bug-gnu-emacs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Bao gia NoteBook 15-02-2005 - Dealer


From: CTY CO PHAN KY NGHE VIET
Subject: Bao gia NoteBook 15-02-2005 - Dealer
Date: Tue, 15 Feb 2005 18:35:34 +0700

 

PROFESSIONAL DISTRIBUTOR

 

Coâng ty Kyõ Ngheä Vieät  traân troïng gôûi ñeán Quyù khaùch haøng baûng chaøo giaù Maùy Tính Xaùch Tay nhö sau:

 

BAÙO GIAÙ  MAÙY TÍNH XAÙCH TAY

BRAND NEW 100% , IN BOX

 

Sony                       (Quà tặng  : 01 USB Memory 128Mb + 01 USB Optical mouse)

Model

Specifications

Price

Vaio VGN-A290

Brand new ,  in Box

-   Processor   : Intel Centino  1.7Ghz (2Mb cache)

-   Memory : 1 GB DDRAM   , Hard drive : 100 GB 

-   Optical drive : DVDRW 

-   Display : 17.4 ”  WUXGA LCD (1900x1200), XBrite Technology

-   VGA memory : 64MB  ATI Radeon

-   TV Turner , Wi-Fi wireless 802.11b,g , external speaker

-   Modem : 56Kbps V92,  Ethernet :  1000 T base , Win XP Home,

-   weight: 2.7Kg

-   Carry bag , 01 years warranty

 

2890

 

Vaio VGN-A250

Brand new ,  in Box

-   Processor   : Intel Centino  1.6Ghz (2Mb cache)

-   Memory : 512 GB DDRAM   , Hard drive : 80 GB 

-   Optical drive : DVDRW  

-   Display : 15.4 ”  WXGA LCD (1200x800), XBrite Technology

-   VGA memory : 64MB  ATI Radeon

-   Wi-Fi wireless 802.11b,g

-   Modem : 56Kbps V92,  Ethernet :  1000 T base , Win XP Home,

-   weight: 2.7Kg

-   Carry bag , 01 years warranty

 

2050

 

Vaio VGN-A150

Brand new ,  in Box

-   Processor   : Intel Centino  1.5Ghz (2Mb cache)

-   Memory : 512 MB DDRAM   , Hard drive : 60GB 

-   Optical drive : DVDRW 

-   Display : 15.4”  WXGA LCD (1024x768), XBrite Technology

-   VGA memory : 64MB  ATI Radeon

-   Wi-Fi wireless 802.11b

-   Modem : 56Kbps V92,  Ethernet :  1000 T base , Win XP Home,

-   weight: 2.7 Kg

-   Carry bag , 01 years warranty

 

1950

 

 

Vaio K37

Brand new ,  in Box

-   Processor   : Intel Pentium IV  3.2Ghz – mobile (512 Kb cache)

-   Memory : 1 Gb DDRAM   , Hard drive : 80GB 

-   Optical drive : DVDRW 

-   Display : 15.4”  WXGA LCD (1200x800), XBrite Technology

-   VGA memory : 64MB  ATI Radeon shared

-   Wi-Fi wireless 802.11b,g

-   Modem : 56Kbps V92,  Ethernet :  100 T base , Win XP Home,

-   weight: 2.9 Kg

-   Carry bag , 01 years warranty

 

1890

 

 

Vaio K35

Brand new ,  in Box

-   Processor   : Intel Pentium IV  3.06Ghz – mobile (512 Kb cache)

-   Memory : 512 Mb DDRAM   , Hard drive : 80GB 

-   Optical drive : DVDRW 

-   Display : 15.4”  WXGA LCD (1200x800), XBrite Technology

-   VGA memory : 64MB  ATI Radeon shared

-   Wi-Fi wireless 802.11b,g

-   Modem : 56Kbps V92,  Ethernet :  100 T base , Win XP Home,

-   weight: 2.9 Kg

-   Carry bag , 01 years warranty

 

1750

 

 

Vaio K25

Brand new ,  in Box

-   Processor   : Intel Pentium IV  2.8 Ghz – mobile (512 Kb cache)

-   Memory : 512 Gb DDRAM   , Hard drive : 60GB 

-   Optical drive : DVDRW 

-   Display : 15.4”  WXGA LCD (1200x800), XBrite Technology

-   VGA memory : 64MB  ATI Radeon shared

-   Wi-Fi wireless 802.11b,g

-   Modem : 56Kbps V92,  Ethernet :  100 T base , Win XP Home,

-   weight: 2.9 Kg

-   Carry bag , 01 years warranty

 

 

1640

 

Vaio TR5AP

Brand new ,  in Box

-   Processor   : Intel Centrino 1.1Ghz (1Mb cache)

-   Memory : 512 Gb DDRAM   , Hard drive : 60GB 

-   Optical drive : DVD-CDRW 

-   Display : 10.6”  UWXGA LCD (1600x1200), XBrite Technology

-   VGA memory : 32MB  ATI Radeon

-   Camera built in , Wi-Fi wireless 802.11b,g

-   Modem : 56Kbps V92,  Ethernet :  100 T base , Win XP Home,

-   weight: 1.2 Kg

-   Carry bag , 01 years warranty

 

2850

 

 

Vaio V505EX

Brand new ,  in Box

-   Processor   : Intel Centrino 1.5Ghz (1Mb Kb cache)

-   Memory : 512 Gb DDRAM   , Hard drive : 60GB 

-   Optical drive : DVD-CDRW   

-   Display : 12.1 ”  XGA LCD (1200x800)

-   VGA memory : 32MB  ATI Radeon

-   Wi-Fi wireless 802.11b,g

-   Modem : 56Kbps V92,  Ethernet :  100 T base , Win XP Home,

-   weight: 1.8 Kg

-   Carry bag , 01 years warranty

 

1740

 

 

Vaio V505DX

Brand new ,  in Box

-   Processor   : Intel Centrino 1.4Ghz (1Mb Kb cache)

-   Memory : 512 Gb DDRAM   , Hard drive : 60GB 

-   Optical drive : DVD-CDRW   

-   Display : 12.1 ”  WXGA LCD (1200x800)

-   VGA memory : 32MB  ATI Radeon

-   Wi-Fi wireless 802.11b,g

-   Modem : 56Kbps V92,  Ethernet :  100 T base , Win XP Home,

-   weight: 1.8 Kg

-   Carry bag , 01 years warranty

 

1660

 

 

Vaio Z1WA

Brand new ,  in Box

-   Processor   : Intel Centrino 1.7Ghz (2Mb cache)

-   Memory : 512 Gb DDRAM   , Hard drive : 60GB 

-   Optical drive : DVD-CDRW   

-   Display : 14.1 ”  SXGA LCD (1200x800)

-   VGA memory : 16MB  ATI Radeon

-   Wi-Fi wireless 802.11b,g , Bluetooth

-   Modem : 56Kbps V92,  Ethernet :  100 T base , Win XP Pro

-   weight: 2.1 Kg

-   Carry bag , 01 years warranty

 

2050

 

 

Toshiba                        (Quà tặng  : 01 USB Memory 128Mb + 10 USB Optical mouse)

Model

Specifications

Price

Satellite M35-S359

Brand new ,  in Box

-   Processor   : Intel Centrino 1.4Ghz (1Mb cache)

-   Memory : 256 Gb DDRAM   , Hard drive : 60GB 

-   Optical drive : DVD-CDRW   

-   Display : 15.4 ”  WXGA LCD (1200x800) wide screen

-   VGA memory : 32MB  ATI Radeon

-   Wi-Fi wireless 802.11b

-   Modem : 56Kbps V92,  Ethernet :  100 T base , Win XP Pro

-   weight: 2.8 Kg

-   Carry bag , 01 years warranty

 

1470

 

 

Satellite A40-S166

Brand new ,  in Box

-   Processor   : Intel Pentium IV 2.66 Ghz-mobile  (512 Kb cache)

-   Memory : 256 Gb DDRAM   , Hard drive : 40GB 

-   Optical drive : DVD-CDRW   

-   Display : 15.1 ”  XGA LCD (1024x768)

-   VGA memory : 32MB  ATI Radeon

-   Modem : 56Kbps V92,  Ethernet :  100 T base , Win XP Pro

-   weight: 2.8 Kg

-   Carry bag , 01 years warranty

 

1380

 

 

Tecra M2V-S131

Brand new ,  in Box

-   Processor  :  Intel Centrino 1.5 Ghz Ghz-mobile  (1Mb cache)

-   Memory : 256 Gb DDRAM   , Hard drive : 40GB 

-   Optical drive : DVD-CDRW   

-   Display : 14.1 ”  XGA LCD (1024x768)

-   VGA memory : 32MB  ATI Radeon

-   Wi-Fi wireless 802.11b

-   Modem : 56Kbps V92,  Ethernet :  100 T base , Win XP Pro

-   weight: 2.2 Kg

-   Carry bag , 01 years warranty

 

1540

 

 

 

- Giaù treân chöa bao goàm thueá VAT 5%

- Thanh toaùn baèng tieàn maët hoaëc chuyeån khoaûn

- Giaù vaø toàn kho coù theà thay ñoåi khoâng baùo tröôùc . Xin Quyù khaùch lieân heä vôùi coâng ty ñeå  coù thoâng tin caäp nhaät nhaát .

- Nhaän ñaët haøng theo yeâu caàu , thôøi gian töø 7-15 ngaøy laøm vieäc keå töø khi xaùc nhaän ñaët haøng.

Ñeå bieát theâm thoâng tin chi tieát xin Quyù khaùch vui loøng lieân heä :

 

Sales Dept.

Mr Traán (0903 846776)  , Mr Haân (0903 884434)

__________________________________________

Cty CP Kyõ Ngheä Vieät

HCMC Office : 21 Cong Hoa  St., W.4., Tan Binh Dist.

Tel. (84-8) 8112943 – 8112945  ;  Fax : (84-8) 8476246

Hotline : 098 9008006 ; Yahoo Messenger : tranknv 

Email : sales@kyngheviet.com

 

 

Neáu  Quyù coâng ty khoâng muoán nhaän Email naøy  cuûa chuùng toâi, xin vui loøng hoài ñaùp vôùi  subject Remove

Chuùng toâi seõ khoâng göûi nöõa. Chaân thaønh caùm ôn !

We provide the Best , and More…

 


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]