www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-tr-comm] why-free çevireni


From: Ali Servet Dönmez
Subject: Re: [www-tr-comm] why-free çevireni
Date: Fri, 12 Sep 2008 09:56:15 +0200

On Fri, 2008-09-12 at 00:25 +0300, Sönmez Kartal wrote:
> Ne demek istediğinizi anlayamadım.
>    
> GNU sitesinde yayınlanan çeviride Türkçe harfler kullanılmamış fakat,
> aynı metin belgeler.org sitesindeki sayfada Türkçe harfler içeriyordu.

http://www.gnu.org/philosophy/why-free.tr.html diye bir sayfa yok.
Nerede Türkçe karakterler bulunmadığını açıklayabilir misiniz?

> İki sayfayı tamamen karşılaştıracağım.

Tamam, teşekkür ederim.

-- 
Ali Servet Dönmez <address@hidden>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]