www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-tr-comm] Merhaba


From: Ali Servet Dönmez
Subject: Re: [www-tr-comm] Merhaba
Date: Mon, 10 Mar 2008 14:39:10 +0100

Sn. Serkan,

şu anda gonullucevirmenler.org ile birlikte gnu.org sitesinin belirli
sayfalarını [0] çevirmekteyiz.

Katkıda bulunmanızdan çok memnun oluruz.

Saygılarımla,
Ali Servet Dönmez

[0]: http://www.pittle.org/weblog/projects/g-nut#ceviri

On Mon, 2008-03-10 at 13:18 +0200, Serkan wrote:
> Öncelikle merhaba. Projedeki hareketlilik ne alemde öğrenmem mümkün
> müdür acaba? Yeni gönüllüler arıyor musunuz, ne kadar ihtiyaç var?
> 
> 
> _______________________________________________
> www-tr-comm mailing list
> address@hidden
> http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-tr-comm
-- 
Ali Servet Dönmez <address@hidden>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]