www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-tr-comm] categories sayfası


From: Ali Servet Dönmez
Subject: Re: [www-tr-comm] categories sayfası
Date: Mon, 29 Sep 2008 23:44:46 +0200

Sn. Kartal,

çok geç yanıt verdiğim için özür dilerim.

On Sun, 2008-09-28 at 02:46 +0300, Sönmez Kartal wrote:
> categories sayfasının da çevirisini yapmak istiyorum.

CVS'den çekebilirsiniz.

> why-copyleft.tr.po ile categories arasında hangisi daha verimli olacak
> ise onunla başlayayım.

Bunun kararını size bırakıyorum.

Saygılarımla,
Ali Servet Dönmez

-- 
Ali Servet Dönmez <address@hidden>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]