savannah-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Savannah-help-public] Ban tin phap luat so 3


From: Luat Gia Pham
Subject: [Savannah-help-public] Ban tin phap luat so 3
Date: Mon, 24 Jan 2005 04:45:11 +0700

Bản tin pháp luật tuần số 3 tuần từ 22/01/2005 đến 29/01/2005
Hi! friend!
Sorry all for my late legal newsletter! Last weekend, I'd a technical problem with our website hosting. We have to move to a new server. WOW, Wish you have a good week.
-Luat Gia Pham
Ngày 01/04/2005 Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 27 TC/TCT về việc nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hàng khuyến mại
Theo đó, thu nhập từ trúng thưởng (bằng tiền hay hiện vật) từ các chương trình khuyến mại của các doanh nghiệp khi bán sản phẩm hàng hoá thông qua các hình thức như: Rút thăm, bật nắt chai (hoặc lon) trúng thưởng; tổ chức quay xổ số thông qua hình thức ghi phiếu, phát tích kê...; phát hành xổ số cào được đặt trong các túi (gói) sản phẩm, mua hàng hoá được doanh nghiệp tặng thưởng hàng khuyến mại theo quy định của Nghị định số 32/1999/NĐ-CP ngày 05/5/1999 của Chính phủ về khuyến mại, quảng cáo thương mại và Hội chợ quảng cáo thương mại; thu nhập từ trúng thưởng khi tham gia các hoạt động vui chơi giải trí như chiếc nón kỳ diệu, trò chơi âm nhạc, chọn giá đúng.... đều thuộc diện chịu thuế thu nhập không thường xuyên theo quy định của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.
Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện
Ngày 01/04/2005 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 01/2005/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép, thay đổi nội dung giấy phép, đăng ký hoạt động trung tâm trọng tài, đăng ký hoạt động chi nhánh của trung tâm trọng tài và lệ phí toà án liên quan đến trọng tài.
Đối tượng phải nộp lệ phí theo quy định của Thông tư này bao gồm:
Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị thành lập, thay đổi nội dung giấy phép thành lập, đăng ký hoạt động trung tâm trọng tài, đăng ký hoạt động chi nhánh trung tâm trọng tài phải nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập, đăng ký hoạt động. Tổ chức, cá nhân yêu cầu Toà án chỉ định trọng tài viên, thay đổi trọng tài viên, xem xét lại quyết định của hội đồng trọng tài về thỏa thuận trọng tài, về thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp của hội đồng trọng tài…
Lệ phí đối với việc Cấp giấy phép thành lập trung tâm trọng tài là 500.000; Thay đổi nội dung giấy phép thành lập là 100.000 Đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài là 200.000; Đăng ký hoạt động chi nhánh là 100.000.
Lệ phí liên quan đến trọng tài: lệ phí yêu cầu Tòa án chỉ định trọng tài viên là 100.000 đồng, Yêu cầu Tòa án hủy quyết định trọng tài là 500.000 đồng, Kháng cáo quyết định của Tòa án là 300.000 đồng…
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Ngày 01/05/2005 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 206/2004/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước
Theo đó, đối tượng áp dụng của thông tư này là những người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động; Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng (không kể Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng làm việc theo hợp đồng;Thành viên Ban kiểm soát (không kể Trưởng ban kiểm soát).
- Tiền lương của cán bộ chuyên trách đoàn thể do tổ chức đoàn thể trả lương như sau:
Đối với cán bộ chuyên trách đoàn thể do tổ chức đoàn thể trả lương thì phần chệnh lệch giữa tiền lương tính theo mức lương tối thiểu của công ty lựa chọn và tiền lương do tổ chức đoàn thể trả được cộng vào để xác định đơn giá tiền lương của công ty. - Tiền lương tính thêm khi làm việc vào ban đêm : Tiền lương tính thêm khi làm việc vào ban đêm, được xác định bằng 30% tiền lương khi làm việc vào ban ngày của số lao động làm việc vào ban đêm đã xác định trong kế hoạch.
- Quy chế trả lương được quy định như sau:
Công ty có trách nhiệm xây dựng quy chế trả lương theo quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, khuyến khích người có tài năng, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, năng suất lao động cao, đóng góp nhiều cho công ty.Khi xây dựng quy chế trả lương phải có sự tham gia của Ban Chấp hành công đoàn công ty, đồng thời phổ biến đến từng người lao động và đăng ký với đại diện chủ sở hữu trước khi thực hiện.Công ty được trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề nhằm bảo đảm việc trả lương không bị gián đoạn và không được sử dụng vào mục đích khác. Mức dự phòng hàng năm do Tổng giám đốc, Giám đốc quyết định sau khi có ý kiến của Ban chấp hành công đoàn công ty, nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện…
Thông tư này có hiệu lực 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.Các quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm
Ngày 01/05/2005 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 207/2004/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty Nhà nước
Quỹ tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị (gồm tiền lương của thành viên chuyên trách và phụ cấp trách nhiệm công việc của thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị), Tổng giám đốc, Giám đốc công ty xác định theo năm, hàng tháng được tạm ứng tối đa bằng 80% quỹ tiền lương kế hoạch. Phần tiền lương còn lại (ít nhất bằng 20% quỹ tiền lương kế hoạch) được thanh toán vào cuối năm theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh.
Quỹ tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty không tính trong đơn giá tiền lương của công ty nhưng được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh…
Căn cứ vào quỹ tiền thưởng hàng năm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đại diện chủ sở hữu hoặc Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể tỷ lệ trích thưởng, tối đa không quá 60% quỹ tiền thưởng hàng năm để thưởng cuối năm cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc công ty thuộc quyền quản lý;
Phần tiền thưởng còn lại hàng năm (ít nhất bằng 40% quỹ tiền thưởng hàng năm) dùng để trích thưởng sau khi kết thúc nhiệm kỳ (gọi là quỹ tiền thưởng của cả nhiệm kỳ), căn cứ vào mức độ hoàn thành kế hoạch tổng lợi nhuận của cả nhiệm kỳ, cụ thể: - Trường hợp tổng lợi nhuận thực hiện không thấp hơn tổng lợi nhuận kế hoạch của cả nhiệm kỳ thì được hưởng toàn bộ quỹ tiền thưởng của cả nhiệm kỳ;
- Trường hợp tổng lợi nhuận thực hiện thấp hơn tổng lợi nhuận kế hoạch thì cứ giảm 1% tổng lợi nhuận thực hiện so với tổng lợi nhuận kế hoạch thì phải giảm trừ 0,5% quỹ tiền thưởng của cả nhiệm kỳ.
Trường hợp công ty có nhiều đơn giá tiền lương theo các chỉ tiêu khác nhau thì tính theo chỉ tiêu tổng doanh thu…
Chế độ trách nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty theo Điều 6 Nghị định số 207/2004/NĐ-CP quy định khi để xảy ra các trường hợp sau đây, nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị xử lý về tiền lương, tiền thưởng như sau: Nếu không đảm bảo tiền lương và các chế độ khác cho người lao động ở công ty, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm về tổ chức, quản lý lao động, tiền lương theo quy định của pháp luật lao động hoặc để xảy ra sai phạm về quản lý vốn, quản lý tài sản, về chế độ kế toán, kiểm toán và các chế độ khác do nhà nước quy định thì không được hưởng hệ số điều chỉnh tăng thêm quỹ lương kế hoạch trong năm đó; không được thưởng cuối năm và không được hưởng phần tiền thưởng của năm đó trong quỹ tiền thưởng của cả nhiệm kỳ…
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Ngày 01/05/2005 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 09/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tính năng suất lao động bình quân và tiền lương bình quân trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 206/2004/NĐ-CP
Về nguyên tắc, năng suất lao động bình quân được tính trên cơ sở tổng giá trị hoặc sản phẩm tiêu thụ và số lao động sử dụng của công ty;
Tiền lương bình quân được tính trên cơ sở quỹ tiền lương thực hiện hoặc kế hoạch theo đơn giá tiền lương và số lao động sử dụng của công ty; Căn cứ để tính năng suất lao động: Tổng doanh thu hoặc tổng doanh thu trừ tổng chi phí (chưa có lương) hoặc lợi nhuận hoặc tổng sản phẩm (kể cả sản phẩm quy đổi) tiêu thụ thực tế của năm trước liền kề hoặc của năm kế hoạch…
Đối với công ty có năng suất lao động kế hoạch bình quân bằng năng suất lao động thực hiện bình quân của năm trước liền kề thì tiền lương kế hoạch bình quân tối đa để xác định đơn giá tiền lương bằng tiền lương thực hiện bình quân năm trước liền kề…
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.Các quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.Bãi bỏ Thông tư số 06/2001/TT-BLĐTBXH ngày 29/1/2001 của Bộ Lao động - thương binh và xã hội.
Ngày 01/05/2005 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 10/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2004/NĐ-CP quy định về chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Theo đó, người hoạt động cách mạng trước năm 1945 (cán bộ "Lão thành cách mạng") được trợ cấp như sau: Người thuộc diện thoát ly: trợ cấp 250.000 đồng/người/tháng. Ngoài mức trợ cấp trên còn được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo số năm hoạt động trước cách mạng, cứ mỗi năm được phụ cấp 60.000 đồng; Người thuộc diện không thoát ly: trợ cấp 540.000 đồng/người/tháng…
Người hoạt động cách mạng trước tháng tám năm 1945 (cán bộ "tiền khởi nghĩa"): phụ cấp 292.000 đồng/người/tháng;
Bà mẹ Việt Nam anh hùng: trợ cấp 710.000 đồng/người/tháng;
Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ kháng chiến: trợ cấp 250.000 đồng/người/tháng;
Phụ cấp hàng tháng: Mức 150.000 đồng/người/tháng đối với thương binh MSLĐ từ 81% trở lên; Mức 292.000 đồng/người/tháng đối với thương binh MSLĐ từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng.
Trợ cấp tuất đối với thân nhân liệt sỹ cô đơn, không nơi nương tựa: 495.000 đồng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng: 710.000 đồng…
Từ ngày 01/10/2004, người có công với cách mạng nếu từ trần mà không thuộc diện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì người hoặc tổ chức lo mai táng được nhận một khoản tiền mai táng mức 2.400.000 đồng…
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.Mức trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách mạng quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.
Ngày 01/05/2005 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 11/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 208/2004/NĐ-CP
Theo đó, mức điều chỉnh lương hưu được quy định như sau:
- Đối với người nghỉ hưu trước 1/10/2004 có mức điều chỉnh 10%;
- Đối với người nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ 1/10/2004 đến 30/9/2005 áp dụng như sau:
+ Mức điều chỉnh 10% đối với người có tham gia bảo hiểm xã hội theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định trước tháng 10/2004…
Điều chỉnh lương hưu của người nghỉ chờ đủ tuổi để hưởng chế độ hưu trí theo Điều 5 Nghị định số 208/2004/NĐ-CP được thực hiện như sau:
Mức lương hưu vào tháng đủ điều kiện nghỉ hưu bằng mức lương hưu vào tháng đủ điều kiện nghỉ hưu chưa điều chỉnh cộng với Mức lương hưu vào tháng đủ điều kiện nghỉ hưu chưa điều chỉnh nhân với Mức điều chỉnh lương hưu.
Trong đó: Mức lương hưu vào tháng đủ điều kiện nghỉ hưu: là mức lương hưu của người chờ đủ tuổi nghỉ hưu sau khi được điều chỉnh; Mức lương hưu vào tháng đủ điều kiện nghỉ hưu chưa điều chỉnh: là mức lương hưu của người chờ đủ tuổi nghỉ hưu đã được ghi trong Quyết định nghỉ hưu lập tại thời điểm nghỉ việc…
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo; Các quy định về điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01 tháng 10 năm
Ngày 01/06/2005 Bộ Thương Mại đã ban hành Thông tư số 01/2005/TT-BTM hướng dẫn việc thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư, nguyên liệu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Theo đó, Đối tượng áp dụng của thông tư là Doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất, các bên hợp doanh theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) được thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư, nguyên liệu thuộc sở hữu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, theo các hình thức và nội dung quy định tại Thông tư này.
Hình thức thanh lý: Nhượng bán tại thị trường Việt Nam; Xuất khẩu tại chỗ;Cho, biếu, tặng; Tiêu huỷ.
Điều kiện thanh lý: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được thanh lý theo các hình thức và nội dung quy định tại Thông tư này sau khi được Bộ Thương mại hoặc cơ quan được Bộ Thương mại uỷ quyền chấp thuận bằng văn bản và phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan đến tài sản thanh lý theo quy định của Luật Thuế xuất nhập khẩu và các quy định khác của pháp luật có liên quan khác. Riêng với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động, ngoài việc phải tuân thủ quy định tại khoản này, còn phải đáp ứng điều kiện sau:
- Chỉ được thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển theo một trong các trường hợp:Hết thời gian khấu hao; Bị hư hỏng;Không phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;Để thu hẹp sản xuất hoặc chuyển mục tiêu hoạt động; Để thay thế máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển mới có công nghệ tiên tiến hơn.
- Chỉ được thanh lý vật tư, nguyên liệu theo một trong các trường hợp: Dư thừa, tồn kho; Không đảm bảo chất lượng; Không phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Hồ sơ đối với việc thanh lý bao gồm: Công văn đề nghị của doanh nghiệp nêu rõ lý do thanh lý, hình thức thanh lý và Danh mục máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển đề nghị thanh lý, Bảng kê khấu hao máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển thanh lý trong trường hợp thanh lý khi hết khấu hao, Biên bản giám định máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển bị hư hỏng trong trường hợp thanh lý để thay thế do hư hỏng, Văn bản chấp thuận của cơ quan cấp Giấy phép đầu tư trong trường hợp thanh lý để giảm bớt chi phí hoạt động, hoặc để đổi mới công nghệ, hoặc để chuyển mục tiêu hoạt động…
Thông tư này có hiệu hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công
Ngày 01/07/2005 Bộ trưởng Bộ Thương mại đã ban hành Quyết định số 0028/2005/QĐ-BTM về việc ủy quyền phê duyệt thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư, nguyên liệu của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Theo đó, Uỷ quyền cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban quản lý Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Cơ quan được uỷ quyền) phê duyệt thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư, nguyên liệu của doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài kể cả doanh nghiệp chế xuất, các bên hợp doanh theo hợp đồng hợp tác kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Cơ quan được uỷ quyền.
Việc phê duyệt thanh lý được thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 01/2005/TT-BTM ngày 06/01/2005 của Bộ Thương mại hướng dẫn việc thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư, nguyên liệu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng
Để nhận bản tin hàng tuần, xin vui lòng gửi mail cho address@hidden, để thôi không nhận bản tin gửi mail cho address@hidden, mọi thắc mắc khác gửi về address@hidden
Công ty Diên đàn Luật sư Đầu tư

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]