grep-commit
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Changes to grep/po/pl.po,v


From: Tony Abou-Assaleh
Subject: Changes to grep/po/pl.po,v
Date: Sun, 01 Feb 2009 03:11:10 +0000

CVSROOT:    /sources/grep
Module name:  grep
Changes by:   Tony Abou-Assaleh <taa> 09/02/01 03:11:07

Index: po/pl.po
===================================================================
RCS file: /sources/grep/grep/po/pl.po,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -b -r1.25 -r1.26
--- po/pl.po  3 Nov 2007 04:02:55 -0000    1.25
+++ po/pl.po  1 Feb 2009 03:11:06 -0000    1.26
@@ -1,74 +1,79 @@
 # Polish translation of the GNU grep messages
-# Copyright (C) 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2007 
Free Software Foundation, Inc.
-# Rafa³ Maszkowski <address@hidden>, 1996-2002, 2005, 2007.
+# Copyright (C) 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2007, 
2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the grep package.
+# Rafał Maszkowski <address@hidden>, 1996-2002, 2005, 2007-2009.
+#
+# my „smart" mutt needs this line
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: GNU grep 2.5.3\n"
+"Project-Id-Version: GNU grep 2.5.4\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-08-03 22:01+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-08-28 18:00+0200\n"
-"Last-Translator: Rafa³ Maszkowski <address@hidden>\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-01-26 02:13-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-01-30 12:30+0100\n"
+"Last-Translator: Rafał Maszkowski <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
 
-#: src/dfa.c:183 src/dfa.c:194 src/dfa.c:205 src/search.c:704
+#: src/dfa.c:184 src/dfa.c:195 src/dfa.c:206 src/search.c:704 lib/regex.c:1344
 msgid "Memory exhausted"
-msgstr "Pamiêæ wyczerpana"
+msgstr "Pamięć wyczerpana"
 
-#: src/dfa.c:536 src/dfa.c:539 src/dfa.c:557 src/dfa.c:568 src/dfa.c:592
-#: src/dfa.c:651 src/dfa.c:656 src/dfa.c:669 src/dfa.c:670 src/dfa.c:1048
-#: src/dfa.c:1051 src/dfa.c:1075 src/dfa.c:1079 src/dfa.c:1080 src/dfa.c:1083
-#: src/dfa.c:1095 src/dfa.c:1096
+#: src/dfa.c:537 src/dfa.c:540 src/dfa.c:558 src/dfa.c:569 src/dfa.c:593
+#: src/dfa.c:652 src/dfa.c:657 src/dfa.c:670 src/dfa.c:671 src/dfa.c:1049
+#: src/dfa.c:1052 src/dfa.c:1076 src/dfa.c:1080 src/dfa.c:1081 src/dfa.c:1084
+#: src/dfa.c:1096 src/dfa.c:1097
 msgid "Unbalanced ["
 msgstr "[ nie do pary"
 
-#: src/dfa.c:788
+#: src/dfa.c:789
 msgid "Unfinished \\ escape"
-msgstr "Niedokoñczona sekwencja \\"
+msgstr "Niedokończona sekwencja \\"
 
 #. Cases:
 #. {M} - exact count
 #. {M,} - minimum count, maximum is infinity
 #. {M,N} - M through N
-#: src/dfa.c:921 src/dfa.c:927 src/dfa.c:937 src/dfa.c:945 src/dfa.c:960
+#: src/dfa.c:922 src/dfa.c:928 src/dfa.c:938 src/dfa.c:946 src/dfa.c:961
 msgid "unfinished repeat count"
-msgstr "niedokoñczona liczba powtórzeñ"
+msgstr "niedokończona specyfikacja liczby powtórzeń"
 
-#: src/dfa.c:934 src/dfa.c:951 src/dfa.c:959 src/dfa.c:963
+#: src/dfa.c:935 src/dfa.c:952 src/dfa.c:960 src/dfa.c:964
 msgid "malformed repeat count"
-msgstr "¼le sformatowana liczba powtórzeñ"
+msgstr "źle sformatowana specyfikacja liczby powtórzeń"
 
-#: src/dfa.c:1305
+#: src/dfa.c:1306
 msgid "Unbalanced ("
 msgstr "( nie do pary"
 
-#: src/dfa.c:1430
+#: src/dfa.c:1431
 msgid "No syntax specified"
-msgstr "Brak specyfikacji sk³adni"
+msgstr "Brak specyfikacji składni"
 
-#: src/dfa.c:1438
+#: src/dfa.c:1439
 msgid "Unbalanced )"
 msgstr ") nie do pary"
 
-#: src/dfa.c:3008 src/kwset.c:177 src/kwset.c:185 src/kwset.c:408
-#: src/search.c:68 src/search.c:225 lib/obstack.c:471
+#. If XALLOC_FAIL_FUNC is NULL, or does return, display this message
+#. before exiting when memory is exhausted. Goes through gettext.
+#: src/dfa.c:3007 src/kwset.c:178 src/kwset.c:186 src/kwset.c:409
+#: src/search.c:68 src/search.c:225 lib/obstack.c:471 lib/xmalloc.c:66
 msgid "memory exhausted"
-msgstr "pamiêæ wyczerpana"
+msgstr "pamięć wyczerpana"
 
 #: src/grep.c:404
 msgid "invalid context length argument"
-msgstr "b³êdny argument d³ugo¶ci kontekstowej"
+msgstr "błędny argument długości kontekstowej"
 
 #: src/grep.c:665
 msgid "input is too large to count"
-msgstr "danych wej¶ciowych jest zbyt du¿o do policzenia"
+msgstr "danych wejściowych jest zbyt dużo do policzenia"
 
 #: src/grep.c:927
 msgid "writing output"
-msgstr "zapisujê wyniki"
+msgstr "zapisuję wyniki"
 
 #: src/grep.c:1209
 #, c-format
@@ -77,7 +82,7 @@
 
 #: src/grep.c:1223
 msgid "(standard input)"
-msgstr "(standardowe wej¶cie)"
+msgstr "(standardowe wejście)"
 
 #: src/grep.c:1355
 #, c-format
@@ -86,37 +91,37 @@
 
 #: src/grep.c:1356
 msgid "recursive directory loop"
-msgstr "nieskoñczona pêtla przegl±dania katalogów"
+msgstr "nieskończona pętla przeglądania katalogów"
 
 #: src/grep.c:1404 src/grep.c:1411
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [OPTION]... PATTERN [FILE]...\n"
-msgstr "U¿ycie: %s [OPCJA]... WZORZEC [PLIK] ...\n"
+msgstr "Składnia: %s [OPCJA]... WZORZEC [PLIK] ...\n"
 
 #: src/grep.c:1406
 #, c-format
 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
-msgstr "Napisz `%s --help' ¿eby dowiedzieæ siê wiêcej.\n"
+msgstr "Napisz `%s --help' żeby dowiedzieć się więcej.\n"
 
 #: src/grep.c:1412
 #, c-format
 msgid "Search for PATTERN in each FILE or standard input.\n"
-msgstr "Szukanie WZORCA w ka¿dym PLIKU lub na standardowym wej¶ciu\n"
+msgstr "Szukanie WZORCA w każdym PLIKU lub na standardowym wejściu\n"
 
 #: src/grep.c:1415
 #, c-format
 msgid "PATTERN is an extended regular expression (ERE).\n"
-msgstr "WZORZEC jest rozszerzonym wyra¿eniem regularnym (ERE).\n"
+msgstr "WZORZEC jest rozszerzonym wyrażeniem regularnym (ERE).\n"
 
 #: src/grep.c:1418
 #, c-format
 msgid "PATTERN is a set of newline-separated fixed strings.\n"
-msgstr "WZORZEC jest zbiorem ³añcuchów znaków w kolejnych liniach.\n"
+msgstr "WZORZEC jest zbiorem łańcuchów znaków w kolejnych liniach.\n"
 
 #: src/grep.c:1421
 #, c-format
 msgid "PATTERN is, by default, a basic regular expression (BRE).\n"
-msgstr "WZORZEC domy¶lnie jest podstawowym wyra¿eniem regularnym (BRE).\n"
+msgstr "WZORZEC domyślnie jest podstawowym wyrażeniem regularnym (BRE).\n"
 
 #: src/grep.c:1424
 #, c-format
@@ -125,9 +130,9 @@
 "\n"
 "Regexp selection and interpretation:\n"
 msgstr ""
-"Przyk³ad: %s -i 'hello world' menu.h main.c\n"
+"Przykład: %s -i 'hello world' menu.h main.c\n"
 "\n"
-"Wybór i interpretacja wyra¿eñ regularnych:\n"
+"Wybór i interpretacja wyrażeń regularnych:\n"
 
 #: src/grep.c:1429
 #, c-format
@@ -140,7 +145,7 @@
 " -E, --extended-regexp   WZORZEC jest rozszerzonym wyr. regularnym (ERE)\n"
 " -F, --fixed-strings    WZORZEC napisy oddzielone przez zn. nowej linii\n"
 " -G, --basic-regexp    WZORZEC jest podstawowym wyr. regularnym (BRE)\n"
-" -P, --perl-regexp     WZORZEC jest wyra¿eniem regularnym perla\n"
+" -P, --perl-regexp     WZORZEC jest wyrażeniem regularnym perla\n"
 
 #: src/grep.c:1436
 #, c-format
@@ -152,12 +157,12 @@
 " -x, --line-regexp     force PATTERN to match only whole lines\n"
 " -z, --null-data      a data line ends in 0 byte, not newline\n"
 msgstr ""
-" -e, --regexp=WZORZEC   u¿ycie WZORCA jako wyra¿enia regularnego\n"
-" -f, --file=PLIK      u¿ycie wzorców z PLIKU\n"
-" -i, --ignore-case     zignorowanie ro¿nic miêdzy ma³ymi i wlk. lit.\n"
-" -w, --word-regexp     dopasowanie WZORCA tylko do pe³nych s³ów\n"
-" -x, --line-regexp     dopasowanie WZORCA tylko do ca³ych linii\n"
-" -z, --null-data      linie s± zakoñczone bajtem 0, nie znakiem\n"
+" -e, --regexp=WZORZEC   użycie WZORCA jako wyrażenia regularnego\n"
+" -f, --file=PLIK      użycie wzorców z PLIKU\n"
+" -i, --ignore-case     zignorowanie rożnic między małymi i wlk. 
lit.\n"
+" -w, --word-regexp     dopasowanie WZORCA tylko do pełnych słów\n"
+" -x, --line-regexp     dopasowanie WZORCA tylko do całych linii\n"
+" -z, --null-data      linie są zakończone bajtem 0, nie znakiem\n"
 "              nowej linii\n"
 
 #: src/grep.c:1443
@@ -172,12 +177,12 @@
 "   --mmap        use memory-mapped input if possible\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Ró¿ne:\n"
-" -s, --no-messages     bez komunikatów o b³êdach\n"
-" -v, --revert-match    wybierz linie nie pasuj±ce\n"
-" -V, --version       wypisz informacjê o wersji i zakoñcz\n"
-"   --help        wy¶wietl tê informacjê i zakoñcz\n"
-"   --mmap        je¿eli mo¿liwe mapuj pliki w pamiêci\n"
+"Różne:\n"
+" -s, --no-messages     bez komunikatów o błędach\n"
+" -v, --revert-match    wybierz linie nie pasujące\n"
+" -V, --version       wypisz informację o wersji i zakończ\n"
+"   --help        wyświetl tę informację i zakończ\n"
+"   --mmap        jeżeli możliwe mapuj pliki w pamięci\n"
 
 #: src/grep.c:1451
 #, c-format
@@ -213,35 +218,35 @@
 " -Z, --null        print 0 byte after FILE name\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Sterowanie danymi wyj¶ciowymi:\n"
+"Sterowanie danymi wyjściowymi:\n"
 " -m, --max-count=ILE    zatrzymanie po ILU dopasowaniach\n"
-" -b, --byte-offset     wypisanie pozycji bajtów w wyniku\n"
-" -n, --line-number     wypisanie numerów linii w wyniku\n"
-"   --line-buffered    opró¿nienie bufora po ka¿dej linii\n"
-" -H, --with-filename    wypisanie nazwy pliku dla ka¿dej linii\n"
-" -h, --no-filename     bez nazwy pliku w liniach wyj¶ciowych\n"
-"   --label=ETYKIETA   w wyniku ETYKIETA zastêpuje nazwe pliku\n"
-" -o, --only-matching    pokazanie tylko kawa³ka, który pasuje do WZORCA\n"
-" -q, --quiet, --silent   wy³±czenie wypisywanie wyniku\n"
-"   --binary-files=TYP  za³o¿enie, ¿e pliki binarne s± typu TYP\n"
+" -b, --byte-offset     wypisanie pozycji bajtów w wyniku\n"
+" -n, --line-number     wypisanie numerów linii w wyniku\n"
+"   --line-buffered    opróżnienie bufora po każdej linii\n"
+" -H, --with-filename    wypisanie nazwy pliku dla każdej linii\n"
+" -h, --no-filename     bez nazwy pliku w liniach wyjściowych\n"
+"   --label=ETYKIETA   w wyniku ETYKIETA zastępuje nazwe pliku\n"
+" -o, --only-matching    pokazanie tylko kawałka, który pasuje do 
WZORCA\n"
+" -q, --quiet, --silent   wyłączenie wypisywanie wyniku\n"
+"   --binary-files=TYP  założenie, że pliki binarne są typu TYP\n"
 "              TYP to 'binary', 'text' lub 'without-match'.\n"
-" -a, --text        równowa¿ne --binary-files=text\n"
-" -I            równowa¿ne --binary-files=without-match\n"
-" -d, --directories=DZIA£ANIE jak siê obchodziæ z katalogami,\n"
-"              DZIA£ANIE to `read' (czytanie), `recurse'\n"
-"              (przegl±danie rekurencujne) albo 'skip'\n"
-"              (pominiêcie).\n"
-" -D, --devices=DZIA£ANIE  jak odwo³ywaæ siê do urz±dzeñ, FIFO i gniazd,\n"
-"              DZIA£ANIE to 'read' (czytaj) albo 'skip' 
(pomiñ)\n"
-" -R, -r, --recursive    równowa¿ne --directories=recurse .\n"
-"   --include=WZORZEC   przeszukiwane bêd± pliki pasuj±ce do WZORCA\n"
-"   --exclude=WZORZEC   pliki pasuj±ce do WZORCA bêd± pominiête\n"
-"   --exclude-from=PLIK  pominiêcie plików pasuj±cych do WZORCÓW w PLIKU\n"
-" -L, --files-without-match wypisanie tylko nazw PLIKÓW bez trafieñ\n"
-" -l, --files-with-matches wypisanie tylko nazw PLIKÓW z trafieniami\n"
-" -c, --count        wypisanie tylko ilo¶ci pasuj±cych linii w 
PLIKACH\n"
-" -T, --initial-tab     wyrównanie linii\n"
-" -Z, --null        wypisanie bajtu 0 po ka¿dej nazwie PLIKU\n"
+" -a, --text        równoważne --binary-files=text\n"
+" -I            równoważne --binary-files=without-match\n"
+" -d, --directories=DZIAŁANIE jak się obchodzić z katalogami,\n"
+"              DZIAŁANIE to `read' (czytanie), `recurse'\n"
+"              (przeglądanie rekurencujne) albo 'skip'\n"
+"              (pominięcie).\n"
+" -D, --devices=DZIAŁANIE  jak odwoływać się do urządzeń, FIFO i 
gniazd,\n"
+"              DZIAŁANIE to 'read' (czytaj) albo 'skip' 
(pomiń)\n"
+" -R, -r, --recursive    równoważne --directories=recurse .\n"
+"   --include=WZORZEC   przeszukiwane będą pliki pasujące do WZORCA\n"
+"   --exclude=WZORZEC   pliki pasujące do WZORCA będą pominięte\n"
+"   --exclude-from=PLIK  pominięcie plików pasujących do WZORCÓW w 
PLIKU\n"
+" -L, --files-without-match wypisanie tylko nazw PLIKÓW bez trafień\n"
+" -l, --files-with-matches wypisanie tylko nazw PLIKÓW z trafieniami\n"
+" -c, --count        wypisanie tylko ilości pasujących linii w 
PLIKACH\n"
+" -T, --initial-tab     wyrównanie linii\n"
+" -Z, --null        wypisanie bajtu 0 po każdej nazwie PLIKU\n"
 
 #: src/grep.c:1481
 #, c-format
@@ -266,22 +271,22 @@
 " -C, --context=ILE     wypisanie ILU linii kontekstu\n"
 " -ILE           to samo co --context=ILE\n"
 "   --color[=KIEDY],\n"
-"   --colour[=KIEDY]   oznaczanie pasuj±cych znaków,\n"
+"   --colour[=KIEDY]   oznaczanie pasujących znaków,\n"
 "              KIEDY to `always' (zawsze), `never' (nigdy)\n"
 "              albo `auto' (automatycznie).\n"
-" -U, --binary       bez usuwania znaków nowej linii na koñcu\n"
-" -u, --unix-byte-offsets  podawanie pozycji tak jakby nie by³o CRów 
(MSDOS)\n"
+" -U, --binary       bez usuwania znaków nowej linii na końcu\n"
+" -u, --unix-byte-offsets  podawanie pozycji tak jakby nie było CRów 
(MSDOS)\n"
 "\n"
 
 #: src/grep.c:1495
 #, c-format
 msgid "Invocation as `egrep' is deprecated; use `grep -E' instead.\n"
-msgstr "Wywo³anie jako `egrep' jest przestarza³e, u¿ywa³ `grep -E'.\n"
+msgstr "Wywołanie jako `egrep' jest przestarzałe, używał `grep -E'.\n"
 
 #: src/grep.c:1498
 #, c-format
 msgid "Invocation as `fgrep' is deprecated; use `grep -F' instead.\n"
-msgstr "Wywo³anie jako `fgrep' jest przestarza³e, u¿ywa³ `grep -F'.\n"
+msgstr "Wywołanie jako `fgrep' jest przestarzałe, używał `grep -F'.\n"
 
 #: src/grep.c:1501
 #, c-format
@@ -290,7 +295,7 @@
 "Direct invocation as either `egrep' or `fgrep' is deprecated.\n"
 msgstr ""
 "`egrep' oznacza `grep -E'. `fgrep' oznacza `grep -F'.\n"
-"U¿ywanie nazw `egrep' i `fgrep' jest przestarza³e.\n"
+"Używanie nazw `egrep' i `fgrep' jest przestarzałe.\n"
 
 #: src/grep.c:1505
 #, c-format
@@ -299,9 +304,9 @@
 "are given, assume -h. Exit status is 0 if any line was selected, 1 
otherwise;\n"
 "if any error occurs and -q was not given, the exit status is 2.\n"
 msgstr ""
-"Bez podanie PLIKU albo gdy PLIK to -, czytane jest standardowe wej¶cie.\n"
-"Je¿eli podano mniej ni¿ dwa PLIKI, zak³ada -h. Zakoñczenie z kodem 0\n"
-"je¿eli WZORZEC pasuje, z 1, je¿eli nie, z 2, je¿eli s± problemy.\n"
+"Bez podanie PLIKU albo gdy PLIK to -, czytane jest standardowe wejście.\n"
+"Jeżeli podano mniej niż dwa PLIKI, zakłada -h. Zakończenie z kodem 0\n"
+"jeżeli WZORZEC pasuje, z 1, jeżeli nie, z 2, jeżeli są problemy.\n"
 
 #: src/grep.c:1509
 #, c-format
@@ -310,7 +315,7 @@
 "Report bugs to <%s>.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Raporty o b³êdach nale¿y wysy³aæ do %s .\n"
+"Raporty o błędach należy wysyłać do %s .\n"
 
 # viendo los fuentes , hay varias opciones
 # que hay sin documentar. O quiza es que getopt() lo he entendido mal
@@ -319,77 +324,79 @@
 # opt = getopt(argc, argv, "0123456789A:B:CEFGVX:bce:f:hiLlnqsvwxy"
 # grep --help ->
 # usage: grep [-[[AB] ]<num>] [-[CEFGVchilnqsvwx]] [-[ef]] <expr> [<files...>]
-# La opción -X es a la que corresponde esta línea.
+# La opción -X es a la que corresponde esta línea.
 #: src/grep.c:1522
 msgid "conflicting matchers specified"
 msgstr "podane sprzeczne wzorce"
 
-#: src/grep.c:1715
+#: src/grep.c:1716
 #, c-format
 msgid "In GREP_COLORS=\"%s\", the \"%s\" capacity needs a value (\"=...\"); 
skipped."
-msgstr "W GREP_COLORS=\"%s\", w³asno¶æ \"%s\" musi mieæ warto¶æ (\"=...\"); 
pominiêta."
+msgstr "W GREP_COLORS=\"%s\", własność \"%s\" musi mieć wartość 
(\"=...\"); pominięta."
 
-#: src/grep.c:1719
+#: src/grep.c:1720
 #, c-format
 msgid "In GREP_COLORS=\"%s\", the \"%s\" capacity is boolean and cannot take a 
value (\"=%s\"); skipped."
-msgstr "W GREP_COLORS=\"%s\", w³asno¶æ \"%s\" jest binarna i nie mo¿e mieæ 
podanej warto¶ci (\"=%s\"); pominiêta."
+msgstr "W GREP_COLORS=\"%s\", własność \"%s\" jest binarna i nie może 
mieć podanej wartości (\"=%s\"); pominięta."
 
-#: src/grep.c:1727
+#: src/grep.c:1729
 #, c-format
 msgid "In GREP_COLORS=\"%s\", the \"%s\" capacity %s."
-msgstr "W GREP_COLORS=\"%s\", w³asno¶æ \"%s\" to %s."
+msgstr "W GREP_COLORS=\"%s\", własność \"%s\" to %s."
 
-#: src/grep.c:1750
+#: src/grep.c:1752
 #, c-format
 msgid "Stopped processing of ill-formed GREP_COLORS=\"%s\" at remaining 
substring \"%s\"."
-msgstr "Zaprzestano przetwarzanie ¼le sformatowanych GREP_COLORS=\"%s\" na 
znakach: \"%s\"."
+msgstr "Zaprzestano przetwarzanie źle sformatowanych GREP_COLORS=\"%s\" na 
znakach: \"%s\"."
 
-#: src/grep.c:1883
+#: src/grep.c:1885
 msgid "unknown devices method"
-msgstr "nieznany sposób przegl±dania urz±dzeñ"
+msgstr "nieznany sposób przeglądania urządzeń"
 
-#: src/grep.c:1956
+#: src/grep.c:1959
 msgid "unknown directories method"
-msgstr "nieznany sposób przegl±dania katalogów"
+msgstr "nieznany sposób przeglądania katalogów"
 
-#: src/grep.c:2023
+#: src/grep.c:2027
 msgid "invalid max count"
-msgstr "b³êdna maksymalna liczba powtórzeñ"
+msgstr "błędna maksymalna liczba powtórzeń"
 
-#: src/grep.c:2078
+#: src/grep.c:2082
 msgid "unknown binary-files type"
 msgstr "nieznany typ pliku binarnego"
 
-#: src/grep.c:2182
-#, c-format
-msgid "Copyright (C) 1988, 1992-2002, 2004, 2005 Free Software Foundation, 
Inc.\n"
-msgstr "Copyright (C) 1988, 1992-2002, 2004, 2005, 2007 Free Software 
Foundation, Inc.\n"
-
-#: src/grep.c:2184
+#: src/grep.c:2186
 #, c-format
 msgid ""
-"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
-"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
-msgstr ""
-"Oprogramowanie darmowe. Warunki kopiowania zamieszczone s± w kodzie 
¼ród³owym.\n"
-"Nie podlega ¿adnej gwarancji, nawet gwarancji przydatno¶ci do 
jakiegokolwiek\n"
-"zastosowania lub sprzeda¿y.\n"
+"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
+"License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later 
<http://gnu.org/licenses/gpl.html>\n"
+"This is free software: you are free to change and redistribute it.\n"
+"There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
+msgstr ""
+"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
+"Licencja GPLv3+: GNU GPL wersja 3 albo późniejsza 
<http://gnu.org/licenses/gpl.html>\n"
+"To jest wolne oprogramowanie: możesz je modyfikować i rozpowszechniać.\n"
+"Autorzy NIE DAJĄ GWARANCJI w granicach dozwolonych prawem.\n"
 
 #: src/search.c:619
 msgid "Support for the -P option is not compiled into this 
--disable-perl-regexp binary"
-msgstr "Program skompilowany bez opcji -P poprzez w³±czenie 
--disable-perl-regexp"
+msgstr "Program skompilowany bez opcji -P poprzez włączenie 
--disable-perl-regexp"
 
 #: src/search.c:632
 msgid "The -P and -z options cannot be combined"
-msgstr "Opcje -P i -z nie mog± wystêpowaæ razem"
+msgstr "Opcje -P i -z nie mogą występować razem"
 
 #: src/search.c:634
 msgid "The -P option only supports a single pattern"
-msgstr "Opcja -P mo¿e byæ u¿yta tylko do pojedynczego wzorca"
+msgstr "Opcja -P może być użyta tylko do pojedynczego wzorca"
 
-#: lib/error.c:117
+#: src/system.h:52 lib/error.c:117
 msgid "Unknown system error"
-msgstr "Nieznany b³±d systemowy"
+msgstr "Nieznany błąd systemowy"
+
+#: lib/closeout.c:108
+msgid "write error"
+msgstr "błąd zapisu"
 
 #: lib/getopt.c:675
 #, c-format
@@ -399,12 +406,12 @@
 #: lib/getopt.c:700
 #, c-format
 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: opcja `--%s' nie mo¿e mieæ argumentu\n"
+msgstr "%s: opcja `--%s' nie może mieć argumentu\n"
 
 #: lib/getopt.c:705
 #, c-format
 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: opcja `%c%s' nie mo¿e mieæ argumentu\n"
+msgstr "%s: opcja `%c%s' nie może mieć argumentu\n"
 
 #: lib/getopt.c:723 lib/getopt.c:896
 #, c-format
@@ -433,7 +440,7 @@
 #: lib/getopt.c:785
 #, c-format
 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
-msgstr "%s: b³êdna opcja -- %c\n"
+msgstr "%s: błędna opcja -- %c\n"
 
 #. 1003.2 specifies the format of this message.
 #: lib/getopt.c:815 lib/getopt.c:945
@@ -449,7 +456,7 @@
 #: lib/getopt.c:880
 #, c-format
 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr "%s: opcja `-W %s' nie mo¿e mieæ argumentu\n"
+msgstr "%s: opcja `-W %s' nie może mieć argumentu\n"
 
 #. Get translations for open and closing quotation marks.
 #.
@@ -472,3 +479,71 @@
 #: lib/quotearg.c:260
 msgid "'"
 msgstr "\""
+
+#: lib/regex.c:1308
+msgid "Success"
+msgstr "Udane"
+
+#: lib/regex.c:1311
+msgid "No match"
+msgstr "Nie pasuje"
+
+#: lib/regex.c:1314
+msgid "Invalid regular expression"
+msgstr "Błędne wyrażenie regularne"
+
+#: lib/regex.c:1317
+msgid "Invalid collation character"
+msgstr "Błędny znak dla uporządkowania"
+
+#: lib/regex.c:1320
+msgid "Invalid character class name"
+msgstr "Błędna nazwa klasy znaków"
+
+#: lib/regex.c:1323
+msgid "Trailing backslash"
+msgstr "Końcowy ukośnik odwrotny"
+
+#: lib/regex.c:1326
+msgid "Invalid back reference"
+msgstr "Błędne odwołanie"
+
+#: lib/regex.c:1329
+msgid "Unmatched [ or [^"
+msgstr "Nie pasujący [ albo [^"
+
+#: lib/regex.c:1332
+msgid "Unmatched ( or \\("
+msgstr "Nie pasujący ( albo \\("
+
+#: lib/regex.c:1335
+msgid "Unmatched \\{"
+msgstr "Nie pasujący \\{"
+
+#: lib/regex.c:1338
+msgid "Invalid content of \\{\\}"
+msgstr "Błędna zawartość \\{\\}"
+
+#: lib/regex.c:1341
+msgid "Invalid range end"
+msgstr "Błędny koniec zakresu"
+
+#: lib/regex.c:1347
+msgid "Invalid preceding regular expression"
+msgstr "Błędne poprzedzające wyrażenie regularne"
+
+#: lib/regex.c:1350
+msgid "Premature end of regular expression"
+msgstr "Przedwczesny koniec wyrażenia regularnego"
+
+#: lib/regex.c:1353
+msgid "Regular expression too big"
+msgstr "Za duże wyrażenie regularne"
+
+#: lib/regex.c:1356
+msgid "Unmatched ) or \\)"
+msgstr "Nie pasujący ) albo \\)"
+
+#: lib/regex.c:7583
+msgid "No previous regular expression"
+msgstr "Brak poprzedniego wyrażenia regularnego"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]