www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-tr-comm] free-sw.tr.po dosyası


From: Ali Servet Dönmez
Subject: Re: [www-tr-comm] free-sw.tr.po dosyası
Date: Fri, 12 Sep 2008 13:45:06 +0200

On Fri, 2008-09-12 at 14:09 +0300, Sönmez Kartal wrote:
> Çevirmenin notlarındaki " karakterlerini <q> ve </q> ile değiştirmek
> gerekmiyor mu?

Haklısın. Bunu benim yerime yapabilir misin?

-- 
Ali Servet Dönmez <address@hidden>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]