bug-hurd
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

图文设计印刷,网页设计,企业宣传片,影视制作,


From: bug-hurd-admin
Subject: 图文设计印刷,网页设计,企业宣传片,影视制作,
Date: Sun, 24 Mar 2002 04:24:33 -0500

 =?GB2312?B?INCnufvNvA==?=
To: bug-hurd@gnu.org
Content-Type: text/html;
Date: Sun, 24 Mar 2002 17:25:05 +0800
X-Priority: 3
X-Library: Caretop Library
X-Mailer: Caretop 2604

<HTML>
<HEAD>
<STYLE>
BODY {
        COLOR: #333399; FONT-FAMILY: ËÎÌå, Trebuchet MS, Verdana; FONT-SIZE: 
9pt; MARGIN-LEFT: 30px; MARGIN-TOP: 5px
}
IMG {
        MARGIN-LEFT: -30px; MARGIN-TOP: 5px
}
</STYLE>
</HEAD>
<BODY BACKGROUND="bj.jpg">
<font color=#000000 size=2> 
<p><a href="http://www.yrnewsky.com";><img src="qiuri.gif" width="600" 
height="60" border="0"></a></p>
<p><font color=#ff0000 face=ºÚÌå 
size=4>ͼÎÄÉè¼ÆÓ¡Ë¢£¬ÍøÒ³Éè¼Æ£¬ÆóÒµÐû´«Æ¬£¬Ó°ÊÓÖÆ×÷, Ч¹ûͼ<br>
  </font></p>
<p><font color=#ff0000 face=ºÚÌå 
size=4>¶àýÌå¹âÅÌ£¬Èýά¶¯»­£¬·ÇÏßÐԱ༭ϵͳ£¬µçÄÔÅàѵάÐÞ</font><font 
face=ºÚÌå size=4> </font></p>
<p><font color=#ff3300><font face="ºÚÌå" size="3" 
color="#0000FF">±±¾©ÓîÈóÐÂÌìÓ°ÊÓͼÎÄÉè¼ÆÖÐÐÄ</font></font> 
  <font color="#0000FF" face="ºÚÌå" size="3">º£µíÉϵØÐÅÏ¢²úÒµ»ùµØ 
<b>010-62979199 </b></font></p>
<p>»¶Ó­·ÃÎÊ <a href="http://www.yrnewsky.com/";>http://www.yrnewsky.com</a> <a 
href="mailto:info@yrnewsky.com";>mailto:info@yrnewsky.com</a> </p>
<p>ÁªÏµÈË ³ÂÏÈÉú ÕÅС½ã</p>
<p>×𾴵Ŀͻ§£¬Èç¹ûÕâ·âÐÅ´øÄú´òÈźͲ»±ã£¬ÎÒÃÇÉî¸Ð±§Ç¸¡£</p>
<p><a href="mailto:info@yrnewsky.com?subject=delete";><font color=#993333 
size=3>È¡ÏûÓʼþ£¬Çëµã»÷ DELETE</font></a></p>
</font> &nbsp; 
</BODY>
</HTML>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]