| "Data Processor\">PDP</acronym>-10, one of the large computers of the "
-#| "era. As a member of this community, an AI Lab staff system hacker, my "
-#| "job was to improve this system."
 msgid ""
 "The AI Lab used a timesharing operating system called <abbr title="
 "\"Incompatible Timesharing System\">ITS</abbr> (the Incompatible Timesharing "
@@ -117,10 +100,10 @@
 "Laboratori i IA-së përdorte një sistem operativ me ndarje kohe, të 
quajtur "
 "<abbr title=\"Incompatible Timesharing System\">ITS</abbr> (the Incompatible "
 "Timesharing System) që hacker-ët (1) e ekipit të laboratorit e patën 
hartuar "
-"dhe shkruar në gjuhën asembler për <abbr title=\"Programmed Data Processor"
-"\">PDP</abbr>-10 Numerik, një nga kompjuterat e mëdhenj të epokës. Si "
-"anëtar i bashkësisë, hacker sistemi në ekipin e laboratorit IA, puna ime "
-"kish të bënte me përmirësimin e sistemit."
+"dhe shkruar në gjuhën asembler për Digital <abbr title=\"Programmed Data "
+"Processor\">PDP</abbr>-10, një nga kompjuterat e mëdhenj të epokës. Si "
+"anëtar i bashkësisë, <em>hacker</em> sistemi në ekipin e laboratorit IA, "
+"puna ime kish të bënte me përmirësimin e sistemit."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -736,17 +719,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "I then realized that the Pastel compiler functioned by parsing the entire "
-#| "input file into a syntax tree, converting the whole syntax tree into a "
-#| "chain of &ldquo;instructions&rdquo;, and then generating the whole output "
-#| "file, without ever freeing any storage. At this point, I concluded I "
-#| "would have to write a new compiler from scratch. That new compiler is "
-#| "now known as <acronym title=\"GNU Compiler Collection\">GCC</acronym>; "
-#| "none of the Pastel compiler is used in it, but I managed to adapt and use "
-#| "the C front end that I had written. But that was some years later; "
-#| "first, I worked on GNU Emacs."
 msgid ""
 "I then realized that the Pastel compiler functioned by parsing the entire "
 "input file into a syntax tree, converting the whole syntax tree into a chain "
@@ -758,14 +730,14 @@
 "I had written. But that was some years later; first, I worked on GNU Emacs."
 msgstr ""
 "Mandej pashë që përpiluesi Pastel funksiononte duke përtypur një 
kartelë të "
-"tërë <i>input</i>-i në një pemë sintakse, duke shndërruar krejt pemën 
e "
+"tërë <em>input</em>-i në një pemë sintakse, duke shndërruar krejt 
pemën e "
 "sintaksës në një zinxhir &ldquo;udhëzimesh&rdquo;, dhe duke prodhuar 
mandej "
-"një kartelë të tërë <i>output</i>, pa liruar fare ndonjë hapësirë. 
Në këtë "
-"pikë, vendosa që më duhej të shkruaja një përpilues të ri nga e para. 
Ky "
-"përpilues i ri tani njihet si <acronym title=\"GNU Compiler Collection"
-"\">GCC</acronym>; në të nuk përdoret gjë prej Pastel-it, por arrita të "
-"përshtat dhe të përdor <i>front end</i>-n C që pata shkruar. Por kjo 
ndodhi "
-"pas ca vitesh; së pari, u mora me GNU Emacs-in."
+"një kartelë të tërë <em>output</em>, pa liruar fare ndonjë hapësirë. 
Në "
+"këtë pikë, vendosa që më duhej të shkruaja një përpilues të ri nga e 
para. "
+"Ky përpilues i ri tani njihet si <abbr title=\"GNU Compiler Collection"
+"\">GCC</abbr>; në të nuk përdoret gjë prej Pastel-it, por arrita të 
përshtat "
+"dhe të përdor <em>front end</em>-n C që pata shkruar. Por kjo ndodhi pas 
ca "
+"vitesh; së pari, u mora me GNU Emacs-in."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -808,17 +780,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "I could have said, &ldquo;Find a friend who is on the net and who will "
-#| "make a copy for you.&rdquo; Or I could have done what I did with the "
-#| "original PDP-10 Emacs: tell them, &ldquo;Mail me a tape and a <acronym "
-#| "title=\"Self-addressed Stamped Envelope\">SASE</acronym>, and I will mail "
-#| "it back with Emacs on it.&rdquo; But I had no job, and I was looking for "
-#| "ways to make money from free software. So I announced that I would mail "
-#| "a tape to whoever wanted one, for a fee of $150. In this way, I started "
-#| "a free software distribution business, the precursor of the companies "
-#| "that today distribute entire GNU/Linux system distributions."
 msgid ""
 "I could have said, &ldquo;Find a friend who is on the net and who will make "
 "a copy for you.&rdquo; Or I could have done what I did with the original "
@@ -832,13 +793,13 @@
 msgstr ""
 "Mund të thosha, &ldquo;Gjeni një shok që ka Internet dhe le t’ju bëjë 
një "
 "kopje.&rdquo; Ose mund të bëja si pata bërë me PDP-10 Emacs-in origjinal: 
"
-"t’u thoja, &ldquo;Më dërgoni një kasetë dhe një zarf <acronym 
title=\"Self-"
-"addressed Stamped Envelope\">SASE</acronym>, dhe jua nis mbrapsht me Emacs-"
-"in brenda.&rdquo; Por isha i papunë, dhe po kërkoja mënyra për të bërë 
ca "
-"para nga software-i i lirë. Ndaj njoftova se do t’i postoja një kasetë "
-"cilitdo që dëshironte një të tillë, kundrejt pagesës $150. Në këtë 
mënyrë, "
-"nisa një biznes shpërndarjeje software-i të lirë, pararendësi i 
shoqërive që "
-"sot shpërndajnë krejt distrot sisteme GNU/Linux."
+"t’u thoja, &ldquo;Më dërgoni një kasetë dhe një zarf <abbr 
title=\"Self-"
+"addressed Stamped Envelope\">SASE</abbr>, dhe jua nis mbrapsht me Emacs-in "
+"brenda.&rdquo; Por isha i papunë, dhe po kërkoja mënyra për të bërë ca 
para "
+"nga software-i i lirë. Ndaj njoftova se do t’i postoja një kasetë 
cilitdo "
+"që dëshironte një të tillë, kundrejt pagesës $150. Në këtë 
mënyrë, nisa një "
+"biznes shpërndarjeje software-i të lirë, pararendësi i shoqërive që sot 
"
+"shpërndajnë shpërndarje të plota sistemi GNU/Linux."
 
 # type: Content of: <h3>
 #. type: Content of: <h3>
@@ -1068,16 +1029,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "As interest in using Emacs was growing, other people became involved in "
-#| "the GNU project, and we decided that it was time to seek funding once "
-#| "again. So in 1985 we created the <a href=\"http://www.fsf.org/\";>Free "
-#| "Software Foundation</a> (FSF), a tax-exempt charity for free software "
-#| "development. The <acronym title=\"Free Software Foundation\">FSF</"
-#| "acronym> also took over the Emacs tape distribution business; later it "
-#| "extended this by adding other free software (both GNU and non-GNU) to the "
-#| "tape, and by selling free manuals as well."
 msgid ""
 "As interest in using Emacs was growing, other people became involved in the "
 "GNU project, and we decided that it was time to seek funding once again. So "
@@ -1092,10 +1043,10 @@
 "përfshin të tjerë njerëz, dhe vendosëm që pat ardhur koha të shihnim 
sërish "
 "për financim. Kështu, më 1985 krijuam <a 
href=\"http://www.fsf.org/\";>Free "
 "Software Foundation</a> (FSF), një shoqatë bamirëse, e përjashtuar nga "
-"tatimet, për zhvillim software-i të lirë. <acronym title=\"Free Software "
-"Foundation\">FSF</acronym> mori përsipër edhe biznesin e shpërndarjes me "
-"kaseta të Emacs-it; më pas këtë e zgjeroi duke shtuar tjetër software 
të "
-"lirë (GNU dhe jo-GNU) te kaseta, dhe duke shitur gjithashtu doracakë të 
lirë."
+"tatimet, për zhvillim software-i të lirë. <abbr title=\"Free Software "
+"Foundation\">FSF</abbr> mori përsipër edhe biznesin e shpërndarjes me 
kaseta "
+"të Emacs-it; më pas këtë e zgjeroi duke shtuar tjetër software të lirë 
(GNU "
+"dhe jo-GNU) te kaseta, dhe duke shitur gjithashtu doracakë të lirë."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -1121,16 +1072,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Free Software Foundation employees have written and maintained a number "
-#| "of GNU software packages. Two notable ones are the C library and the "
-#| "shell. The GNU C library is what every program running on a GNU/Linux "
-#| "system uses to communicate with Linux. It was developed by a member of "
-#| "the Free Software Foundation staff, Roland McGrath. The shell used on "
-#| "most GNU/Linux systems is <acronym title=\"Bourne Again Shell\">BASH</"
-#| "acronym>, the Bourne Again Shell(1), which was developed by FSF employee "
-#| "Brian Fox."
 msgid ""
 "Free Software Foundation employees have written and maintained a number of "
 "GNU software packages. Two notable ones are the C library and the shell. "
@@ -1140,14 +1081,14 @@
 "systems is <abbr title=\"Bourne Again Shell\">BASH</abbr>, the Bourne Again "
 "Shell(1), which was developed by FSF employee Brian Fox."
 msgstr ""
-"Punonjësit e <i>Free Software Foundation</i>-it kanë shkruar dhe "
+"Punonjësit e <em>Free Software Foundation</em>-it kanë shkruar dhe "
 "administruar një numër paketash software-i GNU. Dy prej më të shquarave "
 "janë libraria dhe shelli C. Libraria GNU C është ajo çka përdoret për 
të "
 "komunikuar me Linux-in nga çdo program që xhiron në një sistem GNU/Linux. 
 "
 "Qe hartuar nga një anëtar i stafit të Free Software Foundation-it, Roland "
-"McGrath. Shelli i përdorur në shumicën e sistemeve GNU/Linux është 
<acronym "
-"title=\"Bourne Again Shell\">BASH</acronym>, <i>the Bourne Again Shell</i>"
-"(1), i cili qe hartuar prej punonjësit të FSF-së Brian Fox."
+"McGrath. Shelli i përdorur në shumicën e sistemeve GNU/Linux është 
<abbr "
+"title=\"Bourne Again Shell\">BASH</abbr>, <em>the Bourne Again Shell</"
+"em>(1), i cili qe hartuar prej punonjësit të FSF-së Brian Fox."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -1585,17 +1526,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Some GNU programs were developed to cope with specific threats to our "
-#| "freedom. Thus, we developed gzip to replace the Compress program, which "
-#| "had been lost to the community because of the <acronym title=\"Lempel-Ziv-"
-#| "Welch\">LZW</acronym> patents. We found people to develop LessTif, and "
-#| "more recently started <acronym title=\"GNU Network Object Model "
-#| "Environment\">GNOME</acronym> and Harmony, to address the problems caused "
-#| "by certain proprietary libraries (see below). We are developing the GNU "
-#| "Privacy Guard to replace popular nonfree encryption software, because "
-#| "users should not have to choose between privacy and freedom."
 msgid ""
 "Some GNU programs were developed to cope with specific threats to our "
 "freedom. Thus, we developed gzip to replace the Compress program, which had "
@@ -1609,13 +1539,13 @@
 msgstr ""
 "Disa programe GNU qenë hartuar për t’u përballur me kërcënime të 
posaçme "
 "ndaj lirisë sonë. Kështu, hartuam gzip-in për të zëvendësuar 
programin "
-"Compress, të cilin bashkësia e humbi për shkak të patentave <acronym 
title="
-"\"Lempel-Ziv-Welch\">LZW</acronym>. Gjetëm njerëz për hartimin e LessTif-"
-"it, dhe më vonë filluam <acronym title=\"GNU Network Object Model 
Environment"
-"\">GNOME</acronym>-n dhe Harmony-në, për të trajtuar problemet e shkaktuar 
"
-"nga disa librari pronësore (shihni më poshtë). Po zhvillojmë GNU Privacy 
"
-"Guard për të zëvendësuar software-in popullor, jo të lirë, për 
fshehtëzime, "
-"ngaqë përdoruesit nuk do të duhej të viheshin përballë zgjedhjes: liri 
apo "
+"Compress, të cilin bashkësia e humbi për shkak të patentave <abbr title="
+"\"Lempel-Ziv-Welch\">LZW</abbr>. Gjetëm njerëz për hartimin e LessTif-it, 
"
+"dhe më vonë filluam <abbr title=\"GNU Network Object Model Environment"
+"\">GNOME</abbr>-n dhe Harmony-në, për të trajtuar problemet e shkaktuar 
nga "
+"disa librari pronësore (shihni më poshtë). Po zhvillojmë GNU Privacy 
Guard "
+"për të zëvendësuar software-in popullor, jo të lirë, për fshehtëzime, 
ngaqë "
+"përdoruesit nuk do të duhej të viheshin përballë zgjedhjes: liri apo "
 "privatësi."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -1970,22 +1900,16 @@
 "mbuluar shumicën e aplikacioneve Motif."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Between 1996 and 1998, another nonfree <acronym title=\"Graphical User "
-#| "Interface\">GUI</acronym> toolkit library, called Qt, was used in a "
-#| "substantial collection of free software, the desktop <acronym title=\"K "
-#| "Desktop Environment\">KDE</acronym>."
 msgid ""
 "Between 1996 and 1998, another nonfree <abbr title=\"Graphical User Interface"
 "\">GUI</abbr> toolkit library, called Qt, was used in a substantial "
 "collection of free software, the desktop <abbr title=\"K Desktop Environment"
 "\">KDE</abbr>."
 msgstr ""
-"Nga 1996-a e deri më 1998, një tjetër librari jo e lirë grupmjetesh 
<acronym "
-"title=\"Graphical User Interface\">GUI</acronym> përdorej në një koleksion 
"
-"jo të pakët software-i të lirë, desktopin <acronym title=\"K Desktop "
-"Environment\">KDE</acronym>."
+"Nga 1996-a e deri më 1998, një tjetër librari jo e lirë grupmjetesh <abbr 
"
+"title=\"Graphical User Interface\">GUI</abbr> përdorej në një koleksion jo 
"
+"të pakët software-i të lirë, desktopin <abbr title=\"K Desktop 
Environment"
+"\">KDE</abbr>."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -2084,17 +2008,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The worst threat we face comes from software patents, which can put "
-#| "algorithms and features off limits to free software for up to twenty "
-#| "years. The LZW compression algorithm patents were applied for in 1983, "
-#| "and we still cannot release free software to produce proper compressed "
-#| "<acronym title=\"Graphics Interchange Format\">GIF</acronym>s. [As of "
-#| "2009 they have expired.] In 1998, a free program to produce <acronym "
-#| "title=\"MPEG-1 Audio Layer 3\">MP3</acronym> compressed audio was removed "
-#| "from distribution under threat of a patent suit. [As of 2017, these "
-#| "patents have expired. Look how long we had to wait.]"
 msgid ""
 "The worst threat we face comes from software patents, which can put "
 "algorithms and features off limits to free software for up to twenty years. "
@@ -2109,24 +2022,16 @@
 "Rreziku më i madh me të cilin përballemi vjen nga patentat e software-it, 
të "
 "cilat mund të mbajnë algoritme dhe veçori programesh jashtë shtrirjes së 
"
 "software-it të lirë deri edhe për njëzet vjet. Patentat mbi algoritmin 
LZW "
-"për ngjeshje filluan të zbatoheshin më 1983, dhe ne ende nuk mund të 
hedhin "
-"në qarkullim program të lirë që prodhon <acronym title=\"Graphics "
-"Interchange Format\">GIF</acronym> të saktë. [Kanë skaduar më 2009-n.] 
Më "
+"për ngjeshje filluan të zbatoheshin më 1983, dhe ne ende nuk mundemi të "
+"hedhin në qarkullim program të lirë që prodhon <abbr title=\"Graphics "
+"Interchange Format\">GIF</abbr> të saktë. [Kanë skaduar më 2009-n.] Më "
 "1998, nën kërcënimin për hedhje në gjyq për shkelje patentash, u hoq 
nga "
-"qarkullimi një program i lirë që prodhonte audio të ngjeshur si <acronym "
-"title=\"MPEG-1 Audio Layer 3\">MP3</acronym>. [Këto patenta kanë skaduar 
më "
-"2017-n. Shihni se sa gjatë na u desh të prisnim.]"
+"qarkullimi një program i lirë që prodhonte audio të ngjeshur si <abbr 
title="
+"\"MPEG-1 Audio Layer 3\">MP3</abbr>. [Këto patenta kanë skaduar më 
2017-n. "
+"Shihni se sa gjatë na u desh të prisnim.]"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "There are ways to cope with patents: we can search for evidence that a "
-#| "patent is invalid, and we can look for alternative ways to do a job. But "
-#| "each of these methods works only sometimes; when both fail, a patent may "
-#| "force all free software to lack some feature that users want. After a "
-#| "long wait, the patents expire (the MP3 patents are expected to have "
-#| "expired by 2018), but what will we do until then?"
 msgid ""
 "There are ways to cope with patents: we can search for evidence that a "
 "patent is invalid, and we can look for alternative ways to do a job. But "
@@ -2139,8 +2044,8 @@
 "alternative për të kryer një punë të caktuar. Por secila nga këto 
metoda "
 "bën punë vetëm në disa raste; kur nuk pinë ujë që të dyja, një 
patentë e "
 "shtrëngon krejt software-in e lirë të mos ofrojë dot ca veçori që "
-"përdoruesit i pëlqejnë. Pas një pritje të gjatë patentat skadojnë 
(patentat "
-"mbi MP3-in pritet të skadojnë më 2018-n), por ç’do të bëjmë deri 
atëherë?"
+"përdoruesit i pëlqejnë. Pas një pritje të gjatë patentat skadojnë, 
por ç’do "
+"të bëjmë deri atëherë?"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -2526,16 +2431,12 @@
 "standards/README.translations.html\">README për përkthimet</a>."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 1998, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2014, "
-#| "2015, 2017, 2018 Richard Stallman"
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1998, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2014, 2015, "
 "2017, 2018, 2020 Richard Stallman"
 msgstr ""
 "Të drejta kopjimi &copy; 1998, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, "
-"2014, 2015, 2017, 2018 Richard Stallman"
+"2014, 2015, 2017, 2018, 2020 Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid ""

Index: gnu/po/why-gnu-linux.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/why-gnu-linux.sq.po,v
retrieving revision 1.52
retrieving revision 1.53
diff -u -b -r1.52 -r1.53
--- gnu/po/why-gnu-linux.sq.po 26 Jul 2020 11:30:52 -0000   1.52
+++ gnu/po/why-gnu-linux.sq.po 29 Aug 2020 10:01:13 -0000   1.53
@@ -192,7 +192,7 @@
 "Wired Magazine shkruante se Robert McMillan, kryeredaktor i Linux Magazine-s "
 "&ldquo;ka përshtypjen se zhvendosja drejt software-it me burim të hapur "
 "duhet ushqyer nga vendime teknike, në vend se nga ato politike.&rdquo; Dhe "
-"<acronym title=\"Chief Executive Officer\">CEO</acronym>-ja i Caldera-s i "
+"<abbr title=\"Chief Executive Officer\">CEO</abbr>-ja i Caldera-s i "
 "ftoi haptazi përdoruesit <a href=\"http://www.zdnet.com/article/stallman-";
 "love-is-not-free/\">të hedhin tej qëllimin e lirisë dhe më mirë të 
punojnë "
 "për &ldquo;popullaritetin e Linux-it&rdquo;</a>."
@@ -276,8 +276,8 @@
 "dorës që burimet e bashkësisë sonë shtohen. Por ne përballemi me 
pengesa që "
 "rrezikojnë ta bëjnë atë më të vështirë: ligjet që ndalojnë 
software-in e "
 "lirë. Me shtimin e patentave për software-in, dhe me përdorimin e ligjeve 
"
-"të tillë si <acronym title=\"Digital Millennium Copyright Act\">DMCA</"
-"acronym> për të ndaluar zhvillimin e software-it të lirë për akte të "
+"të tillë si <abbr title=\"Digital Millennium Copyright Act\">DMCA</"
+"abbr> për të ndaluar zhvillimin e software-it të lirë për akte të "
 "rëndësishme si parja e një DVD-je apo dëgjimi i një rrëkeze RealAudio, 
do ta "
 "shohim vetveten pa një rrugë të qartë për të luftuar formate të 
fshehtë dhe "
 "të patentuar të dhënash, përveçse <strong>të mos pranojmë programet jo 
të "

Index: server/po/sitemap.sq.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/server/po/sitemap.sq.po,v
retrieving revision 1.383
retrieving revision 1.384
diff -u -b -r1.383 -r1.384
--- server/po/sitemap.sq.po   8 Aug 2020 17:00:02 -0000    1.383
+++ server/po/sitemap.sq.po   29 Aug 2020 10:01:14 -0000   1.384
@@ -1,9 +1,9 @@
-# Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>, 2014,2018.
+# Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>, 2014,2018, 2020.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "POT-Creation-Date: 2020-07-31 16:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-08-05 16:14+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-08-29 12:59+0300\n"
 "Last-Translator: Besnik Bleta <besnik@programeshqip.org>\n"
 "Language-Team: besnik@programeshqip.org\n"
 "Language: sq\n"
@@ -11,7 +11,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
+"X-Generator: Poedit 2.4.1\n"
 "Outdated-Since: 2012-04-01 20:25-0300\n"
 
 # type: Content of: <title>
@@ -7040,324 +7040,3 @@
 #. type: Content of: <div><p>
 msgid "Updated:"
 msgstr "U përditësua më:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/server/standards/translations/priorities.html\">priorities."
-#~ "html</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/server/standards/translations/priorities.html\">priorities."
-#~ "html</a>"
-
-#~ msgid "Web Translation Priorities"
-#~ msgstr "Përparësi Në Përkthimet Web"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<a class=\"topmost-title\" href=\"/priority-projects/priority-projects."
-#~ "html\">priority-projects</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a class=\"topmost-title\" href=\"/priority-projects/priority-projects."
-#~ "html\">priority-projects</a>"
-
-#~ msgid "<a href=\"/education/edu-contents.html\">edu-contents.html</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/education/edu-contents.html\">edu-contents.html</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li><ul><li><ul><li>
-#~ msgid "Free Software and Education - Table of Contents"
-#~ msgstr "Software-i i Lirë dhe Arsimi - Tryezë e Lëndës"
-
-#~ msgid "Copyright &copy; 2019, 2020 Free Software Foundation, Inc."
-#~ msgstr "Të drejta kopjimi &copy; 2019, 2020 Free Software Foundation, Inc."
-
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/proprietary/proprietary-menu.html\">proprietary-menu.html</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/proprietary/proprietary-menu.html\">proprietary-menu.html</a>"
-
-#~ msgid "<a href=\"/education/education-menu.html\">education-menu.html</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/education/education-menu.html\">education-menu.html</a>"
-
-#~ msgid "<a href=\"/prep/gnumaint/\">prep/gnumaint</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/prep/gnumaint/\">prep/gnumaint</a>"
-
-#~ msgid "<a href=\"/prep/gnumaint/tpost-need.html\">tpost-need.html</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/prep/gnumaint/tpost-need.html\">tpost-need.html</a>"
-
-#~ msgid "GNU is Liberty"
-#~ msgstr "GNU do të thotë Liri"
-
-#~ msgid "John Bokma's GNU Logos"
-#~ msgstr "Logot GNU nga John Bokma"
-
-#~ msgid "GNU Art by Vladimir Tsarkov"
-#~ msgstr "Art GNU nga Vladimir Tsarkov-i"
-
-#~ msgid "Fromagnulinux by Denis Trimaille"
-#~ msgstr "Fromagnulinux nga Denis Trimaille"
-
-#~ msgid "Gleeson's GNU Art"
-#~ msgstr "Art GNU nga Gleeson"
-
-#~ msgid "GNU/Linux art by Rui Damas"
-#~ msgstr "Art GNU/Linux nga Rui Damas"
-
-#~ msgid "Lisa J. Lovchik GNU Art GNU colored head"
-#~ msgstr "Krye GNU-je e ngjyrosur, nga Lisa J. Lovchik"
-
-#~ msgid "Jochen St&auml;rk Herd Banners"
-#~ msgstr "Banderola Kopeje nga Jochen St&auml;rk"
-
-#~ msgid "GNU banner: run free run GNU"
-#~ msgstr "Banderolë GNU: xhironi i lirë, xhironi GNU"
-
-#~ msgid "GNU Designs by Skwid"
-#~ msgstr "Skica GNU nga Skwid"
-
-#~ msgid "A slick GNU logo by Brian Bush"
-#~ msgstr "Një logo e lëmuar GNU, nga Brian Bush"
-
-#~ msgid "The Spirit of Freedom by Den&#237;s Fern&#225;ndez Cabrera"
-#~ msgstr "Fryma e Lirisë, nga Den&#237;s Fern&#225;ndez Cabrera"
-
-#~ msgid "Listening Gnu by the Nevrax Design Team"
-#~ msgstr "Gnu Që Dëgjon, nga Nevrax Design Team"
-
-#~ msgid "Nandakumar's GNU Poster"
-#~ msgstr "Afishe GNU nga Nandakumar"
-
-#~ msgid "Navaneeth's GNU Poster"
-#~ msgstr "Afishe GNU nga Navaneeth"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid "Luk's GNU head"
-#~ msgstr "Krye GNU-je nga Luk-u"
-
-#~ msgid "GNU designs by Arantxa Serantes"
-#~ msgstr "Skica GNU nga Arantxa Serantes"
-
-#~ msgid "GNU Logo by Paul Barr"
-#~ msgstr "Stemë GNU nga Paul Barr"
-
-#~ msgid "3D GNU Head by Dale Mellor"
-#~ msgstr "Krye GNU-je në 3D nga Dale Mellor"
-
-#~ msgid "Adrienne Thompson's GNU art"
-#~ msgstr "Art GNU nga Adrienne Thompson"
-
-#~ msgid "Georg Bahlon's 3D GNU head"
-#~ msgstr "Krye GNU-je në 3D, nga Georg Bahlon"
-
-#~ msgid "Behroze Nejaati's GNU art"
-#~ msgstr "Art GNU nga Behroze Nejaati"
-
-#~ msgid "<a href=\"/fun/jokes/clinton.tree.html\">clinton.tree.html</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/fun/jokes/clinton.tree.html\">clinton.tree.html</a>"
-
-#~ msgid "If Clinton was a tree!"
-#~ msgstr "Sikur Klintoni të qe pemë!"
-
-#~ msgid "<a href=\"/fun/jokes/declarations.html\">declarations.html</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/fun/jokes/declarations.html\">declarations.html</a>"
-
-#~ msgid "Funny C/C++ declarations!"
-#~ msgstr "Deklarime C/C++ zbavitëse!"
-
-#~ msgid "<a href=\"/fun/jokes/gingrinch.html\">gingrinch.html</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/fun/jokes/gingrinch.html\">gingrinch.html</a>"
-
-#~ msgid "<a href=\"/fun/jokes/lawyers.html\">lawyers.html</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/fun/jokes/lawyers.html\">lawyers.html</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid "Lawyers"
-#~ msgstr "Avokatët"
-
-#~ msgid "<a href=\"/fun/jokes/linus-islam.html\">linus-islam.html</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/fun/jokes/linus-islam.html\">linus-islam.html</a>"
-
-#~ msgid "Linus Converts to Islam"
-#~ msgstr "Linusi konvertohet në Islam"
-
-#~ msgid "<a href=\"/fun/jokes/quayle.html\">quayle.html</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/fun/jokes/quayle.html\">quayle.html</a>"
-
-#~ msgid "Dan Quayle"
-#~ msgstr "Dan Quayle"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/fun/jokes/top-10-election-2000-bumper-stickers.html\">top-10-"
-#~ "election-2000-bumper-stickers.html</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/fun/jokes/top-10-election-2000-bumper-stickers.html\">top-10-"
-#~ "election-2000-bumper-stickers.html</a>"
-
-#~ msgid "<a href=\"/fun/spam/darkprofits.html\">darkprofits.html</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/fun/spam/darkprofits.html\">darkprofits.html</a>"
-
-#~ msgid "darkprofits.net"
-#~ msgstr "darkprofits.net"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">fsf-html-style-sheet.html</"
-#~ "a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/server/fsf-html-style-sheet.html\">fsf-html-style-sheet.html</"
-#~ "a>"
-
-#~ msgid "The GNU/FSF Web Site Guidelines"
-#~ msgstr "Udhëzime Për Sajtet GNU/FSF"
-
-#~ msgid "Flying GNU by Ernesto Bazzano (bazza)"
-#~ msgstr "GNU Fluturues, nga Ernesto Bazzano (bazza)"
-
-#~ msgid "<a href=\"/proprietary/malware-phones.html\">malware-phones.html</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/proprietary/malware-phones.html\">malware-phones.html</a>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/graphics/skwid-gnu-flat-design.html\">skwid-gnu-flat-design."
-#~ "html</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/graphics/skwid-gnu-flat-design.html\">skwid-gnu-flat-design."
-#~ "html</a>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/graphics/skwid-gnu-prehistoric-wallpaper.html\">skwid-gnu-"
-#~ "prehistoric-wallpaper.html</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/graphics/skwid-gnu-prehistoric-wallpaper.html\">skwid-gnu-"
-#~ "prehistoric-wallpaper.html</a>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/proprietary/malware-kindle-swindle.html\">malware-kindle-"
-#~ "swindle.html</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/proprietary/malware-kindle-swindle.html\">malware-kindle-"
-#~ "swindle.html</a>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Speech by Georg C. F. Greve in Paderborn (Germany), 5. 12. 98 at the "
-#~ "CLOWN."
-#~ msgstr ""
-#~ "Fjala e Georg C. F. Greve në Paderborn (Gjermani), 5. 12. 98, në CLOWN."
-
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/proprietary/proprietary-harassment.html\">proprietary-"
-#~ "harassment.html</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/proprietary/proprietary-harassment.html\">proprietary-"
-#~ "harassment.html</a>"
-
-#~ msgid "<a href=\"/graphics/presentation/\">graphics/presentation</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/graphics/presentation/\">graphics/presentation</a>"
-
-#~ msgid "<a href=\"/graphics/mlug-cms-icon.html\">mlug-cms-icon.html</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/graphics/mlug-cms-icon.html\">mlug-cms-icon.html</a>"
-
-#~ msgid "<a href=\"/philosophy/bsd.html\">bsd.html</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/philosophy/bsd.html\">bsd.html</a>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<a class=\"topmost-title\" href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a class=\"topmost-title\" href=\"/copyleft/copyleft.html\">copyleft</a>"
-
-#~ msgid "Speeches and Interviews (in reverse chronological order)"
-#~ msgstr "Fjalime dhe Intervista (në rend kohor të përmbysur)"
-
-#~ msgid "<a href=\"/fun/jokes/foreign-signs.html\">foreign-signs.html</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/fun/jokes/foreign-signs.html\">foreign-signs.html</a>"
-
-#~ msgid "Foreign Signs"
-#~ msgstr "Shenja të Huaja"
-
-#~ msgid "<a href=\"/fun/jokes/gnu.jive.html\">gnu.jive.html</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/fun/jokes/gnu.jive.html\">gnu.jive.html</a>"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid "GNU Jive"
-#~ msgstr "GNU Jive"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/google890ed55e86cb314c.html\">google890ed55e86cb314c.html</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/google890ed55e86cb314c.html\">google890ed55e86cb314c.html</a>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/philosophy/proprietary/proprietary.html\">philosophy/"
-#~ "proprietary</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/philosophy/proprietary/proprietary.html\">philosophy/"
-#~ "proprietary</a>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/philosophy/hardware-software-boundary.html\">hardware-software-"
-#~ "boundary.html</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/philosophy/hardware-software-boundary.html\">hardware-software-"
-#~ "boundary.html</a>"
-
-#~ msgid "<a href=\"/server/banners/\">server/banners</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/server/banners/\">server/banners</a>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/server/banners/2014-09-hacienda.html\">2014-09-hacienda.html</"
-#~ "a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/server/banners/2014-09-hacienda.html\">2014-09-hacienda.html</"
-#~ "a>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/server/banners/2014-09-thinkpenguin.html\">2014-09-"
-#~ "thinkpenguin.html</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/server/banners/2014-09-thinkpenguin.html\">2014-09-"
-#~ "thinkpenguin.html</a>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/server/banners/YYYY-MM-sample-banner.html\">YYYY-MM-sample-"
-#~ "banner.html</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/server/banners/YYYY-MM-sample-banner.html\">YYYY-MM-sample-"
-#~ "banner.html</a>"
-
-#~ msgid "<a href=\"/licenses/fsf-licensing.html\">fsf-licensing.html</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/licenses/fsf-licensing.html\">fsf-licensing.html</a>"
-
-#~ msgid "<a href=\"/provide.html\">provide.html</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/provide.html\">provide.html</a>"
-
-#~ msgid "What We Provide"
-#~ msgstr "Çfarë Ofrojmë"
-
-#~ msgid "Guidelines for Free System Distributions"
-#~ msgstr "Udhëzime për Shpërndarje Sistemesh të Lirë"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<a class=\"topmost-title\" href=\"/pronunciation/pronunciation.html"
-#~ "\">pronunciation</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a class=\"topmost-title\" href=\"/pronunciation/pronunciation.html"
-#~ "\">shqiptimi</a>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"/server/fs-gang-definitions.html\">fs-gang-definitions.html</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/server/fs-gang-definitions.html\">fs-gang-definitions.html</a>"
-
-#~ msgid "<a href=\"/fun/jokes/more-shit.html\">more-shit.html</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/fun/jokes/more-shit.html\">more-shit.html</a>"
-
-#~ msgid "<a href=\"/fun/jokes/religions.html\">religions.html</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/fun/jokes/religions.html\">religions.html</a>"
-
-#~ msgid "<a href=\"/fun/jokes/shit-happens.html\">shit-happens.html</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/fun/jokes/shit-happens.html\">shit-happens.html</a>"
-
-#~ msgid "THE BALLAD OF DENNIS KARJALA"
-#~ msgstr "BALADA E DENISS KARJALA-së"
-
-#~ msgid "<a href=\"/thankpoland.html\">thankpoland.html</a>"
-#~ msgstr "<a href=\"/thankpoland.html\">thankpoland.html</a>"
-
-#~ msgid "Thank you, Poland!"
-#~ msgstr "Faleminderit, Poloni!"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]