www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-tr-comm] gnu-linux-faq.tr'de böcek var


From: Ali Servet Dönmez
Subject: Re: [www-tr-comm] gnu-linux-faq.tr'de böcek var
Date: Mon, 08 Sep 2008 14:52:08 +0200

Sn. Güven,

haklısınız. Gerektiği gibi düzelttim, en kısa sürede değişikliğin
yayımlanacağını umuyorum.

Teşekkürler,
Ali

On Mon, 2008-09-08 at 00:14 +0300, Sönmez Kartal wrote:
> http://www.gnu.org/gnu/gnu-linux-faq.tr.html#justgnu sayfasında soruya
> verilen yanıtlar arasınaki ilk madde:
> 
> "Sitem tamamen GNU değildir; farklı bir çekirdeği vardır
> (Linux). GNU/Linux ile GNU'yu birbirinden ayırmak yararlıdır."
> 
> İlk kelime "Sistem" olmalı, değil mi?
> 
> 
> _______________________________________________
> www-tr-comm mailing list
> address@hidden
> http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-tr-comm
-- 
Ali Servet Dönmez <address@hidden>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]